DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH"

Transkript

1 DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout praktický návod, jak přistupovat k prevenci a kontrole výskytu epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů (dále EZBK). Tyto bakteriální kmeny mohou být původcem závažných nozokomiálních nákaz, ale mohou být i pouhou kolonizací pacienta. 2 Pojmy a zkratky 2.1 Pojmy Pojem EZBK Endemický výskyt EZBK Epidemie (outbreak) EZBK Incidence EZBK Infekce EZBK Kohorta pacientů s EZBK Kolonizace EZBK Nosič EZBK Prevalence EZBK Surveillance EZBK Vysvětlení pojmu Epidemiologicky závažný bakteriální kmen Trvalá přítomnost EZBK v daném zdravotnickém zařízení nebo specifické skupině nemocných. Výrazný vzestup případů infekce a kolonizace EZBK ve srovnání s obvyklým výskytem. Počet nových případů infekce a kolonizace EZBK v definované populaci za určité časové období. Přítomnost a množení EZBK s tkáňovým poškozením a specifickou imunitní reakcí. Skupina pacientů s EZBK, kteří jsou izolováni od pacientů bez EZBK. Přítomnost a množení EZBK bez poškození tkání a specifické imunitní reakce. Osoba bez příznaků klinického onemocnění, která je potencionálním zdrojem EZBK. Nosičství může být přechodné, intermitentní nebo trvalé. Počet všech pacientů s infekcí nebo kolonizací EZBK v definované populaci v daném okamžiku. Neustálé sledování a vyhodnocování případů infekce a kolonizace EZBK a jejich šíření. 2.2 Zkratky Zkratka Vysvětlení zkratky ARO Anesteziologicko resuscitační oddělení AMP C+ Kmen produkující širokospektrou - laktamázu (cefalosporinázu) CLDIF toxin + Clostridium difficile toxin pozitivní ESBL+ Kmen produkující širokospektrou - laktamázu EZBK Epidemiologicky závažný bakteriální kmen JIP Jednotka intenzivní péče MRSA Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus MBL Metalo - - laktamáza

2 KPC VRE MÚ OHE OOPP NRL NIS Klebsiella pneumoniae karbapenemáza Vankomycin rezistentní Enterococcus Mikrobiologický ústav Oddělení hygieny a epidemiologie Osobní ochranné pracovní prostředky Národní referenční laboratoř Nemocniční informační systém 43 Obsah pracovního postupu 3.1 Obecný úvod Jedním ze základních znaků EZBK je vysoká rezistence na antibakteriální přípravky. Jejich léčba je značně obtížná, vysoké dávky a různé kombinace antimikrobiálních preparátů jsou finančně nákladné a mortalita těchto infekcí je vysoká. Nezbytná intenzivní antimikrobní terapie současně vyvolává silný selekční tlak na vznik dalších multirezistentních bakteriálních kmenů, které pak snadno kolonizují pacienty i ošetřující personál a mohou se šířit prostřednictvím různých vektorů dále v prostředí. Nejvíce ohroženi jsou pacienti na odděleních ARO a JIP. Zvlášť velké nebezpečí pro tyto pacienty představují v současné době methicilin-rezistentní stafylokoky, multirezistentní gramnegativní enterobakterie produkující širokospektré betalaktamázy různých druhů, gramnegativní nefermentující bakterie a polyrezistentní pseudomonády producenti metalobetalaktamáz a Clostridium difficile toxin pozitivní. Jednou z možností, jak řešit stoupající rezistenci bakterií k antimikrobiálním preparátům, zvyšující se počet nozokomiálních nákaz, rostoucí spotřebu antimikrobiálních přípravků a zvyšující se náklady, je zavedení komplexního kontrolního systému, včetně příslušných opatření v rámci antibiotické politiky. K těmto postupům patří analýza vývoje rezistence k antimikrobiálním preparátům a monitorování výskytu multirezistentních bakterií s nebezpečnými profily rezistence. Základními nástroji jsou aktivní mikrobiologická surveillance a epidemiologická surveillance. 3.2 Epidemiologicky závažné bakteriální kmeny a jejich označení v mikrobiologických nálezech Které to jsou: 1. MRSA (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus) 2. Kmeny gramnegativních bakterií produkující: - ESBL (extended-spectrum ß-lactamase) plasmidově kódované betalaktamázy, hydrolyzují peniciliny a cefalosporiny všech generací, inhibovatelné k. klavulanovou - Amp C cefalosporinázy chromozomálně kódované betalaktamázy, hydrolyzují peniciliny a cefalosporiny všech generací, neinhibovatelné k. klavulanovou - Karbapenemázy: - MBL (metalo- -laktamázy) hydrolyzují všechny -laktamy (včetně karbapenemů) kromě aztreonamu, nejčastěji u pseudomonád - KPC karbapenemázy (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) hydrolyzují všechny laktamy, nejčastěji u gramnegativních fermentujících bakterií

