Tabulace učebního plánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulace učebního plánu"

Transkript

1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 1. ročník (1A) Jazyková úroveň: A1 Tématická oblast Oblast osobní- první kontakty, osobní údaje, bydliště, domov, rodina a její společenské vztahy, rodinný život, přátelé, příbuzní, vybavení domácnosti, osobní dopisy. Oblast osobnostníčlověk(vnější vzhled, vlastnosti, pocity), volný čas a zájmy, způsoby trávení volného Jazyková složka Fonetika-slovní a větný přízvuk, plynulost, intonace, melodie vět Pravopis-interpunkce, velká písmena u substantiv, pravidla u běžných slov Lexikologie a ustálená slovní spojení- vazba wie geht s, zu Hause-nach Hause Gramatika Podstatná jména: člen určitý, neurčitý, určení rodu A1/částečně A2: Poslech: Student rozpozná běžně používaná slova a zcela základní fráze a jednoduché věty, týkající se jeho osoby, jeho rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. / Student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Dokáže pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení. Čtení Student rozumí známým jménům a slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. / Student rozumí velmi krátkým jednoduchým textům. Dokáže vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Mezipředmětové vztahy- Z-čtení z mapy, cestování, bydliště D-hist.památky města ZSV- člověk a vztahy k bližním, seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, rodina a přátelé Čj-kulturní život ve městě Bi- zdraví a nemoc, lidské tělo, stravování INT OSV-erste

2 času, záliby, zvířata, vyjadřování vztahů, názory a postoje k blízkému okolí. Oblast vzdělávacíškola, učitelé, školní předměty, dění ve škole a po škole, problémy ve škole, výuka, domácí úkoly, zaměstnání. Oblast veřejnádenní program, každodenní povinnosti, všední den, životní styl, příležitostná práce, časové údaje, potraviny, jídlo, stravovací zařízení, strav.návyky, kulturní akce, cestování, orientace ve městě, památky a kult.zařízení, podstatných jmen, skloňování v jedn.a množ.čísle, složená slova Přídavná jména v přísudku, přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných. Číslovky základní řadové, století, spojení am,um, určení času. Osobní, tázací, přivlastňovací zájmena, skloňování. Slovesa-časování pravidelných, nepravidelných a pomocných sloves, přítomný a minulý čas, způsobová slovesa, imperativ, tykání x vykání, zápor, slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, sloveso wissen Příslovce tázací. Předložky se 3.p., 4.p., se Ústní interakce Student se dokáže účastnit velmi jednoduché interakce, je-li jeho partner ochoten zopakovat svou výpověď nebo ji přeformulovat a sdělit pomaleji a je-li ochoten pomoci mu formulovat, co se snaží říct. Dokáže klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají jeho bezprostředních potřeb nebo jde-li o velmi běžné záležitosti. / Student si dokáže poradit v jednoduchých obvyklých situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o každodenních tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet. Samostatný ústní projev Student dokáže jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije a lidi, které zná. / Student dokáže použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, své životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. Písemný projev Student dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené/blahopřání. Dokáže vyplnit formuláře s osobními údaji například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. / Student dokáže napsat krátké jednoduché vzkazy a zprávy týkající se jeho bezprostředních Kontakte-poznávání a rozvoj vlastní osobnosti PRO-Wer bin ich und wohin gehe ich INT VMEGS-meine Schule-vzdělávání v Evropě a ve světě INT OSV-Wie geht es dir-sociální komunikace INT OSV-Familiemorálka všedního dne INT MVinternationale Küche-vztah k multil.situaci INT EV-Reisenživot.prostředí INT OSV-Angebot und Nachfragespolupráce a soutěž

3 dopr.prostředky. 3.a4.p. potřeb. Dokáže napsat velmi jednoduchý osobní dopis. Oblast pracovní -prodej a služby, druhy obchodů, zboží, nákup. Reálie německy mluvících zemí -vlastní jména, města, země, jazyky, státy a národnosti, mezinárodní jídla, speciality v NSR Vídeň-prohlídka města Berlín-das KaDeWe Lindau-památky města Skladba: podmět man, vazba es gibt, slovosled ve větě hlavní, tázací, nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací, větný rámeczpůsobová slovesa ve větě, slovesa s odlučitelnou předponou ve větě, příslovečné určení času.

