Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů. Obsah: I. Základní informace o škole str.2 II. Organizační řád, personální a provozní faktografie str.4 Organizační schéma školy Pracovní a personální kompetence Údaje o pracovnících III. Charakteristika školy str.10 IV. Vzdělávací program školy str.12 Učební plány Vyučovací povinnost učitelů Odpovědnost za výchovně vzdělávací,organizační a materiální zázemí školy Souhrnný výkaz 2012 / 2013 Výchovně poradenská péče, spolupráce s rodiči V. Organizace školního roku 2012 / 13 str.18 Vzdělávání pedagogických pracovníků Absolvované vzdělávací akce pedagogických pracovníků Průměrná míra zastupování Nemocnost zaměstnanců školy VI. Materiální podmínky pro vzdělávací činnost a složení tříd VII. Počty tříd, žáků a jejich hodnocení Celkové hodnocení žáků Počet omluvených / neomluvených hodin Výchovná opatření Základní informace o testování žáků Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo Husinec VIII.Formy péče o nadané žáky IX. Mateřská škola Počet žáků se vzdělávacími potřebami v běžných třídách Výsledky zápisu do I.třídy 2013 / 2014 Výsledky přijímacího řízení na SŠ, SOU str.22 str.23 str.38 str.37 Přijatá kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Hodnocení školního roku 2012 / 2013 X. Školní družina str.42 XI. Poradenské služby a hodnocení sociálně patologických jevů str.42 XII. Rada školy a žákovská samospráva Konkurz na ředitele školy Poslání žákovské samosprávy Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy XIII. Školní stravování XIV. Výjezdy žáků mimo objekt školy poznávací akce Spolupráce školy se zahraničními školami Účast žáků v soutěží Nejvýznamnější akce školy XV. Výsledky kontrol XVI. Úprava a doplňky ŠVP ZV Komunitní škola str.43 str.46 str.46 str.49 ( standardy ČJ,AJ,M) str.51 XVII. Využití evaluačních prostředků, základní priority vzdělávací práce str.52 XVIII. Informace o grantech a dotacích str.55 IXX. Slovo závěrem str.57 1

2 XX.Příloha : Hospodaření školy v roce 2013 I. Základní informace o škole Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: - Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 roků. 0 měsíců, základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola ( ročník ) Kapacita školy: ZŠ 270,MŠ 50,ŠD 30 / Stav: ZŠ -156, MŠ-50, ŠD-30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 2 ( 2 celodenní ) Počet ped. pracovníků: 17,5 (učitelé ZŠ -13,vychovatelka ŠD -1,učitelky MŠ - 3,5 ) Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: ředitelna , - sborovna školní družina Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Starosta města: Ludvík Friedberger Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec Telefon: ,

3 Vedení školy: Mgr. Václav Kuneš - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele škol Vendulka Pěstová - vedoucí učitelka MŠ Rada školy: Ing. Pavel Pěsta předseda, rodičovská veřejnost David linzmajer člen, rodičovská veřejnost Václav Heinzl člen, Město Husinec Markéta Pluhařová členka Město Husinec Miroslava Kovářová členka, pedagogický sbor MŠ Ing Jan Jaroš členka, pedagogický sbor ZŠ V návaznosti na školský zákon č.561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je povinností zřizovatele zřídit školskou radu. Dle rozhodnutí Obce Husinec ze dne 30. března 2005 je rada 6 členná ( 2 zástupci obce, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci pedagogického sboru školy ). Volby nové školské rady, jejíž funkční období je tříleté ( ), se uskutečnily dne 14. listopadu Statisticky lze vyhodnotit výsledky následovně. Počet oprávněných voličů - rodiče 152, účast 99 65,1 %, - učitelé 17, účast %. Za členy školské rady byli zvoleni rodičovskou veřejností, pan ing Pavel Pěsta a pan ing David Linzmajer, náhradníci paní Martina Zíková a pan Radek Malec. Za učitele pan ing. Jan Jaroš a paní Miroslava Kovářová, náhradníci paní Mgr. Vlasta Filipová a paní Milena Kutláková. Zřizovatel pověřil zastupováním paní Markétu Pluhařovou a pana ing. Václava Heinzla. Na svém prvním zasedání, dne 14..ledna 2012, byl zvolen předsedou školské rady v Husinci pan ing. Pavel Pěsta. Složení rady školy na období let ) Pavel Pěsta - za rodičovskou veřejnost - předseda 2) Václav Heinzl - za Město Husinec - zástupce předsedy 3) Markéta Pluhařová - za Město Husinec - jednatelka 4) David Linzmajer - za rodičovskou veřejnost - člen rady 5) Miroslava Kovářová - za pedagogické pracovníky - členka rady 6) Jan Jaroš - za pedagogické pracovníky - člen rady Datum zahájení činnosti školy: 5. listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním zřizovací listiny s datem a statutární listiny dne 3

