Aktuální informace o nov ch v robcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální informace o nov ch v robcích"

Transkript

1 Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní port nebo volitelné PCMCIA rozhraní Analogové vstupy se vzorkováním 100 khz, 12 nebo 16 bitov A/D pfievodník; 16 vstupû roz ífiiteln ch aï na 256 Vstupní kanály pro napûtí, proud, termoãlánky, Pt100, tenzometry a dal í typy signálû Dva 12 bitové analogové v stupy 24 digitálních V/V, roz ifiitelné aï na 192 Pût programovateln ch 16 bitov ch ãítaãû/ãasovaãû 16 vysokorychlostních dig. vstupû,vzorkování aï 100 khz ZPRAVODAJ #96-1 SUPER NABÍDKA! Software/Hardware nákup! U etfiete peníze pfii souãasném nákupu libovolného hardware podporovaného Labtech Softwarem a tohoto programu. Labtech Notebook se slevou 3200 Kã!!! Labtech Notebook Pro se slevou 6400 Kã!!! Software sbûru dat pro DOS a WINDOWS SWD-LTN-WIN Kã V hradní zastoupení Jednoduché uïivatelské rozhraní na bázi ikon Sbûr, zobrazení a ukládání dat v reálném ãase K dispozici fiada matematick ch, statistick ch a logick ch funkcí Podpora iroké kály hardwarov ch produktû U verze Labtech Notebook Pro k dispozici dal í moïnosti zobrazení, kreslení a animace; podpora RS-232 a DMA NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Ostravská 767, Karviná OMEGA si vyhrazuje provádût zmûny v katalogu na základû nov ch zdokonalení. Tímto OMEGA dodává to nejnovûj í a nejlep í v oblasti MaR!

2 Pfienosn systém sbûru dat pro notebooky a desktop PC IBM PC PARALLEL I/O A/IN A/OUT OMB-DAQBOOK Kã Základní cena Zobrazeno men í neï skuteãná velikost Napájení ze síèového adaptéru, volitelnû z NiCd napájecího modulu, 12 V autobaterie nebo libovolného zdroje ss napûtí 9-20 V. Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní nebo rychl paralelní port (EPP), nebo volitelné PCMCIA rozhraní Analogov vstup: 100 khz, 12 nebo 16 bitov A/D pfievodník 100 K ãtení/sek, ukládání na disk v reálném ãase 8 rozdílov ch nebo 16 jednoduch ch vstupû, roz ifiiteln ch aï na 256 Programovateln zisk x1, 2, 4, 8 Volitelné roz ifiující karty pro vysokonapûèové/proudové vstupy, termoãlánky, Pt100, tenzometry Izolace, filtrování a souãasné vzorkování hodnot Dva 12-bitové analogové v stupy Digitální V/V 24 obecnû pouïiteln ch digitálních V/V linek, roz ifiitelné aï na vysokorychlostních digitálních vstupních linek, vzorkování aï 100 khz Pût programovateln ch 16-bitov ch Programové prostfiedky, jeï jsou souãástí: DaqView2 - grafická Windows aplikace pro ukládání dat Visual Basic Daqbook fiídící program DOS a WINDOWS ovládaãe OMB-DAQBOOK pfienosn systém pro sbûr dat urãen pro desktop PC a notebooky nabízí 12 nebo 16-bi-tov, 100 khz sbûr dat. Modely OMB-DAQBOOK nabízí >700 Kbyte/s obousmûrn pfienos dat mezi PC pfies rychl paralelní port (EPP) nebo PCMCIA rozhraní. Pracuje se ss nebo síèov m napájením. OMB-DAQBOOK série je vhodná pro rûzné pfienosné, provozní a laboratorní aplikace. Vysoce kvalitní, rychl A/D pfievodník a 100 khz vzorkovací frekvence z nûj dûlá systém vhodn i pro aplikace s nároky na rychlost a pfiesnost. Jeho irok v bûr typû V/V a nízká cena na jeden kanál z nûj vytváfií efektivní alternativu k draï ím stacionárním datalogerûm, ménû pfienosn m grafick m papírov m zapisovaãûm a ménû v estrann m ruãním zafiízením. DAQBOOK je dodáván s DaqView2 programov m vybavením, coï je program pro Windows, 2 umoïàující sbûr dat a jejich ukládání pfiímo na disk poãítaãe. Balík obsahuje linearizaci pro termoãlánkové vstupy pfii pouïití karty OMB- DBK19. Produkty série DAQBOOK obsahují ovladaãe pro Visual Basic, Quick Basic, C a Pascal, obsahují také DOS ovladaãe kompatibilní s DAS-16, PIO-12 a CTM-05 kartami. Spousta programov ch prostfiedkû pro grafickou anal zu a fiízení podporuje DAQBOOK, mezi tyto patfií: Labtech Note-book, SnapMaster a DASYlab, které umoïàují pfiím zápis dat na disk a souãasnou grafiku a anal zu v reálném ãase. Pfiipojení k PC DAQBOOK-112, 120, 200 a 216 jednotky se pfiipojují k PC pfies EPP, kter nabízí>700 Kbyte/s obousmûrného pfienosu dat, umoïàující ukládání dat do pamûti PC nebo na jeho pevn disk v reálném ãase. DAQBO- OK také podporuje standardní paralelní port a nabízí druh paralelní port pro souãasné pfiipojení tiskárny. V echny DAQBOOKy jsou dodávány s ovládaãi, které umoïàují automatick pfievod znakû urãen ch pro tiskárnu na jejich pomocné paralelní porty pro tiskárnu. K dispozici je i volitelná EPP/PCM- CIA karta s kabelem pro pfiipojení k PCMCIA slotu, které jsou v mnoha laptop poãítaãích.

