Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů. Obsah: I. Základní informace o škole str.2 II. Organizační řád, personální a provozní faktografie str.4 Organizační schéma školy Pracovní a personální kompetence Údaje o pracovnících III. Charakteristika školy str.10 IV. Vzdělávací program školy str.12 Učební plány Vyučovací povinnost učitelů Odpovědnost za výchovně vzdělávací,organizační a materiální zázemí školy Souhrnný výkaz 2012 / 2013 Výchovně poradenská péče, spolupráce s rodiči V. Organizace školního roku 2012 / 13 str.18 Vzdělávání pedagogických pracovníků Absolvované vzdělávací akce pedagogických pracovníků Průměrná míra zastupování Nemocnost zaměstnanců školy VI. Materiální podmínky pro vzdělávací činnost a složení tříd VII. Počty tříd, žáků a jejich hodnocení Celkové hodnocení žáků Počet omluvených / neomluvených hodin Výchovná opatření Základní informace o testování žáků Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo Husinec VIII.Formy péče o nadané žáky IX. Mateřská škola Počet žáků se vzdělávacími potřebami v běžných třídách Výsledky zápisu do I.třídy 2013 / 2014 Výsledky přijímacího řízení na SŠ, SOU str.22 str.23 str.38 str.37 Přijatá kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Hodnocení školního roku 2012 / 2013 X. Školní družina str.42 XI. Poradenské služby a hodnocení sociálně patologických jevů str.42 XII. Rada školy a žákovská samospráva Konkurz na ředitele školy Poslání žákovské samosprávy Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy XIII. Školní stravování XIV. Výjezdy žáků mimo objekt školy poznávací akce Spolupráce školy se zahraničními školami Účast žáků v soutěží Nejvýznamnější akce školy XV. Výsledky kontrol XVI. Úprava a doplňky ŠVP ZV Komunitní škola str.43 str.46 str.46 str.49 ( standardy ČJ,AJ,M) str.51 XVII. Využití evaluačních prostředků, základní priority vzdělávací práce str.52 XVIII. Informace o grantech a dotacích str.55 IXX. Slovo závěrem str.57 1

2 XX.Příloha : Hospodaření školy v roce 2013 I. Základní informace o škole Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: - Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 roků. 0 měsíců, základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola ( ročník ) Kapacita školy: ZŠ 270,MŠ 50,ŠD 30 / Stav: ZŠ -156, MŠ-50, ŠD-30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 2 ( 2 celodenní ) Počet ped. pracovníků: 17,5 (učitelé ZŠ -13,vychovatelka ŠD -1,učitelky MŠ - 3,5 ) Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: ředitelna , - sborovna školní družina Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Starosta města: Ludvík Friedberger Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec Telefon: ,

3 Vedení školy: Mgr. Václav Kuneš - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele škol Vendulka Pěstová - vedoucí učitelka MŠ Rada školy: Ing. Pavel Pěsta předseda, rodičovská veřejnost David linzmajer člen, rodičovská veřejnost Václav Heinzl člen, Město Husinec Markéta Pluhařová členka Město Husinec Miroslava Kovářová členka, pedagogický sbor MŠ Ing Jan Jaroš členka, pedagogický sbor ZŠ V návaznosti na školský zákon č.561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je povinností zřizovatele zřídit školskou radu. Dle rozhodnutí Obce Husinec ze dne 30. března 2005 je rada 6 členná ( 2 zástupci obce, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci pedagogického sboru školy ). Volby nové školské rady, jejíž funkční období je tříleté ( ), se uskutečnily dne 14. listopadu Statisticky lze vyhodnotit výsledky následovně. Počet oprávněných voličů - rodiče 152, účast 99 65,1 %, - učitelé 17, účast %. Za členy školské rady byli zvoleni rodičovskou veřejností, pan ing Pavel Pěsta a pan ing David Linzmajer, náhradníci paní Martina Zíková a pan Radek Malec. Za učitele pan ing. Jan Jaroš a paní Miroslava Kovářová, náhradníci paní Mgr. Vlasta Filipová a paní Milena Kutláková. Zřizovatel pověřil zastupováním paní Markétu Pluhařovou a pana ing. Václava Heinzla. Na svém prvním zasedání, dne 14..ledna 2012, byl zvolen předsedou školské rady v Husinci pan ing. Pavel Pěsta. Složení rady školy na období let ) Pavel Pěsta - za rodičovskou veřejnost - předseda 2) Václav Heinzl - za Město Husinec - zástupce předsedy 3) Markéta Pluhařová - za Město Husinec - jednatelka 4) David Linzmajer - za rodičovskou veřejnost - člen rady 5) Miroslava Kovářová - za pedagogické pracovníky - členka rady 6) Jan Jaroš - za pedagogické pracovníky - člen rady Datum zahájení činnosti školy: 5. listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním zřizovací listiny s datem a statutární listiny dne 3

