Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1/ Základní údaje o škole 2/ Vzdělávací program školy 3/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících Nepedagogičtí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Snížené stupně z chování na konci školního roku Neomluvené hodiny Údaje o integrovaných žácích Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření 6/ Prevence sociálně patologických jevů 7/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 12/ Základní údaje o hospodaření školy v roce / Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

2 1/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Lukov, příspěvková organizace Sídlo: Pod Kaštany 32, Lukov Právní forma školy: příspěvková organizace, od Jméno ředitele školy: PaedDr.Jolana Vlková, od IZO ředitelství: Datum založení školy: rok 1866 Datum zařazení do sítě škol a školských zařízení: Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení: Pracovník pro informace: Jolana Vlková Kontakty na školu: tel.: ID datové schránky: wq6arq Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Obec Lukov K Lůčkám 350, Lukov Školská rada zřízena dne: Počet členů: 6 Zástupci rodičů: M. Holíková, P. Hnilová Zástupci zřizovatele: Zástupci učitelů: S. Hudečková, M. Teplý R. Mikšíková, M. Ponížilová Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola: kapacita 130 žáků, IZO , provozní doba 8:00 14,30 Školní družina: kapacita 50 žáků, IZO , provozní doba: 6:30 7:50, 11:40 16:00 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na Přepočtený počet Počet žáků / skupin třídu / skupinu ped.pracovníků na ped.úvazek 1. stupeň ZŠ ,0 15 k Školní družina ,0 25 k

3 2/ Vzdělávací programy školy a jejích součástí název programu Č.j. v ročnících počet žáků ŠVP Lukovská škola 100/ pro základní vzdělávání ŠVP pro školní družinu 100/ při ZŠ Lukov 3/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovní klima školy je i přes výrazné věkové rozdíly personálu přátelské, produktivní a kreativní. Scházíme se na pravidelných ranních poradách, neformálních debatách v době nepřímé pedagogické činnosti, společných akcích školy a ve volném čase. Mladí učitelé konzultují vzdělávací a výchovné postupy se staršími, vnášejí do vzniklých situací nové náhledy, myšlenky a řešení. Mezi všemi zaměstnanci panuje viditelná snaha o spolupráci, vzájemný respekt a ochotu ke kolegiální výpomoci. Opatření pro příští období: - podpořit začínajícího učitele v magisterském studiu speciální pedagogiky - zaměřovat DVPP na oblast studia angličtiny - podpořit začínajícího vychovatele ve studiu pro rozšíření pedagogické kvalifikace. Pedagogičtí pracovníci k Ve školním roce 2011/12 odešla jedna paní učitelka na mateřskou dovolenou a jeden pan učitel do starobního důchodu. Ve školním roce 2012/13 byl proto pedagogický sbor posílen o nového vychovatele. Stávající vychovatel s kvalifikací učitele se zdárně ujal práce třídního učitele. Škola má logopedického asistenta.ve škole působí dle zákonných požadavků vyškolený koordinátor školního vzdělávacího programu, metodik ICT, koordinátor ICT, metodik prevence a zdravotník. Vzhledem k výraznému omlazení pedagogického sboru pracují dvě zkušené učitelky jako uvádějící učitelé. Pokračovali jsme v osvědčeném systému kolegiálních hospitací a vzájemných ukázkových hodin.

4 počet fyzických osob k přepočtené úvazky Interní pracovníci 7 6,8 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících: Pracovní zařazení Úvazek kvalifikace,aprobace ped.praxe ředitelka 1,0 VŠ, ,1.st. 13 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 3 třídní učitelka 0,0 VŠ, 1.st. 7 - mateřská dovolená třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 24 třídní učitel 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 2 třídní učitelka 1,0 VŠ, 1.st. ZŠ 41 vychovatel 1,0 VŠ 1 vychovatel 0,2 VŠ 1 vychovatel 0,4 VŠ, 1.st. ZŠ 2 vychovatelka 0,2 VŠ, 1.st. ZŠ 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Název školení, semináře, studia Počet účastníků Školní program INPP pro žáky s SVP 1 Práce s interaktivní tabulí pro pokročilé 3 Mezinárodní program GLOBE 1 ŠVP pro ZV - aktualizace 1 Motivační setkání vyučujících AJ 2 Jak lépe myslet v AJ 2 Etická výchova 1 Aktuální stav školské legislativy 1 Studium pro koordinátory ICT 1 Speciální pedagogika 1 Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči 1 Školení metodiků prevence 1 Školení zdravotníků zotavovacích akcí 2 Celkové náklady : Kč Celkem 18

