Aktuální informace o nov ch v robcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální informace o nov ch v robcích"

Transkript

1 Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní port nebo volitelné PCMCIA rozhraní Analogové vstupy se vzorkováním 100 khz, 12 nebo 16 bitov A/D pfievodník; 16 vstupû roz ífiiteln ch aï na 256 Vstupní kanály pro napûtí, proud, termoãlánky, Pt100, tenzometry a dal í typy signálû Dva 12 bitové analogové v stupy 24 digitálních V/V, roz ifiitelné aï na 192 Pût programovateln ch 16 bitov ch ãítaãû/ãasovaãû 16 vysokorychlostních dig. vstupû,vzorkování aï 100 khz ZPRAVODAJ #96-1 SUPER NABÍDKA! Software/Hardware nákup! U etfiete peníze pfii souãasném nákupu libovolného hardware podporovaného Labtech Softwarem a tohoto programu. Labtech Notebook se slevou 3200 Kã!!! Labtech Notebook Pro se slevou 6400 Kã!!! Software sbûru dat pro DOS a WINDOWS SWD-LTN-WIN Kã V hradní zastoupení Jednoduché uïivatelské rozhraní na bázi ikon Sbûr, zobrazení a ukládání dat v reálném ãase K dispozici fiada matematick ch, statistick ch a logick ch funkcí Podpora iroké kály hardwarov ch produktû U verze Labtech Notebook Pro k dispozici dal í moïnosti zobrazení, kreslení a animace; podpora RS-232 a DMA NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Ostravská 767, Karviná OMEGA si vyhrazuje provádût zmûny v katalogu na základû nov ch zdokonalení. Tímto OMEGA dodává to nejnovûj í a nejlep í v oblasti MaR!

2 Pfienosn systém sbûru dat pro notebooky a desktop PC IBM PC PARALLEL I/O A/IN A/OUT OMB-DAQBOOK Kã Základní cena Zobrazeno men í neï skuteãná velikost Napájení ze síèového adaptéru, volitelnû z NiCd napájecího modulu, 12 V autobaterie nebo libovolného zdroje ss napûtí 9-20 V. Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní nebo rychl paralelní port (EPP), nebo volitelné PCMCIA rozhraní Analogov vstup: 100 khz, 12 nebo 16 bitov A/D pfievodník 100 K ãtení/sek, ukládání na disk v reálném ãase 8 rozdílov ch nebo 16 jednoduch ch vstupû, roz ifiiteln ch aï na 256 Programovateln zisk x1, 2, 4, 8 Volitelné roz ifiující karty pro vysokonapûèové/proudové vstupy, termoãlánky, Pt100, tenzometry Izolace, filtrování a souãasné vzorkování hodnot Dva 12-bitové analogové v stupy Digitální V/V 24 obecnû pouïiteln ch digitálních V/V linek, roz ifiitelné aï na vysokorychlostních digitálních vstupních linek, vzorkování aï 100 khz Pût programovateln ch 16-bitov ch Programové prostfiedky, jeï jsou souãástí: DaqView2 - grafická Windows aplikace pro ukládání dat Visual Basic Daqbook fiídící program DOS a WINDOWS ovládaãe OMB-DAQBOOK pfienosn systém pro sbûr dat urãen pro desktop PC a notebooky nabízí 12 nebo 16-bi-tov, 100 khz sbûr dat. Modely OMB-DAQBOOK nabízí >700 Kbyte/s obousmûrn pfienos dat mezi PC pfies rychl paralelní port (EPP) nebo PCMCIA rozhraní. Pracuje se ss nebo síèov m napájením. OMB-DAQBOOK série je vhodná pro rûzné pfienosné, provozní a laboratorní aplikace. Vysoce kvalitní, rychl A/D pfievodník a 100 khz vzorkovací frekvence z nûj dûlá systém vhodn i pro aplikace s nároky na rychlost a pfiesnost. Jeho irok v bûr typû V/V a nízká cena na jeden kanál z nûj vytváfií efektivní alternativu k draï ím stacionárním datalogerûm, ménû pfienosn m grafick m papírov m zapisovaãûm a ménû v estrann m ruãním zafiízením. DAQBOOK je dodáván s DaqView2 programov m vybavením, coï je program pro Windows, 2 umoïàující sbûr dat a jejich ukládání pfiímo na disk poãítaãe. Balík obsahuje linearizaci pro termoãlánkové vstupy pfii pouïití karty OMB- DBK19. Produkty série DAQBOOK obsahují ovladaãe pro Visual Basic, Quick Basic, C a Pascal, obsahují také DOS ovladaãe kompatibilní s DAS-16, PIO-12 a CTM-05 kartami. Spousta programov ch prostfiedkû pro grafickou anal zu a fiízení podporuje DAQBOOK, mezi tyto patfií: Labtech Note-book, SnapMaster a DASYlab, které umoïàují pfiím zápis dat na disk a souãasnou grafiku a anal zu v reálném ãase. Pfiipojení k PC DAQBOOK-112, 120, 200 a 216 jednotky se pfiipojují k PC pfies EPP, kter nabízí>700 Kbyte/s obousmûrného pfienosu dat, umoïàující ukládání dat do pamûti PC nebo na jeho pevn disk v reálném ãase. DAQBO- OK také podporuje standardní paralelní port a nabízí druh paralelní port pro souãasné pfiipojení tiskárny. V echny DAQBOOKy jsou dodávány s ovládaãi, které umoïàují automatick pfievod znakû urãen ch pro tiskárnu na jejich pomocné paralelní porty pro tiskárnu. K dispozici je i volitelná EPP/PCM- CIA karta s kabelem pro pfiipojení k PCMCIA slotu, které jsou v mnoha laptop poãítaãích.

