Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková"

Transkript

1 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné m zně ní za š kolní r ok 2006/2007 Z p ráv u z p rac ov al: Mg r. J osef Ž áč ek, ředi tel školy. Z pr áva pr oj ednána ve Š kolské r adě dne 23. ř í j na Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Ing. Jan Grünwald, předseda Rady školy 1

2 1. Základní dat a š ko ly Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Adresa sídla školy: nám. Míru 6 č.p. 101, Klobouky u Brna, PSČ číslo telefonu: číslo faxu: IČ školy: Identifikátor zařízení: Součásti školy: 1. střední odborná škola IZO domov mládeže IZO školní jídelna IZO Typ organizace: Bankovní spojení: právnická osoba, příspěvková organizace Česká spořitelna Břeclav, č.ú /0800 Zřizovatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1 PSČ , identifikační číslo Ředitel školy: Mgr. Josef Žáček trvalé bydliště: Moutnice č. 266, PSČ mobil jmenovací dekret ŘŠ:Město Klobouky u Brna - č. j. 1549/2004 od Statutární zástupce ředitele školy: PhDr. Hana Balšínková telefon: , kl Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: RNDr. Hálková Zdenka zástupce zřizovatele Ing. Kyncl František zástupce zřizovatele Ing. Grünwald Jan zástupce pedagog. pracovníků, Mgr. Pucholdtová Marcela zástupce pedagog. Pracovníků, Majer Bedřich zástupce zákonných zástupců Španělová Petra zástupce zletilých žáků Předsedou školské rady je Ing. Grünwald Jan. Datum zahájení činnosti školy: 1. července 2004 Datum dřívějšího zařazení školy do sítě: 28. června 2004 rozhodnutím MŠMT č.j / s platností ode dne 1. července 2004 rozhodnutím MŠMT č.j /

3 Datum posledního zápisu zařazení školy do školského rejstříku: 31 srpna 2006 rozhodnutím KÚ JMK č.j. JMK 33434/2006 spis.zn. S-JMK 33434/2006/OŠ s platností od 1. září 2006 Datum zápisu školy do obchodního rejstříku: u Krajského soudu Brno v oddílu Pr, vložce číslo 1457 dnem nabytí právní moci rozhodnutí 9. října P ř e h le d o b o r ů v z dě lání Městská střední odborná škola Klobouky u Brna, nám. Míru 6 je zařazena do sítě škol (dnes školský rejstřík) MŠMT ČR od rozhodnutím čj / a podle stejného rozhodnutí má zařazeny a smí vyučovat následující studijní obory: (Učivo se řídí dále uvedenými učebními plány.) M/001 agropodnikání - UP čj / s platností od M/040 obchodní akademie - UP čj / s platností od M/040 informatika v ekonomice - UP čj / s platností od P ř e h le d p r ac o v níků š ko ly Učitelé: 1. Žáček Josef, Mgr. MAT, CHE 2. Balšínková Hana, PhDr. PED, PSY 3. Brdečková/Varmužová Lenka,Mgr. Nj 4. Bujňák Zdenek, Ing. ekonomické předměty, MAT 5. Dostál František, Ing. zem.před. ZAM, STZ, FYZ 6. Grünwald Jan, Ing. informatika 7. Hlavsová Marie, Ing. zem.před. RV, CHE 8. Jeřábková Jana, Mgr. NJ, AJ do 9. října Kachnáčová Marie, Ing. ekonomické předměty 10. Koráb František, Ing. zem. před. ŽV 11. Kordiovská Pavlína, Ing. ANG - od 1. prosince Kubík Richard, Mgr. ANG pedag. VŠ+ státní zkouška 13. Kučera Jan, PaedDr. MAT, ZAT 14. Kúřil Miroslav, Ing. ANG od do Kynclová Beata, Mgr. CJL, NEM 16. Musilová Stanislava, Ing. ekonomické předměty 17. Procházka Radoslav, Mgr. ZEM, TEV 3

