Slavnostní koncert v Rytífiském sále

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní koncert v Rytífiském sále"

Transkript

1 H_01_8_ :43 Str nka 8 LEDEN Slavnostní koncert v Rytífiském sále Koncertovat mezi zdmi, z nichï d chají dûjiny, je pfiíleïitost, jaká se nenaskytne kaïdému Hudebníci i dirigent Petr LouÏensk pfiedvádûli profesionální v kony Základní umûlecká kola Trhanovské námûstí dostala od Senátu âeské republiky vzácnou moïnost uspofiádat slavnostní koncert v historickém prostfiedí Rytífiského sálu Vald tejnského paláce. Zá titu nad akcí pfievzal senátor Jan Ruml. Úãinkující - aã pfieváïnû dûti - podávali v kony hodné dospûl ch profesionálû. Zá titu nad koncertem pfievzal senátor Jan Ruml Z Kfiimická v Divadle Solidarita Îáci 2. stupnû Z Kfiimická se v leto ním roce velmi úspû nû prosazují v cizojazyãn ch veãerech pofiádan ch Divadlem Solidarita. Dobré znalosti i úroveà projevu v nûmeckém a anglickém jazyce nejenom ve kole, ale i na jevi ti jsou odrazem schopností dûtí i dobrého pedagogického vedení. Pro Nûmeck veãer, kter se uskuteãnil , si Ïáci pod vedením pí uãitelky Hany Tom í a nûmecké lektorky Marie Ukere pfiipravili pásmo krátk ch vtipn ch scének. Vystoupení bylo ocenûno jako velmi zdafiilé. O to tûï í pozici pak mûly ãlenky dramatického krouïku pí uãitelky Katefiiny Dr kové na Vánoãním veãeru ve více jazycích, pofiádaném v rámci mezinárodního studentského divadla Evropa. Se sv m vánoãním pfiíbûhem The Christmas Snowman povûst koly úspû nû obhájily. Dramatick krouïek, posílen úspûchem pfied diváky, jiï chystá dal í program. ikovné a jazykovû nadané dûti se chtûjí prosadit i jinak neï jedniãkami ve kole a zaãaly nacviãovat Shakespearovu divadelní hru Romeo and Juliet. Pozadu nechtûjí zûstat Pûveck sbor ani ti Ïáci, ktefií sami pfii li s nápadem zaloïit na kole krouïek ruského jazyka, a vûfií, Ïe i oni se pfii podobn ch akcích budou moci co nejdfiíve prezentovat. A tak po velikém celorepublikovém florbalovém vítûzství dívek ukazuje Z Kfiimická, Ïe její Foto: Marie ZdeÀková Ïáci jsou stejnû dobfií i na poli kulturním. DrÏíme palce, aè jí elán a chuè vychovávat v estrannû nadané dûti vydrïí i nadále. PhDr. Katefiina Dr ková, uã. Aj a ved. dramatického krouïku Z Kfiimická

2 H_01_8_ :43 Str nka 9 9 LEDEN 2004 Kam vyrazit za dobr m jídlem? No pfiece do Milana! Je tû pfied rokem to byl pouze kus zarostlého pozemku. Pohled z oken radnice Prahy 15, naproti které se tento pozemek nachází, nebyl zkrátka nic moc. Ale v e se zmûnilo a bûhem pouhého jednoho roku tu vyrostla nová Pizzeria Milano, která byla v pfiedvánoãní dobû za pfiítomnosti starosty Prahy 15 Jana Nádvorníka slavnostnû otevfiena majitelem Milanem Wenzlem. KaÏd náv tûvník, kter do pizzerie vstoupí, je mile pfiekvapen pfiíjemn m a zajímav m interiérem, ale hlavnû vynikající kuchyní, která nabízí pfiedev ím italskou klasiku - nejrûznûj í tûstoviny, saláty a rûzné druhy steakû a pízû. Tomu v emu vévodí v - hodí nejen chuti, ale i oku. Pizzeria Milano pojme cca 120 hostû. JestliÏe máte zájem oslavit zde svatbu, promoci nebo jin v znamn den ve va em Ïivotû, máme k dispozici samostatn salonek, kter lze pfiizpûsobit dle pfiání zákazníka. V Milanu jsme nezapomnûli ani na na e nejmen í náv tûvníky. Je tu pro nû pfiipraven dûtsk koutek a pro ty hladové dûtská pizzulka. V letních mûsících samozfiejmû nebude chybût posezení na zahrádce. KdyÏ pfiijedete do Milana autem, tak zaparkujete pfiímo pfied vchodem, kter je z ulice V Aleji. Pokud se chystáte MHD, tak od zastávky autobusu Sídli tû Hor- V na í mûstské ãásti pfiibylo pfiíjemné místo k jídlu i posezení M IL A N O borná pizza, kterou je moïné vybírat z více neï 20 druhû. A ten, kdo si rád potrpí na sladké, také nepfiijde zkrátka. Na e deserty la- Starosta s majitelem pizzerie Milanem Wenzlem ní Mûcholupy je to pouh ch 50 metrû. Otevfieno máme sedm dní v t dnu, pondûlí aï ãtvrtek od 11 do 23 hodin, v pátek od 11 do Interiér je velmi útuln Foto: Marie ZdeÀková Ze slavnostního otevfiení 24 hodin a o víkendu od do 24 hodin. Rezervaci je moïné uãinit na telefonu TakÏe neváhejte a pfiijìte posedût do pfiíjemného prostfiedí Pizzerie Milano. Tû íme se na va- i náv tûvu a pfiejeme dobrou chuè! Za Pizzerii Milano tûpánka Wenzlová

