Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Česká Čermná 65. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Česká Čermná 65 Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2010/2011

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Učební plán 3. Pracovníci školy 4. Přijímací řízení 5. Výsledky vzdělávání žáků 6. DVPP 7. Akce školy, mimoškolní aktivity 8. Evaluační činnost, autoevaluace 9. Minimální preventivní program, environmentální výchova, výchov. poradenství 10. Kontrolní činnost 11. Údržba, opravy, revize 12. Předběžné hospodaření 13. Závěr 14. Přílohy

3 1) Základní údaje o škole Zřizovatel: Obec Česká Čermná Adresa: Česká Čermná 128, Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Adresa: Česká Čermná 65, IČO: REDIZO: Škola má 4 součásti: 1. základní škola - kapacita k je 50 žáků, řed. L. Prokopová 2. mateřská škola kapacita k je 30 dětí, vedoucí pí. J. Exnerová 3. školní jídelna kapacita od je 100 stravovaných, vedoucí pí. L. Mošnerová 4. školní družina kapacita 20 dětí, vychovatelka pí. E. Voborníková Kontakty: mobil ZŠ: mobil MŠ a zároveň ŠJ: www stránky: Ředitelka: Mgr. Libuše Prokopová Komenského Náchod tel , mobil Na škole pracuje pod vedením pí. uč. Hlaváčkové tříčlenná školská rada. Loni se členky (za Obec pí. starostka Smažíková, za učitele pí. uč Hlaváčková a za rodiče pí. Dršková) sešly 3krát schválila se výroční zpráva školy za rok 2009/2010 (její schválený text umístit na webové stránky školy), projednaly se možnosti česko-polské spolupráce a podání grantu, byly navrženy některé změny ve školním řádu (hl. úprava zevnějšku žáků, vztah a jednání s učiteli i vzájemné chování v kolektivu tříd), nevhodnost výuky TV v sokolovně přes zimu, projednán byl projekt ŠUŽ (stavba altánu úspěšný, osloven architekt ohledně zpracování projektové dokumentace, rodiče kvůli pomoci při jeho stavbě a dokončovacích pracech, partneři školy ohledně doprovodných akcí tohoto grantu), po účetní uzávěrce - na květnové radě byla odsouhlasena zpráva o hospodaření celé příspěvkové za r. 2010, řešily se problémy z obl. stravování úprava stravovacích pokynů, změna ceny oběda, vydávání celých porcí oběda žákům, doporučen nákup nádobí a příborů, navrženo zvýšení úplaty v MŠ a vybírání příspěvků SRPDŠ v MŠ přes školní pokladnu. Na zasedání rady je pravidelně zvána ředitelka školy. Pedagogická rada proběhla 5krát, provozní porada se uskutečnila dvakrát - na začátku škol. roku a po schválení nového rozpočtu na rok 2011, kdy se řešilo snížení úvazků u provozních zaměstnanců z důvodů nedostatku přidělených financí na přímé výdaje ve vzdělávání a odebrání osobního ohodnocení u pedagogů MŠ důvodem jsou snížené normativy na dítě MŠ. Ředitelka ovšem řešila provozní otázky téměř každý den (v době po obědě s oběma vedoucími, popřípadě i s paní starostkou). 2) Učební plán Žáci ročníku loni pracovali dle našeho ŠVP Škola venkova. Učební plán: celkem 118 vyučovacích hodin týdně ve všech pěti ročnících. 1. ročník 20 hodin/týden 2. roč. 21 hod 3. roč. 25 hod 4. roč. 26 hod 5. roč. 26 hod

