Slavnostní koncert v Rytífiském sále

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní koncert v Rytífiském sále"

Transkript

1 H_01_8_ :43 Str nka 8 LEDEN Slavnostní koncert v Rytífiském sále Koncertovat mezi zdmi, z nichï d chají dûjiny, je pfiíleïitost, jaká se nenaskytne kaïdému Hudebníci i dirigent Petr LouÏensk pfiedvádûli profesionální v kony Základní umûlecká kola Trhanovské námûstí dostala od Senátu âeské republiky vzácnou moïnost uspofiádat slavnostní koncert v historickém prostfiedí Rytífiského sálu Vald tejnského paláce. Zá titu nad akcí pfievzal senátor Jan Ruml. Úãinkující - aã pfieváïnû dûti - podávali v kony hodné dospûl ch profesionálû. Zá titu nad koncertem pfievzal senátor Jan Ruml Z Kfiimická v Divadle Solidarita Îáci 2. stupnû Z Kfiimická se v leto ním roce velmi úspû nû prosazují v cizojazyãn ch veãerech pofiádan ch Divadlem Solidarita. Dobré znalosti i úroveà projevu v nûmeckém a anglickém jazyce nejenom ve kole, ale i na jevi ti jsou odrazem schopností dûtí i dobrého pedagogického vedení. Pro Nûmeck veãer, kter se uskuteãnil , si Ïáci pod vedením pí uãitelky Hany Tom í a nûmecké lektorky Marie Ukere pfiipravili pásmo krátk ch vtipn ch scének. Vystoupení bylo ocenûno jako velmi zdafiilé. O to tûï í pozici pak mûly ãlenky dramatického krouïku pí uãitelky Katefiiny Dr kové na Vánoãním veãeru ve více jazycích, pofiádaném v rámci mezinárodního studentského divadla Evropa. Se sv m vánoãním pfiíbûhem The Christmas Snowman povûst koly úspû nû obhájily. Dramatick krouïek, posílen úspûchem pfied diváky, jiï chystá dal í program. ikovné a jazykovû nadané dûti se chtûjí prosadit i jinak neï jedniãkami ve kole a zaãaly nacviãovat Shakespearovu divadelní hru Romeo and Juliet. Pozadu nechtûjí zûstat Pûveck sbor ani ti Ïáci, ktefií sami pfii li s nápadem zaloïit na kole krouïek ruského jazyka, a vûfií, Ïe i oni se pfii podobn ch akcích budou moci co nejdfiíve prezentovat. A tak po velikém celorepublikovém florbalovém vítûzství dívek ukazuje Z Kfiimická, Ïe její Foto: Marie ZdeÀková Ïáci jsou stejnû dobfií i na poli kulturním. DrÏíme palce, aè jí elán a chuè vychovávat v estrannû nadané dûti vydrïí i nadále. PhDr. Katefiina Dr ková, uã. Aj a ved. dramatického krouïku Z Kfiimická

2 H_01_8_ :43 Str nka 9 9 LEDEN 2004 Kam vyrazit za dobr m jídlem? No pfiece do Milana! Je tû pfied rokem to byl pouze kus zarostlého pozemku. Pohled z oken radnice Prahy 15, naproti které se tento pozemek nachází, nebyl zkrátka nic moc. Ale v e se zmûnilo a bûhem pouhého jednoho roku tu vyrostla nová Pizzeria Milano, která byla v pfiedvánoãní dobû za pfiítomnosti starosty Prahy 15 Jana Nádvorníka slavnostnû otevfiena majitelem Milanem Wenzlem. KaÏd náv tûvník, kter do pizzerie vstoupí, je mile pfiekvapen pfiíjemn m a zajímav m interiérem, ale hlavnû vynikající kuchyní, která nabízí pfiedev ím italskou klasiku - nejrûznûj í tûstoviny, saláty a rûzné druhy steakû a pízû. Tomu v emu vévodí v - hodí nejen chuti, ale i oku. Pizzeria Milano pojme cca 120 hostû. JestliÏe máte zájem oslavit zde svatbu, promoci nebo jin v znamn den ve va em Ïivotû, máme k dispozici samostatn salonek, kter lze pfiizpûsobit dle pfiání zákazníka. V Milanu jsme nezapomnûli ani na na e nejmen í náv tûvníky. Je tu pro nû pfiipraven dûtsk koutek a pro ty hladové dûtská pizzulka. V letních mûsících samozfiejmû nebude chybût posezení na zahrádce. KdyÏ pfiijedete do Milana autem, tak zaparkujete pfiímo pfied vchodem, kter je z ulice V Aleji. Pokud se chystáte MHD, tak od zastávky autobusu Sídli tû Hor- V na í mûstské ãásti pfiibylo pfiíjemné místo k jídlu i posezení M IL A N O borná pizza, kterou je moïné vybírat z více neï 20 druhû. A ten, kdo si rád potrpí na sladké, také nepfiijde zkrátka. Na e deserty la- Starosta s majitelem pizzerie Milanem Wenzlem ní Mûcholupy je to pouh ch 50 metrû. Otevfieno máme sedm dní v t dnu, pondûlí aï ãtvrtek od 11 do 23 hodin, v pátek od 11 do Interiér je velmi útuln Foto: Marie ZdeÀková Ze slavnostního otevfiení 24 hodin a o víkendu od do 24 hodin. Rezervaci je moïné uãinit na telefonu TakÏe neváhejte a pfiijìte posedût do pfiíjemného prostfiedí Pizzerie Milano. Tû íme se na va- i náv tûvu a pfiejeme dobrou chuè! Za Pizzerii Milano tûpánka Wenzlová

3 H_01_8_ :43 Str nka 10 LEDEN Staroãesk mikulá sk trh Mikulá s ãertem byli opravdu vydafiení v Toulcovû dvofie A pak si stejn m nápojem na jeho i své zdraví pfiipili také v ichni pfiítomní Hned po kfitu absolvoval oslavenec pfiípitek - samozfiejmû mlékem Mikulá s andûlem a ãertem nemohli zaãátkem prosince chybût ani v Ekocentru ToulcÛv dvûr. Pfii té pfiíleïitosti se tu 6. prosince konal Staroãesk mikulá sk trh. Kromû stánkû s tradiãními vánoãními pfiedmûty a cukrovím byl jednou z jeho atrakcí kfiest telete. Mládû domácího plemene ãeská ãervinka dostalo jméno Jitka - bude tedy do budoucna oslavovat kfitiny i svátek souãasnû. Na trhu bylo k mání také tradiãní vánoãní zboïí Foto: Marie ZdeÀková Na vycházce s Toulcov m dvorem Na podzim vám nabídlo Ekologické centrum hlavního mûsta Prahy vycházku. lo o vycházku z cyklu Stfiední âechy - krajina v srdci, která nás zavedla na Mal a Velk Lou tín. A právû v klad v znamu tohoto pomístného jména nás pouãil, Ïe Lou tín znamená lískoví. Tak to alespoà stálo v písemném materiálu, kter dostal kaïd platící úãastník. MÛÏeme tomu snad vûfiit, pfiestoïe na trase vycházky jsme vidûli lísku jen jednu jedinou. Na tom koneckoncû nezáleïí, ani na tom, Ïe pfiestoïe vycházka nesla název Svátek barvení lesû, lesy je tû moc barevné nebyly. Ale bylo hezky a na konci nás ãekaly parní lokomotivy v Muzeu âesk ch drah. Stejnû tak dal í vycházka, Vodûradské buãiny, se povedla ke spokojenosti úãastníkû. Jen se nûktefií pozastavovali nad tím, Ïe i kdyï je podle fiádu NPR Vodûradské buãiny zakázáno sbírat lesní plody a houby, ne lo se mezi auty houbafiû prakticky prodrat. Pfií tí vycházky nás zavedou na dal