S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové"

Transkript

1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo zapisuje do obchodního rejstříku. 2. Sídlo družstva: Brno. 3. Zakládajícími členy družstva jsou: a) Komora daňových poradců ČR, se sídlem Kozí 26/4, Brno b) DATEV eg, se sídlem Nürnberg, Paumgartnerstraße 6-14, SRN. Článek 2 Účel družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Účelem družstva je podpora hospodářských a jiných potřeb svých členů, zejména podporováním obchodních vztahů členů a třetích osob s daňovými poradci a auditory. 2. Družstvo je právnickou osobou obchodní korporací. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Právní poměry družstva upravuje zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ) a další obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva a další vnitřní normy družstva. Článek 3 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání družstva je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2. Činnosti uvedené v odst. 1 se provádějí pro daňové poradce a auditory. Vedle toho je možné tyto činnosti vykonávat i pro jiné osoby, pokud je toto potřebné k provádění předmětu podnikání pro osoby uvedené ve větě Předmětem podnikání družstva nemůže být daňové poradenství. Článek 4 Základní kapitál

2 - 2 - Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Podmínky členství Členem družstva se může stát pouze právnická osoba. Článek 6 Vznik členství 1. Členství zakládajících členů vzniká při založení družstva dnem vzniku družstva. 2. Za trvání družstva vzniká členství dnem rozhodnutí předsednictva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí. 3. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Článek 7 Přijímání členů 1. O přijímání členů družstva rozhoduje předsednictvo. 2. Podkladem pro přijetí za člena je písemná přihláška obsahující firmu družstva, obchodní firmu a sídlo uchazeče o členství, vymezení jeho družstevního podílu a výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí, že se k členství přihlašuje podle stanov družstva. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení základního členského vkladu. 3. Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením dne vzniku členství je družstvo povinno členu vydat po jeho přijetí. 4. Uchazeče lze za člena družstva přijmout pouze v případě, vysloví-li s tím souhlas oba členové předsednictva. 5. V návaznosti na rozhodnutí předsednictva zašle družstvo uchazeči oznámení o přijetí či nepřijetí za člena, a to do patnácti dnů ode dne rozhodnutí. 6. V případě nepřijetí uchazeče za člena družstva, případně, není-li rozhodnuto o přijetí do šesti měsíců od doručení písemné přihlášky družstvu, je družstvo povinno splacený základní členský vklad uchazeči o členství vrátit do patnácti dnů od usnesení o odmítnutí přijetí nebo po uplynutí šesti měsíců od doručení přihlášky.

3 Nebyl-li uchazeč přijat, může se tento proti rozhodnutí předsednictva odvolat k členské schůzi, a to prostřednictvím předsednictva družstva. Odvolání musí být doručeno předsednictvu během 30 dnů od oznámení usnesení o odmítnutí přijetí. V takovém případě, neshledá-li předsednictvo důvod ke změně svého rozhodnutí, předloží předsednictvo odvolání uchazeče k projednání nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné. 8. Ustanovení odst. 7 se nepoužije v případě, že se jedná o uchazeče, který byl již dříve z družstva vyloučen. V takovém případě je rozhodnutí předsednictva konečné. Článek 8 Seznam členů 1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být uvedeny obchodní firma, sídlo (případně také jiná členem určená adresa pro doručování) a identifikační číslo či jiný tomu odpovídající údaj, den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 2. Předsednictvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem člena, kterého se zápis týká, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 9 Práva členů Člen družstva má tato práva: a) určit fyzickou osobu svým zmocněncem a udělit tomuto zmocněnci plnou moc k výkonu práv a povinností člena družstva jako člena orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a čl. 30 odst. 1, ve smyslu 154 občanského zákoníku, b) podílet se na rozhodování o činnosti družstva a na kontrole činnosti družstva podle stanov, c) být pravidelně informován o činnosti družstva, d) právo na zaslání řádné účetní závěrky, e) obracet se na orgány družstva s dotazy, návrhy a připomínkami a požadovat od nich odpověď, f) předkládat orgánům družstva návrhy v rámci činnosti družstva či jejího rozšíření a podílet se na rozpracování těchto návrhů a jejich zavádění do činnosti družstva, g) být přítomen jednání předsednictva či rady pro spolupráci při projednávání jeho členských záležitostí a jím podaných návrhů, h) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům, i) majetkově se účastnit na činnosti družstva a svou majetkovou účast zvyšovat způsobem a za podmínek podle stanov, j) podílet se na zisku z činnosti družstva způsobem uvedeným ve stanovách a v usnesení členské schůze,

