VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 4"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 1) Úvodní informace o společnosti Obchodní jméno : CHEMPEX-HTE a.s. Sídlo : Brno, Veveří 117, PSČ Právní forma : akciová společnost Datum vzniku : 4. dubna 1991 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 448, IČ Hlavní předmět činnosti : Projektování a dodávky trubkových pecí pro rafinérský průmysl Organizační složka : CHEMPEX-HTE a.s., Bratislava, Vlčie Hrdlo, , Slovensko

4 2) Historie a vývoj společnosti CHEMPEX-HTE a.s. je projektovou a dodavatelskou organizací, která vznikla v roce 1991 vyčleněním z trustu podniků CHEPOS. Společnost se od počátku specializuje na projektování a dodávky trubkových pecí pro rafinérský a petrochemický průmysl. Zkušenosti s výrobou a reference mnoha desítek projektů byly od počátku zárukou kvality a spolehlivosti provozovaných zařízení na jednotkách rafinérských i chemických provozů. Dodaná zařízení a související služby mají své pevné postavení v rafinérských i chemických podnicích v tuzemsku i v zahraničí. Mezi nejvýznamější patří dodávky pecí pro tuzemské rafinérské jednotky v Litvínově a Kralupech, na Slovensku v Bratislavě, dále pro rafinérie v Německu, Polsku a Bulharsku, dále pro rafinérie na východě Evropy v Rusku, Litvě, Ukrajině a Bělorusku a rafinérie na Středním Východě v Iráku, Iránu, Sýrii a Ománu. Šachtové pece kombinované jednotky hydrokraku, Nižněkamsk, Rusko

5 Výrobní program Hlavní produkty a služby : trubkové pece (ohřevné a reakční) pro jednotky atmosférické a vakuové destilace, hydrogenační rafinace, katalytického a parního reformingu, ohřevu kapalin a plynů, pyrolýzy aj. systémy využití odpadního tepla spalin pro výrobu páry a ohřev spalovacího vzduchu hořákové systémy úvodní a detailní projekty (včetně projektů rekonstrukce a modernizace) výroba a montáž zkoušky a uvádění do provozu náhradní díly inženýrská a technická pomoc. Politika jakosti je zaměřena na trvalé zvyšování kvality výrobků, které budou vyhovovat požadavkům zákazníků. Systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikován společnosti Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. Dodavatelský systém je založen na dlouhodobé spolupráci s osvědčenými dodavateli, kteří zajišťují dodávky materiálů, výrobu a montáž a s osvědčenými subdodavateli zařízení pro kompletaci celků. Vlastnická struktura Strukturu akcionářů společnosti tvoří současní a bývalí zaměstnanci společnosti, kteří společnost zakládali. Akcionáři mají minoritní podíl akcií, který nepřevyšuje u jednotlivých akcionářů 8 % z celkového základního kapitálu. Statutární orgány společnosti Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Dle stanov společnosti, platných k má představenstvo 5 členů, kteří jsou voleni na tříleté funkční období. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují společnost. V roce 2014 nedošlo k personálním změnám ve složení představenstva. Složení představenstva : Předseda představenstva : Místopředseda představensta : Členové představenstva : Ing. Radomír Pospíšil Ing. Jaroslav Kohoutek Ing. Petr Lazar Ing. Lubomír Brzobohatý Ing. Aleš Křivánek

6 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V souladu se stanovami platnými k má dozorčí rada 3 členy, kteří jsou voleni na tříleté funkční období. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který samostatně v plném rozsahu zastupuje dozorčí radu při výkonu její působnosti. V roce 2014 nedošlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady. Složení dozorčí rady: Předseda dozorčí rady : Členové dozorčí rady : Ing. Zdeněk Polák Ing. Alena Mičánková Ing. Olga Řežábová Organizační struktura společnosti Úsek ředitele Sekretariát Řízení jakosti Procesní úsek Strojní úsek Obchodně-ekonomický úsek Technologická projekce Strojní projekce Obchodní oddělení Potrubní projekce Statické výpočty Ekonomické oddělení Měření a regulace Pevnostní výpočty Provozní

