Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003"

Transkript

1 Zápis z jednání ZM ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Flugr Miloš, Mgr. Joza Martin, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr.Krejčová Milada, Majetič Josef, Ing. Minář Milan, Obrová Lenka (přichod v hod.), RNDr. Sitová Lada, Mgr. Strnad Oldřich, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel. Omluven: Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc., Ing. Verner Ladislav 1. Zahájení Pan starosta zahájil dnešní jednání ZM a sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Lanškrounských listech. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z presence je přítomno 18 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání Zastupitelstva města dne 25. června 2003 byl pořízen zápis, který je uloţen na Městském úřadě Lanškroun podle 95 zákona o obcích k němu do dnešního dne nebyly podány ţádné námitky. Zapisovatelkou dnešního jednání jmenoval pan starosta slečnu Kateřinu Lochmanovou. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenoval pan starosta Mgr. Stanislavu Švarcovou a p. Jaroslava Karlíka. Hlasy budou sčítat: p. Petra Juřinová a Bc. Marcela Štrauchová. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení 2. Vstupy občanů 3. Finanční záleţitosti 4. Vyhlášky a pravidla 5. Nakládání s majetkem města 6. Různé 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání. pro: Vstupy občanů Pan starosta vyzval přítomné občany, aby vznesli dotazy, připomínky, námitky. Paní Tovtíková mnohokrát poděkovala ZM za vybudování školní výdejny jídel v Dolním Třešňovci, poděkovala i p. Krejčové vedoucí odboru školství a kultury. Výdejna jídel je nová,

2 Zápis z jednání ZM ze dne jídlo ze školní jídelny Madoret je chutné a přivezené teplé. Jediným problémem je její pracovní doba, která jí byla zkrácena. Informovala o zvýšení počtu dětí v MŠ i ZŠ Dolní Třešňovec. Uvedla, ţe neustále se něco děje, buduje a věří, ţe to takhle bude pokračovat i nadále. Dále poděkovala i za odklizení klád z ulice Na Rozhraní. Pan starosta poděkoval p. Tovtíkové za příspěvek, uvedl, ţe Město Lanškroun se bude i nadále snaţit o zkrášlení této části města, např. parčík u Hostince v Dolním Třešňovci. Ing. Šebrle doplnil, ţe v dohledné době bude vybudován i přechod pro chodce z ul. Na Vrchách. Uvedl, ţe ještě nezasedala dopravní komise. Další dotazy občané neměli, a proto pan starosta tento bod jednání předčasně ukončil. 3. Finanční záležitosti Přednášela Ing. Novotná vedoucí fin. odboru. Rozpočtová opatření č Ing. Novotná okomentovala jednotlivé poloţky rozpočtu, které se měnily v poloţkách aţ Jedná se o tyto změny: -dotace na vybudování záchranné sluţby v Lanškrouně, dotace z Krajského úřadu PK, dotaci obdrţí přímo záchranná sluţba, částka Kč odpadá jak v příjmové tak i ve výdajové části - příjmová poloţka obdrţená z Krajského úřadu PK na provoz a mzdy ve školách a školkách, částka tis. Kč., která se rozepsaná objevuje v poloţce ve výdajové části - povýšení rozpočtu na opravu budovy staré pošty - čp. 8, kde podle uzavřených smluv se povyšuje rozpočet o Kč. Původně RM navrhovala Kč. soutěţí se však částka sníţila - z výdajové části rozpočtu se odstraňuje částka Kč. je to částka, která nebude v letošním roce utracena na výstavbu zimního stadionu, částka se tedy přesouvá do rezervy - navýšení rozpočtu na provedení opravy ul. Dvorská, kde se jedná o původně plánovanou akci, která se do letošního rozpočtu nedostala. Náklady budou Kč. - v rozpočtu nebylo počítáno s vybavením kuchyně v MŠ Ţiţkova, rozpočet se proto povyšuje o Kč. - poslední poloţkou je poníţení rozpočtu o částku Kč. na volejbalový areál, tato akce je jiţ uskutečněna, proto se o tuto částku sniţuje rozpočet města. Nejedná se však o úsporu stavebních nákladů. Částka byla omylem rozpočtována i v letošním roce, faktura byla uhrazena jiţ z rozpočtu roku Pan starosta upozornil, ţe nebyla okomentována částka na opravu ul. U Jeslí. Ing. Novotná doplnila, ţe se jedná o navýšení rozpočtu a to o částku Kč, na opravu této ulice dle výsledku výběrového řízení. Pan starosta otevřel diskusi k rozp. opatřením č Pan Vacek neporozumněl povýšení rozpočtu na opravu ul. U Jeslí. Nesouhlasí s tím, ţe byla vybraná určitá firma, ta nedodrţela částku za kterou měla opravu ulice provést. Proč ZM hned povyšuje rozpočet o Kč. Ing. Šebrle vysvětlil, ţe do rozpočtu města byla rozpočtována odhadová částka 1mil. Kč a tato částka byla jiţ poníţena cca o 20%, protoţe město počítalo s tím, ţe v soutěţi se těchto 20% ušetří. Ovšem tak se nestalo, a proto je nutné povýšení rozpočtu města o Kč. Firmě se nepřidává, pouze ZM dává do souladu rozpočet města s odsoutěţenou částkou.

