5. Marketing ve stavebnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Marketing ve stavebnictví"

Transkript

1 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové nástroje a specifické postavení zákazníka na stavebním trhu. Struktura stavebního trhu Stavební trh je mikroprostředí s poměrně složitou vnitřní strukturou. Z marketingového pohledu lze rozdělit na tyto dílčí trhy: a) Trh realizace stavebních děl Vzniká zde vlastní stavební dílo, místo, kde se střetává poptávka s nabídkou. Výsledkem je novostavba, rekonstrukce, modernizace nebo údr¾ba stavby. b) Trh stavebních hmot a technologických celků Vedlejší trh, který přímo podporuje a ovlivňuje trh hlavní. Jsou to hlavně projekční kanceláře, které rozhodují o zabudování různých výrobků a technologií do staveb. c) Trh stavebního servisu Soubor inženýrských, projekčních a poradenských kanceláří a dodavatelů stavebních strojů a zařízení. Projekční kanceláře nabízejí své služby investorům, při realizaci spolupracují formou tzv. autorského

2 dozoru. Dodavatelé stavebních strojů a zařízení vstupují na trh jako zhotovitelé specifických stavebních celků (hloubkové zakládání staveb) nebo jako pronajímatelé stavebních strojů a zařízení. d) Trh nemovitostí Vzniká po kolaudaci stavby, která se následně stává předmětem prodeje nebo pronájmu. Mnoho projektů se prodává již při zahájení stavby nebo v jejím průběhu. 1.1 Subjekty působící na stavebním trhu Na stavebním trhu vzájemně působí několik subjektů: investoři; kupující; zhotovitelé, dodavatelé staveb; výrobci a prodejci stavebních hmot a technologických celků; výrobci a prodejci stavebních strojů a zařízení; projekční a poradenské kanceláře nabízející průzkumné a geologické činnosti; inženýrské kanceláře provádějící např. stavební dozor a zajišťující územní a kolaudační řízení; prodejci nemovitostí (realitní kanceláře, domácnosti, developeři, firmy); orgány státní správy stavební úřad a jiné orgány státní správy. Tyto subjekty je možno rozdělit z hlediska tržně obchodních vztahů do tří navzájem se ovlivňujících skupin: a) Zákazník - může být soukromý investor (domácnost, firma), institucionální investor (banka, pojišťovna)- nebo veřejný úřad (státní orgán, obec, kraj, příspěvková a nezisková organizace). b) Konkurence projevuje se jako souhrn nabídky, ovlivňující úroveň cen. Např. dodavatelé staveb a subdodavatelé. c) Individuální firma - vstupuje na trh se svou nabídkou vůči zákazníkovi. Vztahy mezi zákazníkem, firmou a konkurencí vyjadřuje marketingový trojúhelník.

3 Schéma 1: Marketingový trojúhelník, Plekač 2001 Strana AB vyjadřuje vztah mezi prodejností a realizovatelností výrobků firmy; Strana AC vyjadřuje vztah nabídky a poptávky; Strana BC charakterizuje konkurenční prostředí. Způsob získávání zakázek na stavebním trhu: V případech, že je investorem stát, je aplikován zákon o veřejných zakázkách. Soukromí investoři, kteří u stavebních firem poptávají volné kapacity. Aktivní komunikace s potenciálními investory. Na základě dobrých referencí od spokojených investorů. Vyhledávání tržních příležitostí, které stavební firma promění v investiční záměry. Firma se stane investorem i dodavatelem stavby a následně hledá kupce, nebo nájemníka. Nástroje marketingu Využití marketingu ve společnosti umožňuje předvídat působení budoucích tržních faktorů a v souvislosti s nimi utvářet perspektivní strategie a obchodní politiku zajišťující stabilitu a konkurenceschopnost. Segmentace trhu Představuje rozdělení trhu do menších skupin podle vlastností, které si podnik určí sám tak, aby vytvořil skupiny, které chce oslovit a kterým chce své služby poskytovat. Ideální je získat ve vybraném stavebním odvětví vůdčí pozici a udávat následně směr vývoje.

