MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ"

Transkript

1 INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SRÁVNÍ MIKROEKONOMIE pro bakalář ské studium TIBOR AULÍK, AVLÍNAS ELLEŠOVÁ HAVÍŘOV 2006

2 prof. Ing. Tibor aulík, CSc., doc. Ing. avlína ellešová, h.d.

3 1 OBSAH Ř EDMĚ TU ÚVOD ÚVOD DO EKONOMIE, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OJMY Základní ekonomické pojmy Využití funkcí a jejich grafické vyjádření v ekonomii TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Trh Tržní mechanismus Tržní subjekty rvky trhu Tržní rovnováha CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ OTÁVKY Kardinalistická verze měření užitečnosti Ordinalistická verze měření užitečnosti CHOVÁNÍ FIRMY A FORMOVÁNÍ NABÍDKY Analýza produkce v krátkém období Analýza produkce v dlouhém období (nákladové optimum firmy) ROVNOVÁHA FIRMY V DOKONALÉ KONKURENCI říjmy firmy v dokonalé konkurenci Rovnováha firmy v dokonalé konkurenci Tržní nabídka Rovnováha firmy v dokonalé konkurenci v dlouhém období Cenová elasticita nabídky Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu Efektivnost dokonalé konkurence... 96

4 2 6 CHOVÁNÍ FIRMY V NEDOKONALÉ KONKURENCI Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci Monopol Rovnováha oligopolu (smluvní oligopolu) Oligopol s dominantní firmou Monopolistická konkurence TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ Nabídka a poptávka na trhu výrobních faktorů Rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů v dokonalé konkurenci Trh půdy TRH RÁCE Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence TRH KAITÁLU Klasické pojetí kapitálu Rovnováha na trhu kapitálu v krátkém období Rovnováha na trhu kapitálu v dlouhém období TEORIE VŠEOBECNÉ ROVNOVÁHY Efektivnost ve výrobě Efektivnost ve směně Efektivnost produkt mixu Jednoduchý model celkové rovnováhy Efektivnost a spravedlnost ROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODU Důchod a bohatství řerozdělovací procesy

5 3 12 MIKROEKONOMICKÁ OLITIKA STÁTU Tržní selhání řerozdělovací procesy Stát a tržní rovnováha LITERATURA

6

7 Úvod 5 Úvod Distanční studijní opora Mikroekonomie je určena pro studium mikroekonomie na Vysoké škole sociálně správní. Vychází z přijaté standardizace výuky mikroekonomie na bakalářském stupni studia a respektuje strukturu a obsahové zaměření předmětu zakotveného ve studijním programu Vysoké školy sociálně správní. Struktura distanční studijní opory vytváří předpoklady pro požadovanou úroveň samostudia posluchačů kombinované a distanční formy studia. Vzhledem ke své struktuře a formě pojednání jednotlivých problémových okruhů může být úspěšně využívána také v prezenční formě studia, kde je nesporným přínosem možnost konkrétního procvičení příkladů a úloh na seminářích a cvičeních. o prostudování textu budete znát: Základní pojmy jako trh, nabídka, poptávka, stát, konkurence, cena; Jak vyjádříme rovnováhu spotřebitele; Jak vymezujeme nákladové optimum firmy; Kdy vzniká rovnováha firmy v dokonalé i nedokonalé konkurenci a jaké podmínky pro ni platí; Jak se liší jednotlivé typy tržních struktur; Jak odvodíme poptávku na trhu statků; Jak odvodíme nabídku na trhu statků; Jak odvodíme poptávku na trhu výrobních faktorů; Jak vzniká rovnováha na trhu výrobních faktorů a jaké trhy rozlišujeme; Jak definujeme důchod a bohatství a jakým způsobem se měří nerovnosti v důchodech; Kdy stát realizuje mikroekonomickou politiku a jaké má k tomu motivy. Budete schopni: Definovat ekonomii, mikroekonomii a makroekonomii; Charakterizovat trh, jeho jednotlivé prvky a subjekty trhu; Vysvětlit, kdy na trhu statků vzniká přebytek a nedostatek; Odvodit poptávku na trhu statků pomocí kardinalistické verze měření užitečnosti a pomocí ordinalistické verze měření užitečnosti; Odvodit, kdy firma dosahuje nákladového optima; Vysvětlit rovnováhu firmy v dokonalé konkurenci;