4 Žáci 5. roč. se učili podle původního školního vzdělávacího programu s názvem Základní škola, čj V září nastoupilo do školy 26 žáků, v prosinci téhož roku jeden žák ze školy odešel. I. třída 1., 2. a 3. roč žáci (15 žáků) tř. uč. L. Prokopová II. třída 4. a 5. roč žáků (11 žáků) třídní uč. pí. Hana Hlaváčková Samostatně jsme vyučovali ve 3. ročníku angličtinu úvazek 0,14 (3 vyučovací hodiny) je hrazen z peněz EU OPVK, tzv. Šablon vyučovala pí. učitelka Voborníková. V rámci HV jsme zavedli v obou třídách chvilky s flétničkou zájemci trénují dechová cvičení, pokoušejí se o své první písničky, které mohou pak předvést na besídkách. Pracovali jsme dle aktualizovaných tematických plánů, snažíme se o individuální přístup k žákům. Pravidelně probíhala reedukace poruch učení loni byli zařazeni 3 žáci, se kterými pracovala pí. uč. Prokopová. Dle potřeb se organizovalo v obou třídách doučování docvičovaly se nedostatky z hodin hlavně v době návratu žáka do školy po nemoci. V plánu školy už jsou pravidlem projekty Den slabikáře, Halloween, Vánoce, Velikonoce, Den matek, Putujeme po Evropě, Spaní ve škole, různé druhy referátů (hl. ve II. třídě) žáci se učí hledat informace z různých zdrojů, údaje zpracovávat, pak předvést před celým třídním kolektivem, který jej zároveň hodnotí množství shromážděných informací, jejich kvalitu a úpravu, vlastní předstoupení před ostatními žáky). Svůj ŠVP má i družina, která letos kromě činností naplánovaných dle ročních období a měsíců zařadila ještě tyto aktivity: výlet s myslivci do obory Mezilesí, opékání na sokolovně Halloween hry vaření ve ŠD příprava salátu, moučníku, koktejlu z plodů naší minizahrady adventní vyrábění společně s rodiči a veřejností, pečení cukroví procházka ke krmelci (společná akce s myslivci) únor, březen účast ve výtvarné soutěži Pravěk org. v rámci Prima sezóny Náchod rozmístění vyrobených budek pro zpěvné ptactvo v obci v rámci projektu ŠUŽ duben pečení beránku, setí řeřichy, velikon. výzdoba celé školy i prostranství před ní květen sportovní odpoledne stopovaná, střelba, hry turnaj málotř. škol ve vybíjené ve Stárkově 4. místo Děti z družiny nacvičily kulturní vystoupení pro oba celoškolní projekty Vánoce i Den matek. V rámci družiny probíhala celoroční činnost výtvarného kroužku a kroužku AJ. Družina má vypracovaný svůj vnitřní řád, který dostali rodiče na začátku roku k prostudování a podpisu. Do učebního plánu školy je zahrnut po jedné hodině týdně komunikativní kruh žáci se v něm věnují různým oblastem etické výchovy, rozebírají vztahy ve třídních kolektivech, hodnotí práci ostatních spolužáků a též svou, řeší problémy, které se objeví, hrají různé hry a soutěže na posílení kolektivu. 3) Pracovníci školy a jejich funkce na škole Celá ZŠ má 11 pracovníků 5 pedagogů (3 v ZŠ, 2 v MŠ) 6 provozních zaměstnanců (1 v ZŠ, 2 v MŠ, 2 ve ŠJ a 1 na ObÚ) Limit počtu pracovníků na celé škole k (po schválení rozpočtu Krajem): 8,37