í zajímavá místa: Po stopách Verdiho opery âesk kras Jistû se zam líte nad tím, co mûl Verdi spoleãného s Prahou, kdyï ji nikdy nenav tívil? Nechte se pfiekvapit! TakÏe, podíváme se do nejrozsáhlej ího lesního komplexu na území Prahy, dozvíme se nûco o zanikl ch obcích v této lokalitû, projdeme pfies ãtyfii chránûná území a také shodíme nûco zimního sádla. V bfieznové vycházce se pokusíme ukázat notoricky známá místa v ponûkud nev edním svûtle. ProtoÏe se podafiilo zajistit pfiíslib jednoho z pracovníkû Národního muzea, kter je navíc patriotem ze Zdic, Ïe nám ukáïe místa, která má rád, mohlo by to b t zajímavé. Podrobnosti o tom, kdy a odkud se vyráïí, získáte jako obvykle na telefonním ãísle Vezmûte si s sebou dobrou náladu a nûco k snûdku, hospoda je také jako obvykle aï na konci cesty. Na shledanou se tû í Eva Kopecká

4 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 Od ledna 2004 vás srdeãnû zveme na sobotní v tvarné a keramické dílny vïdy od 9.00 do hodin. Základní vstupné je 70 Kã. Je nutné se pfiedem objednat u paní Moniky Cibulkové na tel.: KERAMIKA 17. ledna s sebou: staré obleãení, zástûrky láhev a staré silonky hadr velikosti utûrky vykrajovátka, noïík, krabátka (napfi. stará manikúra) vystouplá krajka apod. v sobotu 14. února od hodin Pfiijìte si zatanãit, zasoutûïit a tfieba i zvítûzit v soutûïi o nejhezãí masku. Souãástí programu je i vyhodnocení KaÏdé první úter v mûsíci pofiádáme BURZU DùTSKÉHO OBLEâENÍ A POT EB. Maminky si mohou mezi sebou vûciãky vymûnit ãi prodat. Po skonãení MC si maminky vûci odnesou zpût. Informace: Alice Hou ková, tel ZAâÍNÁME 6. ledna 2004 Informace Vám poskytne pan BlaÏek na tel Tù ÍME SE NA POSILY Informace vám poskytne pan emnick na tel ROâNÍKU V TVARNÉ SOUTùÎE Ka párek Frydolín vyhla uje tfietí roãník soutûïe o nejhezãí obrázek. Téma záleïí jen na vás. Pro inspiraci: nejhezãí dárek, postaviãka z oblíbené pohádky, jak jsem lyïoval, mûj snûhulák. Obrázky mûïete pfiinést v lednu a únoru na pfiedstavení divadélka nebo do Matefiského centra. Ka párek se sv mi pomocníky vyberou ty nejlep í a na ma karním bále (14. února) vyhlásí vítûze. Ti budou po zásluze odmûnûni. Tù ÍME SE NA POSILY Program MC Frydolínek pondûlí h Zpíváme, cviãíme, hrajeme divadélko atd h Cviãení pro rodiãe s dûtmi h Hostivafiské taneãky úter h Zpíváme, cviãíme, h Jóga pro rodiãe s dûtmi stfieda h Zpíváme, cviãíme, h V tvarné hrátky I h V tvarné hrátky II. ãtvrtek h Zpíváme, cviãíme,... Informace: Hana kodová Monika Cibulková S Frydolínem do pohádky nedûle od 15 hodin 11. ledna Víla Pomnûnka a vodník Brekule 18. ledna Ka párek a jeïibaba 25. ledna Zvífiátka a loupeïníci 11. února Îabákovo putování za princeznou 18. února âesk Honza 15. února Kfiemílek a VochomÛrka Zmûna programu vyhrazena Informace a rezervace: árka Anto ová Petra ik fiová Sport ve vehlovû sokolovnû pondûlí h Cviãení pro rodiãe s dûtmi h Zdravotní a kondiãní cviãení pro Ïeny h Volejbal muïi h Aerobik úter h Basketbal muïi stfieda h Volejbal muïi h Aerobik ãtvrtek h Míãové hry, mlad í Ïáci Informace: Petra ik fiová

