B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371"

Transkript

1 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská 370 a Sídlem družstva je: Praha 5 Zličín, ul. Tasovská 370/14 čl. 2 Charakteristika družstva 2.1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob ve smyslu 221 zákona 513/1991 platného do a od ve smyslu 552 zákona 90/2012 Sb., které bylo založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, vzájemné podpory svých členů, případně za účelem podnikání. Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vystupuje v právních vztazích pod svou firmou a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Členové družstva neručí za závazky družstva Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku Podstatou činnosti družstva je správa vlastního movitého a nemovitého majetku. čl. 3 Předmět činnosti družstva 3.1. Předmětem činnosti družstva je pronájem nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s nájmem. II. Členství v družstvu čl. 4 Vymezení pojmu členství 4.1. Členství je souhrn členských práv a povinností a majetkový podíl člena na družstevním majetku. čl. 5 Vznik členství 5.1. Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami Při založení družstva dnem vzniku družstva zakládajícímu členovi. 1

2 Za trvání družstva: a) převodem a přechodem členství, b) jiným způsobem stanoveným zákonem. čl. 6 Podmínky členství 6.1. Členem družstva se nemůže stát právnická osoba, za člena družstva může být přijat jen zletilý občan České republiky Členství nevzniká před zaplacením zápisného a základního členského vkladu Písemná přihláška za člena musí obsahovat jméno, rodné číslo, bydliště, závazek stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva. Musí být podepsaná a doručená předsedovi družstva K přihlášce o nové členství za doby trvání družstva musí být připojeno písemné prohlášení, že žadatel je připraven uhradit zápisné a základní členský vklad bezprostředně po schválení přihlášky za člena družstva. čl. 7 Přechod členství 7.1. Úmrtím člena družstva přechází jeho členství na dědice, kterému připadl majetkový podíl zemřelého člena družstva. Nepřešlo-li členství na dědice, pak úmrtím člena zaniká. čl. 8 Převod členství 8.1. Převod práv a povinností spojených s členstvím na základě dohody podléhá souhlasu představenstva družstva Členská práva a povinnosti spojené se členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu při předložení smlouvy o převodu členství představenstvu družstva a to dnem souhlasu představenstva s převodem Při převodu členství musí být splněny podmínky členství dle těchto stanov. čl. 9 Společné členství a pronájem manželů 9.1. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu i druhému manželovi. Manželé vystupují v družstvu společně a nerozdílně a mají jen jeden hlas Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo pronájmu nebytových prostor, pak z titulu tohoto práva jsou oba manželé oprávněni a povinni vystupovat společně a nerozdílně. 2

3 9.3. Právo společného nájmu nebytových prostor manžely nevznikne, pokud nebytový prostor slouží k podnikatelské činnosti pouze jednoho z nich Jestliže stávající člen družstva získal další podíl v družstvu děděním, dohodou o převodu členského podílu nebo uzavřením manželství, dochází ke splynutí podílů a tím pádem ke zvětšení podílu Rozvodem manželů nebo v případě úmrtí jednoho z manželů společné členství manželů v družstvu zaniká. Členství zůstává v případě rozvodu manželství tomu z manželů, který vlastní bytovou jednotku v souladu s uzavřenou dohodou o vypořádání společného jmění manželů nebo tomu, kterému byla určena pravomocným rozhodnutím soudu. Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu družstva spolu s předložením kopií příslušných dokladů. čl. 10 Členská práva Člen družstva má právo: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje, d) na uzavření smlouvy o užívání družstevního nebytového prostoru na základě rozhodnutí o přidělení nebytového prostoru vydaného příslušným orgánem družstva, e) žádat svolání mimořádné členské schůze, písemnou žádost musí podepsat nejméně 20% členů družstva, f) na informace o činnosti orgánů družstva a stavu hospodaření družstva, g) každý člen družstva se může dovolat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. čl. 11 Členské povinnosti 11.1 Člen družstva je povinen: a) dodržovat stanovy družstva a další vnitrodružstevní předpisy, účastnit se členských schůzí a práce ve volených orgánech, plnit usnesení členské schůze a rozhodnutí orgánů družstva, b) chránit družstevní majetek, c) uhradit škodu, kterou způsobil na družstevním majetku sám, člen jeho domácnosti nebo jeho návštěvník. čl. 12 Povinnosti družstva vůči členům Družstvo zabezpečuje zejména: a) údržbu a opravu nebytových prostor, b) administrativní úkony spojené se správou družstva. 3

