Podpora od Rockwell Automation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora od Rockwell Automation"

Transkript

1 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese naleznete technické pfiíruãky, mnoho odpovûdí na ãasto kladené otázky, technické informace a poznámky k aplikacím, zdrojové kódy a odkazy na softwarové servisní balíky a funkci MySupport, kterou si mûïete pfiizpûsobit, abyste mohli co nejvíce vyuïívat tyto nástroje. Jako dal í úroveà technické telefonické podpory pro instalaci, konfiguraci a odstraàování problémû vám nabízíme programy TechConnect Support. Dal í informace vám sdûlí vá místní distributor nebo zástupce spoleãnosti Rockwell Automation mûïete také nav tívit stránky Pomoc pfii instalaci JestliÏe budete mít problém s hardwarov m modulem do prvních 24 hodin po instalaci, projdûte si prosím informace obsaïené v této pfiíruãce. MÛÏete se také obrátit na speciální telefonní ãíslo podpory zákazníkûm, kde mûïete získat první pomoc pro spu tûní a provoz modulu. Spojené státy Mimo Spojené státy pondûlí pátek, V souvislosti s jak mikoli otázkami technické podpory se prosím obraète se zástupce spoleãnosti Rockwell Automation. Vrácení nového v robku, kdyï nejste spokojeni Ve keré své v robky testujeme, aby pfii odeslání z v roby byly plnû funkãní. JestliÏe v ak v robek nefunguje a je zapotfiebí jej vrátit: Spojené státy Mimo Spojené státy ObraÈte se na svého distributora. Pro proces vrácení musíte uvést ãíslo pfiípadu Customer Support (toto ãíslo vám sdûlíme na v e uvedeném telefonním ãísle). Proces vrácení s vámi vyfiídí místní zástupce spoleãnosti Rockwell Automation. MicroLogix, SLC a RSLogix jsou obchodní znaãky spoleãnosti Rockwell Automation, Inc. Modbus je obchodní znaãka spoleãnosti Modicon. Power, Control and Information Solutions Headquarters Severní a Jižní Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI USA, Tel: , Fax: Evropa/Střední Východ/Afrika: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, B-1170 Brussels, Tel: , Fax: Asie a Pacifická oblast: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: , Fax: Česká republika: Rockwell Automation s.r.o., Pekařská 695/10a, Praha 5, Tel: , Fax: Publikace 1763-SG001A-CS-P srpen 2005 Copyright 2005 Rockwell Automation, Inc. V echna práva vyhrazena. Vyti tûno v USA.

2 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 121 MicroLogix 1100 PRŮVODCE PRO VÝBĚR PROGRAMOVATELNÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM 1763

3 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 2 2

4 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 3 3 Přehled řady MicroLogix ada programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix umoïàuje ãtyfii úrovnû fiízení. Moduly MicroLogix 1000 jsou malé velikostí a velké sv m v konem nabízejí funkce fiízení v cenovû dostupném a kompaktním provedení. Modul MicroLogix 1200 je mal, takïe se vejde do stísnûného prostoru, ale dostateãnû velk pro celou fiadu úloh. Modul MicroLogix 1500 je navrïen tak, aby byl roz ífiiteln podle va ich potfieb a nabízí vysokou úroveà fiízení v nejrûznûj ích úlohách. Nejnovûj í ãlen fiady MicroLogix je modul MicroLogix 1100, kter dále roz ifiuje uplatnûní této fiady a nabízí nové pfiínosné funkce za pfiijatelnou cenu. MicroLogix 1100 Popis MicroLogix 1100 je na e nejnovûj í fiada fiídicích systémû, která doplàuje oblíbené fiídicí systémy MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 a MicroLogix 1500 a je navrïena pro ir í kálu úloh, protoïe zahrnuje integrované analogové vstupy, pfiipojení k síti ethernet a moïnosti vizualizace. ídicí systémy MicroLogix 1100 mají stejné hlavní funkce, které mûïete u fiady MicroLogix oãekávat, pfiiãemï jsou tyto funkce roz ífieny, aby zahrnovaly opravdové online editování. ídicí systémy MicroLogix 1100 doplàují na e low-end fiídicí systémy pro úlohy, které vyïadují aï 80 digitálních vstupû/v stupû. KaÏd modul MicroLogix 1100 obsahuje dva integrované analogové vstupy, 10 digitálních vstupû a 6 digitálních v stupû. U tohoto fiídicího systému lze také poãet vstupû/v stupû roz ífiit pomocí stejn ch modulû, jako pro MicroLogix S jedním fiídicím systémem MicroLogix 1100 lze pouïít aï ãtyfii moduly I/O Pomocí nejnovûj í verze na eho celosvûtovû osvûdãeného programovacího softwaru RSLogix 500 lze fiídicí systém MicroLogix 1100 naprogramovat sadou instrukcí, které jsou spoleãné pro fiady fiídicích systémû MicroLogix 1000, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 a SLC 500. Verze softwaru RSLogix 500 Starter, Standard, a Professional podporují fiadu MicroLogix 1100 vãetnû editovacích funkcí. KaÏd fiídicí systém podporuje vestavûn kombinovan port RS-232 / RS-485 pro sériovou a síèovou komunikaci a druh vestavûn port EtherNet/IP, kter podporuje zasílání zpráv peer-to-peer po ethernetu. Integrovan LCD displej umoïàuje sledovat fiídicí systém a stav I/O také mûïete provádût zmûny binárních a ãíseln ch dat. Operaãní systém uloïen v pamûti flash lze upgradovat pfiímo u vás, ãímï jsou chránûny va e investice a je zaji tûno, Ïe budete mít k dispozici nová vylep ení. ídicí systém lze snadno aktualizovat nejnovûj ím firmwarem, kter lze stáhnout z webové stránky.