3 3. Kmeny vykazující multirezistenci (do terapie zbývají 1-2 antibiotika), nutno ověřit, zda se nejedná o produkci MBL či KPC Polyrezistentní kmeny gramnegativních bakterií budou v MiÚ orientačně vyšetřeny na průkaz MBL. V případě pozitivního orientačního testu bude kmen označen již v názvu např. Pseudomonas aeruginosa suspektní producent metalo - -laktamázy a zaslán do NRL pro antibiotika ke konfirmaci. 4. Kumulativní nálezy, kdy se na jednom oddělení vyskytne pohromadě více identických kmenů (nemusejí být polyrezistentní, ale jejich hromadný výskyt znamená epidemiologické selhání) 5. Clostridium difficile toxin pozitivní 6. VRE (vankomycin rezistentní Enterococcus) Vyhledávání a mikrobiologická monitorace pacientů s nálezem MBL, KPC, MRSA a VRE a pacientů po předchozí nedávné hospitalizaci (cca 1 rok) v nemocničním zařízení kteréhokoliv cizího státu. Respektujte doporučení NRL pro antibiotika a ÚM LF UK v Plzni: - Konsensuální dokument pro aktivní vyhledávání producentů karbapenemáz: Výskyt multirezistentních gramnegativních bakterií v českých nemocnicíchupozornění na problém šíření bakterií produkujících transferabilní karbapenemázy Především na str. 9 obrázek 4. Při endemickém výskytu MRSA respektujte: - Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních 3.3 Preventivní režimová opatření Bariérová opatření Personál Zásady bariérového režimu musí důsledně dodržovat jak ošetřující personál tak konsiliáři, rehabilitační pracovníci a další pracovníci včetně technického personálu. Při ošetřování pacienta používejte tyto osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP): ochranný plášť jednorázový s dlouhým rukávem odlišné barvy, který se nesmí používat pro běžný provoz, dále jednorázové rukavice, jednorázová obličejová rouška (pokud může při ošetřování pacienta dojít k přenosu bakterie do dýchacích cest ošetřujícího personálu jedná se o ochranu personálu), které se oblékají při vstupu na izolační pokoj/box. Po použití se odkládají před odchodem z pokoje do vyčleněného pytle na infekční odpad.

4 Před odchodem z pokoje/boxu či ukončení ošetřování pacienta proveďte vždy hygienickou dezinfekci rukou. Na pokoji/boxu musí být umístěn v nádobce s dávkovačem alkoholový dezinfekční přípravek na ruce. Při každém běžném kontaktu s pacientem použije veškerý personál vždy jednorázové nesterilní rukavice. Pro nemocného vyčleňte ošetřovatelský personál tak, aby bylo zamezeno dalšímu šíření infekce. Minimalizujte vstup personálu na izolační pokoj vstupuje jen zdravotnický personál, který je nutný pro zajištění péče. Podávání medikace, ošetření a převazy zařazujte na závěr pořadí. Provádějí se na pokoji/boxu či lůžku pacienta, pokud to umožňuje zdravotní stav pacienta a náročnost výkonu. Materiál pro běžné převazy zůstává vyčleněn na izolaci, po použití převazový stolek vydezinfikujte. Při vizitě zařazujte izolační pokoj/box/event. lůžko na závěr pořadí, při tzv. velkých vizitách vstupuje na pokoj pouze nezbytně nutný počet personálu Pomůcky a nástroje Nemocný má vyčleněny všechny pomůcky (teploměr, fonendoskop, tonometr, podložní mísa, močová láhev apod.), přednostně jsou používány pomůcky jednorázové. Použité nástroje a pomůcky jsou přímo na izolačním pokoji odkládány do uzavíratelné dekontaminační nádoby s dezinfekčním roztokem. Nástroje určené k opakovanému použití jsou po dekontaminaci sterilizovány obvyklým způsobem Úklid a dezinfekce V průběhu hospitalizace je důsledně prováděn průběžný úklid ploch a povrchů s použitím dezinfekčních přípravků dle platného Dezinfekčního programu. Úklid izolačního pokoje se zařazuje až na konec úklidu oddělení. Staniční sestra příslušného oddělení poučí pracovníky dodavatelské úklidové firmy o mimořádných opatřeních a správné manipulaci s odpadem. Použité lůžkoviny se odkládají do vyčleněných a označených vaků na infekční prádlo přímo na pokoji, veškerý kontaminovaný materiál (SZM použitý na ošetřování a převazy) se likviduje jako infekční odpad. Po přeložení či propuštění pacienta je provedena závěrečná dezinfekce izolačního pokoje/boxu včetně dezinfekce lůžka a veškerého dalšího zařízení. Po závěrečné dezinfekci pokoje požádejte o provedení kontrolních stěrů z kritických míst.