3 Kompatibilita s poãítaãov mi kartami DAQBOOK emuluje populární mûfiící zásuvné karty do poãítaãû, coï usnadàuje uïivatelûm tûchto karet pfiechod z aplikací na stolních poãítaãích k notebookûm. Citlivost analogov ch obvodû dovoluje lep í mûfiení neï mnoho poãítaãov ch karet. Tfii konektory na modulech 100, 120 a 200 jsou kompatibilní s konektory na kartách jako DAS-16, PIO-12 a CTM-05. DAQBOOK se li í od mnoh ch mûfiících karet ve své skenovací schopnosti. Na místo omezení v bûrû skenovací sekvence odpfiedu nebo odzadu, DAQBOOK umoïàuje libovoln v bûr ze v ech dostupn ch kombinací kanálû a zesílení. Pfiipojení signálû V echny analogové a digitální V/V se pfiipojují k DAQBOOKu pfies standardní canon DB37 konektor. Pfiídavné karty mají roubovací svorkovnice nebo BNC konektory pro své V/V kanály. V/V VLASTNOSTI Analogové vstupy Vestavûné analogové vstupy dovolují mûfiit 6 kanálû v diferenãním módu nebo 16 kanálû v jednoduchém módu. Vestavûn programovateln pfiedzesilovaã umoïàuje dynamicky nastavit zesílení na 1, 2, 4 nebo 8. Jiná zesílení jsou dosaïitelná na roz ifiujících kartách. A/D pfievodník vzorkuje vybrané kanály s konstantní 10µs periodu a minimalizuje dobu pfiechodu na následující kanál. Vzorkování kaïdé skenovací sekvence mûïe b t naprogramováno mezi 10µs a 10 hodinami. Roz ifiující karty dovolují kaïdé jednotce roz ífiit poãet kanálû aï na 256. tûní. Jednotka vám napfiíklad dovoluje spou tût analogov vstup z libovolného kanálu a také naprogramovat hodnotu a polaritu této spou tûcí úrovnû. ProtoÏe má DAQBOOK hardwarové spou tûcí obvody, minimalizuje prodlevu na ménû neï 10µs. V DAQBOOKu mûïete také spou tût pomocí TTL digitálních vstupû nebo pfiíkazy z poãítaãe. Vysokorychlostní digitální vstupy OMB-DAQBOOK 100, 120 a 200 mají schopnost snímání 16 TTL digitálních vstupû jako souãást uïivatelem definované sekvence. Jednotky mohou shromaïìovat informace ze v ech 16 digitálních vstupû s pfiipojením k analogov m odeãtûm. Obecnû pouïitelné digitální V/V Jednotky 100, 120 a 200 také mají 24 digitální V/V programovateln ch v osmibitov ch slovech jako vstupy nebo v stupy. Kapacita digitálních V/V mûïe b t roz ífiena aï na 192 V/V pomocí roz ifiujících karet. Digitální V/V mohou b t spou tûné, jestliïe DAQBOOK nepfiená í data z A/D pfievodníku. Frekvenãní / pulsní vstupy DAQBOOK poskytuje pût 16 bitov ch ãasovaãû/ãítaãû, které mohou b t naprogramované pro irokou kálu funkcí. Pfii mûfiení frekvence kaïd kanál ãítá aï 7 MHz s programovateln m ãasem ãítání od 1µs do 655 sekund. Pokud je poïadována vût í Zepfiedu Notebook nebo Desktop PC kapacita neï 16 bitû, jednotka dovoluje kanály spustit kaskádovû pomocí software. KaÏd kanál mûïe b t nakonfigurován jako ãítaã nebo totalizér, dovoluje poãítaãi odpoãet akumulované hodnoty. Jednotka také dovoluje mûfiit ífiku digitálního pulsu na kaïdém kanálu s rozli ením do 1µs. Pulsní / frekvenãní v stupy V módu pulsnû-frekvenãních v stupû mûïe b t nakonfigurováno 5 ãítaãû/ãasovaãû k jedné z nûkolika funkcí. V módu generování pulsû jednotliv puls s programovou ífikou mûïe b t nakonfigurován od 0 do 500 khz. V módu generování frekvence jednotka generuje pravoúhlou vlnu se stfiídou od 0,0005% do 99% a frekvencí do 1 MHz. Externí ãasová základna mûïe b t pouïita k dosaïení jin ch frekvenãních v stupû. KaÏd ãasovaã/ãítaã má interní v stupní mód, kter mûïe generovat pulsní v stup hardwarov ch nebo softwarov ch spou tûcích pulsû. Puls mûïe mít programovatelnou prodlevu od 1µs do 655 sekund po pfiijetí spou tûcího signálu. Roz ífiující pfiíslu enství DAQBOOK mûïe snadno roz ífiit svoji kapacitu pomocí iroké kály OMB-DBK série roz ifiujících, unifikaãních a napájecích karet. Roz ífiení analogovách vstupû V echny analogové roz ifiující karty série OMB-DBK jsou konstruované Zezadu Analogové v stupy Dva DAQBOOK D/A pfievodníky umoïàující generovat napûtí 0-5 Vss nebo 0 aï - REF, kde externí referenãní napûtí (REF) je -10 aï +10Vss. Jeden z analogov ch v stupû mûïe slouïit k nastavení spou tûcí úrovnû vestavûn ch spou tûcích obvodû. Analogové v stupy mohou b t programovatelné, pokud DAQBO- OK nepfievádí hodnoty na nich. P1 P1 P2 P3 OMB-DBK41 OMB-CA-37-2 OMB-CA-35-2 (souãástí) kabel pro paralelní port DAQBOOK-200 OMB-DBK41 slot s roz ifiující analogovou kartou & OMB-DBK32 OMB-CA-37-2 V/V Paralelní, EPP port nebo PCMCIA Flexibilní spou tûní OMB-DAQBOOK nabízí moïnost jak digitálního, tak analogového spou- P1 OMB-DBK41 OMB-DBK41 slot s roz ifiující analogovou kartou & OMB-DBK32 V/V 3

