INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Aktuální pohled na stav distančního vzdělávání na českých vysokých školách [Actual view on the state of distance learning in Czech higher education institutions] / Helena Zlámalová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2006), s Zpráva z VI. nadnárodní konference Distanční vzdělávání v ČR, konané , organizované Národním centrem distančního vzdělávání. Spolupráce veřejných vysokých škol v moravsko-slezském regionu i v celé ČR na projektu VIRTUNIV; jeho cílem je zvyšování odbornosti vysokoškolských učitelů v oblasti využití ICT. Spolupráce mezi univerzitami ve vytváření a sdílení vzdělávacích multimediálních objektů, studijních opor a celých vzdělávacích produktů. Zdroje financování distančního vzdělávání. Druhy projektů distančního studia podle konečného uživatele. Porovnání výhod a nevýhod prezenční a distanční formy studia. Autorský zákon v rozvojovém programu MŠMT. konference ; distanční vzdělávání ; spolupráce mezi univerzitami ; financování ; vzdělávací projekt ; komparace ; multimediální metoda ; autorské právo ; Centrum pro studium vysokého školství. Národní centrum distančního vzdělávání ; Distanční vzdělávání v ČR - konference; VIRTUNIV ; Česká republika ; Moravskoslezský kraj ; prezenční vzdělávání 2. Co soudí ředitelé a učitelé o aktuálních problémech českého vzdělávání [What do headteachers and teachers think about actual problems of Czech education] / Jana Straková, Josef Basl. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2006), s tab.

2 Výsledky šetření, které bylo součástí sběru dat pro výzkumy PISA a TIMSS (jaro 2006). Pedagogové byli dotazováni na své názory na zavedení plošného testování, na postoje ke kurikulární reformě a výuce ke klíčovým kompetencím i na názory na výstupní hodnocení žáků. V závěru dotazníku byl věnován prostor problémům v českém základním a středním školství, které nejsou zahrnuty do reformy. školská politika ; reforma ; základní školství ; střední školství ; ředitel školy ; učitel ; názor ; výzkum ; statistická data ; postoj učitele ; kurikulum ; PISA TIMSS 3. Delegování - základní pravidla [Delegating - basic rules] / Ludvík Eger. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 9 (2006/2007), s. 1-2 přílohy Ředitelské listy. Schopnost delegovat úkoly jako klíčová schopnost manažera. Dvě formy delegování: konzultativní a delegativní participace. Pravidla pro delegování. Co dělat, když delegování nefunguje. Zmocňování zaměstnanců a rozšiřování jejich pravomocí. řízení ; řízení školy ; manažerský personál ; pravidlo ; dělba práce ; 4. Didaktické testy v systému evaluace [Learning tests in the system of evaluation] / Martin Chvál. [Část] 9, Váha testů u nové maturitní zkoušky [Part 9, Significance of the tests in new secondary school-leaving examination]. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 9 (2006/2007), s tab. Struktura nové maturitní zkoušky - společná a profilová část. Didaktický standardizovaný test jako součást zkoušky z českého a cizího jazyka. Otázka nalezení vhodného poměru mezi váhou didaktického testu a ostatních součástí profilové části maturit. test ; didaktický test ; standardizovaný test ; maturita ; státní maturita ; čeština ; cizí jazyk ;