4 Marketingové analýzy a prognózy Zjišťují budoucí vývoj v daném segmentu, vývoj trendů i chování potenciálních zákazníků. Jedná se o shromažďování, třídění a zpracovávání informací marketingového charakteru, které je možno získat z interních zdrojů (účetnictví, statistiky, databáze relevantních projektů, dotazníkových šetření) a externí zdrojů (materiály ze statistických úřadů, ministerstev, vlády a parlamentu, veřejného tisku, prospektů, katalogů, výročních zpráv, odborných studií různých institucí apod.). Marketingové plánování Definuje koncepční a strategické cíle, stanovuje dlouhodobé i krátkodobé tržní aktivity. Výsledkem je nabízení produktů odpovídající situaci na trhu. Marketingový mix Klasický marketingový mix obsahuje: produkt, cenu, distribuci, komunikaci. Specifikem stavebnictví je vlastní marketing služeb, protože nenabízí hotový produkt, ale pouze prostředky, jak ho vytvořit. Zákazník z pohledu marketingu ve stavebnictví Pro stavební firmu je zákazníkem investor stavby. U developerské firmy je zákazník chápán jako konečný uživatel stavby. Zákazník se rozhoduje vynaložit značné finanční prostředky do něčeho, co nemá možnost si prohlédnout ve fyzické podobě. Představu o díle si může udělat pouze z projektové dokumentace, Produkt ve stavebnictví Povaha výrobku ve stavebnictví je ve srovnání s jinými odvětvími národního hospodářství zcela unikátní. Stavba je imobilní, nákladná a rozměrná, s dlouhou životností, je vždy pevně spojena s pozemkem a stavěna podle specifických potřeb investora. Realizace je časově nákladná, zpravidla vyžaduje složitou přípravu. Klade nároky na množství lidských zdrojů. Vstupem stavby/výrobku na trh a jeho konfrontací s nabídkou a poptávkou se stává stavba zbožím. Výrobek představuje hmotný, účelově zaměřený statek určený k pokrytí primárních potřeb (bydlení)

5 nebo k rozšíření provozu. Směnná hodnota výrobku odráží jeho funkční a materiální vlastnosti a je výrobku přisuzována jak výrobcem, tak i zákazníkem. Tržní hodnotu výrobku určuje nabídka a poptávka. Tržní hodnota je reálná hodnota výrobku. Užitná hodnota je souhrn funkčních vlastností. Zákazník nekupuje jen prostý produkt, ale i soubor vlastností a subjektivních očekávání s ním spojených. Produkt ve stavebnictví je soubor služeb neoddělitelných od produktu samotného. K produktu patří jeho vlastnosti: Funkčnost - souhrn funkcí tvořící systém užitných vlastností výrobku; Efektivnost - odráží účelovost vynaložených prostředků a provozní náklady; Design - z architektonického pohledu by měly být všechny části stavby dokonalé; Ekologie - stavba nemá poškozovat zdraví uživatele ani zatěžovat své okolí; Značka - vyjadřuje identifikaci výrobku s výrobcem a určuje kvalitu výrobku. K produktu ve stavebnictví dále patří služby, např.: inženýring geologické a geodetické služby zajišťování různých posudků a studií zajišťování speciálních technologických procesů poradenství. Cena a specifika jejího stanovení ve stavebnictví Cena je forma tržního projevu hodnoty výrobku. Stanovuje se na základě dodané projektové dokumentace investora. Cena je zpravidla stanovena na základě výběrového řízení. Zakázky mohou být získány i na elektronických aukcích. Smluvní strany se mohou dohodnout na garantované ceně např. u novostaveb, nebo ceně předběžné (u rekonstrukcí). V rámci výběrových řízení se cena stanovuje kombinací nákladově orientované a konkurenčně orientované metody. Distribuce V oblasti stavitelství je řešit přesuny materiálu, lidských zdrojů a zařízení pro stavbu v čase a množství tak, jak zhotovitel stavby vyžaduje. Komunikační mix Cílem komunikačního mixu je oslovit investora a ovlivnit jeho kupní chování za účelem získání zakázky. Charakteristika cílových skupin