4 18. Pucholdtová Marcela, Mgr. CJL, ANG 19. Sedláčková Monika, Ing. informatika 20. Šedivý Libor, Ing. informatika 21. Svoboda Stanislav, PaedDr. CJL, OBN, DEJ 22. Šerháková Eva, Ing. ekonomické předměty 23. Šťavíková Hana, Ing. ekonomické předměty 24. Vašíčková Anna, Mgr. Nj, ČJ 25. Tihlaříková Iveta, Ing. ekonomické předměty 26. Vítek Jaroslav MOV 27. Vlčková Zdeňka, RNDr. BIO, FIL 28. Zelinka Josef, Ing zem. před. RV 29. Tesařová Anna, asistent pedagoga asistent pedagoga 1.9. do Učitelé a u to š k o ly : 1. Koráb František, Ing. autoškola jízdy 2. Stejskal František autoškola jízdy V y c h o v a telé: 1. Procházková Jarmila vedoucí vychovatelka 2. Ambrozová Miluše vychovatelka 3. Horáková Květoslava vychovatelka P r o v o z n í z a m ě s tn a n c i: 1. Vinterová Libuše ekonomka školy 2. Tichlerová Jana personální prac.a mzdová úč. 3. Studýnková Žaneta hospodářka školy 4. Bedřich Ladislav školník, topič 5. Varmuža Miroslav údržbář, topič 6. Bedřichová Jana uklízečka 7. Braunová Jaroslava uklízečka 8. Turečková Oldřiška uklízečka 9. Klementová Emilie uklízečka 10. Bohatcová. Vladimíra (zástupy) uklízečka P r a c o v n í c i š k o ln í j í d eln y : 1. Novotná Věra vedoucí školní jídelny 2. Kretschmannová Ludmila šéfkuchařka 3. Bedřichová Marta kuchařka 4. Žďárská Anna kuchařka 4

5 Počty přepočtených pracovníků školy Útvar Funkce Počet na SŠ ředitel 1 zástupce ředitele 1 učitelé 22,71 Pedagogičtí pracovníci asistent pedagoga 0,12 trenér 0 vychovatel 3 celkem 27,83 Nepedagogičtí pracovníci 12,90 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace (v %) 91,00 Aprobovanost (viz pokyn - v %) 90,00 Věkové složení pedagogických pracovníků Věková skupina Učitelé na SŠ (v %) Ostatní = vychovatelé (v %) Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 7,69 15, let 11,54 23, nad 50 let 26,92 13, ,00 Důchodci 0,38 1, Celkem 46,54 53, ,00 4. Ú daj e o p ř i j ím ac ím ř íz e ní p r o š ko lní r o k / , v ý v o j p o č t u ž áků š ko ly. Naše škola nepatří ke školám, které přijímají absolutní většinu studentů v prvním kole, i počet studentů přijatých v dalších kolech je podstatný. Stále platí nová pravidla pro přijímací řízení, kdy uchazeč může být přijat ve druhém a dalších kolech na více škol a pak se rozhodnout. To způsobuje opakované konání dalších kol přijímacího řízení V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 20 studentů na obor obchodní akademie, 15 na obor informatika v ekonomice a 9 na agropodnikání. Ve 2. kole bylo přijato 7 studentů na obor obchodní akademie, 12 na obor informatika v ekonomice a 9 na agropodnikání. K 1. červnu bylo tedy celkem přijato 27 studentů na obor obchodní akademie, 27 na obor informatika v ekonomice a 18 na agropodnikání. V dalších termínech se počty přijatých postupně doplňovaly až na celkových 30 přijatých u oborů informatika v ekonomice a obchodní akademie. Protože uchazeči mohli být přijati na více škol, docházelo k tomu, že se někteří přijatí rozhodli pro jinou školu. U oborů informatika v ekonomice a agropodnikání proběhla čtyři kola a celkem bylo přijato 27 u oboru informatika v ekonomice a 20 studentů u oboru agropodnikání, u oboru obchodní akademie proběhlo šest kol a celkem bylo přijato 30 studentů. 5

