Slavnostní koncert v Rytífiském sále

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní koncert v Rytífiském sále"

Transkript

1 H_01_8_ :43 Str nka 8 LEDEN Slavnostní koncert v Rytífiském sále Koncertovat mezi zdmi, z nichï d chají dûjiny, je pfiíleïitost, jaká se nenaskytne kaïdému Hudebníci i dirigent Petr LouÏensk pfiedvádûli profesionální v kony Základní umûlecká kola Trhanovské námûstí dostala od Senátu âeské republiky vzácnou moïnost uspofiádat slavnostní koncert v historickém prostfiedí Rytífiského sálu Vald tejnského paláce. Zá titu nad akcí pfievzal senátor Jan Ruml. Úãinkující - aã pfieváïnû dûti - podávali v kony hodné dospûl ch profesionálû. Zá titu nad koncertem pfievzal senátor Jan Ruml Z Kfiimická v Divadle Solidarita Îáci 2. stupnû Z Kfiimická se v leto ním roce velmi úspû nû prosazují v cizojazyãn ch veãerech pofiádan ch Divadlem Solidarita. Dobré znalosti i úroveà projevu v nûmeckém a anglickém jazyce nejenom ve kole, ale i na jevi ti jsou odrazem schopností dûtí i dobrého pedagogického vedení. Pro Nûmeck veãer, kter se uskuteãnil , si Ïáci pod vedením pí uãitelky Hany Tom í a nûmecké lektorky Marie Ukere pfiipravili pásmo krátk ch vtipn ch scének. Vystoupení bylo ocenûno jako velmi zdafiilé. O to tûï í pozici pak mûly ãlenky dramatického krouïku pí uãitelky Katefiiny Dr kové na Vánoãním veãeru ve více jazycích, pofiádaném v rámci mezinárodního studentského divadla Evropa. Se sv m vánoãním pfiíbûhem The Christmas Snowman povûst koly úspû nû obhájily. Dramatick krouïek, posílen úspûchem pfied diváky, jiï chystá dal í program. ikovné a jazykovû nadané dûti se chtûjí prosadit i jinak neï jedniãkami ve kole a zaãaly nacviãovat Shakespearovu divadelní hru Romeo and Juliet. Pozadu nechtûjí zûstat Pûveck sbor ani ti Ïáci, ktefií sami pfii li s nápadem zaloïit na kole krouïek ruského jazyka, a vûfií, Ïe i oni se pfii podobn ch akcích budou moci co nejdfiíve prezentovat. A tak po velikém celorepublikovém florbalovém vítûzství dívek ukazuje Z Kfiimická, Ïe její Foto: Marie ZdeÀková Ïáci jsou stejnû dobfií i na poli kulturním. DrÏíme palce, aè jí elán a chuè vychovávat v estrannû nadané dûti vydrïí i nadále. PhDr. Katefiina Dr ková, uã. Aj a ved. dramatického krouïku Z Kfiimická

2 H_01_8_ :43 Str nka 9 9 LEDEN 2004 Kam vyrazit za dobr m jídlem? No pfiece do Milana! Je tû pfied rokem to byl pouze kus zarostlého pozemku. Pohled z oken radnice Prahy 15, naproti které se tento pozemek nachází, nebyl zkrátka nic moc. Ale v e se zmûnilo a bûhem pouhého jednoho roku tu vyrostla nová Pizzeria Milano, která byla v pfiedvánoãní dobû za pfiítomnosti starosty Prahy 15 Jana Nádvorníka slavnostnû otevfiena majitelem Milanem Wenzlem. KaÏd náv tûvník, kter do pizzerie vstoupí, je mile pfiekvapen pfiíjemn m a zajímav m interiérem, ale hlavnû vynikající kuchyní, která nabízí pfiedev ím italskou klasiku - nejrûznûj í tûstoviny, saláty a rûzné druhy steakû a pízû. Tomu v emu vévodí v - hodí nejen chuti, ale i oku. Pizzeria Milano pojme cca 120 hostû. JestliÏe máte zájem oslavit zde svatbu, promoci nebo jin v znamn den ve va em Ïivotû, máme k dispozici samostatn salonek, kter lze pfiizpûsobit dle pfiání zákazníka. V Milanu jsme nezapomnûli ani na na e nejmen í náv tûvníky. Je tu pro nû pfiipraven dûtsk koutek a pro ty hladové dûtská pizzulka. V letních mûsících samozfiejmû nebude chybût posezení na zahrádce. KdyÏ pfiijedete do Milana autem, tak zaparkujete pfiímo pfied vchodem, kter je z ulice V Aleji. Pokud se chystáte MHD, tak od zastávky autobusu Sídli tû Hor- V na í mûstské ãásti pfiibylo pfiíjemné místo k jídlu i posezení M IL A N O borná pizza, kterou je moïné vybírat z více neï 20 druhû. A ten, kdo si rád potrpí na sladké, také nepfiijde zkrátka. Na e deserty la- Starosta s majitelem pizzerie Milanem Wenzlem ní Mûcholupy je to pouh ch 50 metrû. Otevfieno máme sedm dní v t dnu, pondûlí aï ãtvrtek od 11 do 23 hodin, v pátek od 11 do Interiér je velmi útuln Foto: Marie ZdeÀková Ze slavnostního otevfiení 24 hodin a o víkendu od do 24 hodin. Rezervaci je moïné uãinit na telefonu TakÏe neváhejte a pfiijìte posedût do pfiíjemného prostfiedí Pizzerie Milano. Tû íme se na va- i náv tûvu a pfiejeme dobrou chuè! Za Pizzerii Milano tûpánka Wenzlová