3 H_01_8_ :43 Str nka 10 LEDEN Staroãesk mikulá sk trh Mikulá s ãertem byli opravdu vydafiení v Toulcovû dvofie A pak si stejn m nápojem na jeho i své zdraví pfiipili také v ichni pfiítomní Hned po kfitu absolvoval oslavenec pfiípitek - samozfiejmû mlékem Mikulá s andûlem a ãertem nemohli zaãátkem prosince chybût ani v Ekocentru ToulcÛv dvûr. Pfii té pfiíleïitosti se tu 6. prosince konal Staroãesk mikulá sk trh. Kromû stánkû s tradiãními vánoãními pfiedmûty a cukrovím byl jednou z jeho atrakcí kfiest telete. Mládû domácího plemene ãeská ãervinka dostalo jméno Jitka - bude tedy do budoucna oslavovat kfitiny i svátek souãasnû. Na trhu bylo k mání také tradiãní vánoãní zboïí Foto: Marie ZdeÀková Na vycházce s Toulcov m dvorem Na podzim vám nabídlo Ekologické centrum hlavního mûsta Prahy vycházku. lo o vycházku z cyklu Stfiední âechy - krajina v srdci, která nás zavedla na Mal a Velk Lou tín. A právû v klad v znamu tohoto pomístného jména nás pouãil, Ïe Lou tín znamená lískoví. Tak to alespoà stálo v písemném materiálu, kter dostal kaïd platící úãastník. MÛÏeme tomu snad vûfiit, pfiestoïe na trase vycházky jsme vidûli lísku jen jednu jedinou. Na tom koneckoncû nezáleïí, ani na tom, Ïe pfiestoïe vycházka nesla název Svátek barvení lesû, lesy je tû moc barevné nebyly. Ale bylo hezky a na konci nás ãekaly parní lokomotivy v Muzeu âesk ch drah. Stejnû tak dal í vycházka, Vodûradské buãiny, se povedla ke spokojenosti úãastníkû. Jen se nûktefií pozastavovali nad tím, Ïe i kdyï je podle fiádu NPR Vodûradské buãiny zakázáno sbírat lesní plody a houby, ne lo se mezi auty houbafiû prakticky prodrat. Pfií tí vycházky nás zavedou na dal í zajímavá místa: Po stopách Verdiho opery âesk kras Jistû se zam líte nad tím, co mûl Verdi spoleãného s Prahou, kdyï ji nikdy nenav tívil? Nechte se pfiekvapit! TakÏe, podíváme se do nejrozsáhlej ího lesního komplexu na území Prahy, dozvíme se nûco o zanikl ch obcích v této lokalitû, projdeme pfies ãtyfii chránûná území a také shodíme nûco zimního sádla. V bfieznové vycházce se pokusíme ukázat notoricky známá místa v ponûkud nev edním svûtle. ProtoÏe se podafiilo zajistit pfiíslib jednoho z pracovníkû Národního muzea, kter je navíc patriotem ze Zdic, Ïe nám ukáïe místa, která má rád, mohlo by to b t zajímavé. Podrobnosti o tom, kdy a odkud se vyráïí, získáte jako obvykle na telefonním ãísle Vezmûte si s sebou dobrou náladu a nûco k snûdku, hospoda je také jako obvykle aï na konci cesty. Na shledanou se tû í Eva Kopecká