6 Celkem k 1. září 2007 bylo přijato: na obor obchodní akademie 34 studentů a nastoupilo 30 studentů, na obor informatika v ekonomice 33 studentů a nastoupilo 27 studentů, na obor agropodnikání. 22 studentů a nastoupilo 20 studentů. Poznámka: dne 2. a 3.září 2007 přestoupily z oboru obchodní akademii 2 studentky na školu bližší svému bydlišti, proto byly přijaty ještě další 2, celkem studuje opět 30 žáků. Celkový počet studentů byl na začátku školního roku 2006/ , ke 30.září , z toho 123 z oboru obchodní akademie, 111 z oboru informatika v ekonomice a 82 z oboru agropodnikání. Ke konci školního roku na škole studovalo 311 studentů. Studium ukončilo maturitou dohromady 80 studentů, z toho 5 studentů s vyznamenáním, prospělo 72 studentů a 3 studenti doposud neprospěli. Mají možnost vykonat opravnou maturitní zkoušku. K maturitě nebylo připuštěni 3 studenti z důvodu neúspěšného absolvování studia 4. ročníku. Z nově přijatých uchazečů nastoupilo na studium 77 studentů. Počty žáků na škole a na předchozí Střední odborné škole v několika posledních letech: r. 2001/ žáků r. 2002/ žáků r. 2003/ žáků r. 2004/ žáků r. 2005/ žáků r. 2006/ žáků 5. Ú daj e o v ý sle dc íc h v z dě láv ání ž áků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Třída Prospěli s vyznáním Prospěli Neprospěli Neklasifik. A I A I O A I O

7 A I O A I O Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2005/2006jsou zobrazeny v následující tabulce. Výsledky maturitních zkoušek Počet Počet žáků konajících zkoušku 80 Prospěli s vyznamenáním 5 Prospěli 72 Neprospěli 3 6. Ú daj e o dalš ím v z dě láv ání p e dag o g i c ký c h p r ac o v níků Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v tomto školním roce směřováno podle Vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb. do těchto oblastí : I. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7 studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Mgr. Žáček Josef Mgr. Žáček Josef úspěšně ukončil studium pro ředitele škol, přestože splňoval délku požadované praxe ve funkci ředitele a studium absolvovat nemusel. II. Studium k prohloubení odborné kvalifikace 10 průběžné vzdělávání kurzy a semináře Tyto semináře byly zaměřeny na dokončení vzdělávání pracovníků v rámci SIPVZ, na přípravu k nové maturitní zkoušce, tvorbě ŠVP, moderní metody výuky a rozvoj odborných znalostí. Přehled absolvovaných seminářů: SIPVZ modul P závěrečné osvědčení 13 pracovníků 7

8 SIPVZ Využití počítačových sítí ve výuce 3 SIPVZ Publikování na internetu 4 SIPVZ ICT ve výuce EKO předmětů 6 SIPVZ modul Z 2 Nová maturitní zkouška 6 Školní matrika 3 Tvorba ŠVP na SŠ 3 Počítač ve škole 1 Využití moderní techniky ve výuce chemie 1 Seminář o chemických látkách a přípravcích 1 Řešení sporů a vedení rozhovorů 1 Literatura v akci 1 Sloh všemi smysly 1 Netradiční metody vyučování ČJ 1 Počítače ve FIF 2 Práce s novými učebnicemi NEM 1 Moderní výuka ANG 1 English Camp 3 Z důvodu malého počtu zájemců se pracovníci nemohli zúčastnit 2 dalších.plánovaných seminářů Počítačové programy ve výuce zemědělských předmětů a Moderní metody výuky chemie. 7. Ú daj e o akt i v i t ác h a p r e z e nt ac i š ko ly na v e ř e j no st i Prezentace školy byla orientována do těchto oblastí: prezentace prostřednictvím webových stránek, místního a regionálního tisku, prezentace prostřednictvím náborových akcí, akcí pořádaných školou, spoluprací s jinými subjekty, účastí učitelů a žáků na životě v obcích a pořádáním vzdělávacích kurzů pro veřejnost. Webové stránky poskytují veřejnosti veškeré základní informace o škole, aktuální informace o dění ve škole byly zveřejněny v místním časopisu Větrný mlýn.v ostatním tisku byly zveřejněny informace související s náborem žáků do I. ročníků. Za účelem prezentace pro náborové akce uspořádala škola dva dny otevřených dveří, zúčastnila se Veletrhů vzdělávání v Hodoníně a v Břeclavi a řady náborových setkání na základních školách. K tradičním akcím patřilo i pořádání regionální soutěže pro žáky 9. tříd ZŠ v počítačových dovednostech Mladý informatik a regionální soutěže v psaní všemi deseti na PC pro žáky 9. tříd ZŠ. 8

