Aplikovaná informatika Možnosti využití informačních systémů v práci manažera velitele.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikovaná informatika Možnosti využití informačních systémů v práci manažera velitele."

Transkript

1 Aplikovaná informatika Možnosti využití informačních systémů v práci manažera velitele. ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. - SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky amanagementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Možnosti využit ití informačních systémů v práci manažera velitele. 1. Základy užití IS 2. Informační systémy v procesu řízení 3. Přínosy IS 4. Kontrolní otázky a úkoly samostudia 2

3 Cíle přednášky 1. Objasnit kategorie a užití IS a analyzovat souvislosti. 2. Nastínit význam IS v procesu řízení. 3. Uvést přínosy IS a jejich kategorizaci. 3

4 Systém Účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, která vykazuje jako celek určité vlastnosti, popř. chování. Prvek nedělitelná část celku. Vazba přímé spojení mezi dvěma prvky nebo jejich množinami. Podstatnou částí je struktura skladba či způsob uspořádání prvků a vazeb. Obvykle se skládá z ucelených dílčích částí subsystémů. [1] Norbert Wiener otec kybernetiky a teorie systému. 4

5 Systém Okolí systému účelově definovaná množina prvků, které nejsou součástí uvažovaného systému, ale mají k němu podstatné vazby. Vztah systému a jeho okolí je účelově charakterizován jeho vstupy a výstupy. Vstup množina vazeb nebo proměnných veličin, jejichž prostřednictvím okolí působí na systém, popř. jeho části. Výstup množina vazeb nebo proměnných veličin, j ejichž prostřednictvím systém působí na své okolí. 5

6 Definice: Informační systém m (IS) Soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat, jehož cílem je tvorba a poskytování informací podle potřeb jejich příjemců, činných v systémech řízení. Složen ení: Technické prostředky (hardware). Programové prostředky (software). Organizační prostředky (orgware) - nařízení a pravidla definující provozování a řízení IS. Lidská složka (peopleware) - adaptace a účinné fungování člověka v prostředí IS. Reálný svět jako kontext IS - informační zdroje, legislativa, normy, 6

7 Užití a kategorie IS Územní rozsah působnosti mezinárodní, národní, regionální. Věcný (tematický) rozsah polytematické, monotematické. Účelová specializace druhy informačních zdrojů, druhy informací, druhy funkcí. Institucionálně funkční charakter podnikové, resortní, kulturních institucí, komerční, osobní. 7

8 Užití a kategorie IS Oblast určení výstupů (služeb) pro ekonomiku a řízení, pro vědu, výzkum a vzdělávání. Způsob získávání informací přímo, dokumentové, syntetizující. Způsob zpracování a prezentace informací dokumentografické, faktografické, s vyhodnocovacími a logickými prvky. Použitá generace informačních technologií offline, online; izolované, v sítích. 8

9 Užití IS ve struktuře e subjektu Podle organizačních úrovní podnikové (firemní), skupinové, osobní. Podle vztahu k systému řízení transakční systémy (TPS), manažerské informační systémy (MIS), systémy pro podporu rozhodování (DSS), informační systémy pro vrcholové řízení (EIS). 9

10 Informační systémy v procesu řízení Ředitelé, náměstci. Vrcholový management Střední management Operativní management Vedoucí odborů, útvarů Mistři, vedoucí skupin EIS DSS MIS TPS Strategické řízení Taktické řízení Operativní řízení 10

11 Řídicí a informační pyramida 11

12 Transakční systémy (Transaction Processing Systems) TPS Systém m zpracování transakcí je bezprostředn edně spojený s určitým typem procesu v rámci r organizace. Subsystémy podporující: dílenské,, skladovací a transportní operace výrobních podniků, konstrukční a technologické procesy, rezervační systémy dopravy, turistiky, hotelů, provoz na přepp epážkách bank, pošty,, poskytování zákaznických služeb v distribuci. 12

13 Manažersk erské informační systémy (Management Information Systems) Podpora taktického a operativního řízení. Převažují evidenční a analytické operace. Cílem úloh je zajištění průběžné evidence procesů a zdrojů, zpracování dokumentů požadovaných legislativou i vnitřními předpisy, zpracování ekonomických a jiných analýz. Vlastnosti: Trvalý provoz, vysoké nároky na archivaci a zálohování dat, zajištění bezpečnosti provozu, průkaznost operací (obchodní a finanční moduly). MIS 13

