Zpráva nezávislého auditora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva nezávislého auditora"

Transkript

1 rperťbe o n nentioí) \ ycj ni-.ork )I (ifleri:rlt I -: rti g jrr kreston cz I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. fondu Private Equity otevřený podílový fond, o ověření účetní závěrky a výroční zprívy k Zpráva nezávislého auditora KRESTN VA8CE

2 IC fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s., se sídlem V parku 2323/14, Chodov, Praha, o ověření účetní závěrky a výroční zprávy k fondu Private Equity otevřený podílový ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDITRA A rn mbe o Kiesc.r rerno5ono A ohoi eo k o nd nndnt :x jr vi frrr, kreston.cz v souladu s českými účetními předpisy. k , nákladů, výnosů, výsledku jeho hospodaření za období od do Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv fondu Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s., VÝRK AUDITRA Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. účetní závěrky. vyhodnocení rizik významné (mateníjní) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získaní důkazních informací o částkách a získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. V souladu s těmito provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom dpovědnost auditora nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který investiční společnost, a.s., jsou odpovědní za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a Administrátor a obhospodařovatel fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, dpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku vysvětlující informace. Údaje o fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, do a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další k , výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za období od investiční společnost, a.s., uvedené v přiložené výroční zprávě, která se skládá z rozvahy Provedli jsme audit účetní závěrky fondu Private Equity otevřený podílový fond, t.c.p. Czech, investiční společnost, a.s., jsou uvedeny v článku 1. přílohy této účetní závěrky. 1. ZPRÁVA VĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KRESTN VA8(CE

3 KRESTN VA8(CE 2. ZPRÁVA VĚŘENÍ VÝRČNÍ ZPRÁVY věřili jsme též soulad výroční zprávy fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.CP. Czech, investiční společnost, as., k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný administrátor fondu Privatc Equity otevřený podílový fond, I.LP. Czech, investiční společnost, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. věření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Brně dne Kreston A8CE/udit, s. r. o. Ptašínského 4, 6l2 00 Brno oprávnění KACR č. 007 Ing. Libor Cabicar, jednatel společnosti auditor, oprávnění č Přílohy: Výroční zpráva k kreston.cz A niember o IntenatociI I A globa! nevjork )f il) 9(Jrt ic :ourfn irrns

4 Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2014 ĺ / \ N.

5 B) FINANČNÍ ČÁST 9 A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL TEVŘENÉH PDÍLVÉH FNDU 3 bsah 2 I R ĺ

6 Společnost ) byl založen jako otevřený podĺlový Fond společnosti l.c.p. Czech, investiční investování. Tento Fond je určen pouze zkušeným investorům kvalifikovaným r společnost, a.s. (, Investiční společnost ). Investiční společnost shromažd uje na účet Fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů Fondu za účelem jejich použití pro 31. prosince Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1. ledna do Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. (, Fond nebo investorům, 3 07 J ĺ 9 ĺ Bankovní spojení: /2700 DIČ: CZ KIČ: Identifikační údaje: Vydávání podílových listů Fondu podílníkům bylo zahájeno 4. června Podílové listy jsou vydány typu kmenový zaknihovaný podílový list v nominální hodnotě 1 Kč. Českou národní bankou. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. listopadu Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 16. listopadu 2012 Vznik podílového fondu: PSČ: bec: Praha 4 - Chodov Ulice: V parku 2323/14 společnost, a.s. Název podílového fondu: Podílový fond: Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční Sídlo: 1. Základní údaje o otevřeném podílovém fondu (dále jen podílovém fondu ) kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech aktiv dle statutu Fondu. A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL TEVŘENÉH PDÍLVÉH FNDU

7 Podílové listy: Podílové listy: bchodní majetek: ks tis. Kč 2. Údaje o investiční společnosti, která obhospodařuje v rozhodném období podílový fond 2.1. V rozhodném období obhospodařovala Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. tato investiční společnost: l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. IČ Sídlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 3. Údaje o portfolio manažerech podílového fondu Ing. Petr Šmíd ve funkci od narozen 1967 Vzdělání: Západočeská universita, Fakulta strojní, obor Stavba a konstrukce tvářecích a obráběcích strojů Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování cenných papírů V letech pracoval jako konstruktér ve společnosti Škoda Plzeň, závod bráběcí stroje, dále v roce 1992 působil na Finančním úřadě Plzeň-město jako správce DPF. V bankovnictví působil v období , a to jako vedoucí oddělení depozitáře, portfoliomanažer (Kreditní banka, a.s.). Následovalo působení jako předseda představenstva, vedoucí oddělení kapitálového trhu obchodníka s cennými papíry, člen představenstva a makléř (Rosenthal, a.s.), obchodní náměstek ředitele pobočky Plzeň (Patria a.s.), vedoucí ekonom (ŠKDA, Hutě, Plzeň, s.r.o.), Key Account Manager (ING), člen představenstva a finanční ředitel (CIAS Holding a.s.). V letech působil jako člen představenstva a finanční ředitel ve společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. V období v investiční společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. jako finanční ředitel a místopředseda představenstva. d roku 2014 l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. ĺ Y r. c C7 / 4 I -