3 Zápis z jednání ZM ze dne Pan Vacek i přes vysvětlení Ing. Šebrleho nesouhlasí, domnívá se, ţe mělo být vypsáno nové výběrové řízení a nedávat vybrané firmě více peněz. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jakým způsobem budou zajištěny vysoké investice jako je zimní stadion. Nebylo by dobré, aby vybrané firmy povyšovaly odsoutěţené částky na výstavbu zimního stadionu. Ing. Šebrle uvedl, ţe tato záleţitost se projednávala při přípravě projektu zimního stadionu. Informoval o pondělní schůzce ( ) kde se projednávalo provedení haly, aby se předpokládaná částka nezvyšovala. Uvedl, ţe v tomto případě se jedná o Obchodní veřejnou soutěţ, protoţe to je akce nad 30 mil. Kč a to tedy znamená, ţe se můţe přihlásit jakákoliv firma z ČR i zahraniční firmy. Město pak vybere firmu podle daných pravidel, nebo se akce zruší. Mgr. Joza vznesl dotaz, proč se do rozpočtu dává částka o 20% niţší, zda je moţné ţe firma sleví o 20%. Ing. Šebrle vysvětlil, ţe firmy které dávají své nabídky znají rozpočet města. Ze zkušeností z minulých let ví, ţe pokud firmy uvidí v rozpočtu niţší částku udělají také niţší nabídku. Firmy vědí, ţe i jiné, konkurenční firmy tuto rozpočtovanou částku také znají a tím, se budou snaţit o nejniţší cenu. V soutěţích se tyto částky podaří sníţit o uvedená procenta. Je ale však moţné ţe někdy tomu tak není, a proto je nutné navýšit rozpočet akce. Pan starosta uvedl, ţe jiné protinávrhy nebyly podány, a proto přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat: ZM schválilo rozpočtová opatření č v poloţkách aţ dle předloţeného návrhu. pro: 18 Rozpočtová opatření č Ing. Novotná opět okomentovala změny jednotlivých poloţek. Uvedla, ţe pod poloţkou - č. 20 je dotace na činnost Odborného lesního hospodáře obdrţená z Krajského úřad PK ve výši Kč, - č. 21 je dotace na výsadbu dřevin ve výši Kč, - č. 22 je investiční dotace na studii koupaliště ve výši Kč. Částky poloţek 20 aţ 21 jsou také ve výdajových částech rozpočtu města. - č. 23 je dotace na Sbor dobrovolných hasičů ve výši Kč ta není ve výdajové části, protoţe je jiţ obsaţena v původním rozpočtu. Na poţadavek ZŠ A. Jiráska je přesunuta částka ve výši Kč z příspěvku na investice na příspěvek na provoz. - č. 29 je úhrada nákladů Technickým sluţbám, s.r.o. kde se jedná především o akce, které byly provedeny nad rámec smluv uzavřených s městem částka je Kč, - č. 30 jsou vícepráce provedené při úpravě kuchyně MŠ Ţiţkova ve výši Kč. Ing. Šebrle vysvětlit, ţe TS, s.r.o. mají uzavřené smlouvy s městem na jednotlivé činnosti, které pro město vykonávají. Nad rámec těchto smluv město objednalo některé další akce, které nemohly být naplánované, např. oprava zábradlí na ul. Třešňovecká, na ul. Nádraţní a další. Tato částka (poloţka 29) je úhrada za tyto vykonané práce. Co se týká víceprací na MŠ Ţiţkova, uvedl, ţe je to starý dům kde nebyl kompletní projekt. Bylo např. zjištěno, ţe traverzy byly uloţené nad dveřmi, které nemají překlad, pod podlahou je neúnosný beton, ve sklepě kde kolem staré kanalizace byla dutina, proto musela být zhotovena nová podlaha, nová přípojka vody (vzorek staré trubky u Ing. Šebrleho

4 Zápis z jednání ZM ze dne v kanceláři k nahlédnutí). Shrnul, ţe toto jsou práce, které projektant do projektu nedal a bylo nezbytné je vykonat. Ing. Mareš ředitel TS, s.r.o. doplnil, ţe poloţky které se jich týkají jsou pouze materiální náklady, nikoliv pracovní. Jedná se např. o opravu mol na koupališti Kč, oprava dětského hřiště Za Střelnicí Kč, nové dopravní značení na ul. Lázeňská Kč a oprava zábradlí u Třešňoveckého a Ostrovského potoka. Pan starosta vyzval přítomné členy ZM k podání připomínek, doplnil na vysvětlenou, ţe tato rozpočtová opatření bere ZM pouze na vědomí, protoţe ZM zplnomocnilo RM k příjímání rozp. opatření do Kč. Pan Flugr vznesl dotaz ohledně dotace na výsadbu dřevin, kde se tyto dřeviny budou vysazovat. Pan starosta odpověděl, ţe se jedná o výsadbu v biokoridoru Ţichlínek. Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM vzalo na vědomí rozpočtová opatření č v poloţkách aţ dle přílohy. pro: 18 Zápis z jednání finančního výboru Pan Střecha uvedl, ţe nejdůleţitější částí je akce Společenský dům, ovšem tento bod je zařazen aţ do dalšího oddílu Různé, proto toto ponechá aţ k příchodu majitele firmy Gurman, který zodpoví případné dotazy. Vyjádřil se k dluhové sluţbě města. Uvedl, ţe 15% z běţných příjmů města je limit na který můţe být město zaúvěrováno, přičemţ má na mysli roční splátky, to znamená ţe absolutní výše úvěru můţe být vyšší. Město Lanškroun momentálně plní dluhovou sluţbu na 2,7 %, coţ je Kč ročně a má tedy dost značný prostor se zaúvěrovat. Město doposud ţádné velké úvěry nemělo, to se však změní v souvislosti s výstavbou zimního stadionu. Mimo to, je zde příslib na výstavbu dalších 79 bytů na které město můţe dostat dotaci, ovšem zbytek bude muset zaplatit město. Dotace na byt je Kč. Není však moţné získat od nájemníků předplacené nájemné, ani zde není moţnost prodeje bytu do osobního vlastnictví. Dotace celkem je cca 43 mil. Kč, proto ji nelze odmítnout. Zmínil se také o výstavbě domova pro důchodce, na který město ţádá o finanční podporu. Podle stávajících pravidel - 70% hradí stát, 30% se musí získat z jiných zdrojů (kraj, město). Rozpočet na tuto akci byl cca 130 mil. Kč. Tato záleţitost není příliš aktuální, ale je třeba ji dokončit. Pan starosta doplnil, ţe na výstavbu soc. zařízení stát přispívá 75%, ale v dalších letech to bude méně. Krajský úřad na tyto akce peníze nemá. Pro město by to znamenalo dofinancovat zbylých 25%, coţ je asi 35 mil. Kč. Upřesnil, ţe v červnu letošního roku město dostalo dotaci na akci Keţmarská III na 59 bytů a minulou středu zasedal výbor Státního fondu rozvoje bydlení, který rozhodl o přidělení dotace městu na akce byty Sokolská - 53 bytů a byty v areálu Pivovaru 26 bytů. Takto se začne v lokalitě Pivovaru něco dít a potencionální investoři alespoň budou mít důvěru. Tyto byty budou pro osoby příjmově vymezené, bude omezena i plocha bytů v průměru 40m 2 na byt. Následně přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat: ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne ze dne a usnesení finančního výboru (FV) ze dne ZM vzalo na vědomí plnění rozpočtu k Vyhlášky a pravidla

