Zpráva nezávislého auditora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva nezávislého auditora"

Transkript

1 rperťbe o n nentioí) \ ycj ni-.ork )I (ifleri:rlt I -: rti g jrr kreston cz I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. fondu Private Equity otevřený podílový fond, o ověření účetní závěrky a výroční zprívy k Zpráva nezávislého auditora KRESTN VA8CE

2 IC fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s., se sídlem V parku 2323/14, Chodov, Praha, o ověření účetní závěrky a výroční zprávy k fondu Private Equity otevřený podílový ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDITRA A rn mbe o Kiesc.r rerno5ono A ohoi eo k o nd nndnt :x jr vi frrr, kreston.cz v souladu s českými účetními předpisy. k , nákladů, výnosů, výsledku jeho hospodaření za období od do Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv fondu Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s., VÝRK AUDITRA Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. účetní závěrky. vyhodnocení rizik významné (mateníjní) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získaní důkazních informací o částkách a získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. V souladu s těmito provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom dpovědnost auditora nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který investiční společnost, a.s., jsou odpovědní za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a Administrátor a obhospodařovatel fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, dpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku vysvětlující informace. Údaje o fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, do a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další k , výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za období od investiční společnost, a.s., uvedené v přiložené výroční zprávě, která se skládá z rozvahy Provedli jsme audit účetní závěrky fondu Private Equity otevřený podílový fond, t.c.p. Czech, investiční společnost, a.s., jsou uvedeny v článku 1. přílohy této účetní závěrky. 1. ZPRÁVA VĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KRESTN VA8(CE

3 KRESTN VA8(CE 2. ZPRÁVA VĚŘENÍ VÝRČNÍ ZPRÁVY věřili jsme též soulad výroční zprávy fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.CP. Czech, investiční společnost, as., k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný administrátor fondu Privatc Equity otevřený podílový fond, I.LP. Czech, investiční společnost, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. věření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě fondu Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Brně dne Kreston A8CE/udit, s. r. o. Ptašínského 4, 6l2 00 Brno oprávnění KACR č. 007 Ing. Libor Cabicar, jednatel společnosti auditor, oprávnění č Přílohy: Výroční zpráva k kreston.cz A niember o IntenatociI I A globa! nevjork )f il) 9(Jrt ic :ourfn irrns

4 Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2014 ĺ / \ N.

5 B) FINANČNÍ ČÁST 9 A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL TEVŘENÉH PDÍLVÉH FNDU 3 bsah 2 I R ĺ

6 Společnost ) byl založen jako otevřený podĺlový Fond společnosti l.c.p. Czech, investiční investování. Tento Fond je určen pouze zkušeným investorům kvalifikovaným r společnost, a.s. (, Investiční společnost ). Investiční společnost shromažd uje na účet Fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů Fondu za účelem jejich použití pro 31. prosince Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1. ledna do Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. (, Fond nebo investorům, 3 07 J ĺ 9 ĺ Bankovní spojení: /2700 DIČ: CZ KIČ: Identifikační údaje: Vydávání podílových listů Fondu podílníkům bylo zahájeno 4. června Podílové listy jsou vydány typu kmenový zaknihovaný podílový list v nominální hodnotě 1 Kč. Českou národní bankou. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. listopadu Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 16. listopadu 2012 Vznik podílového fondu: PSČ: bec: Praha 4 - Chodov Ulice: V parku 2323/14 společnost, a.s. Název podílového fondu: Podílový fond: Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční Sídlo: 1. Základní údaje o otevřeném podílovém fondu (dále jen podílovém fondu ) kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech aktiv dle statutu Fondu. A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL TEVŘENÉH PDÍLVÉH FNDU

