Zpráva nezávislého auditora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva nezávislého auditora"

Transkript

1 rperťbe o n nentioí) \ ycj ni-.ork )I (ifleri:rlt I -: rti g jrr kreston cz I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. fondu Private Equity otevřený podílový fond, o ověření účetní závěrky a výroční zprívy k Zpráva nezávislého auditora KRESTN VA8CE

2 IC fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s., se sídlem V parku 2323/14, Chodov, Praha, o ověření účetní závěrky a výroční zprávy k fondu Private Equity otevřený podílový ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDITRA A rn mbe o Kiesc.r rerno5ono A ohoi eo k o nd nndnt :x jr vi frrr, kreston.cz v souladu s českými účetními předpisy. k , nákladů, výnosů, výsledku jeho hospodaření za období od do Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv fondu Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s., VÝRK AUDITRA Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. účetní závěrky. vyhodnocení rizik významné (mateníjní) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získaní důkazních informací o částkách a získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. V souladu s těmito provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom dpovědnost auditora nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který investiční společnost, a.s., jsou odpovědní za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a Administrátor a obhospodařovatel fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, dpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku vysvětlující informace. Údaje o fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, do a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další k , výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za období od investiční společnost, a.s., uvedené v přiložené výroční zprávě, která se skládá z rozvahy Provedli jsme audit účetní závěrky fondu Private Equity otevřený podílový fond, t.c.p. Czech, investiční společnost, a.s., jsou uvedeny v článku 1. přílohy této účetní závěrky. 1. ZPRÁVA VĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KRESTN VA8(CE

3 KRESTN VA8(CE 2. ZPRÁVA VĚŘENÍ VÝRČNÍ ZPRÁVY věřili jsme též soulad výroční zprávy fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.CP. Czech, investiční společnost, as., k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný administrátor fondu Privatc Equity otevřený podílový fond, I.LP. Czech, investiční společnost, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. věření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Brně dne Kreston A8CE/udit, s. r. o. Ptašínského 4, 6l2 00 Brno oprávnění KACR č. 007 Ing. Libor Cabicar, jednatel společnosti auditor, oprávnění č Přílohy: Výroční zpráva k kreston.cz A niember o IntenatociI I A globa! nevjork )f il) 9(Jrt ic :ourfn irrns

4 Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2014 ĺ / \ N.

5 B) FINANČNÍ ČÁST 9 A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL TEVŘENÉH PDÍLVÉH FNDU 3 bsah 2 I R ĺ

6 Společnost ) byl založen jako otevřený podĺlový Fond společnosti l.c.p. Czech, investiční investování. Tento Fond je určen pouze zkušeným investorům kvalifikovaným r společnost, a.s. (, Investiční společnost ). Investiční společnost shromažd uje na účet Fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů Fondu za účelem jejich použití pro 31. prosince Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1. ledna do Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. (, Fond nebo investorům, 3 07 J ĺ 9 ĺ Bankovní spojení: /2700 DIČ: CZ KIČ: Identifikační údaje: Vydávání podílových listů Fondu podílníkům bylo zahájeno 4. června Podílové listy jsou vydány typu kmenový zaknihovaný podílový list v nominální hodnotě 1 Kč. Českou národní bankou. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. listopadu Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 16. listopadu 2012 Vznik podílového fondu: PSČ: bec: Praha 4 - Chodov Ulice: V parku 2323/14 společnost, a.s. Název podílového fondu: Podílový fond: Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční Sídlo: 1. Základní údaje o otevřeném podílovém fondu (dále jen podílovém fondu ) kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech aktiv dle statutu Fondu. A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL TEVŘENÉH PDÍLVÉH FNDU

7 Podílové listy: Podílové listy: bchodní majetek: ks tis. Kč 2. Údaje o investiční společnosti, která obhospodařuje v rozhodném období podílový fond 2.1. V rozhodném období obhospodařovala Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. tato investiční společnost: l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. IČ Sídlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 3. Údaje o portfolio manažerech podílového fondu Ing. Petr Šmíd ve funkci od narozen 1967 Vzdělání: Západočeská universita, Fakulta strojní, obor Stavba a konstrukce tvářecích a obráběcích strojů Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování cenných papírů V letech pracoval jako konstruktér ve společnosti Škoda Plzeň, závod bráběcí stroje, dále v roce 1992 působil na Finančním úřadě Plzeň-město jako správce DPF. V bankovnictví působil v období , a to jako vedoucí oddělení depozitáře, portfoliomanažer (Kreditní banka, a.s.). Následovalo působení jako předseda představenstva, vedoucí oddělení kapitálového trhu obchodníka s cennými papíry, člen představenstva a makléř (Rosenthal, a.s.), obchodní náměstek ředitele pobočky Plzeň (Patria a.s.), vedoucí ekonom (ŠKDA, Hutě, Plzeň, s.r.o.), Key Account Manager (ING), člen představenstva a finanční ředitel (CIAS Holding a.s.). V letech působil jako člen představenstva a finanční ředitel ve společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. V období v investiční společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. jako finanční ředitel a místopředseda představenstva. d roku 2014 l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. ĺ Y r. c C7 / 4 I -

