DIPLOMOVÁ PRÁCE POSTAVENÍ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÁ PRÁCE POSTAVENÍ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE POSTAVENÍ SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY Radek Fišar 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma : Postavení správce konkursní podstaty zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny podpis 0

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Historický exkurz 4 3. Právní úprava správce konkursní podstaty Prameny právní úpravy a její vztah k jiným právním odvětvím Správce konkursní podstaty Zvláštní správce, zástupce správce a předběžný správce Odměna správce Práva a povinnosti správce Postavení SKP v jednotlivých fázích konkursního řízení Přípravná fáze Návrh Řízení o ochranné lhůtě Fáze prohlášení konkursu Usnesení Účinky prohlášení konkursu Fáze vlastního konkursu Přihlašování pohledávek, přezkumné jednání, věřitelský výbor Konkursní podstata Majetek zapisovaný do konkursní podstaty Neúčinné a odporovatelné právní úkony, neplatnost právních úkonů Soupis majetku do konkursní podstaty Konečná fáze Zpeněžení konkursní podstaty Konečná zpráva a rozvrh výtěžku Nucené vyrovnání 38 1

3 Zrušení konkursu Evropská unie a zahraniční exkurz Evropská unie Zahraniční exkurz Rekodifikace Současné problémy úpadkového práva a cesta k rekodifikaci Návrh nové úpravy Některé další doprovodné návrhy Zamyšlení nad současným ostavením SKP a úvahy de lege ferenda Summary Použité prameny a seznam literatury Literatura Právní předpisy Judikatura Ostatní prameny Webové stránky 61 2

4 1. Úvod Prvotním cílem této diplomové práce je celková analýza stávajícího postavení správce konkursní podstaty podle platné právní úpravy ve všech fázích konkursního řízení, v návaznosti na připravovanou rekodifikaci úpadkového práva. V jednotlivých kapitolách je popsána činnost správce konkursní podstaty, jeho práva a povinnosti a zároveň problémy, které s sebou jeho funkce přináší. V závěru práce je pak nastíněn obsah připravované rekodifikace, její hodnocení a zamyšlení se nad budoucí i současnou úpravou s některými návrhy z pohledu de lege ferenda. Téma své diplomové práce jsem si vybral především z toho důvodu, že úpadkové právo je v současnosti velmi diskutovanou veličinou a v příštích měsících by mělo projít kompletní přestavbou po vzoru moderních zahraničních úprav, která s sebou přinese mnoho nového a do této doby neznámého. Zároveň je to také oblast, která podléhá mému osobnímu zájmu. Úpadkové právo je vzhledem ke své provázanosti nejen s různými odvětvími práva, ale i s mnoha jinými obory, jako je například ekonomie, management atd., velmi specifickou a svým způsobem unikátní oblastí práva. Jelikož je v současnosti advokátní praxe velmi přeplněna a pro mnohé absolventy je čím dál tím těžší najít odpovídající zaměstnání, skýtá podle mého názoru úpadkové právo do budoucna kvalitní příležitost k uplatnění budoucích svědomitých právníků. Konkursní řízení je nyní terčem většiny médií, a to hlavně v souvislosti s mnohými majetkovými úniky. K těmto únikům dochází z části díky nekvalitní právní úpravě obsahující mezery, kterých některé osoby s nízkým mravním vědomím spolehlivě využívají ke svému obohacení, ale z části i kvůli obcházení zákona tam, kde byl zákonodárce svědomitý. Připravovaná rekodifikace by měla mnohé vyřešit a vnést světlo do úpadkové problematiky a doufám, že k tomu přispěje svým skromným dílem i tato diplomová práce. 3

5 2. Historický exkurz Pokud chceme vytvořit a správně hodnotit dokonalý obraz postavení správce konkursní podstaty v konkursním řízení, je bezesporu důležité zaměřit se nejen na současnou právní úpravu a praxi použití tohoto institutu, ale také na jeho vývoj z pohledu dějin. Skrze historický pohled tak můžeme při úvahách de lege ferenda dosáhnout kvalitnějšího nazírání na celkovou problematiku úpadkového práva. Toto právo se vyvíjelo především v závislosti na soudobých ekonomických vztazích a poměrech ve společnosti a současně s ním i institut správce konkursní podstaty. První zmínky o něm můžeme nalézt již v dobách římského práva, i když se od dnešního pojetí správce konkursní podstaty značně liší. V konkursním řízení římského práva, které bylo zahajováno praetorovým nebo místodržitelovým dekretem, se osoba podobná dnešnímu správci označovala jako magister bonorum, později za Justiniána jako curator bonorum. Jeho hlavním úkolem bylo provést prodej dlužníkova majetku, avšak pravidla tohoto zpeněžení byla vzhledem k současnosti velice rozdílná. 1 Úprava úpadkového práva je velmi úzce spjata a lze říci, že je i životně závislá na rozvoji ekonomických a obchodních vztahů. Vzpomeňme si jen na vývoj po roce 1948 v Čechách, kdy právní úprava vlivem zavedení tzv. celospolečenského vlastnictví a direktivního řízení hospodářství přestala být potřebná. Konkurzní řízení a jeho úprava jdou ruku v ruce s hospodářskými vztahy a poměry ve společnosti, proto bych jeho počátky zařadil do středověku a hlavně do oblasti italských měst, kde v 16. století nastal vysoký hospodářský rozvoj. Současně s ním se začínají objevovat nové myšlenky v pojetí konkursního řízení, které mělo zajistit všem věřitelům dlužníka poměrné uspokojení jejich pohledávek. Hlavní myšlenkou tohoto nového pojetí se stalo přesvědčení, že rozprodej celého dlužníkova majetku je nutný pouze v případě insolvence, tedy v případě, kdy dlužník není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. K tomuto období musím bezpochyby zmínit i dvě významná literární díla zachycující obchodně právní vztahy, která se na vzniku a formování úpadkového práva významně podílely. Jedná se o dílo Tractatus de conrurbatoribus sive decoctoribus od Benvenuta 1 Více viz. Schelleová, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno : IURIDICA BRUNENSIA, 1995, s