4 Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků),- školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1. března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání C základní vzdělávání, C/001 základní škola, studium denní, délka studia: 9 roků.0 měsíců ( č.j ), vyučovací jazyk český. Důležitým prvkem vzdělávací práce školy byl realizovaný tříletý projekt ( ) Peníze školám s řadou nových výukových modulů a modernizací počítačové techniky školy. Tento projekt podporující zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ je spolufinancován EU a rozpočtem ČR. Stejně tomu je i u projektu RŠM-VIP II., podporujícího odborně, personálně (speciální pedagog) a materiálně školní poradenské pracoviště. II. Organizační řád, personální a provozní faktografie Organizační členění: I. Ředitelství školy II. Úsek - pedagogický ( 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, školní družina, mateřská škola od ) III. Úsek - ekonomickoprovozní a stravovací 4

5 Organizační schéma školy ředitel školy Václav Kuneš zástupce ředitele školy Ludvík Filip vedoucí učitelka MŠ Vendulka Pěstová ekonomicko provozní zabezpečení chodu školy výchovně vzdělávací činnost školy hospodářka školy Eva Láchová výchovná poradkyně Eva Zemanová vedoucí školní jídelny Vlasta Kalinová kuchařky Hana Dejmková Hana Váňová Marie Mikolášová školník - topič Jiří Hovorka Uklízečky Jaroslava Hovorková Dagmar Hasilová Lenka Grunská problematika BOZP Ludvík Filip problematika ochrany Václav Kuneš úsek I.stupně školy Lucie Slanařová Dana Dejmková Ludmila Škopková Mirka Attendornová Věra Linzmajerová úsek II. stupně školy Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungwirth Eva Zemanová Zdeňka Pojslová školní družina Jiřina Dvořáková mimoškolní činnost Ludvík Filip učitelky MŠ Milena Kutláková Miroslava Kovářová Miroslava Papežová nadřízené kontrolní orgány 5 Zřizovatel školy Město Husinec

6 Poznámka: Vzhledem k nemocnosti L.Škopkové a rizikovému těhotenství L.Slanařové došlo v pololetí školního roku k personálnímu zástupu paní D.Tesařovou a Z. Novou. Vzhledem k plánovanému odchodu ředitele školy do důchodu, byl v květnu zřizovatelem vyhlášen konkurz na ředitele školy. Novou ředitelkou byla od 1.srpna 2013 jmenována Mgr.Eva Zemanová. Ze stejného důvodu,odchodu p. N.Tesárkové, byla od 1.září 2012 jmenována vedoucí učitelkou MŠ paní Vendulka Pěstová. Za B. Svobodovou, uklízečku v MŠ, nastoupila paní Lenka Grunská. Pracovní a personální kompetence Ředitel školy Mgr.Václav Kuneš Zástupce ředitele Vedoucí učitelka Vedoucí provozu Vedoucí školní školy mateřské školy školy jídelny Mgr. Ludvík Filip p.vendulka Pěstová p.eva Láchová p.vlasta Kalinová Rozvrh Rozvrh-režim MŠ Účetnictví Provoz ŠJ Zastupování Zastupování Mzdy školy Výkazy práce Pg.dokumentace Pg.dokumentace Rozpočet Materiál ŠJ Provozní porady Provozní porady Provozní porady Provozní porady Pg.proces Pg.proces Smlouvy Potraviny Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Hospitační činnost Hospitační činnost Inventarizace Úklid ŠK BOZP,PO Poplatky Provoz kotelny Doplňková čin. Údržba školy Údržba MŠ Evidence majetku Návrhy odměn Modernizace školy Modernizace MŠ Administrativa Modernizace ŠJ Návrhy odměn Úklid MŠ Doplňková činnost Zdravá výživa Stravování Mimoškolní činnost Mimoškolní činnost Úklid ZŠ Stravovací osvěta Učitelský sbor ZŠ Učitelský sbor MŠ Provozní zaměstnanci Pracovnice školní jídelny Mgr.Mir.Attendornová Milena Kutláková Jiří Hovorka Hana Dejmková Mgr.Dana Dejmková Miroslava Kovářová Jaroslava Marie Mikolášová Hovorková Mgr.Lucie Slanařová Miroslava Papežová Milada Škopková Hana Váňová 6