5 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 4 4 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1100 PamûÈ 8 K (4 K pro uïivatelské programy, 4 K pro uïivatelská data) pro fie ení nejrûznûj ích úloh Opravdové online editování umoïàuje ladit programy, vãetnû PID, aniï byste pfie li do reïimu off-line. Podpora pro online editování MicroLogix 1100 v programech RSLogix 500 Professional, Standard a Starter verze 7.0 a vy í. Pfiepínání mezi reïimy Run/Remote/Program Naãasované protokolování nebo protokolování spou tûné událostmi ukládá data fiídicího systému s voliteln m ãasov m razítkem v oddûlené pamûti 128 kb pro pozdûj í anal zu (sledování trendû, stav vstupû/v stupû pfii stavu alarmu atd.) UloÏení receptury (aï 64 kb, které se odeãtou od pamûti pro protokolování dat), je pfiístupné z va eho uïivatelského programu, pfiiãemï lze rychle a snadno dávkovû mûnit data programu pro ãasovaãe, ãítaãe atd. Lze roz ífiit vstupy/v stupy (aï ãtyfii moduly I/O 1762, v jakékoli kombinaci) âtyfii vysokorychlostní vstupy (pouze 1763-L16BWA a 1763-L16BBB), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat jako jeden vysokorychlostní 20 khz ãítaã s osmi reïimy provozu Dva vestavûné analogové vstupy 0 10 V DC s rozli ením 10 bitû (neizolované) Dva vysokorychlostní v stupy, které lze konfigurovat jako 20 khz v stupy PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) (pouze 1763-L16BBB) Více spoleãn ch vstupû vám umoïàuje pouïívat fiídicí systém pro napájená nebo zdrojová vstupní zafiízení a více spoleãn ch v stupû zaji Èuje individuální izolaci v úlohách s více rûzn mi v stupními napûtími. Jedno volitelné ãasované pfieru ení STI (selectable timed interrupt), 1 ms Vysoké rozli ení, ãasovaãe 1 ms Komunikaãní kanál 0 zaji Èuje izolovanou elektrickou kompatibilitu RS-232 nebo RS-485 (volitelné pomocí komunikaãních kabelû)

6 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 5 5 Rozhraním RS-232 podporujeme DF1 Full Duplex / DF1 Half Duplex Master a Slave / DF1 Radio Modem / ASCII. Také DH-485, Modbus RTU Master a Slave jsou podporovány pomocí modulu 1761-NET-AIC viz ãást Rozhraním RS-485" níïe. Rozhraním RS-485 podporujeme pfiímé rozhraní na DH-485 a sítû Modbus RTU Master / Slave (bez vnûj ího elektrického konvertoru rozhraní). Komunikaãní kanál 1 se skládá z integrovaného portu RJ45, kter podporuje EtherNet/IP pro zasílání zpráv peer-to-peer. Tento port s rychlostí 10/100 Mb/s podporuje BOOTP a DHCP Tlaãítko pfiepínání komunikace, které umoïàuje pfiepínat kanál 0 fiídicího systému mezi parametry uïivatelsky definované komunikace a nastaveními pfiedvolen mi z v roby, takïe lze snadno pfiepínat mezi protokoly Modbus RTU nebo ASCII (které nepodporují programování) na DF1 Full duplex (k nahrání/staïení, monitorování nebo editování va eho programu), aby se programovací poãítaã mohl pfiipojit k fiídicímu systému s neznám m nebo nesprávn m nastavením komunikaãních parametrû a bylo moïné odstranit problémy. Integrované hodiny reálného ãasu Voliteln pamûèov modul pro zálohování programu vnû, pro pfiepravu programu a jeho pfienos na jin fiídicí systém. Program a data v fiídicím systému jsou také ji tûna baterií, aby byla spolehlivû uloïena. Ochrana pfied stahováním datov ch souborû brání pozmûàování kritick ch uïivatelsk ch dat tím, Ïe by byla staïena z programovacích poãítaãû nebo pamûèov ch modulû. Vestavûn LCD displej umoïàuje pfiístup ke 48 bitûm a 48 ãíslûm, která lze mûnit nebo volitelnû chránit tím, Ïe k nim mûïe pfiistupovat pouze operátor prostfiednictvím monitoru. Nová instrukce LCD displeje umoïàuje, aby fiídicí systém vydával zprávy do LCD displeje a volitelnû pfiijímal vstupy od uïivatele. IP adresu lze monitorovat pfiímo pomocí vestavûného LCD displeje. Dva vestavûné digitální ofiezávací potenciometry Matematické operace s 32bitov m signed integer Podpora plovoucí ãárky a datov ch souborû double integer Vestavûné funkce PID Svorkovnice s krytím IP 20 splàují celosvûtové bezpeãnostní standardy. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

7 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 6 6 P řehled dalších řídicíc h systémů řady MicroLogix MicroLogix 1000 Popis ídicí systém MicroLogix 1000 je zaloïen na architektufie osvûdãené fiady fiídicích systémû SLC 500 a pfiiná í vysokou rychlost, silné instrukce a flexibilní komunikaci pro úlohy, které vyïadují kompaktní a cenovû v hodná fie ení. Programovateln fiídicí systém MicroLogix 1000 se dodává ve verzích s 10bodov mi, 16bodov mi nebo 32bodov mi digitálními vstupy/v stupy. Analogové verze se také dodávají s 20 body digitálních vstupû/v stupû, se 4 analogov mi vstupy (dva napûèové a dva proudové) a jedním analogov m v stupem (lze konfigurovat na napûtí nebo proud). Obvody analogov ch vstupû/v stupû pro jednotky MicroLogix 1000 jsou integrovány do základního fiídicího systému, tj. nejsou zaji Èovány pfiídavn mi moduly. PouÏívání analogov ch signálû je tedy cenovû velmi efektivní. ídicí systém MicroLogix 1000 pouïívá programovací software RSLogix 500 a má stejnou sadu instrukcí jako fiídicí systémy fiady MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 a SLC 500.