4 ke konektoru P1 u v ech modelû DAQBOOKu. ProtoÏe DAQBOOK má vestavûn pfiím kanálov /zesilovací sekvenãní pfiepínaã, kter mûïe pfiímo adresovat aï 256 kanálû, umoïàuje snímání v ech roz ifiujících kanálû se stejnou 10 µs periodou. KaÏdá 16 kanálová karta vyuïívá jeden z vestavûn ch kanálû v DAQBOOKu, t. j. v ech 16 vestavûn ch kanálû mûïe b t osazeno 16 kanálov mi roz ifiujícími analogov mi kartami k dosaïení maxima 256 kanálû. Karty série OMB- DBK s pouze 2 nebo 4 vstupními kanály mohou sdílet stejné vestavûné kanály se zachováním maxima 256 kanálû. roubovací svorkovnice OMB- DBK11 zaji Èuje konvenãní pfiipojení k vestavûn m kanálûm. Moduly analogov ch vstupních karet Analogové vstupní karty mûïete pfiipojit rûzn mi zpûsoby. e ení je závislé na poãtu karet, které vyïaduje vá systém. Pokud potfiebujete pfiidat jednu kartu, mûïete ji jednodu e vlo- Ïit do interního roz ifiujícího slotu DAQBOOKu-112 nebo -216 a pfiipojit ji kabelem OMB-CA Pokud va e aplikace vyïaduje 6 nebo ménû karet, nízké 3-slotové moduly OMB- DBK10 jsou v born m fie ením. Modul OMB-DBK10 vyïaduje kabel OMB-CA-37-X pro fietûzové spojení analogov ch roz ifiujících karet. Moduly OMB-DBK10 lze snadno fietûzit spolu. JestliÏe va e aplikace vyïaduje více neï 6 roz ifiujících karet, komfortní 10-slotov modul OMB- DBK41 je nejvhodnûj ím fie ením. Víceslotov OMB-DBK41 mûïe b t pouïit v tandemu s levn m modulem k získání maximálního poãtu roz ifiujících analogov ch karet, a tím 256 vstupních kanálû. Roz ífiení digitálních V/V Modely DAQBOOK 100, 120 a 200 poskytují 24 digitálních V/V kanálû. Kapacitu digit. V/V mûïete roz ífiit aï na 192 kanálû pomocí digit. V/V karet série OMB-DBK. Tyto karty jsou napájeny z vestavûného zdroje v DAQBOOKu a mohou b t umístûné ve 3-slotovém modulu OMB-DBK10. Pokud pouïijete roz ifiující digitální V/V karty, pouïijte kabel OMB-CA- 37-X a fietûzovû spojte s digitálním V/V konektorem P2. Kanál Zisk Unipolární nebo bipolární 10µs #2 #4 #7 #2 D #18 #19 #16 x1 x8 x8 x2 x100 x10 x1000 Uni Uni Bi Uni Bi Bi Uni Zesílení lze pro kaïd kanál dynamicky mûnit Kanály mohou b t vzorkovány náhodnû K objednání (Uveìte ãíslo modelu) âíslo modelu Cena Popis OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní paralelní port OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, digitální V/V, standardní nebo rychl paralelní port OMB-DAQBOOK /16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní nebo rychl paralelní port OMB-DAQBOOK bitové 8/16-kanálové analogové rozhraní, vysokorychlostní a programovatelné digitální V/V, ãítaãe / ãasovaãe, standardní OMB-DAQBOOK bitové 8/16-kanálové analogové rozhraní; standardní nebo rychl paralelní port OMB-DIGIBOOK kanálové digitální V/V rozhraní V echny jednotky DAQBOOK jsou dodávány s napájecím kabelem, paralelním komunikaãním kabelem, DOS a Windows ovládaãi, DaqView2 a PostView softwarem a úpln m uïivatelsk m manuálem. OMB-DIGIBOOK-72 je dodáván s napájecím kabelem, paralelním komunikaãním kabelem, DOS a Windows ovládaãi, DigiView softwarem a uïivatelskou pfiíruãkou. Pfiíklad objednávky: OMB-DAQBOOK-112 jednotka s jednou OMB-DBK19 kartou termoãlánkov ch vstupû a OMB-CA37-1 kabelem, = Kã. Pfiíslu enství a kabely âíslo modelu Cena Popis OMB-DBK Roz ifiující modul pro 3 karty OMB-DBK Karta se roubovací svorkovnicí OMB-DBK kan.analogová vstupní karta, zesílení X1, 2, 4 a 8 OMB-DBK kan.analogová vstupní karta, zesílení X1, 10 a 100 OMB-DBK kanálová karta napûèov ch a proudov ch vstupû OMB-DBK kanálová karta pro tenzometrické snímaãe OMB-DBK kanálová karta se vzorkováním ve stejn okamïik OMB-DBK kanálová karta dolnopropustních filtrû OMB-DBK kanálová karta pro termoãlánky OMB-DBK kanálová karta dig. V/V se roubovací svorkovnicí OMB-DBK kanálová karta dig. V/V s CANON 37 konektory OMB-DBK Bateriov modul s OMB-CA-115 kabelem OMB-DBK Napájecí modul s OMB-CA-115 kabelem OMB-DBK Karta pomocného napájecího zdroje OMB-DBK Karta rozhraní PCMCIA s kabelem OMB-DBK Analogové rozhraní BNC s kabelem OMB-DBK Roz ifiující modul pro 10 karet OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 1 kartu OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 2 karty OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 3 karty OMB-CA ProdluÏovací kabel pro 4 karty 4 DAQBOOK pfiíklad vzorkování Unipolární nebo bipolární operace mohou b t dynamicky mûnûny pro kaïd kanál samostatnû* * pouze DAQBOOK-200 & 216 Skupina vzorkû Programovatelné, okamïitû nebo s intervalem aï do 10 hodin V echny kanály ve skupinû vzorkû jsou mûfieny po pevnou dobu 10 µ s 16 digitálních vstupû lze vzorkovat spolu s analogov mi vstupy Pfiídavné kanály jsou vzorkovány se stejnou rychlostí jako vestavûné na základní desce t