7 Mgr.Ludmila Škopková Mgr.Zdeňka Pojslová Ing.Jan Jaroš Mgr.Vlasta Filipová Mgr.Marian Jungvirt Mgr.Renata Čechová Mgr.Eva Zemanová Mgr.Věra Linzmajerová Jiřina Dvořáková Lenka Grunská Úplný rozsah pracovních povinností všech pracovníků školy je uveden v osobních pracovních náplních. Údaje o pracovnících školy Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Kuneš Václav Mgr. VŠ / Vv - Čj 40 ředitel školy Filip Ludvík Mgr. VŠ / I.st.- Tv 34 zástupce ředitele Pěstová Vendulka SŠ / pedag.škola 8 vedoucí učit.mš Učitelé I stupně ZŠ: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Dejmková Dana Mgr. VŠ / I.stupeň 29 tř.uč.iii.,logoped Slanařová Lucie Mgr. VŠ / I. stupeň 4 tř.uč.iv., Škopková Ludmila Mgr. VŠ / I.stupeň 30 tř.uč.ii., učitelská knihovna Linzmajerová Mgr. VŠ / SPPG 17 školské poraden- Věra Attendornová Miroslava Mgr. VŠ/ I.stupeň / SPPG ské pracoviště 19 tř.uč. I., speciální pedagogika,sport I.stupeň 7

8 Učitelé II. stupně ZŠ: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve školství Funkce Jaroš Jan Ing. VŠ / M -F 19 tř.uč.v.,dopravní výchova Filipová Vlasta Mgr. VŠ / RJ-TV- NJ,AJ 34 tř.uč.vi., jazyková výchova, sport II.st. Jungwirth Marian Mgr. VŠ / PŘ-CH 15 informatik, správce počítačové sítě,ekologická výchova Čechová Renata Mgr. VŠ / D-OV 18 tř.uč.viii.,metod.prevence,etická výchova Pojslová Zdeňka Mgr. VŠ / ČJ-VV 15 tř.uč.ix.,žák.knihovna,školní časopis Pírko Zemanová Eva Mgr. VŠ / ČJ - D 13 tř.uč.vii.výchovná poradkyně Učitelé bez třídnictví: Příjmení jméno Titul: Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Marian Jungwirth Mgr. VŠ / PŘ-CH 15 informatik, správce poč. sítě Linzmajerová Věra Mgr. VŠ / SPPG 17 školní poradenské pracoviště Vychovatelky školní družiny : Příjmení jméno Kvalifikace Praxe let ve Funkce školství Dvořáková Jiřina SŠ / -pedagogická škola 34 vychovatelka ŠD Učitelky mateřské školy: Příjmení jméno Kutláková Milena Papežová Miroslava Kovářová Miroslava Kvalifikace Praxe let ve školství Funkce SŠ / -pedagogická škola 36 učitelka MŠ SŠ / pedagogická škola 32 učitelka MŠ SŠ /- pedagogická škola 19 učitelka MŠ 8

9 Pracovnice školní kuchyně: Příjmení jméno Kvalifikace Praxe Funkce Kalinová Vlasta ÚSO 39 vedoucí ŠK Dejmková Hana SO 42 vedoucí kuchařka Mikolášová SO 31 kuchařka Marie Váňová Hana SO 30 kuchařka Správní zaměstnanci: Příjmení jméno Kvalifikace Praxe Funkce Láchová Eva ÚSO 12 hospodářka,vedoucí úseku Hovorka Jiří SO 40 školník, topič Hovorková SO 40 uklízečka - ZŠ Jaroslava Hasilová SO 32 uklízečka - ZŠ Dagmar Grunská Lenka SO 3 uklízečka - MŠ Věková struktura pedagogických pracovníků k Věk: -do 30 let včetně let let let -nad 60 let - z toho důchodci Učitelé ZŠ Učitelky MŠ Vychovatelka 1 ŠD Celkem: Průměrný věk pedagogických pracovníků: - učitelé ZŠ 46,0 9