6 Stracchy z roku 1576 a dílo španěla Salgada de Samozy s názvem Labyrinthus creditorum cocurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatam z roku Úpadkové právo se díky odlišným poměrům v jednotlivých evropských zemích vyvíjelo odlišně, a proto se nyní zaměřím na vývoj konkursního řízení a institutu správce konkurzní podstaty v Čechách. Počátky vývoje úpadkového práva lze zařadit do první poloviny 17. století. V této době dala impuls k jeho utváření potřeba řešit vysokou zadluženost šlechty a především tzv. měnovou kalkádu v roce 1623, kterou můžeme označit za jakýsi státní bankrot, což byl důsledek znehodnocení české měny 2. Některá ustanovení pro řešení dlužnických vztahů obsahuje již Obnovené zřízení zemské vydané roku 1627, ovšem k vlastnímu osamostatnění konkursního řízení dochází až o deset let později, vydáním císařského reskriptu z 29. srpna 1637 a na něj navazujícího místodržitelského patentu z 23. listopadu téhož roku. Tyto legislativní akty významně přispěly ke zdokonalení průběhu zjišťování okruhu věřitelů a uplatnění jejich nároků. Vývoj však pokračoval dále a vyvrcholil roku 1640, kdy byly vydány tzv. Deklaratorie a Novelly, o kterých by se dalo říci, že jsou prvním českým konkursním řádem. 3 Tyto dokumenty upravovaly konkursní řízení s následnými novelizacemi více než sto let, a to až do doby vydání Josefínského konkursního řádu roku 1781, který byl však pro svou nákladnost a zdlouhavost nahrazen konkursním řádem z 25. prosince 1868 č. 1/1869 ř.z. Tento řád byl postaven na zásadě univerzality, což znamenalo, že byl konkursem postihnut veškerý dlužníkův majetek. Princip však v praxi nebyl doveden do dokonalosti. Z toho důvodu, a také díky nekvalitnímu rozdělení a uspokojování pohledávek věřitelů, nenabyl v praxi valného významu, proto byl zreformován cisařským nařízením č. 337/1914 ř.z. Současně s tímto nařízením byl vydán i nový samostatný vyrovnací řád. Tyto legislativní akty byly přijaty po ukončení první světové války nově vzniklou Československou republikou v roce 1918 za základní právní předpisy upravující úpadkové právo. Úprava se však po krátké době stala pro nově se rozvíjející zemi 2 Více viz. Schelleová, I. In Větrovec, V., Berka, J. a kol. Konkurz a vyrovnání. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2003, s Více viz. Schelleová, I. In Větrovec, V., Berka, J. a kol. Konkurz a vyrovnání. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2003, s