5 Zaměstnankyně základní školy: Libuše Prokopová ředitelka školy - od kvalifikace Pedagogická fakulta Hradec Králové uč. 1. stupeň + VV praxe 27let ( na zdejší škole od r. 1984) úvazek 1,000 funkce na škole protidrogová preventistka, reedukační asistentka, správce školní PC sítě, distributor škol. mléka a ovoce, knihovnice, důvěrnice knižního klubu Fragment Hana Hlaváčková učitelka kvalifikace PF v HK roč. ZŠ, specializace HV praxe 13 let úvazek 1,000 funkce na škole učitelka zdravotnice, sběrová referentka, dopisovatelka webových stránek školy a fotografka škol. akcí Eva Voborníková učitelka a zároveň vychovatelka kvalifikace gymnázium a SPŠ v N. Pace předškolní a mimoškolní pedagogika, nedokončená VŠ pedagogická praxe 2 roky učitelka úvazek 0,45 hrazeno z přímých výdajů na vzdělávání učitelka úv. 0,14 placeno z peněz EU-OPVK vychovatelka 0,500 (hrazeno též ze státních financí) funkce nástěnkářka, správce kabinetu s pomůckami Eva Maršíková školnice kvalifikace odborné učiliště praxe 32 let úvazek v době topení 0,74 mimo topnou sezonu 0,45 funkce na škole ranní dozor ve ŠD nad žáky, dohlídání dětí dle potřeby organizace (v době účasti vyučujících na seminářích, nemoci či návštěvy lékaře, pomoc při všech akcích a projektech školy) Žádný ze zaměstnanců neměl během roku větší absenci nepřítomnost na pracovišti jsme řešily výměnou hodin mezi pedagogy či dozorem nad žáky, který prováděla pí. Maršíková. 4) Přijímací řízení K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012, který se konal , se dostavily 4 děti. Od září 2011 nastoupí 5 nových žákyň 4 žákyně jsou z Č. Čermné, jedna z Jizbice přichází do 1. ročníku po odkladu školní docházky. Školní rok 2010/2011 slavnostně zahájilo 26 žáků, z toho 11 dívek a 15 chlapců. Dojížděly k nám i děti z okolních obcí Dobrošova (6 dětí), Jizbice (2) i Náchoda (2), z Borové. Začátkem prosince odešel za školy 1 žák ze 2. ročníku do DDÚ v Hradci Králové. Děkuji moc touto cestou rodičům dojíždějících dětí, že nám i nadále zachovávají přízeň a posílají své děti k nám do školy. Děti jsou v menším kolektivu, je možnost jim věnovat větší pozornost a individuální přístup, z MŠ přicházejí do známého prostředí mezi kamarády, neboť se všichni dobře znají. Obec nadále proplácela dojíždějícím dětem na základě předložených jízdenek obě cesty jízdného. V červnu 2011 ukončilo školní docházku v naší škole 7 žáků. 5 jich přestoupilo do 6. roč. na N. Hrádek, 1 žák do Náchoda ZŠ Komenského, 1 žák do 2. roč. ZŠ Hradec Králové (stěhování rodiny).

6 Spolupracujeme se Základní školou na N. Hrádku, konkrétně s p. ředitelem J. Peterou a vyučujícími jazyků, s učitelkami 6. ročníku, u kterých konzultujeme aklimatizaci našich odešlých žáků do nového prostředí a jejich zařazení do třídního kolektivu, a se ZŠ TGM Náchod. Během školního roku byl udělen 1 den ředitelského volna ( ). 5) Výsledky vzdělávání žáků na konci škol. roku ročník počet ž. prospěl s vyznam. prospěl neprospěl 2. stupeň z chování týdně hodin 1. pol. 2. pol Žáků 25 (14 chlapců a 11 dívek) 118 hod Během roku nebyla žádnému žákovi navržena snížená známka z chování. V 1. pololetí 4 žáci (2 z I. třídy a 2 ze II. třídy) obdrželi důtku třídního učitele a ředitele školy za opakované odcizení peněz, neustálé výchovné problémy ve třídě se spolužáky i učitelkou (vulgární nadávky, ubližování spolužákům, úmyslné ničení škol. majetku), opakované porušování škol. řádu zapomínání pomůcek na vyučování. Žáci neměli žádnou delší absenci (výjimka 1 žákyně častá i pozdě omluvená absence bylo nutno opakované písemné upozornění rodičů na jejich povinnost v omlouvání dítěte). Jsem ráda, že většina rodičů je však velmi svědomitých a funguje zásada, že při sebemenší absenci jejich dítěte se snaží jej co nejrychleji omluvit a dostavit se dle možností do školy pro úkoly zadané na dobu nemoci. Funguje velmi dobře i komunikace elektronická úkoly i omluvy. Horší je to už s odhlašováním a zpětným přihlašováním ratolesti z a na obědy. Během roku bylo evidováno 9 žákovských úrazů všechny jsou zapsány v knize úrazů. Žádný z nich nebylo třeba odškodnit od Kooperativy, u které máme žáky celé školy pro tento případ pojištěny. Pracovní úraz zaměstnanců 0. 6) DVPP Využíváme nabídky NIDV Hr. Králové a ŠZ DVPP se sídlem též v H. Králové, pobočka Náchod. Naše možnosti účasti na seminářích jsou však velmi omezené z důvodů nízkého finančního příspěvku od KÚ na další vzdělávání. Platí pravidlo, že si vybereme semináře, které nás zajímají a přispějí k dalšímu našemu rozvoji v souladu s ŠVP v libovolném počtu, ale jen 2 za rok proplatíme z příspěvků na přímé výdaje ve vzdělávání. Ostatní jsme si hradily z vlastní kapsy. Jelikož na tom jsou obdobně i ostatní školy, velké množství vzdělávacích akcí, na které jsme se přihlásily, bylo z důvodů nenaplnění kapacity zrušeno. Zapojily jsme se do projektu EU OPVK, tzv. Šablon, v jejichž rámci dle zvoleného tématu se též můžeme účastnit řady kurzů, které patří do námi vybraných šablon (oblast cizího jazyka a využití ICT ve výuce). Semináře jsou hrazeny z peněz EU a zároveň státu. Velmi mě mrzí malý zájem o další vzdělávání ze strany pedagogů v MŠ. Za uplynulý školní rok absolvovala jen jeden seminář pí. uč. Exnerová (Chyby v ŠVP v MŠ).