5 H_01_8_ :44 Str nka 12 LEDEN 2004 Spoleãnost DUHA Duha v Klementinu Dne 4. prosince 2003 byla zahájena v Klementinu v stava, která pfiedstavuje Spoleãnost Duha. VernisáÏe se zúãastnili jak fieditelé obou institucí, tak klienti z Horních informuje Mûcholup. Jak uvedl fieditel Národní knihovny dr. Balík, je Klementinum jedno z nejnav tûvovanûj ích míst, a proto v stava urãitû najde své pozorné diváky. Marie ZdeÀková Duhou znûly koledy 12 Ve stfiedu 17. prosince 2003 se ve Spoleãnosti Duha uskuteãnil jiï 6. pfiedvánoãní koncert studentû Gymnázia Vodûradská. Úvod koncertu patfiil instrumentálním skladbám, ve druhé ãásti sbor studentû pod vedením profesorky Venduly Koláfiové zazpíval vánoãní koledy. Úãinkujícím se podafiilo navodit pfiíjemnou vánoãní atmosféru a v závûru koncertu se ke sboru pfiidali i posluchaãi. Karel Tauchman editel Národní knihovny dr. Balík a fieditelka Duhy Mgr. Kudûjová MATE SK KLUB MATE ÍDOU KA Pondûlí a pátek h Mámo, táto, nauã mû... Program pro rodiãe s dûtmi, kde spoleãnû zpíváme, tancujeme a rûznû tvofiíme. Úter h Pfied koliãka v pfiírodû Urãeno dûtem, které zvládnou dopoledne bez rodiãû a které brzy pûjdou do kolky. Pfied koliãka je urãena pro dûti od 3 let h Paletka barev a nápadû Maluje, lepí, stfiíhá, modeluje... va e dítko rádo? Nebo by se to chtûlo nauãit? Dopfiejme mu to pod odborn m vedením uãitelky v tvarné v chovy. Stfieda h Dílna tvofiivosti Zveme maminky a dûti do na- í dílny tvofiivosti. Vstupné je 40 korun pro maminku s 1 mal m dítûtem, 50 Kã se 2 mal mi dûtmi. S sebou pfiezûvky a dobrou náladu. âtvrtek h Mámo, táto, nauã mû... Program stfiedeãních dnû tvofiivosti: V roba závûsn ch obrázkû do oken na zimní motivy V roba a zdobení svíãek (s sebou pytlík zbytkû vosku ze svíãek) V roba a zdobení svíãek (s sebou pytlík zbytkû vosku ze svíãek) Více o na ich programech na tel klub Matefiídou ka Vstup do prostorû v stavy Z vernisáïe Umístûní v stavy zaruãuje vysokou náv tûvnost Foto: autorka PORADNA PRO KOJÍCÍ MAMINKY Milé maminky, v echny jistû dobfie víme, jak dûleïité a prospû né je kojení pro nás a hlavnû pro na e dûti. Mám velikou radost, Ïe se s Vámi a s Va imi miminky mohu pravidelnû setkávat pfii povídání a kojení a nejen o nûm. Velmi dûkuji matefisk m centrûm Frydolínek a Matefiídou ka v Hostivafii. Úãelem na ich setkání je v mûna zku eností s na imi dûèátky a vzájemná podpora matky matce. Je pfiíjemné vídat známé tváfie a vûfiím, Ïe cestu k nám si najdou i nové maminky. Setkání jsou vedena odbornû vy kolenou konzultantkou Laktaãní ligy a konají se poslední ãtvrtek v mûsíci (29. 1., , , a ). V Matefiském centru Frydolínek v hostivafiské sokolovnû v 10 aï 11 hod. a v Matefiském centru Matefiídou ka v Toulcovû dvofie v Hostivafii v 15 aï 16 hod. Telefonické konzultace jsou v úter a ve stfiedu 9-11 hod., hod. Tel.: , Tû íme se na Vás Blanka Breadonová

