Katalog poskytovatelů sociálních služeb. města Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních služeb. města Karlovy Vary"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Karlovy Vary

2

3 MOTTO: Příležitost konat dobro se naskytne každému, kdo má vůli a chce konat. Samuel Smiles 3

4 Katalog je určen pro občany města Karlovy Vary. Katalog obsahuje registrované sociální služby v Karlovarském kraji, rovněž i příp. v jiném kraji, dále obsahuje i ostatní služby související se sociální oblastí. Poskytovatel je registrován v Karlovarském kraji. Tento katalog rovněž naleznete v elektronické podobě na: - komunitní plánování sociálních služeb. K nabývá účinnosti nový občanský zákoník. Mimo jiné nově upraví i druhy právnických osob, a může tedy dojít ke změnám v názvu a formě organizací, která zde katalog uvádí. Jsou zde použity informace a názvy platné k

5 Obsah 1) Komunitní plánování sociálních služeb úvodní slovo 6 2) Informace k používání katalogu.. 7 3) Sociální služby formy a druhy ) Odbor sociálních věcí, Magistrát města Karlovy Vary ) Věcný rejstřík SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelé (abecední řazení) ) Poskytovatelé sociálních služeb (abecední řazení) ) Ostatní služby (abecední řazení) ) Zpracovatelé

6 1 Komunitní plánování sociálních služeb úvodní slovo Vážení čtenáři, občané města Karlovy Vary, právě máte v ruce nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb a ostatních služeb na území města Karlovy Vary. Katalog vznikl na základě procesu Komunitního plánování. Na jeho vzniku se podíleli členové Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Karlovy Vary pod vedením koordinátorky. Jedná se o dlouhodobé, cílevědomé a strategické zaměření našeho úsilí na dosažení určitých cílů, tedy zlepšení podmínek v této oblasti. Cíl, který není statický, ale neustále se posouvající. Tak jako každé plánování, i plánování sociálních služeb, musí být neustále podrobováno konfrontaci s dynamicky se měnící realitou. V katalogu najdete informace o službách sociálního a zdravotního charakteru, abyste v případě nutnosti měli rychlý přehled o možné sociální pomoci. Zastupitelé schválili a přijali Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let Věříme, že dojde k naplnění a realizaci tohoto plánu. To vše se zdaří, budeme-li si všichni společně vědomi své odpovědnosti. Ing. Věra Baumanová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, odbor sociálních věcí, Magistrát města Karlovy Vary 6

7 2 Informace k používání katalogu Vymezení základních pojmů: Sociální službou (definuje zákon o sociálních službách) se rozumí činnost nebo soubor činností, kterými se zajišťuje pomoc osobám nebo skupinám osob s cílem sociálního začlenění a předcházení sociálního vyloučení. Poskytovatel sociálních služeb fyzická nebo právnická osoba oprávněná k poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím o registraci. O tom, že je zaregistrován a splňuje dané podmínky se můžete přesvědčit na adrese: /sociální služby /registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Ostatní služby, související se sociální oblastí služby, které dle zákona nejsou sociálními službami, rozšiřují a doplňují spektrum služeb v našem městě; nesplňují podmínky registrace uvedené v předchozím bodě. Jak vyhledávat v katalogu: základní informace o soc. službách jsou popsány v kapitole č. 3 (formy a druhy) dle druhu soc. služby abecedně řazeny ve věcném rejstříku, kapitola č. 5 7

8 3 Sociální služby formy a druhy FORMY poskytování sociálních služeb Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní, přičemž pobytové služby jsou uživatelům zajišťovány v zařízeních sociálních služeb, u ambulantních služeb uživatel za službami dochází do zařízení sociálních služeb a při využití terénních služeb je uživatel příjemcem služby ve svém přirozeném sociálním prostředí. DRUHY sociálních služeb A sociální poradenství je službou, která je základní činností u všech druhů poskytovaných sociálních služeb a člení se na poradenství základní a odborné. základní sociální poradenství jsou povinni zajišťovat všichni poskytovatelé sociálních služeb a jeho prostřednictvím občané získávají potřebné informace, které napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. odborné poradenství jsou pak informace zaměřené už na konkrétní potřeby jednotlivých občanů i sociálních skupin a jsou zajišťovány ve speciálních poradnách (se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivců). 8

9 3 Sociální služby formy a druhy B služby sociální péče jsou služby, které umožňují zapojení občanů do běžného života, a to při zajištění jejich fyzické a psychické soběstačnosti, důstojného prostředí a zacházení u osob, kde to jejich stav vylučuje. Osobní asistence je terénní službou sociální péče, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí a při činnostech, které tato osoba potřebuje. Pečovatelská služba je službou sociální péče a poskytuje se ve vymezeném čase terénní nebo ambulantní formou osobám se sníženou soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Tísňová péče je službou terénní, poskytující nepřetržitou hlasovou a elektronickou komunikaci lidem vystaveným vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Průvodcovské a předčitatelské služby patří do služeb sociální péče, které jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. 9

10 3 Sociální služby formy a druhy Odlehčovací služby jsou službami sociální péče, jejichž cílem je umožnění odpočinku osobám, které pečují o osoby se sníženou soběstačností ať již z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby se poskytují ve všech třech formách (terénní, ambulantní i pobytové). Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionář je zařízením sociálních služeb, ve kterém jsou poskytovány ambulantní služby sociální péče osobám se sníženou soběstačností jak z důvodu věku, tak zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění. Týdenní stacionář je pobytovým zařízením sociálních služeb, ve kterém se poskytují pobytové služby osobám, a to jak z důvodu věku nebo zdravotního postižení, ale i chronického duševního onemocnění. 10