4 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 2. ročník (2.A) Jazyková úroveň: A1 A2 Tématická oblast Režim dne Povolání a jejich denní režim Zájmy a záliby Mezilidské vztahy Charakteristika osob Plány do budoucna Přítomný čas nepravidelných sloves Slovesa s předponou odlučitelnou a neodlučitelnou Určení času Zu Hause nebo nach Hause? Přítomný čas nepravidelného slovesa gehen Přivlastňovací zájmena Osobní zájmena v 3. a 4 pádu Tázací zájmeno wer 2. pád jmen vlastních H + L: rozumí popisu denního režimu, rozumí rozhovoru a textu na téma režim dne a na téma povolání a jejich časový harmonogram Sp + Sch: dovede určovat denní čas a denní doby, umí pojmenovat činnosti v každodenním životě, vypráví o svém dnu, popisuje průběh dne jiných osob, připravuje a vede rozhovory na toto téma H + L: rozumí v psané i slyšené formě rozhovorům na téma zájmy, plány do budoucna, charakteristika osob, problematika mezilidských vztahů Sp + Sch: vypráví o zájmech svých i jiných osob, vypráví o plánech do budoucna svých i jiných osob, umí popisovat a charakterizovat osoby, dokáže připravit a vést rozhovor, umí vyjádřit mínění o jiných lidech, dokáže se vyjádřit o vztazích INT - OSV ZSV INT - OSV

5 Zdraví Prosba o pomoc Vyjádření lítosti Žádost o dovolení Zdravotně postižení lidé Modální slovesa Význam modálních sloves Modální slovesa ve větě Souvětí podřadné H + L: rozumí v slyšené i psané formě textu na téma zdraví, zdravotní problémy, rozumí diskusi na téma postižení lidé Sp + Sch: informuje o problémech a potížích, vyjadřuje prosbu o pomoc, umí odmítnout a uvést důvod odmítnutí, vyjadřuje lítost, žádá o dovolení, diskutuje na téma zdravotně postižení lidé B, ZSV INT - OSV Historické události Životopis Významné osobnosti Minulý čas perfektum Tvoření příčestí minulého Pomocná slovesa haben a sein Minulý čas préteritum Příslovečná určení času H + L: rozumí ve slyšené i v psané formě rozhovorům a textům na témata události ve světě, historické události, mezníky ve svém životě a život známých osobností Sp + Sch: informuje o událostech, dokáže používat minulý čas, přiřazuje události k datům, vypráví o minulých událostech ve svém životě, používá D INT VMEGS, OSV PRO Lidské tělo Nemoci Správná životospráva, pohyb Modální sloveso sollen Použití zvratného zájmena Předložka seit Rozkazovací způsob tvoření a použití H + L: rozumí ve slyšené i v psané formě rozhovorům a textům na téma lidské tělo, nemoci a správná životospráva Sp + Sch: umí popsat části těla, sděluje, jak se cítí a ptá se na totéž, dokáže pojmenovat běžné nemoci, umí nemoc popsat a sdělit délku jejího trvání, používá rozkazovací způsob, podává informace o problémech a jejich následcích a navrhuje řešení B INT - EV Doprava Dopravní nehoda předpoklady, průběh. následky Předložky pojící se s 3. nebo 4. pádem H + L: rozumí ve slyšené i v psané formě popisu situací ohledně dopravní nehody a dopravní situace Sp + Sch: umí vylíčit událost s použitím minulého času a popsat situace vyobrazené na obrázku, formuluje předpoklady, vyjádří posloupnost událostí, ve vyprávění používá předložky (určující místo) INT - VMEGS

