Aktuální informace o nov ch v robcích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální informace o nov ch v robcích"

Transkript

1 Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní port nebo volitelné PCMCIA rozhraní Analogové vstupy se vzorkováním 100 khz, 12 nebo 16 bitov A/D pfievodník; 16 vstupû roz ífiiteln ch aï na 256 Vstupní kanály pro napûtí, proud, termoãlánky, Pt100, tenzometry a dal í typy signálû Dva 12 bitové analogové v stupy 24 digitálních V/V, roz ifiitelné aï na 192 Pût programovateln ch 16 bitov ch ãítaãû/ãasovaãû 16 vysokorychlostních dig. vstupû,vzorkování aï 100 khz ZPRAVODAJ #96-1 SUPER NABÍDKA! Software/Hardware nákup! U etfiete peníze pfii souãasném nákupu libovolného hardware podporovaného Labtech Softwarem a tohoto programu. Labtech Notebook se slevou 3200 Kã!!! Labtech Notebook Pro se slevou 6400 Kã!!! Software sbûru dat pro DOS a WINDOWS SWD-LTN-WIN Kã V hradní zastoupení Jednoduché uïivatelské rozhraní na bázi ikon Sbûr, zobrazení a ukládání dat v reálném ãase K dispozici fiada matematick ch, statistick ch a logick ch funkcí Podpora iroké kály hardwarov ch produktû U verze Labtech Notebook Pro k dispozici dal í moïnosti zobrazení, kreslení a animace; podpora RS-232 a DMA NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Ostravská 767, Karviná OMEGA si vyhrazuje provádût zmûny v katalogu na základû nov ch zdokonalení. Tímto OMEGA dodává to nejnovûj í a nejlep í v oblasti MaR!

2 Pfienosn systém sbûru dat pro notebooky a desktop PC IBM PC PARALLEL I/O A/IN A/OUT OMB-DAQBOOK Kã Základní cena Zobrazeno men í neï skuteãná velikost Napájení ze síèového adaptéru, volitelnû z NiCd napájecího modulu, 12 V autobaterie nebo libovolného zdroje ss napûtí 9-20 V. Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní nebo rychl paralelní port (EPP), nebo volitelné PCMCIA rozhraní Analogov vstup: 100 khz, 12 nebo 16 bitov A/D pfievodník 100 K ãtení/sek, ukládání na disk v reálném ãase 8 rozdílov ch nebo 16 jednoduch ch vstupû, roz ifiiteln ch aï na 256 Programovateln zisk x1, 2, 4, 8 Volitelné roz ifiující karty pro vysokonapûèové/proudové vstupy, termoãlánky, Pt100, tenzometry Izolace, filtrování a souãasné vzorkování hodnot Dva 12-bitové analogové v stupy Digitální V/V 24 obecnû pouïiteln ch digitálních V/V linek, roz ifiitelné aï na vysokorychlostních digitálních vstupních linek, vzorkování aï 100 khz Pût programovateln ch 16-bitov ch Programové prostfiedky, jeï jsou souãástí: DaqView2 - grafická Windows aplikace pro ukládání dat Visual Basic Daqbook fiídící program DOS a WINDOWS ovládaãe OMB-DAQBOOK pfienosn systém pro sbûr dat urãen pro desktop PC a notebooky nabízí 12 nebo 16-bi-tov, 100 khz sbûr dat. Modely OMB-DAQBOOK nabízí >700 Kbyte/s obousmûrn pfienos dat mezi PC pfies rychl paralelní port (EPP) nebo PCMCIA rozhraní. Pracuje se ss nebo síèov m napájením. OMB-DAQBOOK série je vhodná pro rûzné pfienosné, provozní a laboratorní aplikace. Vysoce kvalitní, rychl A/D pfievodník a 100 khz vzorkovací frekvence z nûj dûlá systém vhodn i pro aplikace s nároky na rychlost a pfiesnost. Jeho irok v bûr typû V/V a nízká cena na jeden kanál z nûj vytváfií efektivní alternativu k draï ím stacionárním datalogerûm, ménû pfienosn m grafick m papírov m zapisovaãûm a ménû v estrann m ruãním zafiízením. DAQBOOK je dodáván s DaqView2 programov m vybavením, coï je program pro Windows, 2 umoïàující sbûr dat a jejich ukládání pfiímo na disk poãítaãe. Balík obsahuje linearizaci pro termoãlánkové vstupy pfii pouïití karty OMB- DBK19. Produkty série DAQBOOK obsahují ovladaãe pro Visual Basic, Quick Basic, C a Pascal, obsahují také DOS ovladaãe kompatibilní s DAS-16, PIO-12 a CTM-05 kartami. Spousta programov ch prostfiedkû pro grafickou anal zu a fiízení podporuje DAQBOOK, mezi tyto patfií: Labtech Note-book, SnapMaster a DASYlab, které umoïàují pfiím zápis dat na disk a souãasnou grafiku a anal zu v reálném ãase. Pfiipojení k PC DAQBOOK-112, 120, 200 a 216 jednotky se pfiipojují k PC pfies EPP, kter nabízí>700 Kbyte/s obousmûrného pfienosu dat, umoïàující ukládání dat do pamûti PC nebo na jeho pevn disk v reálném ãase. DAQBO- OK také podporuje standardní paralelní port a nabízí druh paralelní port pro souãasné pfiipojení tiskárny. V echny DAQBOOKy jsou dodávány s ovládaãi, které umoïàují automatick pfievod znakû urãen ch pro tiskárnu na jejich pomocné paralelní porty pro tiskárnu. K dispozici je i volitelná EPP/PCM- CIA karta s kabelem pro pfiipojení k PCMCIA slotu, které jsou v mnoha laptop poãítaãích.