3 Kompatibilita s poãítaãov mi kartami DAQBOOK emuluje populární mûfiící zásuvné karty do poãítaãû, coï usnadàuje uïivatelûm tûchto karet pfiechod z aplikací na stolních poãítaãích k notebookûm. Citlivost analogov ch obvodû dovoluje lep í mûfiení neï mnoho poãítaãov ch karet. Tfii konektory na modulech 100, 120 a 200 jsou kompatibilní s konektory na kartách jako DAS-16, PIO-12 a CTM-05. DAQBOOK se li í od mnoh ch mûfiících karet ve své skenovací schopnosti. Na místo omezení v bûrû skenovací sekvence odpfiedu nebo odzadu, DAQBOOK umoïàuje libovoln v bûr ze v ech dostupn ch kombinací kanálû a zesílení. Pfiipojení signálû V echny analogové a digitální V/V se pfiipojují k DAQBOOKu pfies standardní canon DB37 konektor. Pfiídavné karty mají roubovací svorkovnice nebo BNC konektory pro své V/V kanály. V/V VLASTNOSTI Analogové vstupy Vestavûné analogové vstupy dovolují mûfiit 6 kanálû v diferenãním módu nebo 16 kanálû v jednoduchém módu. Vestavûn programovateln pfiedzesilovaã umoïàuje dynamicky nastavit zesílení na 1, 2, 4 nebo 8. Jiná zesílení jsou dosaïitelná na roz ifiujících kartách. A/D pfievodník vzorkuje vybrané kanály s konstantní 10µs periodu a minimalizuje dobu pfiechodu na následující kanál. Vzorkování kaïdé skenovací sekvence mûïe b t naprogramováno mezi 10µs a 10 hodinami. Roz ifiující karty dovolují kaïdé jednotce roz ífiit poãet kanálû aï na 256. tûní. Jednotka vám napfiíklad dovoluje spou tût analogov vstup z libovolného kanálu a také naprogramovat hodnotu a polaritu této spou tûcí úrovnû. ProtoÏe má DAQBOOK hardwarové spou tûcí obvody, minimalizuje prodlevu na ménû neï 10µs. V DAQBOOKu mûïete také spou tût pomocí TTL digitálních vstupû nebo pfiíkazy z poãítaãe. Vysokorychlostní digitální vstupy OMB-DAQBOOK 100, 120 a 200 mají schopnost snímání 16 TTL digitálních vstupû jako souãást uïivatelem definované sekvence. Jednotky mohou shromaïìovat informace ze v ech 16 digitálních vstupû s pfiipojením k analogov m odeãtûm. Obecnû pouïitelné digitální V/V Jednotky 100, 120 a 200 také mají 24 digitální V/V programovateln ch v osmibitov ch slovech jako vstupy nebo v stupy. Kapacita digitálních V/V mûïe b t roz ífiena aï na 192 V/V pomocí roz ifiujících karet. Digitální V/V mohou b t spou tûné, jestliïe DAQBOOK nepfiená í data z A/D pfievodníku. Frekvenãní / pulsní vstupy DAQBOOK poskytuje pût 16 bitov ch ãasovaãû/ãítaãû, které mohou b t naprogramované pro irokou kálu funkcí. Pfii mûfiení frekvence kaïd kanál ãítá aï 7 MHz s programovateln m ãasem ãítání od 1µs do 655 sekund. Pokud je poïadována vût í Zepfiedu Notebook nebo Desktop PC kapacita neï 16 bitû, jednotka dovoluje kanály spustit kaskádovû pomocí software. KaÏd kanál mûïe b t nakonfigurován jako ãítaã nebo totalizér, dovoluje poãítaãi odpoãet akumulované hodnoty. Jednotka také dovoluje mûfiit ífiku digitálního pulsu na kaïdém kanálu s rozli ením do 1µs. Pulsní / frekvenãní v stupy V módu pulsnû-frekvenãních v stupû mûïe b t nakonfigurováno 5 ãítaãû/ãasovaãû k jedné z nûkolika funkcí. V módu generování pulsû jednotliv puls s programovou ífikou mûïe b t nakonfigurován od 0 do 500 khz. V módu generování frekvence jednotka generuje pravoúhlou vlnu se stfiídou od 0,0005% do 99% a frekvencí do 1 MHz. Externí ãasová základna mûïe b t pouïita k dosaïení jin ch frekvenãních v stupû. KaÏd ãasovaã/ãítaã má interní v stupní mód, kter mûïe generovat pulsní v stup hardwarov ch nebo softwarov ch spou tûcích pulsû. Puls mûïe mít programovatelnou prodlevu od 1µs do 655 sekund po pfiijetí spou tûcího signálu. Roz ífiující pfiíslu enství DAQBOOK mûïe snadno roz ífiit svoji kapacitu pomocí iroké kály OMB-DBK série roz ifiujících, unifikaãních a napájecích karet. Roz ífiení analogovách vstupû V echny analogové roz ifiující karty série OMB-DBK jsou konstruované Zezadu Analogové v stupy Dva DAQBOOK D/A pfievodníky umoïàující generovat napûtí 0-5 Vss nebo 0 aï - REF, kde externí referenãní napûtí (REF) je -10 aï +10Vss. Jeden z analogov ch v stupû mûïe slouïit k nastavení spou tûcí úrovnû vestavûn ch spou tûcích obvodû. Analogové v stupy mohou b t programovatelné, pokud DAQBO- OK nepfievádí hodnoty na nich. P1 P1 P2 P3 OMB-DBK41 OMB-CA-37-2 OMB-CA-35-2 (souãástí) kabel pro paralelní port DAQBOOK-200 OMB-DBK41 slot s roz ifiující analogovou kartou & OMB-DBK32 OMB-CA-37-2 V/V Paralelní, EPP port nebo PCMCIA Flexibilní spou tûní OMB-DAQBOOK nabízí moïnost jak digitálního, tak analogového spou- P1 OMB-DBK41 OMB-DBK41 slot s roz ifiující analogovou kartou & OMB-DBK32 V/V 3