4 - 4 - k) právo na vypořádací podíl při zániku členství v družstvu za trvání družstva. Článek 10 Povinnosti členů Každý člen družstva je povinen: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) chránit majetek a dobré jméno družstva, c) zachovávat obchodní tajemství družstva, d) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu údajů uvedených v seznamu členů, e) platit řádně a včas za služby, zboží a jiná plnění poskytnutá družstvem, f) účastnit se členské schůze, g) uhradit družstvu škodu vzniklou v důsledku neplnění povinností, a to ve výši určené členskou schůzí, h) dodržovat pravidla pro využívání služeb družstva, i) poskytnout družstvu součinnost potřebnou k řádnému a efektivnímu plnění činnosti a poslání družstva, j) svými zmocněnci v orgánu družstva se účastnit jeho jednání podle stanov. Právům a povinnostem členů družstva odpovídají adekvátně práva a povinnosti družstva, přičemž další práva a povinnosti družstva jsou upravena v rámci celého textu stanov a zákonem. Článek 11 Převod družstevního podílu Družstevní podíl nemůže člen družstva převést na jiného člena ani na jinou osobu. Stanovy vylučují, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. Článek 12 Krácení a odnětí členských práv Při zaviněném porušení členských povinností může předsednictvo družstva rozhodnout o krácení či odnětí členských práv podle čl. 9 písm. h/. III. MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ Článek 13 Majetková účast členů Vedle základního členského vkladu se člen družstva může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Členský vklad je tak tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

5 - 5 - Článek 14 Základní členský vklad, zvýšení a snížení základního členského vkladu 1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Za trvání členství nelze základní členský vklad vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. 2. Přistupující člen je povinen splnit 100% vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu před podáním přihlášky (čl. 7 odst. 2 stanov). Peněžité vklady se splácí bezhotovostně na účet družstva. V případě nepeněžitého vkladu platí: a) je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá družstvu nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, b) je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci družstvu; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu, c) je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o koupi, d) je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění, e) u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. 3. Stanovy připouští zvýšení základního členského vkladu doplatky členů způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. V případě zvýšení základního členského vkladu doplatky členů jsou členové družstva povinni splnit 100% své vkladové povinnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí členské schůze o zvýšení základního členského vkladu. Odstavec 2. tohoto článku (věta druhá a třetí) platí i zde. Členská schůze také může rozhodnout, že se základní členský vklad zvýší všem členům z vlastních zdrojů družstva způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 4. Snížení základního členského vkladu je možné na základě rozhodnutí členské schůze způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Článek 15 Další členské vklady 1. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho

6 - 6 - ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Odstavec 2. Článku 14 (věta druhá a třetí) platí i zde. Smlouvu o dalším členském vkladu, jejím změnu či zrušení schvaluje členská schůze. 2. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat. IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ A VYPOŘÁDACÍ PODÍL Článek 16 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) vystoupením člena, b) dohodou, c) vyloučením člena, d) zánikem právnické osoby, která je členem, e) prohlášením konkursu na majetek člena, f) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, bylli v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, h) zánikem družstva bez právního nástupce. Článek 17 Vystoupení 1. Člen může kdykoliv z družstva vystoupit na základě písemného oznámení. Členství v takovém případě zanikne uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. Článek 18 Dohoda Dohoda o zániku členství v družstvu mezi členem a družstvem se uzavírá písemně s uvedením důvodů, pro které dochází k zániku členství. Dohoda, kterou za družstvo schvaluje předsednictvo, dále obsahuje den ukončení členství, stanovený vždy na poslední kalendářní den měsíce.

