Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 6. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 6. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13"

Transkript

1 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 6. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13

2 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ 5 hodin ŘÍJEN První kontrolní diktát s testem 6 hodin LISTOPAD CELKEM 9 HODIN Druhý kontrolní diktát s testem PROSINEC CELKEM 6 HODIN LEDEN Třetí kontrolní diktát s testem ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA Úvod do učiva 6. ročníku. SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY STRUČNÁ MLUVNICE ČESKÁ JINÉ JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY PODSTATNÁ JMÉNA a jejich mluvnické kategorie PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ PODSTAT. JMEN Některé ODCHYLKY od pravidelného skloňování podstat. jmen PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘÍDAVNÁ JMÉNA Skloňování Stupňování Jmenné tvary ZÁJMENA Druhy Skloňování Vzory ČÍSLOVKY SLOVESA Mluvnické kategorie sloves Podmiňovací způsob přítomný a minulý Opakování - mluvnické kategorie Práce se slovníkem, stručnou mluvnicí, Pravidly českého pravopisu a orientace v nich Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková Podstatná jména obecná a vlastní Skloňování vlastních jmen Procvičování určování vzorů a skloňování podle nich Nepravidelnosti ve skloňování Názvy částí těla Vlastní jména osobní Skloňování pomnožných jmen Jazykové příručky Opakování druhů přídavných jmen, určování druhů Pravopis koncovek Tvoření tvarů Stupňování Procvičování skloňování příd. jmen Procvičování pravopisu jmenných tvarů Druhy zájmen Vyhledávání druhů v textu, Tvary osobních zájmen, Informativně o skloňování zájmen ukazovacích, přivlastňovacích a vztažných Skloňování zájmen: jenž, můj, tvůj, svůj, týž, tentýž Druhy a pravopis číslovek Druhy a pravopis číslovek Základní číslovky a jejich tvary Mluvnické kategorie sloves a jejich procvičování Tvary jednoduché a složené Tvary určité a neurčité Užívání podmiňovacího způsobu a užívání spisovných tvarů

3 ÚNOR CELKEM 6 HODIN Čtvrtý kontrolní diktát s testem BŘEZEN 6 hodin DUBEN CELKEM 6 HODIN Pátý kontrolní diktát s testem KVĚTEN 4 hodin ČERVEN CELKEM 7 HODIN Šestý kontrolní diktát s testem SLOVESNÝ ČAS SKLADBA VĚTNÉ ČLENY ZÁKLADNÍ A ROZVÍJEJÍCÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZÁKLADNÍCH A ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ PŘÍVLASTEK PŘEDMĚT PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VĚTY JEDNODUCHÉ SOUVĚTÍ VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SOUVĚTÍ INTERPUNKCE V SOUVĚTÍ SPOJOVACÍ VÝRAZY ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA ZVUKOVÁ STRÁNKA SLOVA A VĚTY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ROZVRSTVENÍ JAZYKOVĚDA A JEJÍ SLOŽKY Užívání slovesných časů Základní skladební dvojice Podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný Pravopis koncovek příčestí minulého Grafické znázornění Určování rozvíjejících větných členů Určování rozvíjejících větných členů Vyhledávání vět jednoduchých Část podmětová a přísudková Grafické znázornění věty jednoduché Rozlišení věty jednoduché a souvětí Určování počtu vět v souvětí Rozlišení věty hlavní a vedlejší Zakreslování vět v souvětí do grafu (orientačně) Procvičování interpunkce Typické spojovací výrazy Hláska a písmeno Výslovnost souhláskových skupin Spodoba hlásek a pravopis Přízvuk, melodie, důraz, tempo a pauzy. Spisovný a nespisovný jazyk, nářečí, slang, argot, obecná čeština (orientačně) Opakování a procvičování práce s jazykovými příručkami v on-line podobě na internetu

4 SLOH HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 9 HODIN ÚVODNÍ HODINA, SEZNÁMENÍ S UČIVEM VYPRAVOVÁNÍ Co se rozumí slohem, stylistika Projev mluvený a psaný, komunikace Časová posloupnost Reprodukovaný děj ŘÍJEN CELKEM 5 HODINY OSNOVA JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY REPRODUKCE První kontrolní slohová práce LISTOPAD 1 HODINA 5 hodin POPIS A JEHO FUNKCE POPIS BUDOVY POPIS MÍSTNOSTI POPIS KRAJINY Osnova: heslovitá, větná, citátová, obrázková Vhodné užití jazykových prostředků a vyprávěcí postup Členění na odstavce Dokončení vypravování Druhy popisu Jazykové prostředky a popisný postup Členění na odstavce PROSINEC CELKEM 4 HODINY Druhá kontrolní slohová práce. LEDEN CELKEM 4 HODINY POPIS KRAJINY POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU ÚNOR CELKEM 4 HODINY 4hodiny VÝTAH A VÝPISKY DOPIS OSOBNÍ BŘEZEN CELKEM 3 HODINY DOPIS ÚŘEDNÍ Spisovná forma Odborný text, termíny Řazení hlavních myšlenek a jejich výběr Výtah z populárně naučného textu Grafická úprava výpisků Výpisky heslovitě, výpisky větami Výpisky z populárně naučného textu Stylizace soukromého dopisu, úprava Dopis kamarádovi a rodičům Psaní dopisů různým adresátům Úprava obálky

