Podpora od Rockwell Automation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora od Rockwell Automation"

Transkript

1 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese naleznete technické pfiíruãky, mnoho odpovûdí na ãasto kladené otázky, technické informace a poznámky k aplikacím, zdrojové kódy a odkazy na softwarové servisní balíky a funkci MySupport, kterou si mûïete pfiizpûsobit, abyste mohli co nejvíce vyuïívat tyto nástroje. Jako dal í úroveà technické telefonické podpory pro instalaci, konfiguraci a odstraàování problémû vám nabízíme programy TechConnect Support. Dal í informace vám sdûlí vá místní distributor nebo zástupce spoleãnosti Rockwell Automation mûïete také nav tívit stránky Pomoc pfii instalaci JestliÏe budete mít problém s hardwarov m modulem do prvních 24 hodin po instalaci, projdûte si prosím informace obsaïené v této pfiíruãce. MÛÏete se také obrátit na speciální telefonní ãíslo podpory zákazníkûm, kde mûïete získat první pomoc pro spu tûní a provoz modulu. Spojené státy Mimo Spojené státy pondûlí pátek, V souvislosti s jak mikoli otázkami technické podpory se prosím obraète se zástupce spoleãnosti Rockwell Automation. Vrácení nového v robku, kdyï nejste spokojeni Ve keré své v robky testujeme, aby pfii odeslání z v roby byly plnû funkãní. JestliÏe v ak v robek nefunguje a je zapotfiebí jej vrátit: Spojené státy Mimo Spojené státy ObraÈte se na svého distributora. Pro proces vrácení musíte uvést ãíslo pfiípadu Customer Support (toto ãíslo vám sdûlíme na v e uvedeném telefonním ãísle). Proces vrácení s vámi vyfiídí místní zástupce spoleãnosti Rockwell Automation. MicroLogix, SLC a RSLogix jsou obchodní znaãky spoleãnosti Rockwell Automation, Inc. Modbus je obchodní znaãka spoleãnosti Modicon. Power, Control and Information Solutions Headquarters Severní a Jižní Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI USA, Tel: , Fax: Evropa/Střední Východ/Afrika: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, B-1170 Brussels, Tel: , Fax: Asie a Pacifická oblast: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: , Fax: Česká republika: Rockwell Automation s.r.o., Pekařská 695/10a, Praha 5, Tel: , Fax: Publikace 1763-SG001A-CS-P srpen 2005 Copyright 2005 Rockwell Automation, Inc. V echna práva vyhrazena. Vyti tûno v USA.

2 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 121 MicroLogix 1100 PRŮVODCE PRO VÝBĚR PROGRAMOVATELNÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM 1763

3 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 2 2

4 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 3 3 Přehled řady MicroLogix ada programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix umoïàuje ãtyfii úrovnû fiízení. Moduly MicroLogix 1000 jsou malé velikostí a velké sv m v konem nabízejí funkce fiízení v cenovû dostupném a kompaktním provedení. Modul MicroLogix 1200 je mal, takïe se vejde do stísnûného prostoru, ale dostateãnû velk pro celou fiadu úloh. Modul MicroLogix 1500 je navrïen tak, aby byl roz ífiiteln podle va ich potfieb a nabízí vysokou úroveà fiízení v nejrûznûj ích úlohách. Nejnovûj í ãlen fiady MicroLogix je modul MicroLogix 1100, kter dále roz ifiuje uplatnûní této fiady a nabízí nové pfiínosné funkce za pfiijatelnou cenu. MicroLogix 1100 Popis MicroLogix 1100 je na e nejnovûj í fiada fiídicích systémû, která doplàuje oblíbené fiídicí systémy MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 a MicroLogix 1500 a je navrïena pro ir í kálu úloh, protoïe zahrnuje integrované analogové vstupy, pfiipojení k síti ethernet a moïnosti vizualizace. ídicí systémy MicroLogix 1100 mají stejné hlavní funkce, které mûïete u fiady MicroLogix oãekávat, pfiiãemï jsou tyto funkce roz ífieny, aby zahrnovaly opravdové online editování. ídicí systémy MicroLogix 1100 doplàují na e low-end fiídicí systémy pro úlohy, které vyïadují aï 80 digitálních vstupû/v stupû. KaÏd modul MicroLogix 1100 obsahuje dva integrované analogové vstupy, 10 digitálních vstupû a 6 digitálních v stupû. U tohoto fiídicího systému lze také poãet vstupû/v stupû roz ífiit pomocí stejn ch modulû, jako pro MicroLogix S jedním fiídicím systémem MicroLogix 1100 lze pouïít aï ãtyfii moduly I/O Pomocí nejnovûj í verze na eho celosvûtovû osvûdãeného programovacího softwaru RSLogix 500 lze fiídicí systém MicroLogix 1100 naprogramovat sadou instrukcí, které jsou spoleãné pro fiady fiídicích systémû MicroLogix 1000, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 a SLC 500. Verze softwaru RSLogix 500 Starter, Standard, a Professional podporují fiadu MicroLogix 1100 vãetnû editovacích funkcí. KaÏd fiídicí systém podporuje vestavûn kombinovan port RS-232 / RS-485 pro sériovou a síèovou komunikaci a druh vestavûn port EtherNet/IP, kter podporuje zasílání zpráv peer-to-peer po ethernetu. Integrovan LCD displej umoïàuje sledovat fiídicí systém a stav I/O také mûïete provádût zmûny binárních a ãíseln ch dat. Operaãní systém uloïen v pamûti flash lze upgradovat pfiímo u vás, ãímï jsou chránûny va e investice a je zaji tûno, Ïe budete mít k dispozici nová vylep ení. ídicí systém lze snadno aktualizovat nejnovûj ím firmwarem, kter lze stáhnout z webové stránky.