4 ke konektoru P1 u v ech modelû DAQBOOKu. ProtoÏe DAQBOOK má vestavûn pfiím kanálov /zesilovací sekvenãní pfiepínaã, kter mûïe pfiímo adresovat aï 256 kanálû, umoïàuje snímání v ech roz ifiujících kanálû se stejnou 10 µs periodou. KaÏdá 16 kanálová karta vyuïívá jeden z vestavûn ch kanálû v DAQBOOKu, t. j. v ech 16 vestavûn ch kanálû mûïe b t osazeno 16 kanálov mi roz ifiujícími analogov mi kartami k dosaïení maxima 256 kanálû. Karty série OMB- DBK s pouze 2 nebo 4 vstupními kanály mohou sdílet stejné vestavûné kanály se zachováním maxima 256 kanálû. roubovací svorkovnice OMB- DBK11 zaji Èuje konvenãní pfiipojení k vestavûn m kanálûm. Moduly analogov ch vstupních karet Analogové vstupní karty mûïete pfiipojit rûzn mi zpûsoby. e ení je závislé na poãtu karet, které vyïaduje vá systém. Pokud potfiebujete pfiidat jednu kartu, mûïete ji jednodu e vlo- Ïit do interního roz ifiujícího slotu DAQBOOKu-112 nebo -216 a pfiipojit ji kabelem OMB-CA Pokud va e aplikace vyïaduje 6 nebo ménû karet, nízké 3-slotové moduly OMB- DBK10 jsou v born m fie ením. Modul OMB-DBK10 vyïaduje kabel OMB-CA-37-X pro fietûzové spojení analogov ch roz ifiujících karet. Moduly OMB-DBK10 lze snadno fietûzit spolu. JestliÏe va e aplikace vyïaduje více neï 6 roz ifiujících karet, komfortní 10-slotov modul OMB- DBK41 je nejvhodnûj ím fie ením. Víceslotov OMB-DBK41 mûïe b t pouïit v tandemu s levn m modulem k získání maximálního poãtu roz ifiujících analogov ch karet, a tím 256 vstupních kanálû. Roz ífiení digitálních V/V Modely DAQBOOK 100, 120 a 200 poskytují 24 digitálních V/V kanálû. Kapacitu digit. V/V mûïete roz ífiit aï na 192 kanálû pomocí digit. V/V karet série OMB-DBK. Tyto karty jsou napájeny z vestavûného zdroje v DAQBOOKu a mohou b t umístûné ve 3-slotovém modulu OMB-DBK10. Pokud pouïijete roz ifiující digitální V/V karty, pouïijte kabel OMB-CA- 37-X a fietûzovû spojte s digitálním V/V konektorem P2. Kanál Zisk Unipolární nebo bipolární 10µs #2 #4 #7 #2 D #18 #19 #16 x1 x8 x8 x2 x100 x10 x1000 Uni Uni Bi Uni Bi Bi Uni Zesílení lze pro kaïd kanál dynamicky mûnit Kanály mohou b t vzorkovány náhodnû K objednání (Uveìte ãíslo modelu) âíslo modelu Cena Popis OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní paralelní port OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, digitální V/V, standardní nebo rychl paralelní port OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní nebo rychl paralelní port OMB-DAQBOOK bitové 8/16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní OMB-DAQBOOK bitové 8/16-kanálové analogové rozhraní; standardní nebo rychl paralelní port OMB-DIGIBOOK kanálové digitální V/V rozhraní V echny jednotky DAQBOOK jsou dodávány s napájecím kabelem, paralelním komunikaãním kabelem, DOS a Windows ovládaãi, DaqView2 a PostView softwarem a úpln m uïivatelsk m manuálem. OMB-DIGIBOOK-72 je dodáván s napájecím kabelem, paralelním komunikaãním kabelem, DOS a Windows ovládaãi, DigiView softwarem a uïivatelskou pfiíruãkou. Pfiíklad objednávky: OMB-DAQBOOK-112 jednotka s jednou OMB-DBK19 kartou termoãlánkov ch vstupû a OMB-CA37-1 kabelem, = Kã. Pfiíslu enství a kabely âíslo modelu Cena Popis OMB-DBK Roz ifiující modul pro 3 karty OMB-DBK Karta se roubovací svorkovnicí OMB-DBK kan.analogová vstupní karta, zesílení X1, 2, 4 a 8 OMB-DBK kan.analogová vstupní karta, zesílení X1, 10 a 100 OMB-DBK kanálová karta napûèov ch a proudov ch vstupû OMB-DBK kanálová karta pro tenzometrické snímaãe OMB-DBK kanálová karta se vzorkováním ve stejn okamïik OMB-DBK kanálová karta dolnopropustních filtrû OMB-DBK kanálová karta pro termoãlánky OMB-DBK kanálová karta dig. V/V se roubovací svorkovnicí OMB-DBK kanálová karta dig. V/V s CANON 37 konektory OMB-DBK Bateriov modul s OMB-CA-115 kabelem OMB-DBK Napájecí modul s OMB-CA-115 kabelem OMB-DBK Karta pomocného napájecího zdroje OMB-DBK Karta rozhraní PCMCIA s kabelem OMB-DBK Analogové rozhraní BNC s kabelem OMB-DBK Roz ifiující modul pro 10 karet OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 1 kartu OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 2 karty OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 3 karty OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 4 karty 4 DAQBOOK pfiíklad vzorkování Unipolární nebo bipolární operace mohou b t dynamicky mûnûny pro kaïd kanál samostatnû* * pouze DAQBOOK-200 & 216 Skupina vzorkû Programovatelné, okamïitû nebo s intervalem aï do 10 hodin V echny kanály ve skupinû vzorkû jsou mûfieny po pevnou dobu 10 µ s 16 digitálních vstupû lze vzorkovat spolu s analogov mi vstupy Pfiídavné kanály jsou vzorkovány se stejnou rychlostí jako vestavûné na základní desce t