4 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 Od ledna 2004 vás srdeãnû zveme na sobotní v tvarné a keramické dílny vïdy od 9.00 do hodin. Základní vstupné je 70 Kã. Je nutné se pfiedem objednat u paní Moniky Cibulkové na tel.: KERAMIKA 17. ledna s sebou: staré obleãení, zástûrky láhev a staré silonky hadr velikosti utûrky vykrajovátka, noïík, krabátka (napfi. stará manikúra) vystouplá krajka apod. v sobotu 14. února od hodin Pfiijìte si zatanãit, zasoutûïit a tfieba i zvítûzit v soutûïi o nejhezãí masku. Souãástí programu je i vyhodnocení KaÏdé první úter v mûsíci pofiádáme BURZU DùTSKÉHO OBLEâENÍ A POT EB. Maminky si mohou mezi sebou vûciãky vymûnit ãi prodat. Po skonãení MC si maminky vûci odnesou zpût. Informace: Alice Hou ková, tel ZAâÍNÁME 6. ledna 2004 Informace Vám poskytne pan BlaÏek na tel Tù ÍME SE NA POSILY Informace vám poskytne pan emnick na tel ROâNÍKU V TVARNÉ SOUTùÎE Ka párek Frydolín vyhla uje tfietí roãník soutûïe o nejhezãí obrázek. Téma záleïí jen na vás. Pro inspiraci: nejhezãí dárek, postaviãka z oblíbené pohádky, jak jsem lyïoval, mûj snûhulák. Obrázky mûïete pfiinést v lednu a únoru na pfiedstavení divadélka nebo do Matefiského centra. Ka párek se sv mi pomocníky vyberou ty nejlep í a na ma karním bále (14. února) vyhlásí vítûze. Ti budou po zásluze odmûnûni. Tù ÍME SE NA POSILY Program MC Frydolínek pondûlí h Zpíváme, cviãíme, hrajeme divadélko atd h Cviãení pro rodiãe s dûtmi h Hostivafiské taneãky úter h Zpíváme, cviãíme, h Jóga pro rodiãe s dûtmi stfieda h Zpíváme, cviãíme, h V tvarné hrátky I h V tvarné hrátky II. ãtvrtek h Zpíváme, cviãíme,... Informace: Hana kodová Monika Cibulková S Frydolínem do pohádky nedûle od 15 hodin 11. ledna Víla Pomnûnka a vodník Brekule 18. ledna Ka párek a jeïibaba 25. ledna Zvífiátka a loupeïníci 11. února Îabákovo putování za princeznou 18. února âesk Honza 15. února Kfiemílek a VochomÛrka Zmûna programu vyhrazena Informace a rezervace: árka Anto ová Petra ik fiová Sport ve vehlovû sokolovnû pondûlí h Cviãení pro rodiãe s dûtmi h Zdravotní a kondiãní cviãení pro Ïeny h Volejbal muïi h Aerobik úter h Basketbal muïi stfieda h Volejbal muïi h Aerobik ãtvrtek h Míãové hry, mlad í Ïáci Informace: Petra ik fiová

5 H_01_8_ :44 Str nka 12 LEDEN 2004 Spoleãnost DUHA Duha v Klementinu Dne 4. prosince 2003 byla zahájena v Klementinu v stava, která pfiedstavuje Spoleãnost Duha. VernisáÏe se zúãastnili jak fieditelé obou institucí, tak klienti z Horních informuje Mûcholup. Jak uvedl fieditel Národní knihovny dr. Balík, je Klementinum jedno z nejnav tûvovanûj ích míst, a proto v stava urãitû najde své pozorné diváky. Marie ZdeÀková Duhou znûly koledy 12 Ve stfiedu 17. prosince 2003 se ve Spoleãnosti Duha uskuteãnil jiï 6. pfiedvánoãní koncert studentû Gymnázia Vodûradská. Úvod koncertu patfiil instrumentálním skladbám, ve druhé ãásti sbor studentû pod vedením profesorky Venduly Koláfiové zazpíval vánoãní koledy. Úãinkujícím se podafiilo navodit pfiíjemnou vánoãní atmosféru a v závûru koncertu se ke sboru pfiidali i posluchaãi. Karel Tauchman editel Národní knihovny dr. Balík a fieditelka Duhy Mgr. Kudûjová MATE SK KLUB MATE ÍDOU KA Pondûlí a pátek h Mámo, táto, nauã mû... Program pro rodiãe s dûtmi, kde spoleãnû zpíváme, tancujeme a rûznû tvofiíme. Úter h Pfied koliãka v pfiírodû Urãeno dûtem, které zvládnou dopoledne bez rodiãû a které brzy pûjdou do kolky. Pfied koliãka je urãena pro dûti od 3 let h Paletka barev a nápadû Maluje, lepí, stfiíhá, modeluje... va e dítko rádo? Nebo by se to chtûlo nauãit? Dopfiejme mu to pod odborn m vedením uãitelky v tvarné v chovy. Stfieda h Dílna tvofiivosti Zveme maminky a dûti do na- í dílny tvofiivosti. Vstupné je 40 korun pro maminku s 1 mal m dítûtem, 50 Kã se 2 mal mi dûtmi. S sebou pfiezûvky a dobrou náladu. âtvrtek h Mámo, táto, nauã mû... Program stfiedeãních dnû tvofiivosti: V roba závûsn ch obrázkû do oken na zimní motivy V roba a zdobení svíãek (s sebou pytlík zbytkû vosku ze svíãek) V roba a zdobení svíãek (s sebou pytlík zbytkû vosku ze svíãek) Více o na ich programech na tel klub Matefiídou ka Vstup do prostorû v stavy Z vernisáïe Umístûní v stavy zaruãuje vysokou náv tûvnost Foto: autorka PORADNA PRO KOJÍCÍ MAMINKY Milé maminky, v echny jistû dobfie víme, jak dûleïité a prospû né je kojení pro nás a hlavnû pro na e dûti. Mám velikou radost, Ïe se s Vámi a s Va imi miminky mohu pravidelnû setkávat pfii povídání a kojení a nejen o nûm. Velmi dûkuji matefisk m centrûm Frydolínek a Matefiídou ka v Hostivafii. Úãelem na ich setkání je v mûna zku eností s na imi dûèátky a vzájemná podpora matky matce. Je pfiíjemné vídat známé tváfie a vûfiím, Ïe cestu k nám si najdou i nové maminky. Setkání jsou vedena odbornû vy kolenou konzultantkou Laktaãní ligy a konají se poslední ãtvrtek v mûsíci (29. 1., , , a ). V Matefiském centru Frydolínek v hostivafiské sokolovnû v 10 aï 11 hod. a v Matefiském centru Matefiídou ka v Toulcovû dvofie v Hostivafii v 15 aï 16 hod. Telefonické konzultace jsou v úter a ve stfiedu 9-11 hod., hod. Tel.: , Tû íme se na Vás Blanka Breadonová