6 a) primární cílová skupina - současní a potenciální investoři: b) sekundární cílová skupina nejširší veřejnost, informovaní občané, současní a budoucí zaměstnanci, média, konkurence, orgány státní správy, zájmové a nátlakové skupiny. Komunikace se stávajícími investory předinvestiční - komunikace vedena na úrovni osobních jednání; v realizační fázi - nastavení komunikačních kanálů ze strany investora i dodavatele stavby; vpoinvestiční fázi - komunikace orientována na legislativní a ekonomické procesy. Marketingové oddělení by mělo od investora získat závěrečnou zprávu o projektu. Komunikace s potenciálními investory Pro potenciální klienty jsou rozhodující reference odkazující na kvalitu, spolehlivost a dodržování harmonogramu stavebních prací. Prvotní komunikace by měla být založena na adresném direct marketingu. Komunikace s širokou a informovanou veřejností a médii Široká veřejnost by měla být seznámena s vizí, posláním a vlastníky firmy. Hlavním typem komunikace s veřejností je PR s důrazem na sociální odpovědnost. Pro komunikaci s médii jsou ideální webové stránky, tiskové zprávy, přednášky a konference např. v rámci veletrhů a výstav. Komunikace se zaměstnanci Nastavenou vizí musí firma motivovat zaměstnance s různou úrovní kvalifikace, myšlením a žebříčkem hodnot. Dobře informovaní a motivovaní lidé jsou výkonní a pro firmu perspektivní. Reklama a propagace Úkolem reklamy je informovat o existenci produktu a ovlivnit potenciální investory v jejich rozhodování. Jako nástroje propagace mohou sloužit: prezentace na firemním webu, odborných a oborově blízkých portálech a webech; tištěné materiály, od vizitek, hlavičkového papíru, přes výroční zprávu až po katalog o referenčních staveb a ročenku; televizní a rozhlasové spoty; venkovní reklama; reklama v kinech; audiovizuální snímky; reference.

7 Podpora prodeje Podporu prodeje tvoří soubor krátkodobých pobídkových nástrojů, navržených pro stimulaci rychlejšího nebo většího nákupu určitého výrobku či služby spotřebitelem. Jejím cílem je podnítit ke koupi na rozdíl od reklamy, která nabízí důvod koupě. V oblasti stavebnictví podpora prodeje poskytuje doprovodné hmotné nebo nehmotné výhody, které motivují investora ke vstupu do zakázky. Prostředky podpory prodeje jsou v tomto sektoru omezeny hlavním kritériem výběrových řízení, cenou. Proto je sleva uplatňována jako hlavní nástroj podpory prodeje. Dále to mohou být zvýhodněné platební podmínky, poskytované garance na úvěry investorů a poradenské služby v oblasti legislativy nebo enviromentální politiky. Osobní prodej Uskutečňuje se formou prodejního setkání, prezentace, aktivním telemarketingem nebo na veletrzích a výstavách. Ve stavebnictví má osobní prodej prezentační charakter, pro udržování kontaktu a seznámení potenciálního investora s možnostmi firmy. Výhodou je přímé působení a okamžitá zpětná vazba, která umožňuje nabídku na místě modifikovat. Direct marketing Jde o využití přímých kanálů k oslovení zákazníka a k doručení zboží a služeb zákazníkovi bez použití prostředníků. Prostředky direct marketingu jsou: prospekty, letáky, katalogy, časopisy pro cílovou skupinu, telemarketing interaktivní videotexty. Nástroje direct marketingu jsou: direct mail, telemarketing, kupónové inzeráty, vložené přílohy (odpovědní lístky, poukazy), inzerce s odpovědní kartou teleshoping. Stavební firmy aplikují zpravidla adresný direct marketingu. Oslovují vybrané potenciální investory formou pozvánky na akci nebo nabídkou volné kapacity. V zásilkách zasílají výroční zprávy, katalogy referenčních staveb a informují o získaných oceněních.

