Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003"

Transkript

1 Zápis z jednání ZM ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Flugr Miloš, Mgr. Joza Martin, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr.Krejčová Milada, Majetič Josef, Ing. Minář Milan, Obrová Lenka (přichod v hod.), RNDr. Sitová Lada, Mgr. Strnad Oldřich, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel. Omluven: Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc., Ing. Verner Ladislav 1. Zahájení Pan starosta zahájil dnešní jednání ZM a sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Lanškrounských listech. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z presence je přítomno 18 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání Zastupitelstva města dne 25. června 2003 byl pořízen zápis, který je uloţen na Městském úřadě Lanškroun podle 95 zákona o obcích k němu do dnešního dne nebyly podány ţádné námitky. Zapisovatelkou dnešního jednání jmenoval pan starosta slečnu Kateřinu Lochmanovou. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenoval pan starosta Mgr. Stanislavu Švarcovou a p. Jaroslava Karlíka. Hlasy budou sčítat: p. Petra Juřinová a Bc. Marcela Štrauchová. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení 2. Vstupy občanů 3. Finanční záleţitosti 4. Vyhlášky a pravidla 5. Nakládání s majetkem města 6. Různé 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání. pro: Vstupy občanů Pan starosta vyzval přítomné občany, aby vznesli dotazy, připomínky, námitky. Paní Tovtíková mnohokrát poděkovala ZM za vybudování školní výdejny jídel v Dolním Třešňovci, poděkovala i p. Krejčové vedoucí odboru školství a kultury. Výdejna jídel je nová,

2 Zápis z jednání ZM ze dne jídlo ze školní jídelny Madoret je chutné a přivezené teplé. Jediným problémem je její pracovní doba, která jí byla zkrácena. Informovala o zvýšení počtu dětí v MŠ i ZŠ Dolní Třešňovec. Uvedla, ţe neustále se něco děje, buduje a věří, ţe to takhle bude pokračovat i nadále. Dále poděkovala i za odklizení klád z ulice Na Rozhraní. Pan starosta poděkoval p. Tovtíkové za příspěvek, uvedl, ţe Město Lanškroun se bude i nadále snaţit o zkrášlení této části města, např. parčík u Hostince v Dolním Třešňovci. Ing. Šebrle doplnil, ţe v dohledné době bude vybudován i přechod pro chodce z ul. Na Vrchách. Uvedl, ţe ještě nezasedala dopravní komise. Další dotazy občané neměli, a proto pan starosta tento bod jednání předčasně ukončil. 3. Finanční záležitosti Přednášela Ing. Novotná vedoucí fin. odboru. Rozpočtová opatření č Ing. Novotná okomentovala jednotlivé poloţky rozpočtu, které se měnily v poloţkách aţ Jedná se o tyto změny: -dotace na vybudování záchranné sluţby v Lanškrouně, dotace z Krajského úřadu PK, dotaci obdrţí přímo záchranná sluţba, částka Kč odpadá jak v příjmové tak i ve výdajové části - příjmová poloţka obdrţená z Krajského úřadu PK na provoz a mzdy ve školách a školkách, částka tis. Kč., která se rozepsaná objevuje v poloţce ve výdajové části - povýšení rozpočtu na opravu budovy staré pošty - čp. 8, kde podle uzavřených smluv se povyšuje rozpočet o Kč. Původně RM navrhovala Kč. soutěţí se však částka sníţila - z výdajové části rozpočtu se odstraňuje částka Kč. je to částka, která nebude v letošním roce utracena na výstavbu zimního stadionu, částka se tedy přesouvá do rezervy - navýšení rozpočtu na provedení opravy ul. Dvorská, kde se jedná o původně plánovanou akci, která se do letošního rozpočtu nedostala. Náklady budou Kč. - v rozpočtu nebylo počítáno s vybavením kuchyně v MŠ Ţiţkova, rozpočet se proto povyšuje o Kč. - poslední poloţkou je poníţení rozpočtu o částku Kč. na volejbalový areál, tato akce je jiţ uskutečněna, proto se o tuto částku sniţuje rozpočet města. Nejedná se však o úsporu stavebních nákladů. Částka byla omylem rozpočtována i v letošním roce, faktura byla uhrazena jiţ z rozpočtu roku Pan starosta upozornil, ţe nebyla okomentována částka na opravu ul. U Jeslí. Ing. Novotná doplnila, ţe se jedná o navýšení rozpočtu a to o částku Kč, na opravu této ulice dle výsledku výběrového řízení. Pan starosta otevřel diskusi k rozp. opatřením č Pan Vacek neporozumněl povýšení rozpočtu na opravu ul. U Jeslí. Nesouhlasí s tím, ţe byla vybraná určitá firma, ta nedodrţela částku za kterou měla opravu ulice provést. Proč ZM hned povyšuje rozpočet o Kč. Ing. Šebrle vysvětlil, ţe do rozpočtu města byla rozpočtována odhadová částka 1mil. Kč a tato částka byla jiţ poníţena cca o 20%, protoţe město počítalo s tím, ţe v soutěţi se těchto 20% ušetří. Ovšem tak se nestalo, a proto je nutné povýšení rozpočtu města o Kč. Firmě se nepřidává, pouze ZM dává do souladu rozpočet města s odsoutěţenou částkou.

