Podpora od Rockwell Automation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora od Rockwell Automation"

Transkript

1 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese naleznete technické pfiíruãky, mnoho odpovûdí na ãasto kladené otázky, technické informace a poznámky k aplikacím, zdrojové kódy a odkazy na softwarové servisní balíky a funkci MySupport, kterou si mûïete pfiizpûsobit, abyste mohli co nejvíce vyuïívat tyto nástroje. Jako dal í úroveà technické telefonické podpory pro instalaci, konfiguraci a odstraàování problémû vám nabízíme programy TechConnect Support. Dal í informace vám sdûlí vá místní distributor nebo zástupce spoleãnosti Rockwell Automation mûïete také nav tívit stránky Pomoc pfii instalaci JestliÏe budete mít problém s hardwarov m modulem do prvních 24 hodin po instalaci, projdûte si prosím informace obsaïené v této pfiíruãce. MÛÏete se také obrátit na speciální telefonní ãíslo podpory zákazníkûm, kde mûïete získat první pomoc pro spu tûní a provoz modulu. Spojené státy Mimo Spojené státy pondûlí pátek, V souvislosti s jak mikoli otázkami technické podpory se prosím obraète se zástupce spoleãnosti Rockwell Automation. Vrácení nového v robku, kdyï nejste spokojeni Ve keré své v robky testujeme, aby pfii odeslání z v roby byly plnû funkãní. JestliÏe v ak v robek nefunguje a je zapotfiebí jej vrátit: Spojené státy Mimo Spojené státy ObraÈte se na svého distributora. Pro proces vrácení musíte uvést ãíslo pfiípadu Customer Support (toto ãíslo vám sdûlíme na v e uvedeném telefonním ãísle). Proces vrácení s vámi vyfiídí místní zástupce spoleãnosti Rockwell Automation. MicroLogix, SLC a RSLogix jsou obchodní znaãky spoleãnosti Rockwell Automation, Inc. Modbus je obchodní znaãka spoleãnosti Modicon. Power, Control and Information Solutions Headquarters Severní a Jižní Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI USA, Tel: , Fax: Evropa/Střední Východ/Afrika: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, B-1170 Brussels, Tel: , Fax: Asie a Pacifická oblast: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: , Fax: Česká republika: Rockwell Automation s.r.o., Pekařská 695/10a, Praha 5, Tel: , Fax: Publikace 1763-SG001A-CS-P srpen 2005 Copyright 2005 Rockwell Automation, Inc. V echna práva vyhrazena. Vyti tûno v USA.

2 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 121 MicroLogix 1100 PRŮVODCE PRO VÝBĚR PROGRAMOVATELNÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM 1763

3 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 2 2

4 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 3 3 Přehled řady MicroLogix ada programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix umoïàuje ãtyfii úrovnû fiízení. Moduly MicroLogix 1000 jsou malé velikostí a velké sv m v konem nabízejí funkce fiízení v cenovû dostupném a kompaktním provedení. Modul MicroLogix 1200 je mal, takïe se vejde do stísnûného prostoru, ale dostateãnû velk pro celou fiadu úloh. Modul MicroLogix 1500 je navrïen tak, aby byl roz ífiiteln podle va ich potfieb a nabízí vysokou úroveà fiízení v nejrûznûj ích úlohách. Nejnovûj í ãlen fiady MicroLogix je modul MicroLogix 1100, kter dále roz ifiuje uplatnûní této fiady a nabízí nové pfiínosné funkce za pfiijatelnou cenu. MicroLogix 1100 Popis MicroLogix 1100 je na e nejnovûj í fiada fiídicích systémû, která doplàuje oblíbené fiídicí systémy MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 a MicroLogix 1500 a je navrïena pro ir í kálu úloh, protoïe zahrnuje integrované analogové vstupy, pfiipojení k síti ethernet a moïnosti vizualizace. ídicí systémy MicroLogix 1100 mají stejné hlavní funkce, které mûïete u fiady MicroLogix oãekávat, pfiiãemï jsou tyto funkce roz ífieny, aby zahrnovaly opravdové online editování. ídicí systémy MicroLogix 1100 doplàují na e low-end fiídicí systémy pro úlohy, které vyïadují aï 80 digitálních vstupû/v stupû. KaÏd modul MicroLogix 1100 obsahuje dva integrované analogové vstupy, 10 digitálních vstupû a 6 digitálních v stupû. U tohoto fiídicího systému lze také poãet vstupû/v stupû roz ífiit pomocí stejn ch modulû, jako pro MicroLogix S jedním fiídicím systémem MicroLogix 1100 lze pouïít aï ãtyfii moduly I/O Pomocí nejnovûj í verze na eho celosvûtovû osvûdãeného programovacího softwaru RSLogix 500 lze fiídicí systém MicroLogix 1100 naprogramovat sadou instrukcí, které jsou spoleãné pro fiady fiídicích systémû MicroLogix 1000, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 a SLC 500. Verze softwaru RSLogix 500 Starter, Standard, a Professional podporují fiadu MicroLogix 1100 vãetnû editovacích funkcí. KaÏd fiídicí systém podporuje vestavûn kombinovan port RS-232 / RS-485 pro sériovou a síèovou komunikaci a druh vestavûn port EtherNet/IP, kter podporuje zasílání zpráv peer-to-peer po ethernetu. Integrovan LCD displej umoïàuje sledovat fiídicí systém a stav I/O také mûïete provádût zmûny binárních a ãíseln ch dat. Operaãní systém uloïen v pamûti flash lze upgradovat pfiímo u vás, ãímï jsou chránûny va e investice a je zaji tûno, Ïe budete mít k dispozici nová vylep ení. ídicí systém lze snadno aktualizovat nejnovûj ím firmwarem, kter lze stáhnout z webové stránky.

