views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: Zpráva vytvořena: powered by

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 07.02.2013 Zpráva vytvořena: 15.04.2013 powered by"

Transkript

1 views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: Zpráva vytvořena: powered by

2 S Definice nízkého skóre Definice vysokého skóre Cíle Preferuje takovou práci, kde odborné znalosti nejsou důležité pro její úspěšné vykonávání. Vysoké požadavky na jeho schopnosti mohou mít spíše demotivační účinek. Ve své práci neusiluje o osobní uznání, nepovažuje za nutné, aby jeho mimořádné výsledky byly slovně ohodnoceny. Má vlastní měřítko úspěchu a dobře odvedené práce. Finanční odměně nepřikládá velkou váhu. Není pro něj důležité, aby práce navíc byla finančně odměněna. Je schopen podstoupit určitou míru nejistoty. Nestabilitu zaměstnání vnímá jako samozřejmost a běžnou součást své práce. Odděluje práci a zábavu. Preferuje vážnou povahu zadaného úkolu. Práce, kterou vykonává, nemusí být vždy zcela v souladu s jeho osobním přesvědčením; nepovažuje za nutné být hrdý na svou práci Vztahy 7 7 Harmonii v zaměstnání nepovažuje za nutnou pro úspěšnou spolupráci s ostatními. Nepotřebuje pocit sounáležitosti s ostatními k tomu, aby splnil stanovené cíle. Není pro něj důležité, aby lidé spolu otevřeně komunikovali a sdíleli potřebné informace. Preferuje pracovní atmosféru, kde je každý zodpovědný sám za sebe a za jemu svěřený úkol. Nepotřebuje, aby jeho rozhodnutí byla vždy učiněna v souladu s etickými principy. Není pro něj důležité pracovat v atmosféře vzájemné pracovní důvěry. Považuje za méně důležité, aby s lidmi ve společnosti bylo jednáno vždy fér a s respektem. Dle jeho názoru nemusí být vždy brán ohled na slabé stránky jednotlivých členů pracovního kolektivu. Preferuje spíše plochou organizační strukturu s minimem autorit, chce být aktivně zapojen do důležitých rozhodnutí v rámci společnosti. Profesní výzva Uznání za výkon Finanční odměna Jistota Zábava při práci Identifikace Harmonie Otevřená komunikace Spolupráce Důvěra, etika Slušnost Hierarchie Upřednostňuje zaměstnání, která rozvíjejí osobní schopnosti; má rád možnost zužitkovat odborné znalosti a dovednosti; preferuje pracovní prostředí, které vyžaduje neustálé učení a nutí k přemýšlení. Rád by přijmal osobní uznání za mimořádné úspěchy; považuje za důležité, že jeho úspěchy jsou brány na vědomí a také náležitě odměněny. Upřednostňuje náležitý plat za vykonanou práci; považuje za důležité, že práce navíc je finančně odměněna; je motivován finančními stimuly. Považuje jistotu zaměstnání za důležitou; cení si pracovní atmosféry, která nabízí jistotu a bezstarostnost ohledně vlastní budoucnosti. Upřednostňuje uvolněnou a veselou pracovní atmosféru; považuje za důležité, že navzdory vážné povaze úkolů je člověk schopný se přiměřeně bavit a radovat. Chce být nadšený z práce a mít pocit, že dělá něco smysluplného; chce být pyšný na svoji práci a proto se snaží udělat pro ni maximum. Oceňuje harmonickou pracovní atmosféru; rád by se vyhnul hádkám a sporům mezi zaměstnanci; považuje za důležitý pocit solidarity. Považuje za důležité, že lidé spolu komunikují otevřeně, všichni dostávají náležité a potřebné informace; nemá rád, když se šíří různé pomluvy. Upřednostňuje prostředí kolegiality; cení si vůle ostatních pomoci, když je to nutné; rád by, kdyby jednotlivci odložili osobní zájmy stranou ve prospěch ostatních. Považuje za důležité dosahování cílů s čistým svědomím a přesvědčením, lpí na etických principech; cení si vztahů se vzájemnou důvěrou. Upřednostňoval by, aby s lidmi ve společnosti bylo vždy zacházeno slušně a s úctou; považuje za důležité, aby na individuální slabosti byly brány ohledy. Upřednostňuje jasné, hierarchické uspořádání odpovědnosti ve společnosti; považuje za důležité, že jsou ve společnosti autority, které zřetelně udávají směr. Prostředí Nevyžaduje jasné a uspořádané procesy a vedení a společnosti. V byrokratické organizační struktuře je spíše demotivovaný. Nevadí mu dvojznačnost zadání a úkolů. Preferuje pomaleji probíhající procesy. Vyžaduje dobře promyšlené a v praxi ověřené změny. Zastává názor, že společnost, pro kterou pracuje, není odpovědna za jeho osobní rozvoj. Úkoly vyžadující další rozvoj a učení shledává demotivujícími. Jistá dávka stresu je pro něj motivující; má raději na čas i energii náročné úkoly; rád pracuje na mnoha úkolech současně Vyžaduje jasné zadání od nadřízeného, nevyhledává úkoly, v jejichž rámci musí sám rozhodovat. Ve své práci nepřikládá váhu příjemnému vzhledu pracovního prostředí, ani lokalitě a podmínkám vykonávané práce. 7 Velice nahodilý a nevyrovnaný způsob vyplňování dotazníku. Uspořádanost Rychlost změny Oceňuje, Možnosti rozvoje Absence stresu Možnost ovlivňovat Považuje za důležité, že každý vždy přesně ví, co se musí udělat, a že je striktně zabráněno nejasnostem, týkajícím se práce a provozních postupů. když se ve společnosti mění mnoho věcí vysokou rychlostí; považuje za důležité, že komplikované postupy a zastaralé přístupy se použitím náležitých opatření rychle změní. Považuje za důležité, že osobnímu a profesnímu růstu je dáno dost prostoru a rád by měl dostatek možností ke zlepšení svých profesních dovedností. Upřednostňuje, aby práce nebyla chápána jako přílišný stres; považuje za důležité, že práci je možné dokončit v dosažitelném čase, a to bez nepřiměřených požadavků. Cení si toho, když je vítána vlastní iniciativa a podporuje se ochota k vlastním rozhodnutím; nerad by kvůli všemu stále žádal o povolení. Pracovní prostředí Upřednostňuje kvalitně zařízené místnosti a kanceláře; cení si pracovišť, která jsou příjemná a zároveň funkční. Shoda Velice stálý a konzistentní způsob vyplňování dotazníku. Zpráva vytvořena: Srovnávací skupina: General adult population (Czech) 9% Rozdělení bodů Nejrychleji zodpovězený blok otázek (sekund): 8 9 Doba zpracování (min) Nejpomaleji zodpovězený blok otázek (sekund): 2 Copyright 2013 cut-e Group cut-e and the cut-e logo are trademarks of cut-e Group Strana 2