3 Zápis z jednání ZM ze dne Pan Vacek i přes vysvětlení Ing. Šebrleho nesouhlasí, domnívá se, ţe mělo být vypsáno nové výběrové řízení a nedávat vybrané firmě více peněz. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jakým způsobem budou zajištěny vysoké investice jako je zimní stadion. Nebylo by dobré, aby vybrané firmy povyšovaly odsoutěţené částky na výstavbu zimního stadionu. Ing. Šebrle uvedl, ţe tato záleţitost se projednávala při přípravě projektu zimního stadionu. Informoval o pondělní schůzce ( ) kde se projednávalo provedení haly, aby se předpokládaná částka nezvyšovala. Uvedl, ţe v tomto případě se jedná o Obchodní veřejnou soutěţ, protoţe to je akce nad 30 mil. Kč a to tedy znamená, ţe se můţe přihlásit jakákoliv firma z ČR i zahraniční firmy. Město pak vybere firmu podle daných pravidel, nebo se akce zruší. Mgr. Joza vznesl dotaz, proč se do rozpočtu dává částka o 20% niţší, zda je moţné ţe firma sleví o 20%. Ing. Šebrle vysvětlil, ţe firmy které dávají své nabídky znají rozpočet města. Ze zkušeností z minulých let ví, ţe pokud firmy uvidí v rozpočtu niţší částku udělají také niţší nabídku. Firmy vědí, ţe i jiné, konkurenční firmy tuto rozpočtovanou částku také znají a tím, se budou snaţit o nejniţší cenu. V soutěţích se tyto částky podaří sníţit o uvedená procenta. Je ale však moţné ţe někdy tomu tak není, a proto je nutné navýšit rozpočet akce. Pan starosta uvedl, ţe jiné protinávrhy nebyly podány, a proto přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat: ZM schválilo rozpočtová opatření č v poloţkách aţ dle předloţeného návrhu. pro: 18 Rozpočtová opatření č Ing. Novotná opět okomentovala změny jednotlivých poloţek. Uvedla, ţe pod poloţkou - č. 20 je dotace na činnost Odborného lesního hospodáře obdrţená z Krajského úřad PK ve výši Kč, - č. 21 je dotace na výsadbu dřevin ve výši Kč, - č. 22 je investiční dotace na studii koupaliště ve výši Kč. Částky poloţek 20 aţ 21 jsou také ve výdajových částech rozpočtu města. - č. 23 je dotace na Sbor dobrovolných hasičů ve výši Kč ta není ve výdajové části, protoţe je jiţ obsaţena v původním rozpočtu. Na poţadavek ZŠ A. Jiráska je přesunuta částka ve výši Kč z příspěvku na investice na příspěvek na provoz. - č. 29 je úhrada nákladů Technickým sluţbám, s.r.o. kde se jedná především o akce, které byly provedeny nad rámec smluv uzavřených s městem částka je Kč, - č. 30 jsou vícepráce provedené při úpravě kuchyně MŠ Ţiţkova ve výši Kč. Ing. Šebrle vysvětlit, ţe TS, s.r.o. mají uzavřené smlouvy s městem na jednotlivé činnosti, které pro město vykonávají. Nad rámec těchto smluv město objednalo některé další akce, které nemohly být naplánované, např. oprava zábradlí na ul. Třešňovecká, na ul. Nádraţní a další. Tato částka (poloţka 29) je úhrada za tyto vykonané práce. Co se týká víceprací na MŠ Ţiţkova, uvedl, ţe je to starý dům kde nebyl kompletní projekt. Bylo např. zjištěno, ţe traverzy byly uloţené nad dveřmi, které nemají překlad, pod podlahou je neúnosný beton, ve sklepě kde kolem staré kanalizace byla dutina, proto musela být zhotovena nová podlaha, nová přípojka vody (vzorek staré trubky u Ing. Šebrleho

4 Zápis z jednání ZM ze dne v kanceláři k nahlédnutí). Shrnul, ţe toto jsou práce, které projektant do projektu nedal a bylo nezbytné je vykonat. Ing. Mareš ředitel TS, s.r.o. doplnil, ţe poloţky které se jich týkají jsou pouze materiální náklady, nikoliv pracovní. Jedná se např. o opravu mol na koupališti Kč, oprava dětského hřiště Za Střelnicí Kč, nové dopravní značení na ul. Lázeňská Kč a oprava zábradlí u Třešňoveckého a Ostrovského potoka. Pan starosta vyzval přítomné členy ZM k podání připomínek, doplnil na vysvětlenou, ţe tato rozpočtová opatření bere ZM pouze na vědomí, protoţe ZM zplnomocnilo RM k příjímání rozp. opatření do Kč. Pan Flugr vznesl dotaz ohledně dotace na výsadbu dřevin, kde se tyto dřeviny budou vysazovat. Pan starosta odpověděl, ţe se jedná o výsadbu v biokoridoru Ţichlínek. Další dotazy a připomínky nebyly, proto nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM vzalo na vědomí rozpočtová opatření č v poloţkách aţ dle přílohy. pro: 18 Zápis z jednání finančního výboru Pan Střecha uvedl, ţe nejdůleţitější částí je akce Společenský dům, ovšem tento bod je zařazen aţ do dalšího oddílu Různé, proto toto ponechá aţ k příchodu majitele firmy Gurman, který zodpoví případné dotazy. Vyjádřil se k dluhové sluţbě města. Uvedl, ţe 15% z běţných příjmů města je limit na který můţe být město zaúvěrováno, přičemţ má na mysli roční splátky, to znamená ţe absolutní výše úvěru můţe být vyšší. Město Lanškroun momentálně plní dluhovou sluţbu na 2,7 %, coţ je Kč ročně a má tedy dost značný prostor se zaúvěrovat. Město doposud ţádné velké úvěry nemělo, to se však změní v souvislosti s výstavbou zimního stadionu. Mimo to, je zde příslib na výstavbu dalších 79 bytů na které město můţe dostat dotaci, ovšem zbytek bude muset zaplatit město. Dotace na byt je Kč. Není však moţné získat od nájemníků předplacené nájemné, ani zde není moţnost prodeje bytu do osobního vlastnictví. Dotace celkem je cca 43 mil. Kč, proto ji nelze odmítnout. Zmínil se také o výstavbě domova pro důchodce, na který město ţádá o finanční podporu. Podle stávajících pravidel - 70% hradí stát, 30% se musí získat z jiných zdrojů (kraj, město). Rozpočet na tuto akci byl cca 130 mil. Kč. Tato záleţitost není příliš aktuální, ale je třeba ji dokončit. Pan starosta doplnil, ţe na výstavbu soc. zařízení stát přispívá 75%, ale v dalších letech to bude méně. Krajský úřad na tyto akce peníze nemá. Pro město by to znamenalo dofinancovat zbylých 25%, coţ je asi 35 mil. Kč. Upřesnil, ţe v červnu letošního roku město dostalo dotaci na akci Keţmarská III na 59 bytů a minulou středu zasedal výbor Státního fondu rozvoje bydlení, který rozhodl o přidělení dotace městu na akce byty Sokolská - 53 bytů a byty v areálu Pivovaru 26 bytů. Takto se začne v lokalitě Pivovaru něco dít a potencionální investoři alespoň budou mít důvěru. Tyto byty budou pro osoby příjmově vymezené, bude omezena i plocha bytů v průměru 40m 2 na byt. Následně přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat: ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne ze dne a usnesení finančního výboru (FV) ze dne ZM vzalo na vědomí plnění rozpočtu k Vyhlášky a pravidla