5 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 4 4 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1100 PamûÈ 8 K (4 K pro uïivatelské programy, 4 K pro uïivatelská data) pro fie ení nejrûznûj ích úloh Opravdové online editování umoïàuje ladit programy, vãetnû PID, aniï byste pfie li do reïimu off-line. Podpora pro online editování MicroLogix 1100 v programech RSLogix 500 Professional, Standard a Starter verze 7.0 a vy í. Pfiepínání mezi reïimy Run/Remote/Program Naãasované protokolování nebo protokolování spou tûné událostmi ukládá data fiídicího systému s voliteln m ãasov m razítkem v oddûlené pamûti 128 kb pro pozdûj í anal zu (sledování trendû, stav vstupû/v stupû pfii stavu alarmu atd.) UloÏení receptury (aï 64 kb, které se odeãtou od pamûti pro protokolování dat), je pfiístupné z va eho uïivatelského programu, pfiiãemï lze rychle a snadno dávkovû mûnit data programu pro ãasovaãe, ãítaãe atd. Lze roz ífiit vstupy/v stupy (aï ãtyfii moduly I/O 1762, v jakékoli kombinaci) âtyfii vysokorychlostní vstupy (pouze 1763-L16BWA a 1763-L16BBB), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat jako jeden vysokorychlostní 20 khz ãítaã s osmi reïimy provozu Dva vestavûné analogové vstupy 0 10 V DC s rozli ením 10 bitû (neizolované) Dva vysokorychlostní v stupy, které lze konfigurovat jako 20 khz v stupy PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) (pouze 1763-L16BBB) Více spoleãn ch vstupû vám umoïàuje pouïívat fiídicí systém pro napájená nebo zdrojová vstupní zafiízení a více spoleãn ch v stupû zaji Èuje individuální izolaci v úlohách s více rûzn mi v stupními napûtími. Jedno volitelné ãasované pfieru ení STI (selectable timed interrupt), 1 ms Vysoké rozli ení, ãasovaãe 1 ms Komunikaãní kanál 0 zaji Èuje izolovanou elektrickou kompatibilitu RS-232 nebo RS-485 (volitelné pomocí komunikaãních kabelû)

6 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 5 5 Rozhraním RS-232 podporujeme DF1 Full Duplex / DF1 Half Duplex Master a Slave / DF1 Radio Modem / ASCII. Také DH-485, Modbus RTU Master a Slave jsou podporovány pomocí modulu 1761-NET-AIC viz ãást Rozhraním RS-485" níïe. Rozhraním RS-485 podporujeme pfiímé rozhraní na DH-485 a sítû Modbus RTU Master / Slave (bez vnûj ího elektrického konvertoru rozhraní). Komunikaãní kanál 1 se skládá z integrovaného portu RJ45, kter podporuje EtherNet/IP pro zasílání zpráv peer-to-peer. Tento port s rychlostí 10/100 Mb/s podporuje BOOTP a DHCP Tlaãítko pfiepínání komunikace, které umoïàuje pfiepínat kanál 0 fiídicího systému mezi parametry uïivatelsky definované komunikace a nastaveními pfiedvolen mi z v roby, takïe lze snadno pfiepínat mezi protokoly Modbus RTU nebo ASCII (které nepodporují programování) na DF1 Full duplex (k nahrání/staïení, monitorování nebo editování va eho programu), aby se programovací poãítaã mohl pfiipojit k fiídicímu systému s neznám m nebo nesprávn m nastavením komunikaãních parametrû a bylo moïné odstranit problémy. Integrované hodiny reálného ãasu Voliteln pamûèov modul pro zálohování programu vnû, pro pfiepravu programu a jeho pfienos na jin fiídicí systém. Program a data v fiídicím systému jsou také ji tûna baterií, aby byla spolehlivû uloïena. Ochrana pfied stahováním datov ch souborû brání pozmûàování kritick ch uïivatelsk ch dat tím, Ïe by byla staïena z programovacích poãítaãû nebo pamûèov ch modulû. Vestavûn LCD displej umoïàuje pfiístup ke 48 bitûm a 48 ãíslûm, která lze mûnit nebo volitelnû chránit tím, Ïe k nim mûïe pfiistupovat pouze operátor prostfiednictvím monitoru. Nová instrukce LCD displeje umoïàuje, aby fiídicí systém vydával zprávy do LCD displeje a volitelnû pfiijímal vstupy od uïivatele. IP adresu lze monitorovat pfiímo pomocí vestavûného LCD displeje. Dva vestavûné digitální ofiezávací potenciometry Matematické operace s 32bitov m signed integer Podpora plovoucí ãárky a datov ch souborû double integer Vestavûné funkce PID Svorkovnice s krytím IP 20 splàují celosvûtové bezpeãnostní standardy. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