3 Cíle Oblast cílů shrnuje aspekty, které se týkají různých směrů pracovního života. Patří sem například: uvolněná a veselá pracovní atmosféra; pracovní prostředí, které vyžaduje neustálé učení a iniciativu; patřičné ocenění osobních úspěchů; adekvátní finanční ohodnocení nebo finanční ohodnocení závislé na výkonu; jistota práce a pocit, že práce má smysl. Důležité: Na výsledky vázaný plat nebo adekvátní platové ohodnocení je pro něj poměrně důležitou podmínkou. Podle jeho názoru by měla být za práci navíc či přesčas vždy vyplácena finanční odměna. Myslí si, že důsledné trvání na sociálním rozdělování finančních prostředků společnosti je nejen zbytečné, ale že je dokonce kontraproduktivní. Zřetelnost tohoto jeho postoje a názoru jej odlišuje od ostatních osob. K zamyšlení: Představa neustálé, každodenní potřeby určité profesní výzvy a získávání nových odborných znalostí a zkušeností je pro něj spíše nepříjemná. V tomto ohledu se výrazně odlišuje od ostatních osob, které se nalézají v podobné pracovní situaci jako on. Upřednostňuje proto spíše ty úkoly, které může intelektuálně poměrně snadno zvládnout. Neočekává, že by mu společnost, ve které pracuje, měla zajistit pocit jistoty a stability pracovního místa. Takové pracovní prostředí považuje spíše za kontraproduktivní. Pro dosažení možných úspěchů je připraven přijmout i určitou míru rizika. Ve srovnání s jinými osobami je jeho postoj a názor v tomto směru spíše odlišný a netypický. Uvolněná a veselá atmosféra pro něj není nezbytným předpokladem pro fungující spolupráci v týmu. Dokonce zastává názor, že zábava a výrazně uvolněné mezilidské vztahy nejsou příliš vhodné pro řešení vážných úkolů a mohou někdy být i kontraproduktivní. Ačkoli se tímto svým postojem a názorem výrazně neodlišuje od ostatních osob, které se nalézají ve stejné pracovní situaci jako on, jde o významný aspekt jeho systému osobních hodnot. Copyright 2013 cut-e Group cut-e and the cut-e logo are trademarks of cut-e Group Strana 3