11 3 Sociální služby formy a druhy Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory je pobytovým zařízením sociálních služeb, řadí se mezi služby sociální péče a poskytují se v něm služby občanům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku. C služby sociální prevence jsou služby, jejichž cílem je pomoc při překonávání nepříznivé sociální situace u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, dále zabránit tomuto vyloučení a tímto chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Raná péče je terénní, případně ambulantní služba, která je poskytována dítěti a rodičům zdravotně postiženého dítěte do věku 7 let nebo dítěte ohroženého nepříznivou sociální situací. 11

12 3 Sociální služby formy a druhy Telefonická krizová pomoc je zahrnuta pod službami sociální prevence a terénní formou je jejím prostřednictvím poskytována pomoc osobám, jež se nachází v obtížné situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami. Azylové domy jsou zařízení sociální péče s poskytovanými službami sociální prevence v pobytové formě. Služby se poskytují osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby osobám do 26 let, které po dosažení zletilosti opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo osobám z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a taktéž osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Kontaktní centra poskytují ambulantní nebo terénní formou služby sociální prevence, jejichž cílem je snížení sociálních rizik, které jsou spojeny se zneužíváním návykových látek. 12

13 3 Sociální služby formy a druhy Krizová pomoc je službou sociální prevence a je poskytována na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožující jejich život nebo zdraví. Nízkoprahová denní centra jsou službami sociální prevence. Služby v nich se poskytují ve formě ambulantní nebo terénní. Mohou být určeny nejen pro cílové skupiny osob v krizi a bez přístřeší, ale také pro osoby ohrožené rizikovým způsobem života nebo závislostí, případně pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, případně terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, s cílem zlepšení jejich kvality života a předcházení nebo snížení sociálních rizik souvisejících s jejich způsobem života. Noclehárny patří mezi zařízení sociálních služeb. Poskytovány jsou pouze ve formě ambulantní a to osobám nacházejícím se bez přístřeší. Služba zahrnuje přenocování a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 13

14 3 Sociální služby formy a druhy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány terénní, případně ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen důsledkem dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou službami sociální prevence, které se poskytují v ambulantní nebo terénní formě osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením. Cílem těchto služeb je zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, které z tohoto důvodu nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností, a to formou sociálně pracovní terapie. 14

15 3 Sociální služby formy a druhy Sociální rehabilitace je službou sociální prevence a jejím cílem je pomoc osobám při udržení a zajištění jejich samostatnosti a nezávislosti. Poskytuje se ve formě ambulantní a terénní, ale v centrech sociálně rehabilitačních služeb i formou pobytovou. Terénní programy jsou službami sociální prevence, které se poskytují terénní formou osobám, které vedou, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služby jsou zaměřeny na osoby v krizi, etnické menšiny i osoby žijící ve vyloučených komunitách. Posláním této služby je zmíněné osoby vyhledávat a pomáhat jim s řešením jejich obtížné situace. 15

16 4 Odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary A - Oddělení sociální pomoci zabezpečuje agendu sociální práce v oblasti přenesené působnosti zaměřenou na poskytování podpory a pomoci osobám, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouzi nacházejí. Sociální práce v terénu je spojena s depistáží tj. mapování a vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Základní partneři pro výkon sociální práce Úřad práce ČR, orgány OSPOD, poskytovatelé soc. služeb, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, městská policie aj. Sociální pracovník vykonává činnosti vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace (od fáze posouzení životní situace, přes individuální plánování pomoci až po realizaci plánu pomáhající intervence). Pracuje se širokým spektrem cílových skupin ( např. s osobami, které ztratily přístřeší, zaměstnání, nacházejí se v nejistém či neadekvátním bydlení, osoby ohrožené sociálním vyloučením, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, imigranti, rodiny s dětmi ). Poskytuje základní a odborné poradenství v sociální oblasti. Pomoc při vyřizování nepojistných sociálních dávek, osobních dokladů, hledání zaměstnání Zajišťuje mapování potřeb občanů jako součást komunitní práce, protože součástí komunitní práce je i sociální práce a aktivity v rámci péče o občany. 16

17 4 Kontakty: Bc. Reischlová Jana ved. odd., zástupce ved. odboru tel , Sylvie Kunešová, DiS. kurátor pro dospělé, sociální pracovník tel , Pazdercová Dagmar, DiS. ustanov. zvláštního příjemce důch. dávek, sociální pracovník tel , Bc. Pernetová Anžela sociální pracovník tel , Bc. Jeřábková Eva sociální pracovník tel , Novotná Olga sociální pracovník tel , 17

18 4 Kontakty: Riganová Vlasta sociální pracovník tel , Šandorová Zuzana romský poradce, poradce pro nár. menšiny tel , Pejšková Jarmila, DiS. sociální pracovník tel , 18