5 Zápis z jednání ZM ze dne Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Pan tajemník uvedl, ţe se jedná o článek č. 4 v Pravidlech pro pronajímání bytů v majetku města, ve kterých je podmínka trvalého pobytu ve městě, doporučuje tuto část vypustit. Zájemci jsou převáţně osoby dojíţdějící do města za prací. Pan Bednář uvedl, ţe veškerá odpovědnost bude tak přenesena na RM. Pan starosta poopravil p. Bednáře v tom, ţe nikdo nezplnomocňuje RM, tato podmínka se pouze vypustí. Doposud nebyl zjištěn ţádný spekulativní záměr v pronajímání bytů. Jedná se o losování (malé soc. byty). ZM rozhodlo změnit Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Lanškroun tak, jak je uvedeno v příloze. 5. Nakládání s nemovitý majetkem města Pan starosta předal slovo JUDr. Vágnerové vedoucí odboru majetkoprávního. JUDr. Vágnerová okomentovala prodej p.p. firmě Stepa s.r.o., jedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Záměrem je vybudování parkoviště. Pan Flugr vznesl dotaz, proč se tato parcela prodává, proč se nepronajme. Ing. Šebrle uvedl, ţe se jedná o pruh široký cca 2m, problém je v tom, ţe pokud zde má být vystavěna zpevněná plocha, tak by tento pozemek měl být v majetku stavebníka, protoţe se jedná o stavbu trvalou. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo ţádost firmy STEPA s.r.o. Lanškroun (č.j. 9859/03/Pra ze dne a č.j /03/Pra-190/Po. ze dne ) a rozhodlo prodat část p.p.č v k.ú. Lanškroun firmě STEPA s. r. o., Lanškroun za účelem výstavby přechodného stání vozidel, smlouvou o smlouvě budoucí. pro: 17, zdrţ.: 2 (Flugr, Bednář) Prodej pozemku firmě Agile, s.r.o. JUDr. Vágnerová okomentovala o které části parcel se jedná. Uvedla, ţe na p.p.č. 3669/50 bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města, kvůli přístupu na tuto parcelu. Ing. Šebrle doplnil, ţe p.p.č. 3669/50 jedná se o chodník, přes který povede vjezd do prodejny Lidl. Podmínkou firmy Agile je, ţe vjezd do prodejny musí být v jejich vlastnictví, kvůli špatným zkušenostem z dřívějška. Město si však takto zřizuje právo věcného břemene, kvůli přístupu na pozemek. Pan Flugr vznesl dotaz, zda stromy vysázené v aleji zůstanou, nebo zda budou pokáceny. Pan starosta odpověděl, ţe dokonce i smrky vysázené u plotu mezi volejbalovými kurty zůstanou v nezměněném stavu. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda bude společný vjezd do prodejny jak pro zákazníky, tak pro zásobování.