3 5. Doma končíme, dál musíš do školy : dovolíme domácí vzdělávání i starším dětem? [We end teaching at home, further you have to go to school : will we allow home education for elder children as well?] / Lucie Suchochlebová Ryntová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Aperio -- [CZ] -- Roč. 6, č. 2 (2007), s fot. Domácí vzdělávání (DV) má své kořeny v USA. Dnes je legální ve všech amerických státech po celou dobu školní docházky, včetně střední školy. V Británii má DV několik směrů a podob. Existuje i kompromis mezi školou a domovem v podobě tzv. flexi-schooling. U nás je vzdělávání dětí rodiči uzákoněno na prvním stupni základní školy (od r. 2005). Stejně jako v jiných zemích, i u nás první doma vzdělané děti odrostly a navzdory některým pesimistickým odhadům bez problémů přešly na druhý stupeň. Nyní v ČR probíhá jednání, zda umožnit pokusné ověřování DV i dětem na druhém stupni ZŠ. domácí vzdělávání ; odškolštění vzdělání ; výuka ; forma výuky ; rodičovská účast ; přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; kvalita vzdělání ; první stupeň ; základní škola ; školská politika ; USA ; Velká Británie ; Česká republika 6. Efektivita a spravedlivost ve vzdělávání [Effectiveness and equity in education] / Pavla Polechová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2006), s fot., 1 graf. Cílem textu je seznámit čtenáře s nejnovějším dokumentem, který vydala Evropská komise k tématu efektivity a spravedlivosti ve vzdělávání. Dokument vychází ze strategického cíle EU ( z r. 2000), který směřuje vývoj k více pracovním místům, lepším pracovním místům a větší sociální soudržnosti. Tuto strategii jednotlivé země převádějí do konkrétních cílů a priorit svých vzdělávacích systémů. Efektivita investic do předškolního vzdělávání a do dětí se slabým socioekonomickým zázemím. Přizpůsobení školy dítěti, nikoli naopak. Časné směrování dětí do oddělených vzdělávacích drah (před 13 rokem) - překážka spravedlivého rozvoje (viz doporučení OECD pro ČR). Zanedbávání problematiky spravedlivosti a efektivity v ČR. systém výchovy a vzdělávání ; efektivnost vzdělávání ; spravedlnost ; rovnost možností ; přístupnost vzdělání ; školská politika ; Evropská komise

4 7. Europass, usnadní cestu za studiem i živobytím [Europass facilitates one's path to studying and gaining job] / Miroslava Salavcová ; Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 12 (2007), s. 14. Europass je dokument (platný po celé EU), který jednotně a srozumitelně popisuje kvalifikaci jeho držitele. Má pět částí: životopis, jazykový pas, dokument, který se označuje jako mobilita, následuje dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu. Tyto informace urychlí v hostitelské zemi uznání kvalifikace, což rozšiřuje možnosti studovat a pracovat v zemích EU. Jako v mnoha členských zemích EU, existuje i v ČR národní centrum Europassu, a to při Národním ústavu odborného vzdělávání (kde také funguje klientské centrum pro veřejnost). uznání kvalifikace ; kvalifikace ; vzdělání ; odborné vzdělání ; rovnocennost ; nostrifikace ; trh práce ; dokument ; osvědčení ; informační středisko ; NÚOV ; Europass ; Evropská unie ; Česká republika 8. Existuje objektivně správný způsob vzdělávání? [Does objectively right way of education exist?] / Josef Ludvík. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 10 (2006/2007), s. 1-3 přílohy Ředitelské listy. Dva protikladné způsoby myšlení a řízení: direktivní a harmonický. Příklady rozdílů mezi nimi v oblastech mimo školství (domovy důchodců, dětské domovy, problematika menšin, státní správa apod.). Komu vyhovuje jeden nebo druhý způsob. Projevy direktivního a harmonického způsobu myšlení a řízení ve školství: v oblasti cílů výuky, hodnocení, vyučovacích metod, vztahů mezi žáky, vzdělávání pedagogů apod. řízení ; usměrňování ; řízení školství ; řízení školy ; harmoničnost 9. Informační sprcha pro školské rady [Seminars on legal position and competences of school boards] / Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 15 (2007), s Činnost školských rad (ŠR) se na mnoha školách diametrálně různí. Na některých školách chtějí členové ŠR všechno řídit sami, chtějí řediteli přikazovat, co má dělat.