14 Kritické faktory úspěchu: Správn vná volba aplikačního softwaru (ASW) a správn vná strategie jeho uvedení do provozu. Kvalita použitých metod a nástrojn strojů implementace. Typické funkce: účetnictví, prodej a nákup, n personalistika, PaM. MIS 14

15 Systémy pro podporu rozhodování (Decision Support Systems) Jsou předevp edevším m určeny pro podporu středn edních složek managementu. Mají schopnost provádět rozmanité analýzy dat. Jedná se o počíta tačovou podporu metod rozhodovací analýzy a operační systémov mové analýzy. Poskytují managementu komfort v tom smyslu, že e mu umožní rychle provádět t příslup slušné výpočty a manipulace se vstupními daty. DSS 15

16 Částečný předpoklad: p uživatel rozumí podstatě metody, ví,, kdy a proč ji mám použít, jaká vstupní data musí zajistit pro její aplikaci na svůj j problém. Umožň žňují provádět: DSS detailní analýzy, podporují tvorbu plánů, rozpočtů a prognóz, srovnávání různých variant scénářů s ekonomickými a provozními faktory apod. Mají schopnost prezentovat informace prostřednictv ednictvím grafických výstupů. 16

17 IS pro vrcholové řízení (Executive Information Systems) EIS Komplexní analýzy, podklady pro rozhodování Generace strukturovaných výstupů s vysokou vypovídac dací hodnotou. Rychlé a jednoduché vytvářen ení nových pohledů na data, jejich agregace a řazení do nových souvislostí. Analýzy trendů a odchylek, analýzy scénářů řů, práce s historickými daty, a předvp edvídání budoucího vývoje, přístup p k interním i externím m datům. Jednoduché ovládání,, přehlednp ehledná prezentace. 17

18 Nároky: Nižší nároky na zajištění provozu (malý počet uživatelů), provozní podpora konverzí dat z databází MIS, CIS do databází EIS. Specifická podpora uživatelu ivatelů a podpora průběž ěžných modifikací aplikací. Podpora analytické činnosti: finanční řízení, prodej, nákup, marketing, personalistika, výroba. EIS 18

19 Přínosy informačních Motto: systémů Pokud nehovoříte o přínosech informačního systému před začátkem projektu, můžete očekávat, že na konci projektu budete spíše vyčíslovat ztráty při investování do použitých informačních technologií. Laddy Brand - kanadský informační expert 19

20 Přínosy a priority IKT pro IS nosy a priority IKT pro IS Moderní informační a komunikační technologie aplikované kvůli trendu bez analýzy přínosů. Stanovení přínosů není možné bez analýzy aktiv pracoviště firmy. Nástrojem pro úvahy může být Bostonská matice (BCG) schéma pro úvahy o přínosech. [2] 20

21 Přínosy a priority IKT pro IS Hvězdy - vysoké tempo růstu s relativně velkým podílem na trhu. Předpoklad - v budoucnu se stanou hlavním zdrojem zisku. [3] 21

22 Přínosy a priority IKT pro IS Otazníky - nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. Nestabilní = mohou být ziskové i ztrátové. Předpoklad - volba vhodné marketingové strategie. [3] 22

23 Přínosy a priority IKT pro IS Dojné (peněž ěžní) ) krávy - dobré tržní postavení a stabilní zisk pro financování rozvoje. Předpoklad - nezbytná ochrana. [3] 23

24 Přínosy a priority IKT pro IS Hladoví (bídn dní) ) psi nízký zisk, neperspektivní. Předpoklad nutná inovace nebo zastavení aktivit. [3] 24

25 Přínosy IS?? Je velký rozdíl mezi tisícem různého hmyzu, který nám krouží kolem hlavy na pasece a stejným tisícem druhů hmyzu uspořádaným přehledně podle příslušného taxonomického systému. Je nutné poznat různé pohledy na přínos IS. Není možné hodnotit přínosy bez jejich taxonomie rozdělení. 25

26 Přístupy k přínosům IS Podstatná část vedoucích pracovníků ztotožňuje pojem přínosy s pojmem úspory. Možnosti přístupu k přínosům IS jsou širší. Úspory jsou charakterizovány rozdílem snížených nákladů v době před a po zavedení informačního systému. Úspory nemohou být větší, než vynaložené náklady. Výnosy například příjem peněz za služby, které firma v oblasti informatiky zavede. [4] 26

27 Přístupy k přínosům IS Výhody - využívání progresivních informačních technologií umožňuje získat konkurenční výhodu před ostatními firmami. Příležitosti - v současné tržní ekonomice je nutné, aby podnikatelé dokázali rychle využít příležitostí, které se na trhu vyskytnou i s pomocí IS. Důležitá je role osobních informačních systémů (OIS) a jejich provázanost s IS. [4] 27