6 Zápis z jednání ZM ze dne Pan starosta odpověděl ţe ano. Další dotazy ani připomínky nebyly, proto nechal hlasovat o návrhu usnesení. ZM rozhodlo prodat část p.p.č. 190/2 ostatní plochy, část p.p.č.195/3 - trvalý travní porost, část p.p.č. 201/7 zahrada, část p.p.č. 201/9 - zahrada a část p.p.č. 3669/50 firmě AGILE, s. r. o., Ústí nad Orlicí s tím, ţe na části p.p.č. 3669/50 bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch Města Lanškroun k umoţnění přístupu na tuto parcelu. pro: 16, zdrţ.: 2 (Vacek, Švarcová), nepř.: 1 (Karlík) Přidělení stavebních parcel v lokalitě Pod Penzionem JUDr. Vágnerová uvedla, ţe se jedná o přidělení stavebních parcel v lokalitě Pod Penzionem. Jedná se o tři parcely nad poţární zbrojnicí, výběr proběhl podle pořadníku. Jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Pan Majetič upozornil na to, ţe v návrhu usnesení se čísla parcel neshodují s číslu uvedenými na geometrickém plánu. JUDr. Vágnerová konstatovala, ţe se jedná o překlep v návrhu usnesení, směrodatná čísla jsou čísla uvedená na geometrickém plánu. Pan Flugr upozornil na to, ţe na dubnovém ZM byly schváleny názvy ulic v lokalitě Pod Penzionem, tak by se také měly pouţívat. Pan starosta vysvětlil, ţe ZM hovoří o celé lokalitě, nikoliv o jednotlivých ulicích. Zároveň dal hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. ZM schválilo protokol č. 38 o přidělení stavebních parcel pro stavbu rodinného domu v lokalitě Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun pro manţele Pavla a Evu Šebrlovy, Lanškroun p.p.č. 3073/79. ZM schválilo protokol č. 2 o přidělení stavebních parcel pro stavbu rodinného domu v lokalitě Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun pro Jiřího Holuba, Lanškroun p.p.č. 3073/80 a 3073/81. ZM schválilo protokol č. 41 o přidělení stavebních parcel pro stavbu rodinného domu v lokalitě Pod Penzionem v k.ú. Lanškroun pro manţele Karla a Janu Matějčkovy, Lanškroun p.p.č. 3073/32, 3073/76 a 3073/77 a souhlasí s tím, ţe smlouva bude sepsána s jejich dcerou Janou Matějčkovou. Ţádost Mgr. Jozy JUDr. Vágnerová uvedla, ţe Mgr. Joza ţádá o udělení výjimky z placení kupní ceny domu čp. 23, v ul. 28. října. Mgr. Joza chce zaplatit celou kupní cenu prostřednictvím hypotečního úvěru. Pravidla pro prodej nemovitostí z majetku města stanoví, ţe kupující musejí zaplatit 50% z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a zbytek do třiceti dnů po provedení vkladu vlastnického práva. V tomto případě bude uzavřena kupní smlouva, která bude předloţena na Katastrálním úřadě, bude proveden vklad a pak by banka poukázala na účet města kupní cenu. Pan starosta doplnil, ţe před podpisem kupní smlouvy musí být doloţen příslib banky, to je podmínkou. Zároveň nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo ţádost pana Martina Jozy (č.j /2003/Sek-232/Pra-Po ze dne ) a souhlasí s udělením výjimky z placení kupní ceny nemovitosti - domu č.p. 23, v ulici 28. října

7 Zápis z jednání ZM ze dne v Lanškrouně za podmínky, ţe ţadatel doloţí do příslib finančního ústavu o poskytnutí úvěru. pro: 17, zdrţ.: 2 (Joza, Flugr) Draţba nemovitosti čp. 34, ul. 28. října v Lanškrouně JUDr. Vágnerová uvedla, ţe na minulém ZM bylo rozhodnuto o prodeji nemovitosti čp. 34, v ul. 28. října draţbou. Dne se draţba konala. Ze sedmi přihlášených zájemců se zúčastnili pouze dva a nemovitost vydraţila slečna Lucie Kysilková za Kč, čímţ tedy vzniklo právo na uzavření kupní smlouvy. Pan Flugr vznesl dotaz, proč se nezúčastnili ostatní přihlášení draţitelé, zda byli omluveni. Pan starosta odpověděl, ţe dva se omluvili a zbytek přihlášených se nezúčastnil bez udání důvodu. Dále poznamenal, ţe se nenaplnily předpoklady některých zastupitelů o lukrativnosti (a tím i vysokých cenách) domů v centru města. ZM vzalo na vědomí protokol o průběhu draţby nemovitosti č.p. 34 včetně pozemku na ulici 28. října v Lanškrouně a rozhodlo o prodeji domu č.p. 34 se stavební parcelou st.p.č. 50/2 v k.ú. Lanškroun vnitřní město slečně Lucii Kysilkové, Lanškroun. pro: 18, nepř.: 1 (Krejčová) Ţádost Technických sluţeb Lanškroun, s.r.o. JUDr. Vágnerová uvedla, ţe se jedná o nabytí pozemků do vlastnictví města z majetku Pozemkového fondu ČR. Nabytí pozemků je nutné z důvodu rozšíření kapacity skládky TKO v Dolním Třešňovci. Navrhla doplnit usnesení o slova bezúplatně, nebo za úplatu na konci návrhu usnesení. Ing. Mareš doplnil, ţe TS, s.r.o. končila ţivotnost I.etapy skládky, koncem roku 2002 byl objednán projekt na další rozšíření skládky. Součásti bylo jednání na Pozemkovém fondu, kde bylo potřeba získat souhlas se získáním cca tří metrů šířky pozemku na vytvoření příkopu okolo skládky podmínka projektanta. Byla udělaná identifikace pozemků a zjistilo se, ţe pozemky pod skládkou jsou z větší části Pozemkového fondu a je nutno je převést na město. Pan starosta poděkoval za vysvětlení a otevřel diskusi k tomuto bodu. RNDr. Sitová vznesla dotaz, za jakou cenu by tyto pozemky byly odkoupeny v případě, ţe by nebyly nabyty bezúplatně. Pan starosta odpověděl, ţe za odhadní cenu. Ing. Šebrle upřesnil, ţe tam, kde se jedná o ornou půdu, se ceny pozemků za m 2 pohybují okolo 10 aţ 15 Kč. Ing. Mareš spolu s JUDr. Vágnerovou uvedli, ţe bezúplatně to zřejmě nebude. Ing. Mareš uvedl, ţe většinou jde o tzv. ostatní plochu, kde cena bude zřejmě vyšší. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo ţádost společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. o schválení převodu celých, nebo částí pozemků v k.ú. Dolní Třešňovec z majetku Pozemkového fondu ČR na Město Lanškroun, z důvodu zvýšení kapacity skládky TKO. Jedná se o tyto parcely: p.p.č. 772/6, p.p.č. 832/10, p.p.č. 832/15, p.p.č. 772/2, p.p.č. 832/12, p.p.č. 832/13, p.p.č. 832/14, p.p.č. 778/4 a PK 825/1, 838/2 a schvaluje nabytí uvedených pozemků do vlastnictví Města Lanškroun bezúplatně, nebo za úplatu.

