B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371"

Transkript

1 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská 370 a Sídlem družstva je: Praha 5 Zličín, ul. Tasovská 370/14 čl. 2 Charakteristika družstva 2.1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob ve smyslu 221 zákona 513/1991 platného do a od ve smyslu 552 zákona 90/2012 Sb., které bylo založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, vzájemné podpory svých členů, případně za účelem podnikání. Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vystupuje v právních vztazích pod svou firmou a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Členové družstva neručí za závazky družstva Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku Podstatou činnosti družstva je správa vlastního movitého a nemovitého majetku. čl. 3 Předmět činnosti družstva 3.1. Předmětem činnosti družstva je pronájem nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s nájmem. II. Členství v družstvu čl. 4 Vymezení pojmu členství 4.1. Členství je souhrn členských práv a povinností a majetkový podíl člena na družstevním majetku. čl. 5 Vznik členství 5.1. Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami Při založení družstva dnem vzniku družstva zakládajícímu členovi. 1

2 Za trvání družstva: a) převodem a přechodem členství, b) jiným způsobem stanoveným zákonem. čl. 6 Podmínky členství 6.1. Členem družstva se nemůže stát právnická osoba, za člena družstva může být přijat jen zletilý občan České republiky Členství nevzniká před zaplacením zápisného a základního členského vkladu Písemná přihláška za člena musí obsahovat jméno, rodné číslo, bydliště, závazek stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva. Musí být podepsaná a doručená předsedovi družstva K přihlášce o nové členství za doby trvání družstva musí být připojeno písemné prohlášení, že žadatel je připraven uhradit zápisné a základní členský vklad bezprostředně po schválení přihlášky za člena družstva. čl. 7 Přechod členství 7.1. Úmrtím člena družstva přechází jeho členství na dědice, kterému připadl majetkový podíl zemřelého člena družstva. Nepřešlo-li členství na dědice, pak úmrtím člena zaniká. čl. 8 Převod členství 8.1. Převod práv a povinností spojených s členstvím na základě dohody podléhá souhlasu představenstva družstva Členská práva a povinnosti spojené se členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu při předložení smlouvy o převodu členství představenstvu družstva a to dnem souhlasu představenstva s převodem Při převodu členství musí být splněny podmínky členství dle těchto stanov. čl. 9 Společné členství a pronájem manželů 9.1. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu i druhému manželovi. Manželé vystupují v družstvu společně a nerozdílně a mají jen jeden hlas Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo pronájmu nebytových prostor, pak z titulu tohoto práva jsou oba manželé oprávněni a povinni vystupovat společně a nerozdílně. 2

3 9.3. Právo společného nájmu nebytových prostor manžely nevznikne, pokud nebytový prostor slouží k podnikatelské činnosti pouze jednoho z nich Jestliže stávající člen družstva získal další podíl v družstvu děděním, dohodou o převodu členského podílu nebo uzavřením manželství, dochází ke splynutí podílů a tím pádem ke zvětšení podílu Rozvodem manželů nebo v případě úmrtí jednoho z manželů společné členství manželů v družstvu zaniká. Členství zůstává v případě rozvodu manželství tomu z manželů, který vlastní bytovou jednotku v souladu s uzavřenou dohodou o vypořádání společného jmění manželů nebo tomu, kterému byla určena pravomocným rozhodnutím soudu. Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu družstva spolu s předložením kopií příslušných dokladů. čl. 10 Členská práva Člen družstva má právo: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje, d) na uzavření smlouvy o užívání družstevního nebytového prostoru na základě rozhodnutí o přidělení nebytového prostoru vydaného příslušným orgánem družstva, e) žádat svolání mimořádné členské schůze, písemnou žádost musí podepsat nejméně 20% členů družstva, f) na informace o činnosti orgánů družstva a stavu hospodaření družstva, g) každý člen družstva se může dovolat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. čl. 11 Členské povinnosti 11.1 Člen družstva je povinen: a) dodržovat stanovy družstva a další vnitrodružstevní předpisy, účastnit se členských schůzí a práce ve volených orgánech, plnit usnesení členské schůze a rozhodnutí orgánů družstva, b) chránit družstevní majetek, c) uhradit škodu, kterou způsobil na družstevním majetku sám, člen jeho domácnosti nebo jeho návštěvník. čl. 12 Povinnosti družstva vůči členům Družstvo zabezpečuje zejména: a) údržbu a opravu nebytových prostor, b) administrativní úkony spojené se správou družstva. 3