4 Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků),- školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1. března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání C základní vzdělávání, C/001 základní škola, studium denní, délka studia: 9 roků.0 měsíců ( č.j ), vyučovací jazyk český. Důležitým prvkem vzdělávací práce školy byl realizovaný tříletý projekt ( ) Peníze školám s řadou nových výukových modulů a modernizací počítačové techniky školy. Tento projekt podporující zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ je spolufinancován EU a rozpočtem ČR. Stejně tomu je i u projektu RŠM-VIP II., podporujícího odborně, personálně (speciální pedagog) a materiálně školní poradenské pracoviště. II. Organizační řád, personální a provozní faktografie Organizační členění: I. Ředitelství školy II. Úsek - pedagogický ( 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, školní družina, mateřská škola od ) III. Úsek - ekonomickoprovozní a stravovací 4

5 Organizační schéma školy ředitel školy Václav Kuneš zástupce ředitele školy Ludvík Filip vedoucí učitelka MŠ Vendulka Pěstová ekonomicko provozní zabezpečení chodu školy výchovně vzdělávací činnost školy hospodářka školy Eva Láchová výchovná poradkyně Eva Zemanová vedoucí školní jídelny Vlasta Kalinová kuchařky Hana Dejmková Hana Váňová Marie Mikolášová školník - topič Jiří Hovorka Uklízečky Jaroslava Hovorková Dagmar Hasilová Lenka Grunská problematika BOZP Ludvík Filip problematika ochrany Václav Kuneš úsek I.stupně školy Lucie Slanařová Dana Dejmková Ludmila Škopková Mirka Attendornová Věra Linzmajerová úsek II. stupně školy Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungwirth Eva Zemanová Zdeňka Pojslová školní družina Jiřina Dvořáková mimoškolní činnost Ludvík Filip učitelky MŠ Milena Kutláková Miroslava Kovářová Miroslava Papežová nadřízené kontrolní orgány 5 Zřizovatel školy Město Husinec

6 Poznámka: Vzhledem k nemocnosti L.Škopkové a rizikovému těhotenství L.Slanařové došlo v pololetí školního roku k personálnímu zástupu paní D.Tesařovou a Z. Novou. Vzhledem k plánovanému odchodu ředitele školy do důchodu, byl v květnu zřizovatelem vyhlášen konkurz na ředitele školy. Novou ředitelkou byla od 1.srpna 2013 jmenována Mgr.Eva Zemanová. Ze stejného důvodu,odchodu p. N.Tesárkové, byla od 1.září 2012 jmenována vedoucí učitelkou MŠ paní Vendulka Pěstová. Za B. Svobodovou, uklízečku v MŠ, nastoupila paní Lenka Grunská. Pracovní a personální kompetence Ředitel školy Mgr.Václav Kuneš Zástupce ředitele Vedoucí učitelka Vedoucí provozu Vedoucí školní školy mateřské školy školy jídelny Mgr. Ludvík Filip p.vendulka Pěstová p.eva Láchová p.vlasta Kalinová Rozvrh Rozvrh-režim MŠ Účetnictví Provoz ŠJ Zastupování Zastupování Mzdy školy Výkazy práce Pg.dokumentace Pg.dokumentace Rozpočet Materiál ŠJ Provozní porady Provozní porady Provozní porady Provozní porady Pg.proces Pg.proces Smlouvy Potraviny Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Hospitační činnost Hospitační činnost Inventarizace Úklid ŠK BOZP,PO Poplatky Provoz kotelny Doplňková čin. Údržba školy Údržba MŠ Evidence majetku Návrhy odměn Modernizace školy Modernizace MŠ Administrativa Modernizace ŠJ Návrhy odměn Úklid MŠ Doplňková činnost Zdravá výživa Stravování Mimoškolní činnost Mimoškolní činnost Úklid ZŠ Stravovací osvěta Učitelský sbor ZŠ Učitelský sbor MŠ Provozní zaměstnanci Pracovnice školní jídelny Mgr.Mir.Attendornová Milena Kutláková Jiří Hovorka Hana Dejmková Mgr.Dana Dejmková Miroslava Kovářová Jaroslava Marie Mikolášová Hovorková Mgr.Lucie Slanařová Miroslava Papežová Milada Škopková Hana Váňová 6