8 Zápis z jednání ZM ze dne Různé Bezúročná půjčka města Pardubickému kraji Pan starosta uvedl, ţe stavba oblastní stanice zdravotnické záchranné sluţby se chýlí ke konci a Pardubický kraj ve svém rozpočtu nemá prostředky na dofinancování. Je však předběţně dohodnuto, ţe tyto prostředky bude mít v příštím roce, a proto město navrhlo, ţe stavbu dofinancuje ze svého rozpočtu za podmínky, ţe do konce dubna příštího roku tuto částku Pardubický kraj splatí. ZM rozhodlo poskytnout Pardubickému kraji bezúročnou půjčku ve výši 800 tis. Kč na dofinancování stavby oblastní stanice zdravotnické záchranné sluţby v Lanškrouně se splatností do Dohoda o přičlenění honebního pozemku Pan tajemník přednesl návrh usnesení, uvedl, ţe podobné usnesení se jiţ schvalovalo v prosinci loňského roku. ZM podle předloţeného návrhu projednalo Dohodu o přičlenění honebního pozemku a souhlasí se začleněním pozemků o celkové výměře 84,3774 ha v k.ú. Lanškroun do společenství honitby Honebního společenství Ostrov. Záměr firmy Gurman Společenský dům Pan starosta poţádal zástupce firmy Gurman p. Mináře o vyloţení jejich záměru a zodpovězení dotazů přítomným zastupitelům. Pan Minář objasnil současnou situaci a důvod o který ţádají. Uvedl, ţe Společenský dům byl ve vlastnictví Universal banky, která odprodala pohledávku společnosti CM Credit, coţ je dceřinná společnost PPF fondu. CM Credit nabízí firmě Gurman odkoupení Společenského domu, nebo odkoupení celé pohledávky. Firma Gurman však nemá zájem o odkoupení pouze domu za 15 mil. Kč. Jsou ochotni jednat o odkoupení pohledávky. Pohledávka obsahuje továrnu na kterou je kupec v Lipníku nad Bečvou za 3.5 mil. Kč, dále Penzion na který je kupec za 1 mil. Kč se samoobsluhou Kč a Společenský dům za 15 mil. Kč. Pohledávka celkem je v hodnotě 84 mil. Kč, kterou však firma CM Credit prodává za 15 mil. Kč. Firma Gurman ţádá, aby město koupilo Společenský dům, tím pomohlo firmě Gurman (město dostane snázeji a levněji úvěr, neţ firma Gurman). Firma Gurman navrhuje pronájem Spol. domu od města s tím, ţe z nájemného se budou hradit splátky úvěru včetně úroků. Uvedl, ţe pro město je zbytečné kupovat objekt, investovat do něj peníze (hlavně do restaurace), nejdůleţitější je pro město sál. Pokud by firma Gurman odkoupila pohledávku za 15 mil. Kč tak bude muset rozprodat čtyři objekty, které bude vlastnit, aby se v co nejkratší době splatil městu úvěr. Firma CM Credit nemusí mít zájem o zachování restaurace, hotelu ani sálu, objekt můţe vyuţívat jakkoliv, kdeţto firma Gurman by zde zachovala vinárnu, restauraci, hotel, ale hlavně sál. Současná investice firmy Gurman do Společenského domu je cca 8 mil. Kč (nové vybavení, nová kuchyně splnění hygienických norem, oprava soc. zařízení, ). Pan Střecha doplnil, ţe po městu se především chce, aby odkoupilo uţ očištěný tj. bez závazků a pohledávek, objekt za 15. mil. Kč od firmy Gurman a tento objekt bude pak odkoupen za úvěr který si vezme město. Městu pak bude firma Gurman splácet. Na tuto akci bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s firmou Gurman, která bude stanovovat, ţe po splacení celé částky přejde nemovitost na firmu Gurman, dříve nikoliv. Během splácení si bude firma Gurman tento objekt pronajímat a město ji umoţní do ní investovat. Pan Minář doplnil, ţe je nereálné, aby objekt byl pronajímán několika různým osobám. Tyto osoby by byly pouze v nájmu a nestaraly by se o samotný objekt, který by tak chátral.

