Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Česká Čermná 65. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Česká Čermná 65 Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2010/2011

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Učební plán 3. Pracovníci školy 4. Přijímací řízení 5. Výsledky vzdělávání žáků 6. DVPP 7. Akce školy, mimoškolní aktivity 8. Evaluační činnost, autoevaluace 9. Minimální preventivní program, environmentální výchova, výchov. poradenství 10. Kontrolní činnost 11. Údržba, opravy, revize 12. Předběžné hospodaření 13. Závěr 14. Přílohy

3 1) Základní údaje o škole Zřizovatel: Obec Česká Čermná Adresa: Česká Čermná 128, Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Adresa: Česká Čermná 65, IČO: REDIZO: Škola má 4 součásti: 1. základní škola - kapacita k je 50 žáků, řed. L. Prokopová 2. mateřská škola kapacita k je 30 dětí, vedoucí pí. J. Exnerová 3. školní jídelna kapacita od je 100 stravovaných, vedoucí pí. L. Mošnerová 4. školní družina kapacita 20 dětí, vychovatelka pí. E. Voborníková Kontakty: mobil ZŠ: mobil MŠ a zároveň ŠJ: www stránky: Ředitelka: Mgr. Libuše Prokopová Komenského Náchod tel , mobil Na škole pracuje pod vedením pí. uč. Hlaváčkové tříčlenná školská rada. Loni se členky (za Obec pí. starostka Smažíková, za učitele pí. uč Hlaváčková a za rodiče pí. Dršková) sešly 3krát schválila se výroční zpráva školy za rok 2009/2010 (její schválený text umístit na webové stránky školy), projednaly se možnosti česko-polské spolupráce a podání grantu, byly navrženy některé změny ve školním řádu (hl. úprava zevnějšku žáků, vztah a jednání s učiteli i vzájemné chování v kolektivu tříd), nevhodnost výuky TV v sokolovně přes zimu, projednán byl projekt ŠUŽ (stavba altánu úspěšný, osloven architekt ohledně zpracování projektové dokumentace, rodiče kvůli pomoci při jeho stavbě a dokončovacích pracech, partneři školy ohledně doprovodných akcí tohoto grantu), po účetní uzávěrce - na květnové radě byla odsouhlasena zpráva o hospodaření celé příspěvkové za r. 2010, řešily se problémy z obl. stravování úprava stravovacích pokynů, změna ceny oběda, vydávání celých porcí oběda žákům, doporučen nákup nádobí a příborů, navrženo zvýšení úplaty v MŠ a vybírání příspěvků SRPDŠ v MŠ přes školní pokladnu. Na zasedání rady je pravidelně zvána ředitelka školy. Pedagogická rada proběhla 5krát, provozní porada se uskutečnila dvakrát - na začátku škol. roku a po schválení nového rozpočtu na rok 2011, kdy se řešilo snížení úvazků u provozních zaměstnanců z důvodů nedostatku přidělených financí na přímé výdaje ve vzdělávání a odebrání osobního ohodnocení u pedagogů MŠ důvodem jsou snížené normativy na dítě MŠ. Ředitelka ovšem řešila provozní otázky téměř každý den (v době po obědě s oběma vedoucími, popřípadě i s paní starostkou). 2) Učební plán Žáci ročníku loni pracovali dle našeho ŠVP Škola venkova. Učební plán: celkem 118 vyučovacích hodin týdně ve všech pěti ročnících. 1. ročník 20 hodin/týden 2. roč. 21 hod 3. roč. 25 hod 4. roč. 26 hod 5. roč. 26 hod

4 Žáci 5. roč. se učili podle původního školního vzdělávacího programu s názvem Základní škola, čj V září nastoupilo do školy 26 žáků, v prosinci téhož roku jeden žák ze školy odešel. I. třída 1., 2. a 3. roč žáci (15 žáků) tř. uč. L. Prokopová II. třída 4. a 5. roč žáků (11 žáků) třídní uč. pí. Hana Hlaváčková Samostatně jsme vyučovali ve 3. ročníku angličtinu úvazek 0,14 (3 vyučovací hodiny) je hrazen z peněz EU OPVK, tzv. Šablon vyučovala pí. učitelka Voborníková. V rámci HV jsme zavedli v obou třídách chvilky s flétničkou zájemci trénují dechová cvičení, pokoušejí se o své první písničky, které mohou pak předvést na besídkách. Pracovali jsme dle aktualizovaných tematických