5 OMB-DBK12 a OMB-DBK13 Vstupní analogové karty s nastaviteln m ziskem Karty OMB-DBK12 a OMB-DBK13 se pfiipojují k portu P1 DAQBOOKu a poskytují 16 rozdílov ch analogov ch vstupû. OMB-DBK12 má programovateln zisk x1, 2, 4 nebo 8 a OMB-DBK13 má zisk nastaviteln na hodnoty x1, 10, 100 nebo 1000.Tyto zisky v kombinaci s 8 rozsahy na základní desce DAQBOOKu poskytují celou kálu vstupních rozsahû. Karty jsou opatfieny konektorem CANON 37 pro pfiipojení k DAQBOOKu a roubovacími svorkami pro vstupní analogové signály. OMB-DBK35 Karta rozhraní PCMCIA Karta OMB-DBK35 je karta rozhraní pro DAQBOOK, která nabízí pfienosovou rychlost aï 800 KbytÛ. Karta umoïàuje pfiipojení v ech DAQBOO- KÛ k va emu notebooku pfies PCM- CIA typ II vstupní slot (5mm). Karta je dodávána s ovládaãem umoïàujícím automatickou konfiguraci po zasunutí do notebooku nebo po spu tûní systému. vûn ch digitálních linek nefunguje jako V/V porty pro uïivatelské signály. Z toho vypl vá, Ïe první karta roz- ifiuje poãet digitálních V/V z 24 na 48 a kaïdá dal í pfiidává následujících 48 uïivatelsk ch V/V. AÏ 4 karty OMB-DBK20 lze pfiipojit k DAQBOO- Ku a tím dosáhnout aï 192 V/V digitálních linek. Karta OMB-DBK21 je shodná s kartou OMB-DBK20 s tím rozdílem, Ïe je opatfiena dvûmi 37 pinov mi CANON konektory pro pfiipojení V/V, a ne roubovací svorkovnicí jako u karty OMB-DBK20. OMB-DBK15 Univerzální karta napûèov ch/proudov ch vstupû Karta OMB-DBK15 umoïàuje pfiipojení dal ích 16 proudov ch kanálû nebo rozdílov ch napûèov ch vstupû k DAQBOOKu. Nabízí programovateln vstupní zisk a 16 kanálov multiplexer. KaÏd kanál lze nakonfigurovat pro pfievod proud/napûtí nebo napûèové zeslabení. Ke kartû lze pfiipojit procesní signály 4-20 ma nebo napûèové vstupy aï ± 100 V. MÛÏete pfiipojit aï 16 OMB-DBK15 karet a tím získat 256 proudov ch nebo napûèov ch vstupû. ristikou. KaÏd kanál je spojen se zesilovaãem, jehoï zesílení je pfiepínaãi volitelné z x 1, 10, 100, 200 nebo 500, jakoï i na uïivatelskou hodnotu. V echny vstupní signály jsou pfiipojeny pomocí BNC konektorû. OMB-DBK16 Dvoukanálová karta pro tenzometrické snímaãe Karta OMB-DBK16 nabízí pfiipojení 2 vstupû z tenzometrick ch ãidel. Karta má 50 ma proudov limit s vestavûn m nastaviteln m zdrojem napájení v rozsahu 1,5-10,5 V ss napûtí. Externí zdroj napájení je nutn, dostupn je napfi. zdroj OMB- DBK30. Karta nabízí nastavitelné zesílení x 100 aï 1250 pro zpracování signálû s citlivostí 0,4 aï 10 mv/v. Lze pfiipojit více kanálû aï pro 256 vstupû. MoÏnost nastavení mezní frekvence pro dolní propust. OMB-DBK20 a OMB-DBK21 Karta obecnû pouïiteln ch digitálních V/V Karta OMB-DBK20 nabízí aï 48 V/V digitálních linek na jedné kartû. Karta se pfiipojuje ke konektoru P2 DAQBOOKu a pouïívá 24 vestavûn ch digitálních linek jako komunikaãní sbûrnici. Je tfieba pfiipomenout, Ïe pokud je karta pfiipojena, 24 vesta- OMB-DBK18 Karta dolnopropustního filtru Karta OMB-DBK18 nabízí ãtyfii dolnopropustní filtry, které mohou b t individuálnû nastavitelné pro frekvenci aï do 50 khz a s Butterworthovou, âeby- evovou nebo Besselovou charakte- OMB-DBK 19 Karta vstupû pro termoãlánky Karta OMB-DBK19 slouïí pro pfiipojení vstupû z termoãlánkov ch sond k DAQBOOKu a zaji tûní velmi pfiesného mûfiení teploty. Pro zaji tûní velmi precizního mûfiení v irokém rozsahu pracovních teplot jsou 2 z 16 kanálû na desce rezervovány pro automatické nastavení nuly a kompenzaci studeného konce termoãlánku. Díky tomuto lze ke kartû pfiipojit aï 14 termoãlánkû libovolného typu (J, K, T, E, S, R, B a N). AÏ 16 tûchto karet lze pfiipojit k DAQBOOKu a tím dosáhnout 224 vstupních kanálû pro mûfiení teplot. 5