9 K dalším akcím patřila hlavně spolupráce našich žáků se Svazem chovatelů v Hodoníně při pořádání regionální výstavy drobného zvířectva a účast na charitativních akcích Srdíčkové dny občanského sdružení Život dětem a Hvězdičky pro Betlém místního zařízení Betlém. Škola spolupracovala i s různými výrobními podniky a podnikatelskými subjekty, především s firmami Farma ing. Foretník v Krumvíři, ZVOS Hustopeče, ZEMOS Němčice, AGROMO- NET Moutnice, ROŽIVA Kašnice a dalšími firmami v rámci praxe našich studentů. Součástí prezentace školy byla i účast učitelů a žáků na životě v obcích jejich bydliště. Dva učitelé pracovali jako členové zastupitelstva, jedna jako členka komise MÚ, jeden jako obecní kronikář, předseda klubu historie a vlastivědy a šéfredaktor obecního časopisu, jeden jako předseda kulturní komise, dva jako členové divadelního spolku a jeden jako předseda Divadelního spolku bratří Mrštíků v Boleradicích. Dvě učitelky jsou členkami redakční rady místního časopisu Větrný mlýn. Jedna učitelka je dlouhodobou lektorkou kurzů DVPP a členkou PAU. Naši žáci se aktivně podíleli na akcích v místě svého bydliště účastí v různých sportovních klubech a při pořádání folklórních akcí. Jedna studentka vydala v nakladatelství Computer Press knihu Žena a internet. Škola uspořádala půlroční kurz angličtiny pro pokročilé a místními obyvateli velmi oblíbený počítačový kurz pro seniory, jehož lektory byli žáci z oborů informatika v ekonomice a obchodní akademie. K dalším aktivitám školy patřilo i pořádání soutěží a účast ve vyšších kolech soutěží. Škola uspořádala školní kolo v psaní na klávesnici, olympiádu z německého jazyka, soutěž v odborných dovednostech pro žáky oboru agropodnikání a školní kolo SOČ. V rámci projektového dne prezentovali žáci 4. ročníku oboru agropodnikání své maturitní práce. Žáci školy se zúčastnili okresního kola středoškolských her ve florbalu (2.místo) a ve fotbalu (3.místo), okresního kola SOČ (1. místo), krajského kola SOČ (4. místo), krajského kola soutěže v grafických disciplínách v Bučovicích (5. místo), celostátního kola soutěže v jízdě zručnosti traktorem Techagro 2007, Veletrhu fiktivních firem v Brně, kde získali ve dvou soutěžích dvakrát 2. místo, Vánoční soutěže v psaní na PC, pořádané Gymnáziem T.G. Masaryka v Hustopečích, kde obsadili 2. místo a dvakrát 1. místo, soutěže v psaní na klávesnici pro 1. ročníky SŠ, pořádané SOŠ a SOU Hustopeče, kde obsadili 1. místo a dvakrát 3. místo. Členové jezdeckého kroužku se zúčastňovali různých soutěží, kde v regionální soutěži začínajících jezdců obsadili 1. místo. 8. Č i nno st š ko ly Hodnocení činnosti výchovného poradce ve školním roce 2006/2007 VP ve své činnosti vycházela z plánu práce. Její činnost byla rozvržena do několika oblastí, především do oblasti konzultační, metodické a informační. 9