6 Dovolená Prázdniny a různé formy jejich trávení Počasí Výlety Charakteristika osob Známé osobnosti, jejich vzhled a charakterové vlastnosti Oblékání Barvy Příslovečné určení místa Souvětí podřadné Stupňování přídavných jmen Přídavné jméno ve funkci přívlastku Sloveso gefallen H + L: rozumí tématům prázdniny, počasí, dovolená Sp + Sch: popisuje, jakému způsobu a formě trávení prázdnin dává přednost, umí provést anketu na toto téma, vyjádří názor na téma prázdniny, dokáže debatovat na téma prázdniny a téma priority v souvislosti s dovolenou či prázdninami jiných osob, formuluje návrhy s použitím vět se spojkou wenn, používá předložky při popisování míst výletu nebo pobytu H + L: rozumí ve slyšené i psané formě tématům lidé a jejich vzhled a charakterové vlastnosti, oblečení a způsob oblékání Sp + Sch: umí vyprávět o (známých) lidech, srovnává osoby, vyjadřuje vlastní názor na téma lidé, stupňuje přídavná jména (ve všech 3 stupních) v přívlastku, popíše názvy oblečení, dokáže poradit ohledně způsobu odívání Z INT - MV INT - OSV

7 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Německý jazyk Ročník: 3.ročník (3.A) Jazyková úroveň: A2 B1 Tématická oblast Povolání Výběr zaměstnání a ucházení se o místo Životopis Fakta a svědectví Důležité události Když mi bylo Můj první školní den Sloveso werden Skloňování podstatných jmen 2.pád Účelové věty se spojkou damit / konstrukce um...zu Préteritum sloves haben a sein Préteritum pravidelných a nepravidelných sloves Préteritum způsobových sloves Časové věty se spojkami als/wenn Časové věty se spojkami während / bevor / nachdem H + L: rozumí ve slyšené i psané formě tématu povolání, hledání pracovního místa, rozumí psanému textu životopisu jiných osob Sp + Sch: umí pojmenovat názvy zaměstnání a činností s nimi souvisejících, vyjmenuje povahové vlastnosti a dovednosti potřebné k jejich vykonávání, pojmenuje jejich klady a zápory, dokáže mluvit o výběru povolání a odůvodní jej, používá vedlejší věty se spojkou damit a konstrukce s um...zu, používá 2.pád podstatných jmen, rozumí životopisu jiných a umí napsat svůj vlastní H: rozumí jednoduše řečeným zprávám v rozhlasu, orientuje se v diskusi na téma nejnovější události L: čte s porozuměním zprávy o politických událostech Sp: umí vyprávět o svých zážitcích s použitím minulého času préterita, vypráví o sobě a o jiných lidech pomocí vět s časovými spojkami als / wenn Účastní se aktivně diskuse o událostech Sch.: dokáže připravit a napsat anketu ZSV INT - OSV D, Z INT - VMEGS

8 Výhledy do budoucna Svět v roce 2025 Moje plány po maturitě Obavy z budoucnosti? Partnerství Inzeráty na seznámení Povahové rysy Astrologie Budoucí čas (futurum I) Nepřímá otázka Souvětí se spojkou obwohl / trotzdem Přídavné jméno v přívlastku Tázací zájmena was für ein?, welcher? H.: rozumí projevu na téma budoucnost L.: čte s porozuměním články na téma plány do budoucna, svět a příroda v ohrožení, vyhlídky do budoucna Sp.: dokáže vyjadřovat svoje pocity, emoce a plány Sch.: napíše jednoduchý formální dopis H.: rozumí poslechu na téma partnerství, pomocí metody řízeného rozhovoru získává potřebné informace Sp.: dokáže jednoduchým způsobem vyprávět na téma svých zájmů a zájmů ostatních lidí, dokáže navazovat verbální kontakty Sch.: dokáže zformulovat jednoduchou odpověď na inzerát Z, F, B INT - VMEGS INT - OSV Emoce a pocity Láska a trápení Téma láska v hudbě Konjunktiv II: opis s würde + infinitiv Konjunktiv II nepravidelných sloves Konjunktiv II sloves sein, haben, werden Konjunktiv II způsobových sloves Vztažné věty H. + L.: rozumí poslechu na dané téma, dokáže reagovat na otázky související s emocemi a partnerstvím; v textu vyhledá potřebné informace Sp.: vypráví o svých emocích, formuluje radu za pomocí podmiňovacího způsobu, vyjádří předpoklad pomocí sloves v podmiňovacím způsobu, popisuje osoby nebo předměty s použitím vedlejších vět Sch.: umí napsat neformální osobní dopis včetně všech jeho povinných částí, napíše příteli pozvánku na kulturní představení INT - OSV