7 Výčet seminářů u pedagogů ZŠ E. Voborníková TV trochu jinak Práce s interaktivní tabulí Anglicky s důvtipem Výuka angličtiny v 1. a 2. roč. HV rozmarné počasí Pilates prakticky Asertivita a efektivní komunikace Využití DUMů na 1. stupni ZŠ H. Hlaváčková Portfolio žáka Agresivní žák a učitel AJ a žák se SPU a chování Manipulace Využití DUM aktivit Práce s žáky se SPU Einstein Englisch Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Hry a soutěže v přírodovědě Meja úspěšné zakončení L. Prokopová Bakaláři Odměňování pracovníků školství v roce 2011 EU-OPVK a příjemci šablon Aktuální problémy účetnictví DUMy a monitorovací zpráva Power Point a tvorba jednoduché prezentace do hodin Na závěr každého akreditovaného kurzu jsme obdržely osvědčení o jeho absolvování vše si zakládáme do osobních spisů, vybrané dokládáme v monitorovacích zprávách k dotaci z OPVK Šablon. Účast pedagoga na kurzu jsme řešily výměnou hodin nebo dozorováním, kterým jsem pověřila pí. Maršíkovou 7) Akce školy, mimoškolní aktivity 7. ročníkem pokračovala soutěž O nejlepšího sběrače. Žáci nasbírali celkem 7572,5 kg starého papíru a 779 pytlů s PET lahvemi a obaly TETRAPAK. Patří jim i rodičům velký dík, zapojily se tím do třídění odpadu v obci. Škola tím vlastně i velmi nenásilnou formou plní požadavky environmentální výchovy. Vedeme žáky k třídění odpadu i přímo ve škole do plastových kontejnerů, které jsme zdarma obdrželi od KÚ. Odpad pak odnášíme na Obec. Sběrači byli v obou kategoriích oceněni při Spaní ve škole koncem června. Umístění těch nejlepších: kategorie PET lahve: Lesková Tereza (138 pytlů) Urbánková M. (111) Rorbachová A. (89) kategorie papír: Stříteská P. (1779 kg) Benešová M. (1693 kg) Lesková Veronika (1244 kg) První v každé kategorii obdrželi nákupní poukázku, za kterou si mohli vybrat dle libosti sportovní zboží v hodnotě 1 000,- Kč, za druhé místo byla poukázka na zboží v hodnotě 800,- Kč a za třetí místo žáci dostali roční předplatné časopisu Junior. Ani ostatní sběrači nepřišli