3 Kompatibilita s poãítaãov mi kartami DAQBOOK emuluje populární mûfiící zásuvné karty do poãítaãû, coï usnadàuje uïivatelûm tûchto karet pfiechod z aplikací na stolních poãítaãích k notebookûm. Citlivost analogov ch obvodû dovoluje lep í mûfiení neï mnoho poãítaãov ch karet. Tfii konektory na modulech 100, 120 a 200 jsou kompatibilní s konektory na kartách jako DAS-16, PIO-12 a CTM-05. DAQBOOK se li í od mnoh ch mûfiících karet ve své skenovací schopnosti. Na místo omezení v bûrû skenovací sekvence odpfiedu nebo odzadu, DAQBOOK umoïàuje libovoln v bûr ze v ech dostupn ch kombinací kanálû a zesílení. Pfiipojení signálû V echny analogové a digitální V/V se pfiipojují k DAQBOOKu pfies standardní canon DB37 konektor. Pfiídavné karty mají roubovací svorkovnice nebo BNC konektory pro své V/V kanály. V/V VLASTNOSTI Analogové vstupy Vestavûné analogové vstupy dovolují mûfiit 6 kanálû v diferenãním módu nebo 16 kanálû v jednoduchém módu. Vestavûn programovateln pfiedzesilovaã umoïàuje dynamicky nastavit zesílení na 1, 2, 4 nebo 8. Jiná zesílení jsou dosaïitelná na roz ifiujících kartách. A/D pfievodník vzorkuje vybrané kanály s konstantní 10µs periodu a minimalizuje dobu pfiechodu na následující kanál. Vzorkování kaïdé skenovací sekvence mûïe b t naprogramováno mezi 10µs a 10 hodinami. Roz ifiující karty dovolují kaïdé jednotce roz ífiit poãet kanálû aï na 256. tûní. Jednotka vám napfiíklad dovoluje spou tût analogov vstup z libovolného kanálu a také naprogramovat hodnotu a polaritu této spou tûcí úrovnû. ProtoÏe má DAQBOOK hardwarové spou tûcí obvody, minimalizuje prodlevu na ménû neï 10µs. V DAQBOOKu mûïete také spou tût pomocí TTL digitálních vstupû nebo pfiíkazy z poãítaãe. Vysokorychlostní digitální vstupy OMB-DAQBOOK 100, 120 a 200 mají schopnost snímání 16 TTL digitálních vstupû jako souãást uïivatelem definované sekvence. Jednotky mohou shromaïìovat informace ze v ech 16 digitálních vstupû s pfiipojením k analogov m odeãtûm. Obecnû pouïitelné digitální V/V Jednotky 100, 120 a 200 také mají 24 digitální V/V programovateln ch v osmibitov ch slovech jako vstupy nebo v stupy. Kapacita digitálních V/V mûïe b t roz ífiena aï na 192 V/V pomocí roz ifiujících karet. Digitální V/V mohou b t spou tûné, jestliïe DAQBOOK nepfiená í data z A/D pfievodníku. Frekvenãní / pulsní vstupy DAQBOOK poskytuje pût 16 bitov ch ãasovaãû/ãítaãû, které mohou b t naprogramované pro irokou kálu funkcí. Pfii mûfiení frekvence kaïd kanál ãítá aï 7 MHz s programovateln m ãasem ãítání od 1µs do 655 sekund. Pokud je poïadována vût í Zepfiedu Notebook nebo Desktop PC kapacita neï 16 bitû, jednotka dovoluje kanály spustit kaskádovû pomocí software. KaÏd kanál mûïe b t nakonfigurován jako ãítaã nebo totalizér, dovoluje poãítaãi odpoãet akumulované hodnoty. Jednotka také dovoluje mûfiit ífiku digitálního pulsu na kaïdém kanálu s rozli ením do 1µs. Pulsní / frekvenãní v stupy V módu pulsnû-frekvenãních v stupû mûïe b t nakonfigurováno 5 ãítaãû/ãasovaãû k jedné z nûkolika funkcí. V módu generování pulsû jednotliv puls s programovou ífikou mûïe b t nakonfigurován od 0 do 500 khz. V módu generování frekvence jednotka generuje pravoúhlou vlnu se stfiídou od 0,0005% do 99% a frekvencí do 