plánů, snažíme se o individuální přístup k žákům. Pravidelně probíhala reedukace poruch učení loni byli zařazeni 3 žáci, se kterými pracovala pí. uč. Prokopová. Dle potřeb se organizovalo v obou třídách doučování docvičovaly se nedostatky z hodin hlavně v době návratu žáka do školy po nemoci. V plánu školy už jsou pravidlem projekty Den slabikáře, Halloween, Vánoce, Velikonoce, Den matek, Putujeme po Evropě, Spaní ve škole, různé druhy referátů (hl. ve II. třídě) žáci se učí hledat informace z různých zdrojů, údaje zpracovávat, pak předvést před celým třídním kolektivem, který jej zároveň hodnotí množství shromážděných informací, jejich kvalitu a úpravu, vlastní předstoupení před ostatními žáky). Svůj ŠVP má i družina, která letos kromě činností naplánovaných dle ročních období a měsíců zařadila ještě tyto aktivity: výlet s myslivci do obory Mezilesí, opékání na sokolovně Halloween hry vaření ve ŠD příprava salátu, moučníku, koktejlu z plodů naší minizahrady adventní vyrábění společně s rodiči a veřejností, pečení cukroví procházka ke krmelci (společná akce s myslivci) únor, březen účast ve výtvarné soutěži Pravěk org. v rámci Prima sezóny Náchod rozmístění vyrobených budek pro zpěvné ptactvo v obci v rámci projektu ŠUŽ duben pečení beránku, setí řeřichy, velikon. výzdoba celé školy i prostranství před ní květen sportovní odpoledne stopovaná, střelba, hry turnaj málotř. škol ve vybíjené ve Stárkově 4. místo Děti z družiny nacvičily kulturní vystoupení pro oba celoškolní projekty Vánoce i Den matek. V rámci družiny probíhala celoroční činnost výtvarného kroužku a kroužku AJ. Družina má vypracovaný svůj vnitřní řád, který dostali rodiče na začátku roku k prostudování a podpisu. Do učebního plánu školy je zahrnut po jedné hodině týdně komunikativní kruh žáci se v něm věnují různým oblastem etické výchovy, rozebírají vztahy ve třídních kolektivech, hodnotí práci ostatních spolužáků a též svou, řeší problémy, které se objeví, hrají různé hry a soutěže na posílení kolektivu. 3) Pracovníci školy a jejich funkce na škole Celá ZŠ má 11 pracovníků 5 pedagogů (3 v ZŠ, 2 v MŠ) 6 provozních zaměstnanců (1 v ZŠ, 2 v MŠ, 2 ve ŠJ a 1 na ObÚ) Limit počtu pracovníků na celé škole k (po schválení rozpočtu Krajem): 8,37

5 Zaměstnankyně základní školy: Libuše Prokopová ředitelka školy - od kvalifikace Pedagogická fakulta Hradec Králové uč. 1. stupeň + VV praxe 27let ( na zdejší škole od r. 1984) úvazek 1,000 funkce na škole protidrogová preventistka, reedukační asistentka, správce školní PC sítě, distributor škol. mléka a ovoce, knihovnice, důvěrnice knižního klubu Fragment Hana Hlaváčková učitelka kvalifikace PF v HK roč. ZŠ, specializace HV praxe 13 let úvazek 1,000 funkce na škole učitelka zdravotnice, sběrová referentka, dopisovatelka webových stránek školy a fotografka škol. akcí Eva Voborníková učitelka a zároveň vychovatelka kvalifikace gymnázium a SPŠ v N. Pace předškolní a mimoškolní pedagogika, nedokončená VŠ pedagogická praxe 2 roky učitelka úvazek 0,45 hrazeno z přímých výdajů na vzdělávání učitelka úv. 0,14 placeno z peněz EU-OPVK vychovatelka 0,500 (hrazeno též ze státních financí) funkce nástěnkářka, správce kabinetu s pomůckami Eva Maršíková školnice kvalifikace odborné učiliště praxe 32 let úvazek v době topení 0,74 mimo topnou sezonu 0,45 funkce na škole ranní dozor ve ŠD nad žáky, dohlídání dětí dle potřeby organizace (v době účasti vyučujících na seminářích, nemoci či návštěvy lékaře, pomoc při všech akcích a projektech školy) Žádný ze zaměstnanců neměl během roku větší absenci nepřítomnost na pracovišti jsme řešily výměnou hodin mezi pedagogy či dozorem nad žáky, který prováděla pí. Maršíková. 