9 Zápis z jednání ZM ze dne Pan Střecha upozornil, ţe město by tak mělo lukrativní smlouvu na vyuţívání sálu, která by i určitým způsobem postihovala to, jak bude sál vyuţíván. Firma Gurman nebude zhodnocovat jako první sál, ale restauraci, ze které vytěţí nejvíce peněz, dále pak hotel. Objasnil, ţe v dohledné době se bude řešit samostatný vchod do sálu a soc. zařízení. Uvedl také moţná rizika hrozící městu nesplácení firmy Gurman, městu by však zůstal objekt, který by muselo splácet. Pan Minář uvedl, ţe všechny objekty, které má firma Gurman k dispozici jsou jiţ zainvestované, včetně zahrádky před radnicí, Restaurace pod radnicí, Smetanův dům v Litomyšli. Připomněl také reţijní náklady všech objektů. Pan starosta předal slovo zastupitelům. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, zda firma Gurman bude platit veškeré investice, i poplatky za provoz ze svých zdrojů. Pan Minář odpověděl ţe ano. Navíc budou splácet hypotéku ve splátkách, jejichţ výši určí banka. Pana Karlíka zajímalo, jak dlouho se bude hypotéka splácet a kolik zaplatí město, potaţmo firma Gurman navíc, kolik se přeplatí. Pan Minář odpověděl, ţe hypotéka se bude splácet zhruba 15 let, navýšení bude asi o 50%. Pan starosta uvedl, ţe procento z úroku je pro město velmi výhodné, cca 3,5-4 %. Mgr. Joza vznesl dotaz, zda v současné době existuje nějaký odhad trţní ceny. Pan Minář odpověděl, ţe znal. posudek zpracovaný v roce 2001 byl řádově na 17,5 mil. Kč, za rok co má firma Gurman pronajatý tento objekt, je do něj nainvestováno asi 8. mil. Kč, ale není to částka která by zvedla cenu nemovitosti (nákup vybavení na sále a kavárně). JUDr. Vágnerová potvrdila, ţe znalecký posudek se opravdu pohyboval okolo 17. mil. Kč.. Mgr. Joza vznesl dotaz, zda se přihlásil i jiný zájemce o Společenský dům. Pan Minář odpověděl, ţe neví, jedním ze zájemců bylo město, firma Gurman, p. Vaňous, který měl zájem pouze o hotel a firma GapaEben (majitelé současné restaurace, herny a vinárny Tropic) firma odstoupila. RNDr. Sitová poţádala o stanovisko právního odboru. JUDr. Vágnerová uvedla, ţe souhlasí se zmíněným záměrem. Uvedla, ţe nesouhlasila s původním záměrem, kdy by byla zřízena nová společnost. Při kaţdém jednání valné hromady musí být přítomen notář, kterému se počítá odměna z prodejní ceny nemovitosti, tj. cca Kč za kaţdou jeho účast. Proto město hledalo jinou cestu. Pan Karlík vznesl dotaz, v jakém časovém horizontu se předpokládají úpravy sálu. Alespoň řádově. Pan Minář nedokázal odpovědět, uvedl, ţe asi čtyři aţ šest let. Závisí to i na ekonomice státu v příštích letech.

10 Zápis z jednání ZM ze dne Mgr. Joza doporučuje, aby ve smlouvě byla klauzule na moţnou neschopnost splácení firmy Gurman. Má obavu z vytunelování objektu. RNDr. Sitová vznesla dotaz, o kolik procent vzroste zadluţenost města. Ing. Novotná odpověděla, ţe vše se bude odvíjet od podmínek stanovených bankou. Pan Střecha doplnil, ţe se jedná zhruba o necelé 1% navýšení dluhové sluţby města. Toto, oproti jiným akcím, nijak neohrozí město. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo záměr firmy GURMAN spol. s r. o. Lanškroun ve věci odkoupení Společenského domu a schvaluje přijetí hypotečního úvěru ve výši 15 mil. Kč na zakoupení Společenského domu (nabytí nemovitostí dle usnesení MZ č. 67/2000 ze dne ). Odkoupení pozemků od Ing. Lamberské Ing. Šebrle okomentoval, ţe se jedná o pozemky na ul. Českých Bratří. V současné době probíhá výstavba komunikací a inţenýrských sítí v ul. Č. Bratří a Slovenská, včetně propojky. Poslední věc, kterou je potřeba zajistit je vypořádání vlastnických vztahů k uvedeným parcelám. Majitelem uvedených parcel je Ing. Hana Lamberská. Doporučil odkoupit části parcel. Na těchto parcelách se v současné době nachází chodník, zeleň smrky a borovice. Při jednání se licitovalo o ceně. Při ceně pozemku 300 Kč/m 2 vychází tato výměra za Kč plus zpevnění chodníku 45m 2 po 800 Kč a zeleň za Kč, celkem se tedy jedná o Kč. Ing. Lamberská navrhla cenu 400Kč/m 2, s tím však nesouhlasil. Konečná verze je, ţe obě strany souhlasily s částkou Kč za celek. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda manţelé Lamberských doloţili cenu za kterou tyto pozemky koupili. Ing. Šebrle uvedl, ţe toto jednání nebylo o dokládání ceny, ale o dohodě obou stran. Jiné připomínky ani dotazy nebyly, proto pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM rozhodlo odkoupit pozemky p.p.č. 3081/166, 3081/193 a část p.p.č 3081/185 (cca 13 m 2 ) v k.ú. Lanškroun včetně zpevnění a zeleně na parcelách se nacházejících od Ing. Hany Lamberské, Lanškroun za navrţenou smluvní cenu. pro: 18, zdrţ.: 1 (Flugr) Prodlouţení termínu Ing. Němec Okomentoval Ing. Šebrle. Uvedl, ţe při výstavbě inţenýrských sítí bylo třeba zajistit příjezd na staveniště a jednotlivé parcely. Z tohoto důvodu Ing. Němec ţádá o prodlouţení termínu. Pan Flugr vznesl dotaz zda tato doba postačí na dostavbu. Ing. Šebrle odpověděl ţe ano. Pan Střecha uvedl, ţe to, ţe Ing. Němec ţádá o prodlouţení termínu je to nejmenší, nikdy uţ nebude mít takový terén jak byl ten původní. Doporučuje schválit. Město to nic nestojí. Upřesnil, ţe lhůta začíná běţet od října a ne od června. Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