1 MHz. Externí ãasová základna mûïe b t pouïita k dosaïení jin ch frekvenãních v stupû. KaÏd ãasovaã/ãítaã má interní v stupní mód, kter mûïe generovat pulsní v stup hardwarov ch nebo softwarov ch spou tûcích pulsû. Puls mûïe mít programovatelnou prodlevu od 1µs do 655 sekund po pfiijetí spou tûcího signálu. Roz ífiující pfiíslu enství DAQBOOK mûïe snadno roz ífiit svoji kapacitu pomocí iroké kály OMB-DBK série roz ifiujících, unifikaãních a napájecích karet. Roz ífiení analogovách vstupû V echny analogové roz ifiující karty série OMB-DBK jsou konstruované Zezadu Analogové v stupy Dva DAQBOOK D/A pfievodníky umoïàující generovat napûtí 0-5 Vss nebo 0 aï - REF, kde externí referenãní napûtí (REF) je -10 aï +10Vss. Jeden z analogov ch v stupû mûïe slouïit k nastavení spou tûcí úrovnû vestavûn ch spou tûcích obvodû. Analogové v stupy mohou b t programovatelné, pokud DAQBO- OK nepfievádí hodnoty na nich. P1 P1 P2 P3 OMB-DBK41 OMB-CA-37-2 OMB-CA-35-2 (souãástí) kabel pro paralelní port DAQBOOK-200 OMB-DBK41 slot s roz ifiující analogovou kartou & OMB-DBK32 OMB-CA-37-2 V/V Paralelní, EPP port nebo PCMCIA Flexibilní spou tûní OMB-DAQBOOK nabízí moïnost jak digitálního, tak analogového spou- P1 OMB-DBK41 OMB-DBK41 slot s roz ifiující analogovou kartou & OMB-DBK32 V/V 3

4 ke konektoru P1 u v ech modelû DAQBOOKu. ProtoÏe DAQBOOK má vestavûn pfiím kanálov /zesilovací sekvenãní pfiepínaã, kter mûïe pfiímo adresovat aï 256 kanálû, umoïàuje snímání v ech roz ifiujících kanálû se stejnou 10 µs periodou. KaÏdá 16 kanálová karta vyuïívá jeden z vestavûn ch kanálû v DAQBOOKu, t. j. v ech 16 vestavûn ch kanálû mûïe b t osazeno 16 kanálov mi roz ifiujícími analogov mi kartami k dosaïení maxima 256 kanálû. Karty série OMB- DBK s pouze 2 nebo 4 vstupními kanály mohou sdílet stejné vestavûné kanály se zachováním maxima 256 kanálû. roubovací svorkovnice OMB- DBK11 zaji Èuje konvenãní pfiipojení k vestavûn m kanálûm. Moduly analogov ch vstupních karet Analogové vstupní karty mûïete pfiipojit rûzn mi zpûsoby. e ení je závislé na poãtu karet, které vyïaduje vá systém. Pokud potfiebujete pfiidat jednu kartu, mûïete ji jednodu e vlo- Ïit do interního roz ifiujícího slotu DAQBOOKu-112 nebo -216 a pfiipojit ji kabelem OMB-CA Pokud va e aplikace vyïaduje 6 nebo ménû karet, nízké 3-slotové moduly OMB- DBK10 jsou v born m fie ením. Modul OMB-DBK10 vyïaduje kabel OMB-CA-37-X pro fietûzové spojení analogov ch roz ifiujících karet. Moduly OMB-DBK10 lze snadno fietûzit spolu. JestliÏe va e aplikace vyïaduje více neï 6 roz ifiujících karet, komfortní 10-slotov modul OMB- DBK41 je nejvhodnûj ím fie ením. Víceslotov OMB-DBK41 mûïe b t pouïit v tandemu s levn m modulem k získání maximálního poãtu roz ifiujících analogov ch karet, a tím 256 vstupních kanálû. Roz ífiení digitálních V/V Modely DAQBOOK 100, 120 a 200 poskytují 24 digitálních V/V kanálû. Kapacitu digit. V/V mûïete roz ífiit aï na 192 kanálû pomocí digit. V/V karet série OMB-DBK. Tyto karty jsou napájeny z vestavûného zdroje v DAQBOOKu a mohou b t umístûné ve 3-slotovém modulu OMB-DBK10. Pokud pouïijete roz ifiující digitální V/V karty, pouïijte kabel OMB-CA- 37-X a fietûzovû spojte s digitálním V/V konektorem P2. Kanál