Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k Úvod Legislativa Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 30. 6. 2015 Úvod Legislativa Evropské unie"

Transkript

1 Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k Úvod Povinnost uvádění biokomponent na trh je v České republice stanovena zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Podle zákona č. 180/2007 Sb. jsou povinnými osobami subjekty, které uvádějí motorové benziny a motorovou naftu, schválené pro provoz na pozemních komunikacích, do volného daňového oběhu pro tuzemský trh. V praxi to jsou tedy výrobci motorových paliv, rafinérie, provozovatelé daňových skladů, dovozci paliv a někteří distributoři, tj. rafinérie Litvínov a Kralupy ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s., rafinérie PARAMO, a.s., Pardubice, a devět rozhodujících terminálů největšího distributora paliv, ČEPRO, a.s., a další menší subjekty působící na trhu v ČR jako jsou dovozci a někteří distributoři motorových paliv a výrobci biopaliv (např. společnosti PREOL, a.s., a Tereos TDD, a.s.). V souladu s českou legislativou k využívaní biopaliv v dopravě (zákon o ochraně ovzduší) a českými a evropskými technickými normami pro motorová paliva petrolejářský průmysl (ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a PARAMO) zahájil mísení biopaliv do fosilních motorových paliv od Společnost ČEPRO zahájila mísení biopaliv pilotním projektem v červnu Zařízení na mísení biopaliv do motorových paliv, tj. methylesterů mastných kyselin (FAME), v tuzemsku pak hlavně methylesterů řepkového oleje (MEŘO) a bioethanolu a ETBE, byla v těchto podnicích vybudována a odzkoušena v předstihu v roce V současné době jsou převážně používanými biopalivy bioethanol (kvasný líh zvláště denaturovaný) a bio-ethylterc-butyl-ether na bázi bioethanolu do benzinu a methylestery mastných kyselin nebo methylestery řepkového oleje do motorové nafty. Tato biopaliva jsou definována jako biopaliva I. generace, tj. vyrobená z potravinářských surovin. Biopaliva jsou do motorových paliv přidávána vprůběhu jejich mísení vrafinériích a nebo na skladových terminálech. V obou případech však výrobce finálního produktu musí garantovat jakost automobilového benzinu a motorové nafty a zajistit jakost biopaliv včetně kritéria udržitelnosti jak methylesterů řepkového oleje, tak bioethanolu včetně vhodných skladovacích podmínek. Legislativa Evropské unie Legislativa je definována těmito platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Komise a prováděcím rozhodnutím Komise: 2009/28/ES ze dne , o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následujícím zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 2009/30/ES ze dne , kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, kterou se ruší směrnice 93/12/EHS prováděcí rozhodnutí Komise ze dne , o uznání režimu obnovitelných naftových paliv z hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO) na ověřování souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva uvedená ve směrnici

2 o obnovitelných zdrojích energie za účelem prokazování souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/ES/ES směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. Směrnice se vztahuje i na nesilniční pojízdné stroje a vozidla, plavidla vnitrozemské plavby a elektromobily; stanoví metodiku výpočtu emisí ze spalování paliv a průměrné standardní hodnoty intenzity skleníkových plynů během životního cyklu u paliv jiných, než jsou biopaliva, a to pro benziny 93,3 g CO 2eq /MJ a pro motorovou naftu 95,1, a umožňuje započítávat do snížení emisí i emise ze spalování LPG, CNG a elektřiny z OZE spotřebované v elektromobilech oprava směrnice rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. Legislativa ČR Základními dokumenty pro uplatňování energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) jsou: Legislativní předpisy Zákonem č. 180/2007 Sb. byly pro povinné osoby stanoveny následující minimální povinnosti náhrady fosilní složky odpovídajícím biopalivem: od rok 2008 rok ,0 % v/v pro motorovou naftu, 2,0 % v/v pro motorovou naftu 2,0 % v/v pro automobilové benziny, 3,5 % v/v pro automobilové benziny 4,5 % v/v pro motorovou naftu. Zákonem č. 172/2010 Sb. s účinností od : 4,1 % v/v pro automobilové benziny 6,0 % v/v pro motorovou naftu. Poznámka: Zákon umožňuje převod přeplněné povinnosti v kalendářním roce na následující kalendářní rok. Převod je limitován 0,2 % v/v. Zákonem č. 221/2011 Sb., o ochraně ovzduší, se převádí do české legislativy ustanovení směrnice 2009/28/ES o kritériích udržitelnosti biopaliv a povinnost snižovat emise skleníkových plynů. S platností od musí biopaliva použitá pro dopravní účely splňovat kritéria udržitelnosti. Od roku 2012 je kritérium udržitelnosti pro každé biopalivo definované zákonem ve výši 35 %, od roku 2017 je to 50 % a od roku 2018 činí 60 % úspory emisí skleníkových plynů. Výrobce, dovozce a distributor musí splnění kritéria udržitelnosti prokázat certifikátem. Kritériem udržitelnosti biopaliva se rozumí úspora skleníkových plynů vyjádřená v % oproti ekvivalentnímu čistému fosilnímu palivu pro dopravu. Zákonem (novela zákona č. 201/2012 Sb.) je do české legislativy převedena povinnost snižovat emise skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot, která je předepsána směrnicí 2009/30/ES. Povinné osoby musí zajistit do roku 2020 snížení

3 emisí skleníkových plynů ze spalování paliv o 6 % proti základu, kterým je rok Snížení je předepsáno v těchto krocích: do roku 2014 o 2 %, do roku 2017 o 4 % a do roku 2020 o 6 %. Poznámka: Snížit emise o 2 %, respektive 4%, definuje směrnice 2009/30/ES jako indikativní povinnost. Závaznou povinností je snížení emisí o 6 %. Nařízením vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, jsou stanovena administrativně technická pravidla prokazování kritérií udržitelnosti. Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí jsou pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot podle 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, stanovena technická pravidla certifikace a akreditace a způsob výpočtu snížení emisí. Připravovaná legislativa a) Evropská unie Evropský parlament dne schválil novelu směrnice 2009/28/ES, kterou se stanoví podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následujícím zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Obsah: - Podíl biopaliv z potravinářských surovin je limitován max. 7 % konečné spotřeby energie v dopravě (r. 2020). Dalších 0,5 % by mělo pocházet z vyspělých biopaliv a bioodpadů jako nezávazný cíl. - Biopaliva vyrobená z řas, slámy, glycerinu, zbytků ze zemědělství a lesnictví započítávat 4násobně (ze směrnice 2009/28/EC nepřevzato do české legislativy) - Biopaliva z upotřebených kuchyňských olejů, zvířecího tuku, nepotravinářského celulózového materiálu a lignocelulózy (vyjma řezaných klád a dýhových odřezků) by se mohla započítávat ve dvojnásobném energetickém obsahu. - 2,5násobek zápočtu by měl platit pro obnovitelnou elektřinu pro dopravu. - Pro zařízení na výrobu biopaliv uvedených do provozu před platí tato kritéria: 35 % do , 50 % od a u nových zařízení, uvedených do provozu po , 60 %, a to od Stávající investice do výroby biopaliv by měly být chráněny do r Emise skleníkových plynů pro jednotlivá biopaliva a v rozdělení podle technologií použitých pro jejich výrobu jsou uvedeny taxativně v přílohách směrnice. ILUC se sice deklaruje, ale nezapočítává se (na rozdíl od USA) do plnění požadavku na úspory skleníkových plynů. Je stanoven paušálně přílohou směrnice a je v těchto relacích: Obilniny g CO 2 /MJ Cukrové plodiny g CO 2 /MJ Olejniny g CO 2 /MJ