5 Nepedagogičtí pracovníci k Opět je potřeba zdůraznit, že počet nepedagogických pracovníků a finanční prostředky na jejich platy ze strany státu jsou nedostačující. Nižší počet dětí ve třídách neznamená výrazný úbytek práce týkající se úklidu, údržby a topení. Navíc nepedagogický personál pomáhá s řadou projektů, dohledem nad žáky a významně se tak podílí na utváření klimatu školy. počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 3 1,3 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor školnice 1,0 SO technický pracovník 0,25 VŠ administrativní pracovnice 0,05 SŠ 4/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/13: Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupili do1. třídy 2012/ Zápis na školní rok 2013/14: Zapsaní do 1.třídy Počet žádostí o odklad 17 1 Společně s Mateřskou školou Lukov se snažíme o návaznost školních vzdělávacích programů, spolupracujeme i v dalších oblastech činnosti. Pravidelně začátkem školního roku probíhá setkání učitelky 1.třídy s rodiči předškoláků, na kterém rodiče seznamujeme s požadavky na školní zralost dětí. Jedno sobotní dopoledne v lednu věnovali učitelé školy pořádání Miniškoličky pro předškoláky a jejich rodiče za účelem seznámení dětí se školním prostředím a předcházení stresovým situacím při vlastním zápisu. Společně ve spolupráci se sdružením rodičů a obecním úřadem jsme zorganizovali dětský karneval a zábavné odpoledne ke Dni dětí. Předškoláci z MŠ Lukov navštívili 1. třídu a seznámili se s prostředím třídy, se svými budoucími spolužáky a paní učitelkou.

6 5/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Cílem našeho úsilí je dále vzdělavatelný kultivovaný žák a spokojený rodič. Při naplňování tohoto cíle se v naší práci stále inspirujeme myšlenkami velkého pedagoga J.A.Komenského: Správná škola je pro dítě modelem světa, správná škola je pro dítě hrou. Komunikace mezi všemi zúčastněnými subjekty vzdělávání (žáci- zákonní zástupci - učitelé - nepedagogický personál - vedení školy), materiální zázemí, péče o prostředí školy a mimoškolní aktivity směřují k utváření celkového klimatu školy, které žáky připravuje na převzetí budoucích rolí ve společnosti. Mluvit o věcech bez pochopení, znamená počínat si jako papoušek a ne jako člověk. Školní vzdělávací program je postaven na zásadách vyučování od jednoduchých pojmů ke složitějším, spirálovitého opakování a spojování teoretických poznatků s praktickými příklady a činnostmi. Vedle frontálního vyučování nutného pro výklad učiva a memorování základních znalostí využíváme metody činnostního učení, tvořivé školy, různé didaktické hry a vybrané prvky řady pedagogických směrů. Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne násilnou. Zařazujeme do vzdělávacího procesu širokou škálu forem a metod práce, vyučovací jednotky obohacujeme tematickými vycházkami, exkurzemi, soutěžemi, přehlídkami, výstavkami, pobytovými akcemi a řadou projektů. Účelem těchto aktivit je mimovolní motivace žáků k učení a v neposlední řadě i osobní příklad pedagogů a ostatních zúčastněných osob. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. Laskavým, ale důsledným vedením se snažíme o neustálou socializaci žáků s požadavky přiměřenými jejich věku. V každodenní praxi se nám osvědčila napomínací karta. Podmínky jejího užívání jsou zakotveny ve Školním řádu a žáci i rodiče s nimi byli seznámeni na začátku školního roku. Zlepšila se komunikace mezi učiteli a zákonnými zástupci, rodiče více dbají na domácí přípravu žáků. Žáku náleží práce, učiteli její řízení. Vedeme žáky k samostatné práci a kreativnímu myšlení. Zařazujeme skupinové a projektové vyučování. V 2.období vzdělávání žáci samostatně řeší problémové úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií.