8 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 7 7 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1000 Pfiedem nakonfigurovan 1 K program a datová pamûè pro snaz í konfiguraci (bity, integery, ãasovaãe, ãítaãe atd.). Rychlé zpracování umoïàuje typickou rychlost 1,5 ms pro program s 500 instrukcemi. Integrovaná pamûè EEPROM uchová ve kerou va i pfiíãkovou logiku a data, kdyï dojde k v padku napájení fiídicího systému, takïe není nutné mít záloïní baterii ani oddûlen pamûèov modul. Více spoleãn ch vstupû umoïàuje pouïívat fiídicí systém pro napájená nebo zdrojová vstupní zafiízení a více spoleãn ch v stupû zaji Èuje izolaci v úlohách s více rûzn mi v stupními napûtími. Komunikaãní kanál RS-232 umoïàuje snadnou propojitelnost s osobním poãítaãem pro nahrání, staïení a monitorování programu pomocí více protokolû vãetnû DF1 Full Duplex. Podpora protokolu RTU slave pomocí DF1 Half-Duplex Slave umoïàuje, aby aï 254 uzlû komunikovalo s jedním zafiízením master pomocí rádiov ch modemû, modemû na pronajaté lince nebo satelitních propojení. Zasílání zpráv peer-to-peer umoïàuje propojit aï 32 fiídicích systémû na síti DH-485 (pomocí modulu 1761-NET-AIC). Roz ífiené komunikaãní sítû vãetnû DeviceNet a EtherNet/IP prostfiednictvím komunikaãních modulû 1761-NET-DNI a 1761-NET-ENI. ídicí systémy, které mají vstupy 24 V DC zahrnují vestavûn vysokorychlostní ãítaã (6,6 khz). Nastavitelné DC vstupní filtry umoïàují pfiizpûsobit pro potfieby va í úlohy ãas odezvy na vstupy a potlaãení umu. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

9 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 8 8 MicroLogix 1200 Popis ídicí systémy MicroLogix 1200 nabízejí vy í v poãetní v kon a vy í pfiizpûsobivost vstupû/v stupû neï fiídicí systémy MicroLogix 1000, takïe s nimi lze vyfie it mnoho potfieb dané úlohy. Dodávají se ve verzích s 24 body a 40 body, pfiiãemï poãet vstupû/v stupû lze roz ífiit pomocí modulû I/O. ídicí systémy tedy mohou b t vût í, lze je více pfiizpûsobit úlohám, lze je roz ífiit za niï í náklady a na skladû nemusí b t tolik dílû. Operaãní systém uloïen v pamûti flash lze upgradovat pfiímo u vás, takïe budete mít vïdy k dispozici nejaktuálnûj í funkce, aniï byste museli vymûàovat hardware. ídicí systém lze snadno aktualizovat nejnovûj ím firmwarem, kter lze stáhnout z webové stránky. ídicí systém MicroLogix 1200 je zaloïen na systému MicroLogix 1000, ale má dal í v hody.

10 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 9 9 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1200 Velká pamûè 6 K (4 K pro uïivatelsk program, 2 K pro uïivatelská data) pro fie ení celé fiady úloh MoÏnosti roz ífiení vstupû/v stupû s velk m v konem (aï 6 modulû v závislosti na poïadovaném proudu / pfiíkonu) âtyfii vysokorychlostní vstupy (pro fiídicí systémy se vstupy 24 V DC), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat jako jeden vysokorychlostní 20 khz ãítaã s osmi provozními reïimy Jeden vysokorychlostní v stup, kter lze konfigurovat jako 20 khz v stup PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) dodává se na fiídicích systémech s integrovan mi v stupy 24 V DC Jedno volitelné ãasované pfieru ení STI, 1 ms Vysoké rozli ení, ãasovaãe 1 ms Stejné vyspûlé moïnosti komunikace jako u MicroLogix 1000, vãetnû sítí peer-to-peer a SCADA/RTU, DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Slave, DH-485, DeviceNet a EtherNet/IP, navíc DF1 Half Duplex Master, Modbus Master a Slave, a protokoly DF1 Radio Modem âtení a zápis v ASCII Dal í programovací / HMI port zaji Èující konektivitu pro zafiízení kompatibilní s DF1 Full Duplex, napfiíklad s rozhraním operátora nebo programovacím terminálem (pouze fiídicí systémy MicroLogix 1200R, 1762-LxxxxxR). Tlaãítko pfiepínání komunikace, které umoïàuje pfiepínat kanál 0 fiídicího systému mezi parametry uïivatelsky definované komunikace a nastaveními pfiedvolen mi z v roby, takïe lze snadno pfiepínat mezi protokoly Modbus RTU nebo ASCII (které nepodporují programování) na DF1 Full duplex (k nahrání/staïení, monitorování nebo editování va eho programu), aby se programovací poãítaã mohl pfiipojit k fiídicímu systému s neznám m nebo nesprávn m nastavením komunikaãních parametrû a bylo moïné odstranit problémy. Volitelné hodiny reálného ãasu, aby fiízení bylo moïné provádût podle skuteãného ãasu, dne v t dnu nebo jiného kalendáfiního ãasování. Voliteln pamûèov modul pro zálohování programu vnû, pro pfiepravu programu a jeho pfienos na jin fiídicí systém. ídicí program a data jsou spolehlivû zálohována ve vnitfiní pamûti flash, kdyï je systém bez elektrického napájení. Ochrana pfied stahováním datov ch souborû brání pozmûàování kritick ch uïivatelsk ch dat tím, Ïe by byla staïena z programovacích poãítaãû nebo pamûèov ch modulû. Dva vestavûné digitální ofiezávací potenciometry Matematické operace s 32bitov m signed integer Podpora plovoucí ãárky a datov ch souborû double integer Vestavûné funkce PID Svorkovnice s krytím IP 20 splàují celosvûtové bezpeãnostní standardy. Snímatelné svorkovnice na fiídicích systémech se 40 body umoïàují provést zapojení pfiedem. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