11 Zápis z jednání ZM ze dne ZM schvaluje prodlouţení termínu stanoveného ve smlouvě o výstavbě a financování inţenýrských sítí v lokalitě ulice Slovenské a ul. Českých bratří v k.ú. Lanškroun uzavřené mezi Městem Lanškroun a Ing. Antonínem Němcem, Lanškroun o dobu čtyř měsíců po kterou nemohl Ing. Němec provádět výstavbu z důvodu zachování průjezdu přes jeho parcelu. Sdruţení obcí Orlicko Pan starosta uvedl, ţe formálně se jedná o příspěvek na provoz, nikoliv na nákup rolby na úpravu běţeckých stop v oblasti Buková hora Suchý vrch. Sdruţení obcí Orlicko si vezme úvěr na dobu osm let a z tohoto důvodu pozměnil návrh usnesení, ve kterém byly původně 4 roky. U příspěvku Kč za Lanškroun vychází 5 Kč/obyvatele/rok, obce Orlicka jsou ţádány o 9 Kč/obyvatele/rok. Spádové obce Orlicka také přispěly, pouze chybí usnesení města Letohrad. Město Ţamberk odmítlo, protoţe občané z tohoto města jezdí lyţovat spíše do Říček, nikoliv do Čenkovic. Příspěvek tedy poskytne město Červená Voda, Králíky i okolní vesnice. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jaké vesnice z Dobrobrovolného svazku byly osloveny. Pan starosta odpověděl, ţe byly osloveny obce Albrechtice a Horní Heřmanice ty se zatím nerozhodly, Výprachtice budou přispívat. Probíhá jednání s městem Štíty a Česká Třebová, bude snaha i o příspěvek města Brno. Město Svitavy odmítlo, protoţe má problém financovat své sjezdové trasy pro lyţaře. Doposud DSO přispívalo Kč.. Ing. Bernášek připomněl, ţe by bylo dobré, aby RNDr. Fiala manaţer DSO, napsal článek do Lanškrounských listů s tím, aby občané věděli kudy trasy povedou a aby věděli, ţe město na tyto sluţby přispívá. Pan starosta poděkoval za vhodnou připomínku a uvedl, ţe určitě bude sepsán článek v tomto smyslu. Pan Střecha uvedl, ţe občané Lanškrouna a spádových obcí se nemají jak dostávat do lyţařské oblasti Čenkovice. Uvedl, ţe autobus do této obce jede ráno, pak uţ po obědě. Podotknul, ţe v loni o zimních prázdninách studentů, jel z Čenkovic do Lanškrouna poslední spoj ve hod., coţ je zase moc brzo. Uvedl, příklad obce Dolní a Horní Morava, kde byl zřízen tzv. skibus, který zřejmě získává nějaký grant z Pardubického kraje, ten sváţí všechny lyţaře po uzavření sjezdovek aţ do města Králíky. Mgr. Joza uvedl, ţe i on sám vyuţívá běţeckých stop, stejně tak i mnoho lidí z Lanškrouna. Protoţe přesně zná situaci v oblastech Dolní a Horní Morava, popsal zastupitelům, ţe je zde zřízena firma Skisněţník s.r.o., která provozuje Skibus a platí náklady tím, ţe město Králíky ji ročně přispívá Kč. na Skibus. Souhlasí s p. Střechou s nedostatečným spojením do Čenkovic. Uvedl, ţe se tímto problém zabývali na sportovní komisi spolu s Mgr. Strnadem a Mgr. Dvořáčkem, dokonce Mgr. Strnad oslovil p. Kysilku majitele autobusové dopravy DOTA v Lanškrouně, ten byl však velmi skeptický a s návrhem nesouhlasil. Zmínil se také o tom, ţe by bylo dobré zřídit nějaký spoj do Ústí nad Orlicí, kam děti jezdí do aquaparku. Nelze pouštět děti běţnou linkovou dopravou, kdyţ autobusové nádraţí v ÚO je přes celé město. Pan starosta poděkoval za připomínky a návrhy a přednesl návrh usnesení: ZM rozhodlo poskytnout příspěvek Sdruţení obcí Orlicko ve výši ,- Kč ročně po dobu osmi let na strojové úpravy běţeckých stop v lyţařské oblasti Buková hora - Suchý vrch.

