Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Etická výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výuka etické výchovy Prioritou naší školy je zařazení etické výchovy do ŠVP. Jde o jeden ze základních pilířů vedoucí k trvalému utváření pozitivního a přátelského klimatu na škole a formování žáků k hodnotově pozitivnímu přístupu k životu. Zde škola využívá a zhodnocuje své více jak desetileté zkušenosti s praktickou výukou tohoto předmětu. Etická výchova se v naší škole začala nejprve zavádět jako zájmový útvar, později jako nepovinný předmět pro celé třídy. Kvalitou výuky a jejím přínosem pro žáky se naše škola zařadila mezi nejlepší školy v republice a získala v Programu podpory etické výchovy opakovaně vynikající ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe. Pro vedení etické výchovy využívá škola odborných zkušeností svých pedagogů s aprobací pro tento předmět a s odborností na problémy sociální komunikace. Etickou výchovu zařazujeme do ŠVP jako předmět v rámci disponabilní hodiny pro žáky 4. a 5. ročníku prvního stupně a pro žáky 7. ročníku druhého stupně s dotací 1 vyučovací hodiny týdně. Tyto věkové skupiny byly vybrány cíleně po mnohaleté zkušenosti, kde vidíme největší přínos pro školu i žáky. Za základ etické výchovy na naší škole bereme etickou výchovu - výchovu k prosociálnosti podle modelu španělského pedagoga Roche Olivara, se kterou jsou z řady zemí i u nás mnohaleté vynikající zkušenosti. Jejími přednostmi jsou systematičnost, ucelenost a logická návaznost programu, vědecky ověřený pedagogicko-psychologický základ a cíleně preventivní řešení výchovných problémů pozitivní motivací žáka. Etická výchova je projekt, který se snaží systematickým osvojováním sociálních dovedností formovat morálně vyzrálého člověka. Žák tímto způsobem získává důležité sociální kompetence: komunikativnost, sebeúctu a zdravé sebevědomí, pozitivní hodnocení druhých a především prosociální styl jednání. Prosociálnost jako schopnost vykonat něco dobrého pro druhé bez očekávání protislužby je nejdůležitější kompetencí, která zásadně pozitivně ovlivňuje rozvoj charakteru člověka. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Žáci se v uceleném systému etické výchovy - výchovy k prosociálnosti mají naučit: 1. Aktivně naslouchat, otevřeně a pravdivě komunikovat. 2. Přijmout sebe, poznat své dobré i stinné stránky. 3. Pozitivně hodnotit druhé, vyslovit uznání, pochválit. 4. Problémy řešit tvořivě a rozvážně. 5. Vyjádřit svoje city a postoje otevřeně, ale ohleduplně. 6. Umět se vcítit do myšlení a citů druhých. 7. Překonávat pasivní a agresivní reakce, reagovat asertivně. 8. Zvolit si pozitivní vzory. 9. Ochotně poskytnout fyzickou pomoc a službu, darovat, podělit se (i zkušenostmi), poradit a potěšit. 10. Být citlivý pro potřeby společnosti, být prosociální i vůči členům jiných etnických, náboženských, politických a kulturních skupin, snažit se o komplexní prosociálnost. Způsob učení probíhá ve třech následných fázích: zcitlivění pro téma prostřednictvím zajímavé a podněcující aktivity (četba, vyprávění, hra, sekvence z filmu a pod.), následuje nácvik ve třídě (formou her, scének, tvořivých aktivit, zážitkové metody) a přenos do reálného života. Vychovatelé se řídí zásadami specifického výchovného stylu etické výchovy (tedy jak správně působit na dítě): 1. Přijmout dítě takové jaké je, vyjádřit pozitivní vztah k němu. 2. Přisuzovat dítěti kladné vlastnosti, které u něho chceme probudit. 3. Zaměřit pozornost dítěte na důsledky jeho chování. 4. Povzbuzování dítěte k dobrému jednání, k prosociálnosti. 5. Správná motivace dítěte především formou sociální odměny.