7 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Z toho hodnoceno celkem * s vyznamenáním pouze slovně Celkem: *) k Počty žáků přijatých ke studiu na osmiletá gymnázia Gymnázium osmileté přihl. přij. Žáci absolvovali 2 přípravná sobotní dopoledne na 3 1 Scio testování v listopadu a únoru školního roku. Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění Třída Počet žáků Kdo udělil Důvody třídní učitelé vzorné plnění povinností, reprezentace školy 5. 5 ředitel reprezentace školy v celostátním finále soutěže Napomenutí a důtky Třída Počet žáků Typ opatření Důvod 4.,5. 4 napomenutí třídního učitele záznamy v napomínací kartě dle Školního řádu 4.,5. 4 důtka třídního učitele opakované záznamy v napomínací kartě 4. důtka ředitele školy opakované porušování Školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 1 0,01 3 neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/13 za školní rok 0 0 Počet % ze všech zameškaných hodin

8 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami Ročník Počet žáků Způsob vzdělávání Zdravotní postižení: - sluchové postižení zrakové postižení s vadami řeči tělesné postižení s kombinací postižení s vývojovými poruchami učení 5. 1 IVP (individuální vzdělávací program) - aspergerův syndrom mimořádné nadání 0 0 Zdravotní znevýhodnění: 4.,5. 4 Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Výsledky naší práce ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace a Matematika a její aplikace prošly na konci loňského školního roku 2.generální zkouškou celoplošného testování žáků 5.tříd. Průměrná úspěšnost a porovnání výsledků našich žáků s celostátním průměrem:

9

10 V 2. období vzdělávání používáme i vlastní srovnávací testy měřitelných výstupů v tištěné i elektronické formě. Po zkušenostech z pilotáže psacího písma Comenia Script zařazujeme jeho výuku vedle klasického psacího písma. S rozvojem komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce nám výrazně napomohl projekt Jeden svět, mnoho tradic. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou zařazena témata etické, environmentální a dopravní výchovy, finanční gramotnosti a výchovy k vlastenectví. V řadě projektů ukazujeme žákům svět kolem nás na modelech reálného života a snažíme se o propojení teorie s praxí přizpůsobené věku žáků za účelem jejich zdravého vývoje, životních názorů a postojů. Ve 3.třídě proběhla pilotáž učebnice Etické výchovy. Zkušenosti z pilotáže, která předala paní učitelka svým kolegům formou kolegiálních hospitací a metodických porad, se promítnou do výuky témat etické výchovy ve všech ročnících. V oblasti Člověk a jeho zdraví jsme navýšili počet hodin tělesné výchovy ve 2. až 5. třídě na 3 hodiny týdně. Nástupem nového učitele tělesné výchovy a užíváním nového tělovýchovného centra se výrazně rozšířil vzdělávací obsah o nové tělovýchovné aktivity. Ve zvýšené míře jsou zařazovány prvky zdravotní tělesné výchovy a podporována přirozená potřeba pohybu. Naši žáci absolvují základní plavecký, lyžařský a cyklistický výcvik, účastní se řady soutěží a turnajů v atletice, fotbalu a florbalu. Všichni žáci se seznamují s první pomocí, vybraní žáci se zapojují do soutěže Zdravotních hlídek. Naše snažení o vzdělávání v oblasti Umění a kultura prolíná celým vzdělávacím procesem a významně se podílí na celkovém klimatu školního prostředí. Výzdoba školy je z větší části zajišťována pracemi žáků, žáci se podílejí na estetické úpravě tříd a okolí školy. Tvoří školní časopis, přispívají do regionálního zpravodaje, účastní se řady soutěží a přehlídek, pořádají vystoupení pro rodiče a veřejnost. Pravidelně s žáky navštěvujeme divadelní představení, koncerty, výstavy a festivaly. Každý rok pořádáme vzdělávací výlety na různá kulturně a historicky zajímavá místa. Tyto kulturní akce vrcholí v 5.třídě exkurzí do Prahy s návštěvou Národního divadla. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se personálním posílením a realizací několika projektů (Jeden svět, mnoho tradic, Malé arboretum lukovské školy, Globe, Pohár vědy) zvýšil důraz na rozvoj pracovních kompetencí žáků a jejich budoucí zájem o technické vzdělávání a řemeslné profese. V soutěži Pohár vědy Nobel 2013 postoupili žáci 5.třídy až do celostátního kola a ve své kategorii získali 1. místo.

