VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 4"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 1) Úvodní informace o společnosti Obchodní jméno : CHEMPEX-HTE a.s. Sídlo : Brno, Veveří 117, PSČ Právní forma : akciová společnost Datum vzniku : 4. dubna 1991 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 448, IČ Hlavní předmět činnosti : Projektování a dodávky trubkových pecí pro rafinérský průmysl Organizační složka : CHEMPEX-HTE a.s., Bratislava, Vlčie Hrdlo, , Slovensko

4 2) Historie a vývoj společnosti CHEMPEX-HTE a.s. je projektovou a dodavatelskou organizací, která vznikla v roce 1991 vyčleněním z trustu podniků CHEPOS. Společnost se od počátku specializuje na projektování a dodávky trubkových pecí pro rafinérský a petrochemický průmysl. Zkušenosti s výrobou a reference mnoha desítek projektů byly od počátku zárukou kvality a spolehlivosti provozovaných zařízení na jednotkách rafinérských i chemických provozů. Dodaná zařízení a související služby mají své pevné postavení v rafinérských i chemických podnicích v tuzemsku i v zahraničí. Mezi nejvýznamější patří dodávky pecí pro tuzemské rafinérské jednotky v Litvínově a Kralupech, na Slovensku v Bratislavě, dále pro rafinérie v Německu, Polsku a Bulharsku, dále pro rafinérie na východě Evropy v Rusku, Litvě, Ukrajině a Bělorusku a rafinérie na Středním Východě v Iráku, Iránu, Sýrii a Ománu. Šachtové pece kombinované jednotky hydrokraku, Nižněkamsk, Rusko

5 Výrobní program Hlavní produkty a služby : trubkové pece (ohřevné a reakční) pro jednotky atmosférické a vakuové destilace, hydrogenační rafinace, katalytického a parního reformingu, ohřevu kapalin a plynů, pyrolýzy aj. systémy využití odpadního tepla spalin pro výrobu páry a ohřev spalovacího vzduchu hořákové systémy úvodní a detailní projekty (včetně projektů rekonstrukce a modernizace) výroba a montáž zkoušky a uvádění do provozu náhradní díly inženýrská a technická pomoc. Politika jakosti je zaměřena na trvalé zvyšování kvality výrobků, které budou vyhovovat požadavkům zákazníků. Systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikován společnosti Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. Dodavatelský systém je založen na dlouhodobé spolupráci s osvědčenými dodavateli, kteří zajišťují dodávky materiálů, výrobu a montáž a s osvědčenými subdodavateli zařízení pro kompletaci celků. Vlastnická struktura Strukturu akcionářů společnosti tvoří současní a bývalí zaměstnanci společnosti, kteří společnost zakládali. Akcionáři mají minoritní podíl akcií, který nepřevyšuje u jednotlivých akcionářů 8 % z celkového základního kapitálu. Statutární orgány společnosti Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Dle stanov společnosti, platných k má představenstvo 5 členů, kteří jsou voleni na tříleté funkční období. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují společnost. V roce 2014 nedošlo k personálním změnám ve složení představenstva. Složení představenstva : Předseda představenstva : Místopředseda představensta : Členové představenstva : Ing. Radomír Pospíšil Ing. Jaroslav Kohoutek Ing. Petr Lazar Ing. Lubomír Brzobohatý Ing. Aleš Křivánek

6 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V souladu se stanovami platnými k má dozorčí rada 3 členy, kteří jsou voleni na tříleté funkční období. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který samostatně v plném rozsahu zastupuje dozorčí radu při výkonu její působnosti. V roce 2014 nedošlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady. Složení dozorčí rady: Předseda dozorčí rady : Členové dozorčí rady : Ing. Zdeněk Polák Ing. Alena Mičánková Ing. Olga Řežábová Organizační struktura společnosti Úsek ředitele Sekretariát Řízení jakosti Procesní úsek Strojní úsek Obchodně-ekonomický úsek Technologická projekce Strojní projekce Obchodní oddělení Potrubní projekce Statické výpočty Ekonomické oddělení Měření a regulace Pevnostní výpočty Provozní