11 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page MicroLogix 1500 Popis MicroLogix 1500 je celosvûtovû uznávaná programovatelná logická platforma fiízení s je tû vyspûlej ími funkcemi a v konem neï MicroLogix Mnoho tûchto funkcí umoïàuje pouïít tento fiídicí systém v úlohách, pro které byly v minulosti zapotfiebí vût í fiídicí systémy. Architektura MicroLogix 1500 má inovaãní dvojdílnou konstrukci, která zabírá malé místo v rozvadûãi. Procesor a základní jednotky se zasouvají do sebe a tvofií cel fiídicí systém. Procesor a základnu lze nezávisle vymûàovat, takïe mûïete maximalizovat integrované vstupy/v stupy, pamûè a komunikaci, a souãasnû minimalizovat náklady na skladované díly. Moduly Bulletin 1769 Compact I/O roz ifiují integrované vstupy fiídicího systému a pfiispívají k vy í pfiizpûsobivosti pro irokou fiadu úloh. Tato velmi v konná a modulární platforma I/O umoïàuje pfiístup zepfiedu pro vyjímání a vkládání. Vyjímatelné svorkovnice navíc sniïují celkové náklady na systém tím, Ïe sniïují ãas spou tûní a údrïby. Nové funkce jsou k dispozici s roz ífien m uïivatelsk m rozhraním, které pouïívá soubory funkcí ke konsolidaci programovacích parametrû. To usnadàuje uïivatelské rozhraní a zvy uje v kon fiídicího systému. ídicí systém MicroLogix 1500 obsahuje v echny funkce systému MicroLogix 1200 a dal í funkce navíc.

12 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page V hody fiídicích systémû MicroLogix 1500 (kromû funkcí stejn ch jako u MicroLogix 1200) Velká pamûè pro fie ení celé kály úloh LSP: 7 K pro uïivatelsk program (3,65 K pro uïivatelsk program, 4 K pro uïivatelská data) 1764-LRP: 14 K pro uïivatelsk program (10 K pro uïivatelsk program, 4 K pro uïivatelská data) Pfiepínání mezi reïimy Run / Remote / Program ídicí systémy MicroLogix 1500 s procesorem 1764-LRP mohou provádût protokolování dat na základû ãasu nebo událostí. To umoïàuje fiídicímu systému ukládat datové záznamy s ãasov m razítkem, do oddûlené pamûèové oblasti 48 kb pro pozdûj í anal zu (vysledování trendu, stav vstupû/v stupû bûhem alarmu atd.) UloÏení receptury (aï 48 kb, které se odeãtou od pamûti pro protokolování dat), je pfiístupné z va eho uïivatelského programu, pfiiãemï lze rychle a snadno dávkovû mûnit data programu pro ãasovaãe, ãítaãe atd. Velké moïnosti roz ífiení vstupû/v stupû (aï 16 modulû pomocí fiad pro roz ífiení vstupû/v stupû a roz ífiení napájecího napûtí) Dal í konfigurovateln izolovan komunikaãní port RS-232 kanálu 1, na procesoru 1764-LRP Baterie pro energeticky nezávisl uïivatelsk program a uïivatelská data (integrovaná a volitelná náhrada) Voliteln nástroj pro pfiístup k datûm (1764-DAT) umoïàuje uïivateli mûnit hodnoty celoãíseln ch promûnn ch a bitové hodnoty v fiídicím systému nebo volitelnû tyto prvky chránit pouze pro monitor. Osm vysokorychlostních vstupû (pro fiídicí systémy se vstupy 24 V DC), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat po skupinách po ãtyfiech (0 aï 3 a 4 aï 7) jako dva vysokorychlostní ãítaãe 20 khz s osmi provozními reïimy. Dva vysokorychlostní v stupy, které lze konfigurovat jako 20 khz v stup PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) dodává se na fiídicích systémech s integrovan mi v stupy 24 V DC. Snímatelné svorkovnice na v ech základních jednotkách MicroLogix 1500 a modulech vstupû/v stupû umoïàují provést zapojení pfiedem.

13 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Kontrolní seznam pro výběr systému MicroLogix Následující kontrolní seznam pouïijte jako vodítko pro stanovení specifikace svého systému. Pfieskoãte v echny ãásti, které se va eho systému net kají. Krok Viz 1 Vyberte fiadu fiídicích systémû: MicroLogix 1000, 1100, 1200 nebo 1500 fiada fiídicích systémû podle pamûti, vstupû/v stupû, poïadovan ch funkcí pro fiízení a rozmûrû vezmûte v úvahu také budoucí poïadavky na roz ífiení vezmûte v úvahu poïadavek na online editování zvaïte, zda je zapotfiebí komunikace po síti pfii v bûru fiídicích systémû MicroLogix 1000, 1200 nebo 1500 postupujte podle publikace 1761-SG001 (PrÛvodce pro v bûr programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix) strana 13 2 Vyberte zafiízení komunikaãních rozhraní MicroLogix komunikaãní síè zaloïená na poïadavcích úlohy v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 3 Vyberte programovací software software vhodná sada programû RSLogix 500 pro va i úlohu v bûr zaznamenejte do záznam v bûru (zaãíná na stranû 39) 4 Vyberte kabely kabely prohlédnûte si oznaãení portû zafiízení a pak vyhledejte kabel v tabulce pro v bûr v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 5 Vyberte fiídicí systémy a pfiíslu enství MicroLogix 1100 fiídicí systém zkontrolujte v kon a konfigurace vstupû/v stupû, abyste zjistili katalogové ãíslo fiídicího systému; podrobnûj í informace naleznete ve specifikacích napájecího napûtí a vstupû/v stupû pfiíslu enství pamûèové moduly v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 6 Vyberte roz ífiení vstupû/v stupû MicroLogix 1100 Moduly vstupû/v stupû digitální, analogové a teplotní v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 7 VyplÀte soupis svého v bûru v echna katalogová ãísla poïadovaná pro specifikaci va eho systému strana 19 strana 25 strana 26 strana 29 strana 33 strana 39