7 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 6 6 P řehled dalších řídicíc h systémů řady MicroLogix MicroLogix 1000 Popis ídicí systém MicroLogix 1000 je zaloïen na architektufie osvûdãené fiady fiídicích systémû SLC 500 a pfiiná í vysokou rychlost, silné instrukce a flexibilní komunikaci pro úlohy, které vyïadují kompaktní a cenovû v hodná fie ení. Programovateln fiídicí systém MicroLogix 1000 se dodává ve verzích s 10bodov mi, 16bodov mi nebo 32bodov mi digitálními vstupy/v stupy. Analogové verze se také dodávají s 20 body digitálních vstupû/v stupû, se 4 analogov mi vstupy (dva napûèové a dva proudové) a jedním analogov m v stupem (lze konfigurovat na napûtí nebo proud). Obvody analogov ch vstupû/v stupû pro jednotky MicroLogix 1000 jsou integrovány do základního fiídicího systému, tj. nejsou zaji Èovány pfiídavn mi moduly. PouÏívání analogov ch signálû je tedy cenovû velmi efektivní. ídicí systém MicroLogix 1000 pouïívá programovací software RSLogix 500 a má stejnou sadu instrukcí jako fiídicí systémy fiady MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500 a SLC 500.

8 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 7 7 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1000 Pfiedem nakonfigurovan 1 K program a datová pamûè pro snaz í konfiguraci (bity, integery, ãasovaãe, ãítaãe atd.). Rychlé zpracování umoïàuje typickou rychlost 1,5 ms pro program s 500 instrukcemi. Integrovaná pamûè EEPROM uchová ve kerou va i pfiíãkovou logiku a data, kdyï dojde k v padku napájení fiídicího systému, takïe není nutné mít záloïní baterii ani oddûlen pamûèov modul. Více spoleãn ch vstupû umoïàuje pouïívat fiídicí systém pro napájená nebo zdrojová vstupní zafiízení a více spoleãn ch v stupû zaji Èuje izolaci v úlohách s více rûzn mi v stupními napûtími. Komunikaãní kanál RS-232 umoïàuje snadnou propojitelnost s osobním poãítaãem pro nahrání, staïení a monitorování programu pomocí více protokolû vãetnû DF1 Full Duplex. Podpora protokolu RTU slave pomocí DF1 Half-Duplex Slave umoïàuje, aby aï 254 uzlû komunikovalo s jedním zafiízením master pomocí rádiov ch modemû, modemû na pronajaté lince nebo satelitních propojení. Zasílání zpráv peer-to-peer umoïàuje propojit aï 32 fiídicích systémû na síti DH-485 (pomocí modulu 1761-NET-AIC). Roz ífiené komunikaãní sítû vãetnû DeviceNet a EtherNet/IP prostfiednictvím komunikaãních modulû 1761-NET-DNI a 1761-NET-ENI. ídicí systémy, které mají vstupy 24 V DC zahrnují vestavûn vysokorychlostní ãítaã (6,6 khz). Nastavitelné DC vstupní filtry umoïàují pfiizpûsobit pro potfieby va í úlohy ãas odezvy na vstupy a potlaãení umu. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

9 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 8 8 MicroLogix 1200 Popis ídicí systémy MicroLogix 1200 nabízejí vy í v poãetní v kon a vy í pfiizpûsobivost vstupû/v stupû neï fiídicí systémy MicroLogix 1000, takïe s nimi lze vyfie it mnoho potfieb dané úlohy. Dodávají se ve verzích s 24 body a 40 body, pfiiãemï poãet vstupû/v stupû lze roz ífiit pomocí modulû I/O. ídicí systémy tedy mohou b t vût í, lze je více pfiizpûsobit úlohám, lze je roz ífiit za niï í náklady a na skladû nemusí b t tolik dílû. Operaãní systém uloïen v pamûti flash lze upgradovat pfiímo u vás, takïe budete mít vïdy k dispozici nejaktuálnûj í funkce, aniï byste museli vymûàovat hardware. ídicí systém lze snadno aktualizovat nejnovûj ím firmwarem, kter lze stáhnout z webové stránky. ídicí systém MicroLogix 1200 je zaloïen na systému MicroLogix 1000, ale má dal í v hody.

