Siemens, s.r.o. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz"

Transkript

1 Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011

2

3 Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Pohled na hospodářské výsledky nás naplňuje hrdostí. Zažili jsme úspěšný rok. Oživení na českých i světových trzích jsme využili ke zvýšení konkurenceschopnosti, objemu výroby, vyššímu prodeji našich produktů a služeb a k získání řady nových zákazníků v soukromém i firemním sektoru. A to je v současném křehkém a nepředvídatelném hospodářském prostředí skvělý výsledek. Za tímto úspěchem se skrývá tvrdá práce a vysoká profesionalita všech našich zaměstnanců jak ve výrobní, tak v obchodní sféře. Pokračující proces právní integrace společností patřících do skupiny Siemens v České republice přináší své plody v podobě harmonizace pracovních procesů a intenzivnější spolupráce jednotlivých organizačních celků. To se projevilo v zesílené pružnosti při vyhledávání a zpracovávání obchodních příležitostí, a tím v celkovém zvýšení naší konkurenceschopnosti. Především díky těmto faktorům český Siemens posílil své postavení na jednotlivých trzích a současně rostl. V obchodní oblasti jsme byli úspěšní ve všech sektorech našeho zájmu v energetice, průmyslu, infrastruktuře měst i ve zdravotnictví. Získali jsme celou řadu významných projektů, dodali jsme množství inovativních produktů a technologií, řídicích systémů a zdravotnických přístrojů a otevřeli nabíjecí stanice pro elektromobily v Praze a Brně. Díky vysoké kvalitě a produktivitě našich závodů se nám daří rozšiřovat naše výrobní aktivity a vývojové a servisní činnosti. V uplynulém roce byla do České republiky úspěšně převedena výroba vzduchových jističů. Dceřiný podnik OEZ Letohrad pro tuto výrobu postavil novou halu a otevřel nová pracovní místa. Podobná investice do rozšíření výroby probíhá v mohelnickém závodě na výrobu nízkonapěťových elektromotorů, který je největším podnikem svého druhu v Evropě. Velkým úspěchem je také rekordní počet 53 průmyslových parních turbín vyrobených v minulém roce v našem brněnském závodě. Zvýšený objem zakázek a růst zaměstnanosti zaznamenaly i další závody skupiny Siemens v Drásově, Trutnově, Bruntále a Frenštátě pod Radhoštěm. Rozvoj zaznamenala i dvě významná servisní a vývojová centra koncernu Siemens v České republice. Ve stále rostoucím servisním centru v Praze a Ostravě zpracovává již téměř tisíc zaměstnanců účetní a personální agendu pro ostatní země koncernu. Ve stejných městech roste centrum pro vývoj a výzkum kolejových vozidel, ve kterém nyní pracuje 130 vývojářů a konstruktérů. Ti se podílejí na vývoji kolejových vozidel značky Siemens pro celý svět. Prohlubovali jsme spolupráci s vysokými školami a neziskovým sektorem. Uspořádali jsme již čtrnáctý ročník soutěže Cena Siemens, v jejímž rámci hodnotíme ve spolupráci s rektory technických vysokých škol nejlepší diplomové a doktorandské práce. Pokračoval také charitativní projekt Siemens Fond pomoci, ve kterém jsme během osmi let jeho trvání rozdělili mezi více než 260 projektů přes patnáct a půl milionu korun. Stranou nezůstala ani péče o zaměstnance. V Praze byla otevřena mateřská školka pro děti našich zaměstnanců. Závody na výrobu elektromotorů ve Frenštátě a Mohelnici obhájily tituly Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví. Rok 2011 byl pro český Siemens veskrze úspěšný. Děkujeme všem zaměstnancům v České republice za jejich profesionální nasazení a kolegům v zahraničí za vstřícnou podporu. Vám všem, našim zákazníkům a obchodním partnerům, pak děkujeme za dlouhodobou důvěru, kvalitní spolupráci a zejména průběžnou zpětnou vazbu, díky níž dokážeme vnímat vaše potřeby a plnit vaše očekávání. Eduard Palíšek generální ředitel CEO Siemens Česká republika Rudolf Fischer finanční ředitel CFO Siemens Česká republika Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 3 I