4 Pokud by se stal ILUC závazným, byly by emise např. pro řepkový olej 52 g + 55 g = 107 g CO 2 /MJ a olej tak přestává v udržitelnosti vyhovovat (fosilní paliva mají 93,8 až 95,1 g CO 2 /MJ). - Je formulován požadavek na zpřesnění výpočtových modelů ILUCu a Evropská komise má plnění sledovat. Národní faktory ale byly odmítnuty pro světový charakter obchodu, a to přesto, že Evropa má v některých zemích stále potenciál ve vyspělosti zemědělství. - Pravděpodobný konec zvýhodnění biopaliv první generace v roce 2020 (alespoň proklamativně). b) Česká republika V novele zákona o ochraně ovzduší prostřednictvím novely zákona o spotřebních daních navržena nová formulace 19 odst. 2 ve znění: Dodavatel pohonných hmot může povinnost podle odst. 1 do 1,2 % objemových z celkového množství motorových benzinů a do 1,8 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty (zákona o PHM) do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě EU, na daňovém území ČR pro dopravní účely. Změna nebyla k datu zpracování materiálu projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Novela zákona o spotřebních daních. Návrh na zdanění paliv B30, B100 a E85 stejnou sazbou spotřební daně jako fosilní ekvivalent. PSP dosud neprojednala. Ostatní legislativa Sortiment paliv a biopaliv je stanoven zákonem o pohonných hmotách (311/2006 Sb. ve znění zákona č. 91/2011 Sb.) a prováděcím předpisem k tomuto zákonu (vyhláška MPO č. 133/2010 Sb.). Povinně platí ČSN EN 228 ČSN (benzin E5 a E10), ČSN EN 590 ČSN (motorová nafta B7), ČSN (SMN 30 - B30), ČSN Palivo E85 (E85), ČSN bioethanol jako mísící složka do paliv a ČSN EN ČSN (bionafta B100). Dále platí ČSN Motorová paliva Podmínky skladování a doba použitelnosti, která stanoví pravidla skladování směsí fosilních paliv a biopaliv a jejich dobu použitelnosti. Nelegislativní akty Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP OZE) Autor: MPO Ve smyslu směrnice 2009/28/ES vypracovalo MPO Národní akční plán pro energie z obnovitelných zdrojů (NAP OZE). Vláda NAP OZE projednala dne a přijala usnesení č. 603/2010, ve kterém NAP vzala na vědomí. V části energie pro dopravu je definován program pro dopravu. NAP OZE byl novelizován. Novelizované znění vláda projednala dne a přijala usnesení č V části biopaliva pro dopravu nedošlo k změnám. NAP OZE má být opětovně novelizován v roce Definice opatření k dosažení cílů směrnic 2009/28 a 2009/30/ES v oblasti dopravy v roce 2020 (citace z NAP OZE):

5 Před výčtem opatření potřebných pro tuto oblast je nutno konstatovat, že pojem doprava z hlediska nahrazování fosilních benzinů a nafty je velice široký je do něj zahrnována nejen silniční doprava osobními a nákladními vozy, ale i doprava železniční motorovými vozy (využívají pro pohon motorovou naftu s jakostí dle ČSN EN 590), říční doprava (opět využívající pro pohon motorovou naftu v ČR většinou s jakostí dle ČSN EN 590), letecká doprava (používající letecký petrolej, do něhož nelze přidávat biopaliva), ale i pohon přepravních zařízení v rezortu zemědělství, v oblasti stavebnictví, těžařství atd., u nichž je většinou využívána motorová nafta, a využití elektromobilů v dopravě. Pro započítávání uplatnění alternativních paliv z OZE v dopravě nelze dle platné evropské legislativy počítat s dopravou leteckou a říční. V rámci postupného navyšování biopaliv jako alternativních paliv v dopravě je nutno urychleně: a) v rámci přípravy nového zákona o ochraně ovzduší upravit stávající podmínky pro osoby ze zákona povinné uplatňovat biopaliva jako náhradu fosilních motorových benzinů a nafty v dopravě ČR tak, aby tyto podnikatelské subjekty byly v této oblasti konkurenceschopné se subjekty dalších členských států EU, které podnikají ve středoevropském regionu. Jedná se zejména o zavedení možnosti smluvního převodu povinnosti uplatnit v daném kalendářním roce stanovený podíl biopaliva na trhu ČR pro dopravní účely na třetí osobu a možnosti splnění této povinnosti záměnou podílu biopaliv uplatňovaných v benzinech za biopaliva uplatňovaná v rámci nafty, což je plně v souladu se směrnicí 2003/30/ES ve znění směrnice 2009/28/ES, která nerozděluje oblast uplatňovaných biopaliv na oblast pro benzin a pro naftu, b) připravit v rámci činnosti mezirezortní skupiny BIOPALIVA (MSB) reálný plán postupného uplatňování biopaliv jako alternativních motorových paliv v ČR neboli koncepci uplatňování alternativních motorových paliv z OZE v dopravě ČR. Při vypracování této koncepce je nutno vycházet z platné legislativy, jak evropské, tak národní, z podmínek ČR, z odborných odhadů vývoje spotřeby motorových benzinů a motorové nafty pro dopravní účely, rozvoje a obměny provozovaného tuzemského autoparku a výhledově počítat i s využitím biopaliv II. generace, případně využitím biomasy jako suroviny při rafinérském zpracování ropy na pohonné hmoty. Skutečnost, že dosažení cíle 10% podílu alternativních paliv z OZE (biopaliv) v roce 2020 jako náhrady fosilních benzinů a nafty v oblasti dopravy, k němuž se ČR zavázala, nelze dosáhnout pouhým přidáváním biopaliv I. generace do benzinů a do nafty (viz evropská legislativa platná pro jakost motorových benzinů a nafty a požadavky výrobců motorů vozidel), je jedním z reálných základních poznatků, od nichž by se připravovaná koncepce měla odvíjet. Dalším takovým poznatkem je současný trend snižování spotřeby uvedených pohonných hmot z důvodu jak ekonomické krize, tak i zvýšení jejich spotřební daně a DPH a růstu světových cen ropy. Již tyto poznatky jednoznačně vytyčují směr dalších konkrétních kroků v této oblasti, tj. vytvoření na trhu ČR podmínek pro širší uplatnění již zmíněných čistých biopaliv či vysokoprocentních biopalivových směsí a podmínek pro produkci a využití biopaliv II. generace, c) do zmíněné potřebné koncepce začlenit na další období jak využití biopaliv II. generace, tak i využití bioolejů jako petrolejářské suroviny při rafinérském zpracování ropy na pohonné hmoty a její započítání jako náhrady fosilních ropných pohonných hmot. V souladu s uvedeným opatřením je nutno zabezpečit

6 ve spolupráci MSB s MZe a MPO potřebné rozčlenění v tuzemsku pěstované či získávané biomasy, a to na biomasu zpracovávanou pro energetické účely (OZE pro výrobu el. energie a tepla) a na biomasu využitelnou pro produkci alternativních pohonných hmot, ať již biopaliv II. generace nebo jako petrolejářskou surovinu z OZE pro výrobu uhlovodíkových paliv, d) přehodnotit v rámci podmínek v ČR stávající i další možnosti využití biopaliv pro pohon, biopaliv I. i II. generace, za účelem rozšíření používání čistých a směsných biopaliv zejména v rezortu zemědělství (zde se dotyčná biopaliva produkují, a tak jak je tomu v ostatních ČS i využívají /např. SRN, Francie, Rakousko, Švédsko atd./), v oblasti stavebnictví, těžařství či u dopravních podniků, zajišťujících lokální městskou dopravu. Využití čistých nebo směsných biopaliv např. v rezortu zemědělství by ročně přineslo státnímu rozpočtu úsporu cca 2 mld. Kč, neboť by bylo možno zrušit tzv. zelenou naftu (motorová nafta a směsná motorová nafta, využívané v rostlinné prvovýrobě, na které stát vrací dosti značnou část ze zaplacené spotřební daně za rok 2008 činila tato vratka cca 2 mld. Kč, z čehož asi 0,5 mld. Kč tvořila vratka u směsné motorové nafty), e) urychleně vytvořit ze strany státu podmínky pro výzkum, rozvoj a produkci biopaliv II. generace a zpracování bioolejů v ČR úzkou spoluprací vlády, příslušných rezortů (zejména MZe, MŽP, MPO), MSB a České technologické platformy pro biopaliva (ČTPB); využít přitom zkušeností a poznatků z praxe ostatních ČS (zejména Rakouska či SRN), f) vytvořit ze strany státu urychleně podmínky pro rychlejší obměnu stávajícího vozového parku v ČR, a to zejména z hlediska podpory výroby a dovozu nových vozidel na alternativní paliva vyráběná z biomasy a hybridní vozidla (např. lepší informovanost pro odběratele o pozitivech vozidel, možnost neplaceného parkování ve městech, nižší ručení atd. viz např. Švédsko). g) pro uplatňování alternativních motorových paliv z OZE v dopravě ČR vytvořit ze strany státu podmínky srovnatelné s podmínkami pro stlačený zemní plyn (CNG) využívaný v dopravě, h) realizaci opatření uvedených v předchozích bodech podpořit potřebnými legislativními změnami, tj. úpravami stávající tuzemské legislativy či vypracováním nových potřebných národních předpisů: - výše zmíněnou koncepci postupného uplatňování alternativních paliv z OZE v dopravě ČR jako náhrady fosilních motorových benzinů a nafty, včetně její ekonomické bilance a přínosů či dopadů na životní prostředí, nutno předložit vládě ČR buď k projednání a schválení nebo alespoň pro informaci, - na základě této schválené koncepce zpracovat její legislativní ošetření, tj. novelizovat zákon o ochraně ovzduší a vypracovat potřebné úpravy dalších předpisů, např. prováděcí předpis k zákonu o ochraně ovzduší, zákon o spotřebních daních, případně zákon o lihu a prováděcí vyhlášky, zákon o pohonných hmotách a jeho prováděcí vyhlášku a pravděpodobně vypracovat nový předpis, jímž by byla legislativně ošetřena oblast biopaliv II. generace a zpracování bioolejů rafinérskými procesy na uhlovodíková paliva a její nutná podpora ze strany státu. Závěrem je možno shrnout výše uvedená opatření k dosažení cíle v roce 2020, nahradit 10 % všech fosilních benzinů a nafty v oblasti dopravy alternativními palivy