5 Na jiných naopak vůbec nevědí, co mají po řediteli chtít. Proto Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně uskutečnilo pro předsedy ŠR sérii informačních seminářů, které je měly seznámit se školskou legislativou, s právním postavením a kompetencemi ŠR, měly jim poskytnout základní informace o školské reformě, o rámcových vzdělávacích programech atd. Semináře by se měly opakovat každé tři roky, vždy, když se vymění členové ŠR. rada školy ; řízení školy ; školská správa ; manažerský personál ; činnost ; působení ; další vzdělávání ; seminář ; obsah výuky ; vzdělávací středisko ; Nový Jičín 10. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí [The internet presentations of primary schools as a possible indicator of their internal social environment] / Jan Mareš, Josef Lukas. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 39 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 57, č. 1 (2007), s ilustr. Výzkumná studie představuje výsledky analýzy 104 internetových prezentací českých základních škol na podkladě 20 formálních i obsahových kritérií. Internetová prezentace školy je zde představována jako nástroj komunikace školy s aktéry edukačního procesu i jako odraz vnitřního sociálního prostředí školy, tj. jako jeden z možných indikátorů sociálního klimatu školy. škola ; Internet ; webová stránka ; informace ; práce s informacemi ; výzkum ; školní prostředí ; prezentace ; ukazatel ; klima školy ; 11. Jak hodnotit ředitele [How to evaluate headmaster] / Karel Rýdl ; Jaroslava Štefflová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 11 (2007), s fot. Rozhovor s poradcem ministryně školství o připravovaném návrhu novely zákona pro jmenování a odvolávání ředitelů škol. Orientační návrh podoby kritérií pro hodnocení ředitelů a návrh oblastí jejich profesního standardu. ředitel školy ; řízení školy ; jmenování ; odvolání ; hodnocení ; hodnotící kritérium ; způsobilostní minimum ; profesní profil ; způsobilost ; návrh zákona ; školská legislativa ;

6 12. Jak si školy formulují svoje vize [How schools formulate their visions] / Ludvík Eger. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 10 (2006/2007), s. 4 přílohy Ředitelské listy. Příklady vizí základních, speciálních a středních škol, jak je uvedly ve svých školních vzdělávacích programech. Vize v oblasti výchovně vzdělávacích cílů, interpersonálních vztahů a školního prostředí. Vybráno z knihy L. Egera Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu vydané nakladatelstvím Fraus v roce školní vzdělávací program ; výchovně vzdělávací cíle ; interpersonální vztahy ; školní prostředí ; klima školy ; koncepce ; 13. Je tu něco zakletého? : vzdělanost je motorem hospodářského růstu [Is it something spelled here? : culture is a motor of economic growth] / Milena Geussová. -- cze In: Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. -- [CZ] -- Roč. 51, č. 18 (2007), s fot. Od školství se očekává dostupnost a kvalita. ČR je třetí až čtvrtá v Evropě, pokud jde o kvalifikovanou pracovní sílu i její cenu. Základní školy mají v ČR velmi slušnou úroveň. Ve srovnání s vyspělými zeměmi máme nejvíce středoškoláků a nejméně vysokoškoláků. Lepší výsledky žáků ZŠ než SŠ (ve srovnání s ostatními zeměmi). Řada vysokých škol poskytuje mělké vzdělání. Školy nejsou financované podle výsledků (některé dokonce produkují absolventy téměř předurčené k nezaměstnanosti v oboru). Nezájem o technické vzdělání v celé Evropě. Korelace mezi hospodářským růstem a kvalitou školského systému. školství ; kvalita vzdělání ; přístupnost vzdělání ; kvalifikace ; počet žáků ; střední škola ; absolvent vysoké školy ; technické vzdělání ; komparace ; Česká republika ; Evropa 14. K budoucímu vývoji vysokého školství [Pondering future development of higher education] / Zdeněk Sadovský. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 11 (2007), s