5 Ostatní Minimalizuje se pohyb pacienta mimo izolační pokoj, při nezbytných vyšetřeních (např. RTG) se musí informovat dotčené oddělení. Před operačním výkonem se musí stanovit individuální preventivní režim včetně antibiotické profylaxe, je-li indikována. Operační výkon se zařadí na konec operačního programu. Překlad pozitivního pacienta v rámci nemocnice Překlady pacientů s EZBK musí být omezeny výhradně na situace, které jsou nezbytné pro optimální léčbu jejich základního onemocnění. Pacient se izoluje na novém oddělení, postupuje se dle režimových opatření popsaných výše. Překlad pozitivního pacienta mimo nemocnici Do propouštěcí zprávy uvede ošetřující lékař informace o pozitivním nálezu epidemiologicky závažného bakteriálního kmene, včetně popisu vzniklých klinicky manifestních infekcí a způsobu jejich léčby. Propuštění pozitivního pacienta Do propouštěcí zprávy uvede ošetřující lékař informace o pozitivním nálezu EZBK. Ošetřující lékař poučí pacienta o případných režimových opatřeních. Hospitalizace pacientů s EZBK by měla být ukončena co nejdříve, jakmile to jejich zdravotní stav dovolí, aby byl co nejrychleji eliminován potenciální zdroj infekce pro další nemocné Návštěvy Pacient a jeho rodinní příslušníci musí být poučeni o výskytu infekce a nutnosti stanovených opatření (zodpovídá ošetřující lékař). Návštěvy nemocného musí dodržovat pravidla bariérového režimu Izolační režim Nejedná se o striktní izolaci pacienta, ale o obecný přístup k pacientům, kteří se mohou stát zdrojem nákazy pro ostatní pacienty! Pacienta izolujte na samostatném pokoji/boxu. V případě, že není možno z kapacitních a prostorových důvodů dodržet izolaci na samostatném pokoji či boxu, označte viditelně lůžko pacienta - např. ESBL, MRSA, epidemiologicky závažný bakteriální kmen (EZBK). Při vyšším výskytu totožných kmenů na oddělení je možno pozitivní pacienty společně izolovat na vícelůžkovém pokoji (kohorta). Označte pokoj nápisem Izolační pokoj/box. Dveře izolace zůstávají trvale zavřené. Zdravotnickou dokumentaci viditelně označte (MRSA, ESBL, EZBK apod).