6 Pfiehled parametrû série OMB-DAQBOOK Následující tabulka popisuje základní vlastnosti jednotliv ch modelû pfiístrojû fiady OMB-DAQBOOK. PouÏijte tento pfiehled pfii rozhodování o nejvhodnûj- ím modelu, kter co nejvíce splàuje Vámi kladené nároky na systém pro sbûr a zpracování mûfien ch veliãin. Model DAQBOOK-100 DAQBOOK-112 DAQBOOK-120 DAQBOOK-200 DAQBOOK-216 DIGIBOOK/72 Analogové vstupy A/D pfievodník 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 16 bit 16 bit Poãet analogov ch kanálû 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE 8 DE, 16 SE Max. poãet vstupû A/D - vzorkování 100 khz 100 khz 100 khz 100 khz 100 khz V bûr unipolární / bipolární pfiepínaã pfiepínaã pfiepínaã programovû programovû V bûr pfiímy / rozdílov pfiepínaã pfiepínaã pfiepínaã programovû programovû Hloubka volby zesílení kanálu Vestavûn expanzní slot 1 slot 1 slot Analogové v stupy Poãet v stupních kanálû Rozli ení 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit Vysokorychlostní digitální vstupy Poãet bitû Max. vzorkovací rychlost 100K slov/s 100K slov/s 100K slov/s Programovatelné digitální V/V Poãet programovateln ch V/V linek Max. poãet kanálû Pevné digitální V/V 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** 4vst.,4v st.** Programovatelné ãítaãe/ãasovaãe Poãet kanálû Max. vstupní frekvence 7 MHz 7 MHz 7 MHz Dal í vstupní ãítaãe 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** 1 kan., 8 MHz** Poãítaãové rozhraní Standardní paralelní port Rychl paralelní port (EPP) Druh paralelní port pro tiskárnu Max. rychlost pfienosu do PC 170 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 800 Kbytes/s 170 Kbytes/s Volitelné PCMCIA rozhraní Software DOS & Windows ovládaãe Visual Basic VBX DaqView2/DigiView Software PostView Software Labtech Notebook kompatibilní SnapMaster kompatibilní DASYlab kompatibilní Napájení SíÈov adaptér souãástí souãástí souãástí souãástí souãástí souãástí Dobíjeãka baterií volitelná volitelná volitelná volitelná volitelná volitelná Odbûr 12 Vss 510 ma 360 ma 510 ma 620 ma 600 ma 300 ma * Pouze karta, neobsahuje napájecí zdroj. ** DosaÏitelné pouze není-li pouïita analová karta; není dosaïitelné z DaqView2, Labtech Notebook nebo SnapMaster. DAQBOOK pouïívající standardní paralelní port poskytuje maximální vzorkovací rychlost 30 aï 50 khz v závislosti na systému. 6 TELEFON 069/