4 Strategie rozvoje společnosti Strategií společnosti je zajistit trvalý rozvoj a spokojenost hlavních partnerů zákazníků, zaměstnanců a vlastníků. Intenzivní spoluprací se zákazníky, upřímnou komunikací s vlastníky a odpovědným přístupem k zaměstnancům chce Siemens, s.r.o., dosahovat prosperity a plánovaného růstu. Plnění finančních cílů je klíčovým faktorem pro zajištění rozvojových a sociálních potřeb celé společnosti. V minulém obchodním roce došlo k významnému posílení vnitřní integrace skupiny Siemens, na kterou v obchodním roce 2011/2012 naváže další prohloubení spolupráce mezi jednotlivými divizemi a sektorovými či odštěpnými závody a skupina Siemens v České republice tak plně využije veškerých synergických efektů. Do nového obchodního roku také společnost Siemens vstupuje posílena o nový sektor Infrastructure & Cities, který odráží soudobý fenomén urbanizaci světa. Jeho činnost bude zaměřena na realizaci projektů v oblasti dopravních systémů, inteligentní logistiky, efektivní distribuce energie a moderních technologií pro budovy, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. I nadále společnost zůstává aktivní v následujících segmentech energetice, průmyslu a zdravotnictví. V následujících letech se také dostane pozornosti Centru sdílených služeb, tedy oblasti, ve které se společnost stává významným partnerem pro ostatní země v rámci koncernu Siemens. Lidské zdroje K měla společnost celkem zaměstnanců tento nárůst počtu zaměstnanců oproti předchozímu roku (5 819 ) je dán integrací zaměstnanců v rámci slučování subjektů Siemens v ČR. Ochrana zdraví zaměstnanců je definována Politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od roku 2005 společnost Siemens zavedla a používá systém managementu BOZP podle normy OHSAS 18001:2007 a je vybavena Certifikátem systému managementu BOZP (v rámci certifikace integrovaného systému). Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany a ochrany životního prostředí při plnění jejich pracovních povinností. V obchodním roce 2010/2011 se stalo celkem 6 pracovních úrazů. Společnost svým zaměstnancům v rámci regionální společnosti v obchodním roce 2010/2011 poskytovala dva druhy benefitů: plošné a volitelné. Plošně zavedenými benefity byly např. pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, odměny při pracovních a životních jubileích, náhrada mzdy za první tři dny nemoci při první pracovní neschopnosti v roce, dny volna navíc (tzv. bridge days ), možnost účasti na společenských a sportovních akcích pořádaných společností Siemens apod. Volitelné benefity bylo možné čerpat prostřednictvím systému Cafeteria a zahrnovaly daňově zvýhodněné nepeněžní plnění v oblasti sportu, kultury, vzdělávání, cestování a péče o zdraví. Zároveň na konci února 2011 společnost Siemens, s.r.o., otevřela pro děti zaměstnanců česko-anglickou firemní školku Stodůlka. Nabídka, rozsah a hodnota benefitů se mohou rok od roku měnit v závislosti na preferencích zaměstnanců, zákonných možnostech a výsledcích společnosti. V rámci odštěpných závodů je nabídka benefitů upravena kolektivními smlouvami či vlastními interními předpisy. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 4 I

5 Životní prostředí V rámci svých možností společnost přispívá k řešení dlouhodobých celosvětových problémů pramenících z oblasti demografických změn, změn klimatu a omezených zdrojů zejména tím, že: n definuje kvantitativní cíle a vyhodnocuje vliv své činnosti na životní prostředí (ŽP), podle výsledků přijímá opatření, n uvádí na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí transparentní ekologicko-ekonomické parametry výrobku/služby, n posuzuje nakupované výrobky a materiály z pohledu vlivu na ŽP před jejich uvedením na trh. Neustálé snižování případných negativních vlivů na životní prostředí je zajištěno prostřednictvím zavedeného systému EMS a průběžnou inovací výrobkového portfolia Siemens AG. Výzkum a vývoj V roce 2011 došlo v rámci Siemens, s.r.o. k dalšímu rozvoji výzkumných a vývojových aktivit. Podrobnější informace jsou uvedeny v odstavci 22. Výroční zprávy. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 5 I

6 ROZVAHA AKTIVA (v tis. Kč) Běžné účetní období Minulé úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 6 I

7 ROZVAHA AKTIVA (v tis. Kč) Běžné účetní období Minulé úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba 3 Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 7 I

8 ROZVAHA PASIVA (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2010 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky Odložený daňový závazek Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 8 I

9 ROZVAHA PASIVA (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2010 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 9 I

10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2010 A. I. 1 Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 745 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 10 I

11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 2010 VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 splatná Q. 2 odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 S. 1 splatná S. 2 odložená * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 11 I

12 1. Popis společnosti Vznik a charakteristika společnosti Siemens, s.r.o., ( společnost ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne jako Siemens-medicínská technika s.r.o. Dne změnila název na Siemens s.r.o. a dne na Siemens, s.r.o. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 625. Vlastníci společnosti Společníky společnosti jsou: n Siemens Aktiengesellschaft, Mnichov, Berlín, SRN (vklad tis. Kč) a Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG, Grünwald (vklad 20 tis. Kč). n Společnost Siemens Aktiengesellschaft, Mnichov, Berlín, SRN je rovněž mateřskou společností celé skupiny. Sídlo společnosti Siemens, s.r.o. Siemensova Praha 13 Česká republika Identifikační číslo Statutární orgány a prokuristé společnosti k Jednatelé: n Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA n Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 12 I