4 12.2. Družstvo zabezpečuje další činnosti a služby schválené členskou schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva. čl. 13 Majetková účast člena v družstvu 13.1 Majetkovou účast člena v družstvu tvoří jeho členský podíl, který se skládá ze zápisného a základního členského vkladu. čl. 14 Členský podíl Členský podíl představuje vklad člena do družstva Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu Zastavení družstevního podílu se vylučuje Spoluvlastnictví družstevního podílu se s výjimkou spoluvlastnictví družstevního podílu manžely vylučuje. čl. 15 Vklady člena družstva Vklady jednotlivých členů družstva při přijímání do družstva jsou: a) na vytvoření základního provozního kapitálu družstva 1.000,- Kč (zápisné) b) na vytvoření zapisovaného základního kapitálu družstva částka 3.000,- Kč (základní členský vklad), Základní kapitál: a) základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, které členové splatili nebo se k jejich zaplacení zavázali při vstupu do družstva, b) výše základního kapitálu nesmí klesnout pod částku ,- Kč, c) základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů, d) zapisovaný základní kapitál družstva je ,- Kč a je tvořen základními členskými vklady Nedělitelný fond a) nedělitelný fond zřízený při vzniku družstva doplňuje družstvo nejméně 10% ročního zisku, a to až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného kapitálu, b) zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva, na pořízení dodatečných investic nebo modernizaci či rekonstrukci garáží, c) nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy Rezerva na opravy a údržbu nebytového fondu (fond oprav): a) rezerva se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů nájemným z nebytových prostor, b) rezerva se rozpouští ve výši účtovaných externích a vnitrodružstevních nákladů na opravy, o využití tohoto fondu na opravy do výše ,- Kč může rozhodnout i představenstvo družstva, c) nečerpaná rezerva se převádí do příštího roku, pokud to umožní právní předpisy. 4

5 15.5. Družstvo může vytvářet i další fondy a to jak trvalé, tak účelově zřízené podle rozhodnutí členské schůze. čl. 16 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkurzu na majetek člena, e) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o zřízení exekuce, h) zánikem družstva, i) smrtí člena družstva, j) převodem družstevního podílu, k) přechodem družstevního podílu Převod Členství stávajícímu členu družstva končí dnem souhlasu představenstva s převodem při doručení písemné dohody o převodu členství představenstvu družstva Úmrtí člena Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství na dědice, kterému připadla majetková účast zemřelého v družstvu. S přechodem členství přechází na dědice i veškeré pohledávky a závazky zůstavitele. Nepřešlo-li členství člena družstva na dědice, pak zaniká jeho úmrtím Vyloučení Představenstvo vydá rozhodnutí o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje stanovy družstva a zájmy družstva, b) nezaplatí v předepsané výši do dvou měsíců od data stanoveného nájemní smlouvou úhradu, spojenou s užíváním nebytového prostoru, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva předchází písemná výstraha. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi doručeno písemně do vlastních rukou a musí obsahovat důvod (dle těchto stanov). Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen námitky k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do 30 dnů ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. Konečné rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu přezkoumání. 5

6 Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká Vystoupení: Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky. Členství pak zaniká uplynutím doby 3 měsíců od doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva Likvidace družstva Členství v družstvu zaniká po zrušení a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. čl. 17 Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) převodem jejich členských práv a povinností dohodou, c) vyloučením jednoho z manželů z družstva, d) vystoupením jednoho z manželů z družstva, e) zánikem družstva likvidací. čl. 18 Majetkové vypořádání Zánikem členství za trvání družstva viz čl vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Pokud jeden z manželů v družstvu zůstává, vypořádací podíl se nevyplácí Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím tří měsíců po schválení účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata je vázána na uvolnění nebytového prostoru Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členu vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné pohledávky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou. 6

7 III. Orgány družstva čl. 19 Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo družstva, c) kontrolní komise družstva Členem orgánu družstva může být jen člen družstva Funkční období volených orgánů je pět roků. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období odstoupit, a to písemnou formou ke členské schůzi. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze a na jednání o odstoupení člena je zároveň zvolen nový člen O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. čl. 20 Členská schůze Členská schůze družstva je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze má zejména tyto pravomoci: a) přijímá, schvaluje a mění stanovy družstva, b) navrhuje, volí a odvolává členy představenstva, kontrolní komise a jejich náhradníky, c) schvaluje řádnou účetní závěrku družstva, d) rozhoduje o způsobu užití zisku a úhrady ztráty družstva, e) rozhoduje o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění družstva, f) projednává a schvaluje koncepci rozvoje družstva, jeho hospodářské záměry, druhy fondů, g) rozhoduje o zrušení, splynutí, sloučení, přeměně družstva nebo změně právní formy, h) rozhoduje o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem nebytových prostor ve vlastnictví družstva, i) rozhoduje o odvoláních proti usnesení představenstva družstva, zejména o rozhodnutí, kterým se potvrzuje vyloučení člena družstva, j) jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku, k) schvaluje výši odměny členům představenstva a kontrolní komise, l) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí, m) rozhodovat o prodeji nebo nájmu družstva a o jiných významných majetkových dispozicích Do výlučné pravomoci členské schůze spadá rozhodování o uzavírání kupních, úvěrových a zástavních smluv a všech ostatních smluv podle občanského zákoníku. 7