4 Vztahy Oblast vztahů se týká různých aspektů interakce kolegů, podřízených a manažerů. Patří sem: atmosféra kolegiality; harmonická pracovní atmosféra; otevřená a upřímná komunikace; vztahy založené na důvěře; ohled na slabé stránky jednotlivců a jasné, hierarchické uspořádání povinností ve společnosti. Důležité: Je pro něj důležité, aby kdykoli je to možné, byly brány do úvahy slabé stránky zaměstnanců. Ve srovnání s jinými osobami má k tomuto celkem jasný postoj. Podle jeho názoru je třeba dbát na to, aby se všemi zaměstnanci bylo jednáno slušně a s respektem. Každému ve společnosti by měl být dán pocit, že je důležitý. Považuje za důležité, aby ve společnosti byly autority, které jasně určují směr, procesy a pravidla. Cítí se lépe, když ve společnosti existuje hierarchie - jasné a striktní rozdělení zodpovědností a kompetencí. Vnímá nutnost určité "hrozby z hůry" spojené s efektivním dosahováním cílů. Ve srovnání s ostatními je vyhraněnost tohoto jeho pohledu poměrně netypická. K zamyšlení: Podle Vašeho vyjádření v této oblasti nejsou žádné aspekty, které byste považoval za postradatelné nebo bránící Vaší plné motivaci a jejímu udržení. Copyright 2013 cut-e Group cut-e and the cut-e logo are trademarks of cut-e Group Strana

5 Prostředí Oblast prostředí shrnuje aspekty, které se týkají přímých podmínek na pracovišti, jako je absence či přítomnost stresu, možnost a podpora samostatného rozhodování, srozumitelnost náplně práce a operačních postupů, rychlé změny komplikovaných postupů nebo zastaralých přístupů, dostatek příležitostí zlepšovat své dovednosti a dobré uspořádání kanceláře a pracovního místa. Důležité: Ve srovnání s ostatními je u něj extrémně zjevné, jak moc důležité je pro něj, aby společnost rychle zaváděla novinky a změny. Podle jeho názoru by komplikované či již překonané přístupy měly být okamžitě modifikovány, a to s odpovídajícím měřitelným výsledkem. Díky tomuto - ke změnám velice pozitivnímu - postoji také často inklinuje k rychlému nahrazení všeho tradičního, protože jemu osobně se to zdá již zastaralé. K zamyšlení: Ani v nejmenším neočekává, že by společnost, pro kterou pracuje, měla přikládat důležitost průběžnému profesionálnímu vzdělávání svých zaměstnanců. Tímto pohledem se výrazně odlišuje od všech ostatních osob, které se nacházejí v podobné profesní situaci jako on. Podle jeho názoru by měl každý sám individuálně usilovat o svůj vlastní profesní a odborný rozvoj. Prostorový design a uspořádání pracovního prostředí pro něj nejsou vůbec důležité faktory a nemají tedy žádný vliv na to, zda se v práci cítí příjemně nebo ne. Tímto postojem se zřetelně odlišuje od ostatních osob. Podle jeho názoru by společnost měla investovat do designu pracovního prostředí až tehdy, když jsou všechny jiné pracovní problémy či překážky úspěšně překonány a vyřešeny. Copyright 2013 cut-e Group cut-e and the cut-e logo are trademarks of cut-e Group Strana