7 Mgr.Ludmila Škopková Mgr.Zdeňka Pojslová Ing.Jan Jaroš Mgr.Vlasta Filipová Mgr.Marian Jungvirt Mgr.Renata Čechová Mgr.Eva Zemanová Mgr.Věra Linzmajerová Jiřina Dvořáková Lenka Grunská Úplný rozsah pracovních povinností všech pracovníků školy je uveden v osobních pracovních náplních. Údaje o pracovnících školy Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Kuneš Václav Mgr. VŠ / Vv - Čj 40 ředitel školy Filip Ludvík Mgr. VŠ / I.st.- Tv 34 zástupce ředitele Pěstová Vendulka SŠ / pedag.škola 8 vedoucí učit.mš Učitelé I stupně ZŠ: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Dejmková Dana Mgr. VŠ / I.stupeň 29 tř.uč.iii.,logoped Slanařová Lucie Mgr. VŠ / I. stupeň 4 tř.uč.iv., Škopková Ludmila Mgr. VŠ / I.stupeň 30 tř.uč.ii., učitelská knihovna Linzmajerová Mgr. VŠ / SPPG 17 školské poraden- Věra Attendornová Miroslava Mgr. VŠ/ I.stupeň / SPPG ské pracoviště 19 tř.uč. I., speciální pedagogika,sport I.stupeň 7

8 Učitelé II. stupně ZŠ: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve školství Funkce Jaroš Jan Ing. VŠ / M -F 19 tř.uč.v.,dopravní výchova Filipová Vlasta Mgr. VŠ / RJ-TV- NJ,AJ 34 tř.uč.vi., jazyková výchova, sport II.st. Jungwirth Marian Mgr. VŠ / PŘ-CH 15 informatik, správce počítačové sítě,ekologická výchova Čechová Renata Mgr. VŠ / D-OV 18 tř.uč.viii.,metod.prevence,etická výchova Pojslová Zdeňka Mgr. VŠ / ČJ-VV 15 tř.uč.ix.,žák.knihovna,školní časopis Pírko Zemanová Eva Mgr. VŠ / ČJ - D 13 tř.uč.vii.výchovná poradkyně Učitelé bez třídnictví: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Marian Jungwirth Mgr. VŠ / PŘ-CH 15 informatik, správce poč. sítě Linzmajerová Věra Mgr. VŠ / SPPG 17 školní poradenské pracoviště Vychovatelky školní družiny : Příjmení jméno Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Dvořáková Jiřina SŠ / -pedagogická škola 34 vychovatelka ŠD Učitelky mateřské školy: Příjmení jméno Kutláková Milena Papežová Miroslava Kovářová Miroslava Kvalifikace Praxe let ve školství Funkce SŠ / -pedagogická škola 36 učitelka MŠ SŠ / pedagogická škola 32 učitelka MŠ SŠ /- pedagogická škola 19 učitelka MŠ 8

9 Pracovnice školní kuchyně: Příjmení jméno Kvalifikace Praxe Funkce Kalinová Vlasta ÚSO 39 vedoucí ŠK Dejmková Hana SO 42 vedoucí kuchařka Mikolášová SO 31 kuchařka Marie Váňová Hana SO 30 kuchařka Správní zaměstnanci: Příjmení jméno Kvalifikace Praxe Funkce Láchová Eva ÚSO 12 hospodářka,vedoucí úseku Hovorka Jiří SO 40 školník, topič Hovorková SO 40 uklízečka - ZŠ Jaroslava Hasilová SO 32 uklízečka - ZŠ Dagmar Grunská Lenka SO 3 uklízečka - MŠ Věková struktura pedagogických pracovníků k Věk: -do 30 let včetně let let let -nad 60 let - z toho důchodci Učitelé ZŠ Učitelky MŠ Vychovatelka 1 ŠD Celkem: Průměrný věk pedagogických pracovníků: - učitelé ZŠ 46,0 9