9 Fantazie, sny a přání O čem sní lidé Bylo by pěkné, kdyby,... Vzory mladých lidí Vazby sloves Zájmenná příslovce tázací H.+ L.: rozumí středně těžkému textu na téma plány do budoucna Sp.: dokáže vyprávět o svých plánech a projektech do budoucnosti za použití podmiňovacího způsobu, umí vyjádřit přání, vyjádří předpoklad týkající se současnosti i budoucnosti Sch.: napíše formální dopis podle předloženého scénáře INT MED. V. Události Každoroční slavnosti a akce v Německu Trpný rod (pasivum) Vyjádření původce děje Všeobecný podmět man Příčestí přítomné a minulé Tvoření příčestí Příčestí jako rozvitý přívlastek H.: rozumí textům s informacemi o světových událostech L.: s pomocí slovníku rozumí novinovým článkům Sp.: vypráví o událostech a činnostech s použitím trpného rodu sloves Sch.:napíše dopis jako žádost o účast na lyžařském závodu ve Švýcarsku; Z INT MV PRO

10 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 4. ročník (4.A) Jazyková úroveň: B1 Tématická oblast Denglisch Anglická slova v němčině Argumenty pro a proti Zájmena neurčitá Konjunktiv I Přímá a nepřímá řeč Převádění řeči přímé na nepřímou Podstatná jména přejatá z angličtiny H.: rozumí informativnímu textu o anglicismech v německém jazyce a o jejich typech L.: cituje tiskové informace a názory v nich obsažené Sp.: rozumí argumentům pro a proti a dokáže formulovat vlastní, používá neurčitá (záporná) zájmena (k)einer,(k)eins, welche/keine Sch.: přepíše novinový článek do nepřímé řeči Z, AJ INT - VMEGS Svět Životní prostředí Ochrana životního prostředí Pohled na ochranu živ. prostředí v různých zemích Složená podstatná jména Složená přídavná jména Vedlejší věty způsobové se spojkou indem Vazby podstatného a přídavného jména H.: rozumí textu k ekologickému tématu (neznámá slova vyhledá ve slovníku) L.: rozumí interpretaci statistik, čte texty na téma ochrana životního prostředí Sp.: popisuje jevy (ne)příznivé pro životní prostředí, dokáže informovat o činnosti různých ekologických organizací, informuje ostatní o tom, co sám dělá pro ochranu živ. prostředí Sch.: napíše formou u odpověď na inzerát nalezený na internetu a týkající se činnosti dobrovolníka v ekologické organizaci WWF Z, B INT EV PRO

11 Německo - reálie Národnostní menšiny Multikulturní společnosti Vedlejší věty opakování a upevňování gramatiky H. + L.: rozumí textu o multikulturní společnosti, z různých textů a nahrávek poznává a následně popisuje známé německé osobnosti, ale také produkty a místa spojená s Německem Sp.: hovoří na téma stereotypů a předsudků ve společnosti a problémů multikulturní společnosti, dokáže uvést základní informace o politickém systému Německa Z, D ZSV INT - MV Česká Republika Reálie České osobnosti Stupňování přídavných jmen Vyjadřování českého jeden / jedna / jedno z nej- Vzájemné postavení příslovečných určení Používání záporu nicht ve větách H.: rozumí poslechovému textu na téma reálie České Republiky L.: čte a přiřazuje zprávy k významným a historickým událostem Sp.: připraví prezentaci o České Republice / o svém regionu nebo městě/ a připraví program pro turisty; charakterizuje sám sebe ve Z, ČJ INT - VMEGS Vysvětlivky: Z zeměpis, D dějepis, B biologie, ZSV základy společenských věd, AJ anglický jazyk, F fyzika, INT integrace, průřezová témata, OSV osobnostní a sociální výchova, VMEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, MV multikulturní výchova, EV environmentální výchova, MED. V mediální výchova; PRO projektové téma