6 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 Akce Domu UM v lednu a únoru (10-14 hodin) V tvarná dílna (tkaní) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã (od 17 hodin) Turnaj v kuleãníku v Otevfieném klubu Chodba Víkend pln her - pololetky ve V enorech (hry v klubovnû i v lese) - pobyt pro dûti (od 17 hodin) Turnaj ve fotbálku v Otevfieném klubu Chodba (10-14 hodin) V tvarná dílna (keramika) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã (od 17 hodin) Turnaj v pi kvorkách v Otevfieném klubu Chodba Pfiijímáme práce do v tvarné soutûïe na téma Snûhulák - vernisáï bude v Otevfieném klubu Chodba - pro dûti a mládeï (od 17 hodin) Turnaj v ipkách v Otevfieném klubu Chodba (10-14 hodin) V tvarná dílna (keramika) - pro pfiihlá ené dûti i dospûlé, 25 Kã DÛm dûtí a mládeïe Praha 10 - DÛm UM, pracovi tû Golfová 910/10, Praha 10-Hostivafi KAM NA JARNÍ PRÁZDNINY? Chcete si pofiádnû zalyïovat, uïít si sjezdovky nebo bûïky - vyberte si z na í nabídky nebo Pobyt v Krkono ích na chatû Hájenka v âerném Dole nedaleko Pece pod SnûÏkou, pro dûti let. Úãastnick poplatek 2350 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod) Pobyt na Slovensku ve kolicím stfiedisku Tatranská trba pod trbsk m plesem, pro dûti let. Úãastnick poplatek 2450 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod) Pobyt na Vysoãinû v rekreaãním zafiízení Tfii Studnû (lyïování na bûïkách). Úãastnick poplatek 2150 Kã (doprava, ubytování, stravování, pedagogick doprovod). Nechcete trávit dny s lyïemi na nohou, ale bûháním po lese s partou prima kamarádû, sáàkováním, dobrodruïn mi i zábavn mi hrami - tak pojeìte s námi! Velká bitva o snûhové vloãky I Velká bitva o snûhové vloãky II Pobyt v pfiírodû, hry, dobrodruïství v rekreaãním zafiízení Hrachov, které se nachází v lesnatém údolí ZIMNÍ BESÍDKA V GOLFOVÉ V pfiedveãer mikulá sk ch oslav 4. prosince 2003 se v Domû UM v Golfové ulici konalo zábavné odpoledne pro dûti i jejich rodiãe. Souãástí besídky bylo vyhlá ení v sledkû podzimní v tvarné soutûïe. Vítûzové pfiebrali diplomy a drobné odmûny. Ocenûny byly v tvarné práce autorû: Veronika Bochníãková, 1. tfiída, Z Kfiimická Jan Hlaváã, 4. tfiída, Z Kfiimická Tereza Léblová, 3. tfiída, Z Nad Pfiehradou Veronika Bjalonãíková, 5. tfiída, Z Nad Pfiehradou potoka Brzina na poloviãní cestû mezi Sedlãany a Pfiíbramí. Pro dûti 6-14 let. Úãastnick poplatek 1750 Kã (doprava, ubytování, stravování, program, poji tûní, pedagogick doprovod. Daniel Hodaã, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Katefiina Studniãková, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Jan Tfiíska, KfiesÈanské Gymnázium Kozinova Program obohatilo vystoupení zájmového krouïku Divadlo, které se zde poprvé pfiedstavilo na vefiejnosti. Pfies velkou trému dopadlo dobfie a divákûm se líbilo. Dal ím programem nás provedly tfii snûhové vloãky (star í dûvãata z na ich zájmov ch krouïkû). Dûti si hrály, soutûïily a získávaly sladké odmûny. Po dvou hodinách se dûti jen nerady rozcházely. V ichni se tû íme za rok na dal í zimní setkání. Vûra Pi tûková, DÛm dûtí a mládeïe - DÛm UM, Praha 10, Golfová 910/10, Praha 10, tel./fax Nov most objektu pfies traè âd odbornû fieãeno ve variantû s definitivním zalo- Ïením, tzn. ocelov mi nosníky se spfiaïenou betonovou deskou. Dokonãení mostu se pfiedpokládá v leto ním dubnu. Realizaãní náklad na v stavbu, kterou provádí SKANSKA, je 17,6 mil. Kã. Investorem stavby je TSK hl. m. Praha a mûstská ãást Praha 15 se podílí ãástkou 2 mil. Kã ze svého rozpoãtu. v Hostivafii Od roku 1999, kdy pro havarijní stav musel b t strïen dfievûn most pfies Ïeleznici v PraÏské ulici, se hledala cesta k postavení nového. Probûhlo mnoho jednání jak o finanãním krytí, tak o typu mostní konstrukce. V loàském roce se zástupci starosty Miroslavu Krumplovi podafiilo dovést dlouholet sen ke zdárnému cíli. V dubnu byla zahájena stavba nového mostního