14 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Vyberte řadu řídicích systémů: MicroLogix 1000, 1100, 1200 nebo 1500 Krok 1 Vyberte: fiada fiídicích systémû podle pamûti, vstupû/v stupû, pfiidan ch funkcí, programovacích instrukcí a rozmûrû vezmûte v úvahu také budoucí poïadavky na roz ífiení vezmûte v úvahu poïadavek na online editování zvaïte, zda je zapotfiebí komunikace po síti pokud si vybíráte MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 nebo MicroLogix 1500, vyhledejte si dal í informace v publikaci 1761-SG001 (prûvodce pro v bûr programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix). Proãtûte si funkce, programovací instrukce, specifikace a rozmûry fiídicího systému, abyste zjistili, jaká úroveà fiídicího systému MicroLogix je zapotfiebí. Funkce Porovnávací tabulka funkcí MicroLogix 1000, 1100, 1200 a 1500 MicroLogix MicroLogix ídicí systém âíslo modulu Bulletin pamûè (v uïivatelsk ch slovech) pro uïivatelsk program / uïivatelská data aï 1 K aï 6 K aï 7 K aï 8 K aï 14 K Online editování Program a data energeticky nezávislé pamûèov modul (pro zálohování a pfienos programu) vstupy/v stupy integrované digitální vstupy/v stupy (max.) integrované analogové vstupy/v stupy lokální roz ífiení vstupû/v stupû (max.) termoãlánek / RTD síèové roz ífiení vstupû/v stupû Pfiídavné funkce ofiezávací potenciometry PID vysokorychlostní ãítaãe (integrované) vysokorychlostní ãítaãe (roz ífiení) pohyb: v stupy modulované ífiky impulzu nebo sledu impulzû pro pouïití s krokovaãem nebo servem 1 K spojen (pfiedem konfigurováno) EEPROM pomocí programovacího handheldu 4 K / 4 K Bateriová záloha statické pamûti RAM MicroLogix 1200 / 1200R 4 K / 2 K Flash volitelné volitelné volitelné Dva proudové a dva napûèové vstupy s jedním proudov m nebo napûèov m v stupem na fiídicích systémech s 20 body dva vstupy 0 10 V DC na v ech fiídicích systémech Ïádné roz ífiení roz ífiení roz ífiení Ïádné Ïádné Ïádné MicroLogix LSP / LRP 3,6 K / 4 K 1764-LSP 10 K / 4 K 1764-LRP Bateriová záloha statické pamûti RAM DeviceNet se skenerem SDN mûïe ovládat 63 zafiízení slave (napfiíklad 1769-ADN s aï 30 moduly vstupû/v stupû na jednom zafiízení 1769-ADN) dva (digitální) 2 2 jeden pfii 6,6 khz jeden pfii 20 khz jeden pfii 20 khz dva pfii 20 khz s 1769-HSC dvû kvadratury nebo ãtyfii pulz/ãítaã pfii 1 MHz dva pfii 20 khz jeden pfii 20 khz dva pfii 20 khz

15 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Porovnávací tabulka funkcí MicroLogix 1000, 1100, 1200 a 1500 ídicí systém MicroLogix 1000 MicroLogix 1100 MicroLogix 1200 / 1200R MicroLogix LSP / 1764-LRP âíslo modulu Bulletin hodiny reálného ãasu integrované volitelné volitelné nástroj pro pfiístup k datûm volitelné LCD: sledování vstupû/v stupû a stavu fiídicího systému / integrovan nastavení dat protokolování dat aï 128 kb aï 48 kb, 1764-LRP pfiedpis (pouïívá pamûè pro protokolování dat) aï 68 kb operace s plovoucí ãárkou ASCII datové soubory Programování Windows software RSLogix 500 programovací handheld komunikace sériové porty jeden RS-232, 8 pinû, mini DIN Ethernetové porty jeden izolovan RS- 232 / RS-485, kombinovan, 8 pinû, mini DIN jeden 10/100 Mb/s RJ-45 (1) 8 pinû, mini DIN, fiídicí systémy 1200 (1) 8 pinû, mini DIN & (1) 8 pinû, mini DIN programování/ port pouze pro HMI fiídicí systémy 1200R aï 48 kb, 1764-LRP (1764-LSP umí pouïívat programovou pamûè) (1) 8 pinû, mini DIN procesory 1764-LSP (1) 8 pinû, mini DIN & (1) izolovan, 9 pinû, D-shell, procesory 1764-LRP DeviceNet zasílání zpráv peerto-peer / funkce zafiízení slave s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI skener DeviceNet, s komunikací master a peer-topeer zasílání zpráv EtherNet/IP peer-to-peer s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET- ENIW integrované nebo w/ 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW s 1769-SDN (pouze 1764-LRP) s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW schopnosti webového serveru s 1761-NET-ENIW integrovan nebo s 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENIW DH-485 Networking s 1761-NET-AIC integrované s 1761-NET-AIC s 1761-NET-AIC SCADA RTU DF1 Half- Duplex pouze slave master / slave master / slave master / slave SCADA RTU DF1 rádiov modem SCADA RTU Modbus RTU master / slave master / slave master / slave ASCII ãtení/zápis Provozní napûtí 120 /240 V AC 24 V DC Osvûdãení od úfiadû CE, C-Tick, UL a C-UL (vãetnû tfiídy 1, oddíl 2 pro nebezpeãná prostfiedí)