12 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK Ročník: Kvinta Jazyková úroveň: A2 Tématická oblast Fakta a svědectví Důležité události Když mi bylo... Můj první školní den Výhledy do budoucna Svět v roce 2025 Moje plány po maturitě Obavy z budoucnosti? Préteritum sloves haben a sein Préteritum pravidelných a nepravidelných sloves Préteritum způsobových sloves Časové věty se spojkami als/wenn Časové věty se spojkami während / bevor / nachdem Budoucí čas (futurum I) Nepřímá otázka Souvětí se spojkou obwohl / trotzdem H: rozumí jednoduše řečeným zprávám v rozhlasu, orientuje se v diskusi na téma nejnovější události L: čte s porozuměním zprávy o politických událostech Sp: umí vyprávět o svých zážitcích s použitím minulého času préterita, vypráví o sobě a o jiných lidech pomocí vět s časovými spojkami als / wenn Účastní se aktivně diskuse o událostech Sch.: dokáže připravit a napsat anketu H.: rozumí projevu na téma budoucnost L.: čte s porozuměním články na téma plány do budoucna, svět a příroda v ohrožení, vyhlídky do budoucna Sp.: dokáže vyjadřovat svoje pocity, emoce a plány Sch.: napíše jednoduchý formální dopis Z, D INT - VMEGS Z, B INT VMEGS, EV

13 Partnerství Inzeráty na seznámení Povahové rysy Astrologie Emoce a pocity Láska a trápení Téma láska v hudbě Přídavné jméno v přívlastku Tázací zájmena was für ein?, welcher? Konjunktiv II: opis s würde + infinitiv Konjunktiv II nepravidelných sloves Konjunktiv II sloves sein, haben, werden Konjunktiv II způsobových sloves Vztažné věty H.: rozumí poslechu na téma partnerství, pomocí metody řízeného rozhovoru získává potřebné informace Sp.: dokáže jednoduchým způsobem vyprávět na téma svých zájmů a zájmů ostatních lidí, dokáže navazovat verbální kontakty Sch.: dokáže zformulovat jednoduchou odpověď na inzerát H. + L.: rozumí poslechu na dané téma, dokáže reagovat na otázky související s emocemi a partnerstvím; v textu vyhledá potřebné informace Sp.: vypráví o svých emocích, formuluje radu za pomocí podmiňovacího způsobu, vyjádří předpoklad pomocí sloves v podmiňovacím způsobu, popisuje osoby nebo předměty s použitím vedlejších vět Sch.: umí napsat neformální osobní dopis včetně všech jeho povinných částí, napíše příteli pozvánku na kulturní představení ZSV INT OSV PRO ZSV INT - OSV Fantazie, sny a přání O čem sní lidé Bylo by pěkné, kdyby,... Vzory mladých lidí Vazby sloves Zájmenná příslovce tázací H.+ L.: rozumí středně těžkému textu na téma plány do budoucna Sp.: dokáže vyprávět o svých plánech a projektech do budoucnosti za použití podmiňovacího způsobu, umí vyjádřit přání, vyjádří předpoklad týkající se současnosti i budoucnosti Sch.: napíše formální dopis podle předloženého scénáře ZSV INT - OSV