7 Kolektiv zaměstnanců je stabilizován téměř 25 let. Projektanti spolupracují s významnými vědeckými ústavy a přináší inovace a nová řešení pro nabídky technologických zařízení na základě zadání zákazníků. Výkonné vedení společnosti Ředitel společnosti: Ing. Radomír Pospíšil Vedoucí technického procesního úseku: Ing. Jaroslav Kohoutek Vedoucí technického strojního úseku: Ing. Petr Lazar Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Ing. Lubomír Brzobohatý Ve vedení společnosti nedošlo v průběhu roku 2014 k personálním změnám. Společnost si vybudovala za dobu své existence pevné postavení na trhu jako kvalitní dodavatel trubkových pecí a systémů využití odpadního tepla spalin včetně projektů rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení jednotek pro procesy atmosférické a vakuové destilace, hydrogenační rafinace, parního reformingu, ohřevu kapalin a plynů aj. Dobré reference a kvalita dodávaných výrobků významně posílily konkurenční schopnost u výběrových řízení na dodávky pecí do zahraničí. Základem pro úspěšný rozvoj společnosti je také silná finanční pozice s bezpečnou úrovní základních finančních ukazatelů. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat kvalitní produkty a služby, uplatňovat nejlepší řešení při realizaci a spolupracovat se zákazníky při vývoji nových technických řešení a inovací.

8 3) Zpráva o činnosti v roce 2014 V průběhu roku bylo zpracováno a technicky řešeno 45 nabídek, z toho 31 nabídek bylo pro dodávky a rekonstrukce pecí, ostatní nabídky byly pro náhradní díly a dílčí části pecí a inženýrské činnosti. Celkem bylo realizováno 17 zakázek, z nichž 6 bylo na dodávky pecí a zařízení pro petrochemický průmysl a tvořilo 98 % obratu, ostatní zakázky byly na dodávky náhradních dílů a inženýrské služby. Nejvýznamnější realizované projekty a dodávky v roce 2014 : - projekt, dodávka a montáž Rekonstrukce EJ, PKN Orlen, Plock, Polsko - projekt, dodávka a montáž Rekonstrukce pece BA-103, rafinérie Litvínov - dodávky pro rafinérii RNPK Rjazaň, Rusko trubkové hady, klapky. Obrat tržeb z hlavní činnosti v roce 2014 byl tis. Kč. Meziroční nárůst tržeb oproti roku 2013 je 8%. Obrat tržeb z hlavní činnosti v období v tis. Kč :

9 Stabilně se zvyšuje podíl dodávek pecí do zahraničí, zejména na východ Evropy (Rusko, Bělorusko, Ukrajina). Podíl dodávek pro export podle konečného uživatele zařízení v období : Rok Tuzemsko % Zahraničí % Rekapitulace hospodářského výsledku společnosti : Provozní výnosy z hlavní činnosti jsou celkem tis. Kč, z toho tis. Kč je změna stavu nedokončené výroby. Provozní náklady činí celkem tis. Kč. Provozní náklady za období v tis. Kč : Rok Materiál a subdodávky pro výrobu Materiál režijní a energie Opravy Cestovné Ostatní služby Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Rezervy a opravné položky Provozní náklady celkem Narůst u osobních nákladů oproti roku 2013 činí 4,7 %. V položce Ostatní provozní náklady je zaplacené penále ve výši tis. Kč za pozdní předání předmětu kontraktu, zákazník PKN Orlen, Plock. Provozní výsledek hospodaření je zisk tis. Kč.

10 Finanční výnosy jsou tis. Kč, finanční náklady tis. Kč, finanční výsledek hospodaření je ztráta tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti v tis. Kč : Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Celkový výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Celkový výsledek hospodaření po zdanění Čistý zisk prudce vzrostl na více než trojnásobek oproti roku V tomto zisku se odráží vyšší ziskovost dodávek pecí a zařízení do Ruska, dále v tomto zisku jsou zahrnuty rozpracované projekční práce ve výši tis. Kč na rozpracované projekty, které budou dokončeny v roce Zisk před zdaněním za období v tis. Kč : Rok Zisk před zdaněním

