Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je umožnit žákům: komunikaci při kontaktu s lidmi z různých částí světa, práci s počítačem, internetem a programy v anglickém jazyce atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Třídy se dělí obvykle na vnitřně diferencované jazykové skupiny podle schopností žáků. Převládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v běžných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu např.výjezdy do zahraničí, návštěvy divadelních představení, filmů, výstav, kontakty s rodilými mluvčími,... Žáci se SPU postupují podle individuálních vzdělávacích plánů. 1. stupeň Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzační frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si z textů říkadel, jednoduchých básniček a podobně sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty. Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura (např. časování sloves). V 1. a 2. ročníku zařazuje škola počáteční přípravu pro výuku anglického jazyka. 2. stupeň Na druhém stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používají při práci s internetem i v částech jiných vyučovacích předmětů. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit: Kompetence k učení Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život, propojovat probraná témata a jazykové jevy, samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině. Kompetence k řešení problémů Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem, naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. Kompetence komunikativní Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky, rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce, využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu. Kompetence sociální a personální V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu, dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování, spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu. Kompetence občanské Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi, umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky. Kompetence pracovní Samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem, využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí.

2 3. ročník vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje Pozdravy,otázka se zájmenem "co". Slovní zásoba: číslovky, školní potřeby. Umí se představit a pozdravit. Pojmenovává barvy a školní potřeby. Osvojuje si čísla Rozumí základním pokynům učitele. OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému VDO - Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje používá abecední slovník učebnice Tázací zájmena. Doplňovací otázky. Číslovky Krátké reakce na otázky. Abeceda. Tvoří otázky a odpovědi týkající se barev, věku. Vyměňuje si osobní údaje. Určuje běžné druhy zvířat. Rozlišuje velikost a barvy. Porozumí jednoduchému příběhu. OSV - dovednost navazovat na druhé - řeč těla, zvuků a slov - jednoduchá komunikace v různých situacích vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje Slovní zásoba: duševní stavy, části obličeje, přídavná jména. Zájmena "he/she." Otázka s přídavným jménem. Sloveso "mít." Vyjadřuje nálady a pocity. Učí se pozdravům a zdvořilostním frázím. Popíše vzhled obličeje. Rozumí i dalším pokynům učitele. OSV - komunikace prosba, omluva pozdrav - sebepoznání - co o sobě vím MKV - lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění Určitý a neurčitý člen.slovosled.zápor slovesa "mít." Tvoření otázek na osobu a počet. Množné číslo podstatných jmen. Synonyma a antonyma. Hovoří krátce o členech rodiny. Popíše celou lidskou postavu. Ptá se na počet. Porozumí jednoduchým větám o osobách. Dramtizuje krátký příběh. OSV - poznávání lidí ve skupině, třídě - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování ES - Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje Otázka a odpověď v přítomném času. Slovní zásoba: oblečení, jídlo. Otázka s přivlastňovacím zájmenem "whose". Zdvořilostní fráze. OSV - vedení dialogu - komunikace v různých situacích - prosba, žádost

3 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění Tvoří jednoduché věty o oblečení. Porozumí jednoduchému textu. Umí si objednat jídlo. Vyjadřuje stanovisko. vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění používá abecední slovník učebnice Vazba "There is/are..." plus tvoření otázky "Is/Are there. Slovní zásoba: světadíly, světové strany, hračky, cizokrajná zvířata. Určuje, co je na obrázku. Získává informace z poslechu. Využívá dřívější znalosti pro třídění informací. Popíše polohu předmětu. Porozumí jednoduchému textu. Přečte jednoduchý text. ES - naši sousedé v Evropě, naše vlast Evropa, svět 4. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. Představování, pozdrav. Otázka "Do you like...?" "Can...?" Kladné i záporné odpovědi. Slovní zásoba: hudba, sport, koníčky. Pokyny. Používá otázku přítomného času prostého. Hovoří o svých schopnostech, koníčcích. Vyjadřuje, co má a nemá rád. Rozumí pokynům učitele. OSV - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Používá abecední slovník učebnice. Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Otázky s "where". Vazba there is/are. Místní předložky. Rozkazovací způsob. Otázky na množství. Slovní zásoba: dům, byt, nábytek. Zdraví a nemoci. Pojmenovává místnosti v domě. Popisuje polohu věcí. Umí zadávat kladné i záporné příkazy. Rozumí jednoduchému příběhu a je schopen jeho dramatizace. OSV - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality) Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem; cvičení pozorování a aktivního naslouchání;(technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu "rétorika"); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení; komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, vyjednávání) Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. Místní předložky. Příkazy na změnu směru. Přítomný čas průběhový. Slovní zásoba: obchody a budovy ve městě. Počasí. ES - multikultura - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání - naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět;