4 12.2. Družstvo zabezpečuje další činnosti a služby schválené členskou schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva. čl. 13 Majetková účast člena v družstvu 13.1 Majetkovou účast člena v družstvu tvoří jeho členský podíl, který se skládá ze zápisného a základního členského vkladu. čl. 14 Členský podíl Členský podíl představuje vklad člena do družstva Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu Zastavení družstevního podílu se vylučuje Spoluvlastnictví družstevního podílu se s výjimkou spoluvlastnictví družstevního podílu manžely vylučuje. čl. 15 Vklady člena družstva Vklady jednotlivých členů družstva při přijímání do družstva jsou: a) na vytvoření základního provozního kapitálu družstva 1.000,- Kč (zápisné) b) na vytvoření zapisovaného základního kapitálu družstva částka 3.000,- Kč (základní členský vklad), Základní kapitál: a) základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, které členové splatili nebo se k jejich zaplacení zavázali při vstupu do družstva, b) výše základního kapitálu nesmí klesnout pod částku ,- Kč, c) základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů, d) zapisovaný základní kapitál družstva je ,- Kč a je tvořen základními členskými vklady Nedělitelný fond a) nedělitelný fond zřízený při vzniku družstva doplňuje družstvo nejméně 10% ročního zisku, a to až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného kapitálu, b) zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva, na pořízení dodatečných investic nebo modernizaci či rekonstrukci garáží, c) nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy Rezerva na opravy a údržbu nebytového fondu (fond oprav): a) rezerva se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů nájemným z nebytových prostor, b) rezerva se rozpouští ve výši účtovaných externích a vnitrodružstevních nákladů na opravy, o využití tohoto fondu na opravy do výše ,- Kč může rozhodnout i představenstvo družstva, c) nečerpaná rezerva se převádí do příštího roku, pokud to umožní právní předpisy. 4

5 15.5. Družstvo může vytvářet i další fondy a to jak trvalé, tak účelově zřízené podle rozhodnutí členské schůze. čl. 16 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkurzu na majetek člena, e) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o zřízení exekuce, h) zánikem družstva, i) smrtí člena družstva, j) převodem družstevního podílu, k) přechodem družstevního podílu Převod Členství stávajícímu členu družstva končí dnem souhlasu představenstva s převodem při doručení písemné dohody o převodu členství představenstvu družstva Úmrtí člena Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství na dědice, kterému připadla majetková účast zemřelého v družstvu. S přechodem členství přechází na dědice i veškeré pohledávky a závazky zůstavitele. Nepřešlo-li členství člena družstva na dědice, pak zaniká jeho úmrtím Vyloučení Představenstvo vydá rozhodnutí o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje stanovy družstva a zájmy družstva, b) nezaplatí v předepsané výši do dvou měsíců od data stanoveného nájemní smlouvou úhradu, spojenou s užíváním nebytového prostoru, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva předchází písemná výstraha. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi doručeno písemně do vlastních rukou a musí obsahovat důvod (dle těchto stanov). Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen námitky k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do 30 dnů ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. Konečné rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu přezkoumání. 5