16 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Programovací instrukce ídicí systémy MicroLogix mají nejrûznûj í funkce potfiebné pro nejrûznûj í úlohy. ídicí systémy pouïívají následující typy instrukcí: Základní instrukce (tj. Examine if On, Examine if Off) Instrukce k porovnávání dat (tj. Equal, Greater than or Equal, Less than or Equal) Instrukce pro manipulaci s daty (tj. Copy, Move) Matematické instrukce (tj. Add, Subtract, Multiply) Instrukce pro fiízení prûbûhu programu (tj. Jump, Subroutine) Instrukce pro specifickou úlohu (tj. Programmable Limit Switch, Sequencer) Instrukce pro vysokorychlostní ãítaã Instrukce High-Speed PTO (Pulse Train Output) a PWM (Pulse Width Modulated) (pouze pro MicroLogix 1100, 1200 a 1500) Komunikaãní instrukce (vãetnû ASCII pouze pro MicroLogix 1100, 1200 a 1500) Instrukce pro recepturu (pouze MicroLogix 1100 a 1500) Instrukce pro protokolování dat (pouze procesor MicroLogix 1100 a LRP) LCD instrukce(pouze MicroLogix 1100)

17 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Specifikace fiídicího systému pro fiídicí systém MicroLogix 1100 Obecná specifikace fiídicího systému Specifikace UÏivatelsk program a pamûè pro data Datové prvky MicroLogix 1100 (Bulletin 1763) 8 K RAM, zálohovaná baterií 4 K uïivatelského programu, 4 K uïivatelsk ch dat konfigurovatelné, uïivatelsky definovaná struktura souboru, 4 K max. velikost dat Ekologické specifikace a osvûdãení Specifikace ídicí systémy 1763 Provozní teplota C Skladovací teplota C Relativní vlhkost 5 95 % nekondenzující Vibrace Pfii provozu: Hz, 5 g, 0,015 v max. vrchol-vrchol (provoz relé: 1,5 g) Náraz, pfii provozu 30 g; 3 pulzy v kaïdém smûru, kaïdá osa (provoz relé: 10 g) Náraz, mimo provoz 50 g montáï na panel (40 g montáï na DIN li tu); 3 pulzy v kaïdém smûru, kaïdá osa Osvûdãení Elektrické/EMC ESD imunita Odolnost vyzafiování Odolnost RF vyzafiování EFT/B odolnost odolnost napûèov m piãkám odolnost svedené RF Svedené emise Vyzafiované emise Testy vedení UL uvedeno prûmyslové fiídicí vybavení pro pouïití v tfiídû 1, oddílu 2, nebezpeãná prostfiedí, skupiny A, B, C, D C-UL uvedené prûmyslové fiídící vybavení pro pouïití v Kanadû Znaãka CE pro v echny pfiíslu né smûrnice Znaãka C pro v echny pfiíslu né zákony ídicí systém pro el testy na následujících úrovních EN kv kontakt, 8 kv vzduch, 4 kv nepfiím ENV V/m, 1000 MHz EN V/m, MHz (alternativnû, MHz), 80 % amplitudová modulace, +900 MHz klíãovaná modulace nosné frekvence EN napájení, vstupy/v stupy: 2 kv, 5 khz komunikaãní kabel: 1 kv, 5 khz EN nestínûn komunikaãní kabel: 2 kv CM (spoleãn reïim), 1 kv DM (diferenciální reïim) stínûn komunikaãní kabel: 1 kv galvanická ochrana vstupy/v stupy: 2 kv CM (spoleãn reïim), 1 kv DM (diferenciální reïim) elektrické napájení AC: 4 kv CM (spoleãn reïim), 2 kv DM (diferenciální reïim) elektrické napájení DC: 500 V CM (spoleãn reïim), 500 V DM (diferenciální reïim) pomocn v stup AC/DC: 500 V CM (spoleãn reïim), 500 V DM (diferenciální reïim) EN napájení, vstupy/v stupy: 10 V, 150 khz 80 MHz EN Vstup napájení AC: 150 khz 30 MHz EN MHz 1000 MHz EN vstup napájení AC: pokles napûtí: -30 % za 10 ms, -60 % za 100 ms pfieru ení napûtí: pro napûtí vy í neï -95 % po dobu 5 sek. kolísání napûtí: +10 % za 15 minut vstup elektrického napájení DC kolísání napûtí: +20 % za 15 minut, -20 % za 15 minut

18 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Rozmûry fiídicího systému Rozmûry jsou uvedeny v milimetrech. Vzdálenost od fiídicího systému = 50 mm ode v ech stran, pro dostateãné odvûtrání. Plán rozmûrû fiídicího systému MicroLogix 1100 C A B 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB Rozmûry fiídicího systému MicroLogix 1100 Rozmûry A B C 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, BBB 90 mm 110 mm 87 mm