7 Labtech Notebook Software sbûru a zpracování dat pro poãítaãe PC verze WINDOWS MADE IN IBM PC BM PS/2 SWD-LTN-WIN Kã Základní cena Jednoduché uïivatelské rozhraní na bázi ikon, nepotfiebujete Ïádné znalosti z oblasti programování Sbûr dat v reálném ãase, zobrazení, pfiepínání a archivace Pfiesné matematické, statistické a logické v poãty k dispozici Podpora iroké sady hardwarov ch prostfiedkû Notebook Pro (dal í moïnosti): Podpora IEEE a RS-232 Podpora rychlého DMA kanálu. Rampování, nábûh teploty a kaskádní regulace Roz ífiené moïnosti zobrazování, kreslení a animace Labtech Notebook je integrovan programov balík pro sbûr dat, fiízení procesû, monitorování a anal zu dat. BûÏí na PC i PS/2 poãítaãích. Vhodnû doplní Vá systém sbûru dat s vyuïitím v ech sv ch moïností a to bez potfieby znalosti uïivatelû o instrukcích hardware. Mûfiená data mohou b t v reálném ãase zpracovávána irokou kálou matematick ch funkcí, zobrazována na obrazovce a ukládána na disk poãítaãe ve formátu kompatibilním s vût inou tabulkov ch procesorû. ICONVIEW je grafické uïivatelské rozhraní pro Labtech Notebook. ICONVIEW Vám poskytuje moïnost vytváfiet sestavy pro sbûr dat a fiízení pomocí pfiemis- Èování a spojování ikon. UÏivatelé mohou jednodu e prohlíïet, konfigurovat a manipulovat i s nûjvût ími aplikacemi pouze pomocí nûkolika kliknutí my í. Podle sv ch potfieb mûïete aplikace navrhovat pomocí Labtech menu nebo s vyuïitím ICONview. ICONview nabízí v echny funkce (kanály, okna, kresby a soubory) na jendom místû: ICONview kreslící plo e. Odtud mohou uïivatelé graficky strukturovat aplikace s pouïitím ikon jako stavebních prvkû, spojovat je a tím definovat vztahy a tok dat mezi Labtech funkcemi. KaÏdá ikona má svou vlastní stránku menu. Tato pak 7 mûïe b t modifikována pfiímo z ICONview nebo pomocí menu systému. MÛÏete také aplikaci sestavit pomocí menu a poté pouïít ICONview pro prohlíïení aplikace a dopracování dodateãn ch zmûn. Realtime Vision je uïivatelské rozhraní které Vám nabízí v echny nástroje pro rychlé vytváfiení a pfiepisování obrazovek tak, aby byly ideální pro Va i aplikaci. Grafy prûbûhû, ukazatele a sloupcové grafy zobrazují data v reálném ãase. Knoflíky, pfiepínaãe a oupátka doplàují fiízení a nastavování v reálném ãase. Kreslení a animaãní moïnosti VISION dávají Va í aplikaci reáln vzhled. Notebook Pro Notebook Pro je roz ífiená verze standardního programu. Pokud Labtech Notebook podporuje pouze jednu obrazovku, potom Notebook Pro umoïàuje aï 5 rûzn ch obrazovek. Obsahuje také podporu IEEE-488 a RS-232 komunikace a C-IKON v vojov nástroj pro vytváfiení podprogramû v jazyce C a nástroj pro vytváfiení V/V ovládaãû pro uïivatelské prostfiedky pro sbûr dat. Notebook Pro zahrnuje podporu DMA, klient/sever DDE, rampování, nábûh teploty podle kfiivky a kaskádní fiízení. Notebook Pro dále umoïàuje uïivatelûm importovat bitmapy, mít je na pozadí a poskytuje moïnost vícenásobné animace objektu.