10 Největší pozornost byla věnována individuální poradenské činnosti zaměřené na řešení osobních problémů žáků, adaptačních problémů žáků 1. ročníků a na pomoc žákům s SPU a integrovaným žákům. Během školního roku VP spolupracovala s rodiči žáků, s ředitelem školy, metodikem prevence, třídními a ostatními učiteli, vychovatelkami DM a pracovníky poradenských aj. institucí. Ve spolupráci s metodikem prevence zabezpečila šetření zjišťující sociální klima v jednotlivých třídách jako podklad pro práci školy v naplňování MPP. Ve spolupráci s PhDr. Trhlíkem ze SPC Brno, Kamenomlýnská vypracovala VP individuálně vzdělávací program pro nevidomého studenta třídy O1 a zabezpečila veškerou agendu související se zřízením funkce asistenta pedagoga. Tomuto asistentovi poskytovala metodickou pomoc. Po dobu studia tohoto žáka na naší škole spolupracovala se SPC. Ve spolupráci se SPC Brno, Kociánka vypracovala VP individuálně vzdělávací program pro tělesně postiženou studentku 4.ročníku a spolupracovala s osobní asistentkou, s asistentkou pedagoga a s vyučujícími této studentky. VP seznámila učitele se žáky s SPU a SPCH a doporučila jim postup při práci s jednotlivými žáky. Doporučila, aby učitelé při práci se žáky s SPU používali metodickou pomůcku, kterou VP vypracovala. VP vypracovala seznam žáků se závažnými zdravotními potížemi (alergie, nemoci oběhové a pohyb. ústrojí) a informovala učitele o těchto žácích a o lécích, které užívají. Kariérové poradenství bylo zaměřeno především na pomoc žákům 4. ročníků při řešení možností dalšího studia a zapojení do pracovního procesu. Žákům hlásícím se ke studiu na VŠ a VOŠ byla poskytnuta pomoc při výběru vhodných oborů studia a při vyplňování přihlášek ke studiu. K doplnění informací byla vytvořena nástěnka o VŠ a VOŠ z materiálů poskytnutých jednotlivými školami, z propagačních materiálů získaných na veletrhu Gaudeamus a z UN. Se žáky O4 navštívila VP ÚP v Hodoníně. V průběhu školního roku VP konzultovala s vyučujícími výchovné a vzdělávací problémy žáků a spolupracovala s TU při navrhování výchovných opatření při řešení kázeňských přestupků. V rámci drogové prevence zorganizovala VP besedy pro žáky 1. ročníku s pracovníky nadace Podané ruce. VP zorganizovala zdravotní přednášku pro studentky 1. ročníků. VP připravila materiály pro VV v Břeclavi a v Hodoníně a podílela se na Dnech otevřených dveří. Průběžně byly konzultovány s vedoucí vychovatelkou a ostatními vychovatelkami výchovné a kázeňské problémy žáků ubytovaných na DM. Spolupráce VP s PPP (Hodonín, Břeclav) byla zaměřena na konzultace k problematice žáků se SPU a na sjednávání vyšetření. Dále VP spolupracovala s Občanským sdružením Život dětem, se zařízením Betlém, s lektorkou programu S Tebou o Tobě a s pracovníky nadace Podané ruce. Hodnocení plnění programu prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2006/2007 Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena především na vytvoření pozitivních sociálních vztahů, na rozvoj mimoškolních aktivit žáků, propagaci zdravého životního stylu a na 10