Zisk Unipolární nebo bipolární 10µs #2 #4 #7 #2 D #18 #19 #16 x1 x8 x8 x2 x100 x10 x1000 Uni Uni Bi Uni Bi Bi Uni Zesílení lze pro kaïd kanál dynamicky mûnit Kanály mohou b t vzorkovány náhodnû K objednání (Uveìte ãíslo modelu) âíslo modelu Cena Popis OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní paralelní port OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, digitální V/V, standardní nebo rychl paralelní port OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní nebo rychl paralelní port OMB-DAQBOOK bitové 8/16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní OMB-DAQBOOK bitové 8/16-kanálové analogové rozhraní; standardní nebo rychl paralelní port OMB-DIGIBOOK kanálové digitální V/V rozhraní V echny jednotky DAQBOOK jsou dodávány s napájecím kabelem, paralelním komunikaãním kabelem, DOS a Windows ovládaãi, DaqView2 a PostView softwarem a úpln m uïivatelsk m manuálem. OMB-DIGIBOOK-72 je dodáván s napájecím kabelem, paralelním komunikaãním kabelem, DOS a Windows ovládaãi, DigiView softwarem a uïivatelskou pfiíruãkou. Pfiíklad objednávky: OMB-DAQBOOK-112 jednotka s jednou OMB-DBK19 kartou termoãlánkov ch vstupû a OMB-CA37-1 kabelem, = Kã. Pfiíslu enství a kabely âíslo modelu Cena Popis OMB-DBK Roz ifiující modul pro 3 karty OMB-DBK Karta se roubovací svorkovnicí OMB-DBK kan.analogová vstupní karta, zesílení X1, 2, 4 a 8 OMB-DBK kan.analogová vstupní karta, zesílení X1, 10 a 100 OMB-DBK kanálová karta napûèov ch a proudov ch vstupû OMB-DBK kanálová karta pro tenzometrické snímaãe OMB-DBK kanálová karta se vzorkováním ve stejn okamïik OMB-DBK kanálová karta dolnopropustních filtrû OMB-DBK kanálová karta pro termoãlánky OMB-DBK kanálová karta dig. V/V se roubovací svorkovnicí OMB-DBK kanálová karta dig. V/V s CANON 37 konektory OMB-DBK Bateriov modul s OMB-CA-115 kabelem OMB-DBK Napájecí modul s OMB-CA-115 kabelem OMB-DBK Karta pomocného napájecího zdroje OMB-DBK Karta rozhraní PCMCIA s kabelem OMB-DBK Analogové rozhraní BNC s kabelem OMB-DBK Roz ifiující modul pro 10 karet OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 1 kartu OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 2 karty OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 3 karty OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 4 karty 4 DAQBOOK pfiíklad vzorkování Unipolární nebo bipolární operace mohou b t dynamicky mûnûny pro kaïd kanál samostatnû* * pouze DAQBOOK-200 & 216 Skupina vzorkû Programovatelné, okamïitû nebo s intervalem aï do 10 hodin V echny kanály ve skupinû vzorkû jsou mûfieny po pevnou dobu 10 µ s 16 digitálních vstupû lze vzorkovat spolu s analogov mi vstupy Pfiídavné kanály jsou vzorkovány se stejnou rychlostí jako vestavûné na základní desce t

5 OMB-DBK12 a OMB-DBK13 Vstupní analogové karty s nastaviteln m ziskem Karty OMB-DBK12 a OMB-DBK13 se pfiipojují k portu P1 DAQBOOKu a poskytují 16 rozdílov ch analogov ch vstupû. OMB-DBK12 má programovateln zisk x1, 2, 4 nebo 8 a OMB-DBK13 má zisk nastaviteln na hodnoty x1, 10, 100 nebo 1000.Tyto zisky v kombinaci s 8 rozsahy na základní desce DAQBOOKu poskytují celou kálu vstupních rozsahû. Karty jsou opatfieny konektorem CANON 37 pro pfiipojení k DAQBOOKu a roubovacími svorkami