10 Celkový stav pracovníků: Výroční Zpráva 2012/ učitelky MŠ 53,0 - vychovatelka ŠD pedag. celkem 51,0 Početní stav zaměstnanců odpovídal stavům předepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vedoucí jednotlivých úseků: - hospodářka školy, zástupce ředitele ZŠ, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí školní jídelny spolu se školníkem, referentem BOZP, PO, výchovnou poradkyní, metodikem školní protidrogové prevence a vedoucí poradenského střediska školy se podíleli na organizačním chodu školy a odpovídali řediteli za činnost, bezpečnost a inovaci v návaznosti na své popisy práce. Odborová organizace byla zrušena v počátku občanského roku 2009 rozhodnutím zaměstnanců školy, neboť nesplňovala jejich představy o efektivním zastupování pracovníků ve školství. III. Charakteristika školy Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec byla naposledy zařazena do sítě škol a školních zařízení s účinností od ( č.j / ). Dále MŠMT posoudilo dne žádost Města Husinec ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a s účinností od 1.ledna 2009 zapsalo do školského rejstříku zřizovatele Město Husinec ( dříve Obec Husinec). 1.září 2012 nastoupilo do ZŠ 170 žáků, do MŠ 50 dětí. Ve škole pracuje 17,5 pedagogických pracovníků včetně 1 vychovatelky ŠD, 1 asistentky na I.stupni ZŠ a 4 učitelky MŠ. Provozních zaměstnanců je 9. Budova funkcionalistického charakteru školy je propojena chodbou s pavilonem tělocvičny a celý komplex je usazen do rozsáhlého pozemkového komplexu školní zahrady a tří hřišť. Vlastní budova školy díky promyšlené koncepci našich předků stále odpovídá kritériím provozu a postupná modernizace a pravidelná údržba ( 1992 plynová kotelna, 1995 krytina střechy tělocvičny, 1996 rekonstrukce školní kuchyně, 2000 modernizace sociálních zařízení školy, 2001 vybudování počítačové učebny, 2002 propojení kanalizace na obecní řád, 2003 výměna oken a vstupních dveří v celé budově školy, úprava palubové podlahy v tělocvičně školy, 2004 modernizace školního klubu, 2005 úpravy školní kuchyně s vestavbou nového výtahu na stravu pro MŠ a velkokapacitního bojleru na teplou vodu, částečná oprava asfaltové komunikace kolem školy, 2006 zpracování projektové dokumentace multifunkční učebny v půdním prostoru, úprava a modernizace šaten a vstupní haly školy, 2007 generální oprava osvětlení v tělocvičně školy, 2008 osazení ústředního topení termoregulační ventily, výměna krytů topení ve ŠJ a MŠ, 2009 modernizace žákovské a učitelské knihovny, počítačové a interaktivní učebny, zpracování projekce environmentální školní zahrady a učebny, nové nátěry dveří v celém objektu školy, úpravy školní zahrady a stavba exteriérové učebny včetně 10

11 zážitkového labyrintu v návaznosti na projekt Komunitní škola symbol živé obce, financovaný z prostředků EU a rozpočtu ČR, 2011 vymalování tříd a chodeb školy, zřízení malé počítačové učebny pro I. stupeň v kmenové třídě 3.ročníku, instalace data projektorů s automatickými projektovými plátny ve všech třídách školy, modernizace počítačového parku z tříletého projektu EU a MŠMT Peníze školám (zahájen ), 2012 oprava podlahové krytiny v MŠ včetně modernizace interiéru, instalace druhé interaktivní tabule z prostředků projektu Peníze školám, příprava projektu rekonstrukce ústředního topení byla dokončena v srpenu 2013). V samotném průběhu školního roku byla realizována úprava a vybavení šaten II.stupně ZŠ a připravena projekce na zateplení budovy školy a přístavbu 1.třídy MŠ. Toto vše bylo řešeno v návaznosti na systematickou koncepci údržby a revizí zabezpečuje dlouhodobě bezproblémový provoz zařízení. Specifikou naší školy je nižší počet žáků ve třídách, příjemné prostředí pro výuku, sladění kmenových tříd s odbornými učebnami a zaměření vzdělávání žáků na přitažlivé a interaktivní formy výuky. Vzhledem k rozmanité skladbě a dojíždějícím žákům se snažíme u všech podporovat a rozvíjet takové vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, aby chodily žáci do školy rádi, cítili se ve škole dobře, zažili co nejvíce úspěchů a dokázaly respektovat jeden druhého. K dominantní myšlence a jednání pracovníků školy určitě patří přesvědčení : Jsme tu pro děti a ne děti pro nás. S touto koncepcí práce bezpodmínečně souvisí i stálá modernizace vzdělávací a materiální oblasti, kterou lze v současné době řešit zejména finančními podporami ve formě grantů. V průběhu školního roku 2011 / 2012 se podařilo získat grand z projektu Peníze školám, financovaného z EU a státního rozpočtu ČR. Finanční podpora ve výši ,00 Kč byla schválena na období IV. / 2011 XI. / Dominantní program se týká zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách z hlediska materiálního i vzdělávacího ( ŠVP ZV a DVPP). Příjemným překvapením v závěru školního roku pak bylo získání grantu od MŠMT na pokračování RŠM-VIP III., týkajícího se vytvoření podmínek pro poskytování služeb školního poradenského pracoviště, konkrétně dotace 0,5 úvazku pro speciálního pedagoga školy, včetně evaluačního materiálního vybavení a dalšího vzdělávání. Ve Školním vzdělávacím programu základního vzdělávání Komunitní škola, platném od , koncepčně usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a zázemí vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen samostatně myslet a jednat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vzdělávací program základního vzdělání zdůrazňuje i pevné osvojení podstatných poznatků a jejich těsné spojení s funkčními dovednostmi (kompetencemi) a schopnostmi aplikace při řešení běžných životních situací. Program byl v průběhu školního roku na základě získaných zkušeností podroben analýze a inovován. Spolu s vydanými doporučenými učebními osnovami pro předměty ČJ, AJ, M ( MŠMT únor 2011) bude platný od