11 Opatření pro příští období: - zaměření metod a forem výuky na rozvoj představivosti a prostorové orientace žáků - zařazování činnostního učení a praktického používání matematických dovedností - seznamování žáků s matematickými dovednostmi v běžném životě a profesním uplatnění - dokončení tvorby nástrojů srovnávání měřitelných výstupů vzdělávání pro 2. období - tvorba srovnávacích testů měřitelných výstupů pro 1.období základního vzdělávání - realizace aktivit pro posílení přírodovědného, matematického a technického myšlení žáků - zapojení do projektu Házená do škol. 6/ Prevence sociálně patologických jevů Uplynulý školní rok byl pro nás zkouškou speciálně pedagogických dovedností. Jeden žák 5.třídy si svým chováním dokázal znepřátelit nejen spolužáky, ale všechny žáky školy. Musel být po celou dobu pobytu ve škole pod neustálým dohledem pedagogického i nepedagogického personálu. Vzhledem ke špatné spolupráci rodičů se školou proběhla až koncem školního roku potřebná vyšetření. U žáka bylo ještě před přechodem na 2.stupeň základního vzdělávání diagnostikováno zdravotní znevýhodnění a doporučena soustavná péče speciálně pedagogického centra. V souvislosti s tímto případem jsme prověřili funkčnost školního preventivního programu - schránky důvěry, pravidelných třídních komunitních kruhů, spolupráce všech pedagogů i provozních zaměstnanců školy a nástrojů ukotvených ve Školním řádu - napomínací karta, udělování výchovných opatření, hodnocení chování. Za účelem dalšího zkvalitňování naší práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů byl preventivní program školy vedle příměstských táborů obohacen o další prázdninovou aktivitu - pobytový tábor u moře. Opatření pro příští období: - zajištění speciálního pedagoga studiem dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících - důsledná kontrola dodržování Školního řádu - realizace aktivit pro posílení spolupráce školy se zákonnými zástupci - rozšíření spolupráce s Mateřskou školou Lukov v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 7/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola má vlastní webové stránky a internetovou prezentaci v řadě databází. Aktuální informace poskytují i informační panely před budovou školy. K informovanosti našich žáků, zákonných zástupců a široké veřejnosti využíváme i webové stránky obce a obecní vývěsky. V průběhu školního roku 2013/14 jsme uspořádali a zúčastnili se řady projektů, soutěží, přehlídek a dalších vzdělávacích aktivit.

12 Kalendář akcí Atletický čtyřboj - trénink a soutěž ve sprintu a dlouhém běhu, hodu kriketem, skoku do dálky září, červen Program INPP - vyrovnávací cvičení vývojových poruch učení a koordinace září - prosinec Praha- průřezová 3 denní exkurze žáků 5.třídy za účelem bližšího seznámení s českou historií, posílení říjen vlastenectví, navštívení představení v Národním divadle, podpory zájmu žáků o technické vzdělání Hravě žij zdravě - výchova ke zdraví formou celostátní on-line soutěže pro žáky 5.tříd říjen - prosinec Lucerničkový pochod - setkání s rodiči, dětmi z mateřské školy a ostatními obyvateli obce v lampiónovém říjen průvodu obcí a posezením u posledního táboráku před zimou Trnavský vrch, Kašavský běh - atletické soutěže škol v regionu říjen, květen S country tanci do stodoly - etická a taneční výchova