7 Podílové listy: Podílové listy: bchodní majetek: ks tis. Kč 2. Údaje o investiční společnosti, která obhospodařuje v rozhodném období podílový fond 2.1. V rozhodném období obhospodařovala Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. tato investiční společnost: l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. IČ Sídlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 3. Údaje o portfolio manažerech podílového fondu Ing. Petr Šmíd ve funkci od narozen 1967 Vzdělání: Západočeská universita, Fakulta strojní, obor Stavba a konstrukce tvářecích a obráběcích strojů Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování cenných papírů V letech pracoval jako konstruktér ve společnosti Škoda Plzeň, závod bráběcí stroje, dále v roce 1992 působil na Finančním úřadě Plzeň-město jako správce DPF. V bankovnictví působil v období , a to jako vedoucí oddělení depozitáře, portfoliomanažer (Kreditní banka, a.s.). Následovalo působení jako předseda představenstva, vedoucí oddělení kapitálového trhu obchodníka s cennými papíry, člen představenstva a makléř (Rosenthal, a.s.), obchodní náměstek ředitele pobočky Plzeň (Patria a.s.), vedoucí ekonom (ŠKDA, Hutě, Plzeň, s.r.o.), Key Account Manager (ING), člen představenstva a finanční ředitel (CIAS Holding a.s.). V letech působil jako člen představenstva a finanční ředitel ve společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. V období v investiční společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. jako finanční ředitel a místopředseda představenstva. d roku 2014 l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. ĺ Y r. c C7 / 4 I -

8 - l.c.p. 4. Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období 4.1. bchodní název: Sídlo: IČ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vykonává pro podílový fond kolektivního investování obhospodařovaný l.c.p. Czech, investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od li , přičemž došlo k aktualizaci Depozitářské smlouvy. Smlouva o úschově nebo správě nebo uložení cenných papírů mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s. byla uzavřena dne soby jednající s podílovým fondem ve shodě Rok 2014 tis. Kč 2014 Majetková účast Dlouhá Private Equity, s.r.o. - příspěvek na vytvoření kapitálového fondu SPV Private Equity s.r.o. - příspěvek na vytvoření kapitálového fondu Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. Podfond 2 nákup 50% společnosti Attainment Invest s.r.o. 6 Poskytnutá půjčka - Dlouhá Private Equity, s,r.o LC.P. Trust a.s Náklady obhospodařování - l.c.p. Czech, investiční společnost, a.s Závazky obhospodařování - i.c.p. czech, investiční společnost, a.s Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu bchodní název: Sídlo: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle IČ:

9 8. Vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě vevýši5409tis. Kč. vlivem v reálné hodnotě ve výši tis. Kč (pořizovací cena tis. Kč), peněžními ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Majetek podílového fondu ke dni ocenění je tvořen majetkovými účastmi s rozhodujícím prostředky na běžném účtu ve výši tis. Kč a pohledávkami za nebankovními subjekty 6.. C W W W W C c C Akva I Aktiva - vývoj C L C C C ) 1,00 0,95 0,93 0,92 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 podflový list 1,01 1,02 kapitál na Fondový Fondový kapitál na podílový list dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací 7. Identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke II