11 osvětu na dané téma. Snahou všech pracovníků školy ve spolupráci s rodiči bylo zajistit optimální klima školy, aby se zvýšila odolnost žáků proti stresu a frustracím, aby byli schopni zvládat různé životní problémy a konflikty a tím se posílila jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Toto úsilí směřovalo k zapojení co nejvíce žáků do různých aktivit, které by smysluplně naplnily jejich volný čas a zároveň rozvíjely jejich sociální dovednosti. Kromě tradiční možnosti využití učeben výpočetní techniky, školní knihovny, tělocvičny a posilovny ve volném čase a zapojení do různých kroužků, organizovaných především na domově mládeže, šlo především o přípravu a účast v různých soutěžích pořádaných školou ( školní kolo v psaní na klávesnici, olympiáda v českém jazyce, v německém jazyce, soutěž v anglické konverzaci, sportovní soutěže, soutěž v odborných dovednostech, atd.), tak i soutěže okresní, krajské, regionální a celostátní (SOČ, grafické disciplíny, soutěž v účetnictví, celostátní kolo soutěže v jízdě zručnosti, atd.) Žáci se zapojili do přípravy řady akcí pořádaných školou (školní ples, sportovní den, výstava ovoce a zeleniny, apod.), sami zorganizovali Studentský den s řadou scének a soutěží. Studenti agropodnikání se podíleli na organizaci chovatelské výstavy v Hodoníně a členové jezdeckého kroužku na organizaci Mistrovství ČR ve vozatajských disciplínách. Studenti oboru informatika v ekonomice si sami zorganizovali kurzy k rozšíření znalostí v oblasti programování a tvorby webových stránek. Studentky obchodní akademie uspořádaly anketu mapující problematiku zdravého životního stylu ve škole a uspořádaly výstavu k dané problematice. Sociální cítění žáků bylo rozvíjeno účastí na charitativních akcích ve prospěch sdružení Život dětem a místního zařízení Betlém. Rozvoj pozitivních mezilidských vztahů, kolektivního cítění, schopnosti komunikace a dalších sociálních dovedností byl součástí výchovně vzdělávacích cílů vícedenních exkurzí, které organizovali třídní učitelé ve spolupráci se žáky. Problematika prevence sociálně patologických jevů byla zařazena do tématických plánů některých předmětů, zvláště do občanské nauky, chemie, biologie, tělesné výchovy a práva. Byla projednávána na třídnických hodinách a poradách pedagogů i vedení školy. Pro studenty 1. ročníků byly uspořádány besedy o drogové problematice s pracovníky sdružení Podané ruce, studentky prvních ročníků se zúčastnily zdravotnické přednášky. Rodiče byli o programu prevence sociálně patologických jevů i o možnostech spolupráce se školou při řešení případných problémů informováni na třídních schůzkách. V každé třídě byl k dispozici přehled zařízení a pracovníků (včetně pracovníků školy), na které se mohou rodiče nebo žáci při řešení problémů souvisejících se sociálně patologickými jevy obrátit. K posílení prevence sociálně patologických, ale i jiných negativních jevů sloužila schránka důvěry, do níž měli žáci možnost vkládat své dotazy a připomínky a také nástěnka k protidrogové problematice, kterou aktualizovali sami studenti. 11

12 9. Ú daj e o v ý sle dc íc h i nsp e kč ní č i nno st i p r o v e de né Č e sko u š ko lní i nsp e kc í Na škole neproběhla ve školním roce 2006/2007 žádná kontrolní činnost pracovníků České školní inspekce. Neproběhly inspekce dílčí ani komplexní. 10. Základní ú daj e o h o sp o dař e ní š ko ly Škola je právnickou osobou, je zapsána ve školském a obchodním rejstříku. Pracuje jako příspěvková organizace Města Klobouky u Brna. Její bankovní spojení je: Česká spořitelna Břeclav, č.ú /0800. Jako základní údaje o hospodaření je přílohou kopie Výroční zprávy o hospodaření za kalendářní rok 2006 a její příloha. Tato zpráva obsahuje 12 stran a 3 strany příloh. V Kloboukách, dne 12.října 2007 Zpracoval: Mgr. Josef Žáček, ředitel Městské střední odborné školy, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Poznámka: Ve výroční zprávě byly použity zprávy o plnění jednotlivých úseků činnosti školy Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok strana Příloha k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky u Brna za rok strany 12