10 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 9 9 V hody fiídicích systémû MicroLogix 1200 Velká pamûè 6 K (4 K pro uïivatelsk program, 2 K pro uïivatelská data) pro fie ení celé fiady úloh MoÏnosti roz ífiení vstupû/v stupû s velk m v konem (aï 6 modulû v závislosti na poïadovaném proudu / pfiíkonu) âtyfii vysokorychlostní vstupy (pro fiídicí systémy se vstupy 24 V DC), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat jako jeden vysokorychlostní 20 khz ãítaã s osmi provozními reïimy Jeden vysokorychlostní v stup, kter lze konfigurovat jako 20 khz v stup PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) dodává se na fiídicích systémech s integrovan mi v stupy 24 V DC Jedno volitelné ãasované pfieru ení STI, 1 ms Vysoké rozli ení, ãasovaãe 1 ms Stejné vyspûlé moïnosti komunikace jako u MicroLogix 1000, vãetnû sítí peer-to-peer a SCADA/RTU, DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Slave, DH-485, DeviceNet a EtherNet/IP, navíc DF1 Half Duplex Master, Modbus Master a Slave, a protokoly DF1 Radio Modem âtení a zápis v ASCII Dal í programovací / HMI port zaji Èující konektivitu pro zafiízení kompatibilní s DF1 Full Duplex, napfiíklad s rozhraním operátora nebo programovacím terminálem (pouze fiídicí systémy MicroLogix 1200R, 1762-LxxxxxR). Tlaãítko pfiepínání komunikace, které umoïàuje pfiepínat kanál 0 fiídicího systému mezi parametry uïivatelsky definované komunikace a nastaveními pfiedvolen mi z v roby, takïe lze snadno pfiepínat mezi protokoly Modbus RTU nebo ASCII (které nepodporují programování) na DF1 Full duplex (k nahrání/staïení, monitorování nebo editování va eho programu), aby se programovací poãítaã mohl pfiipojit k fiídicímu systému s neznám m nebo nesprávn m nastavením komunikaãních parametrû a bylo moïné odstranit problémy. Volitelné hodiny reálného ãasu, aby fiízení bylo moïné provádût podle skuteãného ãasu, dne v t dnu nebo jiného kalendáfiního ãasování. Voliteln pamûèov modul pro zálohování programu vnû, pro pfiepravu programu a jeho pfienos na jin fiídicí systém. ídicí program a data jsou spolehlivû zálohována ve vnitfiní pamûti flash, kdyï je systém bez elektrického napájení. Ochrana pfied stahováním datov ch souborû brání pozmûàování kritick ch uïivatelsk ch dat tím, Ïe by byla staïena z programovacích poãítaãû nebo pamûèov ch modulû. Dva vestavûné digitální ofiezávací potenciometry Matematické operace s 32bitov m signed integer Podpora plovoucí ãárky a datov ch souborû double integer Vestavûné funkce PID Svorkovnice s krytím IP 20 splàují celosvûtové bezpeãnostní standardy. Snímatelné svorkovnice na fiídicích systémech se 40 body umoïàují provést zapojení pfiedem. Certifikáty od úfiadû pro celosvûtov trh (CE, C-Tick, UL, c-ul, vãetnû tfiídy 1, oddíl 2, Nebezpeãná prostfiedí)

11 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page MicroLogix 1500 Popis MicroLogix 1500 je celosvûtovû uznávaná programovatelná logická platforma fiízení s je tû vyspûlej ími funkcemi a v konem neï MicroLogix Mnoho tûchto funkcí umoïàuje pouïít tento fiídicí systém v úlohách, pro které byly v minulosti zapotfiebí vût í fiídicí systémy. Architektura MicroLogix 1500 má inovaãní dvojdílnou konstrukci, která zabírá malé místo v rozvadûãi. Procesor a základní jednotky se zasouvají do sebe a tvofií cel fiídicí systém. Procesor a základnu lze nezávisle vymûàovat, takïe mûïete maximalizovat integrované vstupy/v stupy, pamûè a komunikaci, a souãasnû minimalizovat náklady na skladované díly. Moduly Bulletin 1769 Compact I/O roz ifiují integrované vstupy fiídicího systému a pfiispívají k vy í pfiizpûsobivosti pro irokou fiadu úloh. Tato velmi v konná a modulární platforma I/O umoïàuje pfiístup zepfiedu pro vyjímání a vkládání. Vyjímatelné svorkovnice navíc sniïují celkové náklady na systém tím, Ïe sniïují ãas spou tûní a údrïby. Nové funkce jsou k dispozici s roz ífien m uïivatelsk m rozhraním, které pouïívá soubory funkcí ke konsolidaci programovacích parametrû. To usnadàuje uïivatelské rozhraní a zvy uje v kon fiídicího systému. ídicí systém MicroLogix 1500 obsahuje v echny funkce systému MicroLogix 1200 a dal í funkce navíc.