7 H_01_8_ :44 Str nka 14 LEDEN DÛm dûtí a mládeïe: Program na leden Pastelka Otevfiená v tvarná dílna pro dûti od 5 do 15 let. Koná se v DDM alounova od 9.30 do hod. Vstupné 20 Kã. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Téma: Zima. Vede M. Glaserová Pojìme si hrát Otevfiená v tvarná dílna pro zájemce od 10 let. Koná se v DDM alounova od do hod. Téma: Zima. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné 20 Kã. Vede M. Glaserová Buì fit Kombinovaná lekce aerobiku s posilováním. Koná se v DDM alounova od 9.30 do hod. Vstupné 40 Kã Dílna studia dobr ch nápadû V poboãce DDM Janouchova od 9.30 do hod. pro dûti od 4 do 12 let. Téma: Tvofiení pro potû ení. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné 15 Kã. Vede V. Bele- ová Jednodenní keramick kurz Koná se v DDM alounova od 9.00 do hod. Doglazování probûhne Kurz je urãen pro v echny od 12 let. Nutno se pfiedem pfiihlásit, protoïe kapacita míst je omezena. Cena kurzu je 200 Kã. Informace a pfiihlá ky v DDM JM u V. Bele ové. KLUB PRO VOLNù P ÍCHO- ZÍ BEROUN úter od do hod. a ãtvrtek od do hod. Nové stolní hry, kuleãník, elektronické ipky, pfiíjemné posezení s hudbou a k tomu hrníãek voàavého ãaje, nûkdy i doprovodn program. Tel./fax: LYÎA SKÉ V LETY Podle snûhov ch podmínek pofiádáme od 10. ledna 2004 kaïdou sobotu jednodenní lyïafiské v lety dûtí a dospûl ch na hory. Jezdíme do lyïafiského centra Paseky v Krkono ích. Cena za dopravu: 200 Kã dospûlí. Cena za dopravu a pedagogick dozor pro dûti: 250 Kã Je moïné objednat si individuální v uku lyïování v cenû 50 Kã na hodinu (dûti i dospûlí). LYÎA SKÉ TÁBORY Lackenhof, Rakousko - tábor v dobû pololetních prázdnin pro úãastníky od 12 do 18 let - cena 4850 Kã pro úãastníky od 19 let - cena 5050 Kã JosefÛv DÛl, Jizerské hory - tábor pro pfied koláky pro dûti od 4 do 8 let - cena 2680 Kã (tábory v dobû jarních prázdnin Prahy 1-5) Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 15 let - cena 2695 Kã Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 18 let - cena 2700 Kã Hojsova StráÏ, umava - pro mládeï od 14 do 18 let - cena 2590 Kã (tábor v dobû jarních prázdnin Prahy 6-10) Dlouhé Stránû, Jeseníky - pro dûti od 7 do 15 let - cena 2690 Kã. Pfiihlá ky na zimní tábory a jednodenní lyïafiské v lety na telefonním ãísle DDM JiÏní Mûsto: nebo Programy Chodovské tvrze leden 2004 Koncerty (zaãátky v ech koncertû v 19.00, není-li uvedeno jinak) (stfieda) Mozart na Bertramce. Koncert z poezie Jaroslava Seiferta k 20. v roãí jeho úmrtí. Úãinkují: Gabriela Vránová - recitace a Ensemble MartinÛ: M. Matûjka - flétna, R. Preislerová - housle, D. Wiesner - klavír, B. Zajmi - violoncello. Kromû básní J. Seiferta zazní Divertimento ã. 20 W. A. Mozarta, Slovanské tance ã. 46 A. Dvofiáka pro kvartet v dobové úpravû a dal í skladby (ãtvrtek) Jaroslav Svûcen - housle, Laura Vlková - klavír. Novoroãní koncert z cyklu Domovské koncerty bude podle vyjádfiení interpreta prûfiezem krásn ch melodií, napsan ch v posledních 350 letech. Zazní napfi. skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha a A. Dvofiáka (úter ) H. Píchová se sv mi pfiáteli a Ïáky - koncert k Roku ãeské hudby z dûl B. Smetany, A. Dvofiáka a dal ích ãesk ch autorû. Úãinkují: K. Píchová - soprán,. Línková - alt, B. Kopeãná - housle, L. Winterová, L. Plíhalová a H. Píchová - klavír. Pohádky - v nedûli, zaãátek v 15 hodin O zlém ãernoknûïníkovi Ondfiejovi - divadlo Vysmáto pana Bílka - velké marionety Kopretinka - hraná pohádka Válkova koãovného divadla Chodovská tvrz, Praha 4, Ledvinova 9 tel. a fax: , Pfiedná ka - zaãátek v 18.30: (úter ) Homeopatie - léãba bez vedlej ích úãinkû - celostní pohled na ãlovûka - moïnosti léãby jednotliv ch onemocnûní. Pfiedná í Katefiina Hofmanová, dipl. homeopat, ãlen âlhs. Galerie: Velká galerie (v 1. patfie) âesk porcelán, a. s. - Sympozia V bûr z mezinárodních malífisk ch a hrnkov ch sympozií pofiádan ch akciovou spoleãností âesk porcelán, a. s.. Unikátní kolekce porcelánu malovaného kobaltem pod glazuru. Malá galerie (v pfiízemí) Barbora Podmolová - keramila a Alena Antonová - grafika. Spoleãná v stava ve sv ch oborech uznávan ch autorek. Na v stavû uvidíte kolekci volné grafiky doplnûnou uïitou keramikou. Galerie je otevfiena dennû kromû pondûlí od 13 do 19 hodin. Vstupenka na koncert platí také pro náv tûvu galerie pfied pfiedstavením. Stál prodej grafiky. Restaurace je otevfiena dennû od 16 do 24 hodin, v nedûli od 14 hodin. Chodovská tvrz, Praha 4 Ledvinova 9, tel R O S T L I N A M ù S Í C E l e d e n Jasminum nudiflorum - jasmín nahokvût 2003 foto: PPH Jasmín nahokvût Jasminun nudiflorum V nezvyklém ãase, kdy pfieváïná vût ina pfiírody odpoãívá, vykvétá navzdory chladu jasnû Ïlut jasmín nahokvût. Temnû zelené lesklé listy a dekorativní vûtviãky cesmíny doplnûné sytû ãerven mi bobulemi jsou spoleãnû s chvojím nejïádanûj í vánoãní dekorací.