7 nedostatečná a vyvstala nutnost úpravy nové. Tak se stalo po dlouhém projednávání dne 27. března 1931, kdy Národní shromáždění přijalo zákon č. 64/1931 Sb. Uvedený zákon se ukázal být na svou dobu velmi pokrokový, o čemž jsme se mohli nedávno přesvědčit, a to v tom smyslu, že sloužil jako předloha k vytvoření současné úpravy konkursního řízení. Po druhé světové válce, vlivem velkých celospolečenských změn, nastaly také změny v úpadkovém právu. V roce 1948, kdy nastoupili v Československé republice komunisté k vládě a zavedlo se tzv. celospolečenské vlastnictví a direktivně plánované hospodářství, začala být úprava konkurzního řízení prakticky nepotřebná. V situaci, kdy se stát stal v podstatě výhradním vlastníkem všech výrobních prostředků, nabývaly předpisy konkurzního řízení na zbytečnosti, a tak v roce 1950 přestaly platit úplně. K jejich zrušení došlo vydáním nového občanského soudního řádu č. 142/1950 Sb., i když některá okrajová ustanovení se zde zachovala pro konkursní řízení v zahraničí. Po takřka padesátileté stagnaci vývoje konkursního práva v Čechách znamenaly polistopadové změny v roce 1989 obrození konkurzního práva, a jak už jsem se zmínil, předlohou polistopadové úpravy se stal prvorepublikový zákon č. 64/1931 Sb. Nová úprava nabyla účinnosti dne 1. října 1991 po č. 328/1991 Sb. Tento zákon je ve svých pozdějších zněních platný až do dnešních dnů. Novelizací bylo řekněme požehnaně, z nichž nejdůležitějšími vzhledem k podstatným změnám byly č. 122/1993 Sb., č. 94/1996 Sb. a č. 105/2000 Sb. Když si uvědomíme skutečnost, že uvedený zákon je postaven na základech prvorepublikového zákona, i když ve své době velmi pokrokových, nelze pominout fakt, že v dnešních dnech je tato úprava značně nedostačující a celková rekodifikace je více než nutná. Ve světě, hlavně ve vyspělých demokratických státech, se již dlouhou dobu zastává nové pojetí řešení úpadku, a to především moderními metodami, jako je reorganizace úpadcova podniku, a nikoli prosté zpeněžení jeho aktiv. Tento nový směr procesního řešení úpadku vznikl vydáním amerického zákona již v roce 1978 a ovlivnil zákonodárství řady zemí 4. Použití zmíněného moderního řešení však spočívá v předpokladu určité stability ekonomických subjektů, kterou naše země po 4 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. vydání. Praha : Linde Praha, 2004, s

8 listopadové revoluci dlouhou dobu postrádala. V současnosti už ale hospodářský rozvoj dospěl do takové fáze vyspělosti, že nové trendy moderního řešení úpadku jsou snáze realizovatelné, a proto se jistě shodneme v názoru, že další novelizace značně za realitou pokulhávajícího zákona č. 328/1991 Sb., již není řešením. České úpadkové právo vyléčí pouze celková rekodifikace, která bude postavena na současných principech plynoucích z aktuálního stavu ve společnosti a hospodářství, a která bude dynamičtěji reagovat na neustálé změny podnikatelského prostředí. 7

9 3. Právní úprava správce konkursní podstaty 3.1. Prameny právní úpravy a její vztah k jiným právním odvětvím Než se pustíme do detailní analýzy postavení správce konkursní podstaty a jeho práv a povinností v konkursním řízení, je pro začátek nutné, vymezit aktuální prameny právní úpravy a samozřejmě také její vztah k jiným právním odvětvím. Základním právním předpisem upravujícím úpadkové právo je, jak už bylo v předcházející kapitole uvedeno, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZKV ). K této základní úpravě náleží hlavně vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 476/1991 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení uvedeného zákona. Týká se především otázek souvisejících s vedením seznamu správců příslušnými krajskými soudy a zákonných odměn správců za úspěšně dokončenou práci. Dalším prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, v platném znění, která v části sedmé upravuje ustavení osoby správcem konkursní podstaty, předběžným správcem, zvláštním správcem, vyrovnacím správcem nebo jejich zástupcem. Konkursní právo netvoří samostatné právní odvětví a je úzce provázáno s mnoha dalšími právními předpisy. Aplikace ZKV je proto velmi náročná a to především z toho důvodu, že je vždy třeba vykládat jej ve spojitosti s ustanoveními řady dalších právních předpisů. Těchto předpisů je vskutku velké množství, kupříkladu předpisy práva obchodního, občanského, pracovního, finančního, jejichž detailní popsání přesahuje možnosti této práce, proto bych zmínil jen nejdůležitější z nich. Snad nejužší vztah má konkursní právo k občanskému právu procesnímu. Konkursní řízení je díky své povaze specifickou formou civilního procesu, resp. zvláštním řízením, zahrnujícím v sobě prvky nalézacího i vykonávacího řízení. V 66a odst. 1 stanoví ZKV přiměřené použití občanského soudního řádu ( dále jen OSŘ ) všude tam, kde úprava v ZKV chybí. Je zde tedy stanoven vztah obecnosti OSŘ ke zvláštnímu ZKV. Jelikož se v konkurzním řízení pohybujeme v oblasti, kde se denně nakládá s majetkem mnohdy astronomických hodnot, je důležité připomenout i vztah konkursního práva k právu trestnímu. Trestní zákon ( dále jen TZ ) 8