5 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 4 4 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1100 PamûÈ 8 K (4 K pro uïivatelské programy, 4 K pro uïivatelská data) pro fie ení nejrûznûj ích úloh Opravdové online editování umoïàuje ladit programy, vãetnû PID, aniï byste pfie li do reïimu off-line. Podpora pro online editování MicroLogix 1100 v programech RSLogix 500 Professional, Standard a Starter verze 7.0 a vy í. Pfiepínání mezi reïimy Run/Remote/Program Naãasované protokolování nebo protokolování spou tûné událostmi ukládá data fiídicího systému s voliteln m ãasov m razítkem v oddûlené pamûti 128 kb pro pozdûj í anal zu (sledování trendû, stav vstupû/v stupû pfii stavu alarmu atd.) UloÏení receptury (aï 64 kb, které se odeãtou od pamûti pro protokolování dat), je pfiístupné z va eho uïivatelského programu, pfiiãemï lze rychle a snadno dávkovû mûnit data programu pro ãasovaãe, ãítaãe atd. Lze roz ífiit vstupy/v stupy (aï ãtyfii moduly I/O 1762, v jakékoli kombinaci) âtyfii vysokorychlostní vstupy (pouze 1763-L16BWA a 1763-L16BBB), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat jako jeden vysokorychlostní 20 khz ãítaã s osmi reïimy provozu Dva vestavûné analogové vstupy 0 10 V DC s rozli ením 10 bitû (neizolované) Dva vysokorychlostní v stupy, které lze konfigurovat jako 20 khz v stupy PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) (pouze 1763-L16BBB) Více spoleãn ch vstupû vám umoïàuje pouïívat fiídicí systém pro napájená nebo zdrojová vstupní zafiízení a více spoleãn ch v stupû zaji Èuje individuální izolaci v úlohách s více rûzn mi v stupními napûtími. Jedno volitelné ãasované pfieru ení STI (selectable timed interrupt), 1 ms Vysoké rozli ení, ãasovaãe 1 ms Komunikaãní kanál 0 zaji Èuje izolovanou elektrickou kompatibilitu RS-232 nebo RS-485 (volitelné pomocí komunikaãních kabelû)

6 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 5 5 Rozhraním RS-232 podporujeme DF1 Full Duplex / DF1 Half Duplex Master a Slave / DF1 Radio Modem / ASCII. Také DH-485, Modbus RTU Master a Slave jsou podporovány pomocí modulu 1761-NET-AIC viz ãást Rozhraním RS-485" níïe. Rozhraním RS-485 podporujeme pfiímé rozhraní na DH-485 a sítû Modbus RTU Master / Slave (bez vnûj ího elektrického konvertoru rozhraní). Komunikaãní kanál 1 se skládá z integrovaného portu RJ45, kter podporuje EtherNet/IP pro zasílání zpráv peer-to-peer. Tento port s rychlostí 10/100 Mb/s podporuje BOOTP a DHCP Tlaãítko pfiepínání komunikace, které umoïàuje pfiepínat kanál 0 fiídicího systému mezi parametry uïivatelsky definované komunikace a nastaveními pfiedvolen mi z v roby, takïe lze snadno pfiepínat mezi protokoly Modbus RTU nebo ASCII (které nepodporují programování) na DF1 Full duplex (k nahrání/staïení, monitorování nebo editování va eho programu), aby se programovací poãítaã mohl pfiipojit k fiídicímu systému s neznám m nebo nesprávn m nastavením komunikaãních parametrû a bylo moïné odstranit problémy. Integrované hodiny reálného ãasu Voliteln pamûèov modul pro zálohování programu vnû, pro pfiepravu programu a jeho pfienos na jin fiídicí systém. Program a data v fiídicím systému jsou také ji tûna baterií, aby byla spolehlivû uloïena. Ochrana pfied stahováním datov ch souborû brání pozmûàování kritick ch uïivatelsk ch dat tím, Ïe by byla staïena z programovacích poãítaãû nebo pamûèov ch modulû. Vestavûn LCD displej umoïàuje pfiístup ke 48 bitûm a 48 ãíslûm, která lze mûnit nebo volitelnû chránit tím, Ïe k nim mûïe pfiistupovat pouze operátor prostfiednictvím monitoru. Nová instrukce LCD displeje umoïàuje, aby fiídicí systém vydával zprávy do LCD displeje a volitelnû pfiijímal vstupy od uïivatele. IP adresu lze monitorovat pfiímo pomocí vestavûného LCD displeje. Dva vestavûné digitální ofiezávací potenciometry Matematické operace s 32bitov m signed integer Podpora plovoucí ãárky a datov ch souborû double integer Vestavûné funkce PID Svorkovnice s krytím IP 20 splàují celosvûtové bezpeãnostní standardy. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