13 1. Popis společnosti (pokračování) Organizační struktura Maticovou strukturu společnosti tvoří na jedné straně jednotlivé sektory vyplývající z obchodní činnosti společnosti, které se dále dělí na jednotlivé divize, a na druhé straně centrální oddělení infrastruktury, např. marketing a komunikace, účetnictví, správa informační techniky: Sektor Energy Healthcare Industry Cross Sector Services Centrální funkce Divize Fossil Power Generation Renewable Energy Energy Services Power Transmission Power Distribution Imaging Workflow Solutions Diagnostics Industry Automation Drive Technologies Industry Solutions Building Technologies Mobility Siemens Real Estate Global Shared Services Centrální oddělení Společnost má organizační složku ve Slovenské republice: Siemens, s.r.o. Boženy Němcovej Košice IČO: Odštěpné závody Ve finančním roce 2011 měla společnost tyto odštěpné závody: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Paper Industry Maintenance Sídlo: Štětí, Litoměřická 272, PSČ Předmět podnikání: n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n vodoinstalatérství, topenářství Vedoucí: Ing. Vladimír Jaroš Do obchodního rejstříku zapsán: Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 13 I

14 1. Popis společnosti (pokračování) Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Sídlo: Trutnov, Volanovská 516, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství Vedoucí: Joachim Rauhut Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery Sídlo: Brno, Olomoucká 7/9, PSČ Předmět podnikání: n projektová činnost ve výstavbě n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n obráběčství n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství Vedoucí: Ing. Vladimír Štěpán, MBA Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Sídlo: Mohelnice, Nádražní 395/25, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství n slévárenství, modelářství Vedoucí: Ing. Pavel Pěnička Do obchodního rejstříku zapsán: Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 14 I

15 1. Popis společnosti (pokračování) Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát Sídlo: Frenštát pod Radhoštěm, Markova 952 Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství n výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Vedoucí: Ing. Jaromír Zapletal Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Mobility Metro Services Sídlo: Praha 4, Sliačská 1, PSČ Předmět podnikání: n opravy ostatních dopravních prostředků Vedoucí: Dipl. Ing. Jan Maj Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Maintenance Technology Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n montáž, údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů Vedoucí: Arnošt Kolaska Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Automation Services Sídlo: Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n montáž, údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Dr. Ing. Bohumil Brodský Do obchodního rejstříku zapsán: Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 15 I

16 1. Popis společnosti (pokračování) Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Sídlo: Mohelnice, Nádražní 25, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Elmar Pflug Do obchodního rejstříku zapsán: Předmět podnikání společnosti k : n zprostředkování zaměstnání n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence n výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob n projektová činnost ve výstavbě n vodoinstalatérství, topenářství n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n obráběčství n zámečnictví, nástrojařství n slévárenství, modelářství Změny v obchodním rejstříku v obchodním roce 2011 Dne byla do obchodního rejstříku zapsána fúze sloučením následujících společností do nástupnické společnosti Siemens, s.r.o., s rozhodným dnem : a) Siemens Engineering a.s. se sídlem Praha 13, Siemensova 2716/2, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 1489, b) Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. se sídlem Brno, Olomoucká 7/9, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 43208, s tím, že jmění uvedených společností zanikajících bez likvidace přešla na nástupnickou společnost Siemens, s.r.o., v důsledku fúze sloučením, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovně právních vztahů. Dne bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti, a to formou zvýšení podílu na základním kapitálu stávajícího společníka Siemens Aktiengesellschaft o 1 tis. Kč. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 16 I

17 2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2011 a Hospodářským rokem 2011 a 2010 se rozumí období od do (dále jen rok 2011) a od do (dále jen rok 2010). Vzhledem k tomu, že v důsledku fúze vznikl pro společníka zanikající společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. nový obchodní podíl na nástupnické společnosti, byla zanikající společnost povinna nechat ocenit své obchodní jmění posudkem znalce v souladu s ustanoveními zákona o přeměnách. Proto bylo provedeno ocenění jmění reálnou hodnotou u zanikající účetní jednotky Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. v konečné účetní závěrce předcházející rozhodnému dni fúze, tedy k a v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti Siemens, s.r.o. Rozhodným dnem pro sloučení byl , k tomuto dni byla sestavena zahajovací rozvaha. V důsledku fúze nejsou v účetní závěrce údaje za rok 2010 srovnatelné s údaji za rok Obecné účetní zásady Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010, jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 12 tis. Kč je odepisován po dobu ekonomické životnosti. ODPISY Majetek Metoda Počet let Software Lineární 5 Ocenitelná práva Lineární dle smlouvy Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Lineární 15 b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 12 tis. Kč je vykazován v rozvaze a odepisuje se po dobu ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů a evidován v operativní evidenci. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 17 I

18 3. Obecné účetní zásady (pokračování) Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Počet let (od do) Budovy, stavby Lineární Stroje a přístroje Lineární 3 10 Inventář Lineární 2 17 Nářadí Lineární 2 Dopravní prostředky Lineární 4 10 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku (nebo jeho části) nabytého zejména koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky. c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové podíly. Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související. K se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: n Realizovatelné podíly se oceňují pořizovací hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů na úroveň reálné hodnoty realizovatelných podílů. n Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem se oceňují ekvivalencí (pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti na vlastním kapitálu), přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. d) Zásoby Nakupované zásoby (materiál a zboží) jsou účtovány v pořizovacích cenách s použitím metody váženého průměru. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, dopravné a ostatní náklady s pořízením související. Zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, hotové výrobky) jsou oceňovány skutečnými vlastními výrobními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímou mzdu a výrobní režii (část režijních nákladů přímo souvisejících s výrobní činností, především nepřímý materiál, nepřímé mzdy, osobní náklady, energie, služby, opravy, odpisy apod.). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů na úroveň realizační hodnoty pohledávek. Společnost tvoří opravné položky na pohledávky vůči odběratelům mimo skupinu Siemens. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 18 I