7 Kolektiv zaměstnanců je stabilizován téměř 25 let. Projektanti spolupracují s významnými vědeckými ústavy a přináší inovace a nová řešení pro nabídky technologických zařízení na základě zadání zákazníků. Výkonné vedení společnosti Ředitel společnosti: Ing. Radomír Pospíšil Vedoucí technického procesního úseku: Ing. Jaroslav Kohoutek Vedoucí technického strojního úseku: Ing. Petr Lazar Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Ing. Lubomír Brzobohatý Ve vedení společnosti nedošlo v průběhu roku 2014 k personálním změnám. Společnost si vybudovala za dobu své existence pevné postavení na trhu jako kvalitní dodavatel trubkových pecí a systémů využití odpadního tepla spalin včetně projektů rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení jednotek pro procesy atmosférické a vakuové destilace, hydrogenační rafinace, parního reformingu, ohřevu kapalin a plynů aj. Dobré reference a kvalita dodávaných výrobků významně posílily konkurenční schopnost u výběrových řízení na dodávky pecí do zahraničí. Základem pro úspěšný rozvoj společnosti je také silná finanční pozice s bezpečnou úrovní základních finančních ukazatelů. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat kvalitní produkty a služby, uplatňovat nejlepší řešení při realizaci a spolupracovat se zákazníky při vývoji nových technických řešení a inovací.

8 3) Zpráva o činnosti v roce 2014 V průběhu roku bylo zpracováno a technicky řešeno 45 nabídek, z toho 31 nabídek bylo pro dodávky a rekonstrukce pecí, ostatní nabídky byly pro náhradní díly a dílčí části pecí a inženýrské činnosti. Celkem bylo realizováno 17 zakázek, z nichž 6 bylo na dodávky pecí a zařízení pro petrochemický průmysl a tvořilo 98 % obratu, ostatní zakázky byly na dodávky náhradních dílů a inženýrské služby. Nejvýznamnější realizované projekty a dodávky v roce 2014 : - projekt, dodávka a montáž Rekonstrukce EJ, PKN Orlen, Plock, Polsko - projekt, dodávka a montáž Rekonstrukce pece BA-103, rafinérie Litvínov - dodávky pro rafinérii RNPK Rjazaň, Rusko trubkové hady, klapky. Obrat tržeb z hlavní činnosti v roce 2014 byl tis. Kč. Meziroční nárůst tržeb oproti roku 2013 je 8%. Obrat tržeb z hlavní činnosti v období v tis. Kč :

9 Stabilně se zvyšuje podíl dodávek pecí do zahraničí, zejména na východ Evropy (Rusko, Bělorusko, Ukrajina). Podíl dodávek pro export podle konečného uživatele zařízení v období : Rok Tuzemsko % Zahraničí % Rekapitulace hospodářského výsledku společnosti : Provozní výnosy z hlavní činnosti jsou celkem tis. Kč, z toho tis. Kč je změna stavu nedokončené výroby. Provozní náklady činí celkem tis. Kč. Provozní náklady za období v tis. Kč : Rok Materiál a subdodávky pro výrobu Materiál režijní a energie Opravy Cestovné Ostatní služby Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Rezervy a opravné položky Provozní náklady celkem Narůst u osobních nákladů oproti roku 2013 činí 4,7 %. V položce Ostatní provozní náklady je zaplacené penále ve výši tis. Kč za pozdní předání předmětu kontraktu, zákazník PKN Orlen, Plock. Provozní výsledek hospodaření je zisk tis. Kč.

10 Finanční výnosy jsou tis. Kč, finanční náklady tis. Kč, finanční výsledek hospodaření je ztráta tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti v tis. Kč : Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Celkový výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Celkový výsledek hospodaření po zdanění Čistý zisk prudce vzrostl na více než trojnásobek oproti roku V tomto zisku se odráží vyšší ziskovost dodávek pecí a zařízení do Ruska, dále v tomto zisku jsou zahrnuty rozpracované projekční práce ve výši tis. Kč na rozpracované projekty, které budou dokončeny v roce Zisk před zdaněním za období v tis. Kč : Rok Zisk před zdaněním