5 OMB-DBK12 a OMB-DBK13 Vstupní analogové karty s nastaviteln m ziskem Karty OMB-DBK12 a OMB-DBK13 se pfiipojují k portu P1 DAQBOOKu a poskytují 16 rozdílov ch analogov ch vstupû. OMB-DBK12 má programovateln zisk x1, 2, 4 nebo 8 a OMB-DBK13 má zisk nastaviteln na hodnoty x1, 10, 100 nebo 1000.Tyto zisky v kombinaci s 8 rozsahy na základní desce DAQBOOKu poskytují celou kálu vstupních rozsahû. Karty jsou opatfieny konektorem CANON 37 pro pfiipojení k DAQBOOKu a roubovacími svorkami pro vstupní analogové signály. OMB-DBK35 Karta rozhraní PCMCIA Karta OMB-DBK35 je karta rozhraní pro DAQBOOK, která nabízí pfienosovou rychlost aï 800 KbytÛ. Karta umoïàuje pfiipojení v ech DAQBOO- KÛ k va emu notebooku pfies PCM- CIA typ II vstupní slot (5mm). Karta je dodávána s ovládaãem umoïàujícím automatickou konfiguraci po zasunutí do notebooku nebo po spu tûní systému. vûn ch digitálních linek nefunguje jako V/V porty pro uïivatelské signály. Z toho vypl vá, Ïe první karta roz- ifiuje poãet digitálních V/V z 24 na 48 a kaïdá dal í pfiidává následujících 48 uïivatelsk ch V/V. AÏ 4 karty OMB-DBK20 lze pfiipojit k DAQBOO- Ku a tím dosáhnout aï 192 V/V digitálních linek. Karta OMB-DBK21 je shodná s kartou OMB-DBK20 s tím rozdílem, Ïe je opatfiena dvûmi 37 pinov mi CANON konektory pro pfiipojení V/V, a ne roubovací svorkovnicí jako u karty OMB-DBK20. OMB-DBK15 Univerzální karta napûèov ch/proudov ch vstupû Karta OMB-DBK15 umoïàuje pfiipojení dal ích 16 proudov ch kanálû nebo rozdílov ch napûèov ch vstupû k DAQBOOKu. Nabízí programovateln vstupní zisk a 16 kanálov multiplexer. KaÏd kanál lze nakonfigurovat pro pfievod proud/napûtí nebo napûèové zeslabení. Ke kartû lze pfiipojit procesní signály 4-20 ma nebo napûèové vstupy aï ± 100 V. MÛÏete pfiipojit aï 16 OMB-DBK15 karet a tím získat 256 proudov ch nebo napûèov ch vstupû. ristikou. KaÏd kanál je spojen se zesilovaãem, jehoï zesílení je pfiepínaãi volitelné z x 1, 10, 100, 200 nebo 500, jakoï i na uïivatelskou hodnotu. V echny vstupní signály jsou pfiipojeny pomocí BNC konektorû. OMB-DBK16 Dvoukanálová karta pro tenzometrické snímaãe Karta OMB-DBK16 nabízí pfiipojení 2 vstupû z tenzometrick ch ãidel. Karta má 50 ma proudov limit s vestavûn m nastaviteln m zdrojem napájení v rozsahu 1,5-10,5 V ss napûtí. Externí zdroj napájení je nutn, dostupn je napfi. zdroj OMB- DBK30. Karta nabízí nastavitelné zesílení x 100 aï 1250 pro zpracování signálû s citlivostí 0,4 aï 10 mv/v. Lze pfiipojit více kanálû aï pro 256 vstupû. MoÏnost nastavení mezní frekvence pro dolní propust. OMB-DBK20 a OMB-DBK21 Karta obecnû pouïiteln ch digitálních V/V Karta OMB-DBK20 nabízí aï 48 V/V digitálních linek na jedné kartû. Karta se pfiipojuje ke konektoru P2 DAQBOOKu a pouïívá 24 vestavûn ch digitálních linek jako komunikaãní sbûrnici. Je tfieba pfiipomenout, Ïe pokud je karta pfiipojena, 24 vesta- OMB-DBK18 Karta dolnopropustního filtru Karta OMB-DBK18 nabízí ãtyfii dolnopropustní filtry, které mohou b t individuálnû nastavitelné pro frekvenci aï do 50 khz a s Butterworthovou, âeby- evovou nebo Besselovou charakte- OMB-DBK 19 Karta vstupû pro termoãlánky Karta OMB-DBK19 slouïí pro pfiipojení vstupû z termoãlánkov ch sond k DAQBOOKu a zaji tûní velmi pfiesného mûfiení teploty. Pro zaji tûní velmi precizního mûfiení v irokém rozsahu pracovních teplot jsou 2 z 16 kanálû na desce rezervovány pro automatické nastavení nuly a kompenzaci studeného konce termoãlánku. Díky tomuto lze ke kartû pfiipojit aï 14 termoãlánkû libovolného typu (J, K, T, E, S, R, B a N). AÏ 16 tûchto karet lze pfiipojit k DAQBOOKu a tím dosáhnout 224 vstupních kanálû pro mûfiení teplot. 5