19 3. Obecné účetní zásady (pokračování) Při tvorbě opravných položek společnost zohledňuje následující rizika: n bonitu zákazníka, n riziko země, n specifické zákaznické riziko. Společnost tvoří individuální opravnou položku k pohledávkám za dlužníky v konkurzním řízení a v soudním řízení. f) Deriváty Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků. Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací za podmínek stanovených v platné účetní legislativě, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování. K rozvahovému dni společnost přeceňuje reálnou hodnotou deriváty a část majetku a závazků zajištěnou deriváty (zajištění reálné hodnoty). Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu (jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků) a v rozvaze se vykazuje prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů. Vložené deriváty V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát (tzv. vložený derivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže jsou splněny současně tyto podmínky: n Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje. n Finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu. n Hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny z přecenění jsou ponechány v rozvaze. Od fiskálního roku 2010 společnost považuje všechny kontrakty uzavřené v EUR za kontrakty uzavřené v běžné měně, tudíž zde nedochází k oddělení derivátu od hostitelského nástroje a neúčtuje se o něm samostatně. Vložené deriváty vztahující se ke kontraktům uzavřeným v EUR, které byly identifikované v předchozích obdobích, jsou i nadále přeceňovány na reálnou hodnotu a změny z přecenění reálné hodnoty jsou zohledněny ve výsledku hospodaření společnosti. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 19 I

20 3. Obecné účetní zásady (pokračování) g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. h) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Společnost tvoří rezervy na: n Rezerva na jubilea je tvořena na očekávané platby zaměstnancům při dosažení pracovních a životních jubileí. n Rezerva na ztráty ze zakázek je tvořena na ztráty ze zakázek nebo projektů, a to ve výši rozdílu, o který očekávané náklady převyšují očekávané výnosy. n Rezerva na odměny pracovníkům a rezerva na 13. plat je tvořena na roční odměny zaměstnancům. n Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené a průměrných mzdových nákladů, včetně nákladů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. n Rezerva na garance je tvořena na garanční náklady, které jsou stanoveny na základě jednotlivých smluv obchodních případů. n Rezerva na pokuty a penále je tvořena na již existující rizikové případy, ze kterých společnosti hrozí pokuty nebo penále. n Rezerva na restrukturalizaci je tvořena na budoucí náklady spojené se změnou struktury společnosti. n Rezerva na audit a daňové poradenství je tvořena na náklady auditu a sestavení daňového přiznání. n Rezerva na procesní rizika je tvořena na riziko zpoždění dodávky, nedosažení výkonu a riziko disponibility projektů. n Rezerva na dokončení projektů je tvořena ve výši očekávaných nákladů na dlouhodobých projektech, které již byly zákazníkovi 100% vyfakturovány. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku (operativní leasing) tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 20 I

21 3. Obecné účetní zásady (pokračování) j) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem, který se stanovuje na základě denního kurzu České národní banky z posledního dne předchozího měsíce a používá se pro ocenění v běžném měsíci. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Majetek a závazky peněžité povahy pořízené v cizí měně jsou k rozvahovému dni přeceněny oficiálním kurzem České národní banky k Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. k) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O výnosech se účtuje na základě potvrzeného předávacího protokolu nebo k datu uskutečnění služby. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje v okamžiku dokončení a vyfakturování části zakázky způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě ve výši odpovídající dané fakturaci. U projektů, u kterých průběh fakturace předbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty, společnost účtuje (dle stupně dokončenosti a povahy projektu a fakturace): n o dohadné položce pasivní, n o výnosech příštích období, n o rezervě na dokončení projektu. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. l) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. m) Dotace/investiční pobídky Společnosti byla poskytnuta účelová podpora formou dotace na školení zaměstnanců, výzkum a vývoj a z Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Dále společnost získala dotaci na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 40 % uznatelných pořizovacích nákladů. n) Změna účetních zásad Společnost v roce 2011 změnila způsob účtování bonusů poskytovaných zákazníkům za splnění smluvně dohodnutých podmínek, například odebrání stanoveného počtu kusů výrobků, dosažení stanovené výše obratu atd. Místo původně účtované rezervy na bonusy je účtováno o dohadné položce pasivní a snížení obratu. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 21 I