3 H_01_8_ :43 Str nka 10 LEDEN Staroãesk mikulá sk trh Mikulá s ãertem byli opravdu vydafiení v Toulcovû dvofie A pak si stejn m nápojem na jeho i své zdraví pfiipili také v ichni pfiítomní Hned po kfitu absolvoval oslavenec pfiípitek - samozfiejmû mlékem Mikulá s andûlem a ãertem nemohli zaãátkem prosince chybût ani v Ekocentru ToulcÛv dvûr. Pfii té pfiíleïitosti se tu 6. prosince konal Staroãesk mikulá sk trh. Kromû stánkû s tradiãními vánoãními pfiedmûty a cukrovím byl jednou z jeho atrakcí kfiest telete. Mládû domácího plemene ãeská ãervinka dostalo jméno Jitka - bude tedy do budoucna oslavovat kfitiny i svátek souãasnû. Na trhu bylo k mání také tradiãní vánoãní zboïí Foto: Marie ZdeÀková Na vycházce s Toulcov m dvorem Na podzim vám nabídlo Ekologické centrum hlavního mûsta Prahy vycházku. lo o vycházku z cyklu Stfiední âechy - krajina v srdci, která nás zavedla na Mal a Velk Lou tín. A právû v klad v znamu tohoto pomístného jména nás pouãil, Ïe Lou tín znamená lískoví. Tak to alespoà stálo v písemném materiálu, kter dostal kaïd platící úãastník. MÛÏeme tomu snad vûfiit, pfiestoïe na trase vycházky jsme vidûli lísku jen jednu jedinou. Na tom koneckoncû nezáleïí, ani na tom, Ïe pfiestoïe vycházka nesla název Svátek barvení lesû, lesy je tû moc barevné nebyly. Ale bylo hezky a na konci nás ãekaly parní lokomotivy v Muzeu âesk ch drah. Stejnû tak dal í vycházka, Vodûradské buãiny, se povedla ke spokojenosti úãastníkû. Jen se nûktefií pozastavovali nad tím, Ïe i kdyï je podle fiádu NPR Vodûradské buãiny zakázáno sbírat lesní plody a houby, ne lo se mezi auty houbafiû prakticky prodrat. Pfií tí vycházky nás zavedou na dal í zajímavá místa: Po stopách Verdiho opery âesk kras Jistû se zam líte nad tím, co mûl Verdi spoleãného s Prahou, kdyï ji nikdy nenav tívil? Nechte se pfiekvapit! TakÏe, podíváme se do nejrozsáhlej ího lesního komplexu na území Prahy, dozvíme se nûco o zanikl ch obcích v této lokalitû, projdeme pfies ãtyfii chránûná území a také shodíme nûco zimního sádla. V bfieznové vycházce se pokusíme ukázat notoricky známá místa v ponûkud nev edním svûtle. ProtoÏe se podafiilo zajistit pfiíslib jednoho z pracovníkû Národního muzea, kter je navíc patriotem ze Zdic, Ïe nám ukáïe místa, která má rád, mohlo by to b t zajímavé. Podrobnosti o tom, kdy a odkud se vyráïí, získáte jako obvykle na telefonním ãísle Vezmûte si s sebou dobrou náladu a nûco k snûdku, hospoda je také jako obvykle aï na konci cesty. Na shledanou se tû í Eva Kopecká