pro vstupní analogové signály. OMB-DBK35 Karta rozhraní PCMCIA Karta OMB-DBK35 je karta rozhraní pro DAQBOOK, která nabízí pfienosovou rychlost aï 800 KbytÛ. Karta umoïàuje pfiipojení v ech DAQBOO- KÛ k va emu notebooku pfies PCM- CIA typ II vstupní slot (5mm). Karta je dodávána s ovládaãem umoïàujícím automatickou konfiguraci po zasunutí do notebooku nebo po spu tûní systému. vûn ch digitálních linek nefunguje jako V/V porty pro uïivatelské signály. Z toho vypl vá, Ïe první karta roz- ifiuje poãet digitálních V/V z 24 na 48 a kaïdá dal í pfiidává následujících 48 uïivatelsk ch V/V. AÏ 4 karty OMB-DBK20 lze pfiipojit k DAQBOO- Ku a tím dosáhnout aï 192 V/V digitálních linek. Karta OMB-DBK21 je shodná s kartou OMB-DBK20 s tím rozdílem, Ïe je opatfiena dvûmi 37 pinov mi CANON konektory pro pfiipojení V/V, a ne roubovací svorkovnicí jako u karty OMB-DBK20. OMB-DBK15 Univerzální karta napûèov ch/proudov ch vstupû Karta OMB-DBK15 umoïàuje pfiipojení dal ích 16 proudov ch kanálû nebo rozdílov ch napûèov ch vstupû k DAQBOOKu. Nabízí programovateln vstupní zisk a 16 kanálov multiplexer. KaÏd kanál lze nakonfigurovat pro pfievod proud/napûtí nebo napûèové zeslabení. Ke kartû lze pfiipojit procesní signály 4-20 ma nebo napûèové vstupy aï ± 100 V. MÛÏete pfiipojit aï 16 OMB-DBK15 karet a tím získat 256 proudov ch nebo napûèov ch vstupû. ristikou. KaÏd kanál je spojen se zesilovaãem, jehoï zesílení je pfiepínaãi volitelné z x 1, 10, 100, 200 nebo 500, jakoï i na uïivatelskou hodnotu. V echny vstupní signály jsou pfiipojeny pomocí BNC konektorû. OMB-DBK16 Dvoukanálová karta pro tenzometrické snímaãe Karta OMB-DBK16 nabízí pfiipojení 2 vstupû z tenzometrick ch ãidel. Karta má 50 ma proudov limit s vestavûn m nastaviteln m zdrojem napájení v rozsahu 1,5-10,5 V ss napûtí. Externí zdroj napájení je nutn, dostupn je napfi. zdroj OMB- DBK30. Karta nabízí nastavitelné zesílení x 100 aï 1250 pro zpracování signálû s citlivostí 0,4 aï 10 mv/v. Lze pfiipojit více kanálû aï pro 256 vstupû. MoÏnost nastavení mezní frekvence pro dolní propust. OMB-DBK20 a OMB-DBK21 Karta obecnû pouïiteln ch digitálních V/V Karta OMB-DBK20 nabízí aï 48 V/V digitálních linek na jedné kartû. Karta se pfiipojuje ke konektoru P2 DAQBOOKu a pouïívá 24 vestavûn ch digitálních linek jako komunikaãní sbûrnici. Je tfieba pfiipomenout, Ïe pokud je karta pfiipojena, 24 vesta- OMB-DBK18 Karta dolnopropustního filtru Karta OMB-DBK18 nabízí ãtyfii dolnopropustní filtry, které mohou b t individuálnû nastavitelné pro frekvenci aï do 50 khz a s Butterworthovou, âeby- evovou nebo Besselovou charakte- OMB-DBK 19 Karta vstupû pro termoãlánky Karta OMB-DBK19 slouïí pro pfiipojení vstupû z termoãlánkov ch sond k DAQBOOKu a zaji tûní velmi pfiesného mûfiení teploty. Pro zaji tûní velmi precizního mûfiení v irokém rozsahu pracovních teplot jsou 2 z 16 kanálû na desce rezervovány pro automatické nastavení nuly a kompenzaci studeného konce termoãlánku. Díky tomuto lze ke kartû pfiipojit aï 14 termoãlánkû libovolného typu (J, K, T, E, S, R, B a N). AÏ 16 tûchto karet lze pfiipojit k DAQBOOKu a tím dosáhnout 224 vstupních kanálû pro mûfiení teplot. 5