10 vypočítává řadu skutkových podstat, jejichž naplnění může v průběhu konkursu dojít. Uveďme pro ilustraci 256b TZ, který stanoví tresty za tzv. pletichy v řízení konkursním a vyrovnacím nebo 126 TZ upravující maření výkonu funkce správce konkurzní podstaty a povinnost podání návrhu na prohlášení konkurzu. K dalším trestným činům v souvislosti s konkurzem často dochází dle hlavy druhé a deváté zvláštní části TZ, a to trestným činům proti hospodářské kázni a majetkovým trestným činům. Mezi trestné činy proti hospodářské kázni patří například zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle 125 TZ, v případě zatajování či úmyslného zničení úpadcova účetnictví, nebo zneužití informací v obchodním styku podle 128 odst. 2 a 4 TZ, při oddělení majetku od závazků a obejití zákonných ustanovení o prodeji podniku. U majetkových trestných činů se většinou jedná o trestný čin poškozování věřitele dle 256 TZ Správce konkursní podstaty Ústřední postavou každého konkursního řízení je bezesporu správce konkursní podstaty ( dále jen SKP nebo správce ). SKP je zvláštním procesním subjektem zúčastněným na konkursním řízení, není však účastníkem řízení, zástupcem úpadce ani věřitelů. Nelze ani říci, že správce je veřejným činitelem, neboť ZKV ani jiný právní předpis mu toto postavení nepřiznávají. Lze jej však považovat za zvláštní veřejnoprávní orgán, jehož úkolem je zajištění řádného průběhu konkursu. 5 Existují však dva případy, kdy se SKP účastníkem konkursního řízení stává, a to pokud uplatňuje své vlastní pohledávky proti podstatě, jako je pohledávka odměny a vynaložených nákladů anebo ve sporech souvisejících s konkursem, jako jsou incidenční spory nebo již probíhající řízení v době prohlášení konkursu. Správce je na základě ustanovení 8 odst. 1 ZKV do své funkce ustanoven soudem. Dle této normy je možné ustanovit pouze osobu zapsanou do seznamu správců, který je veden příslušným soudem ke konkursnímu řízení na majetek dlužníka. Výjimečně lze ustanovit správcem i osobu do 5 Nález Ústavního soudu ČR ze dne , č. 403/2002 Sb. 9

11 seznamu nezapsanou, to však pouze v případě, že vzhledem k předpokládané povaze konkursu si její správa vyžádá zcela specializovanou odbornost, kterou nemůže poskytnout žádná s osob zapsaných v seznamu, popř. není možné z jiných důvodů ( např. podjatost ) ustanovit jakoukoli jinou osobu ze seznamu. Tato osoba však musí se svým ustavením souhlasit a zároveň splňovat základní předpoklady výkonu funkce správce, tj. podmínky pro zápis do seznamu, které jsou popsány níže. Podmínky pro zapsání do tohoto seznamu stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 476/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do seznamu správců lze zapsat jen bezúhonnou fyzickou osobu s plnou způsobilostí k právním úkonům, která má přiměřenou odbornou způsobilost a se zápisem souhlasí, nebo veřejnou obchodní společnost, která bude činnost správce vykonávat prostřednictvím svých společníků, o nichž prokáže, že splňují podmínky pro zapsání do seznamu. Společníky veřejné obchodní společnosti v tomto případě mohou být pouze fyzické osoby. Vedení seznamů správců je v kompetenci předsedy konkursního soudu. Jemu se podávají návrhy na zápis a on rozhoduje o zapsání osoby do seznamu či o jejím vyškrtnutí. Seznam správců je na základě ustanovení 2 odst. 1 vyhl. 476/1991 Sb., v platném znění, rozdělen na tři části, podle druhu osob do něj zapisovaných, a to části A, B a C. Do části A seznamu jsou na vlastní návrh zapisováni advokáti, kteří mají sídlo v obvodu konkursního soudu, a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu konkursního soudu. Kromě obecných údajů, stanovených 3 odst. 1 uvedené vyhlášky, jako je jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, u veřejných obchodních společností sídlo, obchodní jméno atd. 6, a které jsou povinné pro všechny tři skupiny, musí osoby žádající o zápis do části A seznamu k návrhu připojit doklad o tom, že jsou zapsány v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou anebo že byly jmenovány notářem do notářského úřadu. Do části B seznamu se zapisují jiné vhodné osoby, především osoby s ekonomickým vzděláním, jako jsou daňoví poradci, auditoři nebo likvidátoři, a to na návrh příslušné samosprávné profesní organizace nebo státních orgánů. K tomuto návrhu musí být přiložen souhlas navrhované osoby s jejím zápisem do seznamu, osvědčení o bezúhonnosti, tj. výpis 6 Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. 10