14 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK Ročník: Sexta Jazyková úroveň: B1 Tématická oblast Události Každoroční slavnosti a akce v Německu Denglisch Anglická slova v němčině Argumenty pro a proti Trpný rod (pasivum) Vyjádření původce děje Všeobecný podmět man Příčestí přítomné a minulé Tvoření příčestí Příčestí jako rozvitý přívlastek Zájmena neurčitá Konjunktiv I Přímá a nepřímá řeč Převádění řeči přímé na nepřímou Podstatná jména přejatá z angličtiny H.: rozumí textům s informacemi o světových událostech L.: s pomocí slovníku rozumí novinovým článkům Sp.: vypráví o událostech a činnostech s použitím trpného rodu sloves Sch.:napíše dopis jako žádost o účast na lyžařském závodu ve Švýcarsku; H.: rozumí informativnímu textu o anglicismech v německém jazyce a o jejich typech L.: cituje tiskové informace a názory v nich obsažené Sp.: rozumí argumentům pro a proti a dokáže formulovat vlastní, používá neurčitá (záporná) zájmena (k)einer,(k)eins, welche/keine Sch.: přepíše novinový článek do nepřímé řeči Z INT - MV Z, AJ INT VMEGS PRO

15 Svět Životní prostředí Ochrana životního prostředí Pohled na ochranu živ. prostředí v různých zemích Německo - reálie Národnostní menšiny Multikulturní společnosti Složená podstatná jména Složená přídavná jména Vedlejší věty způsobové se spojkou indem Vazby podstatného a přídavného jména Vedlejší věty opakování a upevňování gramatiky H.: rozumí textu k ekologickému tématu (neznámá slova vyhledá ve slovníku) L.: rozumí interpretaci statistik, čte texty na téma ochrana životního prostředí Sp.: popisuje jevy (ne)příznivé pro životní prostředí, dokáže informovat o činnosti různých ekologických organizací, informuje ostatní o tom, co sám dělá pro ochranu živ. prostředí Sch.: napíše formou u odpověď na inzerát nalezený na internetu a týkající se činnosti dobrovolníka v ekologické organizaci WWF H. + L.: rozumí textu o multikulturní společnosti, z různých textů a nahrávek poznává a následně popisuje známé německé osobnosti, ale také produkty a místa spojená s Německem Sp.: hovoří na téma stereotypů a předsudků ve společnosti a problémů multikulturní společnosti, dokáže uvést základní informace o politickém systému Německa Z, B, INT - EV Z, D ZSV INT - MV Česká Republika Reálie České osobnosti Stupňování přídavných jmen Vyjadřování českého jeden / jedna / jedno z nej- Vzájemné postavení příslovečných určení Používání záporu nicht ve větách H.: rozumí poslechovému textu na téma reálie České Republiky L.: čte a přiřazuje zprávy k významným a historickým událostem Sp.: připraví prezentaci o České Republice / o svém regionu nebo městě/ a připraví program pro turisty B, ZSV INT - EV

16 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Německý jazyk Ročník: Septima Jazyková úroveň: B1 Tématická oblast Mezilidské vztahy Tykání / vykání Charakteristika osob Inzeráty na seznámení Technika a každodenní život Počítačová gramotnost Návody k ovládání technických zařízení Vedlejší věty podmínkové Vedlejší věty vztažné Zpodstatnělá přídavná jména Slabé skloňování podstatných jmen Párové spojky (je desto) Spojky als ob, während, nachdem, bevor H.: rozumí konverzaci lidí na téma z každodenního života; rozumí inzerátu na seznámení vysílanému rádiem L.: čte s porozuměním články na téma partnerství, trávení volného času, charakteristika osob Sp.: Dokáže popsat a charakterizovat ideálního partnera H.: žák rozumí základním pokynům ohledně používání počítačové techniky, rozumí pomalému a zřetelnému poslechovému textu s danou tematikou. L.: rozumí textu, v němž se vyskytují často používané termíny z oblasti techniky, přečte s porozuměním návod k použití technického zařízení, neznámá slovíčka je schopen vyhledat ve slovníku, je schopný účastnit se diskuse na internetu Sp.: dokáže požádat o pomoc při manipulaci s neznámým technickým zařízením, dokáže poradit ve stejné záležitosti Sch.: stejný dotaz i radu dokáže předložit v písemné podobě ZSV INT - OSV F, IVT INT MED. V