10 Celkový stav pracovníků: Výroční Zpráva 2012/ učitelky MŠ 53,0 - vychovatelka ŠD pedag. celkem 51,0 Početní stav zaměstnanců odpovídal stavům předepsaným rozpisem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vedoucí jednotlivých úseků: - hospodářka školy, zástupce ředitele ZŠ, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí školní jídelny spolu se školníkem, referentem BOZP, PO, výchovnou poradkyní, metodikem školní protidrogové prevence a vedoucí poradenského střediska školy se podíleli na organizačním chodu školy a odpovídali řediteli za činnost, bezpečnost a inovaci v návaznosti na své popisy práce. Odborová organizace byla zrušena v počátku občanského roku 2009 rozhodnutím zaměstnanců školy, neboť nesplňovala jejich představy o efektivním zastupování pracovníků ve školství. III. Charakteristika školy Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec byla naposledy zařazena do sítě škol a školních zařízení s účinností od ( č.j / ). Dále MŠMT posoudilo dne žádost Města Husinec ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a s účinností od 1.ledna 2009 zapsalo do školského rejstříku zřizovatele Město Husinec ( dříve Obec Husinec). 1.září 2012 nastoupilo do ZŠ 170 žáků, do MŠ 50 dětí. Ve škole pracuje 17,5 pedagogických pracovníků včetně 1 vychovatelky ŠD, 1 asistentky na I.stupni ZŠ a 4 učitelky MŠ. Provozních zaměstnanců je 9. Budova funkcionalistického charakteru školy je propojena chodbou s pavilonem tělocvičny a celý komplex je usazen do rozsáhlého pozemkového komplexu školní zahrady a tří hřišť. Vlastní budova školy díky promyšlené koncepci našich předků stále odpovídá kritériím provozu a postupná modernizace a pravidelná údržba ( 1992 plynová kotelna, 1995 krytina střechy tělocvičny, 1996 rekonstrukce školní kuchyně, 2000 modernizace sociálních zařízení školy, 2001 vybudování počítačové učebny, 2002 propojení kanalizace na obecní řád, 2003 výměna oken a vstupních dveří v celé budově školy, úprava palubové podlahy v tělocvičně školy, 2004 modernizace školního klubu, 2005 úpravy školní kuchyně s vestavbou nového výtahu na stravu pro MŠ a velkokapacitního bojleru na teplou vodu, částečná oprava asfaltové komunikace kolem školy, 2006 zpracování projektové dokumentace multifunkční učebny v půdním prostoru, úprava a modernizace šaten a vstupní haly školy, 2007 generální oprava osvětlení v tělocvičně školy, 2008 osazení ústředního topení termoregulační ventily, výměna krytů topení ve ŠJ a MŠ, 2009 modernizace žákovské a učitelské knihovny, počítačové a interaktivní učebny, zpracování projekce environmentální školní zahrady a učebny, nové nátěry dveří v celém objektu školy, úpravy školní zahrady a stavba exteriérové učebny včetně 10

11 zážitkového labyrintu v návaznosti na projekt Komunitní škola symbol živé obce, financovaný z prostředků EU a rozpočtu ČR, 2011 vymalování tříd a chodeb školy, zřízení malé počítačové učebny pro I. stupeň v kmenové třídě 3.ročníku, instalace data projektorů s automatickými projektovými plátny ve všech třídách školy, modernizace počítačového parku z tříletého projektu EU a MŠMT Peníze školám (zahájen ), 2012 oprava podlahové krytiny v MŠ včetně modernizace interiéru, instalace druhé interaktivní tabule z prostředků projektu Peníze školám, příprava projektu rekonstrukce ústředního topení byla dokončena v srpenu 2013). V samotném průběhu školního roku byla realizována úprava a vybavení šaten II.stupně ZŠ a připravena projekce na zateplení budovy školy a přístavbu 1.třídy MŠ. Toto vše bylo řešeno v návaznosti na systematickou koncepci údržby a revizí zabezpečuje dlouhodobě bezproblémový provoz zařízení. Specifikou naší školy je nižší počet žáků ve třídách, příjemné prostředí pro výuku, sladění kmenových tříd s odbornými učebnami a zaměření vzdělávání žáků na přitažlivé a interaktivní formy výuky. Vzhledem k rozmanité skladbě a dojíždějícím žákům se snažíme u všech podporovat a rozvíjet takové vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, aby chodily žáci do školy rádi, cítili se ve škole dobře, zažili co nejvíce úspěchů a dokázaly respektovat jeden druhého. K dominantní myšlence a jednání pracovníků školy určitě patří přesvědčení : Jsme tu pro děti a ne děti pro nás. S touto koncepcí práce bezpodmínečně souvisí i stálá modernizace vzdělávací a materiální oblasti, kterou lze v současné době řešit zejména finančními podporami ve formě grantů. V průběhu školního roku 2011 / 2012 se podařilo získat grand z projektu Peníze školám, financovaného z EU a státního rozpočtu ČR. Finanční podpora ve výši ,00 Kč byla schválena na období IV. / 2011 XI. / Dominantní program se týká zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách z hlediska materiálního i vzdělávacího ( ŠVP ZV a DVPP). Příjemným překvapením v závěru školního roku pak bylo získání grantu od MŠMT na pokračování RŠM-VIP III., týkajícího se vytvoření podmínek pro poskytování služeb školního poradenského pracoviště, konkrétně dotace 0,5 úvazku pro speciálního pedagoga školy, včetně evaluačního materiálního vybavení a dalšího vzdělávání. Ve Školním vzdělávacím programu základního vzdělávání Komunitní škola, platném od , koncepčně usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a zázemí vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen samostatně myslet a jednat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vzdělávací program základního vzdělání zdůrazňuje i pevné osvojení podstatných poznatků a jejich těsné spojení s funkčními dovednostmi (kompetencemi) a schopnostmi aplikace při řešení běžných životních situací. Program byl v průběhu školního roku na základě získaných zkušeností podroben analýze a inovován. Spolu s vydanými doporučenými učebními osnovami pro předměty ČJ, AJ, M ( MŠMT únor 2011) bude platný od