13 listopad Lukovský slavík - pěvecká soutěž listopad Babi, dědo - spolupráce s Domovem seniorů a Klubem seniorů podporuje etickou výchovu a témata listopad, prosinec, květen sociální a multikulturní výchovy Bobřík informatiky - internetová soutěž pro žáky 5.třídy z oblasti práce s informací a základů říjen, listopad programování Pálí vám to, Kufr- vědomostní soutěže žáků 4. a 5.tříd prosinec Vánoce - seznámení s tradičním křesťanským svátkem v jiném než spotřebním a komerčním duchu: listopad Rozsvícení vánočního stromku se zpěvem písní prosinec Povídání o adventu v prostorách lukovského kostela Varhanní koncert z nejstarších děl českého baroka Živý Betlém - dramatizace biblického příběhu s koledami Dopoledne plné her - turnaj ve florbalu, stolním tenisu, piškvorkách a stolních hrách před vydáváním leden výpisu z pololetního vysvědčení Městské divadlo Zlín - návštěva divadelního představení

14 leden Škola v přírodě- 5 denní pobyt, který se svými aktivitami dotýká rozvoje většiny klíčových kompetencí únor žáků a obsahuje všechna průřezová témata vzdělávání; součásti týdenního pobytu je plavecký a lyžařský výcvik se soutěžním kláním Superškolák - všestranná soutěž žáků 3.-5.tříd na škole v přírodě únor Besip - dopravní výchova Chodec a Cyklista, teorie i praktická průprava na dopravním hřišti únor, květen Rýmařík- recitační soutěž spojená se soutěží ve spellingu březen Matematický Klokan- mezinárodní soutěž v matematice březen Velikonoční jarmark- rozvoj pracovních kompetencí a finanční gramotnosti žáků při výrobě a prodeji březen tradičních velikonočních předmětů Barevný týden- týdenní projekt EVVO se zařazením řady průřezových témat duben

15 Lukovský famfrpál- školní turnaj v originální míčové hře duben Kongresové centrum Zlín - výchovný koncert květen Hvozdenský měšec - přehlídka amatérských divadelních souborů květen Dopoledne na faře - etická a dramatická výchova ve spolupráci s lukovskou farou květen Hlídky mladých zdravotníků - soutěž v poskytování první pomoci květen Příroda na jaře- výstavka jarních rostlin na podporu výuky přírodovědy a mediální výchovy květen Celoškolní vzdělávací výlet - navštívili jsme Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, kde žáci červen absolvovali vzdělávací program Obecná škola a prohlédli si Jurkovičovu rozhlednu; v Muzeu Tatry Kopřivnice ve smíšených skupinkách vypracovávali během exkurze pracovní listy v duchu projektu Děti učí děti Školní akademie - představení žáků školy ke Dni matek a Dni otců červen Plavecký výcvik - ve spolupráci s Plaveckou školou Zlín proběhl plavecký výcvik žáků 2.třídy květen, červen Turnaj ve florbalu - meziškolní turnaj se ZŠ Fryšták červen

16 Madio - preventivní programy sociálně patologických jevů: Alkoholín a Drogera, Vetřelci, listopad, leden, duben Všichni spolu, Opravdový kamarád, Chraň si své zdraví, Království potravin,blikající skříně, Tajemství delfínů Archeologie na hradě Lukov - výukový program Jak se hledá minulost absolvovali žáci 3. a 5. třídy červen Cykloputování - 3 denní putování se zařazením většiny průřezových témat, v letošním roce jsme navštívili červen Westernový den na Ranči Kostelany, Velehrad, Archeoskanzen Modrá, expozici Živá voda v Modré a přírodu Chřibů; akce je součástí ŠVP pro oblast dopravní výchovy Straight Edge - seznámení žáků velmi atraktivní formou se zásadami hnutí mládeže Straight Edge jako červen forma prevence sociálně patologických jevů Příměstské tábory - o hlavních prázdninách proběhly 2 týdenní turnusy Olympijské hry a Rychlé šípy, červenec ve kterých se vystřídalo 57 dětí Pobytový tábor - škola uspořádala pro žáky a rodinné příslušníky pobytový tábor na italském Jadranu; srpen program a dohled nad dětmi zajišťovali kvalifikovaní pedagogové; tábora se zúčastnilo 31 dětí