10 Nebyly vyplaceny výnosy na jeden podílový list. 10. Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Nenastaly soudní nebo rozhodčí spory. majetku podílového fondu v rozhodném období 7 7 čc7 / obhospodařování majetku Fondu za příslušný kalendářní rok je k dispozici v sídle Investiční průměr hodnot fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. kalendářního měsíce. Konečné vyúčtování roční úplaty Investiční společnosti se provede do třiceti (30) dnů po skončení účetního období. Konkrétní výše úplaty Investiční společn6sti za maximálně 3 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu Fondu, která se vypočte jako Úplata Investiční společnosti Úplata Investiční společnosti se skládá z pevné roční úplaty. Maximální pevná roční odměna Investiční společnosti za obhospodařování Fondu za účetní období jednoho roku je úplaty v rámci shora vymezených limitů stanoví představenstvo Investiční společnosti. kapitálu Fondu. Úplata je hrazena ve 12 zálohách vždy k poslednímu dni uplynulého V současnosti je roční úplata stanovena ve výši 2,5 % z průměrné hodnoty fondového za každý kalendářní měsíc. Procentuální výši pevné roční odměny, jakož i minimální měsíční Minimální částka úplaty Investiční společnosti za obhospodařování Fondu však činí 70 tis. Kč fondu a úplatě za výkon funkce depozitáři 14. Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového prostředky na běžném účtu ve výši tis. Kč a pohledávkami za nebankovními subjekty vlivem v reálné hodnotě ve výši tis. Kč (pořizovací cena tis. Kč), peněžními ve výši tis. Kč. Majetek podílového fondu ke dni ocenění je tvořen majetkovými účastmi s rozhodujícím 13. Skladba a změna majetku v podílovém fondu 12. Údaje o fondovém kapitálu připadajícím na jeden podílový list ks. K tak činil celkový počet podílových listů uvedeného podílového fondu K připadala na 1 podílový list hodnota fondového kapitálu ve výši 1,0153 Kč. V rozhodném období emitoval podílový fond celkem ks nových podílových listů. 11. Údaje o počtu emitovaných podílových listů podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty 9. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku

11 společnosti a současně na základě klientského vstupu ve smyslu ustanovení odst Statutu Úplata depozitáři Fondu je účtován měsíční poplatek za výkon funkce depozitáře ve výši 20 tis. Kč příslušná sazba DPH. plus 15. Údaje o fondovém kapitálu podílového fondu a fondovém kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Hodnota fondového kapitálu připadající na 1 podílový list Fondovýkapitál Počet vydaných podílových listů Fondový kapitál na lpodílový list 1,0153 0, Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik Viz bod Č. 33 přílohy účetní závěrky, která tvoří součást této výroční zprávy. 8

12 B) FINANČNÍ ČÁST ( 9 r ( ĺ J- N

13 Učetní jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, 1CR Czech, investiční společnost, a. S. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 ič: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestavení účzávěrky: 13.duben201 5 RZVAHA k 31. prosinci Poznámka AKTIVA Bruto Korekce Netto Netto I Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 10 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 13 přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi b)ostatni 3 Pohledávkyzabankamiadružstevnímizáložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky 4 Pohledávky za nebankovními subjekty v tom: a) splatné na požádáni b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry 14 v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 15 a)akcie b) podílové listy c) ostatní podíly 7 Učasti s podstatným vlivem 16 z toho: a) v bankách b) v ostatních subjektech 8 Učasti s rozhodujícím vlivem ztoho: a)vbankách 0 b) v ostatních subjektech Dlouhodobý nehmotný majetek 17 z toho: a) zřizovací výdaje b)goodwill c) ostatní 10 Dlouhodobý hmotný majetek 18 z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost b) ostatní 11 statní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu 13 Náklady a příjmy příštích období 20 Aktiva celkem ř

14 - - Poznámka PASIVA I Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 vtom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 5 vtom: a) splatné na požádání v tom: úsporné b) ostatní závazky 5 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4 statní pasiva Výnosy a výdaje příštích období 25 6 Rezervy 26 v tom: a) na důchody a podobné závazky b)nadaně c) ostatní 7 Podřízené závazky 8 Základní kapitál 27 z toho: a) splacený základní kapitál 9 Emisní ážio 27 -l Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 28 v tom: a) povinné rezervní fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku d) rizikové fondy 11 Rezervní fond na nové ocenění 12 Kapitálové fondy ceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí d) ostatní 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál Pasiva celkem ĺ / AČR 7 / 1

15 Podrozvahová aktiva PDRZVAhVÉ PLŽKY. Poznámka N \ ĺ ĺ Podrozvahová pasiva I a Poskytnuté přísliby záruky 2 Poskytnuté zástavy 3 Pohledávky ze spotových operací 4 z Pohledávky pevných termínových operaci 5 z Pohledávky opcí 6 depsané pohledávky 7 do a k Hodnoty předané úschovy, do správy uložení 8 k Hodnoty předané obhospodařováni a Přijaté přísliby záruky 10 a Přijaté zástavy zajištěni Závazky ze spotových operací 12 z Závazky pevných termínových operací 13 z Závazky opcí 14 do do a k Hodnoty převzaté úschovy, správy uloženi 15 k Hodnoty převzaté obhospodařování