6 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 Akce Domu UM v lednu a únoru (10-14 hodin) V tvarná dílna (tkaní) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã (od 17 hodin) Turnaj v kuleãníku v Otevfieném klubu Chodba Víkend pln her - pololetky ve V enorech (hry v klubovnû i v lese) - pobyt pro dûti (od 17 hodin) Turnaj ve fotbálku v Otevfieném klubu Chodba (10-14 hodin) V tvarná dílna (keramika) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã (od 17 hodin) Turnaj v pi kvorkách v Otevfieném klubu Chodba Pfiijímáme práce do v tvarné soutûïe na téma Snûhulák - vernisáï bude v Otevfieném klubu Chodba - pro dûti a mládeï (od 17 hodin) Turnaj v ipkách v Otevfieném klubu Chodba (10-14 hodin) V tvarná dílna (keramika) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã DÛm dûtí a mládeïe Praha 10 - DÛm UM, pracovi tû Golfová 910/10, Praha 10-Hostivafi KAM NA JARNÍ PRÁZDNINY? Chcete si pofiádnû zalyïovat, uïít si sjezdovky nebo bûïky - vyberte si z na í nabídky nebo Pobyt v Krkono ích na chatû Hájenka v âerném Dole nedaleko Pece pod SnûÏkou, pro dûti let. Úãastnick poplatek 2350 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod) Pobyt na Slovensku ve kolicím stfiedisku Tatranská trba pod trbsk m plesem, pro dûti let. Úãastnick poplatek 2450 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod) Pobyt na Vysoãinû v rekreaãním zafiízení Tfii Studnû (lyïování na bûïkách). Úãastnick poplatek 2150 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod). Nechcete trávit dny s lyïemi na nohou, ale bûháním po lese s partou prima kamarádû, sáàkováním, dobrodruïn mi i zábavn mi hrami - tak pojeìte s námi! Velká bitva o snûhové vloãky I Velká bitva o snûhové vloãky II Pobyt v pfiírodû, hry, dobrodruïství v rekreaãním zafiízení Hrachov, které se nachází v lesnatém údolí ZIMNÍ BESÍDKA V GOLFOVÉ V pfiedveãer mikulá sk ch oslav 4. prosince 2003 se v Domû UM v Golfové ulici konalo zábavné odpoledne pro dûti i jejich rodiãe. Souãástí besídky bylo vyhlá ení v sledkû podzimní v tvarné soutûïe. Vítûzové pfiebrali diplomy a drobné odmûny. Ocenûny byly v tvarné práce autorû: Veronika Bochníãková, 1. tfiída, Z Kfiimická Jan Hlaváã, 4. tfiída, Z Kfiimická Tereza Léblová, 3. tfiída, Z Nad Pfiehradou Veronika Bjalonãíková, 5. tfiída, Z Nad Pfiehradou potoka Brzina na poloviãní cestû mezi Sedlãany a Pfiíbramí. Pro dûti 6-14 let. Úãastnick poplatek 1750 Kã (doprava, ubytování, stravování, program, poji tûní, pedagogick doprovod. Daniel Hodaã, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Katefiina Studniãková, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Jan Tfiíska, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Program obohatilo vystoupení zájmového krouïku Divadlo, které se zde poprvé pfiedstavilo na vefiejnosti. Pfies velkou trému dopadlo dobfie a divákûm se líbilo. Dal ím programem nás provedly tfii snûhové vloãky (star í dûvãata z