8 H_01_8_ :44 Str nka LEDEN 2004 MUZEUM HLAVNÍHO MùSTA PRAHY leden web: HLAVNÍ BUDOVA MUZEA: Na Pofiíãí 52, Praha 8, telefon ãís nebo Oddûlení komunikace s vefiejností, KoÏná 1, Praha 1, telefon otevfieno dennû kromû pondûlí hod. Vstupné (pozor zmûna): základní 60 Kã, sníïené 30 Kã, rodinné 120 Kã, dûti do 6 let zdarma, kolní skupiny 20 Kã (na jednotlivce vã. pedagogického dozoru). KaÏd první ãtvrtek v mûsíci otevfieno do hodin a symbolické vstupné 1 Kã! Expozice: Historická Praha (dûjiny mûsta a jeho obyvatel od pravûku do r. 1784) LangweilÛv model Prahy z let (unikátní a nejatraktivnûj í exponát muzea) V stavy: PRAHA MUZEU - MUZEUM PRAZE. 120 LET MUZEA HLAV- NÍHO MùSTA PRAHY V stava pfii pfiíleïitosti 120. v roãí zaloïení na eho muzea pfiedstavuje poklady depozitáfiû. (do bfiezna 2004) LADISLAV SITENSK - Portréty v znamn ch osobností 20. století (a pfiekvapení navíc). VernisáÏ 27. ledna 2004 v hodin (do bfiezna 2004) Akademie tfietího vûku Cyklus PraÏské usedlosti a zámeãky II 8. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin Cyklus PraÏské rody a rodiny 15. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin Od ledna 2004 otevíráme nov cyklus Hudba v Praze (informace a pfiihlá ky na tel. ã nebo ) První pfiedná ka se uskuteãní 22. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin. Spoleãnost pfiátel staroïitností 29. ledna 2004 (ãtvrtek) od hodin (setkání ãlenû spojené s odbornou pfiedná kou) MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka: Nad Hradním vodojemem 14 / 642, Praha 6-Stfie ovice Otevfieno: ÚT, ât, SO, NE (Prohlídky v 10.00, 12.00, a hodin. Platí od do ) Vstup jen po pfiedchozí rezervaci v náv tûvních dnech - telefon ãís , nebo Prohlídka objektu pouze s lektorsk m v kladem, maximální poãet 7 osob ve skupinû. Vstupné: základní 300 Kã, sníïené (studenti, dûchodci, invalidé) 200 Kã, dûti do 6 let zdarma, av ak pouze v doprovodu dospûlé osoby. Pfiíplatek za cizojazyãn v klad 100 Kã za osobu. MoÏnost zakoupení dárkové vstupenky. Od do je na vstupné do Müllerovy vily 50% sleva. Studijní a dokumentaãní stfiedisko pro badatele otevfieno. Vstup moïn dennû, av ak pouze po pfiedbûïné objednávce na tel , popfiípadû (Mgr. Maria Szadkowská). PODSKALSKÁ CELNICE NA V TONI: Ra ínovo nábfieïí 412, Praha 2, tel (objednávky komentovan ch prohlídek ) Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10 h do 18 h. Vstupné: základní 30 Kã, sníïené 20 Kã, rodinné 60 Kã, kolní skupiny 10 Kã (na jednotlivce vã. pedagogického dozoru), dûti do 6 let zdarma KAÎD PRVNÍ âtvrtek V MùSÍCI 1 Kã. Novû otevfiená stálá expozice vûnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbû na Vltavû, nákladní lodní dopravû a praïské osobní paroplavbû. PhDr. Zuzana Strnadová, fieditelka muzea PROJEëTE ZIMOU V POHODù SIMPLY CLEVER Pofiiìte si nyní nov vûz koda Fabia se zimním paketem Bernard n a získáte navíc v bavu v hodnotû pfies Kã! A jako dárek na Vás ãeká ply ov bernard n. Nav tivte nás proto co nejdfiíve. koda Fabia se speciální zimní v bavou mûïe b t Va e za mimofiádnû v hodnou cenu - jiï od Kã. * Doplnûní provozních kapalin, pouïité pfiípravky ãi pfiípadné vyváïení kol hradí zákazník AUTO TùPÁNEK, a. s. Dolnomûcholupská Praha 10 Tel.: Fax: Autosalon Park Hostivafi vehlova 1391/32, Praha 10 tel.: DENNù OD DO h