8 6 Vysvětlit rozdíl mezi realizací zisku firmy a ztrátou firmy; Objasnit rozdíl mezi bodem zvratu a bodem ukončení činnosti firmy; Vysvětlit rovnováhu firmy v jednotlivých typech nedokonalé konkurence jako je monopol, oligopol a monopolistická konkurence; Odvodit rovnováhu firmy na trhu výrobních faktorů; Odvodit poptávku na trhu výrobních faktorů; Charakterizovat jednotlivé trhy výrobních faktorů, tj. trh půdy, trh práce a trh kapitálu; Vysvětlit rovnováhu na trhu půdy; Vysvětlit rovnováhu na práce a objasnit cíle odborů; Vysvětlit rovnováhu na trhu kapitálu v krátkém a dlouhém období; Objasnit rozdíl mezi důchodem a bohatstvím; Vysvětlit jak se měří nerovnosti v důchodech; Charakterizovat mikroekonomickou politiku státu a její nástroje; Definovat externality a veřejné statky. Získáte: Informace o základních pojmech jako ekonomie, potřeby, statky, výroba, spotřeba, firma, konkurence, monopol, oligopol, zisk; Vědomosti o jednotlivých trzích, jejich prvcích, faktorech a subjektech; oznatky o působení cenové a necenových faktorů na nabídku a na poptávku; Znalosti pro odvození poptávky na trhu statků; Znalosti pro odvození nabídky na trhu statků; oznatky o firmě a jejím chování v dokonalé konkurenci; oznatky o firmě a jejím se chování v nedokonalé konkurenci; Znalosti, jak monopol maximalizuje zisk a jak se monopol reguluje; Znalosti, jak maximalizuje zisku oligopol; oznatky o rovnováze oligopolu s dominantní firmou; Znalosti o rovnováze firmy v monopolistické konkurenci v krátkém a dlouhém období; Vědomosti o rovnováze firmy na trhu výrobních faktorů; oznatky o rovnováze a nerovnováze na trhu půdy; oznatky o rovnováze a nerovnováze na trhu práce; oznatky o rovnováze a nerovnováze na trhu kapitálu;

9 Úvod 7 Znalosti o rozdělení důchodu, o nerovnostech a možnostech přerozdělování; Vědomosti o mikroekonomické politice státu; Informace jak stát zasahuje, pokud firma produkuje pozitivní a negativní externality. Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

10

11 9 1. Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy V této kapitole se dozvíte: Vysvětlit základní pojmy jako ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, pozitivní ekonomie, normativní ekonomie; Vysvětlit co jsou potřeby a co vyjadřuje pyramida potřeb; Vysvětlit co je a jak se člení ekonomický statek; Co řadíme do a jak se tyto faktory člení; Základní pojmy jako jsou potřeby, statek, zboží, služby, ekonomická vzácnost, výroba, výrobní faktory, půda, práce, kapitál, technologie. Budete schopni: Definovat ekonomii; Vymezit pozitivní a normativní ekonomii;rozlišit mezi mikroekonomií a makroekonomií; Vymezit ekonomický statek a definovat zákon vzácnosti; Osvětlit minimalisticko maximalistický princip fungující ve výrobě; Objasnit co vyjadřuje hranice produkčních možností; Graficky vyjádřit vliv změny technického pokroku na hranici produkčních možností. Klíčová slova této kapitoly: Ekonomie, pozitivní ekonomie, normativní ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, potřeby, ekonomický statek, ekonomická vzácnost, výroba, výrobní faktor, půda, práce, kapitál, hranice produkčních možností. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) růvodce studiem. Mikroekonomie je jednou ze součástí ekonomie jako vědy. V první kapitole se seznámíme se základními pojmy ekonomie jako například statek, potřeby, výroba. Vymezení pojmu ekonomie má mnoho podob. Odborná literatura uvádí celou řadu definic ekonomie. Ekonomie je odvozena od řeckého slova oikos, což znamená dům a nomos, to znamená pravidlo. ro vymezení pojmu ekonomie existuje řada definic a pro naše potřeby ji vymezíme jako společenskou vědu, která se zabývá nejobecnějšími zákonitostmi ekonomického života společnosti,