7 - 7 - Článek 19 Vyloučení 1. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo družstva. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy též rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. 2. Člen může být vyloučen jestliže: a) opakovaně nebo závažným způsobem porušuje své členské povinnosti, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) neoprávněně zasáhne do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů ve vztahu k družstvu. 3. Rozhodnutí o vyloučení musí být odůvodněno a musí mít písemnou formu. Důvod nemůže být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí obsahovat i poučení o právech vylučovaného člena dle 618 zákona o obchodních korporacích. Článek 20 Zánik člena Zánikem právnické osoby, které je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a předsednictvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo. Článek 21 Zánik členství při zániku družstva po provedené likvidaci Členství v družstvu zaniká členu v případě zániku družstva po provedené likvidaci dnem zániku družstva. Článek 22 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl člena se vypočte z čistého obchodního majetku družstva podle poměru jeho splacených členských vkladů ke všem ostatním splaceným členským vkladům. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního majetku družstva podle mimořádné účetní závěrky k datu, k němuž členství zaniklo. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím jednoho roku od data, k němuž členství zaniklo.

8 - 8 - V. VÝKON PRÁCE V DRUŽSTVU Článek 23 Pro výkon práce přijímá družstvo zaměstnance do pracovního poměru. VI. ORGÁNY DRUŽSTVA Článek Soustava orgánů družstva je vymezena v souladu s 781 odst. 1 část věty za středníkem zákona o obchodních korporacích stanovami. 2. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) předsednictvo, c) rada pro spolupráci. Článek 25 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen "členská schůze"). 2. Členská schůze se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 3. Členská schůze musí být svolána za podmínek uvedených v 639 a následující zákona o obchodních korporacích. 4. Členskou schůzi svolává předsednictvo nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze, a to uveřejněním pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje údaje dle 636 odst. 2 a 637 zákona o obchodních korporacích.. 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

9 Členskou schůzi řídí člen předsednictva pověřený k tomu předsednictvem nebo členskou schůzí. Článek 26 Působnost členské schůze 1. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti b) schvalovat jednací řád rady pro spolupráci, c) volit a odvolávat členy předsednictva a členy rady pro spolupráci, d) rozhodovat o odvolání uchazečů o členství v družstvu proti rozhodnutí předsednictva v případě nepřijetí uchazeče za člena družstva, e) rozhodovat o námitkách člena družstva proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení, f) vykonávat působnost kontrolní komise, g) rozhodovat o zřízení účelových fondů, h) rozhodovat o majetkové účasti družstva na podnikání jiných osob, i) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, j) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, k) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, l) rozhodovat o přeměně družstva či o zrušení družstva s likvidací, m) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu a zrušení, n) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti členské schůze, o) rozhodovat o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradila za podmínek dle 657 a 658 zákona o obchodních korporacích. 2. Ke schválení usnesení členské schůze je třeba souhlasu všech členů družstva. Článek 27 Zápis z členské schůze 1. Z každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) Datum, místo a program členské schůze, pořadové číslo, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) námitky členů. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 3. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu z členské schůze včetně příloh.

10 Článek 28 Rozhodování per rollam 1. Stanovy připouští rozhodování per rollam dle 652 a následující zákona o obchodních korporacích, tedy rozhodování členů mimo členskou schůzi. Článek 29 Předsednictvo 1. Předsednictvo má 2 (dva) členy a je podle stanov, ve smyslu 781 odst. 1 část věty za středníkem zákona o obchodních korporacích, statutárním orgánem družstva. Práva a povinnosti spojené s členstvím v předsednictvu vykonává za každého člena fyzická osoba, kterou k tomu člen písemně zmocnil, a to ve smyslu 154 občanského zákoníku. Hovoří-li se ve stanovách o právním nebo jiném jednání či zastupování, o rozhodování nebo podepisování předsednictva nebo jeho člena, rozumí se tím jednání či zastupování, rozhodování nebo podepisování zmocněnce, vykonávajícího podle 154 občanského zákoníku a podle stanov práva a povinnosti člena voleného orgánu, jímž je v tomto případě člen družstva, který je právnickou osobou. Totéž platí, hovoří-li se ve stanovách o zasedání předsednictva, nebo o doručování na adresu člena předsednictva. Do obchodního rejstříku se zapisují členové předsednictva a jimi zmocněné fyzické osoby v souladu s 25 odst. 1 písm. g) zákona o veřejných rejstřících. 2. Předsednictvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Předsednictvo zajišťuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá ji za svoji činnost. 3. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Předsednictvo je povinno projednat iniciativní návrh rady pro spolupráci, a to do 30 (třiceti) dnů od doručení tohoto návrhu oběma členům předsednictva. Zasedání předsednictva svolává člen předsednictva určený podle odst. 4. Pozvání musí být odesláno elektronickou poštou na adresu druhého člena předsednictva nejméně patnáct dnů přede dnem konání. V odůvodněných výjimečných případech nemusí být určená lhůta dodržena. Členové předsednictva se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu svolávání předsednictva. 4. Jednání předsednictva organizuje a řídí člen předsednictva určený k tomu písemnou dohodou obou členů předsednictva vždy na určité období, který též řídí běžnou činnost družstva. 5. Předsednictvo zejména: a) dohlíží na vedení seznamu členů družstva, b) rozhoduje o přijetí za člena družstva a o vyloučení člena z družstva, c) svolává členskou schůzi, stanoví návrh programu jejího jednání, d) projednává a schvaluje svůj jednací řád, e) projednává a schvaluje finanční plán družstva, organizační řád, podpisový řád, spisový a skartační řád družstva jakož i jiné obdobné řády a dokumenty, pokud je družstvo vydává, f) zajišťuje realizaci usnesení členské schůze,