4) Přijímací řízení K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012, který se konal , se dostavily 4 děti. Od září 2011 nastoupí 5 nových žákyň 4 žákyně jsou z Č. Čermné, jedna z Jizbice přichází do 1. ročníku po odkladu školní docházky. Školní rok 2010/2011 slavnostně zahájilo 26 žáků, z toho 11 dívek a 15 chlapců. Dojížděly k nám i děti z okolních obcí Dobrošova (6 dětí), Jizbice (2) i Náchoda (2), z Borové. Začátkem prosince odešel za školy 1 žák ze 2. ročníku do DDÚ v Hradci Králové. Děkuji moc touto cestou rodičům dojíždějících dětí, že nám i nadále zachovávají přízeň a posílají své děti k nám do školy. Děti jsou v menším kolektivu, je možnost jim věnovat větší pozornost a individuální přístup, z MŠ přicházejí do známého prostředí mezi kamarády, neboť se všichni dobře znají. Obec nadále proplácela dojíždějícím dětem na základě předložených jízdenek obě cesty jízdného. V červnu 2011 ukončilo školní docházku v naší škole 7 žáků. 5 jich přestoupilo do 6. roč. na N. Hrádek, 1 žák do Náchoda ZŠ Komenského, 1 žák do 2. roč. ZŠ Hradec Králové (stěhování rodiny).

6 Spolupracujeme se Základní školou na N. Hrádku, konkrétně s p. ředitelem J. Peterou a vyučujícími jazyků, s učitelkami 6. ročníku, u kterých konzultujeme aklimatizaci našich odešlých žáků do nového prostředí a jejich zařazení do třídního kolektivu, a se ZŠ TGM Náchod. Během školního roku byl udělen 1 den ředitelského volna ( ). 5) Výsledky vzdělávání žáků na konci škol. roku ročník počet ž. prospěl s vyznam. prospěl neprospěl 2. stupeň z chování týdně hodin 1. pol. 2. pol Žáků 25 (14 chlapců a 11 dívek) 118 hod Během roku nebyla žádnému žákovi navržena snížená známka z chování. V 1. pololetí 4 žáci (2 z I. třídy a 2 ze II. třídy) obdrželi důtku třídního učitele a ředitele školy za opakované odcizení peněz, neustálé výchovné problémy ve třídě se spolužáky i učitelkou (vulgární nadávky, ubližování spolužákům, úmyslné ničení škol. majetku), opakované porušování škol. řádu zapomínání pomůcek na vyučování. Žáci neměli žádnou delší absenci (výjimka 1 žákyně častá i pozdě omluvená absence bylo nutno opakované písemné upozornění rodičů na jejich povinnost v omlouvání dítěte). Jsem ráda, že většina rodičů je však velmi svědomitých a funguje zásada, že při sebemenší absenci jejich dítěte se snaží jej co nejrychleji omluvit a dostavit se dle možností do školy pro úkoly zadané na dobu nemoci. Funguje velmi dobře i komunikace elektronická úkoly i omluvy. Horší je to už s odhlašováním a zpětným přihlašováním ratolesti z a na obědy. Během roku bylo evidováno 9 žákovských úrazů všechny jsou zapsány v knize úrazů. Žádný z nich nebylo třeba odškodnit od Kooperativy, u které máme žáky celé školy pro tento případ pojištěny. Pracovní úraz zaměstnanců 0. 6) DVPP Využíváme nabídky NIDV Hr. Králové a ŠZ DVPP se sídlem též v H. Králové, pobočka Náchod. Naše možnosti účasti na seminářích jsou však velmi omezené z důvodů nízkého finančního příspěvku od KÚ na další vzdělávání. Platí pravidlo, že si vybereme semináře, které nás zajímají a přispějí k dalšímu našemu rozvoji v souladu s ŠVP v libovolném počtu, ale jen 2 za rok proplatíme z příspěvků na přímé výdaje ve vzdělávání. Ostatní jsme si hradily z vlastní kapsy. Jelikož na tom jsou obdobně i ostatní školy, velké množství vzdělávacích akcí, na které jsme se přihlásily, bylo z důvodů nenaplnění kapacity zrušeno. Zapojily jsme se do projektu EU OPVK, tzv. Šablon, v jejichž rámci dle zvoleného tématu se též můžeme účastnit řady kurzů, které patří do námi vybraných šablon (oblast cizího jazyka a využití ICT ve výuce). Semináře jsou hrazeny z peněz EU a zároveň státu. Velmi mě mrzí malý zájem o další vzdělávání ze strany pedagogů v MŠ. Za uplynulý školní rok absolvovala jen jeden seminář pí. uč. Exnerová (Chyby v ŠVP v MŠ).