17 Předměty každodenní potřeby Murphyho zákony Služby Podání stížnosti Reklama Vztažné věty se spojkami was, wo Příčestí přítomné jako přídavné jméno: ein hüpfender Frosch Párové spojky weder noch, sowohl als auch H.: po opakovaném poslechu rozumí obtížnějšímu textu na téma služby a předměty každodenní potřeby L.: rozumí textu o poskytování služeb, dokáže doplnit chybějící text, rozumí reklamnímu textu Sp.: umí promluvit na téma poskytování služeb, dokáže se zeptat na informace, podá stížnost ohledně špatně provedené opravy výrobku, Sch.: napíše formální dopis - stížnost ZSV INT MED. V. Společnost Doprava Na letišti Chování ve společnosti etiketa Jiný kraj, jiný mrav Budoucí čas werden + infinitiv Předložky innerhalb a au3erhalb Spojka da H.: s pomocí fotografií rozumí příběhu s dopravní tématikou; rozumí poslechovému textu o provozu na letišti a bezpečnostní kontrole L.: rozumí textu o vhodném společenském chování, přečte s porozuměním článek o zvycích v různých zemích světa Sp.: je schopen asertivní reakce při konfliktní situaci, dokáže se omluvit, obhájit své jednání a přijmout reakci druhého, aktivně se účastní diskuse o společenském chování Z, ZSV INT MV PRO

18 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Německý jazyk Ročník: Oktáva Jazyková úroveň: B1 B2 Tématická oblast Právnická rada a pomoc U soudu Činnost neziskových organizací Vedlejší věty se spojkami: seidem bis indem ohne dass Předložka au3er H.: podle fotografií a na základě poslechu dokáže zrekonstruovat dialogy ve scénce; po opakovaném poslechu rozumí zprávám z rádiového vysílání L.: rozumí textu na téma právnická pomoc, činnost neziskových organizací a práce dobrovolníků Sp.:zeptá se na radu při problému s úřady, dokáže naopak poradit, na koho se obrátit o odbornou pomoc, účastní se diskuse ( Kdy je lepší říci milosrdnou lež, a kdy říci pravdu?), žák je schopen reagovat na dotaz, kdy a jakým způsobem by se účastnil dobrovolnické pomoci Sch.: napíše dopis do advokátní kanceláře jako žádost o právnickou pomoc ZSV, Z INT OSV, VMEGS PRO

19 Reálie německy mluvících zemí Německo Rakousko Švýcarsko Politické zřízení Historické mezníky 20.století Sváty a slavnosti ve světě Spolkové země Německa pod lupou Evropská Unie Pojem vlast Budoucnost Evropy Stupňovaná přídavná jména v přívlastku Příčestí minulé jako přídavné jméno Trpný rod v minulém čase H.: žák rozumí poslechu na téma současné problémy evropských zemí, k poslechovému textu přiřadí tématické fotografie z dějin Německa L.: rozumí textům k reáliím německy mluvících zemí, čte texty o problémech současného veřejného života a k historii 20. století Sp.: dokáže srovnat odlišnosti ve zvycích jednotlivých německy mluvících zemí, plynule hovoří o reáliích jednotlivých zemí včetně jejich nedávné historie Schr.:s pomocí slovníku dokáže napsat esej na témata související s problémy dnešní společnosti (např. nezaměstnanost, kouření na veřejných prostranstvích, apod.) Opakování gramatických jevů H.: žák rozumí dialogu na téma lidové slavnosti ve světě a anketě o Evropské Unii L.: při čtení textu o národních slavnostech přiřadí nadpisy jednotlivým úryvkům Sp.: dokáže se s ostatními podělit o výsledky svého hledání na internetu k tématu lidové slavnosti ve státech Evropy ; dokáže prezentovat svoji vlast a vyzdvihnout přitom její přednosti Sch.: napíše dopis příteli, v němž popíše jednu tradiční slavnost u nás nebo v jiné evropské zemi D, Z INT - MV Z INT - MV Vysvětlivky: Z zeměpis, D dějepis, B biologie, ZSV základy společenských věd, AJ anglický jazyk, F fyzika, INT integrace, průřezová témata, OSV osobnostní a sociální výchova, VMEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, MV multikulturní výchova, EV environmentální výchova, MED. V mediální výchova, PRO projektové téma