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

105. v roãí SDH Horní Mûcholupy

105. v roãí SDH Horní Mûcholupy H_02_8_15 9.2.2004 16:02 Str nka 8 ÚNOR 2004 105. v roãí SDH Horní Mûcholupy Pfied 105 lety v listopadu roku 1898 se poprvé se lo 18 obãanû na í obce, aby zaloïili sbor dobrovoln ch hasiãû. Pro zajímavost:

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Spolková ãinnost v Hostivafii Slavné osobnosti Sokola Hostivafi

Spolková ãinnost v Hostivafii Slavné osobnosti Sokola Hostivafi H_10_8_15 8.12.2003 15:21 Str nka 8 PROSINEC 2003 8 Spolková ãinnost v Hostivafii Slavné osobnosti Sokola Hostivafi Jedním ze zakladatelû a starostou v letech 1896 aï 1906, 1928 aï 1934 a 1948 aï 1951

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 H_01_16_1 10.1.2005 15:53 Str nka 1 âíslo 1 ROâNÍK 11 LEDEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 AÈ máme v roce 2005 co nejvíc dûvodû ke Èastnému smíchu - nejen dûtí a nejen nad zmrzlinov m pohárem!

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 H_10_04_16_1 13.12.2004 12:43 Str nka 1 âíslo 10 ROâNÍK 10 PROSINEC 2004 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a zdraví, tûstí i úspûchy v roce 2005 pfieje redakce Hlasatele

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

âíslo 2 ROâNÍK 11 ÚNOR 2005 âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Zimní pohledy na na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková

âíslo 2 ROâNÍK 11 ÚNOR 2005 âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Zimní pohledy na na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková âíslo 2 ROâNÍK 11 ÚNOR 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Zimní pohledy na na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková 2 ÚNOR 2005 Zajímavá v stava na radnici JiÏ po esté se ná radniãní ãasopis Hlasatel

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Informace: telefon 380 711 601 mobil 605 970 170, 734 228 025 reditel@ddmck.cz www.ddmck.cz Najdete nás také na facebooku!

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Dal í tfii domy v Herbenovû ulici v novém kabátû

Dal í tfii domy v Herbenovû ulici v novém kabátû H_06_8_15 14.6.2004 14:45 Str nka 9 9 âerven 2004 Dal í tfii domy v Herbenovû ulici v novém kabátû V Herbenovû ulici v Hostivafii se dokonãil dal í díl dlouhodobého a rozsáhlého zámûru Mâ Praha 15 celkové

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

âíslo 3 ROâNÍK 11 B EZEN 2005 âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

âíslo 3 ROâNÍK 11 B EZEN 2005 âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 H_03_16_1 7.3.2005 11:52 Str nka 1 âíslo 3 ROâNÍK 11 B EZEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 DNES V LISTU: Elektronick podpis 3 Doprava a komunikace V. projednání a fie ení staveb 4 Dûti k nám

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov. Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20 Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA

Více

âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 9 ROâNÍK 10 LISTOPAD 2004 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Rodinná pouta za volantem zaïila Praha 15. Tradiãní rallye Veãerní Prahy se tentokrát nesla v duchu stejnojmenného televizního seriálu

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 7 Noc s Andersenem v knihovnû www.tisnov.cz Vy lo 13. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 7 Noc s Andersenem v knihovnû www.tisnov.cz Vy lo 13. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 7 Noc s Andersenem v knihovnû Vy lo 13. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo starosty Jaro je v Ti novû jiï v plném proudu. Krásn je pohled na kvetoucí stromy i zelenající se

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Listy. Prahy. leden / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic

Listy. Prahy. leden / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic Listy Prahy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 1 14 leden / 2010 Ke konci loàského roku byly dokonãeny v tûsném sousedství nová Ïelezniãní zastávka Praha Kyje a nov Kulturní dûm

Více

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ Maska bude vût í a její ãinnost pestfiej í Vzpomínáte si je tû na úvodní slova minulého Zpravodaje? Vy el pfied rokem

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina.