na ich zájmov ch krouïkû). Dûti si hrály, soutûïily a získávaly sladké odmûny. Po dvou hodinách se dûti jen nerady rozcházely. V ichni se tû íme za rok na dal í zimní setkání. Vûra Pi tûková, DÛm dûtí a mládeïe - DÛm UM, Praha 10, Golfová 910/10, Praha 10, tel./fax Nov most objektu pfies traè âd odbornû fieãeno ve variantû s definitivním zalo- Ïením, tzn. ocelov mi nosníky se spfiaïenou betonovou deskou. Dokonãení mostu se pfiedpokládá v leto ním dubnu. Realizaãní náklad na v stavbu, kterou provádí SKANSKA, je 17,6 mil. Kã. Investorem stavby je TSK hl. m. Praha a mûstská ãást Praha 15 se podílí ãástkou 2 mil. Kã ze svého rozpoãtu. v Hostivafii Od roku 1999, kdy pro havarijní stav musel b t strïen dfievûn most pfies Ïeleznici v PraÏské ulici, se hledala cesta k postavení nového. Probûhlo mnoho jednání jak o finanãním krytí, tak o typu mostní konstrukce. V loàském roce se zástupci starosty Miroslavu Krumplovi podafiilo dovést dlouholet sen ke zdárnému cíli. V dubnu byla zahájena stavba nového mostního

7 H_01_8_ :44 Str nka 14 LEDEN DÛm dûtí a mládeïe: Program na leden Pastelka Otevfiená v tvarná dílna pro dûti od 5 do 15 let. Koná se v DDM alounova od 9.30 do hod. Vstupné 20 Kã. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Téma: Zima. Vede M. Glaserová Pojìme si hrát Otevfiená v tvarná dílna pro zájemce od 10 let. Koná se v DDM alounova od do hod. Téma: Zima. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné 20 Kã. Vede M. Glaserová Buì fit Kombinovaná lekce aerobiku s posilováním. Koná se v DDM alounova od 9.30 do hod. Vstupné 40 Kã Dílna studia dobr ch nápadû V poboãce DDM Janouchova od 9.30 do hod. pro dûti od 4 do 12 let. Téma: Tvofiení pro potû ení. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné 15 Kã. Vede V. Bele- ová Jednodenní keramick kurz Koná se v DDM alounova od 9.00 do hod. Doglazování probûhne Kurz je urãen pro v echny od 12 let. Nutno se pfiedem pfiihlásit, protoïe kapacita míst je omezena. Cena kurzu je 200 Kã. Informace a pfiihlá ky v DDM JM u V. Bele ové. KLUB PRO VOLNù P ÍCHO- ZÍ BEROUN úter od do hod. a ãtvrtek od do hod. Nové stolní hry, kuleãník, elektronické ipky, pfiíjemné posezení s hudbou a k tomu hrníãek voàavého ãaje, nûkdy i doprovodn program. Tel./fax: LYÎA SKÉ V LETY Podle snûhov ch podmínek pofiádáme od 10. ledna 2004 kaïdou sobotu jednodenní lyïafiské v lety dûtí a dospûl ch na hory. Jezdíme do lyïafiského centra Paseky v Krkono ích. Cena za dopravu: 200 Kã dospûlí. Cena za dopravu a pedagogick dozor pro dûti: 250 Kã Je moïné objednat si individuální v uku lyïování v cenû 50 Kã na hodinu (dûti i dospûlí). LYÎA SKÉ TÁBORY Lackenhof, Rakousko - tábor v dobû pololetních prázdnin pro úãastníky od 12 do 18 let - cena 4850 Kã pro úãastníky od 19 let - cena 5050 Kã JosefÛv DÛl, Jizerské hory - tábor pro pfied koláky pro dûti od 4 do 8 let - cena 2680 Kã (tábory v dobû jarních prázdnin Prahy 1-5) Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 