22 4. Fúze Siemens, s.r.o., Siemens Engineering a.s. a Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. K rozhodnému dni fúze, tj. k , došlo ke spojení Siemens, s.r.o. se společnostmi Siemens Engineering a.s. a Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Nástupnická společnost Siemens, s.r.o. a zanikající společnosti Siemens Engineering a.s. a Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. patří do skupiny společností Siemens Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo. Vzhledem ke svému organizačnímu, personálnímu a administrativnímu propojení se tyto společnosti rozhodly provést fúzi sloučením na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením. (v tis. Kč) Zahajovací rozvaha společnosti Siemens, s.r.o. k : Aktiva Siemens, s.r.o. k Siemens Engineering a.s. k Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. k Zahajovací rozvaha k Dlouhodobý majetek: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý majetek celkem Oběžná aktiva: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Oběžná aktiva celkem Časové rozlišení Aktiva celkem Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 22 I

23 4. Fúze Siemens, s.r.o., Siemens Engineering a.s. a Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. (pokračování) (v tis. Kč) Zahajovací rozvaha společnosti Siemens, s.r.o. k : Pasiva Siemens, s.r.o. k Siemens Engineering a.s. k Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. k Úpravy Zahajovací rozvaha k Vlastní kapitál: Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Vlastní kapitál celkem Cizí zdroje: Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Cizí zdroje celkem Časové rozlišení Pasiva celkem Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 23 I

24 5. Fúze Siemens, s.r.o., Siemens Elektromotory s.r.o., Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o., Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o., a Mary s.r.o. Dne byla do obchodního rejstříku zapsána fúze sloučením následujících společností do nástupnické společnosti Siemens, s.r.o., s rozhodným dnem : a) Siemens Elektromotory s.r.o. se sídlem Mohelnice, Nádražní 25, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9380, b) Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o. se sídlem Modřice, Central Trade Park, Evropská 873, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41979, c) Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o. se sídlem Trutnov, Volanovská 516, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14097, d) Mary s.r.o. se sídlem Praha 4, Ve svahu 5/482, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , s tím, že jmění uvedených společností zanikajících bez likvidace přešla na nástupnickou společnost Siemens, s.r.o. v důsledku fúze sloučením, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 24 I

25 6. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční zůstatek Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k v pořizovacích cenách 360 tis. Kč. Společnost k neevidovala drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze. Společnost v roce 2011 a 2010 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 25 I

26 6. Dlouhodobý majetek (pokračování) b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní Celkem Celkem Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 patřily diagnostické přístroje v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč, tlakový licí stroj v hodnotě tis. Kč, paketovací stroj v hodnotě tis. Kč, vtahovací automat v pořizovací hodnotě tis. Kč a kolový lis v pořizovací hodnotě tis. Kč. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2010 patřily diagnostické přístroje v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč, technologie měření v pořizovací hodnotě tis. Kč, impregnační zařízení v pořizovací hodnotě tis. Kč a kompresorová stanice v pořizovací hodnotě tis. Kč. Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k v pořizovacích cenách tis. Kč a k tis. Kč. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 26 I

27 6. Dlouhodobý majetek (pokračování) OPRÁVKY Počáteční zůstatek Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Převody Konečný zůstatek Opravné položky Účetní hodnota Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Umělecká díla 488 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní Celkem Celkem Společnost v roce 2011 a 2010 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 9). Společnost eviduje sedm oceňovacích rozdílů k nabytému majetku: a) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Siemens Healthcare Diagnostics GmbH v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši tis. Kč. b) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Siemens Aktiengesellschaft GmbH v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 6 tis. Kč. c) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl, když zanikající společnost Siemens Engineering a.s. v roce 1998 koupila část podniku ELIN EBG Elektrotechnika s.r.o. Nástupnická společnost Siemens, s.r.o., převzala tento oceňovací rozdíl a pokračovala v odepisování. Do výnosů byl ve finančním roce 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 562 tis. Kč. d) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl přeceněním zanikající společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Do nákladů byl ve finančním roce 2011 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu ve výši tis. Kč. e) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl, když zaniklá společnost Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o. pořídila část podniku BAYER s.r.o. v roce Nástupnická organizace Siemens, s.r.o., převzala tento oceňovací rozdíl a pokračovala v odepisování. Do nákladů byl ve finančním roce 2011 a 2010 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 814 tis. Kč a 814 tis. Kč Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 27 I

28 6. Dlouhodobý majetek (pokračování) f) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč vznikl pořízením části podniku Moeller Elektrotechnika s.r.o. v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2011 a 2010 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 429 tis. Kč a 429 tis. Kč. g) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl, když zaniklá společnost Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o. nakoupila k aktiva a převzala závazky od společnosti Siemens Elektropřístroje s.r.o. za nižší hodnotu, než byla jejich účetní hodnota. Nástupnická společnost Siemens, s.r.o., převzala tento oceňovací rozdíl a pokračovala v odepisování. Do výnosů byl ve finančním roce 2011 a 2010 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 534 tis. Kč a 534 tis. Kč. c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku. Zůstatek k Přírůstky Úbytky Vliv fúze Podíly v ovládaných a řízených osobách: Eltodo dopravní systémy s.r.o. Siemens Engineering a.s. Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o. Tvorba/ Zúčtování opravné položky Zůstatek k Vliv fúze Úbytky Tvorba/ Zúčtování opravné položky Zůstatek k Mary s.r.o ETS Teplice s.r.o Ostatní podíly: OEZ s.r.o. (3,75 %) Celkem Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k (v tis. Kč): Název společnosti Siemens Engineering a. s. IČO společnosti Podíl v % 100 % Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál a kapit. fondy Fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let 878 Neuhrazená ztráta minulých let Ztráta běžného roku Cena pořízení akcií Nominální hodnota akcií Vnitřní hodnota akcií Finanční informace o společnosti Siemens Engineering a.s. byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky společnosti. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 28 I