16 . Poznámka Účetní jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, I Czeeh, investiční společnost, a. 5. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 lč: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestaveni úč.závěrky. I 3duben201 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období I Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů b) výnosy z úroků z ostatních aktiv 2 Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3 Výnosy z akcii a podílů v tom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhoduj ícim vlivem c) ostatní výnosy z akcií a podílů 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 Náklady na poplatky a provize 6 Zisk nebo ztráta z finančních perací 7 statní provozní výnosy 8 statní provozní náklady 9 Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění ac) ostatní náklady na zaměstnance b) ostatní správní náklady 10 Rozpuštění rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vtom: a) použití rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku b) použití opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku II dpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek v tom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám b) použiti opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk c) zisky z postoupeni pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek 13 dpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v tom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv za záruky c) odpisy pohledávek a pohledávek ze záruk, ztráty z post. pohledávek 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným, tvorba a použití opravných položek 16 Tvorba a rozpuštění ostatních rezerv 17 Tvorba a použití ostatních opravných položek 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 19 Zisk nebo ztráta za účetní období: běžné činnosti před zdaněním o o o o o o o o o o o o o o Mimořádné výnosy 9 21 Mimořádné náklady 9 22 Zisk nebo ztráta za účetní období: mimořádné činnosti před zdaněním 23 Daň z příjmů 30 1) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni ř / 4, / 9 7

17 Účelni jednotka: Private Equity otevřený podílový fond, l.c.p. Czech, investiční společnost, a. s. Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 ič Předmět podnikání: kolektivní investováni kamžik sestaveni úč.závěrky: 13.duben.2015 PŘEHLED ZMĚNÁCH VLASTNÍH KAPITÁLU za období Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. ceňov. Zisk Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zústatek k Změny účetních metod 0 pravy zásadních chyb Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do l-iv zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů 0 Použití fondů Vydáni podílových listů Vklady mimo základní kapitál Sníženi základního kapitálu 0 Nákupy vlastních akcii 0 statní změny (vliv fúze) 0 k Čistý Zůstatek Zůstatek k Změny účetních metod prava zaúčtování fúze Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisklztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Vydáni podílových listů -l Vklady mimo základní kapitál Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií statní zrněny 0 k Zůstatek

18 Private Equity otevřený podílový fond, 1.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IC: (v celých tis. Kč) Sestavení účetní závěrky: VÝCHDISKA PR PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁvĚIUY Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. (, Fond nebo Společnost ) byl založen jako otevřený podílový Fond společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. (, Investiční společnost ). Investiční společnost shromažd uje na účet Fondu peněžní prostředky vydáváním podílových listů Fondu za účelem jejich použití pro investování. Tento Fond je určen pouze zkušeným investorům kvalifikovaným investorům, kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech aktiv dle statutu Fondu. Rozhodnutí o povolení k vytvoření otevřeného podílového bylo vydáno dne 16. listopadu 2012 Českou národní bankou podle ustanovení 66 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. listopadu Vydávání podílových listů Fondu podílníkům bylo zahájeno 4. června Podílové listy jsou vydány typu kmenový zaknihovaný podílový list. Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne dle 66 zrušeného zákona Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zanikl na základě 650 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZISIF ), a to dnem, kdy Ceská národní banka začala vést seznam investičních fondů s právní osobností podle 597 písm. b) ZISIF a tímto dnem se Fond považuje za podílový fond, který je zapsán v seznamu podle 597 písm. b) ZISIF. Fond investuje v souladu s investiční politikou zejména do těchto produktů: akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech; akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech, které vlastní: o nemovité věci (tzv. nemovitostní společnost ); o akcie, resp. jiné formy účasti na nemovitostních společnostech; akcií, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech zaměřujících se na; o výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace (společná výroba elektrické energie a tepla) apod.; o poskytování zápůjček nebo úvěrů fyzickým a právnickým osobám; o správu nemovitých věcí a poskytování souvisejících služeb; o provádění stavební činnosti, developmentu a souvisejících činností; o provozování realitní činnosti; likvidního majetku, kterým mohou být vklady u bank, s nimiž je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti do 90 dnů; cenných papírů investičních fondů; přímých podílů v akciových společnostech, jejichž akcie nejsou obchodovány na regulovaných trzích, včetně nabytí podílu založením takové společnosti; přímých podílů ve společnostech s ručením omezeným, včetně nabytí podílu založením takové společnosti; akcií společností, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaných trzích; pohledávek, které zpravidla souvisí s předmětem podnikání Fondu. ĺ Investiční politika Fondu spočívá zejména v aktivním přístupu k obhospodařování majetku Foitdu a v řízení tržního rizika portfolia Fondu. Dále také v dostatečné minimalizaci investičního a kreditního i J 7/