5 Zápis z jednání ZM ze dne Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Pan tajemník uvedl, ţe se jedná o článek č. 4 v Pravidlech pro pronajímání bytů v majetku města, ve kterých je podmínka trvalého pobytu ve městě, doporučuje tuto část vypustit. Zájemci jsou převáţně osoby dojíţdějící do města za prací. Pan Bednář uvedl, ţe veškerá odpovědnost bude tak přenesena na RM. Pan starosta poopravil p. Bednáře v tom, ţe nikdo nezplnomocňuje RM, tato podmínka se pouze vypustí. Doposud nebyl zjištěn ţádný spekulativní záměr v pronajímání bytů. Jedná se o losování (malé soc. byty). ZM rozhodlo změnit Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Lanškroun tak, jak je uvedeno v příloze. 5. Nakládání s nemovitý majetkem města Pan starosta předal slovo JUDr. Vágnerové vedoucí odboru majetkoprávního. JUDr. Vágnerová okomentovala prodej p.p. firmě Stepa s.r.o., jedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Záměrem je vybudování parkoviště. Pan Flugr vznesl dotaz, proč se tato parcela prodává, proč se nepronajme. Ing. Šebrle uvedl, ţe se jedná o pruh široký cca 2m, problém je v tom, ţe pokud zde má být vystavěna zpevněná plocha, tak by tento pozemek měl být v majetku stavebníka, protoţe se jedná o stavbu trvalou. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo ţádost firmy STEPA s.r.o. Lanškroun (č.j. 9859/03/Pra ze dne a č.j /03/Pra-190/Po. ze dne ) a rozhodlo prodat část p.p.č v k.ú. Lanškroun firmě STEPA s. r. o., Lanškroun za účelem výstavby přechodného stání vozidel, smlouvou o smlouvě budoucí. pro: 17, zdrţ.: 2 (Flugr, Bednář) Prodej pozemku firmě Agile, s.r.o. JUDr. Vágnerová okomentovala o které části parcel se jedná. Uvedla, ţe na p.p.č. 3669/50 bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města, kvůli přístupu na tuto parcelu. Ing. Šebrle doplnil, ţe p.p.č. 3669/50 jedná se o chodník, přes který povede vjezd do prodejny Lidl. Podmínkou firmy Agile je, ţe vjezd do prodejny musí být v jejich vlastnictví, kvůli špatným zkušenostem z dřívějška. Město si však takto zřizuje právo věcného břemene, kvůli přístupu na pozemek. Pan Flugr vznesl dotaz, zda stromy vysázené v aleji zůstanou, nebo zda budou pokáceny. Pan starosta odpověděl, ţe dokonce i smrky vysázené u plotu mezi volejbalovými kurty zůstanou v nezměněném stavu. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda bude společný vjezd do prodejny jak pro zákazníky, tak pro zásobování.