12 IV. Vzdělávací program ( stav k ) Vzdělávací počet tříd počet žáků poznámka program Základní škola Obecná škola Národní škola Vlastní ŠVP ZV I.st. 104, II.st. Komunitníškola ( ) 166 ročník) Celkem IV.Školní vzdělávací program Komunitní škola ( -platnost od , vycházející z RVP ZV č.j / ve znění dalších úprav ). První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace RVP hodin y Vyučovací předmět ŠVP hodiny 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Z toho DČD 35 Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 20 Matematika 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Úmění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Pracovní činnosti Celkem hodin v 1.-5.ročníku Ročníková maxima

13 Druhý stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace RVP hodiny Vyučovací předmět ŠVP hodiny 6.roč. 7..roč. 8..roč. 9..roč. Z toho DČD 15 Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a 15 Matematika její aplikace Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost 11 Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět 3 Praktické práce činnosti Volitelné 24 Komunikace předměty a tvůrčí psaní Seminář a praktikum z přírodovědných předmětů Seminář a praktikum ze společenskovědních předmětů Osobnostně sociální výchova a etika Německý jazyk Ekologie Praktikum výchovy k povolání Informatika a média Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima

14 Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty včetně kroužků zájmové činnosti tvoří nezbytnou součást vzdělávacího a výchovného programu školy. Stejně jako v minulém období byly voleny s ohledem na skladbu ŠVP ZV Komunitní škola, personální, prostorové, materiální možnosti i zájem žáků. Nezbytná je zde spolupráce se zřizovatelem, zájmovými organizacemi a rodiči.vedle běžné výchovně vzdělávací práce, plní nezanedbatelnou funkci příprava a účast žáků v olympiádách, soutěžích a přehlídkách škol. Nepovinné předměty Celkem: Náboženství římsko-katolické Zájmové útvary Celkem Míčové hry Pohybová výchova Zájmové činnosti pro žáky školy vedle vyučujících ( L.Filip, M.Attendornová, Z.Pojslová, V.Kuneš, V.Filipová, M.Jungwirth, J.Jaroš ), zajišťují dlouhodobě rodiče žáků. Konkrétně se jedná: J.Kovář - judo,,, Mgr. M.Zíková pěvecký sbor Housata, dramatická výchova. Řada dalších vzdělávacích oblastí a zájmů žáků školy byla pokryta průběžnými a vzdělávacími akcemi v rámci probíhajících projektů i vzdělávacích akcí jednotlivých předmětů ŠVP ZV. Jedná se o exkurze, akce ekologického, výtvarného a hudebního charakteru, vzdělávací semináře a adaptační kurzy s praktickým zaměřením na vstup žáků do života, besedy s odborníky apod. Akce jsou spolufinancovány dotacemi Evropské unie, České republiky a rodičů. Významnou odbornou i praktickou pomocí, z hlediska specifických skupin žáků z méně podnětného prostředí a sociálně ohrožených žáků, se jeví práce poradenského střediska školy, vedeného Mgr. V.Linzmajerovou za spolupráce především pedagogických pracovníků, rodičů a řady odborných organizací ( PPP Prachatice, SPPP Týn nad Vltavou, SO MěÚ Prachatice, Policie ČR ). 14