Leden. 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. Leden 10. 1. navštívili vybraní žáci PrŠ rekvalifikační středisko pro později osleplé Dědina. 13. 1. se v učebně V. A konala výstava s názvem Mladý filatelista, kterého zúčastnili žáci různého věku a z

Více

âlenové Rady mûstské ãásti

âlenové Rady mûstské ãásti ZPRAVODAJ MùSTSKÉ âásti BRNO-KOHOUTOVICE 10/2006 Vydání tohoto ãísla zpravodaje Mâ Brno-Kohoutovice je trochu netradiãní. Zamûfiili jsme obsah na komunální volby, které se uskuteãní ve dnech 20. a 21.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, Prosinec 2010 / âíslo 11

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, Prosinec 2010 / âíslo 11 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, Prosinec 2010 / âíslo 11 Klecansk zpravodaj prosinec 2010 Přejeme Vám, abyste prožili krásné Vánoce, plné pohody a porozumění

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov září 2010

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov září 2010 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov září 2010 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2009/2010 Část I. Základní charakteristika

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

DNES V LISTU: âíslo 4 ROâNÍK 11 DUBEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

DNES V LISTU: âíslo 4 ROâNÍK 11 DUBEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 4 ROâNÍK 11 DUBEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 DNES V LISTU: Mûstská ãást Praha 15 udûlí ãestná obãanství 2 Marie ZdeÀková: Nové fotografie Staré Hostivafie 3 Spolková ãinnost v Praze

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

LISTY. 2006 únor. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. foto: Jana Kanûrová a archiv. Kyjsk rybník z v ky.

LISTY. 2006 únor. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. foto: Jana Kanûrová a archiv. Kyjsk rybník z v ky. Zlom 30.1.2006 14:07 Stránka 1 2 LISTY 2006 únor MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Kyjsk rybník z v ky. foto: Jana Kanûrová a archiv Zlom 30.1.2006 14:07 Stránka 2 LEDNOVÝ KALEIDOSKOP

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 6 Za bledulemi do Chlébského (foto Ing. M. Pálka) www.tisnov.cz Vy lo 30. 3. 2011

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 6 Za bledulemi do Chlébského (foto Ing. M. Pálka) www.tisnov.cz Vy lo 30. 3. 2011 roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 6 Za bledulemi do Chlébského (foto Ing. M. Pálka) Vy lo 30. 3. 2011 www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA UJE V BùROVÉ ÍZENÍ pro

Více

âeské v carsko má kalendáfi roku 2006

âeské v carsko má kalendáfi roku 2006 275 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 19. dubna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 2. kvûtna Komunitní centrum nabízí internet zdarma Krásnolipské Komunitní centrum âeského v carska nabízí internet

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, zpráva.o 17.11.2008 17:18 Stránka 1 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, Jsou tomu jiï témûfi dva roky, kdy jsme poprvé otevfieli dvefie na eho Centra a zahájili

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

Roãník XX. Bfiezen 2010 ãíslo 5. Foto z M Horova. Prezentaci v ech ti novsk ch matefisk ch kol najdete uvnitfi tohoto ãísla. www.tisnov.

Roãník XX. Bfiezen 2010 ãíslo 5. Foto z M Horova. Prezentaci v ech ti novsk ch matefisk ch kol najdete uvnitfi tohoto ãísla. www.tisnov. Roãník XX. Bfiezen 2010 ãíslo 5 Foto z M Horova. Prezentaci v ech ti novsk ch matefisk ch kol najdete uvnitfi tohoto ãísla. www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Rád bych pfiedstavil dal í pfiipravované

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) www.tisnov.cz Vy lo 12. 10. 2011

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) www.tisnov.cz Vy lo 12. 10. 2011 roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) Vy lo 12. 10. 2011 www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Babí léto bylo tentokrát opravdu vydafiené. A to nejen

Více

Listy. Prahy. únor / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic

Listy. Prahy. únor / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic Listy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 2 Prahy 14 únor / 2010 Tolik snûhu, jako napadlo 8. a 9. ledna, pamatují PraÏané naposledy pfied jednadvaceti lety. O tom, jak se Praha

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 18 Z vernisáïe obrazû A. Knotka v Jamborovû galerii. (Foto M. Bene ). www.tisnov.cz Vy lo 26. 10.

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 18 Z vernisáïe obrazû A. Knotka v Jamborovû galerii. (Foto M. Bene ). www.tisnov.cz Vy lo 26. 10. roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 18 Z vernisáïe obrazû A. Knotka v Jamborovû galerii. (Foto M. Bene ). Vy lo 26. 10. 2011 www.tisnov.cz íjnové slovo místostarosty VáÏení spoluobãané, témat na úvodní slovo

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.11.2009 10:22 Stránka 1 L I S T Y 12 2009 prosinec MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC kresba: Petr Drábek Pokud do konce prosince pfiijdou silné mrazy, mohou se vyznavaãi

Více

Roãník XVIII. Listopad 2008 ãíslo 20

Roãník XVIII. Listopad 2008 ãíslo 20 Roãník XVIII. Listopad 2008 ãíslo 20 tola k Marsu podzim 1988 Ti nov souãástí mezinárodního vesmírného v zkumu. Pfied dvaceti lety uspofiádala akademie vûd unikátní experiment s dlouhodob m pfieïitím posádky

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii DOPROVODNÉ PROGRAMY KVĚTEN DUBEN 2015 Komentované prohlídky Power jóga v galerii RODIČE A DĚTI Rezervace vlkova@adamgallery.cz míst na dílny na emailu vlkova@adamgallery.cz. 2. 5. 16:00 18:00 Dětský výtvarný

Více