17 Celoroční projekty a aktivity Globe - mezinárodní program podpory zájmu žáků o životní prostředí a přírodní vědy Pohár vědy Nobel debrujárská soutěž z oblasti fyzikálních a přírodovědných věd, ve které naši žáci zvítězili v celostátním finále Malé arboretum lukovské školy - projekt na vybudování malého školního arboreta prochází napříč všemi oblastmi vzdělávání Jeden svět, mnoho tradic (One World, Many Traditions) - projekt na podporu zájmu o anglický jazyk a anglické reálie Školní mléko- podpora zdravého životního stylu a rozvoj finanční gramotnosti žáků pomocí Mléčného šeku, účast v internetové soutěži Mlékonto - podpora počítačové gramotnosti žáků Ovoce do škol- podpora správných stravovacích návyků a rozvoj pracovních kompetencí žáků Zdravé zuby- výchova k pravidelné prevenci a péči o zdraví Aktivní přestávka- žáci využívají stolní tenis a fotbal, každá třída má hrací koutek, za příznivého počasí děti relaxují na školní zahradě nebo prostorách víceúčelového centra Recyklohraní- třídění odpadu ve třídách, sběr druhotných surovin a elektrických zařízení, environmentální výchova Plastožrout - sběr plastových víček a výtvarné skupinové tvoření ve smíšených dílnách, environmentální a mediální výchova Školní časopis žáci 5.tříd v hodinách literární výchovy a informatiky vytvářejí mediální sdělení v elektronické i tištěné formě

18 Čtu, čteš, čteme - s využitím prvků dramatické výchovy a experimentu Děti učí děti vychováváme v dětech vztah ke čtení knih a podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti, žáci se učí pravidelně navštěvovat školní knihovnu, pod vánočním stromečkem nacházejí knihy pro společné čtení Lukovský zpravodaj- informace o činnosti školy a výběr z prací žáků Lukov-brána Hostýnských vrchů- vzdělávací okruhy v okolí Lukova využívané v oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace Mc Donald Cup - celostátní fotbalová soutěž školních týmů Zájmové kroužky Dětem jsme nabídli výběr z 10 zájmových kroužků pod kvalifikovaným pedagogickým vedením. Název kroužku: Výtvarník počet žáků: 21 Zpívánky 11 Gladiátor 25 Sportovky 17 Střelecký 10 Florbal 15 Zdravotník 14 Modelář 10 Fotbal 18 Taneční 24 Dále měli žáci možnost navštěvovat v prostorách školy působící hudební obory ZUŠ Morava (klavír, housle, kytara, dechové nástroje, violoncello, hudební nauka, souborová hra), folklórní soubor Lukovjánek Sdružení přátel lidové kultury Kašava a cvičení Klubu maminek pod záštitou Centra pro rodinu Zlín.