7 Výčet seminářů u pedagogů ZŠ E. Voborníková TV trochu jinak Práce s interaktivní tabulí Anglicky s důvtipem Výuka angličtiny v 1. a 2. roč. HV rozmarné počasí Pilates prakticky Asertivita a efektivní komunikace Využití DUMů na 1. stupni ZŠ H. Hlaváčková Portfolio žáka Agresivní žák a učitel AJ a žák se SPU a chování Manipulace Využití DUM aktivit Práce s žáky se SPU Einstein Englisch Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Hry a soutěže v přírodovědě Meja úspěšné zakončení L. Prokopová Bakaláři Odměňování pracovníků školství v roce 2011 EU-OPVK a příjemci šablon Aktuální problémy účetnictví DUMy a monitorovací zpráva Power Point a tvorba jednoduché prezentace do hodin Na závěr každého akreditovaného kurzu jsme obdržely osvědčení o jeho absolvování vše si zakládáme do osobních spisů, vybrané dokládáme v monitorovacích zprávách k dotaci z OPVK Šablon. Účast pedagoga na kurzu jsme řešily výměnou hodin nebo dozorováním, kterým jsem pověřila pí. Maršíkovou 7) Akce školy, mimoškolní aktivity 7. ročníkem pokračovala soutěž O nejlepšího sběrače. Žáci nasbírali celkem 7572,5 kg starého papíru a 779 pytlů s PET lahvemi a obaly TETRAPAK. Patří jim i rodičům velký dík, zapojily se tím do třídění odpadu v obci. Škola tím vlastně i velmi nenásilnou formou plní požadavky environmentální výchovy. Vedeme žáky k třídění odpadu i přímo ve škole do plastových kontejnerů, které jsme zdarma obdrželi od KÚ. Odpad pak odnášíme na Obec. Sběrači byli v obou kategoriích oceněni při Spaní ve škole koncem června. Umístění těch nejlepších: kategorie PET lahve: Lesková Tereza (138 pytlů) Urbánková M. (111) Rorbachová A. (89) kategorie papír: Stříteská P. (1779 kg) Benešová M. (1693 kg) Lesková Veronika (1244 kg) První v každé kategorii obdrželi nákupní poukázku, za kterou si mohli vybrat dle libosti sportovní zboží v hodnotě 1 000,- Kč, za druhé místo byla poukázka na zboží v hodnotě 800,- Kč a za třetí místo žáci dostali roční předplatné časopisu Junior. Ani ostatní sběrači nepřišli

8 zkrátka každý dostal balíček s učebními pomůckami. Mrzí mě, že byla 1 žákyně, která nedonesla ani 1 kg papíru či neodevzdala ani 1 pytel PETek. Tradičně na závěr škol. roku sbíráme léčivé byliny. Opět se objevili žáci v počtu 8, kteří se vůbec do soutěže nezapojili, i když mají kolem celé vesnice nespočetné množství luk, kde by mohli aspoň trochu bylinek posbírat a přispět tak do společné pokladničky SRPDŠ. Všichni ostatní donesli celkem 20,8 kg sušených bylin a 32,3 kg suché pomerančové kůry patří jim za to velký dík a prvním třem v obou kategoriích opět drobné ceny a diplom. Byliny: Drška Jan 4,5 kg Drška Fr. 4,4 kg Rorbachová A. 3,755 kg Kůra: Lesková V. 16,5 kg Páca Richard 3,6 kg Benešová M. 2,776 kg Nadále pokračujeme v odběru školního mléka (á 4,- Kč/krabička 0,25 l), zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol všem žákům se zdarma každý den nabízelo různé ovoce či zelenina či ovocná šťáva podepsali jsme smlouvu opět s firmou LAKTEA Praha, která rozvoz zajišťuje. Máme zaveden pravidelný pitný režim buď si žáci nosí své pití nebo je jim nabízena šťáva či limo. Pokračovali jsme v pracích na školní zahradě. Zapojili jsme se do 2 grantů: Škola pro udržitelný život vyhlásilo jej Středisko ekologické výchovy a etiky Sever Rýchory a Nadace Partnerství výstavba altánu a dokončovací práce na školní zahradě obdrželi jsme ,- Kč, které jsme vyčerpali na financování stavby altánu a dlažbu v něm. Druhým grantem je už zmiňovaná dotace z EU-OPVK - PEDOŠ, kde nám byla schválena částka téměř ,- Kč. V první záloze máme na účtu ,20 Kč, které můžeme čerpat na námi zvolené tzv. šablony s těmito názvy: Individualizace výuky cizích jazyků (učíme odděleně 3. ročník AJ), Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (opět čerpáme pro AJ), Vzdělávání učitelů v oblasti digitálních technologií, Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd tvoříme digitální učební materiály (dále DUM) pro prvouku a přírodovědu, Inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT opět budeme tvořit DUMy tentokrát pro další vzdělávací předměty. Podali jsme žádost na modernizaci počítačového koutku v I. třídě (Nadace ČEZ) nebyli jsme úspěšní. Zapojili jsme se do grantového programu příhraniční spolupráce, který podala Obec. Vypracovali jsme v rámci něho řadu aktivit, ve kterých budeme pokračovat i následující školní rok jako hlavní realizátor grantu, neboť Obec byla ve schvalovacím řízení úspěšná. Pravidelné celoškolní projekty: Halloween Den slabikáře (jen I. tř.) Vánoce (společně s Poláky) Velikonoce Den matek Putujeme po Evropě (II. tř. Rakousko) 24. a Spaní ve škole Soutěže: říjen dopravní soutěž O pohár starostů - střed startovního pole soutěž vyhlášená EKO-KOMem pokus o rekord vyrobených obecních znaků z odpadových materiálů, předání erbu na místní ObÚ listopad výtvarná soutěž pořádaná státním zámkem Náchod vánoční ozdoby nejlepší odměněni volnými vstupenkami pro celou rodinu na další sezonu

9 únor Pravěk výtvarná soutěž v rámci Prima sezony Matematický klokan celosvětová matematická soutěž (3. 5. roč.) průměr kategorie Cvrček a Klokánek turnaj málotřídních škol ve vybíjené ve Stárkově 4. místo Další chronologicky řazené akce: slavnostní zahájení škol. roku, přivítání nových žáčků Výstava kostýmů na zámku v Novém Městě Vítání občánků v obci Beseda o ptactvu v rámci projektu ŠUŽ - org. AROCHA p. Světlík Barunčiny Vánoce Muzeum Č. Skalice zvyky a obyčeje, výstava návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ výlet do Polska projížďka kočárem po Kudowe Zdroji, opékání klobás Červený den oslava svátku sv. Valentýna DMUM-in Miloše Dvořáčka hudebně vzdělávací pořad o bubnech Masopust Karneval duben zahájení výuky plavání 3. a 4. ročník 10 hodin duben zahájení kurzu dopravní výchovy II. třída Praha výlet II. třídy Muzeum Karlova mostu a Království železnice návštěva žáků 5. ročníku na ZŠ N. Hrádek prohlídka školy a seznámení s budoucími spolužáky 28. a Víkend s turistikou akce s polskými přáteli v rámci projektu Poznejme se sousedé (Borovská 50, Peklo, Kahan, keramika, sportovní soutěže) návštěva včelína pí. Litterová natáčení klipů s p. Horákem na propagační DVD o Č. Čermné 5. ročník školní výlet do Polska Kudowa Zdroj, Bludné skály, Karlow opět v rámci projektu Poznejme se sousedé Dětský den v indiánském stylu projekt Poznejme se sousedé slavnostní projektový den k předání altánu projekt ŠUŽ pozváni zástupci Nadace Partnerství, Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER, partneři školy, pí. starostka, rodiče, veřejnost, sponzoři jízda na DH v Náchodě Bělovsi II. tř., zakončení kurzu DV zakončení výuky plavání, předání mokrého vysvědčení exkurze II. tř. do Výzkumného ústavu ČSAV na N. Hrádku akademie na N. Hrádku II. třída slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s odcházejícími žáky a předání knih, DVD, společných fotografií, CD s fotkami z celé školní docházky na naší škole, odměn a diplomů za sběr bylin Na škole velmi aktivně pracovalo SRPDŠ jeho předseda p. Stříteský samostatně vedl třikrát schůzky SRPDŠ (schůzky proběhly pětkrát, z toho dvě jen konzultační), všichni členové (ale i ostatní rodiče) organizují pro děti Masopust a dět. karneval, následně pak dětský den všem jim za to patří velký dík. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem dobrovolníkům z řad rodičů, kteří nám pomohli (někteří i vícekrát) se závěrečnými pracemi při stavbě altánu (výkopové práce, dovoz hlíny, pokládka dlažby, terénní úpravy okolí altánu, úklid sutě). Uskutečnilo se odpolední setkání ředitelky s rodiči předškoláků, přírodovědný kroužek organizoval třikrát víkendový pobyt, dvě páteční odpoledne společně prožily děti ze ŠD a opět přírodovědného kroužku.

10 Kroužky: beze změn kr. AJ, PC a provoz počítačového koutku o hl. přestávce, sportovní, výtvarný, přírodovědný) Na škole ještě od podzimních měsíců z důvodů chladna v sokolovně probíhal kr. břišních tanců pod vedením pí. E. Voborníkové starší i mladší účastnice. Spolupracujeme s MŠ společné kulturní a sportovní akce, navzájem se zveme na besídky a loutk. představení, předškoláci se byli už tradičně před zápisem do 1. roč. seznámit se školním prostředím. 8) Evaluační činnost, autoevaluce Máme za sebou výuku dle ŠVP už ve 4. ročníku. Do hodin se zařazovaly nové formy práce, řada projektů, exkurzí, interaktivních programů. Žáci jsou velmi nenásilnou formou takto vedeni k etické výchově, kterou jsme letos zařadili do komunikativního kruhu. V pravidelném týdenním intervalu se žáci učí hodnocení vlastních úspěchů i neúspěchů, vlastní práce. Všímají si sebe, ale též se soustředí a snaží se posoudit spolužáky. Navrhují způsoby, jako svou práci zlepšit. Všímají si nejen svých vědomostí a dovedností, ale vedeme je i k tomu, aby hodnotili život ve třídě v kolektivu, aby dokázali posoudit dodržování stanovených pravidel ve třídě Každý měsíc se hodnotí v dosažených výsledcích písemně co se za uplynulé období naučili, jak zvládli učivo. Učitelé k jejich hodnotícím soudům přidávají své poznámky a následně je vše předloženo rodičům, aby i oni měli možnost se vyjádřit, připsat své postřehy. Vše se zakládá žákům do jejich portfolií. Mohou si sami zhodnotit své dovednosti a to, jak se během studia zlepšují či naopak. Do portfolia jim zakládáme i jejich důležité školní práce, takže mohou posuzovat, jak během roku pracují. Po skončení 5. ročníku jim je ono portfolio předáno. V mnohem větší míře se do hodin zařazovaly referáty hl. v II. třídě. Žáci se snaží hledat z různých zdrojů materiály, ty zpracovat písemnou formou včetně obrázků, fotek, různých dokumentů a toto vše pak prezentovat ústně před celou třídou. Jednotlivci se pak vyjadřují a hodnotí spolužákovu práci (Co ses dozvěděl, jak se Ti líbilo zpracování a přednes, proč Tě to zaujalo a líbilo se Ti to?). Těm, kteří nemají doma možnost hledat poznatky na počítači, je umožněno pracovat u školního PC včetně tiskárny. Na začátku školního roku jsme si sestavili společně s žáky pravidla chování a slušnosti ve třídě. Rozebírali jsme vzájemné vztahy a chování a z toho pak vybrali vhodná pravidla pro každou třídu. V I. třídě jsme si je vyvěsili na nástěnku. Rodiče navštěvovali vyučovací hodiny mohou posoudit práci své ratolesti a porovnat ji s ostatními. Mrzí mě, že této možnosti více využívají rodiče těch menších školáků a spíše ti, jejichž ratolest nemá vážnější školní problémy. Byla bych ráda, aby se přidali i ostatní rodiče, jelikož jich řada směnuje, a mají tudíž dopoledne volno, které by mohli využít k návštěvě ve školy. 