6 Zápis z jednání ZM ze dne Pan starosta odpověděl ţe ano. Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. ZM rozhodlo prodat část p.p.č. 190/2 ostatní plochy, část p.p.č.195/3 - trvalý travní porost, část p.p.č. 201/7 zahrada, část p.p.č. 201/9 - zahrada a část p.p.č. 3669/50 firmě AGILE, s. r. o., Ústí nad Orlicí s tím, ţe na části p.p.č. 3669/50 bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch Města Lanškroun k umoţnění přístupu na tuto parcelu. pro: 16, zdrţ.: 2 (Vacek, Švarcová), nepř.: 1 (Karlík) Přidělení stavebních parcel v lokalitě Pod Penzionem JUDr. Vágnerová uvedla, ţe se jedná o přidělení stavebních parcel v lokalitě Pod Penzionem. Jedná se o tři parcely nad poţární zbrojnicí, výběr proběhl podle pořadníku. Jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Pan Majetič upozornil na to, ţe v návrhu usnesení se čísla parcel neshodují s číslu uvedenými na geometrickém plánu. JUDr. Vágnerová konstatovala, ţe se jedná o překlep v návrhu usnesení, směrodatná čísla jsou čísla uvedená na geometrickém plánu. Pan Flugr upozornil na to, ţe na dubnovém ZM byly schváleny názvy ulic v lokalitě Pod Penzionem, tak by se také měly pouţívat. Pan starosta vysvětlil, ţe ZM hovoří o celé lokalitě, nikoliv o jednotlivých ulicích. Zároveň dal hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. ZM schválilo protokol č. 38 o přidělení stavebních parcel pro stavbu rodinného domu v lokalitě Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun pro manţele Pavla a Evu Šebrlovy, Lanškroun p.p.č. 3073/79. ZM schválilo protokol č. 2 o přidělení stavebních parcel pro stavbu rodinného domu v lokalitě Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun pro Jiřího Holuba, Lanškroun p.p.č. 3073/80 a 3073/81. ZM schválilo protokol č. 41 o přidělení stavebních parcel pro stavbu rodinného domu v lokalitě Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun pro manţele Karla a Janu Matějčkovy, Lanškroun p.p.č. 3073/32, 3073/76 a 3073/77 a souhlasí s tím, ţe smlouva bude sepsána s jejich dcerou Janou Matějčkovou. Ţádost Mgr. Jozy JUDr. Vágnerová uvedla, ţe Mgr. Joza ţádá o udělení výjimky z placení kupní ceny domu čp. 23, v ul. 28. října. Mgr. Joza chce zaplatit celou kupní cenu prostřednictvím hypotečního úvěru. Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku města stanoví, ţe kupující musejí zaplatit 50% z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a zbytek do třiceti dnů po provedení vkladu vlastnického práva. V tomto případě bude uzavřena kupní smlouva, která bude předloţena na Katastrálním úřadě, bude proveden vklad a pak by banka poukázala na účet města kupní cenu. Pan starosta doplnil, ţe před podpisem kupní smlouvy musí být doloţen příslib banky, to je podmínkou. Zároveň nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo ţádost pana Martina Jozy (č.j /2003/Sek-232/Pra-Po ze dne ) a souhlasí s udělením výjimky z placení kupní ceny nemovitosti - domu č.p. 23, v ulici 28. října

7 Zápis z jednání ZM ze dne v Lanškrouně za podmínky, ţe ţadatel doloţí do příslib finančního ústavu o poskytnutí úvěru. pro: 17, zdrţ.: 2 (Joza, Flugr) Draţba nemovitosti čp. 34, ul. 28. října v Lanškrouně JUDr. Vágnerová uvedla, ţe na minulém ZM bylo rozhodnuto o prodeji nemovitosti čp. 34, v ul. 28. října draţbou. Dne se draţba konala. Ze sedmi přihlášených zájemců se zúčastnili pouze dva a nemovitost vydraţila slečna Lucie Kysilková za Kč, čímţ tedy vzniklo právo na uzavření kupní smlouvy. Pan Flugr vznesl dotaz, proč se nezúčastnili ostatní přihlášení draţitelé, zda byli omluveni. Pan starosta odpověděl, ţe dva se omluvili a zbytek přihlášených se nezúčastnil bez udání důvodu. Dále poznamenal, ţe se nenaplnily předpoklady některých zastupitelů o lukrativnosti (a tím i vysokých cenách) domů v centru města. ZM vzalo na vědomí protokol o průběhu draţby nemovitosti č.p. 34 včetně pozemku na ulici 28. října v Lanškrouně a rozhodlo o prodeji domu č.p. 34 se stavební parcelou st.p.č. 50/2 v k.ú. Lanškroun vnitřní město slečně Lucii Kysilkové, Lanškroun. pro: 18, nepř.: 1 (Krejčová) Ţádost Technických sluţeb Lanškroun, s.r.o. JUDr. Vágnerová uvedla, ţe se jedná o nabytí pozemků do vlastnictví města z majetku Pozemkového fondu ČR. Nabytí pozemků je nutné z důvodu rozšíření kapacity skládky TKO v Dolním Třešňovci. Navrhla doplnit usnesení o slova bezúplatně, nebo za úplatu na konci návrhu usnesení. Ing. Mareš doplnil, ţe TS, s.r.o. končila ţivotnost I.etapy skládky, koncem roku 2002 byl objednán projekt na další rozšíření skládky. Součásti bylo jednání na Pozemkovém fondu, kde bylo potřeba získat souhlas se získáním cca tří metrů šířky pozemku na vytvoření příkopu okolo skládky podmínka projektanta. Byla udělaná identifikace pozemků a zjistilo se, ţe pozemky pod skládkou jsou z větší části Pozemkového fondu a je nutno je převést na město. Pan starosta poděkoval za vysvětlení a otevřel diskusi k tomuto bodu. RNDr. Sitová vznesla dotaz, za jakou cenu by tyto pozemky byly odkoupeny v případě, ţe by nebyly nabyty bezúplatně. Pan starosta odpověděl, ţe za odhadní cenu. Ing. Šebrle upřesnil, ţe tam, kde se jedná o ornou půdu, se ceny pozemků za m 2 pohybují okolo 10 aţ 15 Kč. Ing. Mareš spolu s JUDr. Vágnerovou uvedli, ţe bezúplatně to zřejmě nebude. Ing. Mareš uvedl, ţe většinou jde o tzv. ostatní plochu, kde cena bude zřejmě vyšší. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo ţádost společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. o schválení převodu celých, nebo částí pozemků v k.ú. Dolní Třešňovec z majetku Pozemkového fondu ČR na Město Lanškroun, z důvodu zvýšení kapacity skládky TKO. Jedná se o tyto parcely: p.p.č. 772/6, p.p.č. 832/10, p.p.č. 832/15, p.p.č. 772/2, p.p.č. 832/12, p.p.č. 832/13, p.p.č. 832/14, p.p.č. 778/4 a PK 825/1, 838/2 a schvaluje nabytí uvedených pozemků do vlastnictví Města Lanškroun bezúplatně, nebo za úplatu.