19 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Rozmûry roz ífiení vstupû/v stupû 1762 A Rozmûr A B C Modul roz ífiení vstupû/v stupû 90 mm 40 mm 87 mm C B Vzdálenost od fiídicího systému ídicí systém se montuje vodorovnû, s roz ifiujícími vstupy/v stupy smûfiujícími na pravou stranu fiídicího systému. Po v ech ostatních stranách ponechejte 50 mm volného prostoru pro dostateãné odvûtrávání, jak je ukázáno níïe. ESC OK MontáÏ na DIN li tu Maximální vysunutí západky je 14 mm v otevfiené poloze. Pro demontáï fiídicího systému je zapotfiebí ploch roubovák. ídicí systém mûïe b t namontován na DIN li tu EN x 7.5 nebo EN x 15. Rozmûry pro montáï na DIN li tu jsou uvedeny níïe. B A Rozmûr A B C V ka 90 mm 27,5 mm 27,5 mm C

20 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Vyberte komunikační rozhraní MicroLogix Krok 2 Vyberte: komunikaãní síè podle poïadavkû úlohy v bûr zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) Komunikaãní sítû ídicí systémy MicroLogix umoïàují vybrat síè, která nejlépe vyhovuje va im potfiebám. kombinovan port kanál 0, izolovan RS-232 / RS-485 pro komunikaci RS-232: pfienosové rychlosti 300; 600; 1200; 4800; 9600; 19,2 k a 38,4 k hardwarové handshake signály RTS/CTS pfiipojení k sítím DH-485, DeviceNet a Ethernet prostfiednictvím modulû rozhraní 1761-NET-AIC, 1761-NET-DNI a 1761-NET-ENI(fiídicí systémy MicroLogix 1100 se také pfiipojují k DH-485 pfiímo kabelem 1763-NC01 na kanál 0 a k sítím Ethernet pfiímo na kanál 1. ídicí systémy MicroLogix 1500 také poskytují funkce DeviceNet Master prostfiednictvím modulu skeneru 1769-SDN DeviceNet) pfiipojení k modemûm pro dálkovou komunikaci zasílání zpráv ASCII umoïàuje vytáãené pfiipojení DF1 Half-Duplex Slave DF1 Full-Duplex Master Modbus RTU master / slave prostfiednictvím modulu 1761-NET-AIC (fiídicí systémy MicroLogix 1100 lze také pfiipojit k zafiízení Modbus RTU master / slave pfiímo kabelem 1763-NC01 na kanál 0) Poznámka: ídicí systém MicroLogix 1100 neposkytuje napájení 24 V DC pro síèové rozhraní, kdeïto v echny ostatní fiídicí systémy MicroLogix ano. Napájení pro komunikaci 24 V DC musí b t zaji tûno externû, kdyï se moduly 1761-NET-AIC nebo 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW pouïívají s fiídicím systémem MicroLogix ídicí systémy MicroLogix 1100 zaji Èují pfiím pfiístup k sítím RS-485 pomocí stejn ch pinû pouïívan ch v ostatních fiídicích systémech MicroLogix pro komunikaãní napájení 24 V DC.

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

Publikace IASIMP-QR002A-CS-P June, 2005

Publikace IASIMP-QR002A-CS-P June, 2005 Publikace IASIMP-QR002A-CS-P June, 2005 Rozpis materiálu Systém: Technika řadiče 1 1769-L31 COMPACTLOGIX L31 PROCESOR, 512K PAMĚŤ Poznámka: CompactLogix L31 je možno připojit k PanelView Plus přes sériový

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

MICROLOGIX MICROLOGIX JEDNA ŘADA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ MICRO PRO KAŽDOU APLIKACI A KAŽDÝ ROZPOČET

MICROLOGIX MICROLOGIX JEDNA ŘADA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ MICRO PRO KAŽDOU APLIKACI A KAŽDÝ ROZPOČET Bulletin 1761 1763 1762 1766 1764-LSP, 1764-LRP Typ MicroLogix 1000 MicroLogix 1100 MicroLogix 1200 MicroLogix 1400 MicroLogix 1500 Paměť Prostor pro uživatelské programování/data Protokolování dat/ ukládání

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Programovateln fiídicí systém Twido

Programovateln fiídicí systém Twido Programovateln fiídicí systém Twido Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Programovateln fiídicí systém Twido n Novinky V rámci fiady programovatelného fiídicího systému Twido verze.0 a softwaru TwidoSoft

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí PMA a Company of WEST Control Solutions rail line Systémové komponenty Komunikační moduly pro CI45, SG45, KS45 a TB45 PROFIBUS-DP Ethernet MODBUS/TCP Kompaktní konstrukce Centralizované napájení Napájecí

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

Bezpečnostní relé Guardmaster. Inovační technologie v široké nabídce řešení pro řízení zabezpečení

Bezpečnostní relé Guardmaster. Inovační technologie v široké nabídce řešení pro řízení zabezpečení R Bezpečnostní relé Guardmaster Inovační technologie v široké nabídce řešení pro řízení R 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IN POWER RUN FAULT FORCE COMM 0 1 2 3 47 5 6 8 9 OUT Micro830 Bezpečnostní relé

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

-V- novinka. Řídicí systémy CECC hlavní údaje

-V- novinka. Řídicí systémy CECC hlavní údaje hlavní údaje Použití automat Nejnovější způsob programování Automaty CECC jsou moderní, kompaktní a všestranně použitelné řídicí systémy, které lze programovat prostřednictvím softwaru CoDeSys dle normy

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

Ovládací jednotky CDPX

Ovládací jednotky CDPX Vlastnosti Panely CDPX od společnosti Festo mají výkonné procesory kombinované s technologií širokoúhlých obrazovek (wide-screen). Díky tomu tyto panely pro rozhraní člověk-stroj umožňují více funkcí při

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

KS vario Modulární regulační systém

KS vario Modulární regulační systém PMA a Company of WEST Control Solutions KS vario Modulární regulační systém Plně modulární systém pro 4 až 30 smyček: Komunikační modul, regulační modul a moduly vstupů a výstupů Zvolené moduly se k sobě