19 4 Odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary B - Oddělení sociálních služeb zabezpečuje agendu sociální práce v přenesené působnosti. Zaměřuje se především na osoby s tělesným, smyslovým a psychickým postižením, seniory, osoby v různém stupni omezení způsobilosti k právním úkonům, nezaměstnané s hendikepem a osoby pečující o osoby závislé na péči druhé osoby. Sociální pracovnice oddělení mohou pomoci při řešení sociálních problémů vzniklých v důsledku zdravotního postižení, stáří, nemoci nebo jiné sociální události, také obětem agrese, domácího násilí a osobám žijícím v neadekvátním nebo nejistém bydlení. Dále poskytujeme základní i odborné sociální poradenství, informujeme o sociálních službách a zařízeních. Pomáháme při jednání s poskytovateli sociálních služeb, lékařem, úřady, při vyřízení sociálních dávek, průkazů pro osoby se zdravotním postižením, důchodu, při získání či udržení zaměstnání, vyřizování osobních dokladů aj. Oddělení spravuje agendu pořadníků žadatelů na přidělení bytu v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) a vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením. Pokud se dozvíte o někom ve vašem okolí, kdo by naši pomoc potřeboval, kontaktujte nás!! 19

20 4 Kontakty: Kučerová Marie ved. odd. soc. služeb, veřejný opatrovník, sociální pracovník tel , Bc. Žáková Milada sociální pracovník, veřejný opatrovník tel , Nováková Miloslava sociální pracovník tel , Bc. Licková Olga sociální pracovník tel , Mgr. Weisová Marie sociální pracovník tel , Bc. Kubíčková Klára sociální pracovník tel , 20

21 4 Odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary C - Oddělení soc. právní ochrany dětí zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí, ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny (podávání návrhu k soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, na nařízení nebo změnu ústavní výchovy a vydání rozhodnutí o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě, opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, podávání návrhů soudu na vydání předběžného opatření, výkon funkce opatrovníka a poručníka dítěte ve stanovených případech, podávání vyjádření soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče a v řízení o osvojení, realizace nezbytných opatření na ochranu dětí, které nepobývají na území ČR). Rozhoduje o předpěstounské a předadopční péči. Sleduje vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Zajišťuje výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v dětských domovech pro děti do 3 let věku a v obdobných ústavech. 21

22 4 Odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary C - Oddělení soc. právní ochrany dětí Vykonává návštěvy dětí umístěných v uvedených zařízeních a posuzuje, zda trvají důvody pro jejich další pobyt. Dává souhlas s dočasným pobytem dítěte mimo ústav s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou u rodičů nebo jiných fyzických osob. Plní úkoly v trestním řízení proti dětem a mladistvým a v přestupkovém řízení proti mladistvým. Plní stanovené úkoly v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy. Kurátoři pro mládež Analyzování situace v oblasti soc. pat. jevů, navrhování preventivních opatření. Spolupráce s Probační a mediační službou ČR. Poskytuje pomoc dětem obnovení narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti. Spolupráce s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s ÚP, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 22

23 4 Kontakty: Ing. Bc. František Pavlásek ved. OSPOD, kurátor pro mládež tel.: , mobil: Ing. Bc. Renata Valentová sociální pracovník OSPOD tel , Mgr. Ivana Látová sociální pracovník OSPOD tel , Věra Krejčová sociální pracovník OSPOD tel , Helena Štrajtová, DiS. sociální pracovník OSPOD tel , Bc. Jiřina Kopecká sociální pracovník OSPOD tel , Bc. Zuzana Ehlichová sociální pracovník OSPOD tel , 23

24 4 Kontakty: Jana Holubková, DiS. sociální pracovník OSPOD tel.: , Bc. Zuzana Račáková sociální pracovník OSPOD tel , Bc. Jitka Dušková sociální pracovník OSPOD tel , Bc. Jana Balintová sociální pracovník OSPOD tel , Mgr. Jana Janečková sociální pracovník OSPOD tel , Mgr. Marie Jindrová sociální pracovník OSPOD tel , Ing. Bc. Monika Murčová sociální pracovník OSPOD tel , 24

25 4 Kontakty: Mgr. Monika Franková kurátor pro mládež OSPOD tel.: , Bc. Petra Roušalová kurátor pro mládež OSPOD tel , Miroslav Vašek, DiS. kurátor pro mládež OSPOD tel , Bc. Renata Černá, DiS. kurátor pro mládež OSPOD tel , Dana Čtvrtníková kurátor pro mládež OSPOD tel , 25

26 5 26 Věcný rejstřík Sociální služby poskytovatelé: Azylové domy... 28, 34 Centra denních služeb. 28 Denní stacionáře 35 Domovy pro osoby se zdravotním postižením.. 43 Domovy pro seniory.. 44 Domy na půl cesty Kontaktní centra. 51 Krizová pomoc 53 Nízkoprahová denní centra 29 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny.. 28 Odborné soc. poradenství 31, 32, 42, 54, 58, 63 Odlehčovací služby.. 39 Osobní asistence... 27, 31, 50 Pečovatelská služba... 27, 33, 45 Poradna pro domácí násilí. 55 Průvodcovské a předčitatelské služby Raná péče 56, 57 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 32, 49, 79 Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP , 60 Sociálně terapeutické dílny. 38, 41 Sociální rehabilitace , 61, 62 Telefonická krizová pomoc. 53 Terénní programy.. 32, 51, 51 Tísňová péče Týdenní stacionáře 36

27 6 A Poskytovatelé sociálních služeb Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Závodu míru 227/ Karlovy Vary Ing. Pavel Andrejkiv, DiS. tel.: mobil: , osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče Forma služby: terénní Časový rozsah poskytovaných služeb po ne 7:00 21:00 hod. Tísňová péče 24 hodin nepřetržitě! Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením senioři 27