7 z OZE (biopaliva), do následujících konkrétních úkolů pro oblast uplatňování uvedených alternativních paliv v dopravě ČR: a) upravit stávající legislativu (zákony č. 91/2011 Sb., 221/2011 Sb. a 353/2003 Sb. a vyhlášku č. 133/2010 Sb.) tak, aby bylo umožněno započítat do plnění povinnosti uplatňovat biopaliva i biopaliva vyrobená z bioolejů, odpadů a biomasy (biopaliva II. generace) ve smyslu směrnice 2009/28/ES b) vytvořit na základě vstřícné spolupráce dotyčných rezortů (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Úřad vlády) reálnou koncepci uplatňování alternativních paliv z OZE (biopaliv) na období 2014 až 2020, vycházející ze stávajících tuzemských podmínek, evropské legislativy a rovnocenných podmínek pro všechny dotčené podnikatelské subjekty na trhu s palivy c) realizovat ze strany státu podporu v oblasti rozvoje a produkce biopaliv II. generace a zpracování bioolejů rafinérskými procesy na uhlovodíková paliva d) vytvořit ze strany státu podmínky pro uplatňování alternativních paliv z OZE (biopaliva) srovnatelné s podmínkami využívání CNG pro dopravní účely e) realizovat ze strany státu podporu v oblasti urychlení obnovy vozového parku s cílem maximální obnovy a vyřazení zastaralých vozidel. Navržená opatření nejsou realizovaná v dostačujícím rozsahu. Víceletý program další podpory udržitelných biopaliv v dopravě v letech č. 2. Autor: MZe Obsah: Návrh na využití biopaliv I. generace v ČR v letech 2015 až 2020, ekonomický rozbor podpory vysokokoncentrovaných směsí biopaliv a fosilních paliv a čistých biopaliv a zavedení minimálních sazeb spotřební daně pro paliva B30, B100 a E85. Národní akční plán čisté mobility. Autor: MPO, 05/2015 Obsah: Plán je zaměřen především na využití CNG a elektřiny z OZE v dopravě. Biopaliva jsou zmíněna jen okrajově bez bližšího rozboru a návrhů. Národní program snižování emisí v ČR. Autor: MŽP, 06/2015 Netýká se emisí ze spalování PHM v dopravě. Sortiment paliv a biopaliv Biopaliva jsou v současné době uplatňována jako: 1. Bioethanol (kvasný líh obecně nebo zvlášť denaturovaný). 2. BioETBE (bio-ethylterc-butyl-ether). 3. Methylestery mastných kyselin (FAME), převážně jako methylestery řepkového oleje. 4. Syn-bio (hydrogenované rostlinné oleje) pro přimíchávání do motorové nafty.

8 Na trhu jsou tato motorová paliva: a) pro zážehové motory: automobilové benziny dle EN 228 s obsahem bioethanolu do 5 % V/V (E5) automobilové benziny dle EN 228 s obsahem bioethanolu do 10 % V/V (E10) palivo E85 dle ČSN b) pro vznětové motory: motorová nafta dle EN 590 s obsahem FAME/MEŘO do 7 % V/V (B7) od směsná motorová nafta (motorová nafta s obsahem FAME/MEŘO 30 %) (B30) - SMN 30 ČSN bionafta (B100) dle EN (čisté FAME/MEŘO) palivo E95 (jen pro pilotní projekty). Legislativa připouští jako palivo čisté rostlinné oleje (B100). Některá motorová paliva z dovozu mohou obsahovat menší podíl uhlovodíkové složky vyrobené z bioolejů a biomasy rafinérskými procesy, zejména hydrogenací rostlinných olejů - HVO, tzv. syn-bio. Na trhu mohou být vedle sebe čistá fosilní paliva (bez biosložky), nízkokoncentrované směsi typu E5 a B7, vysokokoncentrované směsi (E85 a B30) a čistá biopaliva (B100). Společný výdej na jedné čerpací stanici je možný. Stojany však musí být zřetelně označeny. Ekonomická podpora biopaliv Nízkokoncentrované směsi biopaliv s fosilními motorovými palivy dle ČSN EN 228 a ČSN EN 590 nemají daňové úlevy. Sazba spotřební daně je identická jako pro čisté fosilní ekvivalenty. Palivo E85. Sazba spotřební daně je stejná jako u benzinu. Je však zdaněna pouze fosilní složka. Úleva je poskytnuta formou vratky za zaplacenou spotřební daň. SMN 30 (B30). Spotřební daň činí Kč /1000 litrů. Sazba je snížena o cca 30 % oproti motorové naftě. Bioethanol pro dopravu má nulovou sazbu spotřební. Bionafta (B100) má nulovou sazbu spotřební daně. Podpora je stanovena zákonem o spotřebních daních (292/2009 Sb.). V roce 2010 představovala státní podpora biopaliv úlevu na spotřebních daních 723 mil. Kč a 1,068 mil. Kč v roce 2011, z toho podpora pro B30 činila 599,7 mil. Kč, v roce ,39 mld.kč, v roce ,53 mld. Kč a vroce ,21 mld. Kč, přičemž podpora paliva B30 byla z celku 1,15 mld. Kč. Vláda v rámci projednání a schválení Víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let navrhla prostřednictvím novely zákona o spotřebních daních upravit sazby spotřebních daní takto: pro palivo

9 B Kč/1000 litrů; pro palivo B Kč/1000 litrů; rostlinné oleje určené pro pohon motorů Kč/1000 litrů, u paliva E85 se daň vrací ve výši Kč/1000 litrů a bioplyn pro pohon je bez spotřební daně. Změna nebyla k datu zpracování materiálu projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Od tudíž platí daňová úleva pro paliva B30, B100, E85 jako dosud, tj. dle zákona o spotřebních daní ve znění zákona č. 292/2009 Sb. To je v rozporu se stanoviskem EK k podpoře biopaliv. Sankce za nesplnění objemové povinnosti uplatňovat biopaliva Za každý litr biopaliva neuvedeného na trh dle povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší je sankce pro povinnou osobu 40 Kč. Sankce za nesplnění snížení emisí skleníkových plynů Nesplnění snížení emisí skleníkových plynů je správní delikt a činí 10 mil. Kč. Výjimky z užití biopaliv Motorová paliva dodaná pro účely nouzových zásob ropných produktů (zákony o nouzových zásobách a ochraně ovzduší) nesmí obsahovat biopaliva (usnesení vlády). Při jejich obměně a následném prodeji zákazníkům je možné dodatečně biosložku domíchat. Historie Na trh byla od z rafinérií společnosti ČeR a distribučních středisek společnosti ČEPRO zahájena dodávka motorové nafty s obsahem od 0 do maximálně 5 % objemových methylesterů mastných kyselin. Podíl biopaliva v motorové naftě za období od začátku září do konce prosince 2007 musel dosáhnout nejméně 2 % objemových z celkového objemu motorové nafty dodané na trh v témže období. Palivo bylo na trh dodáváno s jakostními parametry dle ČSN EN 590 V období od do bylo vyrobeno celkem tis. tun motorové nafty s průměrným obsahem 2,1 % MEŘO a rozptylem 0 až 4,7 %. V lednu a únoru 2008 byla z výše uvedených společností (vyjma PARAMO, a.s.) zahájena dodávka na trh automobilových benzinů s obsahem od 0 do maximálně 5 % objemových kvasného bezvodého lihu zvláštně denaturovaného nebo přídavkem bioetbe do maximálního obsahu kyslíku celkem 2,7 %. Podíl biopaliva za kalendářní období roku 2008 musel dosáhnout nejméně 2 % objemová z celkového objemu motorových benzinů uvedených do volného daňového objemu v tomto kalendářním roce. Palivo bylo na trh dodáváno s jakostními parametry dle ČSN EN 228. Biopalivo bylo aplikováno v benzinech NORMAL s oktanovým číslem (OČ) 91 a SUPER s OČ 95. Povinný podíl náhrady fosilní složky biopalivem v motorové naftě zůstal v roce %. V roce 2008 bylo na trh uvedeno celkem tis. tun automobilových benzinů, z toho bylo 50,7 tis. tun bioethanolu a 357 tun ETBE a tis. tun motorové nafty, z toho 83,7 tis. tun FAME, resp. MEŘO. Průměrný obsah bioethanolu v benzinu byl cca 2,1 objem. % (rozptyl 0 až 4,2%) a FAME a MEŘO v motorové naftě 2,09 objem. % (rozptyl 0 až 4,8 %). Společnosti sdružené v ČAPPO povinnost náhrady ze zákona splnily.