7 Autor se zamýšlí nad úlohou vyšších odborných škol (VOŠ) a jejich možné transformaci na profesně orientované neuniverzitní vysoké školy. Snahy některých VOŠ, aby jim bakalářské studium bylo přiděleno zákonem, považuje za nebezpečné, protože by došlo ke snížení úrovně vysokoškolského vzdělávání. vyšší odborná škola ; postsekundární vzdělávání ; neuniverzitní vysokoškolské vzdělávání ; odborná vysoká škola ; vysoká škola ; bakalářské studium ; přeměna ; kvalita vzdělání ; školská politika ; názor ; 15. Osobnostní a sociální výchova v různých předmětech - kroskurikulární přístup k OSV [Personality and social education in various subjects : cross-curricular approach] / Josef Valenta. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 13, č. 1 (2007), s Náměty k zařazení osobnostní a sociální výchovy do práce školy - začlenění do výuky různých předmětů (různé přístupy). Podmínky úspěšné realizace OSV v předmětech. praktické příklady. Reálné možnosti implementace OSV do vyučovacích předmětů. Výhody využívání mezipředmětových vztahů. rozvoj osobnosti ; sociální výchova ; obsah výchovy ; mezipředmětové vztahy ; mezipředmětové téma ; 16. Pracovní doba učitelů [Teachers' hours of work] / Petr Špirhanzl. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 26. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pracovní době učitelů v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Náměstek ministryně školství zde vysvětluje nejasnosti týkající se přítomnosti pracovníka na pracovišti v průběhu celé pracovní doby. Obsah připravované vyhlášky, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. legislativa ; pracovní právo ; pracovní doba ; učitel ; zaměstnanec ; školská legislativa ; vyhláška ; pracovní řád ; škola ;

8 17. Rovné příležitosti žen a mužů ve výuce a vědě na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice [Equal access of women and men to education and research in higher education institutions and tertiary technical schools in the Czech Republic] / Drahomíra Kraťková, Jana Motyková, Jarmila Baštová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2006), s grafů, 31 tab. Uplatňování rovného přístupu k ženám a mužům ke vzdělávání a zaměstnávání ve vzdělávací a zaměstnanecké politice ČR. Anonymní dotazníkové šetření na vysokých a vyšších odborných školách zaměřili výzkumní pracovníci Centra pro studium vysokého školství na názory pedagogických pracovnic a jejich postavení v zaměstnání, možnost používání informačních a komunikačních technologií při výuce a výzkumu, sociální a ekonomické podmínky v práci a na harmonizaci pracovního a rodinného života. Statistická data jsou uváděna v přirozených číslech, v procentech i v poměrných jednotkách. rovnost možností ; žena ; muž ; přístupnost vzdělání ; přístupnost zaměstnání ; vysokoškolské vzdělání ; zaměstnanecká politika ; výzkum ; vysoká škola ; vyšší odborná škola ; postoj ; vyučující personál ; pracovní podmínky učitelů ; sociální prostředí ; informační technologie ; statistická data ; Česká republika 18. Rozvoj osobnosti studenta na vysoké škole - francouzský model [Development of student personality at university - French model] / Louis Basco, Martina Cichá. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 3 (2006), s tab. Četné faktory ovlivňující šanci studentů uspět na vysoké škole. Značné kulturní a socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými studenty. Nutnost vytvoření podmínek, které jim umožní osvojit si schopnosti nezbytné k úspěchu při studiu. Pedagogická podpora rozvoje osobnosti studenta. Informace o projektu rozvoje vybraných studijních kompetencí. Zkušenosti z Francie mohou být přínosné i pro ČR, která směřuje k rozšířenému přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. student ; osobnost ; rozvoj osobnosti ; rozvíjení schopností ; vysokoškolské studium ; dovednost studovat ; vysoká škola ; Francie