28 Konkretizace přínosp nosů IS Přínosy musí být jednotlivě a adresně kvalifikovány a kvantifikovány se znalostí současného stavu! Musí být určena odpovědnost dnost za jejich dosažení, stanoven termín a způsob jejich vyhodnocení! Přínosy bychom měli umět objektivně změř ěřit! [4] 28

29 Konkretizace přínosp nosů IS Pokud takové objektivní vyhodnocení neumíme nebo nemůžeme provést, neměli bychom takový přínos použít k vyhodnocení užitečnosti informačního systému. Je potřeba zajistit evidenci a vykazování přínosů. Mnohé přínosy jsou opomíjeny prostě proto, že jejich výskyt nikdo nesleduje. Evidence a sledování vyžaduje vynaložení určité námahy a určitého času - tato činnost vyvolává odpor = využívejme pro evidenci [4] možnosti IS! 29

30 Rozdělen lení přínosů Přínosy plánovan nované a skutečné - struktura plánu přínosů a vykazování skutečných přínosů měly na sebe bezprostředně vázat. Přínosy pozitivně a negativně pojaté - zvýšení výnosů nebo snížení ztrát. Přínosy očeko ekávané a neoček ekávané (resp. předpokládané a nepředpokládané) - neočekávaný a plánovaný vliv vnějších i vnitřních faktorů. Přínosy prokázan zané a odhadnuté -některé přínosy lze prokázat jen s vynaložením vysokých nákladů, nebo by jejich prokazování trvalo dlouho či by bylo spojeno s jinými problémy. Proto kromě prokázaných přínosů můžeme pro některé provést expertní odhad jejich výše. [4] 30

31 Rozdělen lení přínosů Přínosy jednorázov zové a opakované - jednorázové přínosy se projeví pouze jednou v určitém časovém okamžiku, některé přínosy se opakují. Přínosy vyčísliteln slitelné a obtížně vyčísliteln slitelné přínosy, které lze či nelze kvantifikovat (finančně), jsou někdy označované jako kvalitativní. Například měřítko stresu. Podobné případy lze řešit dvěma cestami: vyjmenováním těchto přínosů v samostatné kategorii, tj. jejich explicitním uvedením ale bez vyčíslen slení, pokusit se vyčíslit přínos nějakým zprostředkovaným způsobem přes jiný ukazatel. Přínosy přímép a nepřímé -přímé přínosy se vztahují bezprostředně na oblast, kde informační systém působí. Nepřímé se mohou projevit například v dobrém jménu firmy. [4] 31

32 Rozdělen lení přínosů Přínosy finanční a naturáln lní v tržní ekonomice - vyjádření přínosů ve finančních jednotkách ch. Někdy v jiných jednotkách, majících význam pro konkrétní případ (množství důležité suroviny). Důležitou naturáln lní jednotkou je čas! Čas je dnes kritickým faktorem úspěchu! Přínosy neadresné a adresné - adresné přiřazeny konkrétnímu pracovišti, konkrétnímu procesu, konkrétně prováděným činnostem. Na druhé straně - že zisk firmy se zvýší o 2% bez udání důvodu. Někdy bývá zvykem hovořit o všeobecných a konkrétních přínosech. Přínosy členěné podle konkrétn tních zdrojů -přínosy materiálové, v oblasti jakosti, v oblasti režijních materiálů, využití ploch, zvýšení produktivity práce, apod. Jsou důled ležité pro zdůvodn vodnění modernizace IS. [4] 32

33 Kontrolní otázky a úkoly samostudia Projděte kategorie a užití IS a analyzujte souvislosti. Objasněte význam IS v procesu řízení. Uveďte přínosy IS a příklady z praxe. 33

34 Zdroje doplňující studijní literatura: 1. HRONEK, Jiří. Informační systémy [online] [cit ]. Dostupné z: 2. BCG Matice. [online] [cit ]. Dostupné z: 3. ČEVELOVÁ, Magdalena. Bostonská matice. [online] [cit ]. Dostupné z: 4. LACKO, Branislav. Přínosy informačních systémů. [online] [cit ]. Dostupné z: 34

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3690. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Opava 2013 Informační systémy

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK OSTRAVA 2005 Název: Organizace a řízení výroby I. Autor: Ing. Ladislav Hádek Vydání: první, 2005 Počet stran: 135 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Economic system of company and its information mapping Bakalářská práce

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více