10 S ohledem na opětně sníženou sazbu spotřební daně u směsné nafty (SMN 30) se pozvolna začalo v průběhu roku 2008 s tímto produktem opět obchodovat. Za rok bylo na trh uvedeno 12 tis. tun. Od roku 2009 ve vazbě na zvýšení povinnosti mísit biosložky do motorových paliv ve smyslu zákona o ochraně ovzduší č. 180/2007 Sb. (pro benziny stanoveno minimálně nahradit 3,5 % objemových z celkového množství uváděného na trh biopalivy a pro motorovou naftu pak 4,5 % objemových) došlo k jejich významnému zvýšení v palivech. Zejména u motorové nafty to znamenalo těsné přiblížení k maximální přípustné hodnotě obsahu FAME, která byla dle ČSN EN % objemových. To kladlo extrémní požadavky na přesnost a operativnost mísení nafty. Překročení maximální hranice dle ČSN EN 590 by znamenalo nekvalitní výrobu s možností postihů Českou obchodní inspekcí a zbytečné zvýšení nákladů na nadbytečně spotřebované množství FAME. V opačném případě, tj. nesplnění povinnosti, pak citelnou sankci (40 Kč za každý chybějící litr FAME do povinnosti) pro povinné osoby. V roce 2009 bylo na trh dodáno tis tun automobilových benzinů a do něj bylo namícháno 91 tis. tun bioethanolu (z toho 14 tis. tun z dovozu) a tis. tun motorové nafty a do ní bylo namícháno 159 tis. tun FAME/MEŘO (z toho 26 tis. tun z dovozu). Počínaje dnem byla zahájena distribuce motorové nafty s obsahem biosložky max. 7 % V/V. Průměrný obsah biopaliv v benzinu byl 3,51 % a v motorové naftě 4,51 %. Pokračovala i dodávka směsné nafty na trh, které se prodalo za uvedené období 18,3 tis. tun. V roce 2010 bylo na trh dodáno tis tun automobilových benzinů a do něj bylo namícháno 90 tis. tun bioethanolu nebo ETBE (z toho 12 tis. tun z dovozu) a tis. tun motorové nafty a do ní bylo namícháno 196 tis. tun FAME/MEŘO (z toho 27 tis. tun z dovozu). Průměrný obsah biopaliv v benzinu byl 3,5 % a v motorové naftě 4,06 %. Pokračovala i dodávka směsné nafty na trh, které se za uvedené období dodalo na trh 101 tis. tun. Nově bylo na trh uvedeno palivo E85. Dodávka na trh byla 2,8 tis. tun. Prodej paliva B100 činil 9,5 tis. tun. Směsná nafta byla k dispozici u 93 čerpacích stanic, palivo B100 u 33 stanic a palivo E85 u 37 stanic. V roce 2011 bylo na trh dodáno tis tun automobilových benzinů a do něj bylo namícháno 94 tis. tun bioethanolu nebo ETBE (z toho 12,9 tis. tun z dovozu) a tis. tun motorové nafty a do ní bylo namícháno 271 tis. tun FAME/MEŘO (z toho 29 tis. tun z dovozu). Průměrný obsah biopaliv v benzinu byl 4,11 % a v motorové naftě 6,08 %. Pokračovala i dodávka směsné nafty, které se za uvedené období dodalo na trh 148,6 tis. tun. Dodávka paliva E85 činila 7,1 tis. tun. Dodávka paliva B100 byla celkem 245,2 tis. tun. Podle evidence Ministerstva průmyslu a obchodu byla k na území ČR v segmentu veřejných čerpacích stanic směsná nafta k dispozici u 111 čerpacích stanic, palivo B100 u 43 stanic a palivo E85 u 53 stanic. Další prodej se uskutečňoval v síti neveřejných stanic a stanic s omezeným přístupem. Pro mísení do motorové nafty bylo dovezeno 255 tis. litrů syntetické nafty (syn-bio). Jedná se hydrogenovaný rostlinný olej (HVO). Z něj bylo vyrobeno 3,7 mil. litrů paliva B7. Ceny základních biopaliv se pohybovaly u FAME od 22,70 do 25,31 Kč/litr a u bioethanolu od 14,90 do 16,55 Kč/litr podle aktuální situace na trhu. V roce 2012 bylo na trh dodáno tis tun automobilových benzinů a do něj bylo namícháno 87 tis. tun bioethanolu nebo ETBE a tis. tun motorové nafty a do ní

11 bylo namícháno 247 tis. tun FAME/MEŘO. Průměrný obsah biopaliv v benzinu byl cca 4,17 % a v motorové naftě 6,05 %. Pokračovala i dodávka směsné nafty B30, které se za uvedené období dodalo na trh 100,9 tis. tun. Dodávka paliva E85 byla 15,5 tis. tun. Hrubá spotřeba FAME byla 242,3 tis. tun, z čehož bylo dovezeno 38,3 tis.tun a vývoz činil 6,7 tis. tun. Hrubá spotřeba bioethanolu byla 89,6 tis. tun, z toho dovoz byl 5,2 tis. tun a vývoz činil 16,6 tis. tun. Podle evidence Ministerstva průmyslu a obchodu byla k na území ČR v segmentu veřejných čerpacích stanic směsná nafta k dispozici u 213 čerpacích stanicích, palivo B100 u 51 stanic a palivo E85 u 124 čerpacích stanic. Další prodej se uskutečňoval v síti neveřejných stanic a stanic s omezeným přístupem. Pro mísení do motorové nafty bylo dovezeno 1,3 mil. litrů syntetické bionafty (produkty HVO). Ceny základních biopaliv se pohybovaly u MEŘO/FAME od 23,70 do 25,50 Kč/litr a bioethanolu od 15,35 do 16,85 Kč/litr podle aktuálního vývoje a dodavatele. V roce 2013 bylo na trh dodáno tis tun automobilových benzinů a do něj bylo namícháno 83 tis. tun bioethanolu a 9,1 mil. litrů ETBE, a tis. tun motorové nafty a do ní bylo namícháno 253 tis. tun FAME/MEŘO. Průměrný obsah biopaliv v benzinu byl cca 4,16 % a v motorové naftě 6,08 %. Pokračovala i dodávka směsné nafty B30 na trh, které se za uvedené období dodalo na trh 138,5 tis. tun. Dodávka paliva E85 byla 22,6 tis. tun. Hrubá spotřeba FAME byla 228,1 tis. tun, z čehož bylo dovezeno 85,5 tis.tun, vývoz činil 43,2 tis. tun a domácí produkce 181,7 tis. tun. FAME pro pohon se spotřebovalo 71,2 mil. litrů. Hrubá spotřeba bioethanolu byla 86,4 tis. tun, z toho dovoz byl 2 tis. tun. Vývoz činil 17,5 tis. tun a domácí produkce 104,5 tis. tun. Podle evidence Ministerstva průmyslu a obchodu byla směsná nafta k na území ČR v segmentu veřejných čerpacích stanic k dispozici u 217 čerpacích stanic, palivo B100 u 62 stanic a palivo E85 u 147 stanic. Další prodej se uskutečňoval v síti neveřejných stanic a stanic s omezeným přístupem. Pro mísení do motorové nafty bylo dovezeno 1,6 mil. litrů syntetické nafty. Ceny základních biopaliv se pohybovaly u MEŘO/FAME od 20,89 do 23,63 Kč/litr a bioethanolu od 15,85 do 16,84 Kč/litr podle aktuálního vývoje a dodavatele. Za rok 2013 povinné osoby do 15.března 2014 ve smyslu zákona o ochraně ovzduší podaly MŽP zprávu o emisích skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot. Členové ČAPPO za tím účelem vytvořili systém vedení evidence a vykazování emisí skleníkových plynů. Úspora emisí skleníkových plynů byla v rafinériích 2,11 % a u distributorů méně než 2 %. V roce 2014 bylo na trh dodáno tis tun automobilových benzinů a do něj bylo namícháno 102 tis. tun bioethanolu a 11,5 mil. litrů ETBE, a tis. tun motorové nafty a do ní bylo namícháno 284 tis. tun FAME/MEŘO. Průměrný obsah biopaliv v benzinu byl cca 4,11 až 4,33 % a v motorové naftě 6,01 až 6,05 %. Některé povinné osoby převedly část přeplněné povinnosti na následující rok. Na trh pokračovala i dodávka směsné nafty B30, které se za uvedené období na trh dodalo 148,1 tis. tun. Dodávka paliva E85 byla 23,3 tis. tun. Hrubá spotřeba FAME byla 300,4 tis. tun, z čehož bylo dovezeno 118,3 tis.tun, vývoz činil 35,2 tis. tun a domácí produkce 219,3 tis. tun. FAME pro pohon se spotřebovalo 120,1 mil. litrů. Hrubá spotřeba bioethanolu byla 119 tis. tun, ztoho dovoz byl 37,3 tis. tun, vývoz byl 22,8 tis. tun a domácí produkce 104,1 tis. tun. ETBE pro přimíchávání bylo spotřebováno 11,5 mil. litrů. Podle evidence Ministerstva průmyslu a obchodu byla k směsná nafta na území ČR v segmentu veřejných čerpacích stanic k dispozici u 233 čerpacích stanic, palivo B100 u 62 stanic a palivo E85 u 189. Další prodej se uskutečňoval v síti neveřejných stanic a stanic s omezeným přístupem.