4 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 Od ledna 2004 vás srdeãnû zveme na sobotní v tvarné a keramické dílny vïdy od 9.00 do hodin. Základní vstupné je 70 Kã. Je nutné se pfiedem objednat u paní Moniky Cibulkové na tel.: KERAMIKA 17. ledna s sebou: staré obleãení, zástûrky láhev a staré silonky hadr velikosti utûrky vykrajovátka, noïík, krabátka (napfi. stará manikúra) vystouplá krajka apod. v sobotu 14. února od hodin Pfiijìte si zatanãit, zasoutûïit a tfieba i zvítûzit v soutûïi o nejhezãí masku. Souãástí programu je i vyhodnocení KaÏdé první úter v mûsíci pofiádáme BURZU DùTSKÉHO OBLEâENÍ A POT EB. Maminky si mohou mezi sebou vûciãky vymûnit ãi prodat. Po skonãení MC si maminky vûci odnesou zpût. Informace: Alice Hou ková, tel ZAâÍNÁME 6. ledna 2004 Informace Vám poskytne pan BlaÏek na tel Tù ÍME SE NA POSILY Informace vám poskytne pan emnick na tel ROâNÍKU V TVARNÉ SOUTùÎE Ka párek Frydolín vyhla uje tfietí roãník soutûïe o nejhezãí obrázek. Téma záleïí jen na vás. Pro inspiraci: nejhezãí dárek, postaviãka z oblíbené pohádky, jak jsem lyïoval, mûj snûhulák. Obrázky mûïete pfiinést v lednu a únoru na pfiedstavení divadélka nebo do Matefiského centra. Ka párek se sv mi pomocníky vyberou ty nejlep í a na ma karním bále (14. února) vyhlásí vítûze. Ti budou po zásluze odmûnûni. Tù ÍME SE NA POSILY Program MC Frydolínek pondûlí h Zpíváme, cviãíme, hrajeme divadélko atd h Cviãení pro rodiãe s dûtmi h Hostivafiské taneãky úter h Zpíváme, cviãíme, h Jóga pro rodiãe s dûtmi stfieda h Zpíváme, cviãíme, h V tvarné hrátky I h V tvarné hrátky II. ãtvrtek h Zpíváme, cviãíme,... Informace: Hana kodová Monika Cibulková S Frydolínem do pohádky nedûle od 15 hodin 11. ledna Víla Pomnûnka a vodník Brekule 18. ledna Ka párek a jeïibaba 25. ledna Zvífiátka a loupeïníci 11. února Îabákovo putování za princeznou 18. února âesk Honza 15. února Kfiemílek a VochomÛrka Zmûna programu vyhrazena Informace a rezervace: árka Anto ová Petra ik fiová Sport ve vehlovû sokolovnû pondûlí h Cviãení pro rodiãe s dûtmi h Zdravotní a kondiãní cviãení pro Ïeny h Volejbal muïi h Aerobik úter h Basketbal muïi stfieda h Volejbal muïi h Aerobik ãtvrtek h Míãové hry, mlad í Ïáci Informace: Petra ik fiová