4 Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Tvoří otázky na polohy míst, popisuje cestu. Umí se zdvořile zeptat na cestu. Umí napsat pohlednici. Diskutuje o počasí. Umí vyhledávat v mapě. Rozumí jednoduché předpovědi počasí. MKV - různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. Fráze související s časovými údaji. Předložky času: on, at. Věty se slovesem "have got" následným předmětem. Vazba "There is/are". Slovní zásoba: čísla, dny v týdnu. Školní předměty. Filmové žánry, koníčky. Tvoří otázky a odpovědi týkající se času. Pojmenovává školní předměty. Čte a tvoří rozhovory o škole. Orientuje se v rozvrhu hodin a v televizním programu. Hovoří o tom, co dělá ve volném čase. Umí napsat jednoduchý dopis. OSV - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium Používá abecední slovník učebnice. Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. Přítomný čas prostý- doplňovací otázky, odpovědi. Slovní zásoba: zvířata, místa, kde žijí. Hovoří o zvířatech. Popisuje, kde žijí a čím se živí. Rozumí jednoduchému příběhu. EV - ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Jména, země, pozdravy Vhodně reaguje na promluvy druhých. Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů. Dovede se představit a říct, odkud pochází. ES - naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; MKV - tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Používá dvojjazyčný slovník. Čte nahlas, plynule a foneticky správně a jednoduché texty obashující známou slovní zásobu. Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku. Číslovky 0-100, přídavná jména popisující osoby a věci, pokyny ve třídě, abeceda, hláskování, části těla, podstatná jména v jednotném a množném čísle. Počítá v rozsahu Sdělí své telefonní číslo a umí se zeptat na telefonní čísla druhých. Umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí a odpovídat na ně. Umí říct, která je jeho nejoblíbenější barva. Umí vytvořit jednoduché pokyny

5 týkající se školního prostředí a reagovat na ně. Ptá se na názvy věcí a na pravopisnou podobu slov, která je označují. Užívá podstatná jména v množném čísle. Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů. Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. Slovní zásoba: rodina, osobní informace, oblíbené věci. Hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří otázky na umístění. Rozumí jednoduché konverzaci o ostatních lidech, rozumí textu na pohlednici. Umí napsat pohlednici. Rozumí hlavním údajům v konverzaci o rodině. Rozumí jednoduchým informacím v telefonní konverzaci. OSV - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Používá dvojjazyčný slovník. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Slovní zásoba: dny v týdnu, mazlíčci, školní předměty. Ukazovací zájména, jednotné a množné číslo, sloveso "have". Fráze v obchodě. Žádost. Ptá se na zboží v obchodě. Hovoří o tom, co komu patří. Píše texty o rozdílných rysech věcí. Hovoří o svých školních předmětech.napíše svůj rozvrh. OSV - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Čte nahlas, plynule a foneticky správně a jednoduché texty obashující známou slovní zásobu. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Hodiny, přítomný čas prostý Slovní zásoba: denní režim, aktivity ve volném čase. Omluva. Podá časové informace. Píše texty o tom, kdy se co odehrává. Rozumí poslechu s časovými údaji. Ptá se na každodenní činosti, hovoří o nich. Rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky. Mluví o svém volném čase; píše o tom, co kdo dělá. Hovoří o tom, co kdo má a nemá rád; o běžných denních činnostech. OSV - dobrá organizace času; Produktivní řečové dovednosti Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů. Sloveso "Can, must", vazba there is/are, předložky místa, rozkaz v první osobě množného čísla. Slovní zásoba: domov (místnosti+nábytek), město, místa a budovy Hovoří o tom, co kdo může nebo umí dělat. Rozumí jednoduchému textu o uspořádání domu. MKV - vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); ES - naši sousedé v Evropě;