8 Specifikace: Poãet blokû: 100, Notebook Pro. Pozn.: funkãním blokem se rozumí vstupní bod, v stupní bod nebo vypoãítaná hodnota. Systém s 24 analogov mi vstupy, 4 analogov mi v stupy, 16 digitálními v stupy a 20 poãítan mi hodnotami bude vyïadovat =64 blokû. Obrazovky: 1; 5 pro Notebook Pro Rozhraní: ICONview grafické ikonové rozhraní Sbûr dat: standardnû v reálném ãase MnoÏení ikon: EDIT/COPY,EDIT/VLOÎ Sbûr dat: standardnû v reálném ãase Analytické moïnosti: Pfiímé v poãty matematick ch, statistick ch a logick ch funkcí v reálném ãase Multitasking: v reálném ãase Ukládání dat: v reálném ãase, standardní formát dat Typy dat: analogov vstup, odpor, digitální vstup, termoãlánek, ãítaã, termistor, frekvence, odporov teplomûr, meziprocesní komunikace Trigry: analogové a digitální vstupy, poãítané hodnoty Vzorkovací rychlost: rûznû nastavitelná pro kaïd kanál ízení procesu: otevfiená a uzavfiená smyãka Kalibrace a koef. nastavení analogového signálu: standardní Pfiená ení vloïen ch nebo teoretick ch dat: standardní Typ zobrazení: graf prûbûhu,x-y,y-t, vertikální a horizontální sloupcové grafy, analogové a digitální panelové ukazatele, uïivatelsky pfiizpûsobovatelné, vícenásobné signály na jednom displeji jsou moïné ve verzi Notebook Pro. ídící objekty: knoflíky pro vstupy promûnn ch dat, ON-OFF pfiepínaãe, uïivatelsky pfiizpûsobitelné Kreslící moïnosti: segmenty ãar, kruhû, volné ãáry, obdelníky, ãtverce (vyplnûné/prázdné), ovály, kruïnice (vyplnûné / prázdné), polygony, volné tvary, import bitmap, obrázkové bitmapy pozadí dostupné ve verzi Notebook Pro. Animace: pohyb, rotace, zmûna barvy a zmen ování/zvût ování objektû v závislosti na vstupním signálu. Vícenásobná animace objektû je moïná ve verzi Notebook Pro. Notebook Pro (dal í charakteristiky): Vysokorychl. kanál DMA: standard Rozhraní: GPID/IEEE,RS-232 roz ífiení Klient/Server: síèová podpora DDE V vojové prostfi. C-ikon: obsaïeno MoÏnosti fiízení: rampování, nábûh teploty a kaskádní fiízení PoÏadavky systému: Microsoft Windows 3.1, IBM kompatibilní, nebo vy í procesor, 8MB pamûè, VGA grafika nebo lep í. Podporovan hardware: CHROM-AT, CIO-DAS16/16F, CIO-DAS16JR, CIO-DAS16/330, CIO-DAS16/330i, CIO-DAS08-PG, CIO-DAS08, CIO-EXP16, CIO-EXP32, CIO-DAC02, CIO-DAC08, CIO-DAC16, CIO-DDA06, CIO-CTR05, CIO-CTR10, CIO-DIO24/24H, CIO-DIO48, CIO-DIO96, CIO-DIO192, CIO-PDISO8, CTM-05, DAC-02, DAS-1400, DAS- 1600, DAS-4, DAS-8, DAS-800, K objednání (Uveìte ãíslo modelu) âíslo modelu Cena Popis SWD-LTN-WIN SWD-LTNPRO-WIN Kã Labtech Notebook program DAS-8PGA, DAS-8PG/AO, DAS-1200, DAS-16/F/G, DAS-20, DAS-TC, DataShuttle (DS Série), DDA-06, EXP-16, EXP-20, OM-1050, OM6, OMD-5508BG, OMD-5508HR, OMD-5508RTD, OMD-5508TC, OMD-5508CL, OMD-5504DA, OMD-5508ACI, OMD- 5508ACO, OMD-5616DCI, OMD-5616DCO, OMD-5616CCI, OMD-5632TTL, OMB-TEMPSCAN-1000, OMB-DAQBOOK Série, OMB-Multiscan DAQ Karty, PIO-12, PIO-24, UCDAS-8PGA, UCDAS-16G, UCPIO- 12, WB-AAI, WB-ASC, WB-ASC16, WB-FAI, WB-AVO, WB-DIO-PC, WB-800, WB-802F, WB-815, WB-817, WB-820, WB-850, WB-860, WIN-30 Série, D1000/2000/3000/4000 Série, WORKHORSE Kã Labtech Notebook Pro program s roz ífien mi moïnostmi práce s bloky, zobrazováním a fiízením. KaÏdá dodávka je na 3,5 i 5,25 disketách s kompletním uïiv. manuálem. Kontaktujte nás v pfiípadû poïadavku na DOS verzi programu. Pfiíklad obj. SWD-LTN-WIN-Labtech Notebook program, Kã. NEWPORT ELECTRONICS, Karviná je v hradním zastoupením americké firmy OMEGA Engineering pro âeskou republiku a v chodní Evropu. Na i technici Vám rádi pomohou vybrat správn model vhodn právû pro Va i aplikaci. Mûfiení a regulace v tûchto oblastech: Teplota Tlak a Síla PrÛtok a Hladina Sbûr dat ph a Vodivost Topná tûlesa Panelové mûfiící pfiístroje NEWPORT ELECTRONICS, spol. s r.o. Ostravská 767, Karviná Tel: 069/ , , Fax: 069/ COPYRIGHT 1995, OMEGA ENGINEERING, INC. V echna práva vyhrazena. CMYK OSTRAVA

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

Frekvenãní kalibrátor

Frekvenãní kalibrátor Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

INFCPH PHCN-37. UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách

INFCPH PHCN-37. UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací

karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací Ústav fyziky a měřicí techniky 4. 10. 2009 Obsah Měřicí Měřicí Zařízení sloužící pro přímé měření či generování signálu počítačem. Měřicí umožňují zapojení počítače přímo do procesu a spolu s vhodným programovacím

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Ovládací zafiízení. PouÏití

Ovládací zafiízení. PouÏití Ovládací zafiízení Ovládací zafiízení pro zapínání a vypínání ãerpadla pomocí ponorného spínaãe, v závislosti na hladinû vody. Podle volby pro stfiídav motor 230 V nebo trojfázov motor 400 V a s instalovan

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou Datový list Měřící zesilovač MCMpro Výhody/Použití Flexibilní vícekomponentní měřící zesilovač Třída přesnosti 0,0025 Konfigurovatelný uživatelský software Ovládání dotykovou obrazovkou Konfigurovatelné

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Integrovany hlasovy evakuacní systém

Integrovany hlasovy evakuacní systém EN60849/IEC60849 vyhovuje Integrovany hlasovy evakuacní systém Plnû vyhovuje normû EN60849/IEC60849 Stav systému mûïe b t kontrolován na ovládacím mikrofonu Mikrofon hasiãe je ve standardní v bavû Souãasné

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Programovateln fiídicí systém Twido

Programovateln fiídicí systém Twido Programovateln fiídicí systém Twido Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Programovateln fiídicí systém Twido n Novinky V rámci fiady programovatelného fiídicího systému Twido verze.0 a softwaru TwidoSoft

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Teplotní a procesní indikátor