11 4) Zpráva o majetku, vlastním kapitálu a aktivitách společnosti Výsledek hospodaření, roční účetní závěrka a stavy rozvahových účtů byly ověřeny auditorem ing. Zdislavou Procházkovou, osvědčení č. 364 Komory auditorů ČR. Účetní závěrka a zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky je součástí této výroční zprávy. Majetek společnosti Dlouhodobý majetek k je v pořizovací ceně tis. Kč, v zůstatkové ceně po snížení o odpisy tis. Kč. Ve vlastnictví společnosti je administrativní budova na ul. Veveří 117, p.č. 2833, k.ú. Žabovřesky. Do užívání byl v roce 2014 uveden objekt Garáže a archívu na přilehlé p.č. 2834, k.ú. Žabovřesky. Přehled majetku je uveden v příloze k účetní závěrce v bodě Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Vlastní kapitál Vlastní kapitál k je tis. Kč. Základní kapitál je tis. Kč, což odpovídá hodnotě ks vydaných akcií na jméno ve jmenovtié hodnotě Kč na 1 ks akcie. Na valné hromadě akcionářů dne bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2013 a byly vyplaceny dividendy ve výši Kč na 1 ks akcie, celkem vyplaceno tis. Kč. Změny vlastního kapitálu v průběhu roku a stav k jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce v bodě 3.8. Přehled o změnách vlastního kapitálu. Finanční analýza Nízký poměr ukazatele zadluženosti vypovídá o dobré dlouhodobé finanční stabilitě podniku a nízké míře věřitelského rizika. Ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech je pozitivní pro akcionáře a svědčí o finanční stabilitě a o nízkém riziku zadlužení. Investiční činnost Do užívání byla uvedena novostavba Garáže a archív na p.č k.ú. Žabovřeky, při administrativní budově na ul. Veveří 117. Jedná se o přízemní stavbu s plochou střechou, obsahuje 15 garážových stání a objekt archívu. Plochá střecha je zbudována jako zelená vegetační.

12 Výzkum a vývoj Společnost se trvale zaměřuje na rozšiřování počítačové podpory pro strojní projekci pecí. V roce 2014 byla zahájena spolupráce s firmou HeaterSim z Velké Británie, která se specializuje na vývoj programů pro chemicko-inženýrské výpočty a návrh pecí. Další spolupráce byla zahájena s firmou SVS FEM Brno, která patří mezi přední propagátory moderních výpočtových metod na bázi souborů programů ANSYS, umožňujících modelovat fyzikální děje ve spalovací komoře i v médiu uvnitř trubkového systému. Tyto činnosti podporují vývoj technologické i strojní projekce pecí. Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce Společnost projektuje a dodává zařízení s využitím nejnovějších technologií s cílem omezit negativní dopady provozu dodávaných zařízení na životní prostředí. Tato oblast se týká zejména snižování množství škodlivin vypouštěných do ovzduší, což jsou zejména emise NO x,co a CO 2. Společnost za tímto účelem navrhuje nové systémy předehřevu vzduchu vedoucí k vyšší účinnosti spalovacích procesů a dále navrhuje nejmodernější typy hořáků s nízkou tvorbou emisí NO x a CO. V souladu se zákonem o obalech č. 477/2001 Sb. v platném znění má společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou firmou EKO-KOM a.s. a provádí činnosti v rámci systému ekologické likvidace a oběhu obalů. Zaměstnanci se aktivně podílí na dodržování pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany. Společnost zajišťuje pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a požární ochrany. Personální agenda Počet zaměstnanců k celkem 34. V roce 2015 je záměr přijmout další 4 pracovníky do technického úseku. Vzdělávání zaměstnanců je průběžně zaměřeno na rozšíření specifických odborných znalostí a na rozšíření jazykových znalostí. K tomuto účelu jsou zajišťována školení, semináře a kursy. Doplňující informace V období mezi rozvahovým dnem a dnem zpracování této výroční zprávy nedošlo k událostem, které by významným způsobem ovlivnily činnost společnosti a její finanční situaci. V průběhu roku 2014 a v roce 2015 do dne zpracování této výroční zprávy nebyly zahájeny u společnosti soudní, správní nebo rozhodčí řízení. Výroční zpráva byla ověřena auditorem ing. Zdislavou Procházkovou.