8 - l.c.p. 4. Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období 4.1. bchodní název: Sídlo: IČ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vykonává pro podílový fond kolektivního investování obhospodařovaný l.c.p. Czech, investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od li , přičemž došlo k aktualizaci Depozitářské smlouvy. Smlouva o úschově nebo správě nebo uložení cenných papírů mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. byla uzavřena dne soby jednající s podílovým fondem ve shodě Rok 2014 tis. Kč 2014 Majetková účast Dlouhá Private Equity, s.r.o. - příspěvek na vytvoření kapitálového fondu SPV Private Equity s.r.o. - příspěvek na vytvoření kapitálového fondu Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. Podfond 2 nákup 50% společnosti Attainment Invest s.r.o. 6 Poskytnutá půjčka - Dlouhá Private Equity, s,r.o LC.P. Trust a.s Náklady obhospodařování - l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s Závazky obhospodařování - i.c.p. czech, investiční společnost, a.s Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu bchodní název: Sídlo: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle IČ:

9 8. Vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě vevýši5409tis. Kč. vlivem v reálné hodnotě ve výši tis. Kč (pořizovací cena tis. Kč), peněžními ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Majetek podílového fondu ke dni ocenění je tvořen majetkovými účastmi s rozhodujícím prostředky na běžném účtu ve výši tis. Kč a pohledávkami za nebankovními subjekty 6.. C W W W W C c C Akva I Aktiva - vývoj C L C C C ) 1,00 0,95 0,93 0,92 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 podflový list 1,01 1,02 kapitál na Fondový Fondový kapitál na podílový list dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací 7. Identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke II

10 Nebyly vyplaceny výnosy na jeden podílový list. 10. Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Nenastaly soudní nebo rozhodčí spory. majetku podílového fondu v rozhodném období 7 7 čc7 / obhospodařování majetku Fondu za příslušný kalendářní rok je k dispozici v sídle Investiční průměr hodnot fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. kalendářního měsíce. Konečné vyúčtování roční úplaty Investiční společnosti se provede do třiceti (30) dnů po skončení účetního období. Konkrétní výše úplaty Investiční společn6sti za maximálně 3 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu Fondu, která se vypočte jako Úplata Investiční společnosti Úplata Investiční společnosti se skládá z pevné roční úplaty. Maximální pevná roční odměna Investiční společnosti za obhospodařování Fondu za účetní období jednoho roku je úplaty v rámci shora vymezených limitů stanoví představenstvo Investiční společnosti. kapitálu Fondu. Úplata je hrazena ve 12 zálohách vždy k poslednímu dni uplynulého V současnosti je roční úplata stanovena ve výši 2,5 % z průměrné hodnoty fondového za každý kalendářní měsíc. Procentuální výši pevné roční odměny, jakož i minimální měsíční Minimální částka úplaty Investiční společnosti za obhospodařování Fondu však činí 70 tis. Kč fondu a úplatě za výkon funkce depozitáři 14. Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového prostředky na běžném účtu ve výši tis. Kč a pohledávkami za nebankovními subjekty vlivem v reálné hodnotě ve výši tis. Kč (pořizovací cena tis. Kč), peněžními ve výši tis. Kč. Majetek podílového fondu ke dni ocenění je tvořen majetkovými účastmi s rozhodujícím 13. Skladba a změna majetku v podílovém fondu 12. Údaje o fondovém kapitálu připadajícím na jeden podílový list ks. K tak činil celkový počet podílových listů uvedeného podílového fondu K připadala na 1 podílový list hodnota fondového kapitálu ve výši 1,0153 Kč. V rozhodném období emitoval podílový fond celkem ks nových podílových listů. 11. Údaje o počtu emitovaných podílových listů podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty 9. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku

11 společnosti a současně na základě klientského vstupu ve smyslu ustanovení odst Statutu Úplata depozitáři Fondu je účtován měsíční poplatek za výkon funkce depozitáře ve výši 20 tis. Kč příslušná sazba DPH. plus 15. Údaje o fondovém kapitálu podílového fondu a fondovém kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Hodnota fondového kapitálu připadající na 1 podílový list Fondovýkapitál Počet vydaných podílových listů Fondový kapitál na lpodílový list 1,0153 0, Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik Viz bod Č. 33 přílohy účetní závěrky, která tvoří součást této výroční zprávy. 8