12 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page V hody fiídicích systémû MicroLogix 1500 (kromû funkcí stejn ch jako u MicroLogix 1200) Velká pamûè pro fie ení celé kály úloh LSP: 7 K pro uïivatelsk program (3,65 K pro uïivatelsk program, 4 K pro uïivatelská data) 1764-LRP: 14 K pro uïivatelsk program (10 K pro uïivatelsk program, 4 K pro uïivatelská data) Pfiepínání mezi reïimy Run / Remote / Program ídicí systémy MicroLogix 1500 s procesorem 1764-LRP mohou provádût protokolování dat na základû ãasu nebo událostí. To umoïàuje fiídicímu systému ukládat datové záznamy s ãasov m razítkem, do oddûlené pamûèové oblasti 48 kb pro pozdûj í anal zu (vysledování trendu, stav vstupû/v stupû bûhem alarmu atd.) UloÏení receptury (aï 48 kb, které se odeãtou od pamûti pro protokolování dat), je pfiístupné z va eho uïivatelského programu, pfiiãemï lze rychle a snadno dávkovû mûnit data programu pro ãasovaãe, ãítaãe atd. Velké moïnosti roz ífiení vstupû/v stupû (aï 16 modulû pomocí fiad pro roz ífiení vstupû/v stupû a roz ífiení napájecího napûtí) Dal í konfigurovateln izolovan komunikaãní port RS-232 kanálu 1, na procesoru 1764-LRP Baterie pro energeticky nezávisl uïivatelsk program a uïivatelská data (integrovaná a volitelná náhrada) Voliteln nástroj pro pfiístup k datûm (1764-DAT) umoïàuje uïivateli mûnit hodnoty celoãíseln ch promûnn ch a bitové hodnoty v fiídicím systému nebo volitelnû tyto prvky chránit pouze pro monitor. Osm vysokorychlostních vstupû (pro fiídicí systémy se vstupy 24 V DC), které lze pouïít jednotlivû jako blokovací vstupy (zachycování pulzu), pfieru ování událostí nebo stfiídavû kombinovat po skupinách po ãtyfiech (0 aï 3 a 4 aï 7) jako dva vysokorychlostní ãítaãe 20 khz s osmi provozními reïimy. Dva vysokorychlostní v stupy, které lze konfigurovat jako 20 khz v stup PTO (Pulse Train Output) nebo PWM (Pulse Width Modulated) dodává se na fiídicích systémech s integrovan mi v stupy 24 V DC. Snímatelné svorkovnice na v ech základních jednotkách MicroLogix 1500 a modulech vstupû/v stupû umoïàují provést zapojení pfiedem.

13 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Kontrolní seznam pro výběr systému MicroLogix Následující kontrolní seznam pouïijte jako vodítko pro stanovení specifikace svého systému. Pfieskoãte v echny ãásti, které se va eho systému net kají. Krok Viz 1 Vyberte fiadu fiídicích systémû: MicroLogix 1000, 1100, 1200 nebo 1500 fiada fiídicích systémû podle pamûti, vstupû/v stupû, poïadovan ch funkcí pro fiízení a rozmûrû vezmûte v úvahu také budoucí poïadavky na roz ífiení vezmûte v úvahu poïadavek na online editování zvaïte, zda je zapotfiebí komunikace po síti pfii v bûru fiídicích systémû MicroLogix 1000, 1200 nebo 1500 postupujte podle publikace 1761-SG001 (PrÛvodce pro v bûr programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix) strana 13 2 Vyberte zafiízení komunikaãních rozhraní MicroLogix komunikaãní síè zaloïená na poïadavcích úlohy v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 3 Vyberte programovací software software vhodná sada programû RSLogix 500 pro va i úlohu v bûr zaznamenejte do záznam v bûru (zaãíná na stranû 39) 4 Vyberte kabely kabely prohlédnûte si oznaãení portû zafiízení a pak vyhledejte kabel v tabulce pro v bûr v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 5 Vyberte fiídicí systémy a pfiíslu enství MicroLogix 1100 fiídicí systém zkontrolujte v kon a konfigurace vstupû/v stupû, abyste zjistili katalogové ãíslo fiídicího systému; podrobnûj í informace naleznete ve specifikacích napájecího napûtí a vstupû/v stupû pfiíslu enství pamûèové moduly v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 6 Vyberte roz ífiení vstupû/v stupû MicroLogix 1100 Moduly vstupû/v stupû digitální, analogové a teplotní v bûr si zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) 7 VyplÀte soupis svého v bûru v echna katalogová ãísla poïadovaná pro specifikaci va eho systému strana 19 strana 25 strana 26 strana 29 strana 33 strana 39