13 5) Předpokládaný vývoj činnosti V roce 2015 bude pokračovat trend růstu tržeb z hlavní činnosti. Je plánován celkový objem tržeb 350 mil. Kč, což představuje nárůst tržeb o celých 100 %. Podařilo se získat další významné kontrakty na dodávky pecí do Ruska, Běloruska a Ukrajiny, které budou vyrobeny a dodány v průběhu roku Pro Českou rafinérskou v Litvínově bude v průběhu období realizován významný kontrakt modernizace jednotky CCR. V roce 2015 budou realizovány tyto významné kontrakty : - projekt a dodávka pece P-351N pro Mozyr, Bělorusko - projekt a dodávka 4 válcových pecí pro Antipinsk, Rusko - projekt a dodávka parního přehřívače pro RNPK Rjazaň, Rusko - dodávka kolektoru pro RNPK Rjazaň, Rusko - dodávka trubkového hadu pro pec F-203 pro Mozyr, Bělorusko - projekt a dodávka částí pece pro rafinérie pro PJSC Ukrnafta, Ukrajina - projekt a dodávka pece pro jednotku CCR Litvínov, ČR Společnost dále usiluje v rámci výběrových řízení o kontrakty na dodávky pecí pro rafinérie v Rusku, Německu a Iráku. V roce 2015 nejsou plánovány investice ve významnějším objemu. Průběžně bude obnovován vozový park a investice do výkonnějšího technického vybavení pro další vývoj projekční činnosti. CHEMPEX-HTE má v současné době významné postavení na trhu jako dodavatel trubkových pecí. Kvalitní produkty a spolehlivé služby představují výborné reference pro obchodní partnery a zákazníky. Společnost má silnou finanční pozici, která umožňuje realizovat i velké zakázky v objemu 5 mil. EUR a výše. Pozitivní vývoj v posledních letech a pokračování růstu tržeb a růstu exportu jsou zárukou pro další růst hodnoty společnosti. Společnost má jasně vymezenou politiku pro řízení finančních rizik, zejména u dodávek do zemí východní Evropy. Hlavním cílem společnosti je pokračovat ve stabilním růstu a posilovat finanční sílu společnosti. Předpokladem je zvyšování efektivnosti procesu výroby a projektování a spolehlivost a kvalita dodávaných výrobků a služeb. Pro další vývoj je významné zavádět nová technické řešení a inovace. Nezbytné bude udržet si stabilní pozici na tuzemském i zahraničním trhu a cenovou konkurenceschopnost.

14 6) Účetní závěrka společnosti k Účetní závěrka společnosti k : Rozvaha k listy Výkaz zisku a ztráty k listy Příloha k roční účetní závěrce za rok listů

15

16

17

18

19 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Příloha k roční účetní závěrce za rok 2014 OBSAH : 1. Obecné údaje 1.1. Založení a charakteristika společnosti 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 1.3. Organizační struktura společnosti 1.4. Statutární orgány společnosti 1.5. Organizační složky společnosti 2. Účetní zásady a významné účetní postupy 2.1. Obecné účetní metody a postupy 2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2.3. Zásoby 2.4. Pohledávky a závazky 2.5. Úvěry 2.6. Rezervy 2.7. Přepočty údajů v cizích měnách 2.8. Účtování odložené daně 2.9. Změny způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování 3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 3.2. Dlouhodobý finanční majetek 3.3. Zásoby 3.4. Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti 3.5. Závazky z obchodních vztahů po splatnosti 3.6. Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky 3.7. Časové rozlišení 3.8. Přehled o změnách vlastního kapitálu 3.9. Odložený daňový závazek Změna stavu rezerv a opravných položek Transakce se spřízněnými subjekty Odměny auditorské společnosti Výnosy podle hlavních činností Finanční výnosy Finanční náklady Přehled o peněžních tocích 4. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 4.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců 5. Závazky neuvedené v účetnictví 5.1. Bankovní záruky 6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 1