9 19. Ředitelé, je to na vás! [Headteachers, it's up to you!] / Žaneta Odložilíková. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 10 (2006/2007), s Význam dobrého školního klimatu pro kvalitní fungování školy, pro žáky i učitele. Porovnání dvou sídlištních základních škol, z nichž jedna nabízí při stejných možnostech a v podobných podmínkách žákům mnohem vlídnější prostředí a netradiční zájmové aktivity. Zřízení čajového klubu sloužícího k setkávání, odpočinku i k pořádání výstav. školní prostředí ; klima školy ; zájmový kroužek ; zájmová činnost ; školní klub ; základní škola ; 20. Sociální gerontologie je disciplína s budoucností [Social gerontology as subject of the future] / Jiřina Šiklová. -- cze In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 1 (2007), s fot. Zvyšování průměrného věku dožití, projevy stárnoucí generace a důsledky stárnutí společnosti pro politiky, zdravotníky, pojišťovny atd. Rozvoj oboru sociální gerontologie, hledání alternativních vzorců prožívání stáří. gerontologie ; sociologie ; stáří ; životní styl ; sociální prostředí ; sociální gerontologie 21. Stanu se lepším a ještě lepším [I'll become better and better] / Naďa Grosamová ; Pavla Koucká. -- cze In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2007), s fot. Rozhovor o koučování s psycholožkou Naďou Grosamovou, specialistkou na vrcholový management. Koučování definuje jako podněcování k rozvoji a využití potenciálu uvnitř člověka. Rozdíl mezi koučováním a terapií, předpoklady pro práci kouče, informace o České asociaci koučů. psychologická služba ; psycholog ; koučování ; rozvíjení schopností ; manažerský personál ;

10 22. Test obecných studijních předpokladů : metr na všechny uchazeče? [Test of general prerequisites for studies : the same measurement for all?] / Ondřej Šteffl, Iva Štětovská. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 5 (2007), s. 5. Názory na obsahově shodné přijímačky na vysoké školy pro všechny maturanty, kteří se hlásí na různé obory. Test obecných studijních předpokladů; model převzatý z USA (test SAT), u nás ho zprostředkovává firma Scio. (Článek se stejnou tematikou také na s ). vysoká škola ; vysokoškolské studium ; přijímací zkouška ; test ; test schopností ; úroveň vědomostí ; hodnocení žáka ; výběrové kritérium ; názor ; postoj ; SCIO ; obecné studijní předpoklady 23. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně : č. j / [Announcement of programme access to further education for teachers of elementary schools] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 63, č. 3 (2007), s příl. Základní vymezení a cíle programu. Obecné podmínky použití dotace. Podmínky výběru škol. Podání žádosti, formální náležitosti. V příloze - vzor žádosti o poskytnutí dotace na rozvojový program ve vzdělávání. další vzdělávání učitelů ; základní škola ; první stupeň ; vzdělávací projekt ; studijní program ; podpora ; financování ; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 24. Vzdělávání v zrcadle společnosti : zpráva o mezinárodní konferenci Knowledge and its Communities [Education in the mirror of society : report on international conference Knowledge and its Communities] / Michaela Tureckiová, Alena Vališová. -- cze In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 57, č. 1 (2007), s Vzdělaná společnost - základní předpoklad ekonomického a sociálního rozvoje každé země. V mnoha dokumentech se hovoří o učící se společnosti (learning society), nebo dokonce o společnosti znalostí (knowledge society). Konference Knowledge

11 and its Communities se konala ve dnech června 2006 v Torontu (Kanada). Klíčová slova konference - kulturní diverzita, rozmanitost typů vzdělávání dospělých, jeho cílů, obsahů, metod a forem, multidisciplinarita přístupu k řešení vzdělávacích problémů. společnost ; vzdělávání ; znalostní společnost ; celoživotní vzdělávání ; konference ; učící se společnost ; 25. Změna učebních dokumentů : č. j. 8413/ [Change of teaching documents : No. 8413/ ] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 63, č. 5 (2007), s Změna učebních plánů pro gymnázia; cílem je vytvoření podmínek pro přípravu žáků gymnázií na konání maturitní zkoušky. Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Způsob využití navýšených vyučovacích hodin. učební plán ; učební osnovy ; gymnázium ; víceleté gymnázium ; koncepce ; Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004

Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004 Odborné vzdělávání v České republice Přehledová zpráva Listopad 2004 Přehledová zpráva Autorský kolektiv: RNDr. František Barták, Ústav pro informace ve vzdělávání (téma 8) Mgr. Milena Bubíková, Národní

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003.

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. č. 3/2003 (20. března) Gender mainstreaming Tendence ve vývoji školských systémů (6) Itálie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník příspěvků z 8. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 14. 15. října 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více