14 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Vyberte řadu řídicích systémů: MicroLogix 1000, 1100, 1200 nebo 1500 Krok 1 Vyberte: fiada fiídicích systémû podle pamûti, vstupû/v stupû, pfiidan ch funkcí, programovacích instrukcí a rozmûrû vezmûte v úvahu také budoucí poïadavky na roz ífiení vezmûte v úvahu poïadavek na online editování zvaïte, zda je zapotfiebí komunikace po síti pokud si vybíráte MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 nebo MicroLogix 1500, vyhledejte si dal í informace v publikaci 1761-SG001 (prûvodce pro v bûr programovateln ch fiídicích systémû MicroLogix). Proãtûte si funkce, programovací instrukce, specifikace a rozmûry fiídicího systému, abyste zjistili, jaká úroveà fiídicího systému MicroLogix je zapotfiebí. Funkce Porovnávací tabulka funkcí MicroLogix 1000, 1100, 1200 a 1500 MicroLogix MicroLogix ídicí systém âíslo modulu Bulletin pamûè (v uïivatelsk ch slovech) pro uïivatelsk program / uïivatelská data aï 1 K aï 6 K aï 7 K aï 8 K aï 14 K Online editování Program a data energeticky nezávislé pamûèov modul (pro zálohování a pfienos programu) vstupy/v stupy integrované digitální vstupy/v stupy (max.) integrované analogové vstupy/v stupy lokální roz ífiení vstupû/v stupû (max.) termoãlánek / RTD síèové roz ífiení vstupû/v stupû Pfiídavné funkce ofiezávací potenciometry PID vysokorychlostní ãítaãe (integrované) vysokorychlostní ãítaãe (roz ífiení) pohyb: v stupy modulované ífiky impulzu nebo sledu impulzû pro pouïití s krokovaãem nebo servem 1 K spojen (pfiedem konfigurováno) EEPROM pomocí programovacího handheldu 4 K / 4 K Bateriová záloha statické pamûti RAM MicroLogix 1200 / 1200R 4 K / 2 K Flash volitelné volitelné volitelné Dva proudové a dva napûèové vstupy s jedním proudov m nebo napûèov m v stupem na fiídicích systémech s 20 body dva vstupy 0 10 V DC na v ech fiídicích systémech Ïádné roz ífiení roz ífiení roz ífiení Ïádné Ïádné Ïádné MicroLogix LSP / LRP 3,6 K / 4 K 1764-LSP 10 K / 4 K 1764-LRP Bateriová záloha statické pamûti RAM DeviceNet se skenerem SDN mûïe ovládat 63 zafiízení slave (napfiíklad 1769-ADN s aï 30 moduly vstupû/v stupû na jednom zafiízení 1769-ADN) dva (digitální) 2 2 jeden pfii 6,6 khz jeden pfii 20 khz jeden pfii 20 khz dva pfii 20 khz s 1769-HSC dvû kvadratury nebo ãtyfii pulz/ãítaã pfii 1 MHz dva pfii 20 khz jeden pfii 20 khz dva pfii 20 khz

15 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Porovnávací tabulka funkcí MicroLogix 1000, 1100, 1200 a 1500 ídicí systém MicroLogix 1000 MicroLogix 1100 MicroLogix 1200 / 1200R MicroLogix LSP / 1764-LRP âíslo modulu Bulletin hodiny reálného ãasu integrované volitelné volitelné nástroj pro pfiístup k datûm volitelné LCD: sledování vstupû/v stupû a stavu fiídicího systému / integrovan nastavení dat protokolování dat aï 128 kb aï 48 kb, 1764-LRP pfiedpis (pouïívá pamûè pro protokolování dat) aï 68 kb operace s plovoucí ãárkou ASCII datové soubory Programování Windows software RSLogix 500 programovací handheld komunikace sériové porty jeden RS-232, 8 pinû, mini DIN Ethernetové porty jeden izolovan RS- 232 / RS-485, kombinovan, 8 pinû, mini DIN jeden 10/100 Mb/s RJ-45 (1) 8 pinû, mini DIN, fiídicí systémy 1200 (1) 8 pinû, mini DIN & (1) 8 pinû, mini DIN programování/ port pouze pro HMI fiídicí systémy 1200R aï 48 kb, 1764-LRP (1764-LSP umí pouïívat programovou pamûè) (1) 8 pinû, mini DIN procesory 1764-LSP (1) 8 pinû, mini DIN & (1) izolovan, 9 pinû, D-shell, procesory 1764-LRP DeviceNet zasílání zpráv peerto-peer / funkce zafiízení slave s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI s 1761-NET-DNI skener DeviceNet, s komunikací master a peer-topeer zasílání zpráv EtherNet/IP peer-to-peer s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET- ENIW integrované nebo w/ 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW s 1769-SDN (pouze 1764-LRP) s 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW schopnosti webového serveru s 1761-NET-ENIW integrovan nebo s 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENIW s 1761-NET-ENIW DH-485 Networking s 1761-NET-AIC integrované s 1761-NET-AIC s 1761-NET-AIC SCADA RTU DF1 Half- Duplex pouze slave master / slave master / slave master / slave SCADA RTU DF1 rádiov modem SCADA RTU Modbus RTU master / slave master / slave master / slave ASCII ãtení/zápis Provozní napûtí 120 /240 V AC 24 V DC Osvûdãení od úfiadû CE, C-Tick, UL a C-UL (vãetnû tfiídy 1, oddíl 2 pro nebezpeãná prostfiedí)