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Programovatelná relé Zelio Logic

Programovatelná relé Zelio Logic Programovatelná relé Zelio Logic Inteligentní nabídka Automatizace a řízení Řízení procesů a strojů Řídicí systémy Twido Řídicí systémy Modicon M0 Řízení elektrických pohonů Řídicí systémy Modicon Premium

Více

SmartSlice. Konfigurace systému

SmartSlice. Konfigurace systému SmartSlice Inteligentní modulární I/O systém I/O systém SmartSlice společnosti OMRON je kompaktní, inteligentní a jednoduchý. Při použití s nadřazenými jednotkami OMRON CS/CJ DeviceNet a CompoNet nejsou

Více

Ovladače motorů SFC-LACI

Ovladače motorů SFC-LACI hlavní údaje Hardware ovladač motoru SFC-LACI slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy dodává se s ovládacím panelem nebo bez něj díky vysokému krytí IP54 lze ovladač namontovat v blízkosti pohonu

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Regulátory koncových poloh CMFL

Regulátory koncových poloh CMFL hlavní údaje Všeobecné údaje vlastnosti Rozsah pou ití Regulátor koncových poloh CMFL slouží k polohování válce s krátkým zdvihem ADNE-LAS s regulovanou silou. Jedná se vlastně o pneumatický válec doplněný

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení!

Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! 2004 Inteligentní relé Zelio Logic Vaše moderní řešení! Zelio Logic Nepfiekonatelná flexibilita... Vítejte v Simply Smart * světě Telemecanique. Nová generace inteligentního relé Zelio Logic je určena

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce MCIO2 Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MCIO2 je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství VZ V1000 Více výkonu a vyšší kvalita v menším prostoru Proudové vektorové řízení, Vysoký rozběhový točivý moment (200% / 0,5 Hz), Rozsah regulace otáček 1 :100 Dvojí režim s normálním zatížením 120%/1

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

Ovladače motorů CMMD-AS, pro servomotory

Ovladače motorů CMMD-AS, pro servomotory Srovnání ovladačů motoru ovladač motoru CMMD-AS CMMS-AS CMMP-AS CMMS-ST pro druh motoru servomotor servomotor servomotor krokový motor počet polohovacích pohybů v paměti 2x 63 63 255 63 odměřovací systém

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE. Senzory pro systémy zabezpeãení

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE. Senzory pro systémy zabezpeãení PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE Senzory pro systémy zabezpeãení Optoelektronické bezpeãnostní senzory Bezpeãnost znamená ochranu pfied nebezpeãím. Od optoelektronick ch bezpeãnostních komponentû, aï po bezpeãnostnûtechnická

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog Systém PowerLogic Katalog Funkce a parametry Analyzátory série ION7550 a ION7650, použité v klíčových rozvodných místech a citlivých zátěžích, nabízí vynikající funkčnost včetně pokročilé analýzy kvality

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

Řada Micro800 PLC. Využívá vývojový a konfigurační software Allen-Bradley Connected Components Workbench

Řada Micro800 PLC. Využívá vývojový a konfigurační software Allen-Bradley Connected Components Workbench Řada Micro800 PLC Využívá vývojový a konfigurační software Allen-Bradley Connected Components Workbench PLC Micro800 a software Connected Components Workbench Snažíte se jakožto výrobce snížit pořizovací

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP

Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP M036 Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP Shrnutí M036 je router Modbus RTU /RS485 na Modbus TCP / Ethernet s možností napájení PoE. Použití Funkce připojení přístrojů s komunikací Modbus slave RTU / RS485

Více

AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 -

AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 - AC500, vaše PLC od ABB? Unikátní koncept, škálovatelnost, nízké náklady, potřebujete víc? VAE ProSys AC500 eco, Strana - 1 - AC500, vaše PLC od ABB Rozsah CPU: od nejslabších až k nejvýkonnějším Výkon

Více

Regulace k řízení bazénu ESC

Regulace k řízení bazénu ESC Cenvax COMBICONTROL / 341 Regulace k řízení bazénu PWR 2 m 3 1 2 3 ESC 1 4 5 / ZW 341 Určení Regulace / 341 je určena pro řízení ohřevu vody v bazénu. Teplota vody je udržována podle zadaných PID parametrů

Více

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE Průmyslový ethernetový switch s PoE Návod na obsluhu Verze 1.03 esw06a_g_cz_103 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8 Typové označení Identifikační číslo 1545043 Počet kanálů 8 Rozměry 204 x 145 x 77.5 mm délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 3dekadické otočné přepínače pro nastavení sběrnicové

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa Michal Kahánek ovatelné (C / C++) Distribuované aktivní (Click & Go) Distribuované pasivní Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa iologik W5348-HSDPA-C programmable automation controller iologik W5300

Více

Ovládací zafiízení. PouÏití

Ovládací zafiízení. PouÏití Ovládací zafiízení Ovládací zafiízení pro zapínání a vypínání ãerpadla pomocí ponorného spínaãe, v závislosti na hladinû vody. Podle volby pro stfiídav motor 230 V nebo trojfázov motor 400 V a s instalovan

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Procesní stanice MiniPLC

Procesní stanice MiniPLC IPLC Procesní stanice MiniPLC Shrnutí Použití Funkce Technické údaje Řada IPLC je rodina digitálních procesních stanic komunikativních DDC regulátorů. Všechny typy mají rozhraní RS485 pro připojení I/O

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m

Uživatelská příručka. Monitor AL1512m Uživatelská příručka Monitor AL1512m Obsah Bezpeãnostní pravidla............................ 2 Elektrická bezpeãnost............................ 2 Bezpeãnost pfii instalaci........................... 2

Více