7 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 6 6 P řehled dalších řídicíc h systémů řady MicroLogix MicroLogix 1000 Popis ídicí systém MicroLogix 1000 je zaloïen na architektufie osvûdãené fiady fiídicích systémû SLC 500 a pfiiná í vysokou rychlost, silné instrukce a flexibilní komunikaci pro úlohy, které vyïadují kompaktní a cenovû v hodná fie ení. Programovateln fiídicí systém MicroLogix 1000 se dodává ve verzích s 10bodov mi, 16bodov mi nebo 32bodov mi digitálními vstupy/v stupy. Analogové verze se také dodávají s 20 body digitálních vstupû/v stupû, se 4 analogov mi vstupy (dva napûèové a dva proudové) a jedním analogov m v stupem (lze konfigurovat na napûtí nebo proud). Obvody analogov ch vstupû/v stupû pro jednotky MicroLogix 1000 jsou integrovány do základního fiídicího systému, tj. nejsou zaji Èovány pfiídavn mi moduly. PouÏívání analogov ch signálû je tedy cenovû velmi efektivní. ídicí systém MicroLogix 1000 pouïívá programovací software RSLogix 500 a má stejnou sadu instrukcí jako fiídicí systémy fiady MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 a SLC 500.

8 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 7 7 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1000 Pfiedem nakonfigurovan 1 K program a datová pamûè pro snaz í konfiguraci (bity, integery, ãasovaãe, ãítaãe atd.). Rychlé zpracování umoïàuje typickou rychlost 1,5 ms pro program s 500 instrukcemi. Integrovaná pamûè EEPROM uchová ve kerou va i pfiíãkovou logiku a data, kdyï dojde k v padku napájení fiídicího systému, takïe není nutné mít záloïní baterii ani oddûlen pamûèov modul. Více spoleãn ch vstupû umoïàuje pouïívat fiídicí systém pro napájená nebo zdrojová vstupní zafiízení a více spoleãn ch v stupû zaji Èuje izolaci v úlohách s více rûzn mi v stupními napûtími. Komunikaãní kanál RS-232 umoïàuje snadnou propojitelnost s osobním poãítaãem pro nahrání, staïení a monitorování programu pomocí více protokolû vãetnû DF1 Full Duplex. Podpora protokolu RTU slave pomocí DF1 Half-Duplex Slave umoïàuje, aby aï 254 uzlû komunikovalo s jedním zafiízením master pomocí rádiov ch modemû, modemû na pronajaté lince nebo satelitních propojení. Zasílání zpráv peer-to-peer umoïàuje propojit aï 32 fiídicích systémû na síti DH-485 (pomocí modulu 1761-NET-AIC). Roz ífiené komunikaãní sítû vãetnû DeviceNet a EtherNet/IP prostfiednictvím komunikaãních modulû 1761-NET-DNI a 1761-NET-ENI. ídicí systémy, které mají vstupy 24 V DC zahrnují vestavûn vysokorychlostní ãítaã (6,6 khz). Nastavitelné DC vstupní filtry umoïàují pfiizpûsobit pro potfieby va í úlohy ãas odezvy na vstupy a potlaãení umu. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

9 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 8 8 MicroLogix 1200 Popis ídicí systémy MicroLogix 1200 nabízejí vy í v poãetní v kon a vy í pfiizpûsobivost vstupû/v stupû neï fiídicí systémy MicroLogix 1000, takïe s nimi lze vyfie it mnoho potfieb dané úlohy. Dodávají se ve verzích s 24 body a 40 body, pfiiãemï poãet vstupû/v stupû lze roz ífiit pomocí modulû I/O. ídicí systémy tedy mohou b t vût í, lze je více pfiizpûsobit úlohám, lze je roz ífiit za niï í náklady a na skladû nemusí b t tolik dílû. Operaãní systém uloïen v pamûti flash lze upgradovat pfiímo u vás, takïe budete mít vïdy k dispozici nejaktuálnûj í funkce, aniï byste museli vymûàovat hardware. ídicí systém lze snadno aktualizovat nejnovûj ím firmwarem, kter lze stáhnout z webové stránky. ídicí systém MicroLogix 1200 je zaloïen na systému MicroLogix 1000, ale má dal í v hody.