12 B) FINANČNÍ ČÁST ( 9 r ( ĺ J- N

13 Učetní jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, 1CR Czech, investiční společnost, a. S. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 ič: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestavení účzávěrky: 13.duben201 5 RZVAHA k 31. prosinci Poznámka AKTIVA Bruto Korekce Netto Netto I Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 10 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 13 přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi b)ostatni 3 Pohledávkyzabankamiadružstevnímizáložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky 4 Pohledávky za nebankovními subjekty v tom: a) splatné na požádáni b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry 14 v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 15 a)akcie b) podílové listy c) ostatní podíly 7 Učasti s podstatným vlivem 16 z toho: a) v bankách b) v ostatních subjektech 8 Učasti s rozhodujícím vlivem ztoho: a)vbankách 0 b) v ostatních subjektech Dlouhodobý nehmotný majetek 17 z toho: a) zřizovací výdaje b)goodwill c) ostatní 10 Dlouhodobý hmotný majetek 18 z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost b) ostatní 11 statní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu 13 Náklady a příjmy příštích období 20 Aktiva celkem ř

14 - - Poznámka PASIVA I Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 vtom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 5 vtom: a) splatné na požádání v tom: úsporné b) ostatní závazky 5 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4 statní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 25 6 Rezervy 26 v tom: a) na důchody a podobné závazky b)nadaně c) ostatní 7 Podřízené závazky 8 Základní kapitál 27 z toho: a) splacený základní kapitál 9 Emisní ážio 27 -l Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 28 v tom: a) povinné rezervní fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku d) rizikové fondy 11 Rezervní fond na nové ocenění 12 Kapitálové fondy ceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí d) ostatní 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál Pasiva celkem ĺ / AČR 7 / 1

15 Podrozvahová aktiva PDRZVAhVÉ PLŽKY. Poznámka N \ ĺ ĺ Podrozvahová pasiva I a Poskytnuté přísliby záruky 2 Poskytnuté zástavy 3 Pohledávky ze spotových operací 4 z Pohledávky pevných termínových operaci 5 z Pohledávky opcí 6 depsané pohledávky 7 do a k Hodnoty předané úschovy, do správy uložení 8 k Hodnoty předané obhospodařováni a Přijaté přísliby záruky 10 a Přijaté zástavy zajištěni Závazky ze spotových operací 12 z Závazky pevných termínových operací 13 z Závazky opcí 14 do do a k Hodnoty převzaté úschovy, správy uloženi 15 k Hodnoty převzaté obhospodařování

16 . Poznámka Účetní jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, I Czeeh, investiční společnost, a. 5. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 lč: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestaveni úč.závěrky. I 3duben201 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období I Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů b) výnosy z úroků z ostatních aktiv 2 Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3 Výnosy z akcii a podílů v tom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhoduj ícim vlivem c) ostatní výnosy z akcií a podílů 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 Náklady na poplatky a provize 6 Zisk nebo ztráta z finančních perací 7 statní provozní výnosy 8 statní provozní náklady 9 Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění ac) ostatní náklady na zaměstnance b) ostatní správní náklady 10 Rozpuštění rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vtom: a) použití rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku b) použití opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku II dpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek v tom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám b) použiti opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk c) zisky z postoupeni pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek 13 dpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v tom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv za záruky c) odpisy pohledávek a pohledávek ze záruk, ztráty z post. pohledávek 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným, tvorba a použití opravných položek 16 Tvorba a rozpuštění ostatních rezerv 17 Tvorba a použití ostatních opravných položek 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 19 Zisk nebo ztráta za účetní období: běžné činnosti před zdaněním o o o o o o o o o o o o o o Mimořádné výnosy 9 21 Mimořádné náklady 9 22 Zisk nebo ztráta za účetní období: mimořádné činnosti před zdaněním 23 Daň z příjmů 30 1) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni ř / 4, / 9 7

17 Účelni jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a. s. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 ič Předmět podnikání: kolektivní investováni kamžik sestaveni úč.závěrky: 13.duben.2015 PŘEHLED ZMĚNÁCH VLASTNÍH KAPITÁLU za období Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. ceňov. Zisk Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zústatek k Změny účetních metod 0 pravy zásadních chyb Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do l-iv zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů 0 Použití fondů Vydáni podílových listů Vklady mimo základní kapitál Sníženi základního kapitálu 0 Nákupy vlastních akcii 0 statní změny (vliv fúze) 0 k Čistý Zůstatek Zůstatek k Změny účetních metod prava zaúčtování fúze Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisklztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Vydáni podílových listů -l Vklady mimo základní kapitál Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií statní zrněny 0 k Zůstatek