8 Zápis z jednání ZM ze dne Různé Bezúročná půjčka města Pardubickému kraji Pan starosta uvedl, ţe stavba oblastní stanice zdravotnické záchranné sluţby se chýlí ke konci a Pardubický kraj ve svém rozpočtu nemá prostředky na dofinancování. Je však předběţně dohodnuto, ţe tyto prostředky bude mít v příštím roce, a proto město navrhlo, ţe stavbu dofinancuje ze svého rozpočtu za podmínky, ţe do konce dubna příštího roku tuto částku Pardubický kraj splatí. ZM rozhodlo poskytnout Pardubickému kraji bezúročnou půjčku ve výši 800 tis. Kč na dofinancování stavby oblastní stanice zdravotnické záchranné sluţby v Lanškrouně se splatností do Dohoda o přičlenění honebního pozemku Pan tajemník přednesl návrh usnesení, uvedl, ţe podobné usnesení se jiţ schvalovalo v prosinci loňského roku. ZM podle předloţeného návrhu projednalo Dohodu o přičlenění honebního pozemku a souhlasí se začleněním pozemků o celkové výměře 84,3774 ha v k.ú. Lanškroun do společenství honitby Honebního společenství Ostrov. Záměr firmy Gurman Společenský dům Pan starosta poţádal zástupce firmy Gurman p. Mináře o vyloţení jejich záměru a zodpovězení dotazů přítomným zastupitelům. Pan Minář objasnil současnou situaci a důvod o který ţádají. Uvedl, ţe Společenský dům byl ve vlastnictví Universal banky, která odprodala pohledávku společnosti CM Credit, coţ je dceřinná společnost PPF fondu. CM Credit nabízí firmě Gurman odkoupení Společenského domu, nebo odkoupení celé pohledávky. Firma Gurman však nemá zájem o odkoupení pouze domu za 15 mil. Kč. Jsou ochotni jednat o odkoupení pohledávky. Pohledávka obsahuje továrnu na kterou je kupec v Lipníku nad Bečvou za 3.5 mil. Kč, dále Penzion na který je kupec za 1 mil. Kč se samoobsluhou Kč a Společenský dům za 15 mil. Kč. Pohledávka celkem je v hodnotě 84 mil. Kč, kterou však firma CM Credit prodává za 15 mil. Kč. Firma Gurman ţádá, aby město koupilo Společenský dům, tím pomohlo firmě Gurman (město dostane snázeji a levněji úvěr, neţ firma Gurman). Firma Gurman navrhuje pronájem Spol. domu od města s tím, ţe z nájemného se budou hradit splátky úvěru včetně úroků. Uvedl, ţe pro město je zbytečné kupovat objekt, investovat do něj peníze (hlavně do restaurace), nejdůleţitější je pro město sál. Pokud by firma Gurman odkoupila pohledávku za 15 mil. Kč tak bude muset rozprodat čtyři objekty, které bude vlastnit, aby se v co nejkratší době splatil městu úvěr. Firma CM Credit nemusí mít zájem o zachování restaurace, hotelu ani sálu, objekt můţe vyuţívat jakkoliv, kdeţto firma Gurman by zde zachovala vinárnu, restauraci, hotel, ale hlavně sál. Současná investice firmy Gurman do Společenského domu je cca 8 mil. Kč (nové vybavení, nová kuchyně splnění hygienických norem, oprava soc. zařízení, ). Pan Střecha doplnil, ţe po městu se především chce, aby odkoupilo uţ očištěný tj. bez závazků a pohledávek, objekt za 15. mil. Kč od firmy Gurman a tento objekt bude pak odkoupen za úvěr který si vezme město. Městu pak bude firma Gurman splácet. Na tuto akci bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s firmou Gurman, která bude stanovovat, ţe po splacení celé částky přejde nemovitost na firmu Gurman, dříve nikoliv. Během splácení si bude firma Gurman tento objekt pronajímat a město ji umoţní do ní investovat. Pan Minář doplnil, ţe je nereálné, aby objekt byl pronajímán několika různým osobám. Tyto osoby by byly pouze v nájmu a nestaraly by se o samotný objekt, který by tak chátral.

9 Zápis z jednání ZM ze dne Pan Střecha upozornil, ţe město by tak mělo lukrativní smlouvu na vyuţívání sálu, která by i určitým způsobem postihovala to, jak bude sál vyuţíván. Firma Gurman nebude zhodnocovat jako první sál, ale restauraci, ze které vytěţí nejvíce peněz, dále pak hotel. Objasnil, ţe v dohledné době se bude řešit samostatný vchod do sálu a soc. zařízení. Uvedl také moţná rizika hrozící městu nesplácení firmy Gurman, městu by však zůstal objekt, který by muselo splácet. Pan Minář uvedl, ţe všechny objekty, které má firma Gurman k dispozici jsou jiţ zainvestované, včetně zahrádky před radnicí, Restaurace pod radnicí, Smetanův dům v Litomyšli. Připomněl také reţijní náklady všech objektů. Pan starosta předal slovo zastupitelům. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, zda firma Gurman bude platit veškeré investice, i poplatky za provoz ze svých zdrojů. Pan Minář odpověděl ţe ano. Navíc budou splácet hypotéku ve splátkách, jejichţ výši určí banka. Pana Karlíka zajímalo, jak dlouho se bude hypotéka splácet a kolik zaplatí město, potaţmo firma Gurman navíc, kolik se přeplatí. Pan Minář odpověděl, ţe hypotéka se bude splácet zhruba 15 let, navýšení bude asi o 50%. Pan starosta uvedl, ţe procento z úroku je pro město velmi výhodné, cca 3,5-4 %. Mgr. Joza vznesl dotaz, zda v současné době existuje nějaký odhad trţní ceny. Pan Minář odpověděl, ţe znal. posudek zpracovaný v roce 2001 byl řádově na 17,5 mil. Kč, za rok co má firma Gurman pronajatý tento objekt, je do něj nainvestováno asi 8. mil. Kč, ale není to částka která by zvedla cenu nemovitosti (nákup vybavení na sále a kavárně). JUDr. Vágnerová potvrdila, ţe znalecký posudek se opravdu pohyboval okolo 17. mil. Kč.. Mgr. Joza vznesl dotaz, zda se přihlásil i jiný zájemce o Společenský dům. Pan Minář odpověděl, ţe neví, jedním ze zájemců bylo město, firma Gurman, p. Vaňous, který měl zájem pouze o hotel a firma GapaEben (majitelé současné restaurace, herny a vinárny Tropic) firma odstoupila. RNDr. Sitová poţádala o stanovisko právního odboru. JUDr. Vágnerová uvedla, ţe souhlasí se zmíněným záměrem. Uvedla, ţe nesouhlasila s původním záměrem, kdy by byla zřízena nová společnost. Při kaţdém jednání valné hromady musí být přítomen notář, kterému se počítá odměna z prodejní ceny nemovitosti, tj. cca Kč za kaţdou jeho účast. Proto město hledalo jinou cestu. Pan Karlík vznesl dotaz, v jakém časovém horizontu se předpokládají úpravy sálu. Alespoň řádově. Pan Minář nedokázal odpovědět, uvedl, ţe asi čtyři aţ šest let. Závisí to i na ekonomice státu v příštích letech.