5 H_01_8_ :44 Str nka 12 LEDEN 2004 Spoleãnost DUHA Duha v Klementinu Dne 4. prosince 2003 byla zahájena v Klementinu v stava, která pfiedstavuje Spoleãnost Duha. VernisáÏe se zúãastnili jak fieditelé obou institucí, tak klienti z Horních informuje Mûcholup. Jak uvedl fieditel Národní knihovny dr. Balík, je Klementinum jedno z nejnav tûvovanûj ích míst, a proto v stava urãitû najde své pozorné diváky. Marie ZdeÀková Duhou znûly koledy 12 Ve stfiedu 17. prosince 2003 se ve Spoleãnosti Duha uskuteãnil jiï 6. pfiedvánoãní koncert studentû Gymnázia Vodûradská. Úvod koncertu patfiil instrumentálním skladbám, ve druhé ãásti sbor studentû pod vedením profesorky Venduly Koláfiové zazpíval vánoãní koledy. Úãinkujícím se podafiilo navodit pfiíjemnou vánoãní atmosféru a v závûru koncertu se ke sboru pfiidali i posluchaãi. Karel Tauchman editel Národní knihovny dr. Balík a fieditelka Duhy Mgr. Kudûjová MATE SK KLUB MATE ÍDOU KA Pondûlí a pátek h Mámo, táto, nauã mû... Program pro rodiãe s dûtmi, kde spoleãnû zpíváme, tancujeme a rûznû tvofiíme. Úter h Pfied koliãka v pfiírodû Urãeno dûtem, které zvládnou dopoledne bez rodiãû a které brzy pûjdou do kolky. Pfied koliãka je urãena pro dûti od 3 let h Paletka barev a nápadû Maluje, lepí, stfiíhá, modeluje... va e dítko rádo? Nebo by se to chtûlo nauãit? Dopfiejme mu to pod odborn m vedením uãitelky v tvarné v chovy. Stfieda h Dílna tvofiivosti Zveme maminky a dûti do na- í dílny tvofiivosti. Vstupné je 40 korun pro maminku s 1 mal m dítûtem, 50 Kã se 2 mal mi dûtmi. S sebou pfiezûvky a dobrou náladu. âtvrtek h Mámo, táto, nauã mû... Program stfiedeãních dnû tvofiivosti: V roba závûsn ch obrázkû do oken na zimní motivy V roba a zdobení svíãek (s sebou pytlík zbytkû vosku ze svíãek) V roba a zdobení svíãek (s sebou pytlík zbytkû vosku ze svíãek) Více o na ich programech na tel klub Matefiídou ka Vstup do prostorû v stavy Z vernisáïe Umístûní v stavy zaruãuje vysokou náv tûvnost Foto: autorka PORADNA PRO KOJÍCÍ MAMINKY Milé maminky, v echny jistû dobfie víme, jak dûleïité a prospû né je kojení pro nás a hlavnû pro na e dûti. Mám velikou radost, Ïe se s Vámi a s Va imi miminky mohu pravidelnû setkávat pfii povídání a kojení a nejen o nûm. Velmi dûkuji matefisk m centrûm Frydolínek a Matefiídou ka v Hostivafii. Úãelem na ich setkání je v mûna zku eností s na imi dûèátky a vzájemná podpora matky matce. Je pfiíjemné vídat známé tváfie a vûfiím, Ïe cestu k nám si najdou i nové maminky. Setkání jsou vedena odbornû vy kolenou konzultantkou Laktaãní ligy a konají se poslední ãtvrtek v mûsíci (29. 1., , , a ). V Matefiském centru Frydolínek v hostivafiské sokolovnû v 10 aï 11 hod. a v Matefiském centru Matefiídou ka v Toulcovû dvofie v Hostivafii v 15 aï 16 hod. Telefonické konzultace jsou v úter a ve stfiedu 9-11 hod., hod. Tel.: , Tû íme se na Vás Blanka Breadonová