12 z rejstříku trestů a osvědčení o přiměřené odborné způsobilosti k výkonu funkce správce, vydané navrhovatelem, např. doporučení či jiné hodnocení, popř. doklad o kvalifikaci či doklad o absolvování specializovaného kurzu nebo školení. V praxi jsou akceptovány i návrhy podávané dobrovolnými profesními sdruženími správců podstat a likvidátorů, jakým je v současnosti např. Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR nebo Česká komora správců majetku, i když neexistuje zákonný podklad pro vznik takových komor. Tyto dobrovolné komory jsou tak zakládány v různých formách, jako např. sdružení podle zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů. Konečně do části C seznamu jsou zapisovány veřejné obchodní společnosti na vlastní návrh. K návrhu musí být přiložen výpis z obchodního rejstříku, jména a příjmení společníků, jejichž prostřednictvím bude veřejná obchodní společnost činnost vykonávat a osvědčení o jejich bezúhonnosti a přiměřené odborné způsobilosti. Co se týče odborné způsobilosti, tak ta se dokládá nejrůznějšími certifikáty o absolvovaném školení či odborném kurzu, které jsou v praxi pořádány pravidelně například již uvedenou Komorou specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR. Jak je z výše uvedeného patrné, neexistuje v současnosti žádný jednotný oficiální systém vzdělávání a aprobace uchazečů o funkci SKP ani příslušná profesní organizace, která by přípravu, aprobaci a kontrolu vykonávala. Funkce správce je značně specializovaná, náročná a s dimenzí širšího společenského dosahu, proto by si dle mého názoru zasloužila jednotnou správu samostatnou komorou a stanovení alespoň minimálních znalostí a zkušeností pro její výkon. Tyto nedostatky by snad měla vyřešit připravovaná rekodifikace úpadkového práva, které bychom se měli v nejbližší době dočkat. Detailnějšímu seznámení s připravovanou úpravou této problematiky se budu věnovat v příslušné kapitole této práce. V současnosti je zárukou splnění požadavku odborné způsobilosti uchazeče vedle přiložených osvědčení, především názor a uvážení předsedy konkursního soudu, který rozhoduje o tom, zda bude uchazeč do seznamu zapsán či nikoli. Za účelem prověření přiměřené odborné způsobilosti je oprávněn zřídit si poradní orgán, avšak forma nebo způsob činnosti tohoto orgánu nejsou právními předpisy nijak blíže určeny. 11

13 Při ustavování osoby ze seznamu do funkce SKP musí soud přihlížet k podmínce podjatosti, protože správcem lze ustavit pouze osobu ve věci nepodjatou. Podjatostí je rozuměn vztah správce k některému účastníkovi řízení, nebo k majetku úpadce, který zakládá pochybnost o tom, že správce nebude postupovat nestranně. Za příklad takového vztahu můžeme považovat vztah příbuzenský, smluvní nebo dokonce přímé propojení s úpadcem v případě, že správce byl společníkem či statutárním orgánem úpadce. Pokud by takový vztah existoval, nemůže být dotčená osoba SKP ustavena. Podjatost je třeba zkoumat i v průběhu konkursu, a pokud by byla zjištěna, je třeba vždy uvažovat o zproštění správce funkce. 7 Pokud ustavená osoba nesouhlasí s výkonem funkce správce, může své ustavení z důležitých důvodů odmítnout. V průběhu konkursního řízení může správce podat návrh na zproštění funkce správce, dle 8 odst. 6 ZKV, o kterém soud usnesením rozhodne. Tento návrh může vzejít i od některého z účastníků. Soud však může správce zprostit funkce i bez návrhu v případech, kdy závažně porušuje své povinnosti, díky průtahům ve věci nebo již uvedené podjatosti Zvláštní správce, zástupce správce a předběžný správce Jestliže to vyžaduje rozsah správy podstaty, může soud ustavit pro pomoc správci zvláštního správce, což je vhodné při velkých a složitých konkursech. Zvláštnímu správci je pak svěřen určitý obor správy, kterým však může být pouze správa majetku, jako je např. zajištění, soupis, zpeněžování podstaty nebo provozování úpadcova podniku. Zvláštní správce může být ustaven už v usnesení o prohlášení konkursu nebo kdykoli v jeho průběhu. Většinou jsou vybíráni z části B seznamu, protože zde jsou soustředěni specialisté. Jejich počet také není omezen. Vyžaduje li si to situace, zpravidla rozsáhlý konkurs s velkým množstvím majetku, lze ustanovit zvláštních správců hned několik. Důležité je však přesně vymezit rozsah správy každého 7 Rozsudek Krajského soudu, sp. zn. 91K 91/