12 Pro mísení do motorové nafty bylo dovezeno 1,636 mil. litrů syntetické nafty. Ceny základních biopaliv se pohybovaly u MEŘO/FAME od 19,75 do 21,25 Kč/litr a bioethanolu od 13,60 do 14,80 Kč/litr podle aktuálního vývoje a dodavatele. Do motorové nafty bylo namícháno cca 1,6 mil. litrů syn-bio z dovozu. Za rok 2014 povinné osoby do 15. března 2015 ve smyslu zákona o ochraně ovzduší podaly MŽP zprávu o emisích skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot. Členové ČAPPO za tím účelem vytvořili systém vedení evidence a vykazování emisí skleníkových plynů. Úspora emisí skleníkových plynů byla v rafinériích 2,38 % a u distributorů 2,31 %. Ve výrobě a distribuci automobilových benzinů a motorové nafty s obsahem biopaliv nebyly po celé období používání žádné vážné technické problémy. Nebyly zjištěny ani závažné problémy s uskladněním směsí. V případě dlouhodobého uskladnění pro záskokové zdroje energií bylo spotřebitelům doporučeno zásobovat tyto zdroje palivy bez biopaliv, např. arktickou motorovou naftu. Po celé období 2007 až 2014 byly bez biopaliv prémiové pohonné hmoty, jako jsou automobilové benziny SUPER PLUS s OČ vyšším než 98, speciální - prémiové typy motorové nafty a arktická motorová nafta a benzin SPECIAL s OČ 91. Tento typ byl až na malé výjimky vyřazen z prodeje v letech 2010 až Tato paliva jsou povětšině prodávány pod zvláštním obchodním označením distribučních firem. Nebyly zaznamenány vážné problémy s kvalitou a užitím v dopravě. Případné reklamace se po podrobném vyhodnocení ukázaly jako bezpředmětné. Z pohledu motoristické veřejnosti se zavedením biokomponent do motorových paliv prakticky nic nezměnilo. Motorová paliva s nízkým obsahem biosložek nejsou zvlášť na stojanech čerpacích stanic označena. Motorová paliva s větším obsahem biopaliv (B30, B100 a E85) jsou u stojanu označena odlišným způsobem. Pokud zákazník požaduje informaci o kvalitě a obsahu biopaliva v právě čerpaném motorovém palivu, dostane tuto informaci na vyžádání u obsluhy čerpací stanice. V poslední době je zaznamenáván růst daňových podvodů při obchodování s biopalivy. Kvalita prodávaných motorových paliv Kvalitu prodávaných motorových paliv v distribuční síti veřejných čerpacích stanic sleduje Česká obchodní inspekce (ČOI) ve smyslu zákona o pohonných hmotách a vyhlášky MPO č. 133/2010 Sb. Zjištěné odchylky od jakostních ukazatelů stanovených technickou normou zveřejňuje. V roce 2014 odebrala ČOI vzorků, z toho 83 vzorků nevyhovělo ČSN. Zjištěná celková chybovost byla v síti veřejných čerpacích stanic 3,1 %. U jednotlivých druhů motorových paliv byla chybovost: u automobilových benzinů 1 % (10 vzorků), motorové nafty 2,2 % (27 vzorků), u SMN 30, FAME a E85 7,8 % (9 vzorků) a u paliva LPG a CNG 10,9 % (37 vzorků). ČOI občas zjišťuje vyšší obsah biopaliv ve standardních motorových palivech, což může svědčit o daňovém podvodu prodejce paliva. Vliv biopaliv na provoz motorových vozidel Prodávaná motorová paliva odpovídají platným evropským normám. Výrobci jejich jakostní znaky na výstupu z výroby v rafinériích pravidelně kontrolují. Kromě toho si kontrolují kvalitu dodávaných pohonných hmot i distributoři v rámci vlastních kontrolních mechanismů a programu Pečeť kvality PLUS. Ve smyslu platné

13 legislativy jakost motorových paliv u čerpacích stanic kontroluje průběžně sleduje Česká obchodní inspekce a výsledky zveřejňuje. Přidávání biosložek do motorových fosilních paliv, v maximálním objemu až do 10 %, respektive 7 % objemových v souladu s platnými evropskými normami na motorové benziny a motorovou naftu, přesto znamená změnu v chemickém složení paliva a v této souvislosti se může promítnout i do určitých změn fyzikálně-chemických vlastností. Vliv biopaliv v motorových palivech lze shrnout takto: Vliv na provozní náklady Biopaliva mají menší výhřevnost než fosilní paliva, a tudíž zvyšují spotřebu paliva vozidla; cena biopaliv (zejména FAME) je vyšší než ekvivalentního fosilního paliva, což vede k malému zvýšení koncové ceny pro zákazníka a má dopad na rafinérské marže. Vliv na výkon motoru Minimální, prakticky nepozorovatelný. Spolehlivost provozu vozidel se zážehovým motorem Nepříznivý vliv má obsah vody v bioethanolu, což může vést k odloučení vody z lihobenzinové směsi s důsledkem poruch startu vozidla, koroze nádrže a palivových rozvodů; vyšší tlak par lihobenzinových směsí, což může vést k tvorbě parních polštářů a vyšším emisím benzinu při tankování. Spolehlivost provozu vozidel se vznětovým motorem Menší oxidační a termická stabilita motorové nafty s FAME (zanášení filtrů, lepivé úsady v palivovém čerpadle a na tryskách); větší pěnivost při tankování; v zimním období dřívější ucpávání palivových filtrů. Manipulace s pohonnými hmotami obsahujícími biopaliva Pro manipulaci a zejména skladování pohonných hmot s obsahem biosložky platí ČSN Motorová paliva Podmínky skladování a doba použitelnosti, která stanoví pravidla skladování směsí fosilních paliv a biopaliv a jejich dobu použitelnosti. Dodržení podmínek stanovených v této normě je následné užití pohonných hmot bez problémů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat skladování motorové nafty s obsahem FAME/MEŘO za vyšších venkovních teplot. Přeprava produktovody je omezena. Vliv používání biopaliv na petrolejářský průmysl a obchod Pokles produkce čistých fosilních paliv na bázi ropy vdůsledku povinné náhrady fosilní složky biopalivy je uveden v následující tabulce.