12 IV. Vzdělávací program ( stav k ) Vzdělávací počet tříd počet žáků poznámka program Základní škola Obecná škola Národní škola Vlastní ŠVP ZV I.st. 104, II.st. Komunitníškola ( ) 166 ročník) Celkem IV.Školní vzdělávací program Komunitní škola ( -platnost od , vycházející z RVP ZV č.j / ve znění dalších úprav ). První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace RVP hodin y Vyučovací předmět ŠVP hodiny 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Z toho DČD 35 Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 20 Matematika 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Úmění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Pracovní činnosti Celkem hodin v 1.-5.ročníku Ročníková maxima

13 Druhý stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace RVP hodiny Vyučovací předmět ŠVP hodiny 6.roč. 7..roč. 8..roč. 9..roč. Z toho DČD 15 Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a 15 Matematika její aplikace Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost 11 Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět 3 Praktické práce činnosti Volitelné 24 Komunikace předměty a tvůrčí psaní Seminář a praktikum z přírodovědných předmětů Seminář a praktikum ze společenskovědních předmětů Osobnostně sociální výchova a etika Německý jazyk Ekologie Praktikum výchovy k povolání Informatika a média Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima

14 Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty včetně kroužků zájmové činnosti tvoří nezbytnou součást vzdělávacího a výchovného programu školy. Stejně jako v minulém období byly voleny s ohledem na skladbu ŠVP ZV Komunitní škola, personální, prostorové, materiální možnosti i zájem žáků. Nezbytná je zde spolupráce se zřizovatelem, zájmovými organizacemi a rodiči.vedle běžné výchovně vzdělávací práce, plní nezanedbatelnou funkci příprava a účast žáků v olympiádách, soutěžích a přehlídkách škol. Nepovinné předměty Celkem: Náboženství římsko-katolické Zájmové útvary Celkem Míčové hry Pohybová výchova Zájmové činnosti pro žáky školy vedle vyučujících ( L.Filip, M.Attendornová, Z.Pojslová, V.Kuneš, V.Filipová, M.Jungwirth, J.Jaroš ), zajišťují dlouhodobě rodiče žáků. Konkrétně se jedná: J.Kovář - judo,,, Mgr. M.Zíková pěvecký sbor Housata, dramatická výchova. Řada dalších vzdělávacích oblastí a zájmů žáků školy byla pokryta průběžnými a vzdělávacími akcemi v rámci probíhajících projektů i vzdělávacích akcí jednotlivých předmětů ŠVP ZV. Jedná se o exkurze, akce ekologického, výtvarného a hudebního charakteru, vzdělávací semináře a adaptační kurzy s praktickým zaměřením na vstup žáků do života, besedy s odborníky apod. Akce jsou spolufinancovány dotacemi Evropské unie, České republiky a rodičů. Významnou odbornou i praktickou pomocí, z hlediska specifických skupin žáků z méně podnětného prostředí a sociálně ohrožených žáků, se jeví práce poradenského střediska školy, vedeného Mgr. V.Linzmajerovou za spolupráce především pedagogických pracovníků, rodičů a řady odborných organizací ( PPP Prachatice, SPPP Týn nad Vltavou, SO MěÚ Prachatice, Policie ČR ). 14