16 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Programovací instrukce ídicí systémy MicroLogix mají nejrûznûj í funkce potfiebné pro nejrûznûj í úlohy. ídicí systémy pouïívají následující typy instrukcí: Základní instrukce (tj. Examine if On, Examine if Off) Instrukce k porovnávání dat (tj. Equal, Greater than or Equal, Less than or Equal) Instrukce pro manipulaci s daty (tj. Copy, Move) Matematické instrukce (tj. Add, Subtract, Multiply) Instrukce pro fiízení prûbûhu programu (tj. Jump, Subroutine) Instrukce pro specifickou úlohu (tj. Programmable Limit Switch, Sequencer) Instrukce pro vysokorychlostní ãítaã Instrukce High-Speed PTO (Pulse Train Output) a PWM (Pulse Width Modulated) (pouze pro MicroLogix 1100, 1200 a 1500) Komunikaãní instrukce (vãetnû ASCII pouze pro MicroLogix 1100, 1200 a 1500) Instrukce pro recepturu (pouze MicroLogix 1100 a 1500) Instrukce pro protokolování dat (pouze procesor MicroLogix 1100 a LRP) LCD instrukce(pouze MicroLogix 1100)

17 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Specifikace fiídicího systému pro fiídicí systém MicroLogix 1100 Obecná specifikace fiídicího systému Specifikace UÏivatelsk program a pamûè pro data Datové prvky MicroLogix 1100 (Bulletin 1763) 8 K RAM, zálohovaná baterií 4 K uïivatelského programu, 4 K uïivatelsk ch dat konfigurovatelné, uïivatelsky definovaná struktura souboru, 4 K max. velikost dat Ekologické specifikace a osvûdãení Specifikace ídicí systémy 1763 Provozní teplota C Skladovací teplota C Relativní vlhkost 5 95 % nekondenzující Vibrace Pfii provozu: Hz, 5 g, 0,015 v max. vrchol-vrchol (provoz relé: 1,5 g) Náraz, pfii provozu 30 g; 3 pulzy v kaïdém smûru, kaïdá osa (provoz relé: 10 g) Náraz, mimo provoz 50 g montáï na panel (40 g montáï na DIN li tu); 3 pulzy v kaïdém smûru, kaïdá osa Osvûdãení Elektrické/EMC ESD imunita Odolnost vyzafiování Odolnost RF vyzafiování EFT/B odolnost odolnost napûèov m piãkám odolnost svedené RF Svedené emise Vyzafiované emise Testy vedení UL uvedeno prûmyslové fiídicí vybavení pro pouïití v tfiídû 1, oddílu 2, nebezpeãná prostfiedí, skupiny A, B, C, D C-UL uvedené prûmyslové fiídící vybavení pro pouïití v Kanadû Znaãka CE pro v echny pfiíslu né smûrnice Znaãka C pro v echny pfiíslu né zákony ídicí systém pro el testy na následujících úrovních EN kv kontakt, 8 kv vzduch, 4 kv nepfiím ENV V/m, 1000 MHz EN V/m, MHz (alternativnû, MHz), 80 % amplitudová modulace, +900 MHz klíãovaná modulace nosné frekvence EN napájení, vstupy/v stupy: 2 kv, 5 khz komunikaãní kabel: 1 kv, 5 khz EN nestínûn komunikaãní kabel: 2 kv CM (spoleãn reïim), 1 kv DM (diferenciální reïim) stínûn komunikaãní kabel: 1 kv galvanická ochrana vstupy/v stupy: 2 kv CM (spoleãn reïim), 1 kv DM (diferenciální reïim) elektrické napájení AC: 4 kv CM (spoleãn reïim), 2 kv DM (diferenciální reïim) elektrické napájení DC: 500 V CM (spoleãn reïim), 500 V DM (diferenciální reïim) pomocn v stup AC/DC: 500 V CM (spoleãn reïim), 500 V DM (diferenciální reïim) EN napájení, vstupy/v stupy: 10 V, 150 khz 80 MHz EN Vstup napájení AC: 150 khz 30 MHz EN MHz 1000 MHz EN vstup napájení AC: pokles napûtí: -30 % za 10 ms, -60 % za 100 ms pfieru ení napûtí: pro napûtí vy í neï -95 % po dobu 5 sek. kolísání napûtí: +10 % za 15 minut vstup elektrického napájení DC kolísání napûtí: +20 % za 15 minut, -20 % za 15 minut

18 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Rozmûry fiídicího systému Rozmûry jsou uvedeny v milimetrech. Vzdálenost od fiídicího systému = 50 mm ode v ech stran, pro dostateãné odvûtrání. Plán rozmûrû fiídicího systému MicroLogix 1100 C A B 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB Rozmûry fiídicího systému MicroLogix 1100 Rozmûry A B C 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, BBB 90 mm 110 mm 87 mm