28 A Poskytovatelé sociálních služeb 28 Armáda spásy v České republice Centrum sociálních služeb Armády spásy Nákladní 205/ Karlovy Vary Robert Jiruše ředitel, Ing. Martin Čop pracovník PR, fundraiser mobil: ředitel, PR CSS recepce, mobil: azylové domy Forma služby: pobytová Časový rozsah poskytovaných služeb: nepřetržitě Cílová skupina: muži bez přístřeší noclehárny Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 19:00 7:00 násled. dne Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší

29 A Poskytovatelé sociálních služeb Armáda spásy v České republice nízkoprahová denní centra Adresa zařízení: Sokolovská 299/ Karlovy Vary Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 9:00 16:00 hod. Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší Sbor a komunitní centrum Armády spásy Jugoslávská 1274/ Karlovy Vary Ing. Pavol Krištof kaplan a ved. KC, mobil: Petra Krištofová koordinátorka KC tel.: mobil:

30 A Poskytovatelé sociálních služeb Armáda spásy v České republice Klub Drahuška Kollárova 539/ Karlovy Vary mobil: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (přidružené pracoviště KC) Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po, st, pá 12:00 16:00 hod. Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 15 let 30

31 C Poskytovatelé sociálních služeb Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. www. sluzbypostizenym.cz Centrum pro zdravotně postižené KK,o.p.s. Sokolovská 119/ Karlovy Vary Petr Končel tel.: , mobil: , osobní asistence Forma služby: terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 8:00 17:00 hod. odborné sociální poradenství Forma služby: ambulantní, terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: po, st 8:00 12:00 13:00 17:00 hod. út, čt 8:00 12:00 13:00 16:00 hod. pá 8:00 12:00 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři 31

32 Č Poskytovatelé sociálních služeb 32 Člověk v tísni, o.p.s. www. clovekvtisni.cz Člověk v tísni, o.p.s. Blahoslavova 18/ Karlovy Vary Jan Němeček tel.: terénní programy sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Forma služby: terénní odborné sociální poradenství JUDr. Romana Filková tel.: Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 8:30 17:00 hod. Cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

33 D Poskytovatelé sociálních služeb Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o. Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o. Táborská 370/ Karlovy Vary Michaela Bečková tel.: mobil: , pečovatelská služba Forma služby: terénní, ubytování s možností poskytování 24 hodinové pečovatelské služby Časový rozsah poskytovaných služeb nepřetržitě Cílová skupina osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby 33

34 F Poskytovatelé sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary www. kv.charita.cz Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary Svobodova 348/ Karlovy Vary Ing. Aleš Klůc, ředitel Mgr. Agata Scheerbaumová tel.: ředitel azylové domy Forma služby: pobytová Časový rozsah poskytovaných služeb: nepřetržitě Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dětmi 34

35 F Poskytovatelé sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary www. kv.charita.cz Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené Závodu Míru 303/ Karlovy Vary Ing. Aleš Klůc, ředitel Mgr. Vojtěch Dušek tel.: , mobil: denní stacionáře Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 7:30 16:00 hod. Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením, s chronickým duševním onemocněním 35

36 F Poskytovatelé sociálních služeb 36 Farní charita Karlovy Vary www. kv.charita.cz Denní a týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Aleš Klůc, ředitel Dita Matoušová, DiS. tel.: denní stacionáře týdenní stacionáře Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 7:00 18:00 hod. denní stac. po 7:00 24:00 hod. út čt 0:00 24:00 hod. týdenní pá 0:00 18:00 hod. stac. Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, kombinovaným, jiným zdravotním postižením s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, senioři

37 F Poskytovatelé sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary www. kv.charita.cz Dům na půl cesty Sv. Josefa Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Aleš Klůc, ředitel Mgr. Agata Scheerbaumová tel.: ředitel dům na půl cesty Forma služby: pobytová Časový rozsah poskytovaných služeb: nepřetržitě Cílová skupina: Dům na půl cesty osoby do 26 let věku opouštějící zařízení pro výkon ústavní péče (př. dětský domov, diagnostický ústav aj.) 37

38 F Poskytovatelé sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary www. kv.charita.cz Sociálně terapeutické dílny Závodu Míru 303/ Karlovy Vary Ing. Aleš Klůc, ředitel Mgr. Vojtěch Dušek tel.: , mobil: sociálně terapeutické dílny Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 7:30 16:00 hod. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením, s chronickým duševním onemocněním 38

39 F Poskytovatelé sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary www. kv.charita.cz Odlehčovací služba při denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany Svobodova 743/ Karlovy Vary Ing. Aleš Klůc, ředitel Dita Matoušová, DiS. tel.: ředitel odlehčovací služby Forma služby: pobytová Časový rozsah poskytovaných služeb: nepřetržitě Cílová skupina: osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, kombinovaným, jiným zdravotním postižením s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, senioři 39

40 F Poskytovatelé sociálních služeb FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné www. fokus-mb.cz FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská Mladá Boleslav MUDr. Jan Stuchlík - statutární zástupce Ptácká Mladá Boleslav mobil: Jaroslav Hodboď oblastní ředitel Stará Kysibelská 602/ Karlovy Vary mobil: sociální rehabilitace Zuzana Habrichová, DiS. Náměstí 17. listopadu 710/ Karlovy Vary mobil: charakteristika služby na další straně

41 F Poskytovatelé sociálních služeb FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné www. fokus-mb.cz Forma služby: terénní, ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 8:00 16:00 hod. Cílová skupina: osoby s těžkým duševním onemocněním sociální terapeutická dílna Veronika Kurincová, DiS. Stará Kysibelská 602/ Karlovy Vary mobil: Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 8:00 16:00 hod. Cílová skupina: osoby s těžkým duševním onemocněním 41