19 8/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V letech 2011/12 a 2012/13 jsme patřili mezi pilotní školy písma Comenia Script. Ve výuce písma pokračujeme, písmo se stalo součástí našeho ŠVP vedle výuky klasického psacího písma. V průběhu školního roku 2013/14 se škola zařadila mezi pilotní školy, které ve výuce ověřovaly nově vznikající učebnici etické výchovy v rámci projektu NIDV Praha Etická výchova a učebnice, podpořeného z ESF. Od školního roku 2012/13 je naše škola zapojena do celosvětového programu GLOBE na podporu zájmu žáků o přírodní vědy a životní prostředí. Byl proškolen koordinátor programu z řad učitelů školy. Aktivity projektu prolínaly vzděláváním po celý školní rok. Žáci 5. třídy vyrobili v hodinách pracovních činností meteorologickou stanici a po celý rok prováděli a zaznamenávali potřebná měření. V rámci prvouky, přírodovědy a projektu Barevný týden se žáci všech tříd seznamovali s různými metodami práce ekologů a přírodovědců. Projekt je zařazen do ŠVP pro školní družinu. 9/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Zrealizované projekty: Na projekt Lukov brána Hostýnských vrchů získala škola podporu od Zlínského kraje z Podprogramu pro rozvoj EVVO PF03-08/36. Učitelé školy vyznačili v okolí Lukova 3 vzdělávací okruhy. Pro tyto okruhy připravili pracovní listy ve 14 tematických oblastech, které jsou v průběhu školního roku využívány ve výuce. V uplynulém školním roce škola dokončila projekt 1338/21/7.1.4/2010 EU OP VK Zlepšení podmínek pro vzdělávání v lukovské škole. Učitelé školy vytvořili a ve výuce ověřili 60 digitálních učebních materiálů v oblasti podpory rozvoje ICT a 504 učebních materiálů v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, matematických dovedností, výuky cizích jazyků a přírodních věd. Vytvořené materiály jsou využívány v běžné výuce. Úspěšně pokračovala činnost Klubu pro mládež, na kterou škola v roce 2011 obdržela počáteční finanční podporu od Nadace Děti-Kultura-Sport v projektu Zájmová činnost při ZŠ a MŠ Lukov. Podali jsme 4 nové žádosti o finanční podporu našich projektů. Nepodpořené zůstaly projektové žádosti: Školní zahrada lukovské školy - Nadace Děti-Kultura -Sport Lukovské oranžové hřiště s amfiteátrem - Nadace ČEZ

20 Podpořené projekty v realizaci: Americká obchodní komora v ČR podpořila náš projekt Jeden svět, mnoho tradic (One World, Many Traditions). Tento projekt si klade za cíl motivovat ke studiu angličtiny. Chceme obyvatele obce Lukov přesvědčit, že angličtina je velmi důležitým jazykem jak pro ně samotné, tak pro budoucí život jejich dětí. Na představeních děti dvojjazyčně představují anglické svátky v duchu anglických lidových tradic a ukazují, že učení angličtiny může být velmi atraktivní a zábavné. Z Revolvingové fondu Ministerstva životního prostředí ČR byl podpořen projekt Malé arboretum lukovské školy, který bude realizován v letech V rámci projektu bude v okolí školy proveden výsev a výsadba rostlin arboreta, dosev trávníků, zařízení této venkovní učebny potřebným mobiliářem, založeny záhony pro pěstitelské práce, vyrobeny a umístěny informační cedule a tabule, vytvořena elektronická i tištěná verze Průvodce arboretem lukovské školy. 10/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Druhým rokem probíhala činnost Klubu mládeže pro bývalé žáky školy a ostatní mládež obecní komunity od 12 do 18 let. Každou středu mohli návštěvníci klubu společně trávit volný čas, udržovat kontakt se svou bývalou školou a spolužáky. K dispozici měli prostory víceúčelového centra, školní dílnu, různé stolní a společenské hry. Od října do května jsme zaznamenali celkem 613 návštěv účastníků klubu. Opatření pro příští období: - otevření Klubu debrujárů pro posílení vztahu dětí a mládeže k přírodovědnému a technickému vzdělávání - využívání prostor školní kuchyňky v rámci Klubu mládeže. 11/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 neproběhla v příspěvkové organizaci kontrola České školní inspekce.