6 Mluví o svém domově. Rozumí, kde se co ve městě nachází; rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky. Umí si objednat v kavárně. Interaktivní a receptivní řečové dovednosti Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku. Používá dvojjazyčný slovník. Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. Čas přítomný prostý a průběhový Slovní zásoba: oblečení, popis postavy, domácí práce. Synonyma, antonyma. Popíše a porovnává osoby. Rozumí informacím v jednoduché konverzaci. Hovoří o zvycích, obvyklých činnostech a tom, co právě dělá. Hovoří o tom, kolik co stojí. Nákoupí zboží v obchodě. OSV - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; MKV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; VDO - principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce Produktivní a interaktivní řečové dovednosti 6. ročník sdělení týkající se situací souvisejícich s běžných každodenních situacích. Pozdravy. Slovní zásoba: osobní informace. Fráze "There is/are". Naslouchá ostatním lidem a adekvátně reaguje. Dovede popsat polohu předmětů v místnosti. Dorozumí se v běžných každodenních situacích. Umí napsat krátké, gramaticky správné Umí vyplnit formulář, dorozumí se v běžných situacích. OSV - dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu "rétorika"); Produktivní a interaktivní řečové dovednosti běžných každodenních situacích. Slovní zásoba: rodina, aktivity, nakupování, měsíce a data, počasí. Přítomný čas prostý a průběhový, řadové číslovky. Předložky s časovými údaji. Požádá o službu, pochopí jednoduchý text z učebnice, rozumí jednoduchému projevu a konverzaci. Dorozumí se v běžných každodenních situacích. Rozumí jednoduchým textům v učebnici. Píše jednoduché, gramaticky správné věty. Správně vyslovuje. Umí krátce pohovořit o svých zálibách. Umí zapsat a přečíst datum. OSV - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.);

7 žák Odvodí pravděopodobný význam nových slov z kontextu text. Slovní zásoba: divoká i domácí zvířata, části těla. Přídavná jména, předmětové tvary zájmen, ukazaovací zájmena, neurčitá zájmena. Píše jednoduché, gramaticky správné věty. Pochopí jednoduchý text z učebnice. Plynule čte přiměřeně dlouhé Umí jednoduše popsat lidské a zvířecí tělo. Pamatuje si názvy některých živočichů. EV - ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů Produktivní řečové dovednosti sdělení týkající se situací souvisejícich s Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. Slovní zásoba: zdraví. Minulý čas, Koncovky minulého času u pravidelných i nepravidelných sloves. Vyhodnocuje informace a efektivně je využívá v učebním procesu. Dorozumí se v běžných každodenních situacích, vyžádá si potřebné informace, píše krátké, jednoduché, gramaticky správné texty; rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči. Správně popíše zdravotní potíže. Používá názvy běžných nemocí a zranění. OSV - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; Produktivní řečové dovednosti sdělení týkající se situací souvisejícich s Slovní zásoba: jídlo, pití, recepty. Vyjádření budoucnosti s použitím "going to." Vyjádření množství, člen určitý a neurčitý, počitatelnost podstatných jmen. Naslouchá ostatním lidem a adekvátně reaguje. Dorozumí se v běžných každodenních situacích, vyžádá si službu; rozumí jednoduchému textu z učebnice. Rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované konverzaci. Napíše krátký, gramaticky správný text. Umí si objednat jídlo v restauraci. Porozumí instrukcím v jednoduchém receptu.

8 Rozumí obashu jednoduchých textů v Používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Slovní zásoba: země a kontinenty, světové strany, reálie Velké Británie a České republiky. Stupňování přídavných jmen, porovnávání pomocí fráze "as... as" Vyhodnocuje informace a efektivně je využívá v učebním procesu. Dorozumí se v běžných každodenních situacích; rozumí jednoduchým textům z učebnice. Orientuje se na mapě ČR a VB. Seznamuje se s přírodními zvláštnostmi. Rozlišuje zeměpisné pojmy. ES - naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; Produktivní řečové dovednosti sdělení týkající se situací souvisejícich s Slovní zásoba: aktivity ve volném čase, filmy. Frekvenční příslovce, tvoření příslovcí příponou "-ly". Návrhy, sloveso "have to." Dorozumí se v běžných každodenních situacích; rozumí jednoduchým textům z učebnice. Umí napsat jednoduché, gramaticky správné Umí zkráceně převyprávět příběh. MV - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních ("bulvárních") prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); 7. ročník Sestaví jedoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejích s Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý. Plánovaná budoucnost s "going to". Slovní zásoba: státy, přídavná jména vyjadřující hodnocení. Sporty a koníčky. Sloveso like + -ing. Fráze s "have". Umí se představit a krátce o sobě pohovořit. Sepíše krátkou biografii. Hovoří o svém denním režimu. Rozumí jednoduchému textu. Hovoří o zážitcích a koníčcích. OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. Budoucí čas prostý. Nabídky a rozhodnutí. Sloveso "would". Slovní zásoba: doprava. Čte s porozuměním text o budoucnosti lidstva. Tvoří otázky a odpovědi k textu. OSV - efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační

9 Napíše krátce o své budoucí kariéře. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Rozumí jednoché a zřetelně vyslovované promluvě. Minulý čas průběhový. Časové údaje. Časová souslednost a následnost. Slovní zásoba: názvy států, zeměpisné údaje. Orientuje se na mapě. Pojmenovává státy. Rozumí jednoduchým rozhovorům o událostech. Vyjadřuje se k událostem. Podle obrázku popisuje příběh. ES - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; Receptivní a interaktivní řečové dovednosti běžných každodenních situacích. Přítomný čas průběhový, popisující budoucnost. Rozkazovací způsob. Slovní zásoba: místa, směry, slovesa pohybu, předložky místa. Seznamuje se s významnými památkami a historií Londýna. Umí popsat cestu z jednoho místa na druhé. Tvoří otázky na polohu místa. Umí napsat pohlednici. MKV - různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; Písemně, gramaticky správně tvoří Předpřítomný čas prostý. Slovní zásoba: filmové žánry, pravidelná a nepravidelná slovesa. Tvoří jednoduché věty o zážitcích. Rozumí dobře vyslovované řeči. Rozumí textu o filmu. Popisuje svůj oblíbený film. Popisuje svoje město. MV - hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení Receptivní a interaktivní řečové dovednosti běžných každodenních situacích. Předpřítomný čas prostý. Modální slovesa. Sloveso "Should". Číslovky. Použití příslovcí ever/never. Frázová slovesa. Slovní zásoba: škola, problémy. Rozumí jednoduše sepsanému školnímu řádu. Hovoří o svých problémecha pocitech. Rozumí jednoduchému textu. Odpovídá na otázky k textu. Čte a používá i číslovky větší než Dává rady. OSV - sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; 8. ročník

10 materálů s využitím vzuální opory, v Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. Slovní zásoba: zaměstnání. Žádost o práci, popis rysů jednotlivých zaměstnání. Přítomný čas a slovesa vyjadřující stavy. Vyhodnocuje informace a efektivně je využívá v učebním procesu Vybírá a uplatňuje různé metody a strategie efektivního učení. vede jednoduchou komunikaci. Rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči; Umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty. VDO - občan jako odpovědný člen společnosti( jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); sdělení týkající se situací souvisejících s Slovní zásoba: části oděvu. Předpřítomný čas prostý; Předložky for, since. Vyjádření množství pomocí too, enough. Nakupování. žák Vyhodnocuje informace na základě porozumění Vyjadřuje se výstižně a souvisle. Naslouchá výrokům druhých a adekvátně na ně reaguje. vede jednoduchou komunikaci. Čte přiměřeně dlouhé Umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty. OSV - otevřená a pozitivní komunikace; žák Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. Slovní zásoba: slova složená, věci denní potřeby. Minulý čas prostý a průběhový. Sloveso had to a could. žák Chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti a vytváří si komplexnější pohled na svět. Využívá získané komunikační dovednosti pro navazování vztahů. Účinně spolupracuje v rámci skupiny. Rozumí jednoduchým textům v učebnici za použití podpůrných vizuálních vodítek. Umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty. ES - zvyky a tradice národů Evropy; Interaktivní a produktivní řečové dovednosti každodenních situacích. sdělení týkající se situací souvisejících s Slovní zásoba: části těla, nemoci, zdravý životní styl. Modální slovesa a jejich opisné tvary. Podmiňovací způsob- should. Naslouchá výrokům druhých, rozumí jim a adekvátně na ně reaguje. OSV - zdravé a vyrovnané sebepojetí;