14 správce, aby bylo možno přesně určit jeho odpovědnost a jeho podíl na odměně správce. Pro případ, že by ze závažných důvodů nemohl SKP přechodně svou funkci vykonávat, může mu soud, považuje-li to za účelné, ustavit zástupce správce. Závažnými důvody jsou např. pracovní zaneprázdnění, pobyt v cizině, studium, dovolená nebo tíživá rodinná situace. Zástupce správce může být ustaven již v usnesení o prohlášení konkursu nebo kdykoli v jeho průběhu. Zproštěn funkce může být bez návrhu stejně jako zvláštní správce opět kdykoli během konkursu. Pro ustavení do funkce, zproštění funkce a odměňování zástupců správců a zvláštních správců se použijí ustanovení o SKP. Předběžný správce je ustaven tehdy, pokud lze usuzovat, že je dlužník v úpadku a je to potřebné pro zjištění nebo zajištění dlužníkova majetku, hlavně přezkoumání účetnictví. Návrh na jeho ustavení podává úřad práce, v jehož obvodu je sídlo nebo bydliště dlužníka, ale také věřitel, který podal návrh na prohlášení konkursu. Soud může ustavit předběžného správce i bez návrhu, stejně jako jej funkce zprostit, pokud zjistí, že pominuly důvody k jeho ustavení Odměna správce Správci náleží za odvedenou práci odměna, jejíž výpočet a výše jsou upraveny vyhláškou 476/1991 Sb., v platném znění. Podle tohoto právního předpisu se odměna správce skládá ze dvou složek. První z nich je procentuálně vyjádřená odměna z částky, které bylo dosaženo zpeněžením konkursní podstaty. Druhá je odměna určená podle počtu konkursních věřitelů. Soud může takto stanovenou odměnu podle okolností případu zvýšit popř. snížit. Její zvýšení lze předpokládat např. při vysokém počtu věřitelů nebo v případě stěžování funkce správce. Naopak při nedbalém výkonu funkce SKP může být snížena. Pokud nelze odměnu stanovit dle výše 8 Více viz. Kozel, R. Problémy konkursního řízení a jejich řešení. Praha : Linde Praha, 2003, s. 76 an. 13

15 uvedeného, tedy nedošlo-li k žádnému zpeněžení konkursní podstaty, určí její výši soud. Správce má také nárok na náhradu hotových výdajů, které mu vznikly při výkonu jeho funkce nebo v souvislosti s ní. Jedná se např. o soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje nebo výdaje za znalecké posudky. Hotové výdaje jsou tzv. pohledávkou za podstatou a uspokojují se, stejně jako odměna, z konkursní podstaty. Správce je povinen podat v závěrečné zprávě soudu vyúčtování své odměny a nákladů. Pokud je však konkurs zrušen, musí vyúčtování předložit při jeho zrušení. Na základě ustanovení 8 odst. 3 ZKV mohou věřitelé správci poskytnout zálohy na náhradu nutných výdajů, to však pouze se souhlasem soudu a na základě rozhodnutí věřitelského výboru. Při tomto poskytnutí může být určen i účel, ke kterému mají být použity, i podmínky jejich vyúčtování Práva a povinnosti správce I když správce nemá v konkursu postavení účastníka řízení a vystupuje v něm jako zúčastněná osoba, je hybatelem celého konkursu. Výhradně na něm leží iniciativa k provedení všech činností potřebných k řádnému průběhu konkursního řízení, ať již v oblasti zjištění, správy a zpeněžení konkursní podstaty, nebo v oblasti uplatnění konkursních pohledávek a jejich uspokojování. Již ode dne prohlášení konkursu je vybaven právy, které mu mají umožnit plnění jeho funkcí. Dnem prohlášení konkursu na majetek úpadce přecházejí na správce veškerá oprávnění nakládat s majetkem podstaty a všechna další práva a povinnosti, které podle ZKV a jiných právních předpisů přísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do podstaty. SKP je především oprávněn rozhodovat o obchodních záležitostech podniku, plnit povinnosti zaměstnavatele, zajistit vedení účetnictví, v podstatě činit za úpadce všechny právní úkony důležité k zajištění provozu podniku. Tyto úkoly správce posouvají do role několika vedoucích pracovníků úpadcova podniku, kterou musí zvládnout, tudíž se není třeba divit náročnosti této 14