8 zkrátka každý dostal balíček s učebními pomůckami. Mrzí mě, že byla 1 žákyně, která nedonesla ani 1 kg papíru či neodevzdala ani 1 pytel PETek. Tradičně na závěr škol. roku sbíráme léčivé byliny. Opět se objevili žáci v počtu 8, kteří se vůbec do soutěže nezapojili, i když mají kolem celé vesnice nespočetné množství luk, kde by mohli aspoň trochu bylinek posbírat a přispět tak do společné pokladničky SRPDŠ. Všichni ostatní donesli celkem 20,8 kg sušených bylin a 32,3 kg suché pomerančové kůry patří jim za to velký dík a prvním třem v obou kategoriích opět drobné ceny a diplom. Byliny: Drška Jan 4,5 kg Drška Fr. 4,4 kg Rorbachová A. 3,755 kg Kůra: Lesková V. 16,5 kg Páca Richard 3,6 kg Benešová M. 2,776 kg Nadále pokračujeme v odběru školního mléka (á 4,- Kč/krabička 0,25 l), zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol všem žákům se zdarma každý den nabízelo různé ovoce či zelenina či ovocná šťáva podepsali jsme smlouvu opět s firmou LAKTEA Praha, která rozvoz zajišťuje. Máme zaveden pravidelný pitný režim buď si žáci nosí své pití nebo je jim nabízena šťáva či limo. Pokračovali jsme v pracích na školní zahradě. Zapojili jsme se do 2 grantů: Škola pro udržitelný život vyhlásilo jej Středisko ekologické výchovy a etiky Sever Rýchory a Nadace Partnerství výstavba altánu a dokončovací práce na školní zahradě obdrželi jsme ,- Kč, které jsme vyčerpali na financování stavby altánu a dlažbu v něm. Druhým grantem je už zmiňovaná dotace z EU-OPVK - PEDOŠ, kde nám byla schválena částka téměř ,- Kč. V první záloze máme na účtu ,20 Kč, které můžeme čerpat na námi zvolené tzv. šablony s těmito názvy: Individualizace výuky cizích jazyků (učíme odděleně 3. ročník AJ), Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (opět čerpáme pro AJ), Vzdělávání učitelů v oblasti digitálních technologií, Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd tvoříme digitální učební materiály (dále DUM) pro prvouku a přírodovědu, Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT opět budeme tvořit DUMy tentokrát pro další vzdělávací předměty. Podali jsme žádost na modernizaci počítačového koutku v I. třídě (Nadace ČEZ) nebyli jsme úspěšní. Zapojili jsme se do grantového programu příhraniční spolupráce, který podala Obec. Vypracovali jsme v rámci něho řadu aktivit, ve kterých budeme pokračovat i následující školní rok jako hlavní realizátor grantu, neboť Obec byla ve schvalovacím řízení úspěšná. Pravidelné celoškolní projekty: Halloween Den slabikáře (jen I. tř.) Vánoce (společně s Poláky) Velikonoce Den matek Putujeme po Evropě (II. tř. Rakousko) 24. a Spaní ve škole Soutěže: říjen dopravní soutěž O pohár starostů - střed startovního pole soutěž vyhlášená EKO-KOMem pokus o rekord vyrobených obecních znaků z odpadových materiálů, předání erbu na místní ObÚ listopad výtvarná soutěž pořádaná státním zámkem Náchod vánoční ozdoby nejlepší odměněni volnými vstupenkami pro celou rodinu na další sezonu

9 únor Pravěk výtvarná soutěž v rámci Prima sezony Matematický klokan celosvětová matematická soutěž (3. 5. roč.) průměr kategorie Cvrček a Klokánek turnaj málotřídních škol ve vybíjené ve Stárkově 4. místo Další chronologicky řazené akce: slavnostní zahájení škol. roku, přivítání nových žáčků Výstava kostýmů na zámku v Novém Městě Vítání občánků v obci Beseda o ptactvu v rámci projektu ŠUŽ - org. AROCHA p. Světlík Barunčiny Vánoce Muzeum Č. Skalice zvyky a obyčeje, výstava návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ výlet do Polska projížďka kočárem po Kudowe Zdroji, opékání klobás Červený den oslava svátku sv. Valentýna DMUM-in Miloše Dvořáčka hudebně vzdělávací pořad o bubnech Masopust Karneval duben zahájení výuky plavání 3. a 4. ročník 10 hodin duben zahájení kurzu dopravní výchovy II. třída Praha výlet II. třídy Muzeum Karlova mostu a Království železnice návštěva žáků 5. ročníku na ZŠ N. Hrádek prohlídka školy a seznámení s budoucími spolužáky 28. a Víkend s turistikou akce s polskými přáteli v rámci projektu Poznejme se sousedé (Borovská 50, Peklo, Kahan, keramika, sportovní soutěže) návštěva včelína pí. Litterová natáčení klipů s p. Horákem na propagační DVD o Č. Čermné 5. ročník školní výlet do Polska Kudowa Zdroj, Bludné skály, Karlow opět v rámci projektu Poznejme se sousedé Dětský den v indiánském stylu projekt Poznejme se sousedé slavnostní projektový den k předání altánu projekt ŠUŽ pozváni zástupci Nadace Partnerství, Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER, partneři školy, pí. starostka, rodiče, veřejnost, sponzoři jízda na DH v Náchodě Bělovsi II. tř., zakončení kurzu DV zakončení výuky plavání, předání mokrého vysvědčení exkurze II. tř. do Výzkumného ústavu ČSAV na N. Hrádku akademie na N. Hrádku II. třída slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s odcházejícími žáky a předání knih, DVD, společných fotografií, CD s fotkami z celé školní docházky na naší škole, odměn a diplomů za sběr bylin Na škole velmi aktivně pracovalo SRPDŠ jeho předseda p. Stříteský samostatně vedl třikrát schůzky SRPDŠ (schůzky proběhly pětkrát, z toho dvě jen konzultační), všichni členové (ale i ostatní rodiče) organizují pro děti Masopust a dět. karneval, následně pak dětský den všem jim za to patří velký dík. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem dobrovolníkům z řad rodičů, kteří nám pomohli (někteří i vícekrát) se závěrečnými pracemi při stavbě altánu (výkopové práce, dovoz hlíny, pokládka dlažby, terénní úpravy okolí altánu, úklid sutě). Uskutečnilo se odpolední setkání ředitelky s rodiči předškoláků, přírodovědný kroužek organizoval třikrát víkendový pobyt, dvě páteční odpoledne společně prožily děti ze ŠD a opět přírodovědného kroužku.