8 - l.c.p. 4. Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období 4.1. bchodní název: Sídlo: IČ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vykonává pro podílový fond kolektivního investování obhospodařovaný l.c.p. Czech, investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od li , přičemž došlo k aktualizaci Depozitářské smlouvy. Smlouva o úschově nebo správě nebo uložení cenných papírů mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. byla uzavřena dne soby jednající s podílovým fondem ve shodě Rok 2014 tis. Kč 2014 Majetková účast Dlouhá Private Equity, s.r.o. - příspěvek na vytvoření kapitálového fondu SPV Private Equity s.r.o. - příspěvek na vytvoření kapitálového fondu Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. Podfond 2 nákup 50% společnosti Attainment Invest s.r.o. 6 Poskytnutá půjčka - Dlouhá Private Equity, s,r.o LC.P. Trust a.s Náklady obhospodařování - l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s Závazky obhospodařování - i.c.p. czech, investiční společnost, a.s Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu bchodní název: Sídlo: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle IČ:

9 8. Vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě vevýši5409tis. Kč. vlivem v reálné hodnotě ve výši tis. Kč (pořizovací cena tis. Kč), peněžními ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Majetek podílového fondu ke dni ocenění je tvořen majetkovými účastmi s rozhodujícím prostředky na běžném účtu ve výši tis. Kč a pohledávkami za nebankovními subjekty 6.. C W W W W C c C Akva I Aktiva - vývoj C L C C C ) 1,00 0,95 0,93 0,92 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 podflový list 1,01 1,02 kapitál na Fondový Fondový kapitál na podílový list dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací 7. Identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke II

10 Nebyly vyplaceny výnosy na jeden podílový list. 10. Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Nenastaly soudní nebo rozhodčí spory. majetku podílového fondu v rozhodném období 7 7 čc7 / obhospodařování majetku Fondu za příslušný kalendářní rok je k dispozici v sídle Investiční průměr hodnot fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. kalendářního měsíce. Konečné vyúčtování roční úplaty Investiční společnosti se provede do třiceti (30) dnů po skončení účetního období. Konkrétní výše úplaty Investiční společn6sti za maximálně 3 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu Fondu, která se vypočte jako Úplata Investiční společnosti Úplata Investiční společnosti se skládá z pevné roční úplaty. Maximální pevná roční odměna Investiční společnosti za obhospodařování Fondu za účetní období jednoho roku je úplaty v rámci shora vymezených limitů stanoví představenstvo Investiční společnosti. kapitálu Fondu. Úplata je hrazena ve 12 zálohách vždy k poslednímu dni uplynulého V současnosti je roční úplata stanovena ve výši 2,5 % z průměrné hodnoty fondového za každý kalendářní měsíc. Procentuální výši pevné roční odměny, jakož i minimální měsíční Minimální částka úplaty Investiční společnosti za obhospodařování Fondu však činí 70 tis. Kč fondu a úplatě za výkon funkce depozitáři 14. Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového prostředky na běžném účtu ve výši tis. Kč a pohledávkami za nebankovními subjekty vlivem v reálné hodnotě ve výši tis. Kč (pořizovací cena tis. Kč), peněžními ve výši tis. Kč. Majetek podílového fondu ke dni ocenění je tvořen majetkovými účastmi s rozhodujícím 13. Skladba a změna majetku v podílovém fondu 12. Údaje o fondovém kapitálu připadajícím na jeden podílový list ks. K tak činil celkový počet podílových listů uvedeného podílového fondu K připadala na 1 podílový list hodnota fondového kapitálu ve výši 1,0153 Kč. V rozhodném období emitoval podílový fond celkem ks nových podílových listů. 11. Údaje o počtu emitovaných podílových listů podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty 9. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku

11 společnosti a současně na základě klientského vstupu ve smyslu ustanovení odst Statutu Úplata depozitáři Fondu je účtován měsíční poplatek za výkon funkce depozitáře ve výši 20 tis. Kč příslušná sazba DPH. plus 15. Údaje o fondovém kapitálu podílového fondu a fondovém kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Hodnota fondového kapitálu připadající na 1 podílový list Fondovýkapitál Počet vydaných podílových listů Fondový kapitál na lpodílový list 1,0153 0, Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik Viz bod Č. 33 přílohy účetní závěrky, která tvoří součást této výroční zprávy. 8