Teplotní a procesní indikátor Teplotní a procesní indikátor Návod k pouïití NEWPORT Electronics, Inc. http://www.newport.cz NEWPORT Electronics, Inc. âítaãe Mûfiiãe frekvence PID regulátory Hodiny/ãasovaãe Tiskárny Procesní indikátory

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

ada jehliãkov ch tiskáren Epson

ada jehliãkov ch tiskáren Epson ada jehliãkov ch tiskáren Epson Spoleãnost Epson je nejvût ím v robcem jehliãkov ch tiskáren na svûtû. Nabízí irokou kálu tiskáren, které jsou jedineãné svou rychlostí, hospodárn m provozem, spolehlivostí

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

PHCN-50. Uživatelská příručka

PHCN-50. Uživatelská příručka PHCN-50 Uživatelská příručka Průmyslové zapisovače a regulátory ph Série PHCN-50 $1105 Základní jednotka Zapisovač a regulátor ph Můžete vybírat ze 6 modelů Měření, regulace a zápis ph Rozsah od 2 do 12

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e CP1L K o m p a k t n í P L C a u t o m a t» R y c h l é z p r a c o v á n í d a t» Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u» S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e Využijte velkou myšlenku

Více

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Měření IV Číslicové multimetry základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Číslicové multimetry VD vstupní dělič a Z zesilovač slouží ke změně rozsahů a úpravu signálu ST/SS usměrňovač převodník

Více

Jednoduchý digitální osciloskop pro PC Dušan Doležal Osciloskop je pøístroj, který by urèitì ráda vlastnila vìtšina elektronikù, ale pro mnoho amatérù je kvùli pomìrnì vysoké cenì nedostupný. Právì pro

Více

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství) ORCA 2800 DVOUKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK Orca 2800 je externí precizní dvoukanálový 24bit A/D převodník s dvěma analogovými a čtyřmi digitálními vstupy, čtyřmi číslicovými výstupy a jedním pomocným D/A převodníkem.

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6,   s o f c o s o f c o n. IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ Příručka uživatele Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o

Více

ada jehliãkov ch tiskáren Epson

ada jehliãkov ch tiskáren Epson ada jehliãkov ch tiskáren Epson Spoleãnost Epson je nejvût ím v robcem jehliãkov ch tiskáren na svûtû. Nabízí irokou kálu tiskáren, které jsou jedineãné svou rychlostí, hospodárn m provozem, spolehlivostí

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

PROMOS heavy duty line

PROMOS heavy duty line Úvodní PROMOS heavy duty line Modulární stavebnice PROMOS HDL - oproti řadě PL2 robustnější ( kovové krabičky" vlastní konstrukce) - do prostředí s rozšířeným teplotním rozsahem (-40 C až +80 C) Centrální

Více

Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr

Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr Elcometer 307 Vysoce přesný digitální tloušťkoměr Vysoce přesný ultrazvukový digitální tloušťkoměr Elcometer 307 je kalibrován při výrobě a jeho použití je tak velmi snadné. Je vhodný pro rychlé a přesné

Více

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti Bezkontaktní mûfiení rychlosti a délky Pfiesnost Bezkontaktnost Efektivnost nákladû Velk odstup od mûfieného materiálu Laserov mûfiiã rychlosti Kompaktní, spolehliv, robustní

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci 2 Z Obsah UÏivatelská pfiíruãka Strana Pfied prvním pouïitím 3 PouÏívání regulátoru 4 Nastavování hodin 5 Individuální nastavení ãasového období

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce.

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce. APL-102 rev. 8/2009 Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Obecný popis M4016 umožňuje čtení a zápis dat standardním protokolem MODBUS RTU přes sériovou linku RS232. Jednotka M4016 je v roli

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - technické specifikace DNS na laboratorní přístroje -15-2013 Kód Položka CPV kódy Název cpv Minimální požadované specifikace Počet ks Výrobce a typ Specifikace zboží

Více

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 ABB EJF SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 V eobecnû SafePlus je kompaktní rozvádûãov systém pro distribuãní sítû do 25 kv. Rozvádûã má vynikající flexibilitu vzhledem

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

Záruka a odpovûdnost. Kde mohu nalézt v echno co potfiebuji pro mûfiení a regulaci? u OMEGY... samozfiejmû!

Záruka a odpovûdnost. Kde mohu nalézt v echno co potfiebuji pro mûfiení a regulaci? u OMEGY... samozfiejmû! Kde mohu nalézt v echno co potfiebuji pro mûfiení a regulaci? u OMEGY... samozfiejmû! TEPLOTA: Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory, panely a pfiíslu enství Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF t TERMINA 1- kanálové t denní spínací hodiny TR 610 top Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF Provozní napûtí OK blikají

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti FOERSTER MAGNATEST D Zkušební systém 3.623 Obr. 1: MAGNATEST D 3.623 FOERSTER MAGNATEST D 3.623 je zkušební systém pro nedestruktivní kontrolu rùzných magnetických a/nebo elektrických vlastností kovových

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

IDP - DIGITÁLNÍ PROCESNÍ UKAZATEL. UÏivatelsk manuál http://www.omega.com. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách

IDP - DIGITÁLNÍ PROCESNÍ UKAZATEL. UÏivatelsk manuál http://www.omega.com. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700

Více

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014 PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více