11 4) Zpráva o majetku, vlastním kapitálu a aktivitách společnosti Výsledek hospodaření, roční účetní závěrka a stavy rozvahových účtů byly ověřeny auditorem ing. Zdislavou Procházkovou, osvědčení č. 364 Komory auditorů ČR. Účetní závěrka a zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky je součástí této výroční zprávy. Majetek společnosti Dlouhodobý majetek k je v pořizovací ceně tis. Kč, v zůstatkové ceně po snížení o odpisy tis. Kč. Ve vlastnictví společnosti je administrativní budova na ul. Veveří 117, p.č. 2833, k.ú. Žabovřesky. Do užívání byl v roce 2014 uveden objekt Garáže a archívu na přilehlé p.č. 2834, k.ú. Žabovřesky. Přehled majetku je uveden v příloze k účetní závěrce v bodě Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Vlastní kapitál Vlastní kapitál k je tis. Kč. Základní kapitál je tis. Kč, což odpovídá hodnotě ks vydaných akcií na jméno ve jmenovtié hodnotě Kč na 1 ks akcie. Na valné hromadě akcionářů dne bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2013 a byly vyplaceny dividendy ve výši Kč na 1 ks akcie, celkem vyplaceno tis. Kč. Změny vlastního kapitálu v průběhu roku a stav k jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce v bodě 3.8. Přehled o změnách vlastního kapitálu. Finanční analýza Nízký poměr ukazatele zadluženosti vypovídá o dobré dlouhodobé finanční stabilitě podniku a nízké míře věřitelského rizika. Ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech je pozitivní pro akcionáře a svědčí o finanční stabilitě a o nízkém riziku zadlužení. Investiční činnost Do užívání byla uvedena novostavba Garáže a archív na p.č k.ú. Žabovřeky, při administrativní budově na ul. Veveří 117. Jedná se o přízemní stavbu s plochou střechou, obsahuje 15 garážových stání a objekt archívu. Plochá střecha je zbudována jako zelená vegetační.

12 Výzkum a vývoj Společnost se trvale zaměřuje na rozšiřování počítačové podpory pro strojní projekci pecí. V roce 2014 byla zahájena spolupráce s firmou HeaterSim z Velké Británie, která se specializuje na vývoj programů pro chemicko-inženýrské výpočty a návrh pecí. Další spolupráce byla zahájena s firmou SVS FEM Brno, která patří mezi přední propagátory moderních výpočtových metod na bázi souborů programů ANSYS, umožňujících modelovat fyzikální děje ve spalovací komoře i v médiu uvnitř trubkového systému. Tyto činnosti podporují vývoj technologické i strojní projekce pecí. Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce Společnost projektuje a dodává zařízení s využitím nejnovějších technologií s cílem omezit negativní dopady provozu dodávaných zařízení na životní prostředí. Tato oblast se týká zejména snižování množství škodlivin vypouštěných do ovzduší, což jsou zejména emise NO x,co a CO 2. Společnost za tímto účelem navrhuje nové systémy předehřevu vzduchu vedoucí k vyšší účinnosti spalovacích procesů a dále navrhuje nejmodernější typy hořáků s nízkou tvorbou emisí NO x a CO. V souladu se zákonem o obalech č. 477/2001 Sb. v platném znění má společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou firmou EKO-KOM a.s. a provádí činnosti v rámci systému ekologické likvidace a oběhu obalů. Zaměstnanci se aktivně podílí na dodržování pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany. Společnost zajišťuje pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a požární ochrany. Personální agenda Počet zaměstnanců k celkem 34. V roce 2015 je záměr přijmout další 4 pracovníky do technického úseku. Vzdělávání zaměstnanců je průběžně zaměřeno na rozšíření specifických odborných znalostí a na rozšíření jazykových znalostí. K tomuto účelu jsou zajišťována školení, semináře a kursy. Doplňující informace V období mezi rozvahovým dnem a dnem zpracování této výroční zprávy nedošlo k událostem, které by významným způsobem ovlivnily činnost společnosti a její finanční situaci. V průběhu roku 2014 a v roce 2015 do dne zpracování této výroční zprávy nebyly zahájeny u společnosti soudní, správní nebo rozhodčí řízení. Výroční zpráva byla ověřena auditorem ing. Zdislavou Procházkovou.