15 Ve škole tradičně probíhala řada kulturních, poznávacích, společenských a sportovních akcí. Některé měly i nadregionální význam a reprezentovaly nejen Husinec, ale i okres Prachatice a Jihočeský kraj ( Asociace školních sportovních klubů okresů Prachatice a Vimperk, Regionální centrum Jihočeského kraje Evropa ve škole literární a výtvarná soutěž ). Vyučovací povinnost učitelů ve školním roce 2012/2013 Míra vyučovací povinnosti učitelů dle nařízení vlády ze dne 17.srpna 2009 je následující: - učitel ZŠ 22 hodin týdně, - učitel ZŠ v I.třídě hodin, - učitel výchovný poradce s počtem žáků do 250 ve škole 20 hodin, - učitel správce počítačové sítě 19 hodin, - vychovatelka ŠD hodin, - učitelka MŠ 31 hodin, - vedoucí učitelka MŠ 25 hodin ( 1-3 třídy), - zástupce ředitele ( do 14 tříd ) 11 hodin, - ředitel ZŠ s I. a II. stupněm ( 9 tříd, ŠD, a MŠ ) 5 hodin týdně. Pedagogický pracovník Mgr.Dejmková Dana Funkce specializace -třídní uč.1.ročník Vyučovací předmět ČJ 9, M 4, ČAS 2, HV 1, TV 2, VPČ 2 Úvazek 20 hodin -přesčasy 0 Mgr.Attendornová Miroslava Mgr.Škopková Ludmila -třídní uč.2.ročník SpPg -třídní uč.3.ročník ČJ 9, M 5, ČAS 2, TV roč. ČJ 10, M 5, ČAS 3, VPČ roč., 22 hodin -přesčasy 0 22 hodin -přesčasy 0 Mgr.Slanařová Lucie -třídní uč.4.ročník ČJ 8, M 5, ČAS-PŘV 2, TV 2, HV roč, PČ 1 4.roč. 23 hodin -přesčasy 1 Mgr. Pojslová Zdenka -třídní uč.5.ročník ČJ roč., KTP 1-9.roč., VV roč., PVP -1 9.roč., PČ roč. 22 hodin -přesčasy 0 Ing.Jaroš Jan -třídní uč.6.ročník dopravní výchova M roč., F roč., 22 hodin -přesčasy 0 Mgr.Zemanová Eva -třídní uč.8.ročník vých.poradce ČJ roč., D roč., ČAS-VLV 3-5.roč., VKZ roč. 20 hodin -přesčasy 0 15

16 Mgr.Čechová Renata Mgr.Filipová Vlasta -třídní uč.9.ročník metod.prevence -třídní uč.7.ročník D roč.,VKO 4 /6.-.9.roč., Z 8 - /6.-9.roč., SPSP 1-9.roč., OSVE 4 / roč., PVP 1-8.roč. AJ roč., NJV roč., TVD 4-6./7. 8./9. roč. 22 hodin -přesčasy 0 22 hodin -přesčasy 0 Mgr.Jungwirth Marian správce ICT O roč. INF 1 6.roč. IKT 1 5.roč. SPPP 1 9.roč. INFM roč. CH roč. PŘ roč. HV roč. 20 hodin -přesčasy 1 Mgr.Linzamajerová Věra ved.poradenského střediska-sppg AJ roč., ČJ roč. (projekt) 11 hodin -přesčasy 0 Mgr.Filip Ludvík Filip zástupce ředitele školy BOZP M 5-5.roč., TVH 4-6./7. 8./9.roč. PČ 1-9.roč. ČAS-PŘ 1 5.roč. 11 hodin -přesčasy 0 Mgr.Kuneš Václav ředitel školy VV roč. 5 hodin -přesčasy 0 Jiřina Dvořáková Pavla Hauptová Pěstová Vendulka Kutláková Milena Kovářová Miroslava Papežová Miroslava vychovatelka ŠD zdravotní výchova ŠD 28 I.stup. ZŠ 28 hodin -přesčasy 0 asistentka ZŠ 11 I.stup ZŠ 11 hodin -přesčasy 0 vedoucí učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 Odpovědnost za výchovné, organizační a materiálně odborné zázemí školy Výchovná poradkyně : Metodik prevence : Eva Zemanová Renata Čechová 16