6 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 Akce Domu UM v lednu a únoru (10-14 hodin) V tvarná dílna (tkaní) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã (od 17 hodin) Turnaj v kuleãníku v Otevfieném klubu Chodba Víkend pln her - pololetky ve V enorech (hry v klubovnû i v lese) - pobyt pro dûti (od 17 hodin) Turnaj ve fotbálku v Otevfieném klubu Chodba (10-14 hodin) V tvarná dílna (keramika) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã (od 17 hodin) Turnaj v pi kvorkách v Otevfieném klubu Chodba Pfiijímáme práce do v tvarné soutûïe na téma Snûhulák - vernisáï bude v Otevfieném klubu Chodba - pro dûti a mládeï (od 17 hodin) Turnaj v ipkách v Otevfieném klubu Chodba (10-14 hodin) V tvarná dílna (keramika) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã DÛm dûtí a mládeïe Praha 10 - DÛm UM, pracovi tû Golfová 910/10, Praha 10-Hostivafi KAM NA JARNÍ PRÁZDNINY? Chcete si pofiádnû zalyïovat, uïít si sjezdovky nebo bûïky - vyberte si z na í nabídky nebo Pobyt v Krkono ích na chatû Hájenka v âerném Dole nedaleko Pece pod SnûÏkou, pro dûti let. Úãastnick poplatek 2350 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod) Pobyt na Slovensku ve kolicím stfiedisku Tatranská trba pod trbsk m plesem, pro dûti let. Úãastnick poplatek 2450 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod) Pobyt na Vysoãinû v rekreaãním zafiízení Tfii Studnû (lyïování na bûïkách). Úãastnick poplatek 2150 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod). Nechcete trávit dny s lyïemi na nohou, ale bûháním po lese s partou prima kamarádû, sáàkováním, dobrodruïn mi i zábavn mi hrami - tak pojeìte s námi! Velká bitva o snûhové vloãky I Velká bitva o snûhové vloãky II Pobyt v pfiírodû, hry, dobrodruïství v rekreaãním zafiízení Hrachov, které se nachází v lesnatém údolí ZIMNÍ BESÍDKA V GOLFOVÉ V pfiedveãer mikulá sk ch oslav 4. prosince 2003 se v Domû UM v Golfové ulici konalo zábavné odpoledne pro dûti i jejich rodiãe. Souãástí besídky bylo vyhlá ení v sledkû podzimní v tvarné soutûïe. Vítûzové pfiebrali diplomy a drobné odmûny. Ocenûny byly v tvarné práce autorû: Veronika Bochníãková, 1. tfiída, Z Kfiimická Jan Hlaváã, 4. tfiída, Z Kfiimická Tereza Léblová, 3. tfiída, Z Nad Pfiehradou Veronika Bjalonãíková, 5. tfiída, Z Nad Pfiehradou potoka Brzina na poloviãní cestû mezi Sedlãany a Pfiíbramí. Pro dûti 6-14 let. Úãastnick poplatek 1750 Kã (doprava, ubytování, stravování, program, poji tûní, pedagogick doprovod. Daniel Hodaã, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Katefiina Studniãková, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Jan Tfiíska, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Program obohatilo vystoupení zájmového krouïku Divadlo, které se zde poprvé pfiedstavilo na vefiejnosti. Pfies velkou trému dopadlo dobfie a divákûm se líbilo. Dal ím programem nás provedly tfii snûhové vloãky (star í dûvãata z na ich zájmov ch krouïkû). Dûti si hrály, soutûïily a získávaly sladké odmûny. Po dvou hodinách se dûti jen nerady rozcházely. V ichni se tû íme za rok na dal í zimní setkání. Vûra Pi tûková, DÛm dûtí a mládeïe - DÛm UM, Praha 10, Golfová 910/10, Praha 10, tel./fax Nov most objektu pfies traè âd odbornû fieãeno ve variantû s definitivním zalo- Ïením, tzn. ocelov mi nosníky se spfiaïenou betonovou deskou. Dokonãení mostu se pfiedpokládá v leto ním dubnu. Realizaãní náklad na v stavbu, kterou provádí SKANSKA, je 17,6 mil. Kã. Investorem stavby je TSK hl. m. Praha a mûstská ãást Praha 15 se podílí ãástkou 2 mil. Kã ze svého rozpoãtu. v Hostivafii Od roku 1999, kdy pro havarijní stav musel b t strïen dfievûn most pfies Ïeleznici v PraÏské ulici, se hledala cesta k postavení nového. Probûhlo mnoho jednání jak o finanãním krytí, tak o typu mostní konstrukce. V loàském roce se zástupci starosty Miroslavu Krumplovi podafiilo dovést dlouholet sen ke zdárnému cíli. V dubnu byla zahájena stavba nového mostního