42 Ko Poskytovatelé sociálních služeb KONTAKT bb o.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér www. kontaktbb.cz 42 Kontakt bb o.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Smetanovy sady 1145/ Karlovy Vary Mgr. Štěpánka Řehořková mobil: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením odborné sociální poradenství Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po 10:00 12:00 hod., 15:00 17:00 hod. út 10:00 12:00 hod., 16:00 18:00 hod. st 10:00 12:00 hod. čt 10:00 12:00 hod., 15:30 17:00 hod. pá 10:00 12:00 hod., 15:00 16:30 hod. Cílová skupina: osoby s tělesním postižením

43 Kr Poskytovatelé zdravotních služeb (zák. č. 372/2011 Sb.) Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o. www. dd-karlovarsky.cz Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o. Zítkova 1267/ Karlovy Vary Ing. Erika Pavlová tel.: , , sociální pracovnice domovy pro osoby se zdravotním postižením poradenská a konzultační činnost Forma služby: pobytová Časový rozsah poskytovaných služeb: nepřetržitě Cílová skupina: osoby s mentálním a zdravotním postižením do 3 let věku 43

44 M Poskytovatelé sociálních služeb Městské zařízení sociálních služeb, p.o. města Karlovy Vary Východní 612/16, Karlovy Vary www. kv-mzss.cz, tel.: , ředitel organizace: MVDr. Aleš Walter Domov důchodců Závodu Míru 88/ Karlovy Vary Vlasta Čábelová tel.: domovy pro seniory Forma služby: pobytová Časový rozsah poskytovaných služeb: nepřetržitě Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 44

45 M Poskytovatelé sociálních služeb Městské zařízení sociálních služeb, p.o. města Karlovy Vary Východní 612/16, Karlovy Vary www. kv-mzss.cz, tel.: , ředitel organizace: MVDr. Aleš Walter Středisko pečovatelské služby Severní 869/ Karlovy Vary Ilona Šmejkalová vedoucí sps. tel.: mobil: pečovatelská služba Forma služby: ambulantní, terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: nepřetržitě Cílová skupina: senioři(bez omezení věku), osoby se zdravotním postižením 45

46 M Poskytovatelé sociálních služeb Městské zařízení sociálních služeb, p.o. města Karlovy Vary Východní 612/16, Karlovy Vary www. kv-mzss.cz, tel.: , ředitel organizace: MVDr. Aleš Walter DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Adresa DPS Východní 621/ Karlovy Vary Mgr. Veronika Hubková tel.: , mobil: Adresa DPS Severní 869/ Karlovy Vary Hana Havlásková, DiS. tel.: , mobil: další domy s peč. službou na str. 47

47 M Poskytovatelé sociálních služeb DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Adresa DPS Jateční 9/ Karlovy Vary Hana Havlásková, DiS. tel.: , mobil: Adresa DPS Sedlecká Karlovy Vary Dagmar Jandová tel.: , mobil: Adresa DPS Závodu Míru 791/ Karlovy Vary Miluše Skalová tel.: , mobil:

48 M Poskytovatelé sociálních služeb Městské zařízení sociálních služeb, p.o. města Karlovy Vary Východní 612/16, Karlovy Vary www. kv-mzss.cz, tel.: , ředitel organizace: MVDr. Aleš Walter JÍDELNY Jídelna s kuchyní pro důchodce Zlatá kotva Sokolovská 102/ Karlovy Vary Domov pro seniory viz. strana 44. DPS Východní 16 viz. strana 46. Helena Vaníčková vedoucí provozu tel.: , mobil:

49 N Poskytovatelé sociálních služeb Náhradním rodinám, o.p.s. Náhradním rodinám, o.p.s. Vančurova 109/ Karlovy Vary Mgr. Šárka Bystroňová mobil: Sonja Hronová Hlůžková, DiS. mobil: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Časový rozsah poskytování služby: ambulantní st 9:00 18:00 hod. terénní po, út, čt, pá 9:00 18:00 hod. (po tel. dohodě) Cílová skupina: rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (v pěstounské a osvojení) bez omezení věku 49

50 O Poskytovatelé sociálních služeb Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán www. dveredokoran.cz Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán U Ohře 210/ Karlovy Vary Bohumil Svoboda tel.: mobil: , osobní asistence Forma služby: terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 8:00 16:00 hod. (dohodou do 22:00) so, ne dohodou Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 7 64 let 50

51 O Poskytovatelé sociálních služeb Občanské sdružení Světlo Kadaň K - centrum Karlovy Vary Sportovní 359/ Karlovy Vary Richard Vodička tel.: , kontaktní centra Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po čt 7:30 16:00 hod. pá 7:30 17:00 hod. Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách starší 15 let, rodinní příslušníci a osoby blízké terénní programy Forma služby: terénní Časový rozsah: út, čt 11:00 16:00 hod. 51

52 O Poskytovatelé sociálních služeb O. S. ROMA KARLOVY VARY O.S. ROMA KARLOVY VARY Chebská Karlovy Vary Milan Kováč mobil: terénní programy Forma služby: terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 8:00 17:00 hod. Cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny 52