13 5) Předpokládaný vývoj činnosti V roce 2015 bude pokračovat trend růstu tržeb z hlavní činnosti. Je plánován celkový objem tržeb 350 mil. Kč, což představuje nárůst tržeb o celých 100 %. Podařilo se získat další významné kontrakty na dodávky pecí do Ruska, Běloruska a Ukrajiny, které budou vyrobeny a dodány v průběhu roku Pro Českou rafinérskou v Litvínově bude v průběhu období realizován významný kontrakt modernizace jednotky CCR. V roce 2015 budou realizovány tyto významné kontrakty : - projekt a dodávka pece P-351N pro Mozyr, Bělorusko - projekt a dodávka 4 válcových pecí pro Antipinsk, Rusko - projekt a dodávka parního přehřívače pro RNPK Rjazaň, Rusko - dodávka kolektoru pro RNPK Rjazaň, Rusko - dodávka trubkového hadu pro pec F-203 pro Mozyr, Bělorusko - projekt a dodávka částí pece pro rafinérie pro PJSC Ukrnafta, Ukrajina - projekt a dodávka pece pro jednotku CCR Litvínov, ČR Společnost dále usiluje v rámci výběrových řízení o kontrakty na dodávky pecí pro rafinérie v Rusku, Německu a Iráku. V roce 2015 nejsou plánovány investice ve významnějším objemu. Průběžně bude obnovován vozový park a investice do výkonnějšího technického vybavení pro další vývoj projekční činnosti. CHEMPEX-HTE má v současné době významné postavení na trhu jako dodavatel trubkových pecí. Kvalitní produkty a spolehlivé služby představují výborné reference pro obchodní partnery a zákazníky. Společnost má silnou finanční pozici, která umožňuje realizovat i velké zakázky v objemu 5 mil. EUR a výše. Pozitivní vývoj v posledních letech a pokračování růstu tržeb a růstu exportu jsou zárukou pro další růst hodnoty společnosti. Společnost má jasně vymezenou politiku pro řízení finančních rizik, zejména u dodávek do zemí východní Evropy. Hlavním cílem společnosti je pokračovat ve stabilním růstu a posilovat finanční sílu společnosti. Předpokladem je zvyšování efektivnosti procesu výroby a projektování a spolehlivost a kvalita dodávaných výrobků a služeb. Pro další vývoj je významné zavádět nová technické řešení a inovace. Nezbytné bude udržet si stabilní pozici na tuzemském i zahraničním trhu a cenovou konkurenceschopnost.

14 6) Účetní závěrka společnosti k Účetní závěrka společnosti k : Rozvaha k listy Výkaz zisku a ztráty k listy Příloha k roční účetní závěrce za rok listů

15

16

17

18

19 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014 OBSAH : 1. Obecné údaje 1.1. Založení a charakteristika společnosti 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 1.3. Organizační struktura společnosti 1.4. Statutární orgány společnosti 1.5. Organizační složky společnosti 2. Účetní zásady a významné účetní postupy 2.1. Obecné účetní metody a postupy 2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2.3. Zásoby 2.4. Pohledávky a závazky 2.5. Úvěry 2.6. Rezervy 2.7. Přepočty údajů v cizích měnách 2.8. Účtování odložené daně 2.9. Změny způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování 3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 3.2. Dlouhodobý finanční majetek 3.3. Zásoby 3.4. Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti 3.5. Závazky z obchodních vztahů po splatnosti 3.6. Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky 3.7. Časové rozlišení 3.8. Přehled o změnách vlastního kapitálu 3.9. Odložený daňový závazek Změna stavu rezerv a opravných položek Transakce se spřízněnými subjekty Odměny auditorské společnosti Výnosy podle hlavních činností Finanční výnosy Finanční náklady Přehled o peněžních tocích 4. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 4.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců 5. Závazky neuvedené v účetnictví 5.1. Bankovní záruky 6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 1