19 Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IČ: (v celých tis. Kč) Sestavení účetní závěrky: rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem investičních nástrojů s příslušným kreditem. Investiční cíle a způsob investování, zásady hospodaření s majetkem a další principy činnosti Fondu se řídí statutem Fondu. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále též jako Depozitář ). Charakteristika a hlavní aktivity Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. / / Ĺ L, 2

20 Účetní závěrka Fondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METDY Sestavení účetnĺ závěrky: (v celých tis. Kč) IČ: Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov 3 hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí ECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou hodnotou. účtovány v pořizovací ceně. v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, b) realizovatelných cenných papírů, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. c) cenných papírů držených do splatnosti, Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní Finanční aktivum nebo jeho část Investiční Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. zaúčtovány na podrozvahových účtech. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednáiň obchodu do okamžiku vypořádání obchodu převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den převzetí hodnot do úschovy. V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo (a) Den uskutečnění účetního případu 1.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. Private Equity otevřený podílový fond,

21 Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, as. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov IC: (v celých tis. Kč) Sestaveni účetní závěrky: Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. pravné položky k těmto cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírů. (c) Majetek jako Investiční příležitost Majetkem jako Investiční příležitostí jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Pro ocenění k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými rozvahami jsou vykazovány jako oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu Základním hlediskem investic do nemovitostí je: Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních leasingů Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronajmutí na jeden nebo více operativních leasingů Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do nemovitosti Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné Počáteční ocenění Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečního ocenění se zahrnou i vedlejší náklady spojené s pořízením. Následné oceňování Následné oceňování je provedeno: K rozvahovému dni Z duvodu trvaleho sniženi hodnoty ceňování je řešeno 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., který stanoví ceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku (tedy majetku označeného pro učely tohoto dokumentu jako Investični přiležitost) \ ľ 4 /

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz.

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz. Výroční zpráva 2013 Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz REICO investiční společnost České spořitelny Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Základní údaje 2 Náležitosti výroční zprávy 3 Údaje o významných skutečnostech 6 Zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Účetní závěrka k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014 (v tisících

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva

Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 04 Výroční zpráva Základní ekonomické údaje Allianz penzijního fondu Stručný přehled Změna (v tis. Kč) 2004 2003 2002 2004/2003 Vlastní kapitál před rozdělením zisku účastníkům 360 609 198 392 304 652

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Č ř ž í á Č á á á é ář ě á á č á ř ž éúč í á ě č Č á á č í á Ý ň á ř ě á í á ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í í ň í í ú ů Ú č Čé á á č í á ě ří é úč íá ě ě á í

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s.

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. 01 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2005 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je dynamickou společností, která se zaměřuje na poskytování komplexního finančního poradenství. To staví na férovém přístupu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více