10 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 9 9 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1200 Velká pamûè 6 K (4 K pro uïivatelsk program, 2 K pro uïivatelská data) pro fie ení celé fiady úloh MoÏnosti roz ífiení vstupû/v stupû s velk m v konem (aï 6 modulû v závislosti na poïadovaném proudu / pfiíkonu) âtyfii vysokorychlostní vstupy (pro fiídicí systémy se vstupy 24 V DC), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat jako jeden vysokorychlostní 20 khz ãítaã s osmi provozními reïimy Jeden vysokorychlostní v stup, kter lze konfigurovat jako 20 khz v stup PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) dodává se na fiídicích systémech s integrovan mi v stupy 24 V DC Jedno volitelné ãasované pfieru ení STI, 1 ms Vysoké rozli ení, ãasovaãe 1 ms Stejné vyspûlé moïnosti komunikace jako u MicroLogix 1000, vãetnû sítí peer-to-peer a SCADA/RTU, DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Slave, DH-485, DeviceNet a EtherNet/IP, navíc DF1 Half Duplex Master, Modbus Master a Slave, a protokoly DF1 Radio Modem âtení a zápis v ASCII Dal í programovací / HMI port zaji Èující konektivitu pro zafiízení kompatibilní s DF1 Full Duplex, napfiíklad s rozhraním operátora nebo programovacím terminálem (pouze fiídicí systémy MicroLogix 1200R, 1762-LxxxxxR). Tlaãítko pfiepínání komunikace, které umoïàuje pfiepínat kanál 0 fiídicího systému mezi parametry uïivatelsky definované komunikace a nastaveními pfiedvolen mi z v roby, takïe lze snadno pfiepínat mezi protokoly Modbus RTU nebo ASCII (které nepodporují programování) na DF1 Full duplex (k nahrání/staïení, monitorování nebo editování va eho programu), aby se programovací poãítaã mohl pfiipojit k fiídicímu systému s neznám m nebo nesprávn m nastavením komunikaãních parametrû a bylo moïné odstranit problémy. Volitelné hodiny reálného ãasu, aby fiízení bylo moïné provádût podle skuteãného ãasu, dne v t dnu nebo jiného kalendáfiního ãasování. Voliteln pamûèov modul pro zálohování programu vnû, pro pfiepravu programu a jeho pfienos na jin fiídicí systém. ídicí program a data jsou spolehlivû zálohována ve vnitfiní pamûti flash, kdyï je systém bez elektrického napájení. Ochrana pfied stahováním datov ch souborû brání pozmûàování kritick ch uïivatelsk ch dat tím, Ïe by byla staïena z programovacích poãítaãû nebo pamûèov ch modulû. Dva vestavûné digitální ofiezávací potenciometry Matematické operace s 32bitov m signed integer Podpora plovoucí ãárky a datov ch souborû double integer Vestavûné funkce PID Svorkovnice s krytím IP 20 splàují celosvûtové bezpeãnostní standardy. Snímatelné svorkovnice na fiídicích systémech se 40 body umoïàují provést zapojení pfiedem. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

11 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page MicroLogix 1500 Popis MicroLogix 1500 je celosvûtovû uznávaná programovatelná logická platforma fiízení s je tû vyspûlej ími funkcemi a v konem neï MicroLogix Mnoho tûchto funkcí umoïàuje pouïít tento fiídicí systém v úlohách, pro které byly v minulosti zapotfiebí vût í fiídicí systémy. Architektura MicroLogix 1500 má inovaãní dvojdílnou konstrukci, která zabírá malé místo v rozvadûãi. Procesor a základní jednotky se zasouvají do sebe a tvofií cel fiídicí systém. Procesor a základnu lze nezávisle vymûàovat, takïe mûïete maximalizovat integrované vstupy/v stupy, pamûè a komunikaci, a souãasnû minimalizovat náklady na skladované díly. Moduly Bulletin 1769 Compact I/O roz ifiují integrované vstupy fiídicího systému a pfiispívají k vy í pfiizpûsobivosti pro irokou fiadu úloh. Tato velmi v konná a modulární platforma I/O umoïàuje pfiístup zepfiedu pro vyjímání a vkládání. Vyjímatelné svorkovnice navíc sniïují celkové náklady na systém tím, Ïe sniïují ãas spou tûní a údrïby. Nové funkce jsou k dispozici s roz ífien m uïivatelsk m rozhraním, které pouïívá soubory funkcí ke konsolidaci programovacích parametrû. To usnadàuje uïivatelské rozhraní a zvy uje v kon fiídicího systému. ídicí systém MicroLogix 1500 obsahuje v echny funkce systému MicroLogix 1200 a dal í funkce navíc.

12 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page V hody fiídicích systémû MicroLogix 1500 (kromû funkcí stejn ch jako u MicroLogix 1200) Velká pamûè pro fie ení celé kály úloh LSP: 7 K pro uïivatelsk program (3,65 K pro uïivatelsk program, 4 K pro uïivatelská data) 1764-LRP: 14 K pro uïivatelsk program (10 K pro uïivatelsk program, 4 K pro uïivatelská data) Pfiepínání mezi reïimy Run / Remote / Program ídicí systémy MicroLogix 1500 s procesorem 1764-LRP mohou provádût protokolování dat na základû ãasu nebo událostí. To umoïàuje fiídicímu systému ukládat datové záznamy s ãasov m razítkem, do oddûlené pamûèové oblasti 48 kb pro pozdûj í anal zu (vysledování trendu, stav vstupû/v stupû bûhem alarmu atd.) UloÏení receptury (aï 48 kb, které se odeãtou od pamûti pro protokolování dat), je pfiístupné z va eho uïivatelského programu, pfiiãemï lze rychle a snadno dávkovû mûnit data programu pro ãasovaãe, ãítaãe atd. Velké moïnosti roz ífiení vstupû/v stupû (aï 16 modulû pomocí fiad pro roz ífiení vstupû/v stupû a roz ífiení napájecího napûtí) Dal í konfigurovateln izolovan komunikaãní port RS-232 kanálu 1, na procesoru 1764-LRP Baterie pro energeticky nezávisl uïivatelsk program a uïivatelská data (integrovaná a volitelná náhrada) Voliteln nástroj pro pfiístup k datûm (1764-DAT) umoïàuje uïivateli mûnit hodnoty celoãíseln ch promûnn ch a bitové hodnoty v fiídicím systému nebo volitelnû tyto prvky chránit pouze pro monitor. Osm vysokorychlostních vstupû (pro fiídicí systémy se vstupy 24 V DC), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat po skupinách po ãtyfiech (0 aï 3 a 4 aï 7) jako dva vysokorychlostní ãítaãe 20 khz s osmi provozními reïimy. Dva vysokorychlostní v stupy, které lze konfigurovat jako 20 khz v stup PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) dodává se na fiídicích systémech s integrovan mi v stupy 24 V DC. Snímatelné svorkovnice na v ech základních jednotkách MicroLogix 1500 a modulech vstupû/v stupû umoïàují provést zapojení pfiedem.