10 Zápis z jednání ZM ze dne Mgr. Joza doporučuje, aby ve smlouvě byla klauzule na moţnou neschopnost splácení firmy Gurman. Má obavu z vytunelování objektu. RNDr. Sitová vznesla dotaz, o kolik procent vzroste zadluţenost města. Ing. Novotná odpověděla, ţe vše se bude odvíjet od podmínek stanovených bankou. Pan Střecha doplnil, ţe se jedná zhruba o necelé 1% navýšení dluhové sluţby města. Toto, oproti jiným akcím, nijak neohrozí město. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo záměr firmy GURMAN spol. s r. o. Lanškroun ve věci odkoupení Společenského domu a schvaluje přijetí hypotečního úvěru ve výši 15 mil. Kč na zakoupení Společenského domu (nabytí nemovitostí dle usnesení MZ č. 67/2000 ze dne ). Odkoupení pozemků od Ing. Lamberské Ing. Šebrle okomentoval, ţe se jedná o pozemky na ul. Českých Bratří. V současné době probíhá výstavba komunikací a inţenýrských sítí v ul. Č. Bratří a Slovenská, včetně propojky. Poslední věc, kterou je potřeba zajistit je vypořádání vlastnických vztahů k uvedeným parcelám. Majitelem uvedených parcel je Ing. Hana Lamberská. Doporučil odkoupit části parcel. Na těchto parcelách se v současné době nachází chodník, zeleň smrky a borovice. Při jednání se licitovalo o ceně. Při ceně pozemku 300 Kč/m 2 vychází tato výměra za Kč plus zpevnění chodníku 45m 2 po 800 Kč a zeleň za Kč, celkem se tedy jedná o Kč. Ing. Lamberská navrhla cenu 400Kč/m 2, s tím však nesouhlasil. Konečná verze je, ţe obě strany souhlasily s částkou Kč za celek. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda manţelé Lamberských doloţili cenu za kterou tyto pozemky koupili. Ing. Šebrle uvedl, ţe toto jednání nebylo o dokládání ceny, ale o dohodě obou stran. Jiné připomínky ani dotazy nebyly, proto pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM rozhodlo odkoupit pozemky p.p.č. 3081/166, 3081/193 a část p.p.č 3081/185 (cca 13 m 2 ) v k.ú. Lanškroun včetně zpevnění a zeleně na parcelách se nacházejících od Ing. Hany Lamberské, Lanškroun za navrţenou smluvní cenu. pro: 18, zdrţ.: 1 (Flugr) Prodlouţení termínu Ing. Němec Okomentoval Ing. Šebrle. Uvedl, ţe při výstavbě inţenýrských sítí bylo třeba zajistit příjezd na staveniště a jednotlivé parcely. Z tohoto důvodu Ing. Němec ţádá o prodlouţení termínu. Pan Flugr vznesl dotaz zda tato doba postačí na dostavbu. Ing. Šebrle odpověděl ţe ano. Pan Střecha uvedl, ţe to, ţe Ing. Němec ţádá o prodlouţení termínu je to nejmenší, nikdy uţ nebude mít takový terén jak byl ten původní. Doporučuje schválit. Město to nic nestojí. Upřesnil, ţe lhůta začíná běţet od října a ne od června. Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