18 Private Equity otevřený podílový fond, 1.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IC: (v celých tis. Kč) Sestavení účetní závěrky: VÝCHDISKA PR PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁvĚIUY Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. (, Fond nebo Společnost ) byl založen jako otevřený podílový Fond společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. (, Investiční společnost ). Investiční společnost shromažd uje na účet Fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů Fondu za účelem jejich použití pro investování. Tento Fond je určen pouze zkušeným investorům kvalifikovaným investorům, kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech aktiv dle statutu Fondu. Rozhodnutí o povolení k vytvoření otevřeného podílového bylo vydáno dne 16. listopadu 2012 Českou národní bankou podle ustanovení 66 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. listopadu Vydávání podílových listů Fondu podílníkům bylo zahájeno 4. června Podílové listy jsou vydány typu kmenový zaknihovaný podílový list. Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne dle 66 zrušeného zákona Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zanikl na základě 650 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZISIF ), a to dnem, kdy Ceská národní banka začala vést seznam investičních fondů s právní osobností podle 597 písm. b) ZISIF a tímto dnem se Fond považuje za podílový fond, který je zapsán v seznamu podle 597 písm. b) ZISIF. Fond investuje v souladu s investiční politikou zejména do těchto produktů: akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech; akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech, které vlastní: o nemovité věci (tzv. nemovitostní společnost ); o akcie, resp. jiné formy účasti na nemovitostních společnostech; akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech zaměřujících se na; o výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace (společná výroba elektrické energie a tepla) apod.; o poskytování zápůjček nebo úvěrů fyzickým a právnickým osobám; o správu nemovitých věcí a poskytování souvisejících služeb; o provádění stavební činnosti, developmentu a souvisejících činností; o provozování realitní činnosti; likvidního majetku, kterým mohou být vklady u bank, s nimiž je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti do 90 dnů; cenných papírů investičních fondů; přímých podílů v akciových společnostech, jejichž akcie nejsou obchodovány na regulovaných trzích, včetně nabytí podílu založením takové společnosti; přímých podílů ve společnostech s ručením omezeným, včetně nabytí podílu založením takové společnosti; akcií společností, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaných trzích; pohledávek, které zpravidla souvisí s předmětem podnikání Fondu. ĺ Investiční politika Fondu spočívá zejména v aktivním přístupu k obhospodařování majetku Foitdu a v řízení tržního rizika portfolia Fondu. Dále také v dostatečné minimalizaci investičního a kreditního i J 7/

19 Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IČ: (v celých tis. Kč) Sestavení účetní závěrky: rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem investičních nástrojů s příslušným kreditem. Investiční cíle a způsob investování, zásady hospodaření s majetkem a další principy činnosti Fondu se řídí statutem Fondu. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále též jako Depozitář ). Charakteristika a hlavní aktivity Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. / / Ĺ L, 2

20 Účetní závěrka Fondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METDY Sestavení účetnĺ závěrky: (v celých tis. Kč) IČ: Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov 3 hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí ECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou hodnotou. účtovány v pořizovací ceně. v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, b) realizovatelných cenných papírů, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. c) cenných papírů držených do splatnosti, Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní Finanční aktivum nebo jeho část Investiční Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. zaúčtovány na podrozvahových účtech. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednáiň obchodu do okamžiku vypořádání obchodu převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den převzetí hodnot do úschovy. V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo (a) Den uskutečnění účetního případu 1.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. Private Equity otevřený podílový fond,

21 Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, as. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IC: (v celých tis. Kč) Sestaveni účetní závěrky: Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. pravné položky k těmto cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírů. (c) Majetek jako Investiční příležitost Majetkem jako Investiční příležitostí jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Pro ocenění k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými rozvahami jsou vykazovány jako oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu Základním hlediskem investic do nemovitostí je: Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních leasingů Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronajmutí na jeden nebo více operativních leasingů Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do nemovitosti Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné Počáteční ocenění Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečního ocenění se zahrnou i vedlejší náklady spojené s pořízením. Následné oceňování Následné oceňování je provedeno: K rozvahovému dni Z duvodu trvaleho sniženi hodnoty ceňování je řešeno 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., který stanoví ceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku (tedy majetku označeného pro učely tohoto dokumentu jako Investični přiležitost) \ ľ 4 /

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 www.ing.cz 2006 ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika Telephone: + 420 222

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více