10 Kroužky: beze změn kr. AJ, PC a provoz počítačového koutku o hl. přestávce, sportovní, výtvarný, přírodovědný) Na škole ještě od podzimních měsíců z důvodů chladna v sokolovně probíhal kr. břišních tanců pod vedením pí. E. Voborníkové starší i mladší účastnice. Spolupracujeme s MŠ společné kulturní a sportovní akce, navzájem se zveme na besídky a loutk. představení, předškoláci se byli už tradičně před zápisem do 1. roč. seznámit se školním prostředím. 8) Evaluační činnost, autoevaluce Máme za sebou výuku dle ŠVP už ve 4. ročníku. Do hodin se zařazovaly nové formy práce, řada projektů, exkurzí, interaktivních programů. Žáci jsou velmi nenásilnou formou takto vedeni k etické výchově, kterou jsme letos zařadili do komunikativního kruhu. V pravidelném týdenním intervalu se žáci učí hodnocení vlastních úspěchů i neúspěchů, vlastní práce. Všímají si sebe, ale též se soustředí a snaží se posoudit spolužáky. Navrhují způsoby, jako svou práci zlepšit. Všímají si nejen svých vědomostí a dovedností, ale vedeme je i k tomu, aby hodnotili život ve třídě v kolektivu, aby dokázali posoudit dodržování stanovených pravidel ve třídě Každý měsíc se hodnotí v dosažených výsledcích písemně co se za uplynulé období naučili, jak zvládli učivo. Učitelé k jejich hodnotícím soudům přidávají své poznámky a následně je vše předloženo rodičům, aby i oni měli možnost se vyjádřit, připsat své postřehy. Vše se zakládá žákům do jejich portfolií. Mohou si sami zhodnotit své dovednosti a to, jak se během studia zlepšují či naopak. Do portfolia jim zakládáme i jejich důležité školní práce, takže mohou posuzovat, jak během roku pracují. Po skončení 5. ročníku jim je ono portfolio předáno. V mnohem větší míře se do hodin zařazovaly referáty hl. v II. třídě. Žáci se snaží hledat z různých zdrojů materiály, ty zpracovat písemnou formou včetně obrázků, fotek, různých dokumentů a toto vše pak prezentovat ústně před celou třídou. Jednotlivci se pak vyjadřují a hodnotí spolužákovu práci (Co ses dozvěděl, jak se Ti líbilo zpracování a přednes, proč Tě to zaujalo a líbilo se Ti to?). Těm, kteří nemají doma možnost hledat poznatky na počítači, je umožněno pracovat u školního PC včetně tiskárny. Na začátku školního roku jsme si sestavili společně s žáky pravidla chování a slušnosti ve třídě. Rozebírali jsme vzájemné vztahy a chování a z toho pak vybrali vhodná pravidla pro každou třídu. V I. třídě jsme si je vyvěsili na nástěnku. Rodiče navštěvovali vyučovací hodiny mohou posoudit práci své ratolesti a porovnat ji s ostatními. Mrzí mě, že této možnosti více využívají rodiče těch menších školáků a spíše ti, jejichž ratolest nemá vážnější školní problémy. Byla bych ráda, aby se přidali i ostatní rodiče, jelikož jich řada směnuje, a mají tudíž dopoledne volno, které by mohli využít k návštěvě ve školy. 9) Minimální preventivní program, environmentální výchova, výchovné poradenství Funkci školního metodika prevence zastává již několik roků pí. ředitelka. Každoročně je vypracován plán minimálního preventivního programu, provedeno jeho zhodnocení. Besedy a oblasti programu jsou zařazovány do běžné výuky po celý rok dle vhodnosti v jednotlivých předmětech. Aktuálně se vždy zařadil problém, který se během roku objevil a řešil (hl. různé projevy šikany, drobného ubližování dětem, naschvály, nevhodné chování žáků k učitelkám). O dané problematice jsme hovořili i na schůzkách SRPDŠ, rodiče mají možnost se kdykoliv přijít poradit a vzniklou situaci vyřešit společně s vyučujícím ještě v zárodku, dokud není pozdě. Každý rodič, kterého se situace jeho dítěte týká, byl hned ústně či telefonicky informován, popřípadě pozván k vyřešení problému do školy. Do besed a diskuzí s žáky