15 let - cena 2695 Kã Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 18 let - cena 2700 Kã Hojsova StráÏ, umava - pro mládeï od 14 do 18 let - cena 2590 Kã (tábor v dobû jarních prázdnin Prahy 6-10) Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 15 let - cena 2690 Kã. Pfiihlá ky na zimní tábory a jednodenní lyïafiské v lety na telefonním ãísle DDM JiÏní Mûsto: nebo Programy Chodovské tvrze leden 2004 Koncerty (zaãátky v ech koncertû v 19.00, není-li uvedeno jinak) (stfieda) Mozart na Bertramce. Koncert z poezie Jaroslava Seiferta k 20. v roãí jeho úmrtí. Úãinkují: Gabriela Vránová - recitace a Ensemble MartinÛ: M. Matûjka - flétna, R. Preislerová - housle, D. Wiesner - klavír, B. Zajmi - violoncello. Kromû básní J. Seiferta zazní Divertimento ã. 20 W. A. Mozarta, Slovanské tance ã. 46 A. Dvofiáka pro kvartet v dobové úpravû a dal í skladby (ãtvrtek) Jaroslav Svûcen - housle, Laura Vlková - klavír. Novoroãní koncert z cyklu Domovské koncerty bude podle vyjádfiení interpreta prûfiezem krásn ch melodií, napsan ch v posledních 350 letech. Zazní napfi. skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha a A. Dvofiáka (úter ) H. Píchová se sv mi pfiáteli a Ïáky - koncert k Roku ãeské hudby z dûl B. Smetany, A. Dvofiáka a dal ích ãesk ch autorû. Úãinkují: K. Píchová - soprán,. Línková - alt, B. Kopeãná - housle, L. Winterová, L. Plíhalová a H. Píchová - klavír. Pohádky - v nedûli, zaãátek v 15 hodin O zlém ãernoknûïníkovi Ondfiejovi - divadlo Vysmáto pana Bílka - velké marionety Kopretinka - hraná pohádka Válkova koãovného divadla Chodovská tvrz, Praha 4, Ledvinova 9 tel. a fax: , Pfiedná ka - zaãátek v 18.30: (úter ) Homeopatie - léãba bez vedlej ích úãinkû - celostní pohled na ãlovûka - moïnosti léãby jednotliv ch onemocnûní. Pfiedná í Katefiina Hofmanová, dipl. homeopat, ãlen âlhs. Galerie: Velká galerie (v 1. patfie) âesk porcelán, a. s. - Sympozia V bûr z mezinárodních malífisk ch a hrnkov ch sympozií pofiádan ch akciovou spoleãností âesk porcelán, a. s.. Unikátní kolekce porcelánu malovaného kobaltem pod glazuru. Malá galerie (v pfiízemí) Barbora Podmolová - keramila a Alena Antonová - grafika. Spoleãná v stava ve sv ch oborech uznávan ch autorek. Na v stavû uvidíte kolekci volné grafiky doplnûnou uïitou keramikou. Galerie je otevfiena dennû kromû pondûlí od 13 do 19 hodin. Vstupenka na koncert platí také pro náv tûvu galerie pfied pfiedstavením. Stál prodej grafiky. Restaurace je otevfiena dennû od 16 do 24 hodin, v nedûli od 14 hodin. Chodovská tvrz, Praha 4 Ledvinova 9, tel R O S T L I N A M ù S Í C E l e d e n Jasminum nudiflorum - jasmín nahokvût 2003 foto: PPH Jasmín nahokvût Jasminun nudiflorum V nezvyklém ãase, kdy pfieváïná vût ina pfiírody odpoãívá, vykvétá navzdory chladu jasnû Ïlut jasmín nahokvût. Temnû zelené lesklé listy a dekorativní vûtviãky cesmíny doplnûné sytû ãerven mi bobulemi jsou spoleãnû s chvojím nejïádanûj í vánoãní dekorací.