2 4. ročník - získá pozitivní zkušenost podporující základní důvěru, autonomii a iniciativu - umí jednoduše svými slovy vyjádřit smysl etické výchovy - uvědomí si jedinečnost svého jména - osvojí si správné oslovování spolužáků křestními jmény - poznává se se svými spolužáky i z jiných stránek, než z jakých je znal - seznamuje se s cíli etické výchovy - chápe Zlaté pravidlo "Co chceš, aby druzí dělali tobě, dělej i ty jim" jako základní normu pro lidské soužití OSV - vzájemné poznávání ve skupině/třídě; chyby při poznávání lidí MKV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti - uvědomuje si význam etické výchovy pro život, umí uvést na příkladech - všímá si a učí se vyjádřit, kdy a jak se k němu druzí chovali přátelsky, pomohli mu - zažívá, že vzájemná pomoc a přátelství ve třídě nás mohou nést VDO - principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce) - správně používá pozdrav jako základní prvek mezilidské komunikace a uvědomuje si jeho důležitost - dovede poděkovat, poprosit o pomoc, vyjádřit omluvu - zvládá jednoduchá komunikační pravidla ve třídě - seznamuje se s různými způsoby pozdravu - procvičuje verbální i neverbální způsoby pozdravu v různých modelových situacích uvědomuje důležitost poděkování, prosby a omluvy - učí se správně používat "kouzelná slůvka" prosím, děkuji, promiň - cvičí se v pozorném naslouchání - zvládá zásady správného vedení rozhovoru OSV - řeč těla, řeč zvuků a slov; komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, žádost) - uvědomuje si vlastní identitu a jedinečnost i jedinečnost druhých lidí - zvládá základní prvky sebeúcty a úcty k druhým - uvědomuje si své silné i slabé stránky a utváří si pozitivní sebehodnocení uvědomuje svoji jedinečnost - zná a vyjmenuje lidi, pro které je důležitý a nenahraditelný - hledá rozdíly ve vzhledu, zálibách, dovednostech jako projev jedinečnosti každého člověka - hledá svoje přednosti a dovede vidět i svoje nedostatky OSV - já, jako zdroj informací o sobě; co o sobě vím a co ne; můj vztah ke mně samé/mu; zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech OSV - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění, relaxace - všímá si druhých a je k nim pozorný - cvičí se v pozornosti ke druhým - hledá, co by druhému udělalo radost OSV - druzí jako zdroj informací o mně; moje vztahy k druhým lidem - dovede pozitivně hodnotit druhé - snaží se hledat něco pozitivního i na těch, kteří mu nejsou sympatičtí - uvědomuje si, jak důležitá je v jeho životě pochvala a uznání - vyhledá na druhých něco dobrého a dovede jim vyslovit pochvalu uvědomuje, že často hodnotíme druhé negativně, protože je zcela neznáme důležitost poděkování, prosby a omluvy uvědomuje si důležitost odpuštění, hledá způsoby jak se usmířit MKV - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou příslušnost

3 vysloví správně pochvalu i pokárání a učí se je sám správně přijímat - uplatňuje tvořivost při společném plnění úkolů, zapojuje se aktivně do práce ve skupině - rozvíjí tvořivé myšlení v mezilidských vztazích - jednoduchými skutky uplatňuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině - cvičí se v pozorném vnímání - rozvíjí svoji představivost a důvtip - zapojuje se aktivně do řešení úkolů v různých p racovních skupinách spolužáků, uvědomuje si svůj podíl a odpovědnost na práci celé skupiny - hledá různá řešení modelových situací - zamýšlí se, čím udělat radost druhým OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak) OSV - tvořivost v mezilidských vztazích MKV - lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 5. ročník - uvědomuje si své city a dovede je jednoduše zařadit a vyjádřit - je vnímavý pro city druhých - správně vyjadřuje pozitivní i negativní city - zařadí svoji náladu do jednoduché škály citů vyjádřené symbolem - zažije, jaké city vyvolává hudba - vyjadřuje různé city pomocí barvy, mimicky, pantomimou - představí si, jak by se cítil v roli různých věcí, lidí, v různých situacích - cvičí se ve správném a přiměřeném vyjadřování citů uvědomuje, že "Hněv je špatný rádce" OSV - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému VDO - principy soužití s minoritami (vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění, zdroje konfliktů) - je vnímavý, pozorný, dovede si všímat - vnímá situaci druhého z jeho pohledu - cvičí svoji pozornost vizuální, sluchovou, hmatovou - dokončí příběh - vymýšlí, jak by v dané situaci jednal někdo, koho zná OSV - chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého - vcítí se do celkové situace druhého, do jeho citů a prožívání - pomocí empatie předpokládá reakce druhých - snaží se poznat různé pocity z tváří lidí MKV - tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého - uvědomuje si, že pasivní ani agresivní jednání nevede k cíli - navrhne pozitivní řešení konfliktních situací - správně reaguje v různých situacích: odmítnout nabídku, požádat o dovolení, o pomoc, odpovědět na dotaz, dát informaci - čestně soutěží a hraje podle pravidel uvědomuje určitou podmíněnost reakcí - vypráví, maluje jiné dokončení příběhu, ve kterém pasivní ani agresivní chování bylo neúčelné - vymýšlí a předvádí pomocí scének jak se správně zachovat v různých situacích - na příbězích se učí, že čestnost hry a umění prohrávat je důležitější než výhra za každou cenu - cvičí se v čestné hře podle pravidel, umí přijmout a ocenit soupeřovo vítězství OSV - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; VDO - demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti OSV - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence - rozvíjí smysl pro vnímání vzorů veřejné i anonymní prosociálnosti - seznamuje se s příběhy známých prosociálních osobností - vyhledává takové osobnosti a OSV - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu

4 - dokáže určit vzory prosociálního chování ve svém okolí - rozlišuje mezi správnými a špatnými zobrazenými vzory uvědoměle poukazuje na jejich prosociální chování - vyhledává vzory prosociálního chování ve své rodině, škole, okolí - kriticky hodnotí televizní "hrdiny" - představí ostatním svého literárního nebo filmového hrdinu a uvede jeho kladné vlastnosti odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd. MV - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) - rozvíjí smysl pro spolupráci - uvede různé formy prosociálního chování a vyjadřuje jejich dopad na příjemce i autora - zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky uvědomuje situace, které nelze zvládnout jinak než spoluprací - vyzkouší si, že některé úkoly nelze zvládnout jinak, než spoluprací celé skupiny - vyhledává různé konkrétní projevy prosociálního chování ve své rodině, třídě, okolí - učí se vnímat pozitivní dopad prosociálního chování nejen na příjemce ale i autora - učí se dělit s druhými - konkrétním způsobem realizuje prosociální chování (ve své rodině, třídě, účastí na charitativním projektu,...) OSV - pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) 7. ročník - poznává své spolužáky i z jiných stránek, než je dosud znal - chápe cíle etické výchovy a umí je vyjádřit, rozumí termínu "prosociálnost" a dovede ho vysvětlit - zvládá základy neverbální i verbální komunikace - hraje hry na seznámení a lepší poznání ve skupině - seznamuje se s cíli etické výchovy - učí se definovat prosociálnost jako hlavní cíl etické výchovy - pozoruje neverbální projevy (zrakový kontakt, mimika, gestikulace, vzdálenost), uvědomuje si jejich význam a učí se je ovládat - učí se správnému naslouchání a vedení rozhovoru OSV - vzájemné poznávání ve skupině/třídě; chyby při poznávání lidí OSV - řeč těla, řeč zvuků a slov; komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, žádost) - zná základní prvky mezilidských vztahů a užívá je - procvičuje základní prvky komunikace mezi lidmi (pozdrav, otázka a prosba, poděkování a omluva uvažuje o dopadu pravdy a lži na mezilidské vztahy OSV - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, prosba, přesvědčování,řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost a pod.); OSV - pravda, lež a předstírání v komunikaci - uvědomuje si hodnotu a velikost člověka a projevuje úctu k lidské osobě - dokáže vyjádřit pozitivní sebehodnocení - vidí realisticky své silné ale i slabé stránky a přijímá je nejen jako danost ale i šanci - na příkladech z dějin dovede uvést, kam vede popření úcty ke každé lidské osobě - uvede své vlohy, přednosti, schopnosti - učí se sám sebe vnímat pozitivně - snaží se o pravdivé sebepoznání - na životních příbězích jiných lidí si uvědomuje, že i nedostatky mohou mít MKV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; respektování zvláštností různých etnik OSV - já, jako zdroj informací o sobě; co o sobě vím a co ne; můj vztah ke mně samé/mu; zdravé a vyrovnané sebepojetí OSV - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění, relaxace