12 10 popisuje mechanismy jejich fungování, které pomáhají pochopit logiku ekonomických procesů. definice ekonomie Definice ekonomie podle jednotlivých ekonomů: Smith: zkoumání tvorby bohatství, D. Ricardo: rozdělování výsledků výroby, J. M. Keynes: předmět ekonomie byl dále rozšířen o zkoumání podmínek zapojení těchto vzácných zdrojů do výroby, K. Engliš: pojednává o pořádku, ve kterém jednotliví lidé a celé národy pečují o udržení a zlepšení svého života, L. Robins: chování lidí ve vztahu mezi cíli a vzácnými zdroji, které mají alternativní využití,. A. Samuelson: různé způsoby využití vzácných zdrojů ve výrobě užitečných komodit a jejich rozdělení mezi různé skupiny, J. Viner: ekonomie je to co ekonomové dělají. V ekonomii používáme různé metody zkoumání ekonomické reality: teoretické zkoumání používá pro zkoumání ekonomické reality abstrakci. Vlastní proces teoretického zkoumání zahrnuje následující etapy: o definování proměnných vztahujících se ke zkoumanému ekonomickému problému, o stanovení předpokladů a podmínek, za základě kterých lze uplatnit teorii, o formulace hypotézy, o ověření pravdivosti v praxi; ekonomická analýza předpokládá racionální rozhodování člověka, který sleduje výlučně svůj vlastní zájem a cíl; člověk se musí rozhodnout mezi variantami podle toho, jaký užitek nebo jakou ztrátu mu přinesou, matematická analýza je využívána hlavně v mikroekonomii, modely ekonomické reality jedná se o zjednodušení ekonomické reality, kdy modely naznačují základní vztahy mezi proměnnými a na základě stanovených předpokladů je formulována hypotéza, která se musí potvrdit v praxi. ro vyjádření probíhajících procesů, vztahů a vazeb v ekonomii využíváme ekonomické modely. Jedná se o formalizované nebo neformalizované ilustrace (obrazy, projevy, zachycení) reálně fungující ekonomiky. Ekonomické modely i když zjednodušují realitu, vyjadřují základní vztahy mezi proměnnými a umožňují pochopit základní souvislosti ekonomického systému. Smyslem jejich používání je charakterizovat, popsat, objasnit, postihnout ekonomický systém. Modely fungují na základě určitých předpokladů. K objasnění ekonomických jevů používáme verbální vyjádření, grafické znázornění nebo také matematické vyjádření. Ekonomové zpravidla při zkoumání probíhajících jevů a procesů uplatňují metodologický individualismus (analytický individualismus), tzn. snaží se nejprve porozumět chování základních prvků systému (tj. domácností, firem apod.) a potom uvažovat o jejich interakci. Snaží se tedy odvozovat všechny teorie z mikroekonomického základu.

13 11 ředmětem zkoumání ekonomie je člověk s jeho neomezenými potřebami v prostředí omezených zdrojů. Ekonomie tedy zkoumá: pohnutky lidí, které je vedou k uspokojování potřeb; analyzuje způsoby, jakými je mohou uspokojit; vysvětluje ochotu lidí vyrábět. odle předmětu chování členíme ekonomii na: pozitivní ekonomii - popisuje realitu, tedy jaké je hospodářství a jak funguje a hledá zákonitosti fungování, tj. popisuje fakta a chování ekonomiky, vzdává se hodnotových soudů a stanovených cílů. Její tvrzení lze empiricky potvrdit. ozitivní ekonomie tak zkoumá ekonomický život takový jaký je a člení se na: o mikroekonomii - zkoumá chování ekonomických subjektů za různých okolností nebo situací na dílčím trhu (trh určitého statku nebo trh určitého výrobního faktoru). Odpovídá na otázky, na které musí subjekt odpovědět, aby se mohl rozhodnout jak se bude chovat v ekonomickém systému. o makroekonomii - zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy, ekonomií jako celkem. Zkoumá pohledem subjektu, který je bezprostředním účastníkem ekonomického systému, ale také vytváří podmínky pro jeho fungování. Je základem hospodářské politiky. normativní ekonomii je východiskem zkoumání ekonomické reality, provádí hodnotové soudy a konstruuje předobraz dokonalejšího ekonomického systému, tj. vyjadřuje osobní hodnoty, nebo-li individuální představu, čeho má být dosaženo a naznačuje cíle lidského konání. Normativní ekonomie se snaží odpovědět na otázku jaká by měla být ekonomická realita, tzn. hledá modely fungování ekonomiky. Členění ekonomie - mikroekonomie - makroekonomie Mezi mikroekonomií a makroekonomií existuje vzájemný vztah: makroekonomie má mikroekonomické základy v pozadí úvah o vývoji makroekonomických veličin je představy o určitém chování mikroekonomických subjektů, což se projevuje v prolínání mikroekonomických a makroekonomických problémů a mikroekonomická východiska jsou tedy součástí výkladu makroekonomie, mikroekonomické procesy mají makroekonomický rámec fungování tzn., že rozhodování mikroekonomických subjektů je ovlivněno makroekonomickými okolnostmi. Ekonomie představuje základní obecné východisko pro další ekonomické disciplíny, kam řadíme také odvětvové (úsekové) ekonomiky jako například ekonomika dopravy, ekonomika strojírenství, ekonomika průmyslu. Ekonomické vědy můžeme členit následovně: ekonomie jako obecné východisko pro další ekonomické disciplíny, dějiny ekonomických teorií zkoumají vývoj ekonomické teorie v čase, teorie hospodářské politiky konkretizuje abstraktní závěry ekonomické teorie, využívá znalosti ekonomických zákonů k dosažení zamýšlených národohospodářských cílů, hospodářské dějiny zkoumají vývoj konkrétních hospodářských procesů v čase, Ekonomické vědy