14 Dodávky motorových paliv na trh v ČR v letech (tis. tun) benziny benziny motorová nafta motorová nafta dodávky celkem (fosilní složka a biopalivo) 2 pouze fosilní složka Používání biopaliv v dopravě v letech 2015 až 2020 Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES se významně dotýkají uplatňování biopaliv ve směsích s fosilními palivy nebo čistými biopalivy v dopravě v horizontu do roku Směrnice jsou vzájemně velmi těsně provázané. Účinnost obou směrnic je od ledna Směrnice zdůrazňují v oblasti paliv pro dopravu pozornost na alternativní zdroje se zaměřením na biopaliva. Aplikace cílů směrnice je závazná. ČR transponovala směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES do českého práva prostřednictvím novely zákona o pohonných hmotách (zákon č. 91/2011 Sb.), zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 221/2011 Sb.) a Nařízení vlády 446/2011 Sb. Účinnost zákona č.91/2011 Sb. je od a zákona č. 221/2011 Sb., kterým se mění zákon o ochraně ovzduší, od Nařízení vlády č. 446/2011 Sb. nabylo účinnosti dne Pro petrolejářský průmysl je rozhodující cíl náhrady 10 % energie fosilních paliv pro dopravu biopalivy do roku Zároveň se zvyšuje podíl biopaliv ve směsích s fosilními palivy, a to tak, že benziny budou obsahovat až 10 % bioethanolu nebo 22 % bio-ethylterc-butyl-ether tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % hmotnostních a motorová nafta obsahovala max. 7 % FAME. Směrnice dále stanoví, že pro starší park vozidel se zážehovým motorem musí být minimálně do roku 2013 v síti čerpacích stanic benzin s obsahem do 5 % bioethanolu. Zákonem č. 91/2011 Sb., o pohonných hmotách, je v ČR tato povinnost prodlužena až do konce roku Prodej dvou druhů automobilových benzinů stejného oktanového čísla, ale rozdílného obsahu biosložky, vyžaduje rozdílné značení výdejních stojanů a osvětu zákazníků. Petrolejářský průmysl je již dnes technicky připraven na výrobu motorových paliv s obsahem biopaliv až 10 % objemových. Směrnice dále zavádí pro biopaliva kritérium udržitelnosti, čímž se rozumí minimální hranice úspory emise skleníkových plynů ve srovnání s ekvivalentním fosilním palivem. Pro začátek (rok 2012) je kritérium stanoveno na 35 % úspory a postupně se zvyšuje ve dvou krocích, a to od roku 2017 na 50 % a od roku 2018 až na 60 %. Směrnice stanoví, že pouze biopaliva splňující kritérium udržitelnosti bude možné započítat do plnění závazného cíle. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. od roku 2014 zavádí povinnost snižovat emise skleníkových plynů, a to celkem o 10 % k roku Cíle má být dosaženo snížením emisí o 2 % od roku 2014 do roku 2016, o 4 % do a o 6 % do

15 , a to dodávkami paliv i pro silniční i nesilniční vozidla. Postupné snížení o 2, respektive 4 %, jde nad rámec směrnice. Cíl snížit emise o 2 % do konce roku 2016 považujeme za splnitelný využitím stávajícího sortimentu paliv a biopaliv s předepsanými kritérii udržitelnosti. Snížení emisí od do konce roku 2019 o 4 % je však již za současných podmínek nesplnitelné a o 6 % v roce 2020 už vůbec nemožné. ČAPPO k tomu zpracovala stanovisko, které je v příloze. Stanovisko schválila valná hromada členů ČAPPO konaná dne Situace po nabytí účinnosti Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, o jakosti benzinu a motorové nafty, novely Směrnice 2009/28/ES a dopady na petrolejářský průmysl (povinné osoby) Souhrn omezujících opatření, jež stěžují nebo přímo vylučují splnění snížení emisí Omezení příspěvku biopaliv, vyrobených z potravinářské biomasy, na 7 % e/e, tj. v objemovém vyjádření cca 10 %. Omezení nabídky benzinu v kvalitě E10 do konce roku 2018 a riziko jeho uplatnění na trhu z důvodu antipatie motoristů k tomuto palivu a složení tuzemského autoparku (je zastaralý). Omezení přídavku biosložek do fosilních paliv ve smyslu platných evropských technických norem pro motorové benziny na 10 % objemových a pro motorovou naftu na 7 % objemových. Z provozního hlediska je možné objemovou povinnost stanovit na max. 9,7 % pro benziny a 6,7 % pro motorovou naftu. Zrušení daňového zvýhodnění paliv B30, B100 a E85. Tato paliva se standardní sazbou spotřební daně na úrovni fosilních paliv se stanou pro trh s ohledem na nárůst ceny neprodejnými. Absence vyspělých biopaliv na tuzemském trhu. Zmrazený výzkum a vývoj a provozní zkoušky. Nedostatečná státní podpora. Nechuť subjektů v nejistém legislativním prostředí investovat do náročných technologií. Souhrn příznivých a nebo neutrálních opatření Změna pevných koeficientů emisí motorových benzinů a motorové nafty pro výpočet snížení emisí ve smyslu směrnice 2015/652. Nedořešeným problémem zůstává metodika úpravy koeficientu dle emisí z těžby ropy. Možnost zápočtu do výpočtu snížení emisí z uvedení na trh paliv LPG, CNG, BNG a provozu automobilů s elektrickým pohonem. V tuzemských podmínkách je určitým problémem, že tato paliva až na výjimky uvádí na trh jiné subjekty než povinné subjekty. Nevyjasněnost administrativně technické metodiky prokazování dat pro zprávu o plnění emisí. Nevyjasněnost legislativní úpravy plnění snížení emisí a plnění objemové povinnosti dle sortimentu PHM.

16 ČAPPO po zevrubné analýze navrhuje následující opatření: Technická a obchodní Legislativní Ekonomická Závěr Od plošně vyrábět automobilové benziny v kvalitě E10. Dosud je prodej omezen legislativou zákona o PHM a poptávkou na trhu. Prodej LPG a CNG na čerpacích stanicích zahrnout do vykazování snížení emisí. Je odvislé od dohody provozovatelů čerpacích stanic, povinných osob a prodejců těchto paliv, pokud jsou odlišní. Zvýšit přídavek biopaliv ve smyslu platných limitů obsažených v ČSN EN pro benzin a motorovou naftu. Zajistit výrobu a dovoz biopaliv s certifikovanými nízkými emisemi. Výrobci bioethanolu udrží jeho výrobu s hodnotami emisí oxidu uhličitého 32 g/mj a méně a výrobci FAME/MEŘO udrží jeho výrobu s hodnotami emisí oxidu uhličitého nejvíce 35 g/mj a méně, což je aktuální stav trhu biopaliv a jejich dostupnost je v tuzemsku prozatím dostatečná. cíl snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM o 4 % v letech 2017 až 2019 přeformulovat v zákoně o ochraně ovzduší jako indikativní cíl ve smyslu směrnice EU odstranit legislativní zábranu nabídky benzinu E10 v zákoně o PHM alespoň dočasně vytvořit podmínky pro ekonomickou podporu paliv E85, B30 a B100 v zákoně o ochraně ovzduší zvýšit povinnost užívat biopaliva u benzinu na max. 9,7 % objemových a u motorové nafty na 6,7 % objemových. vyhlásit grant nebo jinou formu podpory zavedení výroby vyspělých biopaliv od roku 2020 stanovit ekonomické nebo daňové podpory pro prodej paliv typu B30, B100 a SMN Dosavadní výroba, distribuce a užití nízkokoncentrovaných směsí biopaliv (do 5, respektive 7 % objem.) sfosilními palivy v dopravě probíhá bez závažných technických problémů. Motoristická veřejnost si na změnu zvykla. Na trhu je k dispozici v omezené míře Palivo E85 pro zážehové motory a Směsná nafta (B30) a Bionafta (B100) pro vznětové motory. Prodeje těchto paliv (zejména E85) trvale rostou. 2. ČR nesplnila orientační cíl roku 2010, nahradit 5,75 % energetického obsahu fosilních motorových paliv biopalivy. Splnění cíle vyžadovalo větší uplatnění vysokokoncentrovaných směsí biopaliv a fosilních paliv a zavedení čistých biopaliv. To předpokládalo obnovu vozového parku, který je v ČR zastaralý (průměrné stáří vozidel je 14 let), a ekonomickou podporu formou úlevy na spotřební dani. I tak jejich zavedení není jednoduché. Vysokokoncentrované