29 7. Zásoby Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě zohlednění množstevního, cenového a technického rizika (viz bod 9). 8. Pohledávky Na neuhrazené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2011 a 2010 vytvořeny opravné položky na základě rozboru pohledávek dle jejich splatnosti, stanovení bonity zákazníka, stanovení rizikovosti země, specifického zákaznického rizika a odúročení (viz bod 9). K a činily obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč a tis. Kč. Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení nebo na základě výsledku soudního řízení, exekuce, likvidace atd. odepsala do nákladů v roce 2011 a 2010 pohledávky ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši tis. Kč a tis. Kč týkající se otevřených projektů společnosti. K dlouhodobým pohledávkám byla k a vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč a tis. Kč. Z toho dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činí k a tis. Kč a 0 tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a 0 tis. Kč (viz bod 15) a ostatními dlouhodobými pohledávkami ve výši tis. Kč a tis. Kč. K jiným dlouhodobým pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 339 tis. Kč a 576 tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 15) a ostatními pohledávkami ve výši tis. Kč a tis. Kč. V souvislosti s realizací významného projektu v České republice došlo ke sporu se zákazníkem společnosti o úhradu vzniklé pohledávky ve výši 732 mil. Kč. Zákazník dále požaduje i úhradu škod způsobených společností. Ve věci bylo zahájeno sporné řízení, jehož výsledek nelze předem kvalifikovaně odhadnout. Proto společnost ve spolupráci s předními odborníky a soudními znalci z oboru, jakož i externími poradci, situaci podrobně analyzovala a na jejím základě kvantifikovala možné a v okamžiku provedení analýzy předvídatelné skutečnosti a vytvořila přiměřenou opravnou položku ke sporné pohledávce a rezervy na náhradu škod v přiměřené výši ve svém účetnictví. Vzhledem k tomu, že ocenění této pohledávky a rezerv je významně závislé na výsledku sporného řízení, existuje nejistota, která by mohla zpochybnit přiměřenost ocenění této pohledávky a souvisejících rezerv na náhradu škod k V souvislosti s tímto projektem byla zároveň vytvořena dohadná položka aktivní ve výši podílu Siemens Aktiengesellschaft Österreich na očekávaném výsledku projektu, která byla společností Siemens Aktiengesellschaft Österreich potvrzena. Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované výnosy na projektech a smluvní nároky vůči společnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich (viz výše). Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodu 21. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 29 I

30 9. Opravné položky Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 5, 7 a 8). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky k: zálohám na dlouhodobý hm. majetek dlouhodobému hm. majetku dlouhodobému fin. majetku Zůstatek k Vliv fúze Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Vliv fúze Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k zásobám pohledávkám zákonné pohledávkám ostatní Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 10. Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se skládá z plně upsaných a splacených podílů s nominální hodnotou tis. Kč. Dne bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti, a to formou zvýšení podílu na základním kapitálu stávajícího společníka Siemens Aktiengesellschaft o 1 tis. Kč. Statutární a ostatní fondy se skládají z ostatních fondů ze zisku, části základních kapitálů společností zaniklých bez likvidace v důsledku fúze sloučením k a a z oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách zaniklé společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 30 I

31 10. Vlastní kapitál (pokračování) V roce 2011 a 2010 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Zůstatek k Vliv fúze Zvýšení Snížení Zůstatek k Vliv fúze Zvýšení Snížení Zůstatek k Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Rozdíly z přecenění majetku a závazků Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Vlastní kapitál Rozdíly z přecenění majetku a závazků k vznikly z důvodu změny reálné hodnoty zajišťovacích derivátů včetně dopadů do odložené daně (viz bod 3f). Na podílech na zisku za rok 2011 lze vyplatit pouze část nerozděleného zisku k a zisku za rok 2011 převyšující povinnou tvorbu rezervního fondu zvýšeného o případné zdroje ostatních fondů a sníženého o neuhrazenou ztrátu minulých let. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k zápočtu části výsledku hospodaření (zisku) dosaženého v hospodářském roce 2010 ve výši tis. Kč s neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši tis. Kč, převodu části výsledku hospodaření (zisku) dosaženého v hospodářském roce 2010 ve výši tis. Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let a převodu ostatních kapitálových fondů ve výši tis. Kč na účet Statutárních a ostatních fondů. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k přeúčtování zákonného a rezervního fondu ve výši tis. Kč do statutárních a ostatních fondů, část výsledku hospodaření 2010 ve výši tis. Kč, nerozdělený zisk z předchozích období ve výši tis. Kč a statutární a ostatní fondy ve výši tis. Kč byly použity na úhradu neuhrazené ztráty předchozích období ve výši tis. Kč. Část výsledku hospodaření 2010 ve výši tis. Kč byla vyplacena dne jako podíly na zisku. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 31 I