6 Pfiehled parametrû série OMB-DAQBOOK Následující tabulka popisuje základní vlastnosti jednotliv ch modelû pfiístrojû fiady OMB-DAQBOOK. PouÏijte tento pfiehled pfii rozhodování o nejvhodnûj- ím modelu, kter co nejvíce splàuje Vámi kladené nároky na systém pro sbûr a zpracování mûfien ch veliãin. Model DAQBOOK-100 DAQBOOK-112 DAQBOOK-120 DAQBOOK-200 DAQBOOK-216 DIGIBOOK/72 Analogové vstupy A/D pfievodník 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 16 bit 16 bit Poãet analogov ch kanálû 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE Max. poãet vstupû A/D - vzorkování 100 khz 100 khz 100 khz 100 khz 100 khz V bûr unipolární / bipolární pfiepínaã pfiepínaã pfiepínaã programovû programovû V bûr pfiímy / rozdílov pfiepínaã pfiepínaã pfiepínaã programovû programovû Hloubka volby zesílení kanálu Vestavûn expanzní slot 1 slot 1 slot Analogové v stupy Poãet v stupních kanálû Rozli ení 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit Vysokorychlostní digitální vstupy Poãet bitû Max. vzorkovací rychlost 100K slov/s 100K slov/s 100K slov/s Programovatelné digitální V/V Poãet programovateln ch V/V linek Max. poãet kanálû Pevné digitální V/V 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** Programovatelné ãítaãe/ãasovaãe Poãet kanálû Max. vstupní frekvence 7 MHz 7 MHz 7 MHz Dal í vstupní ãítaãe 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** Poãítaãové rozhraní Standardní paralelní port Rychl paralelní port (EPP) Druh paralelní port pro tiskárnu Max. rychlost pfienosu do PC 170 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 170 Kbytes/s Volitelné PCMCIA rozhraní Software DOS & Windows ovládaãe Visual Basic VBX DaqView2/DigiView Software PostView Software Labtech Notebook kompatibilní SnapMaster kompatibilní DASYlab kompatibilní Napájení SíÈov adaptér souãástí souãástí souãástí souãástí souãástí souãástí Dobíjeãka baterií volitelná volitelná volitelná volitelná volitelná volitelná Odbûr 12 Vss 510 ma 360 ma 510 ma 620 ma 600 ma 300 ma * Pouze karta, neobsahuje napájecí zdroj. ** DosaÏitelné pouze není-li pouïita analová karta; není dosaïitelné z DaqView2, Labtech Notebook nebo SnapMaster. DAQBOOK pouïívající standardní paralelní port poskytuje maximální vzorkovací rychlost 30 aï 50 khz v závislosti na systému. 6 TELEFON 069/

7 Labtech Notebook Software sbûru a zpracování dat pro poãítaãe PC verze WINDOWS MADE IN IBM PC BM PS/2 SWD-LTN-WIN Kã Základní cena Jednoduché uïivatelské rozhraní na bázi ikon, nepotfiebujete Ïádné znalosti z oblasti programování Sbûr dat v reálném ãase, zobrazení, pfiepínání a archivace Pfiesné matematické, statistické a logické v poãty k dispozici Podpora iroké sady hardwarov ch prostfiedkû Notebook Pro (dal í moïnosti): Podpora IEEE a RS-232 Podpora rychlého DMA kanálu. Rampování, nábûh teploty a kaskádní regulace Roz ífiené moïnosti zobrazování, kreslení a animace Labtech Notebook je integrovan programov balík pro sbûr dat, fiízení procesû, monitorování a anal zu dat. BûÏí na PC i PS/2 poãítaãích. Vhodnû doplní Vá systém sbûru dat s vyuïitím v ech sv ch moïností a to bez potfieby znalosti uïivatelû o instrukcích hardware. Mûfiená data mohou b t v reálném ãase zpracovávána irokou kálou matematick ch funkcí, zobrazována na obrazovce a ukládána na