20 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Obecné údaje 1.1. Založení a charakteristika společnosti Obchodní jméno : CHEMPEX HTE, a.s. Sídlo: Brno, Veveří 117, PSČ Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 4. dubna 1991 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 448. IČ: Hlavní předmět činnosti: Projektování a dodávky trubkových pecí, systémů využití odpadního tepla spalin a hořákových systémů pro chemický a petrochemický průmysl Změny v obchodním rejstříku V účetním období 2014 nebyly změny v zápise a.s. v obchodním rejstříku u KS v Brně Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti : - vedení společnosti - technický úsek - obchodně-ekonomický úsek - pomocné a obslužné činnosti 1.4. Statutární orgány společnosti Představenstvo : Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Členové představenstva: ing. Radomír Pospíšil den vzniku funkce: ing. Jaroslav Kohoutek den vzniku funkce: ing. Petr Lazar den vzniku funkce: ing. Lubomír Brzobohatý den vzniku funkce: ing. Aleš Křivánek den vzniku funkce:

21 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Dozorčí rada : Předseda dozorčí rady: Členové dozorčí rady: ing. Zdeněk Polák den vzniku funkce: ing. Olga Řežábová den vzniku funkce: ing. Alena Mičánková den vzniku funkce: Organizační složky společnosti Organizační složka: CHEMPEX HTE, a.s., organizační složka P.O. BOX 8, VLČIE HRDLO, Bratislava, , IČ: Společnost nemá jiné organizační složky ani jiné místně odloučené provozovny. 2. Účetní zásady a významné účetní postupy 2.1. Obecné účetní metody a postupy Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu věrného a poctivého zobrazení účetnictví, zásadu průkaznosti účetnictví, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti a zásadu opatrnosti. Zásady pro účtování jsou souhrnně uvedeny ve vnitropodnikových směrnicích, zejména ve směrnici Systém a zásady účetnictví v a.s. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni , den sestavení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována dle plánované doby životnosti majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Jedná se především o nakoupený software a ocenitelná práva. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován dle plánované doby životnosti. 3

22 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. V průběhu výroby se materiál a kooperace zachycují na účtu nedokončená výroba. Zásoby vytvořené vlastní činností - vlastní projekční práce se oceňují vlastními náklady výroby, které zahrnují přímé náklady a výrobní režii. Ve vazbě na plánované normohodiny je oceněna 1 hodina výkonu projekčních prací. Rozpracované projekční práce u zakázek jsou zachyceny na účtu nedokončená výroba Pohledávky a závazky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě Úvěry Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí předpokládaných budoucích rizik a ztrát, u nichž známe účel, avšak neznáme částku ani období, v němž nastanou Přepočty údajů v cizích měnách Přepočet účetních údajů v cizích měnách je pevným měsíčním kursem dle devizového kursu ČNB platného pro první pracovní den v příslušném kalendářním měsíci. Při sestavení účetní závěrky jsou položky v cizích měnách přepočteny kursem ČNB vyhlášeným k rozvahovému dni Účtování odložené daně Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě Změny způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování Během účetního období roku 2014 nedošlo k významným změnám ve způsobu oceňování, způsobu odepisování majetku a postupů a zásad účtování. 4

23 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek V tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Ocenitelná práva Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Pozemky Umělecká díla C e l k e m Přírůstky a úbytky majetku v roce 2014 : V tis. Kč Budovy, haly, stavby účet 021 Dopravní prostředky účet 022 Drobný hmotný majetek účet 022 Pořízení majetku účet 042 Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Majetek společnosti není zatížen zástavním právem a není u majetku jiné omezení vlastnického práva. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený v roce 2014 není uvedený v rozvaze, je vedený v evidenčním soupise a účtuje se přímo do spotřeby na nákladové účty 501, resp Pořizovací cena tohoto majetku ve sledovaném období je 998 tis. Kč, z toho v nákladech příštích období 653 tis. Kč Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek 50 tis. Kč tvoří 50% podíl na základním kapitálu společnosti CHEMGAS spol. s r.o., Lelekovice 340, PSČ , IČ: Tato společnost neměla v účetním období 2014 ekonomické aktivity a je podána žádost na zrušení této obchodní společnosti likvidací Zásoby Hodnota zásob je k celkem tis. Kč, z toho hodnota poskytnutých záloh na materiál je tis. Kč a hodnota nedokončené výroby je tis. Kč. 5