13 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Kontrolní seznam pro výběr systému MicroLogix Následující kontrolní seznam pouïijte jako vodítko pro stanovení specifikace svého systému. Pfieskoãte v echny ãásti, které se va eho systému net kají. Krok Viz 1 Vyberte fiadu fiídicích systémû: MicroLogix 1000, 1100, 1200 nebo 1500 fiada fiídicích systémû podle pamûti, vstupû/v stupû, poïadovan ch funkcí pro fiízení a rozmûrû vezmûte v úvahu také budoucí poïadavky na roz ífiení vezmûte v úvahu poïadavek na online editování zvaïte, zda je zapotfiebí komunikace po síti pfii v bûru fiídicích systémû MicroLogix 1000, 1200 nebo 1500 postupujte podle publikace 1761-SG001 (PrÛvodce pro v bûr programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix) strana 13 2 Vyberte zafiízení komunikaãních rozhraní MicroLogix komunikaãní síè zaloïená na poïadavcích úlohy v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 3 Vyberte programovací software software vhodná sada programû RSLogix 500 pro va i úlohu v bûr zaznamenejte do záznam v bûru (zaãíná na stranû 39) 4 Vyberte kabely kabely prohlédnûte si oznaãení portû zafiízení a pak vyhledejte kabel v tabulce pro v bûr v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 5 Vyberte fiídicí systémy a pfiíslu enství MicroLogix 1100 fiídicí systém zkontrolujte v kon a konfigurace vstupû/v stupû, abyste zjistili katalogové ãíslo fiídicího systému; podrobnûj í informace naleznete ve specifikacích napájecího napûtí a vstupû/v stupû pfiíslu enství pamûèové moduly v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 6 Vyberte roz ífiení vstupû/v stupû MicroLogix 1100 Moduly vstupû/v stupû digitální, analogové a teplotní v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 7 VyplÀte soupis svého v bûru v echna katalogová ãísla poïadovaná pro specifikaci va eho systému strana 19 strana 25 strana 26 strana 29 strana 33 strana 39

14 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Vyberte řadu řídicích systémů: MicroLogix 1000, 1100, 1200 nebo 1500 Krok 1 Vyberte: fiada fiídicích systémû podle pamûti, vstupû/v stupû, pfiidan ch funkcí, programovacích instrukcí a rozmûrû vezmûte v úvahu také budoucí poïadavky na roz ífiení vezmûte v úvahu poïadavek na online editování zvaïte, zda je zapotfiebí komunikace po síti pokud si vybíráte MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 nebo MicroLogix 1500, vyhledejte si dal í informace v publikaci 1761-SG001 (prûvodce pro v bûr programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix). Proãtûte si funkce, programovací instrukce, specifikace a rozmûry fiídicího systému, abyste zjistili, jaká úroveà fiídicího systému MicroLogix je zapotfiebí. Funkce Porovnávací tabulka funkcí MicroLogix 1000, 1100, 1200 a 1500 MicroLogix MicroLogix ídicí systém âíslo modulu Bulletin pamûè (v uïivatelsk ch slovech) pro uïivatelsk program / uïivatelská data aï 1 K aï 6 K aï 7 K aï 8 K aï 14 K Online editování Program a data energeticky nezávislé pamûèov modul (pro zálohování a pfienos programu) vstupy/v stupy integrované digitální vstupy/v stupy (max.) integrované analogové vstupy/v stupy lokální roz ífiení vstupû/v stupû (max.) termoãlánek / RTD síèové roz ífiení vstupû/v stupû Pfiídavné funkce ofiezávací potenciometry PID vysokorychlostní ãítaãe (integrované) vysokorychlostní ãítaãe (roz ífiení) pohyb: v stupy modulované ífiky impulzu nebo sledu impulzû pro pouïití s krokovaãem nebo servem 1 K spojen (pfiedem konfigurováno) EEPROM pomocí programovacího handheldu 4 K / 4 K Bateriová záloha statické pamûti RAM MicroLogix 1200 / 1200R 4 K / 2 K Flash volitelné volitelné volitelné Dva proudové a dva napûèové vstupy s jedním proudov m nebo napûèov m v stupem na fiídicích systémech s 20 body dva vstupy 0 10 V DC na v ech fiídicích systémech Ïádné roz ífiení roz ífiení roz ífiení Ïádné Ïádné Ïádné MicroLogix LSP / LRP 3,6 K / 4 K 1764-LSP 10 K / 4 K 1764-LRP Bateriová záloha statické pamûti RAM DeviceNet se skenerem SDN mûïe ovládat 63 zafiízení slave (napfiíklad 1769-ADN s aï 30 moduly vstupû/v stupû na jednom zafiízení 1769-ADN) dva (digitální) 2 2 jeden pfii 6,6 khz jeden pfii 20 khz jeden pfii 20 khz dva pfii 20 khz s 1769-HSC dvû kvadratury nebo ãtyfii pulz/ãítaã pfii 1 MHz dva pfii 20 khz jeden pfii 20 khz dva pfii 20 khz