7 H_01_8_ :44 Str nka 14 LEDEN DÛm dûtí a mládeïe: Program na leden Pastelka Otevfiená v tvarná dílna pro dûti od 5 do 15 let. Koná se v DDM alounova od 9.30 do hod. Vstupné 20 Kã. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Téma: Zima. Vede M. Glaserová Pojìme si hrát Otevfiená v tvarná dílna pro zájemce od 10 let. Koná se v DDM alounova od do hod. Téma: Zima. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné 20 Kã. Vede M. Glaserová Buì fit Kombinovaná lekce aerobiku s posilováním. Koná se v DDM alounova od 9.30 do hod. Vstupné 40 Kã Dílna studia dobr ch nápadû V poboãce DDM Janouchova od 9.30 do hod. pro dûti od 4 do 12 let. Téma: Tvofiení pro potû ení. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné 15 Kã. Vede V. Bele- ová Jednodenní keramick kurz Koná se v DDM alounova od 9.00 do hod. Doglazování probûhne Kurz je urãen pro v echny od 12 let. Nutno se pfiedem pfiihlásit, protoïe kapacita míst je omezena. Cena kurzu je 200 Kã. Informace a pfiihlá ky v DDM JM u V. Bele ové. KLUB PRO VOLNù P ÍCHO- ZÍ BEROUN úter od do hod. a ãtvrtek od do hod. Nové stolní hry, kuleãník, elektronické ipky, pfiíjemné posezení s hudbou a k tomu hrníãek voàavého ãaje, nûkdy i doprovodn program. Tel./fax: LYÎA SKÉ V LETY Podle snûhov ch podmínek pofiádáme od 10. ledna 2004 kaïdou sobotu jednodenní lyïafiské v lety dûtí a dospûl ch na hory. Jezdíme do lyïafiského centra Paseky v Krkono ích. Cena za dopravu: 200 Kã dospûlí. Cena za dopravu a pedagogick dozor pro dûti: 250 Kã Je moïné objednat si individuální v uku lyïování v cenû 50 Kã na hodinu (dûti i dospûlí). LYÎA SKÉ TÁBORY Lackenhof, Rakousko - tábor v dobû pololetních prázdnin pro úãastníky od 12 do 18 let - cena 4850 Kã pro úãastníky od 19 let - cena 5050 Kã JosefÛv DÛl, Jizerské hory - tábor pro pfied koláky pro dûti od 4 do 8 let - cena 2680 Kã (tábory v dobû jarních prázdnin Prahy 1-5) Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 15 let - cena 2695 Kã Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 18 let - cena 2700 Kã Hojsova StráÏ, umava - pro mládeï od 14 do 18 let - cena 2590 Kã (tábor v dobû jarních prázdnin Prahy 6-10) Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 15 let - cena 2690 Kã. Pfiihlá ky na zimní tábory a jednodenní lyïafiské v lety na telefonním ãísle DDM JiÏní Mûsto: nebo Programy Chodovské tvrze leden 2004 Koncerty (zaãátky v ech koncertû v 19.00, není-li uvedeno jinak) (stfieda) Mozart na Bertramce. Koncert z poezie Jaroslava Seiferta k 20. v roãí jeho úmrtí. Úãinkují: Gabriela Vránová - recitace a Ensemble MartinÛ: M. Matûjka - flétna, R. Preislerová - housle, D. Wiesner - klavír, B. Zajmi - violoncello. Kromû básní J. Seiferta zazní Divertimento ã. 20 W. A. Mozarta, Slovanské tance ã. 46 A. Dvofiáka pro kvartet v dobové úpravû a dal í skladby (ãtvrtek) Jaroslav Svûcen - housle, Laura Vlková - klavír. Novoroãní koncert z cyklu Domovské koncerty bude podle vyjádfiení interpreta prûfiezem krásn ch melodií, napsan ch v posledních 350 letech. Zazní napfi. skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha a A. Dvofiáka (úter ) H. Píchová se sv mi pfiáteli a Ïáky - koncert k Roku ãeské hudby z dûl B. Smetany, A. Dvofiáka a dal ích ãesk ch autorû. Úãinkují: K. Píchová - soprán,. Línková - alt, B. Kopeãná - housle, L. Winterová, L. Plíhalová a H. Píchová - klavír. Pohádky - v nedûli, zaãátek v 15 hodin O zlém ãernoknûïníkovi Ondfiejovi - divadlo Vysmáto pana Bílka - velké marionety Kopretinka - hraná pohádka Válkova koãovného divadla Chodovská tvrz, Praha 4, Ledvinova 9 tel. a fax: , Pfiedná ka - zaãátek v 18.30: (úter ) Homeopatie - léãba bez vedlej ích úãinkû - celostní pohled na ãlovûka - moïnosti léãby jednotliv ch onemocnûní. Pfiedná í Katefiina Hofmanová, dipl. homeopat, ãlen âlhs. Galerie: Velká galerie (v 1. patfie) âesk porcelán, a. s. - Sympozia V bûr z mezinárodních malífisk ch a hrnkov ch sympozií pofiádan ch akciovou spoleãností âesk porcelán, a. s.. Unikátní kolekce porcelánu malovaného kobaltem pod glazuru. Malá galerie (v pfiízemí) Barbora Podmolová - keramila a Alena Antonová - grafika. Spoleãná v stava ve sv ch oborech uznávan ch autorek. Na v stavû uvidíte kolekci volné grafiky doplnûnou uïitou keramikou. Galerie je otevfiena dennû kromû pondûlí od 13 do 19 hodin. Vstupenka na koncert platí také pro náv tûvu galerie pfied pfiedstavením. Stál prodej grafiky. Restaurace je otevfiena dennû od 16 do 24 hodin, v nedûli od 14 hodin. Chodovská tvrz, Praha 4 Ledvinova 9, tel R O S T L I N A M ù S Í C E l e d e n Jasminum nudiflorum - jasmín nahokvût 2003 foto: PPH Jasmín nahokvût Jasminun nudiflorum V nezvyklém ãase, kdy pfieváïná vût ina pfiírody odpoãívá, vykvétá navzdory chladu jasnû Ïlut jasmín nahokvût. Temnû zelené lesklé listy a dekorativní vûtviãky cesmíny doplnûné sytû ãerven mi bobulemi jsou spoleãnû s chvojím nejïádanûj í vánoãní dekorací.