15 Ve škole tradičně probíhala řada kulturních, poznávacích, společenských a sportovních akcí. Některé měly i nadregionální význam a reprezentovaly nejen Husinec, ale i okres Prachatice a Jihočeský kraj ( Asociace školních sportovních klubů okresů Prachatice a Vimperk, Regionální centrum Jihočeského kraje Evropa ve škole literární a výtvarná soutěž ). Vyučovací povinnost učitelů ve školním roce 2012/2013 Míra vyučovací povinnosti učitelů dle nařízení vlády ze dne 17.srpna 2009 je následující: - učitel ZŠ 22 hodin týdně, - učitel ZŠ v I.třídě hodin, - učitel výchovný poradce s počtem žáků do 250 ve škole 20 hodin, - učitel správce počítačové sítě 19 hodin, - vychovatelka ŠD hodin, - učitelka MŠ 31 hodin, - vedoucí učitelka MŠ 25 hodin ( 1-3 třídy), - zástupce ředitele ( do 14 tříd ) 11 hodin, - ředitel ZŠ s I. a II. stupněm ( 9 tříd, ŠD, a MŠ ) 5 hodin týdně. Pedagogický pracovník Mgr.Dejmková Dana Funkce specializace -třídní uč.1.ročník Vyučovací předmět ČJ 9, M 4, ČAS 2, HV 1, TV 2, VPČ 2 Úvazek 20 hodin -přesčasy 0 Mgr.Attendornová Miroslava Mgr.Škopková Ludmila -třídní uč.2.ročník SpPg -třídní uč.3.ročník ČJ 9, M 5, ČAS 2, TV roč. ČJ 10, M 5, ČAS 3, VPČ roč., 22 hodin -přesčasy 0 22 hodin -přesčasy 0 Mgr.Slanařová Lucie -třídní uč.4.ročník ČJ 8, M 5, ČAS-PŘV 2, TV 2, HV roč, PČ 1 4.roč. 23 hodin -přesčasy 1 Mgr. Pojslová Zdenka -třídní uč.5.ročník ČJ roč., KTP 1-9.roč., VV roč., PVP -1 9.roč., PČ roč. 22 hodin -přesčasy 0 Ing.Jaroš Jan -třídní uč.6.ročník dopravní výchova M roč., F roč., 22 hodin -přesčasy 0 Mgr.Zemanová Eva -třídní uč.8.ročník vých.poradce ČJ roč., D roč., ČAS-VLV 3-5.roč., VKZ roč. 20 hodin -přesčasy 0 15

16 Mgr.Čechová Renata Mgr.Filipová Vlasta -třídní uč.9.ročník metod.prevence -třídní uč.7.ročník D roč.,VKO 4 /6.-.9.roč., Z 8 - /6.-9.roč., SPSP 1-9.roč., OSVE 4 / roč., PVP 1-8.roč. AJ roč., NJV roč., TVD 4-6./7. 8./9. roč. 22 hodin -přesčasy 0 22 hodin -přesčasy 0 Mgr.Jungwirth Marian správce ICT O roč. INF 1 6.roč. IKT 1 5.roč. SPPP 1 9.roč. INFM roč. CH roč. PŘ roč. HV roč. 20 hodin -přesčasy 1 Mgr.Linzamajerová Věra ved.poradenského střediska-sppg AJ roč., ČJ roč. (projekt) 11 hodin -přesčasy 0 Mgr.Filip Ludvík Filip zástupce ředitele školy BOZP M 5-5.roč., TVH 4-6./7. 8./9.roč. PČ 1-9.roč. ČAS-PŘ 1 5.roč. 11 hodin -přesčasy 0 Mgr.Kuneš Václav ředitel školy VV roč. 5 hodin -přesčasy 0 Jiřina Dvořáková Pavla Hauptová Pěstová Vendulka Kutláková Milena Kovářová Miroslava Papežová Miroslava vychovatelka ŠD zdravotní výchova ŠD 28 I.stup. ZŠ 28 hodin -přesčasy 0 asistentka ZŠ 11 I.stup ZŠ 11 hodin -přesčasy 0 vedoucí učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 učitelka MŠ hodin mateřské školy -přesčasy 0 Odpovědnost za výchovné, organizační a materiálně odborné zázemí školy Výchovná poradkyně : Metodik prevence : Eva Zemanová Renata Čechová 16