53 O Poskytovatelé sociálních služeb Občanské sdružení Res Vitae Občanské sdružení Res vitae, Krizové centrum Blahoslavova 659/ Karlovy Vary Eva Andrejsková, MUDr. Jiří Bartoš tel.: linka důvěry krizová pomoc telefonická krizová pomoc Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 18:00 06:00 násled. dne Cílová skupina: osoby v krizi, oběti domácího násilí, trestné činnosti, dospělá populace všech kategorií nad 19 let 53

54 O Poskytovatelé sociálních služeb Občanské sdružení Res vitae, Manželská a rodinná poradna (MRP) Blahoslavova 659/ Karlovy Vary Eva Andrejsková, MUDr. Jiří Bartoš tel.: odborné sociální poradenství Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 12:30 18:00 hod. Cílová skupina: osoby v krizi, oběti domácího násilí, trestné činnosti, dospělá populace všech kategorií nad 19 let, rodiny s dítětem/dětmi. 54

55 P Poskytovatelé sociálních služeb Pomoc v nouzi, o.p.s. Intervenční centrum v Karlovarském kraji Náměstí Dr. M. Horákové Karlovy Vary tel.: mobil: intervenční centrum (poradna pro domácí násilí) Forma služby: ambulantní, terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: út čt 8:00 15:00 hod. po, pá pro objednané (tel. domluva) Cílová skupina: oběti domácího násilí 55

56 S Poskytovatelé sociálních služeb Středisko rané péče SPRP Plzeň Středisko rané péče SPRP Plzeň Tomanova 2645/ Plzeň Mgr. Miroslava Bartošková tel.: raná péče Forma služby: ambulantní, terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 7:00 19:00 hod Cílová skupina: děti se zrakovým postižením od narození do 4 let, děti s kombinovaným postižením, které zároveň mají i postižení zrakové od narození do 7 let, pro rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do 4 až 7 let 56

57 S Poskytovatelé sociálních služeb Středisko rané péče TAMTAM Praha Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. Středisko rané péče TAMTAM Praha Hábova Praha 5 Štěpánka Kolková tel.: mobil: raná péče Forma služby: terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 7:00 19:00 hod. Cílová skupina: rodiny s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením od narození do 7 let 57

58 S Poskytovatelé sociálních služeb Středisko rané péče TAMTAM Praha Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s. Sociální poradna pro sluchově postižené a jejich blízké Hábova Praha 5 Mgr. Eva Sichrová, Mgr. Adéla Dědečková tel.: mobil: Skype: frpspsocpor odborné sociální poradenství Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po 12:00 16:00 hod. út, st, čt 8:00 16:00 hod. Cílová skupina: osoby se sluchovým, zdravotním nebo kombinovaným postižením, osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři 58

59 T Poskytovatelé sociálních služeb TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: Mozartova 444/ Karlovy Vary Stará Kysibelská 602 korespondenční Karlovy Vary Pavel Rogaczewski - ředitel tel.: mobil: Pavlína Lišková zástupce ředitele mobil: Kancelář tel.:

60 T Poskytovatelé sociálních služeb TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. Adresa poskytování: Vítězná 52, Karlovy Vary tel.: Mozartova 444/6, Karlovy Vary tel.: Stará Kysibelská 602, Karlovy Vary tel.: průvodcovské a předčitatelské služby Forma služby: terénní, ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po čt 8:00 17:00 hod. pá 8:00 13:00 hod. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Forma služby: ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po čt 8:00 17:00 hod. pá ne dle programu a zájmu klientů 60

61 T Poskytovatelé sociálních služeb TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. Adresa poskytování: Vítězná 52, Karlovy Vary tel.: Mozartova 444/6, Karlovy Vary Stará Kysibelská 602, Karlovy Vary tel.: sociální rehabilitace Forma služby: terénní, ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po čt 8:00 17:00 hod. pá 8:00 13:00 hod. Cílová skupina: osoby se zrakovým, kombinovaným postižením KK ve věku 16 a výše. osobami s kombinovaným postižením jsou osoby se zrakovým postižením/diabetes, zrakové postižení/lehké sluchové postižení, zrakové postižení/tělesné postižení (středisko Ostrov, Sokolov), kde je bezbariérové prostředí. V rámci všech poskytovaných služeb je poskytováno základní sociální poradenství. 61

62 T Poskytovatelé sociálních služeb obecně prospěšná společnost 62 Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis o.p.s. Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary Mozartova 444/ Karlovy Vary Mgr. Petra Marková tel.: , mobil: sociální rehabilitace Forma služby: terénní, ambulantní Časový rozsah poskytovaných služeb: po, út, st 9:00 12:00 12:30 15:30 hod. čt 9:30 12:30 13:00 18:00 hod. pá 8:00 12:00 hod. Vždy předem telefonicky objednat Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným (zrakové + další) postižením starší 15 let Charakteristika činnosti: podpora nevidomých a slabozrakých lidí nácvik dovedností vedoucí k větší soběstačnosti, soc. právní poradenství, výběr vhodných kompenzačních pomůcek, informační servis, zprostředkování dalších služeb

63 Ž Poskytovatelé sociálních služeb Židovská obec Židovská obec Bezručova 1321/ Karlovy Vary Mgr. Lukáš Květoň sociální pracovník mobil: Pavel Rubín předseda obce mobil: Alena Bláhová sekretariát obce tel.: , mobil: odborné sociální poradenství Forma služby: terénní Časový rozsah poskytovaných služeb: po pá 8:00 16:00 hod. Cílová skupina: Senioři se sníženou soběstačností s důvodů věku nebo zdravotního postižení se zvláštním zřetelem na potřeby přeživších holocaust 63