14 12 hospodářský zeměpis zaznamenává vývoj hospodářských procesů z hlediska místa, účetnictví poskytuje informace o hospodářských jevech pro potřeby řízení, ekonomická statistika vyjadřuje hospodářské procesy v číslech, ekonometrie zkoumá ekonomické procesy a využívá přitom aparát matematiky a statistiky Základní ekonomické pojmy otřeby otřeby Ekonomie zkoumá člověka a jeho neomezené potřeby. otřeby vyjadřují pocit nedostatku, který uspokojujeme pomocí spotřeby statků, tedy ekonomických statků. Lidské potřeby jsou hnací silou lidské společnosti. Existuje jich celá řada a různé druhy. Intenzita jejich naléhavosti je různá. Každý ekonomický subjekt má svoji individuální preferenční stupnici potřeb, která je hierarchicky uspořádaná. Hierarchii potřeb vymezil A. A. Maslow v pyramidě potřeb, která vyjadřuje strukturu potřeb podle důležitosti jejich uspokojování, viz obrázek. yramida ukazuje, že musí být upokojeny základní potřeby, aby mohly být uspokojovány potřeby vyšší. Nejvyšší potřebou je potřeba seberealizace. yramida potřeb seberealizace docenění osobnosti sounáležitost jistota a bezpečí fyziologické potřeby Statky jsou výsledkem výroby, tj. procesu, v jehož rámci dochází k uvědomělé přeměně výrobních faktorů, tj. zdrojů na statky, které jsou určeny k uspokojení potřeb jednotlivce nebo společnosti. Statek Statek okud je statek volně dostupný, hovoříme o volném statku (vzduch), který je volně k dispozici v přírodě, je dostupný zdarma (bezplatně) a v jakémkoliv množství. Statek, ke kterému máme omezený přístup, nazýváme ekonomický statek. Ekonomické statky jsou vzácné, jejich nabídka je omezená a platí pro ně zákon vzácnosti: statky jsou omezené, protože nedostatek zdrojů v ekonomice neumožňuje vyrobit takové množství statků, které by uspokojilo veškeré potřeby. Vzácnost v sobě zahrnuje dvě vlastnosti: omezenost statky se vyrábějí z omezených zdrojů,

15 13 užitečnost je subjektivní faktor, určitý statek má pro každého spotřebitele rozdílný užitek. Celá řada statků může uspokojit naše potřeby, lidé ale vybírají ze široké škály nabízených zboží a služeb. ro uspokojení potřeby máme několik možností. Jednotlivé statky můžeme při nákupu zaměnit za jiné, neboť mají podobné užitné vlastnosti. Jedná se o tzv. substituty. K jiným statkům si musíme zakoupit další statky, například do pouzdra psací potřeby, do auta benzín, apod., jedná se o tzv. komplementy, blíže viz kapitola chování spotřebitele. Ekonomická teorie rozlišuje několik druhů statků podle různých kritérií: Členění statků podle vzácnosti: o volný statek statek, který je volně k dispozici, například vzduch, o vzácný statek statek vyskytující se v omezeném množství; lidé jsou ochotni za tyto statky platit; Členění ekonomie Členění statků podle vlivu spotřeby statku na užitek spotřebitele: o žádoucí statek spotřeba statku zvyšuje užitek spotřebitele, o nežádoucí statek spotřeba statku snižuje užitek spotřebitele; nežádoucí statek bude subjekt spotřebovávat pouze v tom případě, pokud k tomu bude donucen (pak se jedná o tzv. vázanou spotřebu), o lhostejný statek spotřeba statku nemá vliv na užitek spotřebitele; Členění statků podle vlivu změny důchodu spotřebitele na výši spotřeby: o normální statek s růstem důchodu je poptáváno větší množství statku, o luxusní statek růst poptávky po statku je větší než růst důchodu, o nezbytný statek růst poptávky po statku je menší než růst důchodu, o méněcenný statek s růstem důchodu je poptáváno menší množství statku; Členění statků podle možnosti vyloučit ze spotřeby a zmenšitelnosti statku: o veřejný statek se spotřebou dalších jednotek se statek nezmenšuje, je to nerivalitní statek, u kterého nelze nikoho vyloučit ze spotřeby, o soukromý statek statek, který nemá ani jednu vlastnost veřejného statku, o smíšený statek statek, který má pouze jednu vlastnost veřejného statku. V odborné literatuře se setkáme s členěním objektu na neužitečný nebo užitečný, viz schéma. Neužitečný statek je například shnilé jablko, tedy statek, který neumožňuje uspokojit potřeby. Užitečný statek může být: volně dostupný volný statek, je volně k dispozici v přírodě, je dostupný zdarma a v jakémkoliv množství, s omezeným přístupem ekonomický statek je ekonomicky vzácný, má dvě výše uvedené vlastnosti. Zahrnuje zboží a služby. Zboží jsou hmotné statky, člení se na spotřební (toaletní papír, benzín, ) a investiční (budova, šicí stroj, ). Služby představují nehmotné statky, k jejich spotřebě dochází v okamžiku jejich výroby (čištění oděvů, kadeřnictví, ).