12 B) FINANČNÍ ČÁST ( 9 r ( ĺ J- N

13 Učetní jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, 1CR Czech, investiční společnost, a. S. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 ič: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestavení účzávěrky: 13.duben201 5 RZVAHA k 31. prosinci Poznámka AKTIVA Bruto Korekce Netto Netto I Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 10 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 13 přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi b)ostatni 3 Pohledávkyzabankamiadružstevnímizáložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky 4 Pohledávky za nebankovními subjekty v tom: a) splatné na požádáni b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry 14 v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 15 a)akcie b) podílové listy c) ostatní podíly 7 Učasti s podstatným vlivem 16 z toho: a) v bankách b) v ostatních subjektech 8 Učasti s rozhodujícím vlivem ztoho: a)vbankách 0 b) v ostatních subjektech Dlouhodobý nehmotný majetek 17 z toho: a) zřizovací výdaje b)goodwill c) ostatní 10 Dlouhodobý hmotný majetek 18 z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost b) ostatní 11 statní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu 13 Náklady a příjmy příštích období 20 Aktiva celkem ř

14 - - Poznámka PASIVA I Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 vtom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 5 vtom: a) splatné na požádání v tom: úsporné b) ostatní závazky 5 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4 statní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 25 6 Rezervy 26 v tom: a) na důchody a podobné závazky b)nadaně c) ostatní 7 Podřízené závazky 8 Základní kapitál 27 z toho: a) splacený základní kapitál 9 Emisní ážio 27 -l Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 28 v tom: a) povinné rezervní fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku d) rizikové fondy 11 Rezervní fond na nové ocenění 12 Kapitálové fondy ceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí d) ostatní 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál Pasiva celkem ĺ / AČR 7 / 1

15 Podrozvahová aktiva PDRZVAhVÉ PLŽKY. Poznámka N \ ĺ ĺ Podrozvahová pasiva I a Poskytnuté přísliby záruky 2 Poskytnuté zástavy 3 Pohledávky ze spotových operací 4 z Pohledávky pevných termínových operaci 5 z Pohledávky opcí 6 depsané pohledávky 7 do a k Hodnoty předané úschovy, do správy uložení 8 k Hodnoty předané obhospodařováni a Přijaté přísliby záruky 10 a Přijaté zástavy zajištěni Závazky ze spotových operací 12 z Závazky pevných termínových operací 13 z Závazky opcí 14 do do a k Hodnoty převzaté úschovy, správy uloženi 15 k Hodnoty převzaté obhospodařování

16 . Poznámka Účetní jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, I Czeeh, investiční společnost, a. 5. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 lč: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestaveni úč.závěrky. I 3duben201 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období I Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů b) výnosy z úroků z ostatních aktiv 2 Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3 Výnosy z akcii a podílů v tom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhoduj ícim vlivem c) ostatní výnosy z akcií a podílů 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 Náklady na poplatky a provize 6 Zisk nebo ztráta z finančních perací 7 statní provozní výnosy 8 statní provozní náklady 9 Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění ac) ostatní náklady na zaměstnance b) ostatní správní náklady 10 Rozpuštění rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vtom: a) použití rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku b) použití opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku II dpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek v tom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám b) použiti opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk c) zisky z postoupeni pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek 13 dpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v tom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv za záruky c) odpisy pohledávek a pohledávek ze záruk, ztráty z post. pohledávek 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným, tvorba a použití opravných položek 16 Tvorba a rozpuštění ostatních rezerv 17 Tvorba a použití ostatních opravných položek 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 19 Zisk nebo ztráta za účetní období: běžné činnosti před zdaněním o o o o o o o o o o o o o o Mimořádné výnosy 9 21 Mimořádné náklady 9 22 Zisk nebo ztráta za účetní období: mimořádné činnosti před zdaněním 23 Daň z příjmů 30 1) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni ř / 4, / 9 7

17 Účelni jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a. s. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 ič Předmět podnikání: kolektivní investováni kamžik sestaveni úč.závěrky: 13.duben.2015 PŘEHLED ZMĚNÁCH VLASTNÍH KAPITÁLU za období Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. ceňov. Zisk Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zústatek k Změny účetních metod 0 pravy zásadních chyb Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do l-iv zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů 0 Použití fondů Vydáni podílových listů Vklady mimo základní kapitál Sníženi základního kapitálu 0 Nákupy vlastních akcii 0 statní změny (vliv fúze) 0 k Čistý Zůstatek Zůstatek k Změny účetních metod prava zaúčtování fúze Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisklztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Vydáni podílových listů -l Vklady mimo základní kapitál Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií statní zrněny 0 k Zůstatek