disk poãítaãe ve formátu kompatibilním s vût inou tabulkov ch procesorû. ICONVIEW je grafické uïivatelské rozhraní pro Labtech Notebook. ICONVIEW Vám poskytuje moïnost vytváfiet sestavy pro sbûr dat a fiízení pomocí pfiemis- Èování a spojování ikon. UÏivatelé mohou jednodu e prohlíïet, konfigurovat a manipulovat i s nûjvût ími aplikacemi pouze pomocí nûkolika kliknutí my í. Podle sv ch potfieb mûïete aplikace navrhovat pomocí Labtech menu nebo s vyuïitím ICONview. ICONview nabízí v echny funkce (kanály, okna, kresby a soubory) na jendom místû: ICONview kreslící plo e. Odtud mohou uïivatelé graficky strukturovat aplikace s pouïitím ikon jako stavebních prvkû, spojovat je a tím definovat vztahy a tok dat mezi Labtech funkcemi. KaÏdá ikona má svou vlastní stránku menu. Tato pak 7 mûïe b t modifikována pfiímo z ICONview nebo pomocí menu systému. MÛÏete také aplikaci sestavit pomocí menu a poté pouïít ICONview pro prohlíïení aplikace a dopracování dodateãn ch zmûn. Realtime Vision je uïivatelské rozhraní které Vám nabízí v echny nástroje pro rychlé vytváfiení a pfiepisování obrazovek tak, aby byly ideální pro Va i aplikaci. Grafy prûbûhû, ukazatele a sloupcové grafy zobrazují data v reálném ãase. Knoflíky, pfiepínaãe a oupátka doplàují fiízení a nastavování v reálném ãase. Kreslení a animaãní moïnosti VISION dávají Va í aplikaci reáln vzhled. Notebook Pro Notebook Pro je roz ífiená verze standardního programu. Pokud Labtech Notebook podporuje pouze jednu obrazovku, potom Notebook Pro umoïàuje aï 5 rûzn ch obrazovek. Obsahuje také podporu IEEE-488 a RS-232 komunikace a C-IKON v vojov nástroj pro vytváfiení podprogramû v jazyce C a nástroj pro vytváfiení V/V ovládaãû pro uïivatelské prostfiedky pro sbûr dat. Notebook Pro zahrnuje podporu DMA, klient/sever DDE, rampování, nábûh teploty podle kfiivky a kaskádní fiízení. Notebook Pro dále umoïàuje uïivatelûm importovat bitmapy, mít je na pozadí a poskytuje moïnost vícenásobné animace objektu.

8 Specifikace: Poãet blokû: 100, Notebook Pro. Pozn.: funkãním blokem se rozumí vstupní bod, v stupní bod nebo vypoãítaná hodnota. Systém s 24 analogov mi vstupy, 4 analogov mi v stupy, 16 digitálními v stupy a 20 poãítan mi hodnotami bude vyïadovat =64 blokû. Obrazovky: 1; 5 pro Notebook Pro Rozhraní: ICONview grafické ikonové rozhraní Sbûr dat: standardnû v reálném ãase MnoÏení ikon: EDIT/COPY,EDIT/VLOÎ Sbûr dat: standardnû v reálném ãase Analytické moïnosti: Pfiímé v poãty matematick ch, statistick ch a logick ch funkcí v reálném ãase Multitasking: v reálném ãase Ukládání dat: v reálném ãase, standardní formát dat Typy dat: analogov vstup, odpor, digitální vstup, termoãlánek, ãítaã, termistor, frekvence, odporov teplomûr, meziprocesní komunikace Trigry: analogové a digitální vstupy, poãítané hodnoty Vzorkovací rychlost: rûznû nastavitelná pro kaïd kanál ízení procesu: otevfiená a uzavfiená smyãka Kalibrace a koef. nastavení analogového signálu: standardní Pfiená ení vloïen ch nebo teoretick ch dat: standardní Typ zobrazení: graf prûbûhu,x-y,y-t, vertikální a horizontální sloupcové grafy, analogové a digitální panelové ukazatele, uïivatelsky pfiizpûsobovatelné, vícenásobné signály na jednom displeji jsou moïné ve