64 6 A Ostatní služby Agentura domácí zdravotní péče Ladara, s.r.o. Pavla Andrejkivová Agentura domácí zdravotní péče Ladara, s.r.o. Pavla Andrejkivová Školní 736/ Karlovy Vary Andrea Trošková - vrchní sestra tel.: mobil: domácí zdravotní péče paliativní péče Bc. Petr Andrejkiv, DiS. zástupce ředitele, fyzioterapeut mobil: rehabilitační péče 64

65 A/B Ostatní služby Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE, s.r.o. Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE, s.r.o. Táborská 370/ Karlovy Vary Světlana Smolínová tel.: mobil: terénní forma- zdravotní a rehabilitační péče BAMBINI, o.s. Bambini, o.s. Kpt. Nálepky 261/ Karlovy Vary Lenka Seberová mobil: Karlovy Vary Charakteristika činnosti provozování a rozbor hipoterapie pro tělesně postižené děti ve věku 5 15 let 65

66 C Ostatní služby Centrum na podporu integrace cizinců Karlovarský kraj Karlovarský kraj Centrum na podporu integrace cizinců Karlovarský kraj Závodu Míru 876/3a Karlovy Vary Pavlína Hanková tel.: mobil: , sociální poradenství právní poradenství kurzy českého jazyka sociokulturní kurzy internetové pracoviště a knihovna Časový rozsah poskytování služeb: po, st 12:00 19:00 hod. čt, pá 8:00 12:00 hod. Cílová skupina: cizinci platný trvalý či dlouhodobý pobyt, pochází z nečlenských zemí EU ( třetí země ) 66

67 C Ostatní služby Centrum domácí péče Centrum domácí péče Náměstí Dr. M. Horákové Karlovy Vary Josef Koprnický tel.: mobil: Centrum RODINKA Cetrum RODINKA Šmeralova Karlovy Vary Lada Macečková mobil: Charakteristika činnosti cvičení v těhotenství, těhotenské kurzy, masáže kojenců Časový rozsah poskytování služby po pá 9:00 12:00 hod. (dle rozvrhu) 67

68 Č Ostatní služby 68 Český červený kříž oblastní spolek v Karlových Varech Český červený kříž oblastní spolek v KV Kollárova 551/ Karlovy Vary Věra Sládková tel.: mobil: Charakteristika činnosti: příjem, ošetřování a výdej obnošeného ošacení a obdobných potřeb sociálně či jinak potřebným osobám. Zázemí pro Humanitární jednotku ČČK k materiálnímu zabezpečení osob postižených přírodními či jinými katastrofami Cílová skupina: osoby sociálně potřebné, bezdomovci, uprchlíci, azylanti, po návratu z výkonu trestu odnětí svobody i ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby, které přišli v důsledku přírodní či jiné katastrofy o svůj majetek, fyzickým či právnickým osobám dle potřeby

69 D Ostatní služby Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Karlovy Vary Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Plzeň Karlovarská Plzeň Myslbekova 4 odloučené pracoviště!! Karlovy Vary tel.: mobil: Charakteristika činnosti: prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže 69

70 H Ostatní služby HIPOCENTRUM Pá-Ja Hipocentrum Pá Ja, o.s. Kolmá Karlovy Vary Hana Uhlířová-Šafrová mobil: Charakteristika činnosti: poskytování hipoterapie a animoterapie dětem od narození, klientům do hmotnosti 90 kg Cílová skupina: tělesně, mentálně postižení děti i dospělí 70

71 M Ostatní služby Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Mateřské centrum KV, o.s. (MCKV, o.s.) Kollárova Karlovy Vary Žaneta Salátová tel.: mobil: Charakteristika činnosti: inspirativní zázemí pro rodiče s dětmi, kurzy naučné, integrační, tvořivé, hlídání dětí, příměstské tábory, semináře a besedy s odborníky, poradna, víkendové akce pro celou rodinu Cílová skupina: budoucí rodiče, rodiče s dětmi od 0 6 let, rodiče a děti v nelehké životní situaci, tábory děti od 4 do 15 let dobrovolnické centrum Vlaštovka Charakteristika činnosti: vytvoření zázemí a odborné pomoci pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky od 15 let výše 71

72 N Ostatní služby Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR bezbariérové prostředí, o.p.s. www. nipi.cz NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Krajské konzultační středisko pro KK Sokolovská 120/ Karlovy Vary - Rybáře Hana Skopová vedoucí konzultant mobil: Charakteristika činnosti: poskytování konzultací a vyhotovení stanovisek k projektové dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 72

73 N Ostatní služby Národní rada osob se zdravotním postižením ČR www. nrzp.cz Regionální pracoviště Karlovarského kraje Karlovarská krajská rada osob se zdravotním postižením Jugoslávská 3/ Karlovy Vary Ing. Jitka Líkařová krajská koordinátorka NRZP mobil: Charakteristika činnosti: spolupráce se státní správou a samosprávou při prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením. Spolupráce s organizacemi zdravotně postižených v kraji, předávání informací z NRZP a zapojení do komunitního plánování. 73

74 P Ostatní služby Probační a mediační služby ČR, středisko Karlovy Vary Probační a mediační služby ČR, středisko Karlovy Vary D. Bechera 151/ Karlovy Vary tel.: , mobil: Charakteristika činnosti: organizace výkonu alternativních trestů, poradenství pro oběti trestních činů a zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností (mediace). Cílová skupina: pachatelé trestné činnosti, poškození (trest. činnost), společnost - ochrana 74