16 14 Členění objektu Objekt neužitečný užitečný ekonomický statek služby zboží spotřební investiční V našem případě budeme používat ekonomické statky ve smyslu zboží a služby. Statky klasifikujeme také například na materiální a imateriální, viz schéma. Členění statků: Ekonomický statek materiální produktivní spotřebují se opotřebují se spotřební jednorázové spotřeby dlouhodobé spotřeby nemateriální služby ve výrobě ve spotřebě práva produktivní ve spotřebě Výroba Výroba Ekonomické statky jsou výsledkem výroby. Výroba je proces uvědomělé přeměny přírodních zdrojů, tj. výrobních faktorů (vstupů = inputů) v ekonomické statky (výstupy = outputy) potřebné pro uspokojení potřeb jednotlivce a společnosti. ro výrobu platí minimalisticko maximalistický princip, tzn. vynaložit minimum nákladů na výrobní faktory a získat maximum výstupů. Aby byla výroba efektivní, platí, že ceny výstupů musí být větší než ceny vstupů (výrobních faktorů, tj. zdrojů).

17 15 Hranice produkčních možností Množství statků, které je ekonomika schopna vyrobit plným využitím všech zdrojů (půdy, práce a kapitálu) a dané technologii, nazýváme hranice produkčních možností. Označujeme ji F, viz následující obrázek. Bod, který leží na F (C, D, G) znamená, že v ekonomice byla vyrobena taková kombinace dvou statků (spotřebních statků, označených S na ose x a kapitálových statků, označených R na ose y), při které ekonomika využívá plně své zdroje. Bod A ležící uvnitř F znamená, že ekonomika nevyužila k výrobě všechny zdroje a nevyrábí proto efektivně. Bod B ležící vně F znamená, že takovou produkci statků nelze z daných zdrojů vyrobit. Hranice produkčních možností Body, ležící na F značí, že ekonomika efektivně využívá své zdroje při produkci statků. Efektivnost znamená využití disponibilních zdrojů, které přináší daným ekonomickým subjektům maximální dostupnou míru uspokojení. Zdroje jsou ekonomice využívány efektivně tehdy, pokud ekonomika není schopna vyprodukovat větší množství statku R, aniž by snížila produkci statku S. okud ekonomika vyrábí na hranici produkční možností, např. v bodě D, pak při daných disponibilních zdrojích není schopna zvýšit svou produkci statku S, aniž by snížila produkci statku R (posun z bodu D do bodu G). Tzn., že k efektivnímu využívání výrobních faktorů dochází pouze tehdy, pokud se daná ekonomika pohybuje na hranici produkčních možností. rodukuje-li ekonomika kombinaci statků odpovídající bodu C, pak je produkce statku R maximální a produkce statku S nulová, jedná se tedy o krajní možnost, kdy ekonomika produkuje pouze jeden statek, a to statek R. okud by ekonomika produkovala pouze statek S jednalo by se o dob dotyku osy x a hranice produkčních možností. Hranice produkčních možností statek R C D B A G F statek S osun hranice produkčních možností umožňuje zachytit vliv technického pokroku na produkci statků v ekonomice. okud se použije nová technologie při výrobě statku R, pak dojde k posunu F 1 do F 2, křivka je dále od počátku na ose y. Dojde-li k zavedení technického pokroku při výrobě obou statků, posune se F doprava nahoru, viz obrázek.

18 16 osun hranice produkčních možností vlivem technického pokroku statek R F 2 F 1 statek S osun hranice produkčních možností vlivem technického pokroku statek R F 1 F 2 statek S F může v průběhu času měnit sklon i polohu. Dojde-li ke zlepšení technologie, používané při výrobě jednoho z vyráběných statků, pak se změní sklon křivky F, viz obrázek výše. Zlepšení technologie při produkci statku R, je odvětví schopno produkovat při jakémkoliv množství statku S větší množství statku R. Ekonomika bude tedy schopna vyrobit mnohem větší množství statku R a F bude strmější. Zlepšení technologie při produkci statku S by vedlo k větší produkci tohoto statku a F by se stala plošší. Hranice produkčních možností slouží také k porovnání výkonnosti jednotlivých ekonomik, kdy F 1 znamená nejméně vyspělou ekonomiku a F 3 nejvyspělejší ekonomiku, viz obrázek.