8 Expoziční aktivity Společnost se musí rozhodnout, zda se veletrhu zúčastní jako návštěvník nebo vystavovatel. Před účastí na veletrhu je třeba posoudit: cíl účasti; způsob prezentace produktu; finanční náročnost; kvalifikovaný personál; druhy reklamního materiálu. Internet Prezentace firmy na internetu je nejlevnější, nejefektivnější a nejpohodlnější způsob poskytování informací všem cílovým skupinám. Pro dosažení efektivity je třeba provést průzkum dopadu relevantních serverů s potřebným zaměřením a uplatnit SEO. Samotné poskytování informací je pasivní a je proto vhodné ho doplnit zpětným sběrem dat o návštěvnících webu. Webové stránky by měly být interaktivní, aby byly pro vyhledávače zajímavé. Public relations PR je orientovaný na neobchodní činnost s cílem vytvořit pozitivní vztah mezi firmou a jejím vnějším okolím. Zahrnuje publikování, eventy, sponzoring, zprávy, veřejná vystoupení, aktivity spojené s veřejnými službami a mediální aktivitu. PR umožňuje jasné vymezení firmy vůči konkurenci a otevřít se veřejnosti. PR je vhodný pro budování postavení firmy v daném regionu, pro sdělování sociální a enviromentální politiky a technické a kvalitativní úrovně firmy. Pro PR aktivity jsou ideální vlastní webové stránky, cizí oborově orientované stránky, nebo firemní časopis. Společnost může podporovat publikování odborné literatury zaměřené na stavebnictví nebo přispívat do odborných časopisů nebo regionálního tisku. Firemní vize a identita Jasně formulované existenční cíle, které chce firma dosáhnout, jsou vize. Vize by měla zahrnovat jak dlouhodobé zásady, tak dlouhodobé cíle a plány. Vize by měla prostupovat celou společností. Vize má hlavní motivační význam, má dát směr a cíl snažení. Logo je nezaměnitelným grafickým vyjádřením identity firmy. Identita firmy zahrnuje vizi a připojuje k ní i činnosti firmy. Firemní identita v sobě zahrnuje firemní filozofii, kulturu a komunikaci.

9 Firemní design a styl Vizuální vnímání společnosti vnějším prostředím. Firemní styl by se měl objevovat ve všech firemních propagačních materiálech. Zahrnuje logo, styl písma, barevnost, symboly, slogan a oblečení zaměstnanců. Design se může uplatňovat ve vnitřním prostředí firmy, architektuře i označení firemních vozidel. Firma by měla mít svůj design manuál, kde jsou pro užívání všech prvků standardizována pravidla. Image firmy Představuje obraz podniku, jak jej vidí jeho cílová skupina, jaké asociace se jí vybavují s názvem firmy. Dobrá komunikace je nástrojem přiblížení image k identitě společnosti. Slovníček pojmů: Pojem Marketing Vysvětlení manažerský proces, který umožňuje zjišťování, předvídání a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem. Literatura: 1. Plekač, J., Soukup, L.: Marketing ve stavebnictví, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2001, 232 s., ISBN Kotler, P., Keller, K.: Marketing management, 12. vyd. Praha Grada Publishing 2007, 788 s., ISBN Pospíšil, P.: Efektivní public relations a media relations, 1. vyd. Praha, Computer Press 2002, 153 s., ISBN

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová Marketingová strategie stavební firmy Hana Pospíšilová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o marketingové strategii stavební firmy s konkrétní aplikací ve společnosti Demorss s.

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Sylabus 1.Využití marketingu v podnikatelské činnosti 2.Strategický marketing, postupy a nástroje 3.Marketingové strategie 4.Marketingové plánování a řízení 5.Vytváření spotřebitelské

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Bc. Zdeňka Pavelková Diplomová práce 2013/2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení image Diakonie ČCE střediska ve Valašském

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komunikační mix firmy SUPERSTAV. Bc. Jitka Benešová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komunikační mix firmy SUPERSTAV. Bc. Jitka Benešová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komunikační mix firmy SUPERSTAV Bc. Jitka Benešová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D.

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Českomoravská

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. KLÁRA ROTŠEIDLOVÁ Aplikace výsledků analýzy PR na konkrétní firmu Bakalářská práce 2015 Aplikace výsledků analýzy PR na konkrétní firmu Bakalářská práce Klára

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 6 Základy managementu pro informační pracovníky Michaela Dombrovská Určeno pro projekt: Název:

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více