9) Minimální preventivní program, environmentální výchova, výchovné poradenství Funkci školního metodika prevence zastává již několik roků pí. ředitelka. Každoročně je vypracován plán minimálního preventivního programu, provedeno jeho zhodnocení. Besedy a oblasti programu jsou zařazovány do běžné výuky po celý rok dle vhodnosti v jednotlivých předmětech. Aktuálně se vždy zařadil problém, který se během roku objevil a řešil (hl. různé projevy šikany, drobného ubližování dětem, naschvály, nevhodné chování žáků k učitelkám). O dané problematice jsme hovořili i na schůzkách SRPDŠ, rodiče mají možnost se kdykoliv přijít poradit a vzniklou situaci vyřešit společně s vyučujícím ještě v zárodku, dokud není pozdě. Každý rodič, kterého se situace jeho dítěte týká, byl hned ústně či telefonicky informován, popřípadě pozván k vyřešení problému do školy. Do besed a diskuzí s žáky

11 v rámci komunikativního kruhu se zařadily opět i oblasti etické výchovy, neboť tyto otázky vycházejí z každodenního života školy. Soutěž O nejlepšího sběrače už též patří k tradici naší školy, letos probíhal 7. ročník obl. environmentální výchovy. Žáci třídí i sami přímo na škole, kde máme několik kontejnerů na různý odpad. S Obcí máme dohodu o odvozu naplněných nádob. Spolupracovaly jsem i nadále s PPP Náchod, kam posíláme žáky s problémy v učení po dohodě s rodiči na psychologická vyšetření. Loni navštěvovali reedukaci 3 žáci. Dětem je nabízena možnost pravidelného doučování, kde si mohou doplnit své nedostatky z hodin. Pokračujeme ve spolupráci se SPC KOMPAS Náchod, které se zabývá výchovnými problémy dětí a jejich nápravou. Řešili jsme velmi intenzivně nevhodné chování jednoho žáka 2. ročníku, který nejen užíval velmi vulgární výrazy, ale objevilo se i osočování a nadávky učitelkám, pak i ubližování dětem, ničení školního majetku. Po spolupráci s odborem sociálních věcí a SPC žák přestoupil začátkem prosince do DDÚ v Hradci Králové. Na chodbě v patře visí schránka důvěry, kam mohou žáci házet věcné připomínky, návrhy k životu školy, stížnosti, mohou ji využít v případě, že mají strach či se stydí osobně přijít za vyučujícím se svým problémem. Schránka se vybírala jednou za týden a poznámky či připomínky byly ihned rozebírány v kolektivu celé třídy či školy. Na škole nemáme zřízenou funkci výchovného poradce. Loni jsme nedávali dětem ani rodičům žádné hodnotící dotazníky. 10) Kontrolní činnost Pravidelně byla prováděna kontrola školních tiskopisů (TK a TV v ZŠ i MŠ), ve ŠJ a MŠ jsme provedla několik neohlášených návštěv. Ve škole jsem provedla hospitaci dvakrát jednou u kolegyně Voborníkové, jíž byla věnována poradenská činnost, a jednou u pí. Hlaváčkové. Snažím se s kolegyněmi hodiny rozebrat, zhodnotit a spíše jim poradit, jak by bylo vhodné hodinu vést, čím ji zpestřit, na co nezapomenout. Proběhla konzultace u pí. inspektorky Bartošové k ŠVP naší MŠ - částečně nutno přepracovat. Vzdělávací program školy jsem doplnila o chybějící část ve odstavci vzdělávání žáků se speciálními potřebami jinak bylo vše shledáno ČŠI v naprostém pořádku. Audity: hospodaření PO s poskytnutými finančními prostředky provedla pí. M. Vacková na základě pověření pí. starostkou (nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření, doporučeno novelizovat vnitřní směrnice v souladu s vydanými zákony) audit ve ŠJ V říjnu 2010 provedla kontrolu KHS zaměřena na dodržování vytvořených postupů v souladu se zásadami HACCP, dodržování osobní a provozní hygieny, skladování potravin bez připomínek. 