32 11. Rezervy V roce 2011 došlo k následujícím změnám na účtech rezerv (v tis. Kč): Název rezervy Zůstatek k Vliv fúze Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Rezerva na jubilea Rezerva na restrukturalizaci Rezerva na zlepšovací návrhy Rezervy na odměny pracovníkům Rezerva na nevybranou dovolenou Rezerva na garance Rezerva na procesní rizika Rezerva na bonus odběratelům Rezerva na penále Rezerva na ztráty ze zakázek Rezerva na audit a daňové poradenství Rezerva na archivaci Rezervy na dokončení projektů Ostatní rezervy Celkem V roce 2010 došlo k následujícím změnám na účtech rezerv (v tis. Kč): Název rezervy Zůstatek k Vliv fúze Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Rezerva zákonná na opravy majetku Rezerva na jubilea Rezerva na restrukturalizaci Rezerva na zlepšovací návrhy Rezervy na odměny pracovníkům Rezerva na nevybranou dovolenou Rezerva na garance Rezerva na procesní rizika Rezerva na bonus odběratelům Rezerva na penále Rezerva na ztráty ze zakázek Rezerva na audit a daňové poradenství Rezerva na archivaci Rezervy na rizika z nájemních smluv Rezervy na právní spory Ostatní rezervy Celkem Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 32 I

33 12. Dlouhodobé závazky K a vykazuje společnost dlouhodobé obchodní závazky ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a 0 tis. Kč (viz bod 15) a ostatními dlouhodobými závazky ve výši 0 tis. Kč a 137 tis. Kč. 13. Krátkodobé závazky K a měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 15) a ostatními krátkodobými závazky ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost k a eviduje splatné závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši tis. Kč a tis. Kč. Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované náklady k zakázkám a projektům. 14. Ostatní pasiva K a zahrnovaly výnosy příštích období časové rozlišení výnosů na dlouhodobých projektech a zakázkách ve výši tis. Kč a tis. Kč a časové rozlišení úroků ve výši tis. Kč a tis. Kč. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 33 I

34 15. Deriváty Společnost má uzavřené smlouvy o derivátech, které dále člení na deriváty určené k obchodování a deriváty zajišťovací. K a společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, resp. v jiných závazcích. V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k (v tis. Kč): Smluvní/ Nominální Reálná hodnota Smluvní/ Reálná hodnota Kladná Záporná Nominální Kladná Záporná Měnové forwardy Zajišťovací deriváty celkem Deriváty nesplňující podmínky pro zajištění jsou zahrnuty v derivátech určených k obchodování. V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů určených k obchodování k (v tis. Kč): Smluvní/ Nominální Reálná hodnota Smluvní/ Reálná hodnota Kladná Záporná Nominální Kladná Záporná Měnové forwardy Vložené měnové deriváty Komoditní forwardy Deriváty určené k obchodování celkem Derivátové smlouvy, jejichž předmětem je koupě komodity a očekává se jejich splnění dodáním komodity, viz bod 18. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 34 I

35 16. Daň z příjmů v tis. Kč v tis. Kč Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba/zúčtování opravných položek, netto Tvorba/zúčtování rezerv, netto Ostatní Ostatní úpravy základu daně Zdanitelný příjem Odečet daňové ztráty Odečitatelná položka na výzkum a vývoj Dary Zdanitelný příjem po úpravách Sazba daně z příjmu 19% 20% Daň Sleva na dani Splatná daň Úprava daně minulých let Splatná daň Společnost neevidovala k a daňové nedoplatky. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): Položky odložené daně Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k zálohám na dlouh. majetek OP k zásobám OP k dl. hmotnému majetku OP k dl. finančnímu majetku Rezervy Zajišťovací deriváty Celkem Netto Pro výpočet odložené daně pro rok 2011 a 2010 byla v souladu s účetními postupy použita daňová sazba 19 %. Společnost Siemens, s.r.o. k převzala v důsledku fúze od zanikajících společností odloženou daň ve výši tis. Kč. K , resp společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku, resp. závazek ve výši tis. Kč, resp tis. Kč Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 35 I

36 17. Leasing Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i). Majetek najatý společností formou operativního leasingu k a (v tis. Kč): Popis Délka sjednaného leasingu (v měsících) Výše nájemného v roce 2011 Výše nájemného v roce 2010 Automobily 36/ Výpočetní technika Ostatní technika Automobily* 36/ Výpočetní technika* Celkem *Operativní leasing na společnost přešel v důsledku fúze 18. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze Přehled poskytnutých bankovních záruk k a (v tis. Kč): Bankovní záruky Krátkodobé splatné do 1 roku Střednědobé splatné do 3 let Dlouhodobé splatné nad 3 roky Celkem bankovní záruky v tis. Kč Poskytovatelem bankovních záruk je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Royal Bank of Scotland a Deutsche Bank. Společnost měla k otevřené derivátové smlouvy, jejichž předmětem je koupě komodity a očekává se jejich splnění dodáním komodity. K činila reálná hodnota těchto smluv tis. Kč a nominální (smluvní) hodnota tis. Kč. K společnost tyto derivátové smlouvy neměla. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 36 I