17 Vedoucí porad.střediska: Koordinátor ŠVP ZV: BOZP: Dopravní výchova: Environmentální výchova Etická výchova Věra Linzmajerová Václav Kuneš Ludvík Filip Jan Jaroš Ludmila Škopková, M.Jungwirth Renata Čechová, Dana.Dejmková Jan Jaroš Jiřina Dvořáková Marian Jungwirth Ludmila Škopková Zdeňka Pojslová Eva Zemanová Lucie Slanařová Eva Zemanová Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungwirth Václav Kuneš Ludvík Filip Zdenka Pojslová Dana Dejmková - třídní učitelé Marian Jungwirth Jiřina Dvořáková Ludvík Filip, Ludmila Škopková Václav Kuneš Jan Jaroš Milena Kutláková Miroslava Kovářová Miroslava Papežová - II.třída: Naděje Tesárková Milena Kutláková Finanční gramotnost: Zdravotní výchova: Správce ICT: Učitelská knihovna: Žákovská knihovna : Klub čtenářů: Zápisy pedagogických rad: Kabinet ČJ: Kabinet cizích jazyků ( NJ,AJ): Kabinet M,F: Kabinet D,OV,Z,RDV,OSV,OSVE : Kabinet CH,PŘ,INF,INFM,HV: Kabinet VV: Kabinet TV,tělocvična: Kabinet PČ (pozemky,žák.kuch.): Kabinet I.stupně: Učebny tříd: Učebna informatiky,web školy: Školní družina: Učebna dílen: Učebna výtvarné výchovy.: Sborovna: Kabinet MŠ: Třídy MŠ - I.třída : Sklad učebnic: Požární prevence: Eva Láchová Jiří Hovorka Souhrnný výkaz školního roku 2012 /

18 Školní rok 2012/ září (pondělí) 2012 Podzimní prázdniny říjen 2012 ( čtvrtek,pátek ) Vánoční prázdniny 22.prosinec (sobota) leden 2013 (středa),zahájení výuky 3.leden 2013 (čtvrtek) Pololetní prázdniny 1.únor 2013 (pátek) Zápis do I. třídy 2010/ únor 2013 (pátek) Přihlášky SŠ, SOU 25.únor 2013 (pondělí) Zápis do MŠ 19. duben 2013 ( pátek) Přijímací řízení G, SŠ I.kolo 22.duben- 24.duben 2013 (pondělí- středa) Okresní turnaj ve vybíjené žáků I.st.ZŠ 17.květen 2013 (pátek) Absolventské práce 9.ročník - obhajoba 4..červen 2013 ( pondělí) Jarní prázdniny březen 2013 ( pondělí pátek ) Velikonoční prázdniny březen 2013 ( čtvrtek, pátek ) Hlavní prázdniny 29.červen(sobota ) 31.srpen 2013( sobota) Pololetní vysvědčení 2012/ leden 2013( čtvrtek ) Výroční vysvědčení 2012/ červen ( pátek ) 2013 Třídní schůzky 12. listopad 2012 ( pondělí ) 14. leden 2013 ( pondělí ) 27.květen 2013 ( pondělí ) 18.říjen 2012 podzimní Jednání rady školy 21.březen 2013 jarní Konzultační den rodičů žáků 1.ročníku 1.říjen ( pondělí ) 2012 Pedagogické rady 29.srpen 2012 ( středa ) 19.září 2012 ( středa ) 21.listopad 2012 ( středa) 23.leden 2013 ( středa ) 10.duben 2013 ( středa ) 19. červen 2013 ( středa ) 26.červen 2013 ( středa ) Kalibro srovnávací testy 3.ročník a 7.ročník a 9.ročník ročník květen 2013 Vyučovací hodiny 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 10,00 10,45 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35 14,20 8. hodina 14,25 15,10 9. hodina 15,15 16,00 Zahájení školního roku 2013 / září 2013 ( pondělí ) 18