19 17 Hranice produkčních možností statek R F 1 F 2 F 3 Hranice produkčních možností má podobu konkávní křivky proto, že výrobní faktory jsou přemístěny z výroby statku S na výrobu statku R při klesajících výnosech z rozsahu. Výnosy z rozsahu vymezujeme jako změnu objemu výstupu vyvolanou změnou pronajímaného množství výrobních faktorů o jednu jednotku. Výrobní faktory statek S Výrobní faktory (vstupy, zdroje) jsou vzácné statky a používají se při výrobě ekonomických statků. Důchody plynoucí z vlastnictví výrobních faktorů mají motivační charakter a jsou hnací silou ekonomického systému. Výrobní faktory klasifikujeme na: primární výrobní faktory ekonomické subjekty je získávají přímo ze svého okolí, patří k nim: o půda a přírodní zdroje půdy je k dispozici omezeném množství a vlastníci získávají určitou výhodu (příjem) v podobě pozemkové renty, která je důchodem plynoucím z vlastnictví výrobního faktoru; půdu lze využívat v zemědělství, ale i jako stavební pozemek; pozemková renta proto závisí na úrodnosti i na poloze; nerostné suroviny a přírodní materiály jsou k dispozici v omezeném množství a jejich cenou je opět renta; o práce je vědomá a účelná lidská činnost, prováděná lidmi s využitím fyzických a duševních vlastností, cenou práce je mzda nebo plat; množství a kvalitu práce lze zvyšovat růstem kvalifikace a lepším vybavením práce; sekundární výrobní faktor jsou výsledkem výrobního procesu, řadíme k nim: o kapitál - statky, které prošly výrobním procesem, byly tedy vyrobeny a slouží k výrobě jiných statků, jsou určeny pro výrobní spotřebu. Rozlišujeme kapitál: hmotný (fyzický, reálný - suroviny, materiál, polotovary a výrobní zařízení), nehmotný (duševní vlastnictví) a finanční; cenou kapitálu je úrok v případě finančního kapitálu anebo zisk v případě hmotného a nehmotného kapitálu; Výrobní faktory - primární - sekundární

20 18 nehmotný specifická forma nehmotného kapitálu je technologie, která podporuje výrobu a ovlivňuje ostatní výrobní faktory, cenou technologie je renta. ři výrobě se člověk snaží využívat výrobní faktory co nejefektivněji. Zároveň chce z daných výrobní faktorů vyrobit co největší množství statků určených ke spotřebě anebo vyrobit dané množství ekonomických statků za použití co nejmenšího množství výrobních faktorů. Efektivnost výroby je podmíněna výnosy z výrobního faktoru. Výnosy z výrobního faktoru jsou dány poměrem vstupů k výstupům, kdy vstupem je objem použitých výrobních faktorů a výstupem objem vyprodukovaných ekonomických statků. Čím je vyšší hodnota zlomku, tím jsou výnosy z výrobního faktoru vyšší, a tím je i vyšší efektivnost výroby. Zákon klesajících výnosů Zákon klesajících výnosů vyjadřuje, že vlivem zvyšování množství jednoho z výrobních faktorů za předpokladu neměnného množství ostatních výrobních faktorů, dochází ke zpomalení tempa růstu produktu. Výrobní faktory lze při produkci používat v různé kombinaci a objemu. Vstupy mají ve firmě alternativní použití, neboť firma může vyrábět cokoliv, ale nemůže produkovat všechny statky najednou. Výnosy z rozsahu vypočteme jako změnu objemu výstupu vyvolanou změnou pronajímaného množství výrobních faktorů o jednu jednotku. Výnosy z rozsahu členíme na: rostoucí výnosy z rozsahu objem použitých výrobních faktorů vede k vyššímu tempu růstu výnosu z těchto výrobních faktorů; jinak řečeno: objem výstupu roste rychleji než množství používaných vstupů, tzn. zvýší-li firma množství všech výrobních faktorů o x procent, potom se objem vyráběné produkce zvýší o více než x procent; tvar F v případě existence pouze rostoucích výnosů z rozsahu byl vůči konvexní počátku; konstantní výnosy z rozsahu objem výstupu roste stejně rychle jako množství používaných výrobních faktorů, tzn. zvýší-li firma množství všech najímaných výrobních faktorů o x procent, objem vyráběné produkce se zvýší také o x procent; F by v případě existence pouze konstantních výnosů z rozsahu byla negativně skloněná; klesající výnosy z rozsahu růst výnosů z výrobních faktorů je nižší než růst výrobních faktorů; tedy objem výstupu roste pomaleji než množství používaných výrobních faktorů, tzn. zvýší-li firma množství všech výrobních faktorů o x procent, objem vyráběné produkce se zvýší o méně než x procent, F by byla konkávní vůči počátku. Dělba práce Výroba Výroba ekonomických statků je spojená s dělbou práce. Dělba práce je proces, který člení specializaci jednotlivců na dílčí pracovní činnosti nebo operace. Rozlišujeme: přirozenou dělbu práce historicky první forma dělby práce, znamená rozdělení pracovních činností podle přirozených dispozic, například mezi