13 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 za celou školu v tis.na 2des.místa státní rozpočet CELKOVÉ PŘÍJMY: 18225, ,86 z toho prostředky získané vlastní činnosti 127,71 z toho prostředky ze státního rozpočtu 13489, ,86 z toho prostředky z ÚSC 2400,00 z toho prostředky přijaté ze zahraničí na provoz z toho příspěvky a dary z toho poplatky od žáků a rodičů (zák.zástupců) 935,43 z toho příjmy z doplňkové činnosti 1069,45 z toho zúčtování fondů z toho ostatní příjmy 203,24 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 18049, ,86 z toho náklady na platy pracovníků školy 9516, ,00 z toho OPPP 193,24 151,00 z toho zák.odvody na zdravotní a soc.pojištění 3382, ,43 z toho účelové prostředky na opravy (ISPROFIN) z toho FKSP 190,33 187,42 z toho výdaje na učebnice, uč.texty a pomůcky 530,88 288,19 z toho DVPP 56,32 56,32 z toho ostatní provozní náklady 4179,31 110,50 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 1,90 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 174,27 Hospodářský výsledek celkem za organizaci 176,17 INVESTICE pořízené z FRIMu 96,76 V průběhu roku 2006 proběhly na naší škole tyto kontroly: 1. Město Klobouky u Brna - průběžná finanční kontrola Výroční zprávou bude projednána na poradě pracovníků školy dne: Sestavila: Libuše Vinterová V Kloboukách u Brna dne: Ředitel školy: Mgr. Josef Žáček Počet příloh: 2 13

14 Příloha k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky u Brna za rok 2006 č.1 čerpání přímých nákladů ze státní dotace Neinvestiční dotace celkem ,00 Přímé náklady na vzdělávání celkem ÚZ ,00 Platy ,00 OPPP ,00 Mzdy celkem ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Pojistné celkem ,00 Tvorba FKSP ,00 ONIV - ochranné pomůcky, prádlo 5937,00 - školní potřeby a učební pomůcky ,00 - nájem 0,00 - cestovné 0,00 - kurzy, školení, semináře 21960,00 - programové vybavení 29609,00 - servis VT - ostatní služby - zákonné pojištění 39952,00 ONIV celkem ,00 Státní informační politika ÚZ ,00 SIPVZ ,00 UP a školní potřeby ,00 Školení 34360,00 Programy služby (internet) 35000,00 ONIV celkem ,00 14

15 TRŽBY Příloha k Výroční zprávě o hospodaření za rok celková rekapitulace státní dotace celkem Příjmy získané vlast.činností ,00 - stravné zaměstnanci Dotace ze státního rozpočtu , ,00 Dotace z ÚSC ,00 Poplatky od žáků a rodičů ,00 - stravné žáci razící - stravné žáci celodenní - za ubytování na DM Příjmy z doplňkové činnosti ,00 - stravné - kurzy - ubytování - nájemné Ostatní příjmy ,26 - úroky - zúčtování fondů - nahodilé příjmy Příjmy celkem , ,26 NÁKLADY Náklady na platy , ,00 Náklady na OPPP , ,00 Zákonné odvody , ,00 Tvorba FKSP , ,00 Náklady na školní potřeby a UP , ,28 - školení pedagogů 56320, ,00 - ostatní školeni 0, ,00 Ostatní provozní náklady - spotřební materiál 5937, ,19 - energie ,94 - opravy ,10 - cestovné 44283,00 - poštovné 9082,50 - telefony 66958,00 - bankovní poplatky 24519,00 - nájemné 7140,00 - programy 29609, ,50 - zpracování dat 35000, ,00 - servis ,00 - ostatní služby ,40 - zákonné pojištění 39952, ,00 - pojistné 37759,00 - odpisy ,00 Náklady celkem , ,91 Zůstatek 0, ,35 15

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková M ě s t s k á s t ř e d n o d b o r n á š k o l a, K l o b o u k y u B r n a, n á m. M u 6, p ř p ě v k o v á o r g a n i z a c e í ír ís Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 2013-2014 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2011/2012 Strana (celkem 23) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2011/2012 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více