18 Private Equity otevřený podílový fond, 1.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IC: (v celých tis. Kč) Sestavení účetní závěrky: VÝCHDISKA PR PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁvĚIUY Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. (, Fond nebo Společnost ) byl založen jako otevřený podílový Fond společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. (, Investiční společnost ). Investiční společnost shromažd uje na účet Fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů Fondu za účelem jejich použití pro investování. Tento Fond je určen pouze zkušeným investorům kvalifikovaným investorům, kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech aktiv dle statutu Fondu. Rozhodnutí o povolení k vytvoření otevřeného podílového bylo vydáno dne 16. listopadu 2012 Českou národní bankou podle ustanovení 66 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. listopadu Vydávání podílových listů Fondu podílníkům bylo zahájeno 4. června Podílové listy jsou vydány typu kmenový zaknihovaný podílový list. Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne dle 66 zrušeného zákona Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zanikl na základě 650 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZISIF ), a to dnem, kdy Ceská národní banka začala vést seznam investičních fondů s právní osobností podle 597 písm. b) ZISIF a tímto dnem se Fond považuje za podílový fond, který je zapsán v seznamu podle 597 písm. b) ZISIF. Fond investuje v souladu s investiční politikou zejména do těchto produktů: akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech; akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech, které vlastní: o nemovité věci (tzv. nemovitostní společnost ); o akcie, resp. jiné formy účasti na nemovitostních společnostech; akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech zaměřujících se na; o výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace (společná výroba elektrické energie a tepla) apod.; o poskytování zápůjček nebo úvěrů fyzickým a právnickým osobám; o správu nemovitých věcí a poskytování souvisejících služeb; o provádění stavební činnosti, developmentu a souvisejících činností; o provozování realitní činnosti; likvidního majetku, kterým mohou být vklady u bank, s nimiž je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti do 90 dnů; cenných papírů investičních fondů; přímých podílů v akciových společnostech, jejichž akcie nejsou obchodovány na regulovaných trzích, včetně nabytí podílu založením takové společnosti; přímých podílů ve společnostech s ručením omezeným, včetně nabytí podílu založením takové společnosti; akcií společností, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaných trzích; pohledávek, které zpravidla souvisí s předmětem podnikání Fondu. ĺ Investiční politika Fondu spočívá zejména v aktivním přístupu k obhospodařování majetku Foitdu a v řízení tržního rizika portfolia Fondu. Dále také v dostatečné minimalizaci investičního a kreditního i J 7/

19 Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IČ: (v celých tis. Kč) Sestavení účetní závěrky: rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem investičních nástrojů s příslušným kreditem. Investiční cíle a způsob investování, zásady hospodaření s majetkem a další principy činnosti Fondu se řídí statutem Fondu. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále též jako Depozitář ). Charakteristika a hlavní aktivity Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. / / Ĺ L, 2

20 Účetní závěrka Fondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METDY Sestavení účetnĺ závěrky: (v celých tis. Kč) IČ: Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov 3 hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí ECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou hodnotou. účtovány v pořizovací ceně. v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, b) realizovatelných cenných papírů, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. c) cenných papírů držených do splatnosti, Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní Finanční aktivum nebo jeho část Investiční Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. zaúčtovány na podrozvahových účtech. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednáiň obchodu do okamžiku vypořádání obchodu převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den převzetí hodnot do úschovy. V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo (a) Den uskutečnění účetního případu 1.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. Private Equity otevřený podílový fond,

21 Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, as. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IC: (v celých tis. Kč) Sestaveni účetní závěrky: Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. pravné položky k těmto cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírů. (c) Majetek jako Investiční příležitost Majetkem jako Investiční příležitostí jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Pro ocenění k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými rozvahami jsou vykazovány jako oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu Základním hlediskem investic do nemovitostí je: Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních leasingů Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronajmutí na jeden nebo více operativních leasingů Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do nemovitosti Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné Počáteční ocenění Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečního ocenění se zahrnou i vedlejší náklady spojené s pořízením. Následné oceňování Následné oceňování je provedeno: K rozvahovému dni Z duvodu trvaleho sniženi hodnoty ceňování je řešeno 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., který stanoví ceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku (tedy majetku označeného pro učely tohoto dokumentu jako Investični přiležitost) \ ľ 4 /

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA k30. červnu 2015. tis. Kč 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014 31.12.2013 Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto AKTIVA

ROZVAHA k30. červnu 2015. tis. Kč 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014 31.12.2013 Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto AKTIVA MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30. ČERVNU 2015 Název fondu: Sídlo: Právní forma: IČO: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 akciová společnost 284 60 120 Součásti účetní závěrky: Rozvaha V ýkaz zisku a ztráty Přehled

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: FINESKO investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti:

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002

Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY...3 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY...3 3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD...5 4. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO...6 5. FINANČNÍ NÁSTROJE ÚVĚROVÉ RIZIKO...8 6. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více