6 Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká Vystoupení: Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky. Členství pak zaniká uplynutím doby 3 měsíců od doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva Likvidace družstva Členství v družstvu zaniká po zrušení a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. čl. 17 Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) převodem jejich členských práv a povinností dohodou, c) vyloučením jednoho z manželů z družstva, d) vystoupením jednoho z manželů z družstva, e) zánikem družstva likvidací. čl. 18 Majetkové vypořádání Zánikem členství za trvání družstva viz čl vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Pokud jeden z manželů v družstvu zůstává, vypořádací podíl se nevyplácí Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím tří měsíců po schválení účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata je vázána na uvolnění nebytového prostoru Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členu vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné pohledávky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou. 6

7 III. Orgány družstva čl. 19 Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo družstva, c) kontrolní komise družstva Členem orgánu družstva může být jen člen družstva Funkční období volených orgánů je pět roků. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období odstoupit, a to písemnou formou ke členské schůzi. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze a na jednání o odstoupení člena je zároveň zvolen nový člen O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. čl. 20 Členská schůze Členská schůze družstva je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze má zejména tyto pravomoci: a) přijímá, schvaluje a mění stanovy družstva, b) navrhuje, volí a odvolává členy představenstva, kontrolní komise a jejich náhradníky, c) schvaluje řádnou účetní závěrku družstva, d) rozhoduje o způsobu užití zisku a úhrady ztráty družstva, e) rozhoduje o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění družstva, f) projednává a schvaluje koncepci rozvoje družstva, jeho hospodářské záměry, druhy fondů, g) rozhoduje o zrušení, splynutí, sloučení, přeměně družstva nebo změně právní formy, h) rozhoduje o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem nebytových prostor ve vlastnictví družstva, i) rozhoduje o odvoláních proti usnesení představenstva družstva, zejména o rozhodnutí, kterým se potvrzuje vyloučení člena družstva, j) jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku, k) schvaluje výši odměny členům představenstva a kontrolní komise, l) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí, m) rozhodovat o prodeji nebo nájmu družstva a o jiných významných majetkových dispozicích Do výlučné pravomoci členské schůze spadá rozhodování o uzavírání kupních, úvěrových a zástavních smluv a všech ostatních smluv podle občanského zákoníku. 7

8 20.4. Členská schůze musí být svolávána představenstvem podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, a to do jednoho měsíce po sestavení řádné účetní závěrky za účelem jejího schválení a dále pak vždy, jestliže o to požádá kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají alespoň 1/5 všech hlasů a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy představenstvu družstva Členská schůze musí být svolána alespoň 15 dní před jejím konáním písemně, s uvedením programu, místa a data konání. Pozvánka musí být také uveřejněna na internetových stránkách družstva kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k písemné pozvánce Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna většina všech členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných. Souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle čl písm. g) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Při hlasování má každý jeden hlas, manželé mají dohromady rovněž jeden hlas. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc Ze členské schůze se pořizuje do 15 dnů zápis. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu. Přílohou zápisu z členské schůze je seznam účastníků schůze stvrzený jejich podpisem, písemné pověření k zastoupení nepřítomného člena družstva, pozvánka na schůzi a podklady které byly předloženy k projednávaným bodům. čl. 21 Představenstvo družstva Představenstvo je statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Odpovídá za plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, za hospodaření družstva v rámci svěřených kompetencí. Za svou činnost odpovídá členské schůzi, která může jeho členy odvolat Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Navenek za družstvo jedná předseda nebo člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda družstva a další člen představenstva Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli současně členy kontrolní komise Představenstvo družstva má tři členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva. 8