11 v rámci komunikativního kruhu se zařadily opět i oblasti etické výchovy, neboť tyto otázky vycházejí z každodenního života školy. Soutěž O nejlepšího sběrače už též patří k tradici naší školy, letos probíhal 7. ročník obl. environmentální výchovy. Žáci třídí i sami přímo na škole, kde máme několik kontejnerů na různý odpad. S Obcí máme dohodu o odvozu naplněných nádob. Spolupracovaly jsem i nadále s PPP Náchod, kam posíláme žáky s problémy v učení po dohodě s rodiči na psychologická vyšetření. Loni navštěvovali reedukaci 3 žáci. Dětem je nabízena možnost pravidelného doučování, kde si mohou doplnit své nedostatky z hodin. Pokračujeme ve spolupráci se SPC KOMPAS Náchod, které se zabývá výchovnými problémy dětí a jejich nápravou. Řešili jsme velmi intenzivně nevhodné chování jednoho žáka 2. ročníku, který nejen užíval velmi vulgární výrazy, ale objevilo se i osočování a nadávky učitelkám, pak i ubližování dětem, ničení školního majetku. Po spolupráci s odborem sociálních věcí a SPC žák přestoupil začátkem prosince do DDÚ v Hradci Králové. Na chodbě v patře visí schránka důvěry, kam mohou žáci házet věcné připomínky, návrhy k životu školy, stížnosti, mohou ji využít v případě, že mají strach či se stydí osobně přijít za vyučujícím se svým problémem. Schránka se vybírala jednou za týden a poznámky či připomínky byly ihned rozebírány v kolektivu celé třídy či školy. Na škole nemáme zřízenou funkci výchovného poradce. Loni jsme nedávali dětem ani rodičům žádné hodnotící dotazníky. 10) Kontrolní činnost Pravidelně byla prováděna kontrola školních tiskopisů (TK a TV v ZŠ i MŠ), ve ŠJ a MŠ jsme provedla několik neohlášených návštěv. Ve škole jsem provedla hospitaci dvakrát jednou u kolegyně Voborníkové, jíž byla věnována poradenská činnost, a jednou u pí. Hlaváčkové. Snažím se s kolegyněmi hodiny rozebrat, zhodnotit a spíše jim poradit, jak by bylo vhodné hodinu vést, čím ji zpestřit, na co nezapomenout. Proběhla konzultace u pí. inspektorky Bartošové k ŠVP naší MŠ - částečně nutno přepracovat. Vzdělávací program školy jsem doplnila o chybějící část ve odstavci vzdělávání žáků se speciálními potřebami jinak bylo vše shledáno ČŠI v naprostém pořádku. Audity: hospodaření PO s poskytnutými finančními prostředky provedla pí. M. Vacková na základě pověření pí. starostkou (nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření, doporučeno novelizovat vnitřní směrnice v souladu s vydanými zákony) audit ve ŠJ V říjnu 2010 provedla kontrolu KHS zaměřena na dodržování vytvořených postupů v souladu se zásadami HACCP, dodržování osobní a provozní hygieny, skladování potravin bez připomínek. 11) Údržba, opravy a revize V průběhu škol. roku se prováděla jen drobná údržba v obou budovách. Na střeše budovy školy bylo provedeno zatmelení míst, kde hrozily průsaky vody. Alespoň částečně se vyřešil požadavek zajištění bezpečnosti žáků před školou - instalována značka omezující rychlost aut na 30 km/hod a na vozovku byly namalovány výstražné trojúhelníky (Pozor, děti!) z obou stran silnice. Obec získala dotaci na projekt Do školy bezpečněji, začala úprava prostoru před školou chodník, zábradlí. V rámci projektu EU-OPVK jsme zakoupili do II. třídy interaktivní tabuli společně s notebookem, pracovní stůl s židlí pro učitele. Revize a kontroly:

12 provedení preventivní pož. prohlídky, kontrola dokladů o plnění povinností na úseku BOZP a PO Hasiči N. Město p. Umlauf revize has. přístrojů p. Libor Erber školení všech zaměstnanců v BOZP a PO, následný test znalostí, kontrola bezpečnostních karet září p. Umlauf, Hasiči N. Město čištění komína, kouřovodu, obhlídka Komin. Habr září 2010 výměna osvětlení nad zadním a předním vchodem budovy ZŠ p. Jirman revize hromosvodu p. L. Jirman periodická roční kontrola regálů a žebříku (schůdků) březen, duben protokol provedení kontroly a čištění spalinové cesty revizní zpráva z Kominictví Habr školní prověrka BOZP květen 2011 Závěry revizí a kontrol jsou uvedeny ve spisech pro jednotlivé oblasti. 12) Předběžné hospodaření K je takovýto výsledek hospodaření naší celé PO: vyčerpáno z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání ,- Kč na platy pedagogů, ,- platy nepedagogů, 8 000,- na dohody o provedení práce Veškeré údaje budou včetně příspěvků od zřizovatele zpracovány po účetní uzávěrce za rok 2011 ve výroční zprávě celé ZŠ o hospodaření. Vyčerpali jsme celou dotaci projektu ŠUZ Nadace Partnerství (48 000,- Kč), čerpáme dotaci z EU OPVK, tzv. Šablony doba trvání projektu 2 roky. 13) Závěr Na závěr chci poděkovat všem za práci za uplynulý školní rok. Hlavně závěr školního roku byl hektický, ale vše se nám díky zapojení všech učitelek ZŠ i školnice, pracovnic školní kuchyně podařilo zvládnout. Velký dík patří paní starostce, která nám pomáhá řešit spoustu úkolů a je nám nápomocna i při mimoškolních akcích. Děkuji všem zastupitelům za podporu při schvalování našich aktivit, dík patří všem zaměstnancům místního obecního úřadu, kteří nám velmi ochotně vždy pomohli při jakékoliv práci (teď hlavně při úpravách pozemku školní zahrady). Děkuji též rodičům, kteří pomáhali v zajištění mimoškolní činnosti školy (Karneval, Velikonoce, Spaní ve škole stezka odvahy) a dokončovacích pracích na zahradě (p. Stiller, p. Drška, p. Hauck, p. Rorbach, p. Beneš, p. Koval, p. Janečka se synem). Dík patří p. Kozlovi za výstavbu výukového altánu. Výroční zpráva bude předložena ke schválení školské radě na její první schůzi v novém školním roce. 14) Přílohy Výroční zpráva MŠ a ŠJ za rok 2010/11. V České Čermné dne Zpracovala L. Prokopová, řed. školy

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Učební plán 3. Pracovníci školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2011/2012 1) Základní údaje o škole Zřizovatel: Obec Česká Čermná Adresa:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Učební plán 3. Pracovníci školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Česká Čermná 65. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Česká Čermná 65. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3.

Více

R O Č N Í P L Á N Š K O L Y /

R O Č N Í P L Á N Š K O L Y / ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES R O Č N Í P L Á N Š K O L Y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Č. j.: 0154/2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Holečková Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Počet stran: 5

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více