19 V. Výchovně poradenská péče, spolupráce s rodiči Poskytování poradenských služeb je uloženo školním zákonem a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb. Školní poradenské pracoviště vede Mgr. Věra Linzmajerová, aprobovaná speciální pedagožka. Dále je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence a konzultačním týmem třídních učitelů. Výchovnou poradkyní a koordinátorem výchovně poradenské péče je Mgr. Eva Zemanová, která je i garantem spolupráce s odbornými institucemi ( PPP, SR MěÚ Prachatice, ÚP, PČR ). Vedle těchto kontaktů a možností mohou rodiče po domluvě s pedagogickými pracovníky a vedením školy využít k setkání a konzultacím jakýkoliv termín. Trvá osvědčená a tradiční účast žáků při jednání na schůzkách s rodiči. Vedle kontaktů s Radou ZŠ M.J.Husa v Husinci, která je potřebným kontrolním orgánem zřizovatele, bylo hlavním úkolem vedení školy aktivizovat Spolek rodičů a přátel školy (Organizační předpisy schválené MV ČR , čj. VSC/ ). Po řadě osobních jednání vedení školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd se toto opět nepodařilo realizovat ( většinovým argumentem bylo časové zaneprázdnění rodičů, postačující činnost a zastoupení zvolené rady školy i průběžná a včasná informovanost ze strany školy). Přesto je potřeba konstatovat, že zlepšování práce školy by mělo být v zájmu žáků i rodičů a měli by tyto snahy podporovat. V návaznosti na školský zákon je povinností zřizovatele zřídit školskou radu. Dle rozhodnutí Obce Husinec ze dne 30. března 2005 je rada 6 členná ( 2 zástupci města, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci pedagogického sboru školy). Funkční období je tříleté. Volby nové školské rady ( ) se uskutečnily 14.listopadu 2011 a nové složení a vedení bylo ustanoveno dne 14. ledna 2012 ( viz úvod VZ). Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je dána Plánem dalšího vzdělávání pracovníků školy. Na základě tohoto plánu je určeno zařazení v návaznosti na vzdělávací strategii školy, organizace, průběh i podmínky institucionálních forem DVPP. Další formou vzdělávání je samostudium, probíhající průběžně, a to se zřetelem k odborným a pedagogickým potřebám školy, nevyjímaje studijní zájmy a zaměření každého pedagogického pracovníka prospěšné škole. Vzdělávací aktivity byly u každého pedagogického pracovníka koncipovány do roviny vlastní aprobace a informatizace z oblastí profilových specifik výchov. Nezbytnou součástí DVPP v průběhu školního roku 2012 / 2013 byli vzdělávací akce zaměřené na metodické vzdělávání vytypovaných témat - šablon projektu Peníze školám, navazujícího u každého pedagogického pracovníka na tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů DUM. 19

20 Dlouhodobé studium: Délka studia (let,měsíců či týdnů) : Počet účastníků, jmenovitě: Funkční studium pro řídící pracovníky Další vysokoškolské studium (bakalářské studium, vychovatelství, DPS-učitelství ) Funkční studium pro koordinátory ŠVP ZV 2 roky 1 E.Zemanová ( management školy -ukončení Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nutno chápat i jako proces všestranné humanizace a kultivace člověka z hlediska celistvosti s přírodním a společenským prostředím. Tyto aspekty jsou trvalým procesem a takto jsou i zakotveny do výběru vzdělávacích témat. Snahou je aby mozaika vzdělávání pedagogických pracovníků školy pokryla specificky potřeby našeho zařízení, a to pochopitelně v návaznosti na poznání a tvorbu nových aktualizovaných vzdělávacích a výchovných aspektů pedagogické práce. Rozsah volna určeného k samostudiu je dán nabytím účinnosti zákona 563/2004 Sb., a to v rozsahu 12 pracovních dnů. Ve školním roce 2012/ 2013 byly tyto dny čerpány v době vedlejších prázdnin. Absolvované vzdělávací akce pedagogických pracovníků 2012 / 2013 Autoevaluace pro potřeby školy DVPP výchovný poradce DVPP metodik prevence ,27.10., ,29.11., , 2. rok 1x za měsíc ,1.11,22.1 NIDM ČB PF UK Praha Mgr.V. Linzmajerová Mgr. E.Zemanová 1.,13.12, /,2011/12 PPP PT Mgr.Renata Čechová Seminář VP 2 9.III. PPP PT Mgr. TV a školská legislativa ČJ a výuka jazyků bez nudy E.Zemanová 5 4.III. NIDM ČB Mgr.L.Filip 5 14.III. NIDM ČB Mgr. E.Zemanová, Mgr. Z.Pojslová Etická výchova a 6 16.III. NIDM ČB Mgr.R. Čechová 20

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015..

III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015.. OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a pracovní kompetence strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský

Není nic v obci tak důležitého, pro všechny užitečného, jako dobrá škola. Karel Havlíček Borovský 1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a provozní faktografie školy... strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21. Provozní řád školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21. Provozní řád školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

OBSAH. Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme jí také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

OBSAH. Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme jí také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a provozní faktografie školy strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více