6 Pfiehled parametrû série OMB-DAQBOOK Následující tabulka popisuje základní vlastnosti jednotliv ch modelû pfiístrojû fiady OMB-DAQBOOK. PouÏijte tento pfiehled pfii rozhodování o nejvhodnûj- ím modelu, kter co nejvíce splàuje Vámi kladené nároky na systém pro sbûr a zpracování mûfien ch veliãin. Model DAQBOOK-100 DAQBOOK-112 DAQBOOK-120 DAQBOOK-200 DAQBOOK-216 DIGIBOOK/72 Analogové vstupy A/D pfievodník 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 16 bit 16 bit Poãet analogov ch kanálû 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE Max. poãet vstupû A/D - vzorkování 100 khz 100 khz 100 khz 100 khz 100 khz V bûr unipolární / bipolární pfiepínaã pfiepínaã pfiepínaã programovû programovû V bûr pfiímy / rozdílov pfiepínaã pfiepínaã pfiepínaã programovû programovû Hloubka volby zesílení kanálu Vestavûn expanzní slot 1 slot 1 slot Analogové v stupy Poãet v stupních kanálû Rozli ení 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit Vysokorychlostní digitální vstupy Poãet bitû Max. vzorkovací rychlost 100K slov/s 100K slov/s 100K slov/s Programovatelné digitální V/V Poãet programovateln ch V/V linek Max. poãet kanálû Pevné digitální V/V 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** Programovatelné ãítaãe/ãasovaãe Poãet kanálû Max. vstupní frekvence 7 MHz 7 MHz 7 MHz Dal í vstupní ãítaãe 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** Poãítaãové rozhraní Standardní paralelní port Rychl paralelní port (EPP) Druh paralelní port pro tiskárnu Max. rychlost pfienosu do PC 170 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 170 Kbytes/s Volitelné PCMCIA rozhraní Software DOS & Windows ovládaãe Visual Basic VBX DaqView2/DigiView Software PostView Software Labtech Notebook kompatibilní SnapMaster kompatibilní DASYlab kompatibilní Napájení SíÈov adaptér souãástí souãástí souãástí souãástí souãástí souãástí Dobíjeãka baterií volitelná volitelná volitelná volitelná volitelná volitelná Odbûr 12 Vss 510 ma 360 ma 510 ma 620 ma 600 ma 300 ma * Pouze karta, neobsahuje napájecí zdroj. ** DosaÏitelné pouze není-li pouïita analová karta; není dosaïitelné z DaqView2, Labtech Notebook nebo SnapMaster. DAQBOOK pouïívající standardní paralelní port poskytuje maximální vzorkovací rychlost 30 aï 50 khz v závislosti na systému. 6 TELEFON 069/