11) Údržba, opravy a revize V průběhu škol. roku se prováděla jen drobná údržba v obou budovách. Na střeše budovy školy bylo provedeno zatmelení míst, kde hrozily průsaky vody. Alespoň částečně se vyřešil požadavek zajištění bezpečnosti žáků před školou - instalována značka omezující rychlost aut na 30 km/hod a na vozovku byly namalovány výstražné trojúhelníky (Pozor, děti!) z obou stran silnice. Obec získala dotaci na projekt Do školy bezpečněji, začala úprava prostoru před školou chodník, zábradlí. V rámci projektu EU-OPVK jsme zakoupili do II. třídy interaktivní tabuli společně s notebookem, pracovní stůl s židlí pro učitele. Revize a kontroly:

12 provedení preventivní pož. prohlídky, kontrola dokladů o plnění povinností na úseku BOZP a PO Hasiči N. Město p. Umlauf revize has. přístrojů p. Libor Erber školení všech zaměstnanců v BOZP a PO, následný test znalostí, kontrola bezpečnostních karet září p. Umlauf, Hasiči N. Město čištění komína, kouřovodu, obhlídka Komin. Habr září 2010 výměna osvětlení nad zadním a předním vchodem budovy ZŠ p. Jirman revize hromosvodu p. L. Jirman periodická roční kontrola regálů a žebříku (schůdků) březen, duben protokol provedení kontroly a čištění spalinové cesty revizní zpráva z Kominictví Habr školní prověrka BOZP květen 2011 Závěry revizí a kontrol jsou uvedeny ve spisech pro jednotlivé oblasti. 12) Předběžné hospodaření K je takovýto výsledek hospodaření naší celé PO: vyčerpáno z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání ,- Kč na platy pedagogů, ,- platy nepedagogů, 8 000,- na dohody o provedení práce Veškeré údaje budou včetně příspěvků od zřizovatele zpracovány po účetní uzávěrce za rok 2011 ve výroční zprávě celé ZŠ o hospodaření. Vyčerpali jsme celou dotaci projektu ŠUZ Nadace Partnerství (48 000,- Kč), čerpáme dotaci z EU OPVK, tzv. Šablony doba trvání projektu 2 roky. 13) Závěr Na závěr chci poděkovat všem za práci za uplynulý školní rok. Hlavně závěr školního roku byl hektický, ale vše se nám díky zapojení všech učitelek ZŠ i školnice, pracovnic školní kuchyně podařilo zvládnout. Velký dík patří paní starostce, která nám pomáhá řešit spoustu úkolů a je nám nápomocna i při mimoškolních akcích. Děkuji všem zastupitelům za podporu při schvalování našich aktivit, dík patří všem zaměstnancům místního obecního úřadu, kteří nám velmi ochotně vždy pomohli při jakékoliv práci (teď hlavně při úpravách pozemku školní zahrady). Děkuji též rodičům, kteří pomáhali v zajištění mimoškolní činnosti školy (Karneval, Velikonoce, Spaní ve škole stezka odvahy) a dokončovacích pracích na zahradě (p. Stiller, p. Drška, p. Hauck, p. Rorbach, p. Beneš, p. Koval, p. Janečka se synem). Dík patří p. Kozlovi za výstavbu výukového altánu. Výroční zpráva bude předložena ke schválení školské radě na její první schůzi v novém školním roce. 14) Přílohy Výroční zpráva MŠ a ŠJ za rok 2010/11. V České Čermné dne Zpracovala L. Prokopová, řed. školy

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod. 549 21 Česká Čermná 65. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Učební plán 3. Pracovníci školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 9/. třída 9. třída Předkladatel: Mgr. Helena Martincová ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 9/ Předkladatel:

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY,

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK A/ Výroční zpráva obsahuje: ----------------------------------- 1. Charakteristika školy str. 2 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@krakonos.cz web: http://zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více