17 směsi nebudou vyrábět z logistických důvodu rafinérie. Je to tedy příležitost pro výrobce biopaliv a distributory. Veřejné čerpací stanice však nabídky prodeje těchto paliv využily a budou je podle poptávky rozšiřovat. Dalším prostorem pro uplatnění těchto paliv jsou uzavřené sektory dopravy, jako jsou MHD a velké parky jednoúčelových vozidel (pošta, odvoz odpadů), zemědělská a lesnická výroba. 3. Přidávání biopaliv do fosilních motorových paliv zvýšilo koncovou maloobchodní cenu benzinů a motorové nafty (cca o desítky haléřů). Poznámka: Cena biopaliva (zejména FAME) je vždy vyšší než ekvivalentního fosilního paliva, a to i přes růst ceny ropy a motorových paliv. Vzhledem k nižší výhřevnosti směsí lze očekávat mírně vyšší spotřebu vozidel. Nízkokoncentrované směsi nemají daňovou podporu. Mísení biopaliv do fosilních paliv negativně ovlivňují marži výrobců motorových paliv. 4. Při užití směsí fosilních paliv a biopaliv a čistých biopaliv je třeba dbát na pravidla ošetření paliv při delším skladování a následném použití (viz ČSN ). 5. Členové ČAPPO nepovažují nízkokoncentrované směsi fosilních paliv a biopaliv za perspektivní palivo. Důvody vidí v jejich složení, technické aplikaci a zdrojích pro jejich výrobu, které jsou důležitou potravinou. Za perspektivní považují vyspělá biopaliva II. a III. generace, biooleje a bioodpady zpracované petrolejářskými procesy na uhlovodíková paliva. Předpokládáme, že povinnost snižovat emise skleníkových plynů bude bez větších problémů možné splnit do roku V letech 2017 až 2020 pro splnění snížení emisí o 4 % respektive 6 %, bude nutné nasazení biopaliv s kritérii udržitelnosti minimálně 60 % a nebo používat uhlovodíky vyrobené technologiemi zpracování biomasy a bioolejů (např. hydrogenací rostlinných olejů) nebo kombinovat uvedené způsoby. 6. Zvýšení obsahu biopaliv v fosilních palivech nad 10, respektive 7 % bude vyžadovat obměnu starších vozidel (zejména u vozidel se zážehovým motorem), a proto směrnice vyžaduje, aby členské státy minimálně do roku 2013 (v ČR až do roku 2018) ještě na trh dodávaly benzin s obsahem do 5 % bioetanolu s možností dalšího prodloužení. Vdistribuční síti čerpacích stanic to bude znamenat prodej dvou druhů benzinu vedle sebe, a to konkrétně E5 a E10. A to může být výrobní a logistický problém. Zvyšování obsahu biopaliv v benzinu a motorové naftě nad 10 % nevidíme jako účelné. 7. Povinný cíl směrnice nahradit do roku % fosilní složky motorových paliv palivy z obnovitelných zdrojů bude znamenat zvýšení povinnosti náhrady nad současné povinnosti. Cíle nelze dosáhnout pouze nízkokoncentrovanými směsmi fosilních paliv a biopaliv. Je proto třeba vytvořit ekonomické a organizační předpoklady pro využití vysokokoncentrovaných směsí a čistých biopaliv. Dále je třeba podpořit legislativními a ekonomickými opatřeními zpracování bioolejů rafinérskými technologiemi na uhlovodíková paliva použitelná pro pohon vznětových motorů a výrobu uhlovodíků z nepotravinářské biomasy a bioodpadů technologiemi pro II. generaci biopaliv.to se však musí sladit zejména s úpravou legislativy (zákon o ochraně ovzduší, zákon o pohonných hmotách a zákon o spotřebních daních a prováděcí předpisy), která umožní povinným osobám splnit náhradu za přijatelných technických podmínek. Předpokládáme i změnu technických norem, obnovu autoparku a vytvoření dalších pobídek ke zvýšení spotřeby vysokokoncentrovaných směsí a nových motorových paliv. Petrolejářský průmysl bude proto do legislativy prosazovat zejména možnost započtení

18 zpracování bioolejů rafinérskými procesy a biopaliv II. generace do plnění povinnosti užívat biopaliva a spravedlivou sankci a motivaci používání biopaliv. 8. Od platí pro výrobce, dovozce a distributory biopaliv povinnost dodávat na trh pro dopravu biopaliva s kritériem udržitelnosti minimálně 35 %, od roku % a od roku %, přičemž musí prokázat dosažené kritérium certifikátem (prokázáním původu) od akreditované osoby. 9. Na trhu v ČR budou ještě minimálně 20 až 30 let dominovat fosilní motorová paliva. Zároveň však bude postupně s ohledem na technický vývoj a ekonomické podmínky probíhat po roce 2011 postupná náhrada fosilních paliv alternativními zdroji, jako jsou automobily na CNG a BNG, hybridní automobily a elektromobily. Rozvoj vozidel na vodík lze očekávat až po roce Budoucnost zdrojů energie pro dopravu v horizontu 20 let spatřujeme v kombinaci všech technicky, ekonomicky a ekologicky možných alternativ. Velmi důležitou úlohu však musí sehrát úsporné systémy všech druhů dopravy. ČAPPO

19 Příloha Stanovisko České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) k užití biopaliv v dopravě po roce 2015 Preambule Stanovisko shrnuje základní názor členských firem ČAPPO ke splnění požadavku na snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM ve smyslu zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.), s přihlédnutím ke změnám legislativy EU v užití biopaliv v dopravě, aktuálnímu pohledu na trh a sortiment PHM a jakostním ukazatelům benzinu a motorové nafty. ČAPPO chápe zásadní cíl EU nahradit v roce 2020 minimálně 10 % energie fosilních paliv energií z OZE. ČAPPO aktuálně považuje za nejdůležitější upozornit státní správu na zásadní problémy splnění snížení emisí v dopravě o 4 % v roce 2017 a zejména reálnou nemožnost snížení emisí o 6 % v roce Ve vazbě na tento problém upozorňujeme zejména na potřebu řešit i legislativní problémy, nutnou podporu realizace technologií pro výrobu vyspělých biopaliv, ekonomické, daňové a obchodní problémy trhu s PHM a efektivitu provozu tuzemského rafinérského sektoru. Dnes jsou sice v legislativě částečně vytvořeny potřebné podmínky jejich podpory, avšak v případě, že přesto nebudou v dostatečné míře k dispozici tato vysokoprocentní biopaliva (propagovaná a preferovaná EU), dojde k zásadnímu ohrožení cílů EU. Situaci dále komplikuje zastaralost vozového parku ČR a aktuálně nejasný vývoj úpravy vnitrostátní legislativy v oblasti biopaliva a dalších alternativních paliv.. K problematice užití biopaliv v dopravě vydává ČAPPO následující stanovisko: 1. Petrolejářský průmysl ČR zajistí snížení emisí o 2 % stávajícím sortimentem a obsahem biopaliv I. generace (bioethanolu, ETBE, FAME, MEŘO) v PHM. 2. Petrolejářský průmysl ČR podle dosavadního stavu problematiky nemůže zajistit snížení emisí SP o 4 % v období od do prostřednictvím biopaliv I. generace, protože: platná legislativa v zákoně o PHM stanovuje povinnost prodávat do min. na 50 % čerpacích stanic z celkového počtu provozovaných čerpacích stanic motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 % hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 % objemových (E5). Nejsou tím vytvořeny podmínky pro celoplošné zavedení prodeje automobilového benzinu E10 od jako podstatného kroku při plnění emisního cíle není vyřešena uspokojivá podpora vysokoprocentních paliv typu B30, B100 a E85, vytvářející předpoklady pro zajištění jejich dostatečné úrovně dodávek na trh. Dalším základním předpokladem pro dosažení tohoto cíle je fakt, že výrobci bioethanolu udrží jeho výrobu s hodnotami emisí oxidu uhličitého 32 g/mj a méně a výrobci FAME/MEŘO udrží jeho výrobu s hodnotami emisí oxidu uhličitého nejvíce 35 g/mj a méně, což je aktuální stav trhu biopaliv a jejich dostupnost je v tuzemsku prozatím dostatečná.