11 Zhodnotí vlastní pokroky. Rozumí jednoduchým textům v učebnici za použití podpůrných vizuálních vodítek. Rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči. žák Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu. Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. Produktivní řečové dovednosti Přídavná jména. Antonyma. Vazba "there s someone...ing" Slovesa smyslového vnímání v gerundiu. žák Chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti a vytváří si komplexnější pohled na svět. rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči; Rozumí jednoduchým textům v učebnici za použití podpůrných vizuálních vodítek; OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích; Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu. sdělení týkající se situací souvisejících s Slovní zásoba: slavní lidé a jejich povolání. Soutěžní pořady. Tvoření přídavných jmen od podstatných jmen. Předpřítomný čas x minulý čas prostý. Vyhodnocuje informace a efektivně je využívá v učebním procesu. vede jednoduchou komunikaci. Rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči. MV - hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); Interaktivní a produktivní řečové dovednosti 9. ročník běžných každodenních situacích. Frázová slovesa. Podmínkové věty. Vyjádření (ne) souhlasu pomocí so a nor. Výslovnost a větný přízvuk. Naslouchá výrokům druhých a adekvátně na ně reaguje. Rozumí jednoduchým textům v učebnici za použití podpůrných vizuálních vodítek. Vede jednoduchou komunikaci. OSV - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu. Slovní zásoba: počasí, příroda, vodstvo. Sloveso "might". Trpný rod. ES - nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás);

12 Chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti z různých vědních oblastí a vytváří si komplexnější pohled na svět. Zhodnotí vlastní pokroky. Rozumí jednoduchým textům v učebnici. Vede jednoduchou komunikaci. Čte přiměřeně dlouhé Umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty. Interaktivní a produktivní řečové dovednosti běžných každodenních situacích. Vztažné věty, frázová slovesa. Slovní zásoba: popis lidí, zaměstnání. Vyhodnocuje informace a efektivně je využívá v učebním procesu. Vybírá a uplatňuje různé metody a strategie efektivního učení. vede jednoduchou komunikaci. Rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči. MKV - aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku. sdělení týkající se situací souvisejících s Slovesná vazba s gerundienm a infinitivem. Opakování časů. Frázové sloveso "look". Vyhodnocuje informace na základě porozumění. Naslouchá výrokům druhých a adekvátně na ně reaguje. Rozumí jednoduchým textům v učebnici za použití podpůrných vizuálních vodítek; Vede jednoduchou komunikaci. Mluví o tom, co kdo v poslední době dělal. Vyžádá si služby prodavače v obchodě s oblečením a sám je umí poskytnout. Popíše, co má na sobě. Osobnostní a sociální výchova. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Opakování minulých časů, porovnání s předpřítomným časem. Přenesený význam slov. Chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti a vytváří si komplexnější pohled na svět. Využívá získané komunikační dovednosti pro navazování vztahů. Chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti a vytváří si komplexnější pohled na svět. Účinně spolupracuje v rámci skupiny. Vede běžné rozhovory; umí blahopřát lidem. Rozumí, kdy byly určité věci vynalezeny. Ví, co k čemu slouží. čte přiměřeně dlouhé texty; umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty. Opakování otázek a dovětků. Podmiňovací způsob. Opakování OSV - dovednosti rozhodování v situacích všedního dne

13 sdělení týkající se situací souvisejících s "reflexivních" zájmen. Záporná přídavná jména. umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty.používá spjovací a odkazovací výrazy v textu. Mluví o nemocích; dává pokyny k provedení pohybů.vede běžnou každodenní konverzaci, umí vyjádřit politování.rozumí správnému sledu událostí v příběhu. Popisuje různé situace, vypráví anekdoty. Produktivní řečové dovednosti sdělení týkající se situací souvisejících s Opakování budoucího času. Počitatelnost podstatných jmen. Určitý a neurčitý člen. Vazba "used to". Slovní zásoba: výrazy s "get," režim dne, dům. Chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti a vytváří si komplexnější pohled na svět. čte přiměřeně dlouhé texty; umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty. Porovná život v současnosti s životem v minulosti. Vede běžnou každodenní konverzaci, mluví o zkušenostech a zážitcích. Vede běžnou každodenní konverzaci, umí vyjádřit souhlas. Napíše . OSV - dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); Trpný rod. Slovní zásoba: cestování, frázová slovesa. Rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči; vede jednoduchou komunikaci. Zhodnotí vlastní pokroky. Vede běžnou každodenní konverzaci, zvažuje různé možnosti. Umí popsat, jak trávil dovolenou. ES - evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání;

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více