24 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti Pohledávky po splatnosti : 145 tis. Kč - z toho pohledávky v zahraničí : 145 tis. Kč Pohledávky za podniky ve skupině: 122 tis. Kč 3.5. Závazky z obchodních vztahů po splatnosti Závazky po splatnosti : 0 tis. Kč 3.6. Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky Závazky z titulu pojistného na soc.zabezpečení a veřejné zdrav.pojištění po splatnosti Daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu orgánu 0 Kč 0 Kč 3.7. Časové rozlišení Náklady příštích období 895 tis. Kč časové rozlišení nákladů dle vnitropodnikové směrnice. Příjmy příštích období 3 tis. Kč úroky z peněžních vkladů Přehled o změnách vlastního kapitálu Změny v roce 2014 v Kč Základní Zákonný Statutární Výsledek Celkem kapitál rezervní fond a ostatní fondy hospodaření Počáteční stav k Rozdělení zisku z roku Čerpání z fondu dividend Čerpání ze sociálního fondu HV běžného roku Konečný stav k K v obchodním rejstříku zapsáno ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, celkem základní kapitál činí Kč. Žádný akcionář nemá podíl více než 20% na základním kapitálu společnosti. V roce 2014 byly vyplaceny dividendy na základě schválení valnou hromadou dne ve výši Kč na 1 ks akcie. Celkem byly vyplaceny dividendy ve výši Kč Odložený daňový závazek Odložený daňový závazek na účtu 481 je Kč z titulu rozdílu zůstatkových cen účetních a daňových u odpisovaného majetku a přepočteno na sazbu daně z příjmu 19% v roce

25 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Změna stavu rezerv a opravných položek Tvorba rezervy ve výši 6 mil. Kč ke kontraktu s OAO VNIPIneft, Rusko na riziko vyúčtování penále. za pozdní dodání předmětu kontraktu. Celkový stav rezerv k tomuto účelu je 12 mil. Kč Transakce se spřízněnými subjekty V účetním období 2014 se neuskutečnily transakce se spřízněnými subjekty Odměny auditorské společnosti Celkové náklady za auditorské služby v roce 2014 byly 67 tis. Kč, z toho : - povinný audit účetní závěrky 65 tis. Kč - ověření výroční zprávy 2 tis. Kč Výnosy podle hlavních činností Výnosy z hlavní činnosti - projekty a dodávky pecí, včetně rekonstrukcí a modernizací pecí. Tržby za výrobky a služby v tis. Kč : Tuzemsko Zahraničí C e l k e m Tržby z prodeje zboží v tis. Kč : Tuzemsko Zahraničí C e l k e m Finanční výnosy v tis. Kč : Výnosové úroky Kursové zisky Finanční výnosy celkem Finanční náklady Finanční náklady peněžního styku Kursové ztráty Finanční náklady celkem

26 CHEMPEX - HTE, a.s. Brno, Veveří 117, Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích za období od do : Označení Přehled o peněžních tocích Tisíce Kč P Stav peněžních prostředků k Z Účetní zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace (A 1.1 až A 1.5) A Odpisy stálých aktiv (+) 512 A Změna stavu opravných položek a rezerv (+/-) A Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) -139 A Vyúčtované výnosové úroky (-) A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (Z + A.1) A. 2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) A Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) A Změna stavu zásob (+/-) A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2) A. 4 Přijaté úroky (+) 830 A. 5 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost (-) A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.4 + A.5) B. 1 Výdaje s pořízením stálých aktiv (-) - 61 B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 139 B. *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti (B.1 + B.2) 78 C. 1 Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 6 C. 2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (C.2.5 až C.2.6) C Přímé platby na vrub fondu (-) C Vyplacené dividendy (-) C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2) F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***) R Stav peněžních prostředků k

27

28 7) Zprávy auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k listy Zpráva auditora o ověření výroční zprávy k listy

29

30

31

32

33

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2014 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. 41 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva str. 2 Základní údaje o společnosti str. 3 Organizační struktura společnosti str. 5 Příloha k

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva.......................................... 2 2. Profil obchodní společnosti................................................. 3 3. Vybrané hospodářské

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU společnosti: TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, 460 89 Liberec 1 IČO: 46710981 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODATEK K PROSPEKTU: Za prospekt: Ing. Vladimír Herman, 481123/015,

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více