20 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Obecné údaje 1.1. Založení a charakteristika společnosti Obchodní jméno : CHEMPEX HTE, a.s. Sídlo: Brno, Veveří 117, PSČ Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 4. dubna 1991 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 448. IČ: Hlavní předmět činnosti: Projektování a dodávky trubkových pecí, systémů využití odpadního tepla spalin a hořákových systémů pro chemický a petrochemický průmysl Změny v obchodním rejstříku V účetním období 2014 nebyly změny v zápise a.s. v obchodním rejstříku u KS v Brně Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti : - vedení společnosti - technický úsek - obchodně-ekonomický úsek - pomocné a obslužné činnosti 1.4. Statutární orgány společnosti Představenstvo : Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Členové představenstva: ing. Radomír Pospíšil den vzniku funkce: ing. Jaroslav Kohoutek den vzniku funkce: ing. Petr Lazar den vzniku funkce: ing. Lubomír Brzobohatý den vzniku funkce: ing. Aleš Křivánek den vzniku funkce:

21 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Dozorčí rada : Předseda dozorčí rady: Členové dozorčí rady: ing. Zdeněk Polák den vzniku funkce: ing. Olga Řežábová den vzniku funkce: ing. Alena Mičánková den vzniku funkce: Organizační složky společnosti Organizační složka: CHEMPEX HTE, a.s., organizační složka P.O. BOX 8, VLČIE HRDLO, Bratislava, , IČ: Společnost nemá jiné organizační složky ani jiné místně odloučené provozovny. 2. Účetní zásady a významné účetní postupy 2.1. Obecné účetní metody a postupy Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu věrného a poctivého zobrazení účetnictví, zásadu průkaznosti účetnictví, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti a zásadu opatrnosti. Zásady pro účtování jsou souhrnně uvedeny ve vnitropodnikových směrnicích, zejména ve směrnici Systém a zásady účetnictví v a.s. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni , den sestavení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována dle plánované doby životnosti majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Jedná se především o nakoupený software a ocenitelná práva. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován dle plánované doby životnosti. 3

22 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. V průběhu výroby se materiál a kooperace zachycují na účtu nedokončená výroba. Zásoby vytvořené vlastní činností - vlastní projekční práce se oceňují vlastními náklady výroby, které zahrnují přímé náklady a výrobní režii. Ve vazbě na plánované normohodiny je oceněna 1 hodina výkonu projekčních prací. Rozpracované projekční práce u zakázek jsou zachyceny na účtu nedokončená výroba Pohledávky a závazky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě Úvěry Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí předpokládaných budoucích rizik a ztrát, u nichž známe účel, avšak neznáme částku ani období, v němž nastanou Přepočty údajů v cizích měnách Přepočet účetních údajů v cizích měnách je pevným měsíčním kursem dle devizového kursu ČNB platného pro první pracovní den v příslušném kalendářním měsíci. Při sestavení účetní závěrky jsou položky v cizích měnách přepočteny kursem ČNB vyhlášeným k rozvahovému dni Účtování odložené daně Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě Změny způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování Během účetního období roku 2014 nedošlo k významným změnám ve způsobu oceňování, způsobu odepisování majetku a postupů a zásad účtování. 4

23 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek V tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Ocenitelná práva Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Pozemky Umělecká díla C e l k e m Přírůstky a úbytky majetku v roce 2014 : V tis. Kč Budovy, haly, stavby účet 021 Dopravní prostředky účet 022 Drobný hmotný majetek účet 022 Pořízení majetku účet 042 Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Majetek společnosti není zatížen zástavním právem a není u majetku jiné omezení vlastnického práva. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený v roce 2014 není uvedený v rozvaze, je vedený v evidenčním soupise a účtuje se přímo do spotřeby na nákladové účty 501, resp Pořizovací cena tohoto majetku ve sledovaném období je 998 tis. Kč, z toho v nákladech příštích období 653 tis. Kč Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek 50 tis. Kč tvoří 50% podíl na základním kapitálu společnosti CHEMGAS spol. s r.o., Lelekovice 340, PSČ , IČ: Tato společnost neměla v účetním období 2014 ekonomické aktivity a je podána žádost na zrušení této obchodní společnosti likvidací Zásoby Hodnota zásob je k celkem tis. Kč, z toho hodnota poskytnutých záloh na materiál je tis. Kč a hodnota nedokončené výroby je tis. Kč. 5