16 funkce. Celou řadu práv SKP vypočítává ustanovení 14 ZKV, a to především v odstavci prvním. Dle tohoto ustanovení je správce např. oprávněn dát souhlas k odmítnutí daru nebo dědictví úpadcem, k provedení vypořádání společného jmění úpadce a jeho manžela, také je rovněž legitimován k vedení sporů týkajících se majetku konkursní podstaty. O těchto a dalších právech, jakož i o jeho povinnostech, bude pojednáno v jednotlivých fázích konkursního řízení v následujících kapitolách. Některá práva a povinnosti správce, jsou však obecnějšího charakteru a prostupují celým konkursním řízením. Jejich charakteristiku uvádím v následujícím odstavci. Důležitým oprávněním správce je právo vyžadovat součinnost od orgánů státní správy a některých dalších třetích osob. Co se týče orgánů státní správy, obsahuje ZKV pouze jejich demonstrativní výčet. V zásadě lze říci, že povinny k součinnosti jsou všechny orgány státní správy. Správce je ze zákona oprávněn vystupovat přímo vůči těmto osobám bez nutnosti obracet se na ně prostřednictvím soudu s provedením každého jednotlivého úkonu. 9 V případě žádosti o konkrétní součinnost, která musí být písemná, je správce povinen prokázat, že byl ustaven správcem. Jako důkazní prostředek zde slouží kopie usnesení o prohlášení konkursu. 10 Orgány a osoby povinné k součinnosti poskytují správci hlavně údaje o majetku úpadce a vydávají nebo zapůjčují listiny nebo jiné věci, které mohou sloužit ke zjištění úpadcova majetku. ZKV zde obsahuje i ustanovení o odpovědnosti za škodu. Jedná se o 9e, kde je upravena odpovědnost za škodu, která by vznikla věřitelům, pokud by povinnost k součinnosti nebyla splněna bez zbytečného odkladu. Pokud chceme mluvit o povinnostech SKP, vyplývá jich ze ZKV celá řada, avšak jako jednu z hlavních musím uvést povinnost postupovat s odbornou péčí při výkonu funkce. Tato zásada prostupuje celým ZKV a nutí tak správce dosáhnout co možná nejefektivnějšího uspokojení věřitelů. Správce postupuje při výkonu své funkce tak, jak mu ukládá zákon nebo konkursní soud, a to podle svých nejlepších znalostí a zkušeností. Splnění 9 Zelenka, J. Maršíková, J. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. 2. vydání. Praha : Linde Praha, 2002, s Problematika prokazování oprávnění správce byla upřesněna stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR. ze dne , Cpjn 19/1998, uveřejněném pod č. 52/1998 Sbírky soudních stanovisek a rozhodnutí, v části 27. odst. 2, kde se stanoví, že SKP nemusí oprávnění vyplývající z jeho funkce prokazovat jiným způsobem, než prostřednictvím rozhodnutí soudu, kterým byl do funkce ustanoven. 15

17 povinnosti správce postupovat s odbornou péčí kromě jiného znamená např. skutečnost, že se správce nespokojí s rozsahem majetku uvedeným v seznamu předaným mu úpadcem, ale že započne vlastní dohlédací činnost prostřednictvím součinnosti osob uvedených v 9d ZKV, věřitelů nebo soudu. Výrazem této povinnosti je také neprodlené zapsání do konkursní podstaty i toho majetku, jehož vlastníkem již není úpadce, o němž však lze mít důvodně za to, že byl od úpadce získán neúčinnými nebo odporovatelnými právními úkony a podat příslušné žaloby na získání tohoto majetku ve prospěch podstaty. Správce prověřuje toky peněžitých i nepeněžitých plnění, a vůbec zkoumá veškerou činnost, která by mohla krátit konkursní podstatu. 11 V souvislosti s povinností postupovat s odbornou péčí je nutné uvést i odpovědnost správce. Pokud by správce při výkonu své funkce nedodržel tuto povinnost a zjevně a prokazatelně by porušil své právní povinnosti, vyplývající mu ze zákona nebo uložené mu soudem, a pokud by v souvislosti s tímto jeho pochybením vznikla škoda, je za tuto škodu odpovědný a vzniká mu povinnost příslušnou škodu nahradit. Správce odpovídá účastníkům nebo třetím osobám za vzniklou škodu podle ustanovení 420 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tedy dle obecné úpravy odpovědnosti za škodu. 12 Správce mohou postihnout ovšem i další negativní následky, pokud poruší své zákonem stanovené povinnosti. Kromě toho, že může být soudem zproštěn funkce SKP nebo obdržet od soudu pořádkovou pokutu až do výše ,-Kč, může se dopustit i trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, podle 255 odst. 1, 2 TZ. Pro případ, že správce přece jen způsobí porušením svých povinností nějakou majetkovou škodu, je ze zákona povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu. Jako další povinnost uloženou správci zákonem je bezesporu neodmyslitelné zmínit povinnost mlčenlivosti. ZKV stanoví tuto povinnost správci a třetím osobám, které vykonávají činnosti, k nimž je povinen správce, v ustanovení 8 odst. 8, a to o skutečnostech, o nichž tak stanoví zvláštní zákony. Těmito zvláštními zákony jsou například zákon o ochraně 11 Více viz Kozel, R. Problémy konkursního řízení a jejich řešení. Praha : Linde Praha, 2003, s. 83 an. 12 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp.zn. 25 Cdo 2123/

18 utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 13, zákon o správě daní a poplatků 14 nebo obchodní zákoník. 15 Správce je povinen zachovávat mlčenlivost i po ukončení výkonu své funkce. Této povinnosti jej může zprostit pouze soud nebo ten, v jehož zájmu mlčenlivost zachovává. Správce disponuje samozřejmě mnoha dalšími právy a jsou mu uloženy mnohé další povinnosti. 13 Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 14 Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle 2 odst. 5 jsou jakékoli osoby zúčastněné na daňovém řízení, kromě daňových subjektů v jejich daňovém řízení, povinny zachovávat mlčenlivost, přičemž SKP je dle 7 odst. 2 osobou zúčastněnou. 15 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Úprava obchodního tajemství. 17