8 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 MUZEUM HLAVNÍHO MùSTA PRAHY leden web: HLAVNÍ BUDOVA MUZEA: Na Pofiíãí 52, Praha 8, telefon ãís nebo Oddûlení komunikace s vefiejností, KoÏná 1, Praha 1, telefon otevfieno dennû kromû pondûlí hod. Vstupné (pozor zmûna): základní 60 Kã, sníïené 30 Kã, rodinné 120 Kã, dûti do 6 let zdarma, kolní skupiny 20 Kã (na jednotlivce vã. pedagogického dozoru). KaÏd první ãtvrtek v mûsíci otevfieno do hodin a symbolické vstupné 1 Kã! Expozice: Historická Praha (dûjiny mûsta a jeho obyvatel od pravûku do r. 1784) LangweilÛv model Prahy z let (unikátní a nejatraktivnûj í exponát muzea) V stavy: PRAHA MUZEU - MUZEUM PRAZE. 120 LET MUZEA HLAV- NÍHO MùSTA PRAHY V stava pfii pfiíleïitosti 120. v roãí zaloïení na eho muzea pfiedstavuje poklady depozitáfiû. (do bfiezna 2004) LADISLAV SITENSK - Portréty v znamn ch osobností 20. století (a pfiekvapení navíc). VernisáÏ 27. ledna 2004 v hodin (do bfiezna 2004) Akademie tfietího vûku Cyklus PraÏské usedlosti a zámeãky II 8. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin Cyklus PraÏské rody a rodiny 15. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin Od ledna 2004 otevíráme nov cyklus Hudba v Praze (informace a pfiihlá ky na tel. ã nebo ) První pfiedná ka se uskuteãní 22. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin. Spoleãnost pfiátel staroïitností 29. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin (setkání ãlenû spojené s odbornou pfiedná kou) MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka: Nad Hradním vodojemem 14 / 642, Praha 6-Stfie ovice Otevfieno: ÚT, ât, SO, NE (Prohlídky v 10.00, 12.00, a hodin. Platí od do ) Vstup jen po pfiedchozí rezervaci v náv tûvních dnech - telefon ãís , nebo Prohlídka objektu pouze s lektorsk m v kladem, maximální poãet 7 osob ve skupinû. Vstupné: základní 300 Kã, sníïené (studenti, dûchodci, invalidé) 200 Kã, dûti do 6 let zdarma, av ak pouze v doprovodu dospûlé osoby. Pfiíplatek za cizojazyãn v klad 100 Kã za osobu. MoÏnost zakoupení dárkové vstupenky. Od do je na vstupné do Müllerovy vily 50% sleva. Studijní a dokumentaãní stfiedisko pro badatele otevfieno. Vstup moïn dennû, av ak pouze po pfiedbûïné objednávce na tel , popfiípadû (Mgr. Maria Szadkowská). PODSKALSKÁ CELNICE NA V TONI: Ra ínovo nábfieïí 412, Praha 2, tel (objednávky komentovan ch prohlídek ) Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10 h do 18 h. Vstupné: základní 30 Kã, sníïené 20 Kã, rodinné 60 Kã, kolní skupiny 10 Kã (na jednotlivce vã. pedagogického dozoru), dûti do 6 let zdarma KAÎD PRVNÍ âtvrtek V MùSÍCI 1 Kã. Novû otevfiená stálá expozice vûnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbû na Vltavû, nákladní lodní dopravû a praïské osobní paroplavbû. PhDr. Zuzana Strnadová, fieditelka muzea PROJEëTE ZIMOU V POHODù SIMPLY CLEVER Pofiiìte si nyní nov vûz koda Fabia se zimním paketem Bernard n a získáte navíc v bavu v hodnotû pfies Kã! A jako dárek na Vás ãeká ply ov bernard n. Nav tivte nás proto co nejdfiíve. koda Fabia se speciální zimní v bavou mûïe b t Va e za mimofiádnû v hodnou cenu - jiï od Kã. * Doplnûní provozních kapalin, pouïité pfiípravky ãi pfiípadné vyváïení kol hradí zákazník AUTO TùPÁNEK, a. s. Dolnomûcholupská Praha 10 Tel.: Fax: Autosalon Park Hostivafi vehlova 1391/32, Praha 10 tel.: DENNù OD DO h

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14 Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová www.tisnov.cz Radnice informuje Rada mûsta Ti nova vyhla uje následující zámûry mûsta Ti nova 1. Prodej

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více