17 Vedoucí porad.střediska: Koordinátor ŠVP ZV: BOZP: Dopravní výchova: Environmentální výchova Etická výchova Věra Linzmajerová Václav Kuneš Ludvík Filip Jan Jaroš Ludmila Škopková, M.Jungwirth Renata Čechová, Dana.Dejmková Jan Jaroš Jiřina Dvořáková Marian Jungwirth Ludmila Škopková Zdeňka Pojslová Eva Zemanová Lucie Slanařová Eva Zemanová Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungwirth Václav Kuneš Ludvík Filip Zdenka Pojslová Dana Dejmková - třídní učitelé Marian Jungwirth Jiřina Dvořáková Ludvík Filip, Ludmila Škopková Václav Kuneš Jan Jaroš Milena Kutláková Miroslava Kovářová Miroslava Papežová - II.třída: Naděje Tesárková Milena Kutláková Finanční gramotnost: Zdravotní výchova: Správce ICT: Učitelská knihovna: Žákovská knihovna : Klub čtenářů: Zápisy pedagogických rad: Kabinet ČJ: Kabinet cizích jazyků ( NJ,AJ): Kabinet M,F: Kabinet D,OV,Z,RDV,OSV,OSVE : Kabinet CH,PŘ,INF,INFM,HV: Kabinet VV: Kabinet TV,tělocvična: Kabinet PČ (pozemky,žák.kuch.): Kabinet I.stupně: Učebny tříd: Učebna informatiky,web školy: Školní družina: Učebna dílen: Učebna výtvarné výchovy.: Sborovna: Kabinet MŠ: Třídy MŠ - I.třída : Sklad učebnic: Požární prevence: Eva Láchová Jiří Hovorka Souhrnný výkaz školního roku 2012 /

18 Školní rok 2012/ září (pondělí) 2012 Podzimní prázdniny říjen 2012 ( čtvrtek,pátek ) Vánoční prázdniny 22.prosinec (sobota) leden 2013 (středa),zahájení výuky 3.leden 2013 (čtvrtek) Pololetní prázdniny 1.únor 2013 (pátek) Zápis do I. třídy 2010/ únor 2013 (pátek) Přihlášky SŠ, SOU 25.únor 2013 (pondělí) Zápis do MŠ 19. duben 2013 ( pátek) Přijímací řízení G, SŠ I.kolo 22.duben- 24.duben 2013 (pondělí- středa) Okresní turnaj ve vybíjené žáků I.st.ZŠ 17.květen 2013 (pátek) Absolventské práce 9.ročník - obhajoba 4..červen 2013 ( pondělí) Jarní prázdniny březen 2013 ( pondělí pátek ) Velikonoční prázdniny březen 2013 ( čtvrtek, pátek ) Hlavní prázdniny 29.červen(sobota ) 31.srpen 2013( sobota) Pololetní vysvědčení 2012/ leden 2013( čtvrtek ) Výroční vysvědčení 2012/ červen ( pátek ) 2013 Třídní schůzky 12. listopad 2012 ( pondělí ) 14. leden 2013 ( pondělí ) 27.květen 2013 ( pondělí ) 18.říjen 2012 podzimní Jednání rady školy 21.březen 2013 jarní Konzultační den rodičů žáků 1.ročníku 1.říjen ( pondělí ) 2012 Pedagogické rady 29.srpen 2012 ( středa ) 19.září 2012 ( středa ) 21.listopad 2012 ( středa) 23.leden 2013 ( středa ) 10.duben 2013 ( středa ) 19. červen 2013 ( středa ) 26.červen 2013 ( středa ) Kalibro srovnávací testy 3.ročník a 7.ročník a 9.ročník ročník květen 2013 Vyučovací hodiny 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 10,00 10,45 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35 14,20 8. hodina 14,25 15,10 9. hodina 15,15 16,00 Zahájení školního roku 2013 / září 2013 ( pondělí ) 18