19 4. Postavení SKP v jednotlivých fázích konkursního řízení 4.1. Přípravná fáze Přípravná fáze konkursního řízení trvá od podání návrhu na prohlášení konkursu až do rozhodnutí o něm. Její součástí může být řízení o ochranné lhůtě, jestliže byla dlužníkem navržena a samozřejmě také ustavení předběžného správce. 16 V této fázi dochází především ke zhodnocení všech podmínek oprávněnosti prohlášení konkursu na majetek úpadce Návrh Konkursní řízení je zahajováno na návrh podaný u příslušného soudu. Bez návrhu jej nelze zahájit. Důležité pro tuto chvíli je upřesnit, kdy se takový návrh podává, resp. důvody jeho podání, tedy pojmy insolvence a předlužení, díky kterým dochází k úpadku. Insolvence je takový stav, kdy dlužník má více věřitelů, tj. více než dva, a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Podmínka neschopnosti plnění splatných závazků po delší dobu je splněna, pokud dlužník zastavil platby. Za delší dobu lze považovat dobu nejméně šesti měsíců. 17 K úpadku ve formě předlužení dochází v takové situaci, kdy má dlužník více věřitelů, tedy opět více než dva, a jeho splatné závazky jsou vyšší než jeho majetek. Úpadek v této formě však může nastat pouze u některých dlužníků, a to právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Konkurs může být prohlášen, pouze pokud je naplněna alespoň jedna z uvedených forem úpadku, přičemž se často stává, že dojde k oběma zároveň, což není na škodu věci. Bez existence alespoň jednoho z těchto důvodů bude návrh na prohlášení konkursu zamítnut. Na základě ustanovení 4 odst. 1 ZKV je návrh oprávněn podat dlužník nebo kterýkoli z jeho věřitelů. Jeho podáním se dlužník nebo věřitel stává účastníkem řízení. ZKV upravuje nejen oprávnění návrh podat, ale ukládá i takovouto povinnost. Povinna podat návrh na prohlášení konkursu je právnická nebo fyzická osoba - podnikatel, která je v úpadku. Pokud jde o 16 Zvláštní správce, zástupce správce a předběžný správce, Kapitola 3.3 odst. 3 této diplomové práce. 17 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp.zn. 29 Odo 564/

20 právnickou osobu v likvidaci, musí takto učinit pouze v případě jejího předlužení. V jiných případech nezáleží, ať už u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele, zda je v úpadku ve formě insolvence nebo předlužení. ZKV rozšiřuje povinnost podat návrh i na konkrétní osoby, které za dlužníka jednají. Jde o statutární orgány a likvidátora dlužníka, pokud je právnickou osobou, a o zákonné zástupce dlužníka, v případě, že je osobou fyzickou. Tyto osoby podávají návrh jménem dlužníka, nikoli vlastním. 18 Pokud nesplní svou povinnost stanovenou jim zákonem, odpovídají nejen majetkově, a to věřitelům za škodu, která jim takto vznikne, ale i trestně. Na základě 126 odst. 2 TZ, můžou být za nesplnění zákonné povinnosti podání návrhu na prohlášení konkursu potrestány trestem odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Toto ustanovení však ve výkladu působí značně rozporuplně. Pro představu, pokud je tedy prohlášen konkurs na majetek dlužníka na návrh např. věřitele, mělo by být automaticky zahájeno trestní stíhání proti osobám ze zákona povinným tento návrh podat. V praxi se však tento postup zdaleka neuplatňuje. Jako každý návrh podávaný soudu, má i návrh na prohlášení konkursu své obecné a speciální náležitosti. Co se týče obecných náležitostí, musí být splněny všechny, které předepisuje OSŘ pro návrh adresovaný soudu, např. z něj musí být patrno, kdo jej podává a jaké věci se týká atd. 19 Ohledně speciálních náležitostí ZKV rozlišuje mezi náležitostmi návrhu podaným dlužníkem a návrhu podaným věřitelem. Návrh věřitele musí především obsahovat doložení existence splatné pohledávky, kterou má věřitel za dlužníkem. Pohledávku je nutno doložit veškerými listinami, kterých se věřitel v návrhu dovolává a na jejichž existenci je pohledávka založena. Zejména se jedná o smlouvy nebo objednávky, veškeré důkazy o jejich splnění, jako jsou dodací listy, faktury nebo jiné doklady, které svědčí o tom, že se věřitel obrátil na dlužníka s žádostí o zaplacení. Další důležitou náležitostí návrhu je uvedení skutečností osvědčujících úpadek dlužníka, což v první řadě znamená označit co nejpřesněji další věřitele, výše jejich pohledávek nebo pokud je to možné i doložit vznik a výši těchto pohledávek 18 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne , sp.zn. 1 Ko 297/ Více viz. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 42 odst. 4 a 79 odst

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 INSOLVENČNÍ PRÁVO Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Insolvenční právo Procesní řešení

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 Doručeno datovou schránkou Praha, 23. ledna 2012 Věc: Podnět k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více