6 Právní podmínky Tento report byl vytvořen pomocí systému cut-e maptq. Obsahuje informace ze systému cut-e. Všechny údaje v něm obsažené jsou založeny na výsledcích on-line assessmentu. Tento report byl vytvořen elektronickou cestou. Obsah reportu je přísně důvěrný a nesmí být dále publikován. Společnost cut-e nepřijímá žádnou odpovědnost za následky způsobené jeho neoprávněným zveřejněním. Společnost cut-e vám uděluje oprávnění využít informace v reportu obsažené pouze pro nekomerční účely. V rámci tohoto oprávnění jste povinni respektovat všechny ochranné známky a uchovat ochranné údaje na všech případných kopiích reportu. V případě potřeby jakéhokoli jiného využití údajů obsažených v reportu jste povinni požádat cut-e o písemný souhlas. cut-e a logo cut-e jsou ochranné známky skupiny cut-e group. cut-e group, více informací naleznete na: všechna práva vyhrazena, Váš lokální kontakt: cut-e czech Nám. Josefa Machka 1/1218 Praha - Malvazinky, Tel.: Fax.: Pro LMC, s.r.o. Jankovcova 169/2c Praha-Holešovice cut e ve světě Čína Česká republika Francie Německo Řecko Indie Irsko Itálie Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Singapur Slovensko Španělsko Jihoafrická republika Švédsko Švýcarsko Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené státy americké Copyright 2013 cut-e Group cut-e and the cut-e logo are trademarks of cut-e Group Strana 6

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA . PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.3 Nábor a výběr zaměstnanců Tento sešit se zabývá výběrem zaměstnanců, požadavkem na jejich znalosti a schopnosti, na problematiku získávání nových pracovníků, jejich

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Motivování zaměstnanců v organizaci The Motivation of Employees at an Organization Jana Rottenbergová Cheb 2012 Poděkování Ráda bych

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků obchodního oddělení v prozákaznicky orientovaném a silně konkurenčním prostředí Autor BP: Jindřich Michalica

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Úvod Tématem této práce jsou motivační vlivy na pracovišti dle Maslowovy pyramidy potřeb. Základními pojmy naší práce je motivace a motiv. Zmiňujeme zde některé teorie motivace

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2004/2005 Název práce: Koncepce řízení lidských zdrojů ve Farní charitě Polička Jméno a příjmení autora: Mgr. Markéta Šafářová Rok: 2005

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, červenec 2011 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Umění delegovat. Marcel Horák

Umění delegovat. Marcel Horák Umění delegovat Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. DELEGOVÁNÍ JAKO POJEM A JEHO DEFINICE... 4 2. PROCES DELEGOVÁNÍ... 5 3. PROČ DELEGOVAT... 6 4. METODA URČENÍ ÚROVNĚ PROCESU DELEGOVÁNÍ... 7 STRUKTURA ČINNOSTI...

Více

Jak spravovat nevládní neziskové organizace: Správní rady a předsednictva Marilyn Wyatt

Jak spravovat nevládní neziskové organizace: Správní rady a předsednictva Marilyn Wyatt The Central and Eastern European Working Group on Nonprofit Governance Jak spravovat nevládní neziskové organizace: Správní rady a předsednictva Marilyn Wyatt Marilyn Wyatt. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v technologické firmě Autor BP: Vítězslav Černý Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2013 Praha ČESTNÉ

Více

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Obsah Úvod...2 1. Motivace...2 2. Teorie motivace...4 3. Motivace pracovní činnosti...7 4. Potřeby...9 5. Demotivace... 12 Literatura... 14 Úvod Tématem této práce jsou motivační

Více

Analýza systému řízení lidských zdrojů

Analýza systému řízení lidských zdrojů Analýza systému řízení lidských zdrojů Hlavní výstup Zpracovatel: M.C.TRITON spol. s r.o. Verze: 1 Datum: 19. 9. 2014 Stránka 1 z 28 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. REALIZACE ANALÝZY... 4 3. VÝSTUPY Z ANALÝZY...

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti

Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti Projekt: CZ.2.17/1.1.00/36244 Vývoj a implementace programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance VŠEM Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti Helena Smolová Evropský sociální fond Praha

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Jitka Hájková Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi Usability Assessment of the Belbin s Team Role Theory in Practice Bakalářská

Více

Systém motivace pracovníků

Systém motivace pracovníků UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Renata Pávková Systém motivace pracovníků Scheme of employee motivation ZÁVĚREČNÁ MAGISTERSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr.

Více