7 Labtech Notebook Software sbûru a zpracování dat pro poãítaãe PC verze WINDOWS MADE IN IBM PC BM PS/2 SWD-LTN-WIN Kã Základní cena Jednoduché uïivatelské rozhraní na bázi ikon, nepotfiebujete Ïádné znalosti z oblasti programování Sbûr dat v reálném ãase, zobrazení, pfiepínání a archivace Pfiesné matematické, statistické a logické v poãty k dispozici Podpora iroké sady hardwarov ch prostfiedkû Notebook Pro (dal í moïnosti): Podpora IEEE a RS-232 Podpora rychlého DMA kanálu. Rampování, nábûh teploty a kaskádní regulace Roz ífiené moïnosti zobrazování, kreslení a animace Labtech Notebook je integrovan programov balík pro sbûr dat, fiízení procesû, monitorování a anal zu dat. BûÏí na PC i PS/2 poãítaãích. Vhodnû doplní Vá systém sbûru dat s vyuïitím v ech sv ch moïností a to bez potfieby znalosti uïivatelû o instrukcích hardware. Mûfiená data mohou b t v reálném ãase zpracovávána irokou kálou matematick ch funkcí, zobrazována na obrazovce a ukládána na disk poãítaãe ve formátu kompatibilním s vût inou tabulkov ch procesorû. ICONVIEW je grafické uïivatelské rozhraní pro Labtech Notebook. ICONVIEW Vám poskytuje moïnost vytváfiet sestavy pro sbûr dat a fiízení pomocí pfiemis- Èování a spojování ikon. UÏivatelé mohou jednodu e prohlíïet, konfigurovat a manipulovat i s nûjvût ími aplikacemi pouze pomocí nûkolika kliknutí my í. Podle sv ch potfieb mûïete aplikace navrhovat pomocí Labtech menu nebo s vyuïitím ICONview. ICONview nabízí v echny funkce (kanály, okna, kresby a soubory) na jendom místû: ICONview kreslící plo e. Odtud mohou uïivatelé graficky strukturovat aplikace s pouïitím ikon jako stavebních prvkû, spojovat je a tím definovat vztahy a tok dat mezi Labtech funkcemi. KaÏdá ikona má svou vlastní stránku menu. Tato pak 7 mûïe b t modifikována pfiímo z ICONview nebo pomocí menu systému. MÛÏete také aplikaci sestavit pomocí menu a poté pouïít ICONview pro prohlíïení aplikace a dopracování dodateãn ch zmûn. Realtime Vision je uïivatelské rozhraní které Vám nabízí v echny nástroje pro rychlé vytváfiení a pfiepisování obrazovek tak, aby byly ideální pro Va i aplikaci. Grafy prûbûhû, ukazatele a sloupcové grafy zobrazují data v reálném ãase. Knoflíky, pfiepínaãe a oupátka doplàují fiízení a nastavování v reálném ãase. Kreslení a animaãní moïnosti VISION dávají Va í aplikaci reáln vzhled. Notebook Pro Notebook Pro je roz ífiená verze standardního programu. Pokud Labtech Notebook podporuje pouze jednu obrazovku, potom Notebook Pro umoïàuje aï 5 rûzn ch obrazovek. Obsahuje také podporu IEEE-488 a RS-232 komunikace a C-IKON v vojov nástroj pro vytváfiení podprogramû v jazyce C a nástroj pro vytváfiení V/V ovládaãû pro uïivatelské prostfiedky pro sbûr dat. Notebook Pro zahrnuje podporu DMA, klient/sever DDE, rampování, nábûh teploty podle kfiivky a kaskádní fiízení. Notebook Pro dále umoïàuje uïivatelûm importovat bitmapy, mít je na pozadí a poskytuje moïnost vícenásobné animace objektu.