8 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 MUZEUM HLAVNÍHO MùSTA PRAHY leden web: HLAVNÍ BUDOVA MUZEA: Na Pofiíãí 52, Praha 8, telefon ãís nebo Oddûlení komunikace s vefiejností, KoÏná 1, Praha 1, telefon otevfieno dennû kromû pondûlí hod. Vstupné (pozor zmûna): základní 60 Kã, sníïené 30 Kã, rodinné 120 Kã, dûti do 6 let zdarma, kolní skupiny 20 Kã (na jednotlivce vã. pedagogického dozoru). KaÏd první ãtvrtek v mûsíci otevfieno do hodin a symbolické vstupné 1 Kã! Expozice: Historická Praha (dûjiny mûsta a jeho obyvatel od pravûku do r. 1784) LangweilÛv model Prahy z let (unikátní a nejatraktivnûj í exponát muzea) V stavy: PRAHA MUZEU - MUZEUM PRAZE. 120 LET MUZEA HLAV- NÍHO MùSTA PRAHY V stava pfii pfiíleïitosti 120. v roãí zaloïení na eho muzea pfiedstavuje poklady depozitáfiû. (do bfiezna 2004) LADISLAV SITENSK - Portréty v znamn ch osobností 20. století (a pfiekvapení navíc). VernisáÏ 27. ledna 2004 v hodin (do bfiezna 2004) Akademie tfietího vûku Cyklus PraÏské usedlosti a zámeãky II 8. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin Cyklus PraÏské rody a rodiny 15. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin Od ledna 2004 otevíráme nov cyklus Hudba v Praze (informace a pfiihlá ky na tel. ã nebo ) První pfiedná ka se uskuteãní 22. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin. Spoleãnost pfiátel staroïitností 29. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin (setkání ãlenû spojené s odbornou pfiedná kou) MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka: Nad Hradním vodojemem 14 / 642, Praha 6-Stfie ovice Otevfieno: ÚT, ât, SO, NE (Prohlídky v 10.00, 12.00, a hodin. Platí od do ) Vstup jen po pfiedchozí rezervaci v náv tûvních dnech - telefon ãís , nebo Prohlídka objektu pouze s lektorsk m v kladem, maximální poãet 7 osob ve skupinû. Vstupné: základní 300 Kã, sníïené (studenti, dûchodci, invalidé) 200 Kã, dûti do 6 let zdarma, av ak pouze v doprovodu dospûlé osoby. Pfiíplatek za cizojazyãn v klad 100 Kã za osobu. MoÏnost zakoupení dárkové vstupenky. Od do je na vstupné do Müllerovy vily 50% sleva. Studijní a dokumentaãní stfiedisko pro badatele otevfieno. Vstup moïn dennû, av ak pouze po pfiedbûïné objednávce na tel , popfiípadû (Mgr. Maria Szadkowská). PODSKALSKÁ CELNICE NA V TONI: Ra ínovo nábfieïí 412, Praha 2, tel (objednávky komentovan ch prohlídek ) Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10 h do 18 h. Vstupné: základní 30 Kã, sníïené 20 Kã, rodinné 60 Kã, kolní skupiny 10 Kã (na jednotlivce vã. pedagogického dozoru), dûti do 6 let zdarma KAÎD PRVNÍ âtvrtek V MùSÍCI 1 Kã. Novû otevfiená stálá expozice vûnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbû na Vltavû, nákladní lodní dopravû a praïské osobní paroplavbû. PhDr. Zuzana Strnadová, fieditelka muzea PROJEëTE ZIMOU V POHODù SIMPLY CLEVER Pofiiìte si nyní nov vûz koda Fabia se zimním paketem Bernard n a získáte navíc v bavu v hodnotû pfies Kã! A jako dárek na Vás ãeká ply ov bernard n. Nav tivte nás proto co nejdfiíve. koda Fabia se speciální zimní v bavou mûïe b t Va e za mimofiádnû v hodnou cenu - jiï od Kã. * Doplnûní provozních kapalin, pouïité pfiípravky ãi pfiípadné vyváïení kol hradí zákazník AUTO TùPÁNEK, a. s. Dolnomûcholupská Praha 10 Tel.: Fax: Autosalon Park Hostivafi vehlova 1391/32, Praha 10 tel.: DENNù OD DO h