8 20.4. Členská schůze musí být svolávána představenstvem podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, a to do jednoho měsíce po sestavení řádné účetní závěrky za účelem jejího schválení a dále pak vždy, jestliže o to požádá kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají alespoň 1/5 všech hlasů a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy představenstvu družstva Členská schůze musí být svolána alespoň 15 dní před jejím konáním písemně, s uvedením programu, místa a data konání. Pozvánka musí být také uveřejněna na internetových stránkách družstva kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k písemné pozvánce Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna většina všech členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných. Souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle čl písm. g) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Při hlasování má každý jeden hlas, manželé mají dohromady rovněž jeden hlas. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc Ze členské schůze se pořizuje do 15 dnů zápis. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu. Přílohou zápisu z členské schůze je seznam účastníků schůze stvrzený jejich podpisem, písemné pověření k zastoupení nepřítomného člena družstva, pozvánka na schůzi a podklady které byly předloženy k projednávaným bodům. čl. 21 Představenstvo družstva Představenstvo je statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Odpovídá za plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, za hospodaření družstva v rámci svěřených kompetencí. Za svou činnost odpovídá členské schůzi, která může jeho členy odvolat Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Navenek za družstvo jedná předseda nebo člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda družstva a další člen představenstva Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli současně členy kontrolní komise Představenstvo družstva má tři členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva. 8

9 21.5. Představenstvu přísluší zejména: a) svolávat členské schůze a připravovat podklady pro jejich jednání, b) hodnotit výsledky řádné účetní závěrky a navrhovat užití zisku či úhradu ztráty, c) projednávat zprávy kontrolní komise a opatření k odstranění zjištěných nedostatků, d) navrhovat členské schůzi přijetí nového člena, e) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, f) vést administrativu družstva a členskou evidenci. g) Rozhodování o opravě nebo stavební úpravě nebytových prostor, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000,- Kč v průměru na každou nebytovou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech Předseda jedná jménem družstva, organizuje a řídí jednání členské schůze a představenstva, svolává a řídí schůze představenstva, případně zve na jednání představenstva další osoby. Pověřený člen kontrolní komise má právo zúčastnit se každé schůze představenstva. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. Na vlastní žádost mohou být na schůzi představenstva přizváni členové družstva, a to jen k řešení problému, který se jich týká Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu družstva. Při zaneprázdnění zastupuje předsedu určený člen představenstva ve stanoveném rozsahu pravomocí Představenstvo se schází podle potřeb. Musí se sejít nejpozději do 10 dnů po doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků Členům představenstva družstva může být poskytnuta odměna, která podléhá schválení členskou schůzí Představenstvo se volí na období 5 let a jeho členové mohou být voleni opětovně. čl. 22 Kontrolní komise družstva Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a to zejména: a) dodržování stanov a vnitřních předpisů družstva, b) plnění usnesení členské schůze, c) řádnou účetní závěrku Komise projednává stížnosti členů družstva. Ke své činnosti je oprávněna požadovat od představenstva družstva veškeré potřebné informace a podklady Výsledky své činnosti předkládá komise představenstvu a v případě potřeby sama navrhuje opatření k nápravě závad Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo svolání členské schůze Komise má 3 členy a volí se z členů družstva. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva. 9

10 22.6. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost pouze členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá Komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise se schází podle potřeby O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou a zapisovatelem Schůze kontrolní komise svolává a řídí předseda nebo pověřený člen Kontrolní komise se volí na období 5 let a její členové mohou být voleni opětovně. čl. 23 Úhrada ztráty hospodaření a způsob užití zisku Ztráta družstva je hrazena z prostředků družstva. O způsobu úhrady ztráty a užití zisku rozhodne na návrh představenstva členská schůze v souladu s čl stanov s tím, že ze zisku misí být nejprve splaceny částky připadající na daně, pojištění, příděl do nedělitelného fondu a další výdaje spojené s činností družstva. U zbývající části čistého zisku družstvo upřednostňuje jeho přesun do fondu oprav před rozdělením mezi jednotlivé členy. čl. 24 Členská evidence Představenstvo družstva vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisují: a) jméno a bydliště, b) den a způsob vzniku a zániku členství, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci. IV. Hospodaření s nebytovým fondem čl. 25 Využívání nebytových prostor Družstvo dbá, aby byl každý nebytový prostor účelně užíván. čl. 26 Obsazování volných nebytových prostor Družstvo při rozhodování o obsazování volných nebytových prostor upřednostňuje pro jejich využití formu pronájmu a to za ekonomicky výhodné smluvní nájemné, které pro družstvo představuje nejvyšší možný zisk Návrh představenstva na využití nebytových prostor schvaluje členská schůze. 10

11 V. Sloučení, splynutí a rozdělení družstva čl. 27 Sloučení splynutí a rozdělení družstva Usnese-li se členská schůze na sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, řídí se postup i vypořádání majetku příslušnými předpisy. VI. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva čl.28 Zrušení a likvidace družstva Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, d) jinými způsoby stanovenými zákonem Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení družstva lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné. VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná čl Rozhodnutí orgánu družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují pouze jim, pokud členská schůze neurčí jinak Lhůta pro podání odvolání činí obecně 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení žádosti Ustanoveními těchto stanov se řídí i právními vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy jakožto i mezi členy navzájem, pokud vzniknou ve stejném předmětu činnosti Další, těmito stanovami neupravená práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších obecně platných předpisů. 11

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více