5 Třetí kontrolní slohová práce DUBEN CELKEM 4 HODINY KVĚTEN CELKEM 4 HODINY ČERVEN CELKEM 3 HODINY VYPLŇOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH TISKOPISŮ JEDNODUCHÉ KOMUNIKAČNÍ ŽÁNRY ZPRÁVA A OZNÁMENÍ OBJEDNÁVKA A INZERÁT LITERATURA Věcnost údajů HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ (počet hodin je orientační) ŘÍJEN-LISTOPAD MŮJ DOMOV A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ J.V. Sládek: Čechy F.Nepil: Každá země je nějak hezká R.M.Rilke: Středočeská krajina J. Čapek: Rodný kraj J.Jech: Dukáty ve vejcích OTEC VLASTI E. Petiška: Král ze zlaté kolébky Karel IV.: Když jsme přišli do Čech Karel IV.: Ten čas jsme jednou jeli J. Neruda: Romance o Karlu IV. V. Cibula: O mostě z vajec, tvarohu a syrečků J. Žáček: Sochy na Karlově mostě A. Wenig: Divotvorný meč Z. Mahler: Svatováclavská koruna J. Vrchlický: Noc na Karlštejně UČITEL NÁRODŮ H. Doskočilová: J.A. Komenský I. Olbracht: O zmatení jazyků J. Žáček: Odemyky zamyky E. Frynta: Angličané I. Hurník: V Lešně Pravidla úpravy strojopisných textů Vyplnění poštovní poukázky a podacího lístku Vzkaz, SMS Novinová zpráva, vyhledávání v tisku a doplňování neúplných údajů Tvorba oznámení, plakát Základní požadované údaje Vyhledávání inzerátu v tisku, odpověď na inzerát Sestavení objednávky zboží, objednávka v internetovém obchodě Celoročně: Četba literárních ukázek Zdokonalování čtenářských návyků Rozlišení textů na poezii a prózu Pověst a regionální pověst Romance Dramatizovaná báseň Pamětní texty Život a dílo J. A. Komenského Pojem exil

6 J.A. Komenský: Ukolébavka F. Kožík: Černý mor NÁROD SOBĚ J. Seifert: Hora Říp J. John: Kámen z památného Řípu K. Heger: Ve zlaté kapličce J. John: Divadlo hoří K. Čapek: Starý mistr L. Stehlík: Otava Historie Národního divadla, jeho výzdoba a architektura Pojmenování divadelních prostor Významné osobnosti Národního divadla Historie státní hymny LISTOPAD-PROSINEC Z. Mahler: Kapitoly ze života B. Smetany I. Hurník: Vltava BEJVÁVALO F. Nepil: Každý jsme odněkud F. Hrubín: Červenec B. Němcová: Obžínky na ratibořickém panství B. Němcová: Babička L. Fikar: Pečení chleba na vsi M. Ulčová: Havelské posvícení Lidová slovesnost o posvícení M. Ulčová: Husy, husičky Lidová slovesnost o husách M. Aleš: Špalíček J. Mánes: Orloj Vysvětlení některých místních tradic a zvyků Pojmy rapsodie, mýtus, alegorie, elegie Ukázky archaických slov Pojem rodokmen Ústní lidová slovesnost Pranostiky, pořekadla, přísloví a rčení, rozpočitadla, hádanky, lidové písně Lidový kroj, muzeum krajky, národopisné muzeum PROSINEC-LEDEN LEDEN-BŘEZEN Školní kolo recitační soutěže. ZA DOBRODRUŽSTVÍM V NEBEZPEČÍ Jar. Foglar: Ježek v kleci E.T. Seton: Válečná čelenka A. Randíme: Šlépěje v bahně L. Moulis: Připravujeme se na sníh A. Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka R. Kipling: Mauglí J.O. Curwood: Král šedých medvědů K. May: Souboj E. Štorch: Zubři V ZAHRADĚ, V LESE, NA HORÁCH J. Tomeček: Jíkavci, Kosí Rozdíl mezi uměleckou a brakovou literaturou Komiks, pokus o vlastní komiks Dobrodružná povídka Vyhledávání motivů statečnosti Filmové a literární zpracování Rozlišení textů na lyrické a epické Volná reprodukce přečteného

7 DUBEN KVĚTEN Y KVĚTEN-ČERVEN MINIMÁLNĚ 5 HODIN pořádek J. London: Bílý tesák K. Nový: Potulný lovec V. Bianko: Daleká cesta J.V. Sládek: Studánka J. Skácel: Modlitba V. Holan: Pak studánku jsme našli V. Nezval: Skřivánek, Noční můra, Bělásek M. Reiznerová: Lidé se přestali smát NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY VE ŠKOLE, DOMA A MEZI KAMARÁDY R. Goscinny: Návrat z prázdnin S. Rudolf: Siky V. Steklač: Boříkovy lapálie Z.Kriebel: Hra na déšť M. Twain: Piráti, Dobrodružství na řece J. Žáček: Hledám tátu J. Plachta: Štěně s dlouhým krkem E. Bass: Profesionálové VE ŠKOLE FANTAZIE Ivan Martin Jirous: Krajina Dudédu J.R.R. Tolkien: Temný hvozd R.L. Stevenson: Před usnutím J. K. Rowlingová: Škola čar a kouzel O. Preussler: Čarodějův učeň Jiří Kolář-J- Hiršal: Enšpígl O. Scheinpflugová: Poslední čert textu, rozvíjení komunikačních dovedností Řeč přímá, nepřímá a polopřímá Metafora, personifikace, zvukomalba Pojem dětská tématika Popis hlavního hrdiny ICH a ER forma Humor a nadsázka Dobro x zlo Pranostiky x přísloví, rčení (opakování) Hodinová dotace: Mluvnice (dvě hodiny týdně) Literatura (dvě hodiny týdně) Sloh (jedna hodina týdně) pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA 1 hodina Úvod

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více