21 12/ Hospodaření školy Prostorové a materiálně technické podmínky Na začátku školního roku otevřel zřizovatel školy víceúčelové sportovní centrum, které slouží i pro vzdělávací potřeby školy. Na stavbu centra byla využita větší část školní zahrady. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání návrh vedení školy na oplocení a úpravy zbývajících částí zahrady a školního nádvoří. Vznikne tak bezpečný prostor pro vzdělávací aktivity školy zahrnuté do projektu Malé arboretum lukovské školy. Během školního roku 2012/13 byly zrekonstruovány prostory pracovních dílen. Jedna učebna byla vybavena vyšším množstvím žákovských stolů a židlí za účelem možného spojování tříd. V rámci projektu byl v prostoru školní zahrady vybudován skleník pro pěstitelské práce. Byla dokončena obměna počítačů v počítačové učebně a běžných učebnách školy. Opatření pro příští období: - opravení příjezdové komunikace, bezbariérového a zásobovacího vstupu do školy - nové oplocení školního areálu - postupné budování venkovní učebny, školního arboreta, herních a relaxačních prvků na pozemcích okolo škol. Finanční podmínky 1. Příjmy Celkové příjmy ,00 Dotace celkem ,00 z toho: - dotace ze státního rozpočtu ,00 - dotace obec ,00 - dotace EU ,00 Příjmy mimo dotace ,00 z toho: hlavní činnost ,00 Tržby z prodeje služeb ,00 Úroky 1 711,00 Ostatní příjmy ,00 Zúčtování fondů ,00 doplňková činnost ,00

22 2. Vyúčtování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu PŘÍJMY ,00 1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN ,00 z toho OPPP ,00 3. zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění ,00 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 0,00 z toho prostředky DVPP 0,00 SIP + ICT - vázané prostředky 0,00 5. výdaje na učebnice a uč. pomůcky ,00 6. ostatní provozní výdaje 1 350,00 7. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS ,00 8. tvorba FKSP ,00 9. plavání 0,00 VÝDAJE ,00 3. Výsledek hospodaření bez neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Výnosy Kč Obec dotace ,00 Úroky 1 711,00 Ostatní příjem - školné školní družina ,00 Evropská unie dotace ,00 Výnosy z doplňkové činnosti ,00 Zúčtování fondů ,00 Ostatní příjmy-škola v přírodě, exkurze, projekty ,00 Celkem výnosy ,00

23 Náklady Kč Nákup materiálu a služeb (uč. pomůcky, ICT, telefony, internet) ,00 Nákup drobného dlouhodobého majetku ,00 Energie ,00 Energie v doplňkové činnosti ,00 Ostatní provozní výdaje v doplňkové činnosti ,00 Mzdové náklady v doplňkové činnosti ,00 Mzdové náklady z obce (HM+odvody+FKSP) ,00 Opravy a udržování ,00 Služby (účetnictví, mzdy, přefakturace z obce,pronájem, stravování) ,00 EU - výdaje ,00 Mzdové náklady projektu EU ,00 Ostatní provozní výdaje ,00 Celkem náklady ,00 Zisk roku ,00 Daňové přiznání za rok 2012 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem ing. Annou Martinů. I ve školním roce 2012/13 se našli sponzoři, kteří podpořili naše školní vzdělávání. Děkujeme těmto sponzorům za poskytnuté dary a finanční příspěvky: sestra Benedikta pan Ernest manželé Holíkovi pan Glacner. Jen díky zájmu zřizovatele o udržení a další rozvoj obecního školství a vlastní doplňkové a projektové činnosti má škola dostatek prostředků na průběžné zlepšování vzdělávacího procesu a podmínek pro jeho realizaci. Ze strany státních orgánů pociťujeme stále nejednotný přístup k financování a neujasněnou dlouhodobou koncepci vzdělávání. Situace v odměňování pedagogů se také nelepší, u nepedagogických zaměstnanců nelze mluvit o odměnách za vykonanou práci, ale spíš almužnách. Naštěstí se nám daří udržovat výborné klima školy včetně vztahů se zřizovatelem, rodiči a veřejností obce. Tato atmosféra vzájemné podpory a společného zájmu o vzdělávání našich žáků nám pomáhá i přes neutěšené politické a finanční poměry pokračovat v naší práci s chutí a profesionálním přístupem. Opatření pro příští období: - zodpovědná příprava provozního rozpočtu školy a jednání se zřizovatelem na základě dobré obeznámenosti s obecní politikou - aktivní získávání dalších finančních prostředků z dostupných zdrojů.

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1/ Základní údaje o škole 2/ Vzdělávací program školy 3/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více