15 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Porovnávací tabulka funkcí MicroLogix 1000, 1100, 1200 a 1500 ídicí systém MicroLogix 1000 MicroLogix 1100 MicroLogix 1200 / 1200R MicroLogix LSP / 1764-LRP âíslo modulu Bulletin hodiny reálného ãasu integrované volitelné volitelné nástroj pro pfiístup k datûm volitelné LCD: sledování vstupû/v stupû a stavu fiídicího systému / integrovan nastavení dat protokolování dat aï 128 kb aï 48 kb, 1764-LRP pfiedpis (pouïívá pamûè pro protokolování dat) aï 68 kb operace s plovoucí ãárkou ASCII datové soubory Programování Windows software RSLogix 500 programovací handheld komunikace sériové porty jeden RS-232, 8 pinû, mini DIN Ethernetové porty jeden izolovan RS- 232 / RS-485, kombinovan, 8 pinû, mini DIN jeden 10/100 Mb/s RJ-45 (1) 8 pinû, mini DIN, fiídicí systémy 1200 (1) 8 pinû, mini DIN & (1) 8 pinû, mini DIN programování/ port pouze pro HMI fiídicí systémy 1200R aï 48 kb, 1764-LRP (1764-LSP umí pouïívat programovou pamûè) (1) 8 pinû, mini DIN procesory 1764-LSP (1) 8 pinû, mini DIN & (1) izolovan, 9 pinû, D-shell, procesory 1764-LRP DeviceNet zasílání zpráv peerto-peer / funkce zafiízení slave s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI skener DeviceNet, s komunikací master a peer-topeer zasílání zpráv EtherNet/IP peer-to-peer s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET- ENIW integrované nebo w/ 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW s 1769-SDN (pouze 1764-LRP) s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW schopnosti webového serveru s 1761-NET-ENIW integrovan nebo s 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENIW DH-485 Networking s 1761-NET-AIC integrované s 1761-NET-AIC s 1761-NET-AIC SCADA RTU DF1 Half- Duplex pouze slave master / slave master / slave master / slave SCADA RTU DF1 rádiov modem SCADA RTU Modbus RTU master / slave master / slave master / slave ASCII ãtení/zápis Provozní napûtí 120 /240 V AC 24 V DC Osvûdãení od úfiadû CE, C-Tick, UL a C-UL (vãetnû tfiídy 1, oddíl 2 pro nebezpeãná prostfiedí)

16 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Programovací instrukce ídicí systémy MicroLogix mají nejrûznûj í funkce potfiebné pro nejrûznûj í úlohy. ídicí systémy pouïívají následující typy instrukcí: Základní instrukce (tj. Examine if On, Examine if Off) Instrukce k porovnávání dat (tj. Equal, Greater than or Equal, Less than or Equal) Instrukce pro manipulaci s daty (tj. Copy, Move) Matematické instrukce (tj. Add, Subtract, Multiply) Instrukce pro fiízení prûbûhu programu (tj. Jump, Subroutine) Instrukce pro specifickou úlohu (tj. Programmable Limit Switch, Sequencer) Instrukce pro vysokorychlostní ãítaã Instrukce High-Speed PTO (Pulse Train Output) a PWM (Pulse Width Modulated) (pouze pro MicroLogix 1100, 1200 a 1500) Komunikaãní instrukce (vãetnû ASCII pouze pro MicroLogix 1100, 1200 a 1500) Instrukce pro recepturu (pouze MicroLogix 1100 a 1500) Instrukce pro protokolování dat (pouze procesor MicroLogix 1100 a LRP) LCD instrukce(pouze MicroLogix 1100)