24 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti Pohledávky po splatnosti : 145 tis. Kč - z toho pohledávky v zahraničí : 145 tis. Kč Pohledávky za podniky ve skupině: 122 tis. Kč 3.5. Závazky z obchodních vztahů po splatnosti Závazky po splatnosti : 0 tis. Kč 3.6. Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky Závazky z titulu pojistného na soc.zabezpečení a veřejné zdrav.pojištění po splatnosti Daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu orgánu 0 Kč 0 Kč 3.7. Časové rozlišení Náklady příštích období 895 tis. Kč časové rozlišení nákladů dle vnitropodnikové směrnice. Příjmy příštích období 3 tis. Kč úroky z peněžních vkladů Přehled o změnách vlastního kapitálu Změny v roce 2014 v Kč Základní Zákonný Statutární Výsledek Celkem kapitál rezervní fond a ostatní fondy hospodaření Počáteční stav k Rozdělení zisku z roku Čerpání z fondu dividend Čerpání ze sociálního fondu HV běžného roku Konečný stav k K v obchodním rejstříku zapsáno ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, celkem základní kapitál činí Kč. Žádný akcionář nemá podíl více než 20% na základním kapitálu společnosti. V roce 2014 byly vyplaceny dividendy na základě schválení valnou hromadou dne ve výši Kč na 1 ks akcie. Celkem byly vyplaceny dividendy ve výši Kč Odložený daňový závazek Odložený daňový závazek na účtu 481 je Kč z titulu rozdílu zůstatkových cen účetních a daňových u odpisovaného majetku a přepočteno na sazbu daně z příjmu 19% v roce

25 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Změna stavu rezerv a opravných položek Tvorba rezervy ve výši 6 mil. Kč ke kontraktu s OAO VNIPIneft, Rusko na riziko vyúčtování penále. za pozdní dodání předmětu kontraktu. Celkový stav rezerv k tomuto účelu je 12 mil. Kč Transakce se spřízněnými subjekty V účetním období 2014 se neuskutečnily transakce se spřízněnými subjekty Odměny auditorské společnosti Celkové náklady za auditorské služby v roce 2014 byly 67 tis. Kč, z toho : - povinný audit účetní závěrky 65 tis. Kč - ověření výroční zprávy 2 tis. Kč Výnosy podle hlavních činností Výnosy z hlavní činnosti - projekty a dodávky pecí, včetně rekonstrukcí a modernizací pecí. Tržby za výrobky a služby v tis. Kč : Tuzemsko Zahraničí C e l k e m Tržby z prodeje zboží v tis. Kč : Tuzemsko Zahraničí C e l k e m Finanční výnosy v tis. Kč : Výnosové úroky Kursové zisky Finanční výnosy celkem Finanční náklady Finanční náklady peněžního styku Kursové ztráty Finanční náklady celkem

26 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích za období od do : Označení Přehled o peněžních tocích Tisíce Kč P Stav peněžních prostředků k Z Účetní zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace (A 1.1 až A 1.5) A Odpisy stálých aktiv (+) 512 A Změna stavu opravných položek a rezerv (+/-) A Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) -139 A Vyúčtované výnosové úroky (-) A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (Z + A.1) A. 2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) A Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) A Změna stavu zásob (+/-) A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2) A. 4 Přijaté úroky (+) 830 A. 5 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost (-) A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.4 + A.5) B. 1 Výdaje s pořízením stálých aktiv (-) - 61 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 139 B. *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti (B.1 + B.2) 78 C. 1 Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 6 C. 2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (C.2.5 až C.2.6) C Přímé platby na vrub fondu (-) C Vyplacené dividendy (-) C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2) F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***) R Stav peněžních prostředků k

27

28 7) Zprávy auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k listy Zpráva auditora o ověření výroční zprávy k listy

29

30

31

32

33

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2015 Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Agro ZPMA s.r.o. Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice Společnost s ručením omezeným IČ: 025 27 804 Příloha roční

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 31.12.213... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky VHV-OPUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO podle Vyhlášky 500/2002 Sb.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO podle Vyhlášky 500/2002 Sb. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2013 DO 31.12.2013 podle Vyhlášky 500/2002 Sb. Název účetní jednotky: Chiquita Central Europe, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Praha

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více