5 pozitivní význam pro život - pozitivně hodnotí druhé a to i ve ztížených podmínkách - dokáže pozitivně nahlížet i na obtížné situace a události - nacvičuje přátelské přijímání a pozornost k druhým - vyjadřuje uznání a pochvalu druhým - snaží se na každém vidět něco pozitivního - hledá pozitivní momenty i v negativních událostech - učí se myslet pozitivně OSV - druzí jako zdroj informací o mně; moje vztahy k druhým lidem VDO - principy soužití s minoritami (vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění, zdroje konfliktů) - řeší úkoly tvůrčím způsobem - přistupuje tvořivě k řešení mezilidských vztahů - rozvíjí představivost a obrazotvornost cvičí se v pozornosti - učí se tvůrčím způsobem hledat řešení různých situací - cvičí se v tvůrčí práci ve skupině, aktivně přispívá svým podílem a zároveň nechává prostor druhým - uplatňuje tvořivost ve vzájemné pomoci OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak); tvořivost v mezilidských vztazích OSV - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích - zvládá identifikaci a vyjádření citů - přiměřeně zvládá a usměrňuje prudké emoce - vnímá úlohu vyšších citů v rozvoji charakteru - předvádí prožívání různých citů - cvičí se ve vnímání citů a prožívání druhých - cvičí se v identifikaci negativních citů - hledá vhodný způsob ovládání negativních citů - seznamuje se s úlohou vyšších citů v životě lidí OSV - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému OSV - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd. - vnímá pomocí emocionální a kognitivní empatie situaci druhých - je schopen empaticky reagovat na celkovou situaci druhých - aplikuje přiměřené asertivní techniky na různé situace - cvičí se v kognitivní i emocionální empatii - pomocí empatie předpokládá reakci druhých - vyjadřuje empatii verbálním i neverbálním způsobem - cvičí empatii ve složitých životních podmínkách - cvičí se ve správném způsobu odmítnutí, vyslovení žádosti, stížnosti,... - tvořivě a pozitivně řeší modelové konfliktní situace OSV - chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého MKV - tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého OSV - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost a pod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace - dokáže vyhledat a určit vzory prosociálnosti ve svém okolí i mezi veřejně známými osobnostmi - rozlišuje mezi pozitivním a negativním působením televize a médií, snaží se být kritickým divákem - uvědomuje si, že on sám může být potencionálním vzorem pro druhé - představí veřejně známé vzory prosociálního jednání - představí vzor prosociálního jednání ze svého okolí - analyzuje a hodnotí předkládané programy v komunikačních prostředcích - učí se odhalovat záměr tvůrců a z toho plynoucí způsob prezentace a objektivnost (zpravodajství, film, reklama, seriály) - hodnotí své životní vzory, je si vědom že žádný vzor nelze kopírovat OSV - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd. MV - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel OSV - dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

6 - vyhledává (i za pomoci spolužáků) v čem může být příkladem pro druhé - dokáže vytvořit pracovní skupinu a efektivně spolupracovat - uplatňuje prosociální chování ke svým blízkým (v rodině, škole, mezi kamarády) - vnímá potřeby lidí ve společnosti, ve světě a projevuje osobní veřejnou angažovanost - cvičí spolupráci v různých pracovních skupinkách - cvičí spolupráci s druhými v neobvyklých podmínkách - všímá si konkrétních potřeb blízkých lidí - zmapuje možnosti, co může dělat pro druhé - shromáždí informace o společenských organizacích a iniciativách zabývající se pomocí druhým - praktickým způsobem se zapojí do pomoci druhým OSV - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence OSV - pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) MKV - odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám ES - mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 6. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Juventa akcentujeme etické aspekty napříč celkovým životem školy. Chceme

Více

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. J. A. Komenský Sviadnov 2013 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Platnost dokumentu od 1. září 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název ŠVP... 4 1.2. Předkladatel... 4 1.3. Zřizovatel...

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Bedříšek akcentujeme etické aspekty napříč celkovým ţivotem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Osobnostní a sociální výchova v základních školách Doporučené očekávané výstupy podrobné rozpracování METODICKÁ PODPORA Osobnostní rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Osobnostní

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více