11 Zápis z jednání ZM ze dne ZM schvaluje prodlouţení termínu stanoveného ve smlouvě o výstavbě a financování inţenýrských sítí v lokalitě ulice Slovenské a ul. Českých bratří v k.ú. Lanškroun uzavřené mezi Městem Lanškroun a Ing. Antonínem Němcem, Lanškroun o dobu čtyř měsíců po kterou nemohl Ing. Němec provádět výstavbu z důvodu zachování průjezdu přes jeho parcelu. Sdruţení obcí Orlicko Pan starosta uvedl, ţe formálně se jedná o příspěvek na provoz, nikoliv na nákup rolby na úpravu běţeckých stop v oblasti Buková hora Suchý vrch. Sdruţení obcí Orlicko si vezme úvěr na dobu osm let a z tohoto důvodu pozměnil návrh usnesení, ve kterém byly původně 4 roky. U příspěvku Kč za Lanškroun vychází 5 Kč/obyvatele/rok, obce Orlicka jsou ţádány o 9 Kč/obyvatele/rok. Spádové obce Orlicka také přispěly, pouze chybí usnesení města Letohrad. Město Ţamberk odmítlo, protoţe občané z tohoto města jezdí lyţovat spíše do Říček, nikoliv do Čenkovic. Příspěvek tedy poskytne město Červená Voda, Králíky i okolní vesnice. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jaké vesnice z Dobrobrovolného svazku byly osloveny. Pan starosta odpověděl, ţe byly osloveny obce Albrechtice a Horní Heřmanice ty se zatím nerozhodly, Výprachtice budou přispívat. Probíhá jednání s městem Štíty a Česká Třebová, bude snaha i o příspěvek města Brno. Město Svitavy odmítlo, protoţe má problém financovat své sjezdové trasy pro lyţaře. Doposud DSO přispívalo Kč.. Ing. Bernášek připomněl, ţe by bylo dobré, aby RNDr. Fiala manaţer DSO, napsal článek do Lanškrounských listů s tím, aby občané věděli kudy trasy povedou a aby věděli, ţe město na tyto sluţby přispívá. Pan starosta poděkoval za vhodnou připomínku a uvedl, ţe určitě bude sepsán článek v tomto smyslu. Pan Střecha uvedl, ţe občané Lanškrouna a spádových obcí se nemají jak dostávat do lyţařské oblasti Čenkovice. Uvedl, ţe autobus do této obce jede ráno, pak uţ po obědě. Podotknul, ţe v loni o zimních prázdninách studentů, jel z Čenkovic do Lanškrouna poslední spoj ve hod., coţ je zase moc brzo. Uvedl, příklad obce Dolní a Horní Morava, kde byl zřízen tzv. skibus, který zřejmě získává nějaký grant z Pardubického kraje, ten sváţí všechny lyţaře po uzavření sjezdovek aţ do města Králíky. Mgr. Joza uvedl, ţe i on sám vyuţívá běţeckých stop, stejně tak i mnoho lidí z Lanškrouna. Protoţe přesně zná situaci v oblastech Dolní a Horní Morava, popsal zastupitelům, ţe je zde zřízena firma Skisněţník s.r.o., která provozuje Skibus a platí náklady tím, ţe město Králíky ji ročně přispívá Kč. na Skibus. Souhlasí s p. Střechou s nedostatečným spojením do Čenkovic. Uvedl, ţe se tímto problém zabývali na sportovní komisi spolu s Mgr. Strnadem a Mgr. Dvořáčkem, dokonce Mgr. Strnad oslovil p. Kysilku majitele autobusové dopravy DOTA v Lanškrouně, ten byl však velmi skeptický a s návrhem nesouhlasil. Zmínil se také o tom, ţe by bylo dobré zřídit nějaký spoj do Ústí nad Orlicí, kam děti jezdí do aquaparku. Nelze pouštět děti běţnou linkovou dopravou, kdyţ autobusové nádraţí v ÚO je přes celé město. Pan starosta poděkoval za připomínky a návrhy a přednesl návrh usnesení: ZM rozhodlo poskytnout příspěvek Sdruţení obcí Orlicko ve výši ,- Kč ročně po dobu osmi let na strojové úpravy běţeckých stop v lyţařské oblasti Buková hora - Suchý vrch.

12 Zápis z jednání ZM ze dne Výstavba kabin a soc. zařízení Ing. Šebrle uvedl, ţe se jedná o výstavbu sociálního zařízení na fotbalovém hřišti v Dolním Třešňovci. Tyto kabiny jsou ve velmi kritickém stavu, jedná se o opravený domek. Byl zpracován projekt Ing. Němce na výstavbu nových kabin a soc. zařízení u tohoto fotbal hřiště. Rozpočtované náklady jsou na předloţeném projektu rozpočtovány na 4. mil. Kč., původní projekt byl rozpočtován na 6,5 mil. Kč.. Při snaze o získání dotace z Pardubického kraje i od ČSTV je potřeba, aby tato akce byla zařazena do priorit města. Na to je třeba přijmout usnesení ZM. Zatím však není řečeno, kdy se kabiny budou stavět, kdo je bude stavět a podobně. Toto usnesení je tedy zapotřebí pro další jednání. Mgr. Joza vznesl dotaz, jak na tom bude město s majetkem. V případě, ţe by město financovalo tuto akci bude také jejím majetkem? Pan starosta uvedl, ţe pozemky hřiště jsou v majetku města a objekt bude také v jeho majetku. Podotknul, ţe v dnešních Orlických novinách na str. 22 jsou výsledky okresního přeboru muţů IV. třídy, kde Sokol Dolní Třešňovec vede tabulku, jejich skóre je 16:0. Z toho plyne, ţe tento fotbalový oddíl má určitou budoucnost. Zároveň nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM schvaluje záměr výstavby kabin a sociálního zařízení pro fotbalové hřiště v Dolním Třešňovci a konstatuje, ţe tato akce patří mezi priority města. pro: 17, nepř.: 2 (Strnad, Dvořáček) 7. Diskuse zastupitelů RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda nějakým způsobem postoupila studie rybníků v Lanškrouně. Pan starosta odpověděl, ţe proběhlo jednání s ředitelem projekční firmy, pak se zodpovědným projektantem. Město firmě uţ třikrát prodlouţilo termín a firma nepodnikla vůbec nic. To co firma vypracovala jim bude vráceno, město však nezaplatí nic. V současné době se hledá jiná firma. RNDr. Sitová uvedla, ţe se v tisku dočetla o tom, ţe v letošním roce nezačne výstavba zimního stadionu, zajímá ji, zda se budou budovat alespoň přístupové komunikace, popř. propojka na ul. T. G. Masaryka. Pan starosta uvedl, ţe město to tak původně chtělo, nicméně projektanti však nedoporučují terénní úpravy před zimou kvůli rozbahnění terénu, sesuvu půdy,. V lokalitě Za Střelnicí jsou v určité vrstvě pod úrovni terénu plastické jíly. Z tohoto důvodu nedoporučují stavět cokoliv bez okamţité návaznosti další výstavby. Při nepříznivém počasí na jaře, by tak nebyl schopen vjezdu na tento pozemek ţádný mechanismus. Ing. Šebrle doplnil, ţe vybagrovaná zemina bude pouţita na výstavbu propojky. Potvrdil, ţe na podzim není dobré začínat se stavbou. Pan Flugr vznesl dotaz, jaká je situace ohledně propojky mezi ul. Nepomuckou a ul. Dobrovského, do dnešního dne nezpozoroval ţádnou změnu. Ing. Šebrle odpověděl, ţe o této akci proběhlo jednání mezi městem a Správou a údrţbou silnic (SÚS) a bylo dohodnuto, ţe investorem této akce bude SÚS Pardubického kraje, která na toto bude nárokovat prostředky z rozpočtu Pardubického kraje. Termín realizace by měl být příští rok. Pan Flugr uvedl, ţe se jedná o malý kousek komunikace a je kolem toho tolik jednání.