20 ČAPPO očekává v nejbližší době stanovisko EK k notifikaci druhého víceletého programu podpory biopaliv v ČR a podle obsahu posoudí realitu jejich uplatnění na trhu. ČAPPO požaduje, aby výše uvedená konstatování byla vzata v potaz v příslušné legislativě s účinností od Znamená to změny zákona o PHM, zákona o ochraně ovzduší a daňových zákonů, včetně doprovodných prováděcích předpisů. Změny v legislativě musí být přitom přijaty a zveřejněny ve Sbírce zákonů minimálně s tříměsíčním předstihem před datem jejich účinnosti. ČAPPO požaduje, aby byly legislativně stanoveny jasné podmínky výpočtu snížení emisí skleníkových plynů včetně užití LPG, CNG, BNG a elektřiny. Současně ČAPPO požaduje, aby se členské firmy mohly na stanovení těchto pravidel podílet. 3. Snížení emisí SP o 6 % od do bude možné dosáhnout pouze širším nasazením pokročilých (vyspělých) biopaliv v kombinaci s biopalivy I. generace. Z předběžného technického rozboru vychází jako nejvhodnější vyspělé biopalivo motorová nafta s obsahem hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO). Znamená to ale, že suroviny pro tuto výrobu a jednotka HVO by měly být k dispozici nejpozději do ČAPPO doporučuje MŽP a MPO, aby v legislativě bylo HVO na bázi rostlinných olejů uznáno jako pokročilé biopalivo. V legislativě je také nutné vyjasnit zvýhodňující podmínky pro využití bioodpadů a rostlinných zbytků pro výrobu biopaliv a míchání do PHM. Zde ČAPPO současně vyjadřuje obavu o jejich dostupnost v tuzemsku a tím vystavení členských firem riziku budoucí nutnosti jejich dovozu s následkem zhoršení jejich konkurenceschopnosti ve srovnání se subjekty v okolních státech, které současně soupeří i o český trh. 4. V automobilových benzinech je nezbytné MTBE zcela nahradit, nejlépe vlastním bioetbe. 5. ČAPPO upozorňuje, že evropská norma na motorové benziny (EN 228) umožňuje maximální obsah biopaliva 10 % objemových a norma na motorovou naftu (EN 590) umožňuje maximální obsah biopaliva 7 % objemových, vyjma obsahu HVO, jehož obsah není limitován. Z provozních důvodů je tak maximální objemovou povinnost možné stanovit u benzinů na 9,7 % a u motorové nafty na 6,7 % (vyjma HVO). 6. ČAPPO podporuje potřebu zpracovat Analýzu možnosti splnění závazného cíle EU nahradit 10 % energetických fosilních paliv v dopravě energií z OZE v roce ČAPPO prohlašuje, že je připraveno ke spolupráci na této analýze. 7. ČAPPO i přes existující zakotvení vyspělých biopaliv v legislativě ČR doporučuje, aby státní správa vyhlásila podpůrné programy na jejich vývoj a výrobu s vizí zajištění cíle EU v roce ČAPPO bude podporovat rozvoj infrastruktury pro alternativní pohony (CNG, LNG, BNG, LPG a elektřinu). Projednáno a schváleno valnou hromadou členů ČAPPO dne

2,0 % v/v pro automobilové benziny, 4,5 % v/v pro motorovou naftu.

2,0 % v/v pro automobilové benziny, 4,5 % v/v pro motorovou naftu. Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 31. 5. 2010 Úvod Povinnost uvádění biokomponent na trh je v České republice stanovena zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR

Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Seminár: Udržateľné spracovanie ropy vs. obnoviteľné zdroje energie, 14.6.2011, Bratislava Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Autoři: Ing. Ivan Ottis, předseda představenstva

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

ovzduší Jiří Hromádko

ovzduší Jiří Hromádko Vize aktualizace zákona o ochraně ovzduší Jiří Hromádko Povinnost využívání biopaliv z pohledu EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, podle

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje Vize silniční dopravy v roce 2030 pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje srpen 2010 Řešitelská skupina: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Mgr. J. Bakeš Doc. Ing. L. Beneš Ing. J. Jíša Ing.

Více

VYUŽITÍ BIOPALIV V DOPRAVĚ

VYUŽITÍ BIOPALIV V DOPRAVĚ VYUŽITÍ BIOPALIV V DOPRAVĚ Aktualizováno k 30. 4. 2009 1. Úvod Zelená kniha Evropské komise ukládá členským státům EU povinnost nahradit do roku 2020 v silniční dopravě minimálně 20 % fosilních pohonných

Více

lní legislativa užitu

lní legislativa užitu Aktuáln lní legislativa užitu ití biopaliv v dopravě Seminář ČAPPO Kralupy n/vlt., 28. listopadu 2013 Ing. Václav V Pražák vedoucí řízení kvality produktů ČESKÁ RAFINÉRSK RSKÁ,, a.s. Osnova 1. Úvod 2.

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Dopad využití biopaliv na veřejné finance

Dopad využití biopaliv na veřejné finance Dopad využití biopaliv na veřejné finance Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Záměrem Evropské Unie je postupné nahrazení fosilních pohonných hmot, používaných jako palivo

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty Konferenční sál Liberálního institutu, Praha

Více

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Ekonomické a ekologické

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety. Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta

Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety. Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta 1. BIOMASA Teplárny na biomasu v ČR Na území České republiky je v současné době v provozu 15 velkých

Více

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/30/ES ze dne

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES;

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Kritéria udržitelnosti biopaliv Novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Jiří Hromádko Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES;

Více

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Cukrovary a lihovary TTD Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Jaroslav Drštka obchodní manažer Autotec/Autosalon 2010 8. květen 2010, Brno Člen skupiny Tereos Obsah Úvod Palivo E85 Palivo

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 červenec 2015 Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Oddělení

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Ing. Václav Pražák Česká rafinérská, a.s., Litvínov; ČAPPO, Praha, Pracovní skupina pro rozvoj petrolejářského průmyslu Všichni považujeme za

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT

Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT Praktická aplikace Ekodieselu (SMN 30) ve skupině AGROFERT červen 2010 Projekt zavedení Ekodieselu ve skupině AGROFERT - důvody Úspora nákladů daná nižší nákupní cenou paliva. Rozdíl je 2-2,50Kč/litr Kontrola

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

Konstrukce motorů pro alternativní paliva Souhrn Konstrukce motorů pro alternativní paliva Příspěvek obsahuje úvahy o využití alternativních paliv k pohonu spalovacích motorů u silničních vozidel zejména z hlediska zdrojů jednotlivých druhů paliv

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Praktické zkušenosti s motorovými palivy

Praktické zkušenosti s motorovými palivy Ing. Pavel Cimpl ČEPRO, a.s. 1 Obsah: Úvod Legislativa Norma 65 6500 Technické specifikační normy Kritické parametry ovlivňující manipulace a podmínky a dobu bezpečného skladování Poznatky a zkušenosti

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Scénáře rozvoje alternativních

Scénáře rozvoje alternativních Scénáře rozvoje alternativních paliv v dopravě v ČR Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 8 246 Struktura prezentace Představení scénářů Použitá metodologie

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září 2012. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září 2012. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší č. 312/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 154/2014

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Zpráva pro Evropskou komisi k realizaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003

Zpráva pro Evropskou komisi k realizaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Zpráva pro Evropskou komisi k realizaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: 1. Legislativní rámec EU pro biopaliva - směrnice 2003/30/ES - směrnice 2003/96/ES 2. Úkoly

Více

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Program podpory alternativních paliv v dopravě Program podpory alternativních paliv v dopravě Udržitelná doprava ve městech, NSZM MD, Praha, 14.9.24 Dr. Martin Bursík, poradce MŽP pro energetiku a ŽP Motivace Program podpory alternativních paliv v

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Motorová paliva a biopaliva

Motorová paliva a biopaliva Motorová paliva a biopaliva Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E-mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) 1. Úvod Provoz na silničních komunikacích

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

Možnosti a předpoklady využití směsné motorové nafty SMN 30 a bionafty v moderních motorech užitkových vozidel a traktorů

Možnosti a předpoklady využití směsné motorové nafty SMN 30 a bionafty v moderních motorech užitkových vozidel a traktorů Možnosti a předpoklady využití směsné motorové nafty SMN 30 a bionafty v moderních motorech užitkových vozidel a traktorů NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY Seminář: Stav, zásady

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích 17 Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích Ing. Antonín Beran, MPO, Na Františku 2, 110 15 Praha 1 tel: 224 852 5, e-mail:beran@mpo.cz Ing, Luděk Dušek, MPO, Na Františku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PRAHA Červen 2014 U Trati 42 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 404,

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv

Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) Trvalý nárůst silniční

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství. Strategie systémov mové spolupráce veřejných ejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast Energetika Výstupy ze zasedání 6.9.2011 v Opole Opatření 4.1 Společné aktivity

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy V roce 2005 vstoupil v platnost zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Na základě uvedeného zákona

Více

Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Nadační fond proti korupci

Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Nadační fond proti korupci Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů Nadační fond proti korupci Prohlášení Nadační fond proti korupci se rozhodl otevřeně zareagovat na mediální zájem, jenž se v uplynulých

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Informace k novele zákona o ochraně ovzduší problematika prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv

Informace k novele zákona o ochraně ovzduší problematika prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv Informace k novele zákona o ochraně ovzduší problematika prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv Zákonem č. 221/2001 Sb., byl novelizován zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Oblast alternativních paliv a pohonů Ochrana ovzduší ve státní správě III teorie a praxe Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Alternativní paliva v dopravě

Alternativní paliva v dopravě Alternativní paliva v dopravě Ing. Jan Zaplatílek 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Proč alternativní paliva v dopravě ropné krize nedostatek ropy, cenové šoky,politické vlivy relativně krátká životnost

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita Fenoménem rozvoje tzv. čistého automobilismu, tedy dopravy bez okamžitých emisí. Samotná myšlenka rozvoje tohoto typu osobní dopravy - elektrický motor poháněný

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více