verzi Notebook Pro. ídící objekty: knoflíky pro vstupy promûnn ch dat, ON-OFF pfiepínaãe, uïivatelsky pfiizpûsobitelné Kreslící moïnosti: segmenty ãar, kruhû, volné ãáry, obdelníky, ãtverce (vyplnûné/prázdné), ovály, kruïnice (vyplnûné / prázdné), polygony, volné tvary, import bitmap, obrázkové bitmapy pozadí dostupné ve verzi Notebook Pro. Animace: pohyb, rotace, zmûna barvy a zmen ování/zvût ování objektû v závislosti na vstupním signálu. Vícenásobná animace objektû je moïná ve verzi Notebook Pro. Notebook Pro (dal í charakteristiky): Vysokorychl. kanál DMA: standard Rozhraní: GPID/IEEE,RS-232 roz ífiení Klient/Server: síèová podpora DDE V vojové prostfi. C-ikon: obsaïeno MoÏnosti fiízení: rampování, nábûh teploty a kaskádní fiízení PoÏadavky systému: Microsoft Windows 3.1, IBM kompatibilní, nebo vy í procesor, 8MB pamûè, VGA grafika nebo lep í. Podporovan hardware: CHROM-AT, CIO-DAS16/16F, CIO-DAS16JR, CIO-DAS16/330, CIO-DAS16/330i, CIO-DAS08-PG, CIO-DAS08, CIO-EXP16, CIO-EXP32, CIO-DAC02, CIO-DAC08, CIO-DAC16, CIO-DDA06, CIO-CTR05, CIO-CTR10, CIO-DIO24/24H, CIO-DIO48, CIO-DIO96, CIO-DIO192, CIO-PDISO8, CTM-05, DAC-02, DAS-1400, DAS- 1600, DAS-4, DAS-8, DAS-800, K objednání (Uveìte ãíslo modelu) âíslo modelu Cena Popis SWD-LTN-WIN SWD-LTNPRO-WIN Kã Labtech Notebook program DAS-8PGA, DAS-8PG/AO, DAS-1200, DAS-16/F/G, DAS-20, DAS-TC, DataShuttle (DS Série), DDA-06, EXP-16, EXP-20, OM-1050, OM6, OMD-5508BG, OMD-5508HR, OMD-5508RTD, OMD-5508TC, OMD-5508CL, OMD-5504DA, OMD-5508ACI, OMD- 5508ACO, OMD-5616DCI, OMD-5616DCO, OMD-5616CCI, OMD-5632TTL, OMB-TEMPSCAN-1000, OMB-DAQBOOK Série, OMB-Multiscan DAQ Karty, PIO-12, PIO-24, UCDAS-8PGA, UCDAS-16G, UCPIO- 12, WB-AAI, WB-ASC, WB-ASC16, WB-FAI, WB-AVO, WB-DIO-PC, WB-800, WB-802F, WB-815, WB-817, WB-820, WB-850, WB-860, WIN-30 Série, D1000/2000/3000/4000 Série, WORKHORSE Kã Labtech Notebook Pro program s roz ífien mi moïnostmi práce s bloky, zobrazováním a fiízením. KaÏdá dodávka je na 3,5 i 5,25 disketách s kompletním uïiv. manuálem. Kontaktujte nás v pfiípadû poïadavku na DOS verzi programu. Pfiíklad obj. SWD-LTN-WIN-Labtech Notebook program, Kã. NEWPORT ELECTRONICS, Karviná je v hradním zastoupením americké firmy OMEGA Engineering pro âeskou republiku a v chodní Evropu. Na i technici Vám rádi pomohou vybrat správn model vhodn právû pro Va i aplikaci. Mûfiení a regulace v tûchto oblastech: Teplota Tlak a Síla PrÛtok a Hladina Sbûr dat ph a Vodivost Topná tûlesa Panelové mûfiící pfiístroje NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Ostravská 767, Karviná Tel: 069/ , , Fax: 069/ COPYRIGHT 1995, OMEGA ENGINEERING, INC. V echna práva vyhrazena. CMYK OSTRAVA

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660, fax: (203) 359-7700

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Ovládací jednotky FED

Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED hlavní údaje Multifunkční při použití Rozhraní člověk-stroj FED slouží ke zjednodušení řízení úloh automatizace na úrovni strojů a udávají nové měřítko pro funkce

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 V tomto dokumentu je uveden seznam přístrojů, které byly

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více