13 Zápis z jednání ZM ze dne Ing. Šebrle jej poopravil, o tak malý kousek se nejedná. Je potřeba tam vyřešit situaci s tím, aby ani jeden z dotčených nedělal problémy. Akce bude také finančně náročná, předběţný odhad je asi 5 mil. Kč. Pan Flugr upozornil na to, ţe na dubnovém ZM bylo přijato usnesení na začátky jednání ZM od hod.. Doposud se začíná od hod., mělo by se tedy zrušit. Pan tajemník uvedl, ţe toto do příštího jednání ZM opraví. Připraví jiné usnesení. Poslední dotaz p. Flugra je ohledně stromů v lokalitě Pod Penzionem. Pan starosta uvedl, ţe na podnět připomínky p. Flugra se byl osobně podívat na dřeviny, uvedl, ţe jeden strom je uschlý, jeden jeřáb je nakloněn, avšak nepadá. Dohodl se s Ing. Marešem o přistavení tzv. trojnoţky, která by strom podpírala. Pan Vacek vznesl dotaz, kdo provádí výběr firem pro výběrová řízení. Pan starosta odpověděl RM. Mgr. Joza vznesl dotaz, jaká je situace v souvislosti s výstavbou prodejny Albert. Ing. Šebrle uvedl, ţe tato záleţitost jde mimo město, nicméně uvedl, ţe firma Ahold, která tuto prodejnu staví měla problémy se stavebním povolením, protoţe podmínkou Povodí Moravy bylo, ţe vstup do prodejny, musí být umístěn cca 30cm nad úrovní stoleté vody, protoţe se tato prodejna nachází v záplavové oblasti. Nyní je situace vyřešena kompromisem. RNDr. Sitová vznesl dotaz, zda kdyţ má tyto problémy prodejna Albert, zda jsou vyřešeny s prodejnou Lidl. Pan starosta uvedl, ţe si toto sám zjišťoval u projektanta, který prodejnu navrhoval, ten jej ubezpečil, ţe tento problém je vyřešen. 8. Usnesení Pan tajemník zrekapituloval jednotlivá přijatá usnesení a p. starosta o nich nechal hlasovat jako o celku. 9. Závěr Pan starosta připomněl, ţe jednání příštího ZM se koná dne od hod.. Zároveň pozval všechny zastupitele spolu s partnery na slavnostní večeři a galavečer v budově Kulturního centra v Lanškrouně a to při příleţitosti konání Dnů česko německé kultury. V této souvislosti poţádal jednotlivé členy ZM, aby na sekretariátě MěÚ ohlásili svou účast, popř. neúčast do pátku , do hod.. Vyzval členy ZM k podání návrhů na udělení pamětních medailí města. Na závěr poděkoval všem přítomným za účast na jednání ZM a s přáním na dobrou noc ukončil jednání ZM v hod..

14 Zápis z jednání ZM ze dne Ing. Jan Šebrle, v.r. Mgr. Zdeněk Baborák, v.r. 1. místostarosta 2. místostarosta Ing. Martin Košťál, v.r. starosta Zápis byl vyhotoven Ověřovatelé zápisu: Mgr. Stanislava Švarcová, v. r.. Jaroslav Karlík, v. r..

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012.

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012. Zápis a usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 26. 9. 2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, paní

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 529/2005 RM projednala ţádost č.j. 15173/2005/PRA ze dne 12. 7. 2005 o koupi pozemkové parcely č. 3073/109, k.ú. Lanškroun, lokalita Pod Penzionem

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov konaného dne 29. dubna 2010 v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově

Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov konaného dne 29. dubna 2010 v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově Stránka 1 z 7 Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov konaného dne 29. dubna 2010 v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Radek Novák,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod. Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0014075/2008/PBr/101 2.1- Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis ze Zastupitelstva města Lanškroun dne 25. února 2003

Zápis ze Zastupitelstva města Lanškroun dne 25. února 2003 Zápis ze Zastupitelstva města Lanškroun dne 25. února 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan (příchod 16.00 hod.),ing.bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Flugr Miloš,

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch. p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.d.skanderová,p.p.drda, p.m.novotná,p.m.pisingerová,p.b.wolf

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 * * * Přítomni členové ZO: Mgr. Honzáková (později), P. Blabla, A. Škuta, V. Pohludka, X. Starobová, Mgr. E. Bartečková,

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více