20 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Konverzace v německém jazyce Ich und mein Lebenslauf, meine Hobbys, Zukunftspläne Familie im Laufe der Zeit, Probleme der heutigen Familie Wohnen, Leben in der Stadt und auf dem Lande, Wohnungsmarkt, mein Traumwohnen Tägliches Leben, Globalisierung, moderne Kommunikation, Feste und Bräuche Schulbildung, mein Bildungsweg, Schulsystem in der BRD und in Tschechien Freizeit und Hobbys, Verschiedene Lebensstile, Gliederung Menschliche Beziehungen, soziale Gruppen, Gesellschaftliche Redensarten Reisen und Verkehr, Gliederung, heutige Trends, Verkehrsmittel Gesundheit und gesunde Lebensweise, beim Arzt, Krankheiten, Sucht und Abhängigkeit Verpflegung, Essgewohnheiten, heutige Trends, gesunde Ernäherung, nationale Küche Einkaufen, heutiger Trend Einkaufszentren, Mode, Modestil, Werbung Arbeit und Beruf, Berufsauswahl, Bewerbung, Vorstellungsgespräch Dienstleistungen im Laufe der Zeit, Ämter und ihre Aufgaben, Gliederung Gesellschaft, soziale Gruppen, heutige Jugendliche, Sucht und Abhängigkeit, Einfluss moderner Komunikation Natur und Umwelt, Planet Erde, Umwelt und Umweltschutz, Ökologie Ausgewählte Epoche der deutschen Literatur, meine Lektüre Sport, einzelne Sportarten, mein Sportleben, Die Olympischen Spiele Die Tschechische Republik Prag Die Bundesrepublik Deutschland Berlin und ausgewählte Bundesländer der BRD Österreich, Wien Die Schweiz Christliche Tradition im Laufe des Jahres Unsere Schule, Charakteristik, ausländische Partnerschaft, andere Aktivitäten unserer Schule

21 Maturitní zkouška Maturitní zkouška z německého jazyka má charakter komplexní zkoušky a je připravována ve dvou úrovních obtížnosti. Rozdíly mezi úrovněmi obtížnosti jsou vymezeny jak rozsahem a hloubkou ověřovaných dovedností a znalostí, tak samotným zadáním dané části zkoušky. Základní úroveň obtížnosti odpovídá výstupům vymezeným pro předmět další cizí jazyk nebo cizí jazyk bez návaznosti na ZŠ. Vyšší úroveň obtížnosti odpovídá výstupům vymezeným pro předmět cizí jazyk nebo cizí jazyk s návazností na ZŠ. Maturitní zkouška z německého jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek: 1 ústní zkoušky 2 didaktického testu (čtení a poslech) 3 písemné práce Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 1 : 2 : 1. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky. V případě zkoušky povinné neuspěl u společné části, a tím i u celé maturitní zkoušky. Poté musí opakovat celou komplexní zkoušku, tedy všechny dílčí zkoušky. Má ale možnost změnit svou původní volbu úrovně obtížnosti, tzn., že když si vybral vyšší úroveň obtížnosti a neuspěl, může si pro opravný termín zvolit úroveň základní. Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti ústní projev a interakce.

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.4. Německý jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.4. Německý jazyk 4.3.4. Německý jazyk Německý jazyk se vyučuje v tercii, kvartě, kvintě, sextě a oktávě po třech hodinách týdně, v septimě po čtyřech hodinách týdně v dělených skupinách podle počtu přihlášených žáků. Vzdělávání

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu: 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A2. Stoffverteilung Schritte international A2, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1.

Školní vzdělávací plán: Schritte international A2. Stoffverteilung Schritte international A2, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

ŠVP - učební osnovy - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

ŠVP - učební osnovy - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (druhý cizí jazyk) (NEJ) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (9 resp. 12 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu:

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu: UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Německý jazyk Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 2 hodiny za týden 1. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu německý jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu německý jazyk Obor vzdělání: Délka a forma studia: Učební osnova vyučovacího předmětu německý jazyk Celkový počet hodin za studium: 102 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu 23-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více