12 Zápis z jednání ZM ze dne Výstavba kabin a soc. zařízení Ing. Šebrle uvedl, ţe se jedná o výstavbu sociálního zařízení na fotbalovém hřišti v Dolním Třešňovci. Tyto kabiny jsou ve velmi kritickém stavu, jedná se o opravený domek. Byl zpracován projekt Ing. Němce na výstavbu nových kabin a soc. zařízení u tohoto fotbal hřiště. Rozpočtované náklady jsou na předloţeném projektu rozpočtovány na 4. mil. Kč., původní projekt byl rozpočtován na 6,5 mil. Kč.. Při snaze o získání dotace z Pardubického kraje i od ČSTV je potřeba, aby tato akce byla zařazena do priorit města. Na to je třeba přijmout usnesení ZM. Zatím však není řečeno, kdy se kabiny budou stavět, kdo je bude stavět a podobně. Toto usnesení je tedy zapotřebí pro další jednání. Mgr. Joza vznesl dotaz, jak na tom bude město s majetkem. V případě, ţe by město financovalo tuto akci bude také jejím majetkem? Pan starosta uvedl, ţe pozemky hřiště jsou v majetku města a objekt bude také v jeho majetku. Podotknul, ţe v dnešních Orlických novinách na str. 22 jsou výsledky okresního přeboru muţů IV. třídy, kde Sokol Dolní Třešňovec vede tabulku, jejich skóre je 16:0. Z toho plyne, ţe tento fotbalový oddíl má určitou budoucnost. Zároveň nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM schvaluje záměr výstavby kabin a sociálního zařízení pro fotbalové hřiště v Dolním Třešňovci a konstatuje, ţe tato akce patří mezi priority města. pro: 17, nepř.: 2 (Strnad, Dvořáček) 7. Diskuse zastupitelů RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda nějakým způsobem postoupila studie rybníků v Lanškrouně. Pan starosta odpověděl, ţe proběhlo jednání s ředitelem projekční firmy, pak se zodpovědným projektantem. Město firmě uţ třikrát prodlouţilo termín a firma nepodnikla vůbec nic. To co firma vypracovala jim bude vráceno, město však nezaplatí nic. V současné době se hledá jiná firma. RNDr. Sitová uvedla, ţe se v tisku dočetla o tom, ţe v letošním roce nezačne výstavba zimního stadionu, zajímá ji, zda se budou budovat alespoň přístupové komunikace, popř. propojka na ul. T. G. Masaryka. Pan starosta uvedl, ţe město to tak původně chtělo, nicméně projektanti však nedoporučují terénní úpravy před zimou kvůli rozbahnění terénu, sesuvu půdy,. V lokalitě Za Střelnicí jsou v určité vrstvě pod úrovni terénu plastické jíly. Z tohoto důvodu nedoporučují stavět cokoliv bez okamţité návaznosti další výstavby. Při nepříznivém počasí na jaře, by tak nebyl schopen vjezdu na tento pozemek ţádný mechanismus. Ing. Šebrle doplnil, ţe vybagrovaná zemina bude pouţita na výstavbu propojky. Potvrdil, ţe na podzim není dobré začínat se stavbou. Pan Flugr vznesl dotaz, jaká je situace ohledně propojky mezi ul. Nepomuckou a ul. Dobrovského, do dnešního dne nezpozoroval ţádnou změnu. Ing. Šebrle odpověděl, ţe o této akci proběhlo jednání mezi městem a Správou a údrţbou silnic (SÚS) a bylo dohodnuto, ţe investorem této akce bude SÚS Pardubického kraje, která na toto bude nárokovat prostředky z rozpočtu Pardubického kraje. Termín realizace by měl být příští rok. Pan Flugr uvedl, ţe se jedná o malý kousek komunikace a je kolem toho tolik jednání.

13 Zápis z jednání ZM ze dne Ing. Šebrle jej poopravil, o tak malý kousek se nejedná. Je potřeba tam vyřešit situaci s tím, aby ani jeden z dotčených nedělal problémy. Akce bude také finančně náročná, předběţný odhad je asi 5 mil. Kč. Pan Flugr upozornil na to, ţe na dubnovém ZM bylo přijato usnesení na začátky jednání ZM od hod.. Doposud se začíná od hod., mělo by se tedy zrušit. Pan tajemník uvedl, ţe toto do příštího jednání ZM opraví. Připraví jiné usnesení. Poslední dotaz p. Flugra je ohledně stromů v lokalitě Pod Penzionem. Pan starosta uvedl, ţe na podnět připomínky p. Flugra se byl osobně podívat na dřeviny, uvedl, ţe jeden strom je uschlý, jeden jeřáb je nakloněn, avšak nepadá. Dohodl se s Ing. Marešem o přistavení tzv. trojnoţky, která by strom podpírala. Pan Vacek vznesl dotaz, kdo provádí výběr firem pro výběrová řízení. Pan starosta odpověděl RM. Mgr. Joza vznesl dotaz, jaká je situace v souvislosti s výstavbou prodejny Albert. Ing. Šebrle uvedl, ţe tato záleţitost jde mimo město, nicméně uvedl, ţe firma Ahold, která tuto prodejnu staví měla problémy se stavebním povolením, protoţe podmínkou Povodí Moravy bylo, ţe vstup do prodejny, musí být umístěn cca 30cm nad úrovní stoleté vody, protoţe se tato prodejna nachází v záplavové oblasti. Nyní je situace vyřešena kompromisem. RNDr. Sitová vznesl dotaz, zda kdyţ má tyto problémy prodejna Albert, zda jsou vyřešeny s prodejnou Lidl. Pan starosta uvedl, ţe si toto sám zjišťoval u projektanta, který prodejnu navrhoval, ten jej ubezpečil, ţe tento problém je vyřešen. 8. Usnesení Pan tajemník zrekapituloval jednotlivá přijatá usnesení a p. starosta o nich nechal hlasovat jako o celku. 9. Závěr Pan starosta připomněl, ţe jednání příštího ZM se koná dne od hod.. Zároveň pozval všechny zastupitele spolu s partnery na slavnostní večeři a galavečer v budově Kulturního centra v Lanškrouně a to při příleţitosti konání Dnů česko německé kultury. V této souvislosti poţádal jednotlivé členy ZM, aby na sekretariátě MěÚ ohlásili svou účast, popř. neúčast do pátku , do hod.. Vyzval členy ZM k podání návrhů na udělení pamětních medailí města. Na závěr poděkoval všem přítomným za účast na jednání ZM a s přáním na dobrou noc ukončil jednání ZM v hod..

14 Zápis z jednání ZM ze dne Ing. Jan Šebrle, v.r. Mgr. Zdeněk Baborák, v.r. 1. místostarosta 2. místostarosta Ing. Martin Košťál, v.r. starosta Zápis byl vyhotoven Ověřovatelé zápisu: Mgr. Stanislava Švarcová, v. r.. Jaroslav Karlík, v. r..

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Zápis ZM 8. 12. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Číslo jednání: JedNZ2-13/2012 Datum jednání: 13.09.2012 Místo jednání: Hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Pavel Jiran, MVDr Ladislav Janovec, Mgr. Miroslav Němec Hosté: - Přílohy:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Týkají se uţivatelů čtyřiceti bytů v majetku města. Novela Občanského zákoníku, platná od

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více