21 19 muže a ženy, mezi staré a mladé, díky dělby práce se činnosti staly efektivnější, jejím cílem bylo ušetřit práci, společenskou dělbu práce probíhala oddělením pastevectví od zemědělství, vyčleněním řemesel a oddělením obchodu, dělbu práce v pracovních operacích jednotlivci se specializují na jednu pracovní operaci, kterou ovládají lépe, než kdyby dělali více operací, dělbu práce v pracovních činnostech jednotlivci se specializují na pracovní činnosti při výrobě jednotlivých statků, mezinárodní dělbu práce jedná se dělbu práce z hlediska územního, podle schopností lidí, přírodních podmínek, apod., jednotlivé oblasti se tedy specializují na jednotlivé výroby. Směna Dělba práce směřovala k nezbytnosti výměny činností mezi lidmi, tedy ke směně. Statky lze získat prostřednictvím směny na trhu. Rozlišujeme: naturální směnu tzv. barterova směna - barter, tj. přímá výměna zboží za zboží, peněžní směnu peníze jsou zvláštní statek, umožňují výměnu za zboží; jsou prostředkem směny zprostředkovávají tedy nákup a prodej; jsou všeobecným ekvivalentem; mají různou materiální podobu. Směna 1.2. Využití funkcí a jejich grafické vyjádření v ekonomii Funkce f přiřazuje hodnotám proměnných x jednoznačnou hodnotu y. Funkce vyjadřuje matematickou formulaci vztahu, kde hodnoty určitého počtu nezávisle proměnných určují hodnotu závislé proměnné. Funkci jedné proměnné y = f(x) lze zobrazit graficky, kde: Funkce f( ) vyjadřuje funkční vztah, x nezávislá proměnná (exogenní), y závisle proměnná(endogenní). ro naše účely rozlišíme: pozitivní funkce - hodnota závisle proměnné (y) s růstem hodnoty nezávisle proměnné (x) vždy roste, negativní funkce - s růstem hodnoty nezávisle proměnné (x) hodnota závisle proměnné (y) vždy klesá, lineární funkce - v případě dvou proměnných je grafickým vyjádřením lineární funkce přímka, nelineární funkce - grafickým vyjádřením příslušné funkce je křivka.

22 20 Grafické vyjádření funkce - lineární funkce y c y 1 B y 0 A x 1 x 0 x y y 1 B y 0 A b x 1 x 0 x Grafické vyjádření funkce - nelineární funkce y y 1 B p y 0 A X 0 x 1 x

23 21 y y 1 B y 0 A a x 1 x 0 x Směrnice přímky je definována jako změna proměnné na vertikální ose ku změně na horizontální ose. Kladná směrnice přímky (totéž platí pro křivku, viz křivka p) je v případě, když růst proměnné na ose x je provázen růstem proměnné na ose y. Hodnota směrnice je v tomto případě kladné číslo, protože obě veličiny se vyvíjejí ve stejném směru. Záporná směrnice přímky (totéž platí pro křivku, viz křivka a) je, pokud je růst proměnné na ose x provázen poklesem proměnné na ose y. Směrnici v tomto případě vyjadřuje záporné číslo, jelikož obě proměnné se vyvíjejí protisměrně. Sklon křivky je absolutní hodnotou směrnice křivky. Je definován jako míra změny funkce. Míra změny znamená poměr dvou změn: jak se změní závisle proměnná, změní-li se nezávisle proměnná o jednu jednotku. Sklon funkce může být: rostoucí, klesající, s proměnlivým sklonem, kdy funkce je nejprve klesající a potom rostoucí (dosahuje minima) nebo naopak (dosahuje maxima, kde sklon je roven 0), s nulovým sklonem. Směrnice přímky Sklon přímky V ekonomii používáme první derivaci funkce celkové veličiny. Jedná se o tzv. mezní veličinu, tj. přírůstek závisle proměnné vyvolaný změnou nezávisle proměnné o jednu jednotku. růměrnou veličinu vymezujeme jako podíl závisle proměnné na jednotku nezávisle proměnné. Mezi mezními a průměrnými veličinami existuje vzájemný vztah: pokud je křivka zachycující mezní veličinu pod křivkou průměrné veličiny, křivka zobrazující průměrné veličiny klesá, pokud je křivka mezní veličiny nad křivkou průměrné veličinu, křivka průměrné veličiny roste, protíná-li mezní veličina průměrnou veličinu, křivka zobrazující průměrnou veličinu ani neroste, ani neklesá, vzniká maximum nebo minimum. Funkce dosahuje svého maxima (viz obrázek, kdy funkce nejprve roste, v bodě A dosahuje maxima a potom klesá) pokud její druhá derivace je v daném bodě

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.05 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Ing.