17 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Specifikace fiídicího systému pro fiídicí systém MicroLogix 1100 Obecná specifikace fiídicího systému Specifikace UÏivatelsk program a pamûè pro data Datové prvky MicroLogix 1100 (Bulletin 1763) 8 K RAM, zálohovaná baterií 4 K uïivatelského programu, 4 K uïivatelsk ch dat konfigurovatelné, uïivatelsky definovaná struktura souboru, 4 K max. velikost dat Ekologické specifikace a osvûdãení Specifikace ídicí systémy 1763 Provozní teplota C Skladovací teplota C Relativní vlhkost 5 95 % nekondenzující Vibrace Pfii provozu: Hz, 5 g, 0,015 v max. vrchol-vrchol (provoz relé: 1,5 g) Náraz, pfii provozu 30 g; 3 pulzy v kaïdém smûru, kaïdá osa (provoz relé: 10 g) Náraz, mimo provoz 50 g montáï na panel (40 g montáï na DIN li tu); 3 pulzy v kaïdém smûru, kaïdá osa Osvûdãení Elektrické/EMC ESD imunita Odolnost vyzafiování Odolnost RF vyzafiování EFT/B odolnost odolnost napûèov m piãkám odolnost svedené RF Svedené emise Vyzafiované emise Testy vedení UL uvedeno prûmyslové fiídicí vybavení pro pouïití v tfiídû 1, oddílu 2, nebezpeãná prostfiedí, skupiny A, B, C, D C-UL uvedené prûmyslové fiídící vybavení pro pouïití v Kanadû Znaãka CE pro v echny pfiíslu né smûrnice Znaãka C pro v echny pfiíslu né zákony ídicí systém pro el testy na následujících úrovních EN kv kontakt, 8 kv vzduch, 4 kv nepfiím ENV V/m, 1000 MHz EN V/m, MHz (alternativnû, MHz), 80 % amplitudová modulace, +900 MHz klíãovaná modulace nosné frekvence EN napájení, vstupy/v stupy: 2 kv, 5 khz komunikaãní kabel: 1 kv, 5 khz EN nestínûn komunikaãní kabel: 2 kv CM (spoleãn reïim), 1 kv DM (diferenciální reïim) stínûn komunikaãní kabel: 1 kv galvanická ochrana vstupy/v stupy: 2 kv CM (spoleãn reïim), 1 kv DM (diferenciální reïim) elektrické napájení AC: 4 kv CM (spoleãn reïim), 2 kv DM (diferenciální reïim) elektrické napájení DC: 500 V CM (spoleãn reïim), 500 V DM (diferenciální reïim) pomocn v stup AC/DC: 500 V CM (spoleãn reïim), 500 V DM (diferenciální reïim) EN napájení, vstupy/v stupy: 10 V, 150 khz 80 MHz EN Vstup napájení AC: 150 khz 30 MHz EN MHz 1000 MHz EN vstup napájení AC: pokles napûtí: -30 % za 10 ms, -60 % za 100 ms pfieru ení napûtí: pro napûtí vy í neï -95 % po dobu 5 sek. kolísání napûtí: +10 % za 15 minut vstup elektrického napájení DC kolísání napûtí: +20 % za 15 minut, -20 % za 15 minut

18 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Rozmûry fiídicího systému Rozmûry jsou uvedeny v milimetrech. Vzdálenost od fiídicího systému = 50 mm ode v ech stran, pro dostateãné odvûtrání. Plán rozmûrû fiídicího systému MicroLogix 1100 C A B 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB Rozmûry fiídicího systému MicroLogix 1100 Rozmûry A B C 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, BBB 90 mm 110 mm 87 mm

19 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Rozmûry roz ífiení vstupû/v stupû 1762 A Rozmûr A B C Modul roz ífiení vstupû/v stupû 90 mm 40 mm 87 mm C B Vzdálenost od fiídicího systému ídicí systém se montuje vodorovnû, s roz ifiujícími vstupy/v stupy smûfiujícími na pravou stranu fiídicího systému. Po v ech ostatních stranách ponechejte 50 mm volného prostoru pro dostateãné odvûtrávání, jak je ukázáno níïe. ESC OK MontáÏ na DIN li tu Maximální vysunutí západky je 14 mm v otevfiené poloze. Pro demontáï fiídicího systému je zapotfiebí ploch roubovák. ídicí systém mûïe b t namontován na DIN li tu EN x 7.5 nebo EN x 15. Rozmûry pro montáï na DIN li tu jsou uvedeny níïe. B A Rozmûr A B C V ka 90 mm 27,5 mm 27,5 mm C

20 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Vyberte komunikační rozhraní MicroLogix Krok 2 Vyberte: komunikaãní síè podle poïadavkû úlohy v bûr zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) Komunikaãní sítû ídicí systémy MicroLogix umoïàují vybrat síè, která nejlépe vyhovuje va im potfiebám. kombinovan port kanál 0, izolovan RS-232 / RS-485 pro komunikaci RS-232: pfienosové rychlosti 300; 600; 1200; 4800; 9600; 19,2 k a 38,4 k hardwarové handshake signály RTS/CTS pfiipojení k sítím DH-485, DeviceNet a Ethernet prostfiednictvím modulû rozhraní 1761-NET-AIC, 1761-NET-DNI a 1761-NET-ENI(fiídicí systémy MicroLogix 1100 se také pfiipojují k DH-485 pfiímo kabelem 1763-NC01 na kanál 0 a k sítím Ethernet pfiímo na kanál 1. ídicí systémy MicroLogix 1500 také poskytují funkce DeviceNet Master prostfiednictvím modulu skeneru 1769-SDN DeviceNet) pfiipojení k modemûm pro dálkovou komunikaci zasílání zpráv ASCII umoïàuje vytáãené pfiipojení DF1 Half-Duplex Slave DF1 Full-Duplex Master Modbus RTU master / slave prostfiednictvím modulu 1761-NET-AIC (fiídicí systémy MicroLogix 1100 lze také pfiipojit k zafiízení Modbus RTU master / slave pfiímo kabelem 1763-NC01 na kanál 0) Poznámka: ídicí systém MicroLogix 1100 neposkytuje napájení 24 V DC pro síèové rozhraní, kdeïto v echny ostatní fiídicí systémy MicroLogix ano. Napájení pro komunikaci 24 V DC musí b t zaji tûno externû, kdyï se moduly 1761-NET-AIC nebo 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW pouïívají s fiídicím systémem MicroLogix ídicí systémy MicroLogix 1100 zaji Èují pfiím pfiístup k sítím RS-485 pomocí stejn ch pinû pouïívan ch v ostatních fiídicích systémech MicroLogix pro komunikaãní napájení 24 V DC.