19 V. Výchovně poradenská péče, spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb je uloženo školním zákonem a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb. Školní poradenské pracoviště vede Mgr. Věra Linzmajerová, aprobovaná speciální pedagožka. Dále je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence a konzultačním týmem třídních učitelů. Výchovnou poradkyní a koordinátorem výchovně poradenské péče je Mgr. Eva Zemanová, která je i garantem spolupráce s odbornými institucemi ( PPP, SR MěÚ Prachatice, ÚP, PČR ). Vedle těchto kontaktů a možností mohou rodiče po domluvě s pedagogickými pracovníky a vedením školy využít k setkání a konzultacím jakýkoliv termín. Trvá osvědčená a tradiční účast žáků při jednání na schůzkách s rodiči. Vedle kontaktů s Radou ZŠ M.J.Husa v Husinci, která je potřebným kontrolním orgánem zřizovatele, bylo hlavním úkolem vedení školy aktivizovat Spolek rodičů a přátel školy (Organizační předpisy schválené MV ČR , čj. VSC/ ). Po řadě osobních jednání vedení školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd se toto opět nepodařilo realizovat ( většinovým argumentem bylo časové zaneprázdnění rodičů, postačující činnost a zastoupení zvolené rady školy i průběžná a včasná informovanost ze strany školy). Přesto je potřeba konstatovat, že zlepšování práce školy by mělo být v zájmu žáků i rodičů a měli by tyto snahy podporovat. V návaznosti na školský zákon je povinností zřizovatele zřídit školskou radu. Dle rozhodnutí Obce Husinec ze dne 30. března 2005 je rada 6 členná ( 2 zástupci města, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci pedagogického sboru školy). Funkční období je tříleté. Volby nové školské rady ( ) se uskutečnily 14.listopadu 2011 a nové složení a vedení bylo ustanoveno dne 14. ledna 2012 ( viz úvod VZ). Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je dána Plánem dalšího vzdělávání pracovníků školy. Na základě tohoto plánu je určeno zařazení v návaznosti na vzdělávací strategii školy, organizace, průběh i podmínky institucionálních forem DVPP. Další formou vzdělávání je samostudium, probíhající průběžně, a to se zřetelem k odborným a pedagogickým potřebám školy, nevyjímaje studijní zájmy a zaměření každého pedagogického pracovníka prospěšné škole. Vzdělávací aktivity byly u každého pedagogického pracovníka koncipovány do roviny vlastní aprobace a informatizace z oblastí profilových specifik výchov. Nezbytnou součástí DVPP v průběhu školního roku 2012 / 2013 byli vzdělávací akce zaměřené na metodické vzdělávání vytypovaných témat - šablon projektu Peníze školám, navazujícího u každého pedagogického pracovníka na tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů DUM. 19

20 Dlouhodobé studium: Délka studia (let,měsíců či týdnů) : Počet účastníků, jmenovitě: Funkční studium pro řídící pracovníky Další vysokoškolské studium (bakalářské studium, vychovatelství, DPS-učitelství ) Funkční studium pro koordinátory ŠVP ZV 2 roky 1 E.Zemanová ( management školy -ukončení Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nutno chápat i jako proces všestranné humanizace a kultivace člověka z hlediska celistvosti s přírodním a společenským prostředím. Tyto aspekty jsou trvalým procesem a takto jsou i zakotveny do výběru vzdělávacích témat. Snahou je aby mozaika vzdělávání pedagogických pracovníků školy pokryla specificky potřeby našeho zařízení, a to pochopitelně v návaznosti na poznání a tvorbu nových aktualizovaných vzdělávacích a výchovných aspektů pedagogické práce. Rozsah volna určeného k samostudiu je dán nabytím účinnosti zákona 563/2004 Sb., a to v rozsahu 12 pracovních dnů. Ve školním roce 2012/ 2013 byly tyto dny čerpány v době vedlejších prázdnin. Absolvované vzdělávací akce pedagogických pracovníků 2012 / 2013 Autoevaluace pro potřeby školy DVPP výchovný poradce DVPP metodik prevence ,27.10., ,29.11., , 2. rok 1x za měsíc ,1.11,22.1 NIDM ČB PF UK Praha Mgr.V. Linzmajerová Mgr. E.Zemanová 1.,13.12, /,2011/12 PPP PT Mgr.Renata Čechová Seminář VP 2 9.III. PPP PT Mgr. TV a školská legislativa ČJ a výuka jazyků bez nudy E.Zemanová 5 4.III. NIDM ČB Mgr.L.Filip 5 14.III. NIDM ČB Mgr. E.Zemanová, Mgr. Z.Pojslová Etická výchova a 6 16.III. NIDM ČB Mgr.R. Čechová 20

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015..

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015.. OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a pracovní kompetence strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Vzdělávací

Více

Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský

Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský 1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a provozní faktografie školy... strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec ---

Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec --- Základní škola Mistra Jana Husa a mateřská škola Husinec --- Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec MŠ 388331127 PSČ 384 21 ŠJ 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více