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov. Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20 Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, zpráva.o 17.11.2008 17:18 Stránka 1 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, Jsou tomu jiï témûfi dva roky, kdy jsme poprvé otevfieli dvefie na eho Centra a zahájili

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Listy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Prahy 14 bfiezen / 2010 aktuality Únor v KD Kyje Kulturní dûm v imanovské má za sebou druh mûsíc provozu. Bylo by je tû pfiedãasné se

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 6 Za bledulemi do Chlébského (foto Ing. M. Pálka) www.tisnov.cz Vy lo 30. 3. 2011

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 6 Za bledulemi do Chlébského (foto Ing. M. Pálka) www.tisnov.cz Vy lo 30. 3. 2011 roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 6 Za bledulemi do Chlébského (foto Ing. M. Pálka) Vy lo 30. 3. 2011 www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA UJE V BùROVÉ ÍZENÍ pro

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 19.12.2008 12:18 Stránka 1 1 L I S T Y leden 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC âtenáfiûm ListÛ pfiejí Rada Mâ Praha 14 spoleãnû s redakcí, aby rokem 2009 proplouvali

Více

www.tisnov.cz Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18

www.tisnov.cz Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18 Roãník XXIX. íjen 2009 ãíslo 18 Foto ze slavnostního vyhla ování vítûzû ãtvrtého roãníku soutûïe O nejkrásnûj í rozkvetlé okno Ti novska. www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 29.4.2008 10:18 Stránka 1 5 LISTY 2008 kvûten MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Vstoupili jsme do nejkrásnûj ího mûsíce roku, jehoï symbolem jsou rozkvetlé stromy a kefie.

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18. Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov.

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18. Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov. Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 18 Ukázka z vystoupení taekwon-do z oslav Mezinárodního dne seniorû v CSS Ti nov. (foto R. Koneãná) www.tisnov.cz Radnice informuje V sledky voleb do zastupitelstva mûsta Ti

Více

LISTY. 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.11.2006 15:08 Stránka 1 12 LISTY 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC foto: A.Veselá a J. Kanûrová Panorama Hradãan symbol hl. m. Prahy, kostel sv. Bartolomûje

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Slavnostní otevfiení a zpfiístupnûní zrekonstruovaného parku u Z Smí kova. Park bude otevfien ve v ední dny od 8 do 17 hodin. Foto: L. Vlasáková www.tisnov.cz Radnice informuje

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.3.2009 16:41 Stránka 1 4 L I S T Y duben 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC SnûÏenky první poslové jara rozzáfiily v bfieznu mnoho zahrádek v na í mûstské ãásti,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok

V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok kck_rep_ob 21.7.2010 19:11 Stránka 1 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 Redakce Olga Lomová a Markéta Nová. Grafická úprava a sazba

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

Defilé operních scén v Praze. ... strana 5

Defilé operních scén v Praze. ... strana 5 LISTY PRAHY1 1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 7. 1. 1. 2. 2005 EXPO 2005 tématem je moudrost pfiírody... strana 2 Slovensko v Praze Okénko do Tater... strana 3 ROâNÍK 14 Defilé operních

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005. Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005. Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč Mûsto R mafiov zorganizovalo v sobotu 19. bfiezna první vítání obãánkû v leto ním roce. První bfieznová

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

LISTY. 2007 duben. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27.

LISTY. 2007 duben. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27. 01-06_P14 26.3.2007 14:56 Stránka 1 4 LISTY 2007 duben MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27. foto: j 01-06_P14 26.3.2007

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû městské části Brno-střed Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû S platností od 1. ledna 2008 a v pfiípadû zubního o etfiení od 14. ledna 2008 do lo ke zmûnû sídel lékafiské sluïby první

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

Na problémy Union banky doplácejí stfiadatelé

Na problémy Union banky doplácejí stfiadatelé 204 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 15. bfiezna 2003 Na problémy Union banky doplácejí stfiadatelé âeská spofiitelna ve druhé polovinû devadesát ch let zásadním zpûsobem redukovala poãet sv ch poboãek,

Více

V Praze 2 začal zpětný odběr elektrospotřebičů aneb V zájmu životního prostředí

V Praze 2 začal zpětný odběr elektrospotřebičů aneb V zájmu životního prostředí 02_2008:NP2_ 31.1.2008 13:45 Stránka 1 2 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 ÚNOR 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KULTURNÍ VYÎITÍ Informace ZPS V PRAXI Mají obyvatelé Prahy 2 Jaké jsou

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více