19 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Rozmûry roz ífiení vstupû/v stupû 1762 A Rozmûr A B C Modul roz ífiení vstupû/v stupû 90 mm 40 mm 87 mm C B Vzdálenost od fiídicího systému ídicí systém se montuje vodorovnû, s roz ifiujícími vstupy/v stupy smûfiujícími na pravou stranu fiídicího systému. Po v ech ostatních stranách ponechejte 50 mm volného prostoru pro dostateãné odvûtrávání, jak je ukázáno níïe. ESC OK MontáÏ na DIN li tu Maximální vysunutí západky je 14 mm v otevfiené poloze. Pro demontáï fiídicího systému je zapotfiebí ploch roubovák. ídicí systém mûïe b t namontován na DIN li tu EN x 7.5 nebo EN x 15. Rozmûry pro montáï na DIN li tu jsou uvedeny níïe. B A Rozmûr A B C V ka 90 mm 27,5 mm 27,5 mm C

20 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page Vyberte komunikační rozhraní MicroLogix Krok 2 Vyberte: komunikaãní síè podle poïadavkû úlohy v bûr zaznamenejte do záznamu v bûru (zaãíná na stranû 39) Komunikaãní sítû ídicí systémy MicroLogix umoïàují vybrat síè, která nejlépe vyhovuje va im potfiebám. kombinovan port kanál 0, izolovan RS-232 / RS-485 pro komunikaci RS-232: pfienosové rychlosti 300; 600; 1200; 4800; 9600; 19,2 k a 38,4 k hardwarové handshake signály RTS/CTS pfiipojení k sítím DH-485, DeviceNet a Ethernet prostfiednictvím modulû rozhraní 1761-NET-AIC, 1761-NET-DNI a 1761-NET-ENI(fiídicí systémy MicroLogix 1100 se také pfiipojují k DH-485 pfiímo kabelem 1763-NC01 na kanál 0 a k sítím Ethernet pfiímo na kanál 1. ídicí systémy MicroLogix 1500 také poskytují funkce DeviceNet Master prostfiednictvím modulu skeneru 1769-SDN DeviceNet) pfiipojení k modemûm pro dálkovou komunikaci zasílání zpráv ASCII umoïàuje vytáãené pfiipojení DF1 Half-Duplex Slave DF1 Full-Duplex Master Modbus RTU master / slave prostfiednictvím modulu 1761-NET-AIC (fiídicí systémy MicroLogix 1100 lze také pfiipojit k zafiízení Modbus RTU master / slave pfiímo kabelem 1763-NC01 na kanál 0) Poznámka: ídicí systém MicroLogix 1100 neposkytuje napájení 24 V DC pro síèové rozhraní, kdeïto v echny ostatní fiídicí systémy MicroLogix ano. Napájení pro komunikaci 24 V DC musí b t zaji tûno externû, kdyï se moduly 1761-NET-AIC nebo 1761-NET-ENI nebo 1761-NET-ENIW pouïívají s fiídicím systémem MicroLogix ídicí systémy MicroLogix 1100 zaji Èují pfiím pfiístup k sítím RS-485 pomocí stejn ch pinû pouïívan ch v ostatních fiídicích systémech MicroLogix pro komunikaãní napájení 24 V DC.

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

MICROLOGIX MICROLOGIX JEDNA ŘADA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ MICRO PRO KAŽDOU APLIKACI A KAŽDÝ ROZPOČET

MICROLOGIX MICROLOGIX JEDNA ŘADA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ MICRO PRO KAŽDOU APLIKACI A KAŽDÝ ROZPOČET Bulletin 1761 1763 1762 1766 1764-LSP, 1764-LRP Typ MicroLogix 1000 MicroLogix 1100 MicroLogix 1200 MicroLogix 1400 MicroLogix 1500 Paměť Prostor pro uživatelské programování/data Protokolování dat/ ukládání

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

P800 Návod k pouïití

P800 Návod k pouïití P800 Návod k pouïití 2 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce... 20 Telefon... 39 Kontakty... 54 Zprávy... 64 Internet... 76 Kalendáfi... 85 Úkoly... 89 Zápisník... 92 Hry... 95 Hlasové poznámky...

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

M90 a M91 Micro-OPLCs

M90 a M91 Micro-OPLCs Klíã k efektivní automatizaci M90 a M91 Micro-OPLCs Ovládací panel a programovateln logick fiadiã M90 Je to HMI? Nebo je to PLC? Obojí! M90 a M91 V echny mikrofiadiãe jsou vybaveny: Řízení pecí on-board

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Telekomunikační technika, Datová technika, MaR technika, TV, video, SAT a rozhlasová zařízení Datová a informaãní technika zahrnuje v souãasné dobû velmi iroké spektrum aplikací. Témûr kaïd elektronick systém, pomocí kterého se zpracovávají informace, je v souãasnosti v znamn. Stále vût í mnoïství

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4. www.omegaeng.cz e-mail: finfo@newport.cz

MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4. www.omegaeng.cz e-mail: finfo@newport.cz MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4 www.omegaeng.cz email: finfo@newport.cz '@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf@@@@@@@@@@@@@@@@@( V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke3@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6V'@@@@@@@@@@@@@(Y

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více