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

2. Trh a tržní hospodářství

2. Trh a tržní hospodářství 2. Trh a tržní hospodářství Základní pojmy: Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Trh a základní elementy trhu

Trh a základní elementy trhu Trh a základní elementy trhu Vznik trhu, typy trhu. Tržní subjekty. Poptávky, nabídka, cena. Faktory ovlivňující poptávku a nabídku. Konkurence. Význam a funkce trhu. Formy ekonomické organizace a základní

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Základní předpoklady výroby statků a služeb. Hranice produkčních možností a alternativní náklady

Základní předpoklady výroby statků a služeb. Hranice produkčních možností a alternativní náklady KAPITOLA 2 Základní předpoklady výroby statků a služeb. Hranice produkčních možností a alternativní náklady Klíčové pojmy Lidské potřeby vrozené nebo získané požadavky člověka, které vnímá jako pocity

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se tímto střetem (interakcí) vytváří rovnovážná cena a rovnovážné množství.

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se tímto střetem (interakcí) vytváří rovnovážná cena a rovnovážné množství. 2) TRH - Trh a jeho funkce, typy trhů, subjekty trhu. Základní elementy trhu: nabídka, poptávka, faktory ovlivňující nabídku a poptávku, rovnováha trhu, tržní a rovnovážná cena. Konkurence, typy konkurence.

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES Hospodářský proces je sledován v makroekonomické rovině. Hospodářský proces v úplné podobě probíhá ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů

Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů Motivace V tržní ekonomice je alokace zdrojů a distribuce výstupu decentralizovaná je určena interakcemi mnoha kupujícími a mnoha prodejci, z nichž každý se stará

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

1.1.3. Pozitivní popisuje ekonomickou realitu to, co je a hledá zákonitosti jejího fungování.

1.1.3. Pozitivní popisuje ekonomickou realitu to, co je a hledá zákonitosti jejího fungování. část mikroekonomie 1. Úvod do ekonomie 1.1. Ekonomie 1.1.1. Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů jednotlivců, domácností, firem. Sledujeme ekonomický systém očima jednotlivého subjektu.

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil, kancelář č. 621 Konzultace pondělí, 14.30 16.00 Jiný termín po dohodě pmusil@econ.muni.cz Informace: http://pmusil.czechian.net Zkouška Písemný test alespoň

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

ENGELOVA KŘIVKA V DOPRAVĚ

ENGELOVA KŘIVKA V DOPRAVĚ ENGELOVA KŘIVKA V DOPRAVĚ Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Engelova křivka (EC) vyjadřuje závislost mezi celkovým (nominálním) důchodem a nakupovaným množství určitého statku. Článek popisuje tuto křivku pro

Více

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura:

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ZÁKLADY EKONOMIE vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ppt v ISu (Studijní materiály BPE_ZEKO) HOLMAN, R.: Základy ekonomie

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

2. Trh a jeho charakteristika

2. Trh a jeho charakteristika 2. Trh a jeho charakteristika 31 V rámci této kapitoly: zjistíte, co je to trh, ve kterém probíhá směna, naturální, nebo prostřednictvím peněz, dozvíte se, jaké funkce má trh a jaké jsou typy trhu a naučíte

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Ekonomika Základní ekonomické

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA 9.11.

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA 9.11. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín OBSAH KAPITOLY Ekonomie x Ekonomika Základní ekonomické systémy Historický vývoj ekonomických teorií Potřeby, statky, služby Hospodářský proces Hospodářství

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 1 a 2

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 1 a 2 1. Úvod do ekonomie (rozbor základní definice, ekonomická vzácnost, typy statků, základní rozdělení výrobních faktorů, rozdíl mezi krátkým a dlouhým obdobím, zákon klesajících mezních výnosů, náklady obětované

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

www.pedagogika.skolni.eu

www.pedagogika.skolni.eu 2. Důležitost grafů v ekonomických modelech. Náležitosti grafů. Typy grafů. Formy závislosti zkoumaných ekonomických jevů a jejich grafické znázornění. Grafy prezentují údaje a zachytávají vztahy mezi

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MIKROEKONOMIE A. Pavel Tuleja, Pavel Nezval

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MIKROEKONOMIE A. Pavel Tuleja, Pavel Nezval Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MIKROEKONOMIE A Pavel Tuleja, Pavel Nezval Karviná 2003 Pavel Tuleja, Pavel Nezval, Mikroekonomie A 2 OBSAH MODULU MIKROEKONOMIE A 1

Více

1.kapitola Úvod do makroekonomie

1.kapitola Úvod do makroekonomie 1.kapitola Úvod do makroekonomie V této kapitole se seznámíte s předmětem zkoumání ekonomie, s tím, jaký je rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií, se základními makroekonomickými subjekty a makroekonomickým

Více