75 S Ostatní služby Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary Vítězná Karlovy Vary Ivana Harzerová mobil: Charakteristika činnosti: volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením Cílová skupina: rodiny pečující o děti s postižením 75

76 S Ostatní služby Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR oblastní pobočka Karlovy Vary Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR oblastní pobočka Karlovy Vary Vítězná Karlovy Vary tel.: Charakteristika činnosti: sdružování nevidomých a slabozrakých občanů a jejich příznivců, dobrovolná a zájmová činnost kluby žen, vaření, her a kvízů, šikovných rukou a filmový klub, sportovní klub tréninky v kuželkách, simulované střelbě, jízda na tandemovém kole Cílová skupina: osoby zrakově postižené 76

77 S Ostatní služby Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, MŠ a praktické škole Karlovy Vary Vančurova Karlovy Vary Mgr. Martina Kheilová ředitelka školy Mgr. Hana Švarcová vedoucí SPC tel.: , mobil: Charakteristika činnosti: speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, ambulantní individuální i skupinová péče o děti a mladistvé s mentálním a kombinovaným postižením, logopedická péče a rozvoj komunikativních dovedností, poradenská péče pro rodiče dětí s autismem a poruchami autistického spektra, speciálně pedagogická péče o těžce postižené děti přímo v rodinách 77

78 S Ostatní služby Studio pro ženy, s.r.o. Studio pro ženy, s.r.o. pobočka Karlovy Vary Mozartova 444/ Karlovy Vary Magdaléna Mikulandová - majitelka mobil: , Charakteristika činnosti: řešení obezity a metabolických poruch, program metabolic balance, pomoc při řešení gynegolog. potíží, bolesti zad a migrény Časový rozsah poskytování služby: individuální časový plán dle klienta Cílová skupina: ženy ve věku let 78

79 S Ostatní služby SOS dětské vesničky ČR Zařízení pro děti SOS sluníčko Svatošská Karlovy Vary Dominika Lamperová, DiS. sociální pracovnice tel.: , mobil: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Eva Zelenková provozní koordinátorka tel.: , mobil: výkon pěstounské péče Charakteristika činnosti: ochrana a pomoc dítěti, zajištění zdravotní, psychologické či jiné nutné péče, ubytování, strava, uspokojování základních životních potřeb dítěte 79

80 S/Z Ostatní služby Svaz důchodců ČR, o.s. MO KVA Svaz důchodců ČR, o.s. MO KVA Úvalská Karlovy Vary Gudrun Jiravová mobil: Cílová skupina: senioři volnočasové aktivity Zdravotní ošetřovatelská péče Zdravotní ošetřovatelská péče Bezručova Karlovy Vary Olga Sapoušková tel.: mobil:

81 8 Zpracovatelé Řídící skupina: Ing. Věra Baumanová koordinátorka komunitního plánování soc. služeb města Karlovy Vary, odbor sociálních věcí, Magistrát města Karlovy Vary Dana Čtvrtníková a Petra Prokešová odbor sociálních věcí, Magistrát města Karlovy Vary Petra Krištofová Armáda spásy ČR Mgr. Vojtěch Dušek Farní charita KV Vlasta Felixová zástupce uživatelů SdZP K.Vary Stará Role Václav Jůza uživatel sociálních služeb Monitorovací tým: Ing. Jitka Líkařová krajská koordinátorka NRZP ČR Bc. Romana Svobodová, DiS. vedoucí odboru soc. věcí, Magistrát města Karlovy Vary Ing. Věra Baumanová koordinátorka komunitního plánování soc. služeb města Karlovy Vary, odbor sociálních věcí, Magistrát města Karlovy Vary pokračování na str

82 Zpracovatelé Pavlína Hanková vedoucí centra na podporu integrace cizinců KK Josef Kahoun odbor majetku města, Magistrát města Karlovy Vary Jaroslav Hodboď regionální ředitel FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Mgr. Štěpánka Řehořková vedoucí střediska KONTAKT bb, o.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Odbor sociálních věcí: Bc. Romana Svobodová, DiS. vedoucí odboru soc. věcí, Magistrát města Karlovy Vary Bc. Jana Reischlová vedoucí oddělení sociální pomoci, ekonomické a pohledávky Marie Kučerová vedoucí oddělení sociálních služeb Ing. Bc. František Pavlásek vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 82

83 Zpracovatelé Grafické zpracování a design: Tomáš Pittel, student Vysoké školy Karlovy Vary Zpracování: červenec srpen 2013 Za uvedené informace odpovídají jednotlivé organizace. 83

84 Důležité adresy Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, Karlovy Vary U Spořitelny 2, Karlovy Vary tel.: , fax.: ID datové schránky: a89bwi8 web: Odbor sociálních věcí U Spořitelny 2, Karlovy Vary Bc. Romana Svobodová, Dis. vedoucí odboru, tel.: Krajský úřad Karlovarského kraje odbor sociálních věcí Závodní 353/88, Karlovy Vary tel.: , fax.: web: Ministerstvo práce a sociálních věcí Registr poskytovatelů soc. služeb:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Karlovy Vary MOTTO: Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné. Benedikt Spinoza OBSAH 1) Úvodní slovo... 4 2) Informace k používání katalogu... 5-6 3) Sociální služby -

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY MĚSTA OSTROVA 2. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, v popředí zájmu vedení města je starost o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní jinak sociálně oslabené občany. K péči o naše občany slouží poskytování

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více