6 Veškerá zdravotnická dokumentace zůstává trvale mimo izolační pokoj nebo v indikovaných případech trvale na izolačním pokoji. Izolace a ostatní režimová opatření končí po třetím negativním bakteriologickém vyšetření. 3.4 Preventivní režimová opatření při výskytu Clostridium difficile toxin pozitivní (CLDIF toxin +) Izolační režim Pacienta izolujte dle možnosti oddělení na samostatném pokoji, při výskytu více případů soustřeďte pacienty na jeden pokoj, vyčleňte samostatné WC Bariérový režim V případě přímého kontaktu s pacientem nebo možného kontaktu s kontaminovanými předměty používejte vždy jednorázové ochranné rukavice a pláště s dlouhým rukávem. Použité rukavice a osobní ochranné pomůcky odložte ještě před odchodem z pokoje do uzavíratelné odkládací nádoby k tomuto účelu vyhrazené. Vyčleňte pacientovi individuální pomůcky, v maximální možné míře využívejte jednorázové pomůcky. Hygiena rukou nutné provádět u ošetřujícího personálu i izolovaných pacientů Doporučuji způsob hygieny rukou, který se liší od obvyklých postupů: umýt ruce mýdlem, důkladně opláchnout osušit jednorázovým materiálem použít alkoholový dezinfekční prostředek v dostatečném množství, vtírat do zaschnutí. Umytím mýdlem se mechanicky odstraní mnoho spór, které zůstávají na pokožce a samotná alkoholová dezinfekce je neodstraní. Používání mýdel s dezinfekční přísadou není nutné, protože dezinfekční přísada v mýdlech nemá sporicidní účinek. Dezinfekce ploch a povrchů Přípravky se sporicidním účinkem: v předepsané koncentraci a expozici. Plochy a povrchy - 2x denně Dotyková místa: okolí lůžka, postranice, hrazdička, noční stolky, vypínače, kohoutky, umyvadla, kliky, splachovadla - 3x denně WC - po každém použití Dezinfekce nástrojů a pomůcek Přípravky se sporicidním účinkem v předepsané koncentraci a expozici. Podložní mísy dezinfekce sporicidním dezinfekčním přípravkem po stanovenou expoziční dobu po každém použití, následuje mechanická očista. Při použití mycích a dezinfekčních automatů je nutné po přístrojovém mytí a dezinfekci ještě provést následnou dezinfekci sporicidním dezinfekčním přípravkem.

7 Použité prádlo označte jako infekční a podle toho s ním manipulujte. Izolaci je možné ukončit po skončení průjmu a po negativním výsledku vyšetření stolice. Po propuštění pacienta proveďte mimořádný úklid a požádejte o provedení stěrů z prostředí.

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější a Souhrn: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví Vydáno Světovou zdravotnickou

Více

Provozní řád Revmatologického ústavu část I.

Provozní řád Revmatologického ústavu část I. Revmatologický ústav Na Slupi 4, Praha 2 Rd 003/2013 Řády Provozní řád Revmatologického ústavu Praha část I. Původní číslo žádné Počet stran: 4 Počet příloh 0 Platnost: leden 2001 Aktualizace: 28. 3. 2013

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE Nozokomiální pneumonie ventilovaných nemocných. Rizikové faktory se zaměřením na vliv inhibitorů protonové

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ODDĚLENÍ MIKROBIOLOGIE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR (Diplomová

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

13. METODICKÉ DOPORUČENÍ. K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

13. METODICKÉ DOPORUČENÍ. K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení 13. METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2005 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 3. Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

Praze dne : 5.3.2012. U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6. plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

Praze dne : 5.3.2012. U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6. plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :338 1/2011/DP - ÚVN Praze dne : 5.3.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 44 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele mléka www.uniconsulting.cz 1 Správná á výrobní a hygienické i praxe pro zpracovatele mléka Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Surveillance programy vybraných nákaz

Surveillance programy vybraných nákaz Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 6/2006 Surveillance programy vybraných nákaz Praha, prosinec 2006 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr. V. Bencko,

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Hygienické minimum pro kuchaře aneb osoby činné při stravování

Hygienické minimum pro kuchaře aneb osoby činné při stravování 10 Hygienické minimum pro kuchaře aneb osoby činné při stravování Cílem tohoto metodického materiálu je stručně shrnout požadavky jak na činnost pracovníků kuchaře a jeho pomocníků, tak na stavební a technické

Více

ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH M. KOLÁŘOVÁ SOUHRN Akutní průjmová onemocnění jso u celosvětovým problémem. Ročně je evidováno přibližně 3 5 mili ard případů akutního průjmu, který je následkem

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe.

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. Jiří Beneš 1, Pavel Gregor 2, Aleš Mokráček 3 1 Infekční klinika 3. LF UK, FN Bulovka, Praha 2 3.Interní-kardiologická

Více