8 Specifikace: Poãet blokû: 100, Notebook Pro. Pozn.: funkãním blokem se rozumí vstupní bod, v stupní bod nebo vypoãítaná hodnota. Systém s 24 analogov mi vstupy, 4 analogov mi v stupy, 16 digitálními v stupy a 20 poãítan mi hodnotami bude vyïadovat =64 blokû. Obrazovky: 1; 5 pro Notebook Pro Rozhraní: ICONview grafické ikonové rozhraní Sbûr dat: standardnû v reálném ãase MnoÏení ikon: EDIT/COPY,EDIT/VLOÎ Sbûr dat: standardnû v reálném ãase Analytické moïnosti: Pfiímé v poãty matematick ch, statistick ch a logick ch funkcí v reálném ãase Multitasking: v reálném ãase Ukládání dat: v reálném ãase, standardní formát dat Typy dat: analogov vstup, odpor, digitální vstup, termoãlánek, ãítaã, termistor, frekvence, odporov teplomûr, meziprocesní komunikace Trigry: analogové a digitální vstupy, poãítané hodnoty Vzorkovací rychlost: rûznû nastavitelná pro kaïd kanál ízení procesu: otevfiená a uzavfiená smyãka Kalibrace a koef. nastavení analogového signálu: standardní Pfiená ení vloïen ch nebo teoretick ch dat: standardní Typ zobrazení: graf prûbûhu,x-y,y-t, vertikální a horizontální sloupcové grafy, analogové a digitální panelové ukazatele, uïivatelsky pfiizpûsobovatelné, vícenásobné signály na jednom displeji jsou moïné ve verzi Notebook Pro. ídící objekty: knoflíky pro vstupy promûnn ch dat, ON-OFF pfiepínaãe, uïivatelsky pfiizpûsobitelné Kreslící moïnosti: segmenty ãar, kruhû, volné ãáry, obdelníky, ãtverce (vyplnûné/prázdné), ovály, kruïnice (vyplnûné / prázdné), polygony, volné tvary, import bitmap, obrázkové bitmapy pozadí dostupné ve verzi Notebook Pro. Animace: pohyb, rotace, zmûna barvy a zmen ování/zvût ování objektû v závislosti na vstupním signálu. Vícenásobná animace objektû je moïná ve verzi Notebook Pro. Notebook Pro (dal í charakteristiky): Vysokorychl. kanál DMA: standard Rozhraní: GPID/IEEE,RS-232 roz ífiení Klient/Server: síèová podpora DDE V vojové prostfi. C-ikon: obsaïeno MoÏnosti fiízení: rampování, nábûh teploty a kaskádní fiízení PoÏadavky systému: Microsoft Windows 3.1, IBM kompatibilní, nebo vy í procesor, 8MB pamûè, VGA grafika nebo lep í. Podporovan hardware: CHROM-AT, CIO-DAS16/16F, CIO-DAS16JR, CIO-DAS16/330, CIO-DAS16/330i, CIO-DAS08-PG, CIO-DAS08, CIO-EXP16, CIO-EXP32, CIO-DAC02, CIO-DAC08, CIO-DAC16, CIO-DDA06, CIO-CTR05, CIO-CTR10, CIO-DIO24/24H, CIO-DIO48, CIO-DIO96, CIO-DIO192, CIO-PDISO8, CTM-05, DAC-02, DAS-1400, DAS- 