37 19. Výnosy Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): Domácí Zahraniční Celkem Domácí Zahraniční Celkem Zboží Výrobky Služby Výnosy celkem Osobní náklady Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Odměny členům orgánů společnosti a družstva Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 37 I

38 21. Informace o spřízněných osobách V roce 2011 a 2010 obdrželi jednatelé odměny a ostatní náhrady spojené s funkcí statutárního orgánu v celkové výši tis. Kč a tis. Kč. V roce 2011 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. Všichni členové statutárních orgánů a někteří řídící pracovníci mohou využívat služební automobily i pro osobní účely. Zálohy poskytnuté spřízněným osobám dosáhly k a celkové výše tis. Kč a tis. Kč. Společnost běžně prodává zboží, výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2011 a 2010 dosáhl tento prodej objemu tis. Kč a tis. Kč. Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k (v tis. Kč): Spřízněná osoba Splatnost Siemens Aktiengesellschaft Österreich Siemens Ltd Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Siemens Healthcare Diagnostics SA Siemens AG Yaskawa Siemens Siemens d.o.o SIEMENS SPA Celkem Společnost nakupuje materiál, výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2011 a 2010 činily nákupy tis. Kč a tis. Kč. Společnost v roce 2011 a 2010 nakoupila dlouhodobý majetek od spřízněných osob v celkové hodnotě 0 tis. Kč a tis. Kč a prodala dlouhodobý majetek spřízněným osobám v celkové hodnotě 0 tis. Kč a tis. Kč. Společnost v roce 2011 koupila části podniku od spřízněných osob v celkové hodnotě tis. Kč. V souvislosti s koupí části podniku společnost zaúčtovala oceňovací rozdíl ve výši tis. Kč a tis. Kč. Přehled krátkodobých závazků vůči spřízněným osobám k (v tis. Kč): Spřízněná osoba Splatnost Siemens Aktiengesellschaft Österreich Siemens, s.r.o. (Slovensko) Koncar Power Transformers Ltd Celkem Krátkodobé závazky za ovládající a řídící osobou jsou evidovány z titulu krátkodobých půjček od mateřské společnosti Siemens Aktiengesellschaft. K a dosáhly půjčky výše tis. Kč a tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se ke krátkodobým úvěrům za rok 2011 a 2010 dosáhly tis. Kč a tis. Kč. K a společnost evidovala krátkodobé pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši tis. Kč a 0 tis. Kč z titulu krátkodobého uložení volných peněžních prostředků u mateřské společnosti. Výnosové úroky z peněžních prostředků dočasně uložených u mateřské společnosti dosáhly v roce 2011 a tis. Kč a 316 tis. Kč. K a společnost evidovala dlouhodobé závazky za ovládající a řídící osobou z titulu akciových programů ve výši tis. Kč a 0 tis. Kč. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 38 I

39 22. Výdaje na výzkum a vývoj Na výzkum a vývoj bylo v roce 2011 a 2010 vynaloženo a zaúčtováno do nákladů tis. Kč a tis. Kč. Společnost realizovala výnosy z fakturace části těchto nákladů na mateřskou společnost Siemens Aktiengesellschaft ve výši tis. Kč a tis. Kč, které jsou vykazovány v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. 23. Významné položky zisků a ztrát Ostatní finanční výnosy Společnost vykazuje k , resp ostatní finanční výnosy v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří výnosy z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových zisků. Ostatní finanční náklady Společnost vykazuje k , resp ostatní finanční náklady v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří náklady z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových ztrát. Mimořádné výnosy a náklady Společnost zaúčtovala k mimořádné výnosy a náklady ve výši tis. Kč a tis. Kč z titulu prodeje části podniku. K společnost mimořádné náklady ani výnosy nezaúčtovala. Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 39 I

40 24. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni Dne došlo ke změně organizační struktury společnosti, která je následující: Sektor Energy Healthcare Industry Infrastructure & Cities Cross Sector Services Centrální funkce Divize Fossil Power Generation Power Transmission Windpower Solar&Hydro Oil &Gas Energy Services Imaging & Therapy Clinical Products Diagnostics Industry Automation Drive Technologies Customer Services Metal Technologies Building Technologies Low and Medium Voltage Smart Grid Rail Systems Mobility and Logistics Siemens Real Estate Global Shared Services Centrální oddělení Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 40 I

41 25. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz bod 10) Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Ing. David Poláček Ing. Josef Večerka Výroční zpráva Siemens, s.r.o., 2011 I 41 I

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625 Page 1 of 6 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625 Page 1 of 5 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010. www.siemens.cz

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010. www.siemens.cz Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010 www.siemens.cz Vážení zákazníci a obchodní přátelé, úvodní slovo k loňské výroční zprávě jsme zakončili optimistickým výhledem do příštího období. Jsme velice rádi,

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více