9 21.5. Představenstvu přísluší zejména: a) svolávat členské schůze a připravovat podklady pro jejich jednání, b) hodnotit výsledky řádné účetní závěrky a navrhovat užití zisku či úhradu ztráty, c) projednávat zprávy kontrolní komise a opatření k odstranění zjištěných nedostatků, d) navrhovat členské schůzi přijetí nového člena, e) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, f) vést administrativu družstva a členskou evidenci. g) Rozhodování o opravě nebo stavební úpravě nebytových prostor, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000,- Kč v průměru na každou nebytovou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech Předseda jedná jménem družstva, organizuje a řídí jednání členské schůze a představenstva, svolává a řídí schůze představenstva, případně zve na jednání představenstva další osoby. Pověřený člen kontrolní komise má právo zúčastnit se každé schůze představenstva. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. Na vlastní žádost mohou být na schůzi představenstva přizváni členové družstva, a to jen k řešení problému, který se jich týká Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu družstva. Při zaneprázdnění zastupuje předsedu určený člen představenstva ve stanoveném rozsahu pravomocí Představenstvo se schází podle potřeb. Musí se sejít nejpozději do 10 dnů po doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků Členům představenstva družstva může být poskytnuta odměna, která podléhá schválení členskou schůzí Představenstvo se volí na období 5 let a jeho členové mohou být voleni opětovně. čl. 22 Kontrolní komise družstva Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a to zejména: a) dodržování stanov a vnitřních předpisů družstva, b) plnění usnesení členské schůze, c) řádnou účetní závěrku Komise projednává stížnosti členů družstva. Ke své činnosti je oprávněna požadovat od představenstva družstva veškeré potřebné informace a podklady Výsledky své činnosti předkládá komise představenstvu a v případě potřeby sama navrhuje opatření k nápravě závad Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo svolání členské schůze Komise má 3 členy a volí se z členů družstva. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva. 9

10 22.6. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost pouze členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá Komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise se schází podle potřeby O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou a zapisovatelem Schůze kontrolní komise svolává a řídí předseda nebo pověřený člen Kontrolní komise se volí na období 5 let a její členové mohou být voleni opětovně. čl. 23 Úhrada ztráty hospodaření a způsob užití zisku Ztráta družstva je hrazena z prostředků družstva. O způsobu úhrady ztráty a užití zisku rozhodne na návrh představenstva členská schůze v souladu s čl stanov s tím, že ze zisku misí být nejprve splaceny částky připadající na daně, pojištění, příděl do nedělitelného fondu a další výdaje spojené s činností družstva. U zbývající části čistého zisku družstvo upřednostňuje jeho přesun do fondu oprav před rozdělením mezi jednotlivé členy. čl. 24 Členská evidence Představenstvo družstva vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisují: a) jméno a bydliště, b) den a způsob vzniku a zániku členství, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci. IV. Hospodaření s nebytovým fondem čl. 25 Využívání nebytových prostor Družstvo dbá, aby byl každý nebytový prostor účelně užíván. čl. 26 Obsazování volných nebytových prostor Družstvo při rozhodování o obsazování volných nebytových prostor upřednostňuje pro jejich využití formu pronájmu a to za ekonomicky výhodné smluvní nájemné, které pro družstvo představuje nejvyšší možný zisk Návrh představenstva na využití nebytových prostor schvaluje členská schůze. 10

11 V. Sloučení, splynutí a rozdělení družstva čl. 27 Sloučení splynutí a rozdělení družstva Usnese-li se členská schůze na sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, řídí se postup i vypořádání majetku příslušnými předpisy. VI. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva čl.28 Zrušení a likvidace družstva Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, d) jinými způsoby stanovenými zákonem Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení družstva lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné. VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná čl Rozhodnutí orgánu družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují pouze jim, pokud členská schůze neurčí jinak Lhůta pro podání odvolání činí obecně 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení žádosti Ustanoveními těchto stanov se řídí i právními vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy jakožto i mezi členy navzájem, pokud vzniknou ve stejném předmětu činnosti Další, těmito stanovami neupravená práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších obecně platných předpisů. 11

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva S t a n o v y Družstva SBD Lubník Firma družstva zní:: Družstvo SBD Lubník. Část první Základní ustanovení Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo družstva Sídlo družstva je: Lubník čp. 94,563 01, pošta Lanškroun,

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více