1600, DAS-4, DAS-8, DAS-800, K objednání (Uveìte ãíslo modelu) âíslo modelu Cena Popis SWD-LTN-WIN SWD-LTNPRO-WIN Kã Labtech Notebook program DAS-8PGA, DAS-8PG/AO, DAS-1200, DAS-16/F/G, DAS-20, DAS-TC, DataShuttle (DS Série), DDA-06, EXP-16, EXP-20, OM-1050, OM6, OMD-5508BG, OMD-5508HR, OMD-5508RTD, OMD-5508TC, OMD-5508CL, OMD-5504DA, OMD-5508ACI, OMD- 5508ACO, OMD-5616DCI, OMD-5616DCO, OMD-5616CCI, OMD-5632TTL, OMB-TEMPSCAN-1000, OMB-DAQBOOK Série, OMB-Multiscan DAQ Karty, PIO-12, PIO-24, UCDAS-8PGA, UCDAS-16G, UCPIO- 12, WB-AAI, WB-ASC, WB-ASC16, WB-FAI, WB-AVO, WB-DIO-PC, WB-800, WB-802F, WB-815, WB-817, WB-820, WB-850, WB-860, WIN-30 Série, D1000/2000/3000/4000 Série, WORKHORSE Kã Labtech Notebook Pro program s roz ífien mi moïnostmi práce s bloky, zobrazováním a fiízením. KaÏdá dodávka je na 3,5 i 5,25 disketách s kompletním uïiv. manuálem. Kontaktujte nás v pfiípadû poïadavku na DOS verzi programu. Pfiíklad obj. SWD-LTN-WIN-Labtech Notebook program, Kã. NEWPORT ELECTRONICS, Karviná je v hradním zastoupením americké firmy OMEGA Engineering pro âeskou republiku a v chodní Evropu. Na i technici Vám rádi pomohou vybrat správn model vhodn právû pro Va i aplikaci. Mûfiení a regulace v tûchto oblastech: Teplota Tlak a Síla PrÛtok a Hladina Sbûr dat ph a Vodivost Topná tûlesa Panelové mûfiící pfiístroje NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Ostravská 767, Karviná Tel: 069/ , , Fax: 069/ COPYRIGHT 1995, OMEGA ENGINEERING, INC. V echna práva vyhrazena. CMYK OSTRAVA

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

M90 a M91 Micro-OPLCs

M90 a M91 Micro-OPLCs Klíã k efektivní automatizaci M90 a M91 Micro-OPLCs Ovládací panel a programovateln logick fiadiã M90 Je to HMI? Nebo je to PLC? Obojí! M90 a M91 V echny mikrofiadiãe jsou vybaveny: Řízení pecí on-board

Více

POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS

POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700, e-mail: office@schmachtl.cz 2003 Obsah Úvod do systémû oznaãování Poãítaãové systémy ACS

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot.

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot z vícebodového mûfiícího zafiízení

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více