MICROLOGIX MICROLOGIX JEDNA ŘADA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ MICRO PRO KAŽDOU APLIKACI A KAŽDÝ ROZPOČET

MICROLOGIX MICROLOGIX JEDNA ŘADA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ MICRO PRO KAŽDOU APLIKACI A KAŽDÝ ROZPOČET Bulletin 1761 1763 1762 1766 1764-LSP, 1764-LRP Typ MicroLogix 1000 MicroLogix 1100 MicroLogix 1200 MicroLogix 1400 MicroLogix 1500 Paměť Prostor pro uživatelské programování/data Protokolování dat/ ukládání

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Řada Micro800 PLC. Využívá vývojový a konfigurační software Allen-Bradley Connected Components Workbench

Řada Micro800 PLC. Využívá vývojový a konfigurační software Allen-Bradley Connected Components Workbench Řada Micro800 PLC Využívá vývojový a konfigurační software Allen-Bradley Connected Components Workbench PLC Micro800 a software Connected Components Workbench Snažíte se jakožto výrobce snížit pořizovací

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa Michal Kahánek ovatelné (C / C++) Distribuované aktivní (Click & Go) Distribuované pasivní Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa iologik W5348-HSDPA-C programmable automation controller iologik W5300

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Ovládací jednotky FED

Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED hlavní údaje Multifunkční při použití Rozhraní člověk-stroj FED slouží ke zjednodušení řízení úloh automatizace na úrovni strojů a udávají nové měřítko pro funkce

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

Modulární řídicí systémy CECX

Modulární řídicí systémy CECX Všeobecné údaje Mnohostrannost Řídicí systém je koncipován jako kombinace řídicího systému Master a ovladače k ovládání pohybů. Jedná se o výkonnou řídicí jednotku, která Hospodárnost dokáže provádět rozsáhlé

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660, fax: (203) 359-7700

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

Ovladače motorů CMMS-ST, pro krokové motory

Ovladače motorů CMMS-ST, pro krokové motory Porovnání ovladačů motoru ovladač motoru CMMP-AS CMMS-ST pro druh motoru servomotor krokový motor počet polohovacích pohybů v paměti 255 63 odměřovací systém analogový/inkrementální/absolutní inkrementální

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí DDC (Direct digital control) regulátory mark320 a mark220 jsou volně programovatelné podstanice s MPC5200 procesorem a OS Linux. Jsou vhodné pro řízení velkých aplikací

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra CONTEG DATA SHEET verze: 0-07-0 DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY SYSTÉM MONITOROVÁNÍ PROSTŘEDÍ ROZVADĚČE CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 6 9 8 Fax: +40 6 9

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box

verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box verze 4.0 Návod k použití Plantyst Box Společnost Plantyst dodává Plantyst box formou pronájmu specializované HW zařízení, určené pro sběr dat přímo ze strojů zákazníka. Plantyst box je průmyslový mikropočítač

Více

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra version: 06-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY RACK MONITORING SYSTEMS CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 6 9 8 Fax: +40 6 9 9 Výrobní

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Vyspělý modulární řídicí a kontrolní systém doprovodného otápění montovaný do rozvaděče

Vyspělý modulární řídicí a kontrolní systém doprovodného otápění montovaný do rozvaděče DIGITRACE NGC-40 Vyspělý modulární řídicí a kontrolní systém doprovodného otápění montovaný do rozvaděče Místní konfigurace a monitorování pomocí dotykového displeje DigiTrace Touch 1500 Přehled výrobku

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Software pro návrh a konfiguraci

Software pro návrh a konfiguraci Software pro návrh a konfiguraci RSLogix 5000 Co je nového ve verzi 20 Vylepšení verze 20 Nejaktuálnější vydání softwaru RSLogix 5000 poskytuje vysoký výkon integrovaného řídicího systému pro výrobce strojů,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Co mají společného Internet věcí a Altivar Process?

Co mají společného Internet věcí a Altivar Process? Co mají společného Internet věcí a Altivar Process? Pomohou vám dosáhnout optimálního výkonu procesů i žádoucího zisku Více informací: 1 Kontrola nad všemi vrstvami systému je cestou k efektivním procesům

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Víceokruhový elektronický řídicí monitorovací a rozvodný systém doprovodného otápění, montovaný do rozvaděče

Víceokruhový elektronický řídicí monitorovací a rozvodný systém doprovodného otápění, montovaný do rozvaděče DIGITRACE NGC-30 Víceokruhový elektronický řídicí monitorovací a rozvodný systém doprovodného otápění, montovaný do rozvaděče Kabelový žlab Moduly skříní pro zásuvné karty SVORKOVÁ PÁSKA PODSTAVEC HLAVNÍ

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu 11.2010 page 1 Fieldbus rozvíjející se technologie Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Host Exi-Fieldbus < 4 zařízení FISCO-Fieldbus

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více