11 g) projednává účetní závěrku a navrhuje členské schůzi rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty, h) předem schvaluje poskytnutí darů, nákup a prodej nemovitostí, přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, uzavření nájemních smluv, i) odpovídá za správnost zápisu družstva v obchodním rejstříku a v jiných úředních evidencích, j) posuzuje návrhy na další činnost družstva; podnikatelské plány a zásadní rozhodnutí předkládá ke schválení členské schůzi, k) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, l) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření družstva, m) rozhoduje o sídle družstva v rámci obce uvedené v čl.1, n) zřizuje a zrušuje poradní komise a jmenuje a odvolává jejich členy, o) schvaluje pravidla pro využívání služeb družstva jeho členy, p) uplatňuje vůči členům sankce za porušování jejich povinností. 6. Ke schválení usnesení předsednictva je třeba souhlasu obou členů předsednictva. 7. Předsednictvo hlasuje veřejně. 8. Za předsednictvo zastupuje družstvo navenek ve všech záležitostech kterýkoliv člen předsednictva. Článek 30 Rada pro spolupráci 1. Rada pro spolupráci je poradním orgánem, který se vyjadřuje k zásadním otázkám činnosti družstva a ke koncepci další činnosti družstva, a je tvořena členy družstva. Práva a povinnosti spojené s jejich členstvím v radě pro spolupráci vykonává za každého člena fyzická osoba, kterou k tomu člen družstva písemně zmocnil s tím, že počet těchto zmocněnců stanoví jednací řád rady pro spolupráci. Jednací řád rady pro spolupráci rovněž stanoví podrobnosti o jednání rady pro spolupráci, o organizaci jejích zasedání, způsob jejího rozhodování a další podrobnosti k její činnosti, včetně podrobnějšího vymezení její působnosti v rámci základní působnosti vymezené ve větě první. 2. Rada pro spolupráci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu rady pro spolupráci. 3. Rada pro spolupráci předkládá své návrhy a doporučení předsednictvu. Rada pro spolupráci dále posuzuje možnosti vzájemné spolupráce členů družstva a plní další úkoly vymezené jejím jednacím řádem. Rada pro spolupráci může předkládat své návrhy, náměty a doporučení také členské schůzi. 4. Jednání rady pro spolupráci je oprávněn účastnit se statutární orgán člena družstva a členové předsednictva.

12 Článek 31 Členové předsednictva a rady pro spolupráci 1. Funkční období členů předsednictva a členů rady pro spolupráci je tříleté. Zmocněnce členů předsednictva a členů rady pro spolupráci pro výkon práv a povinností v orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 určuje a písemné zmocnění uděluje a odvolává statutární orgán příslušného člena orgánu družstva. Zmocnění lze kdykoliv písemně odvolat se současným zmocněním uděleným jiné fyzické osobě. Zmocnění a odvolání zmocnění se trvale ukládá ve spisech dotčeného orgánu družstva a nabývá účinnosti dnem uvedeným v písemném zmocnění či odvolání zmocnění, nejdříve však dnem doručení družstvu. 2. Zmocněncem v orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 nemůže být zaměstnanec družstva. 3. Členové orgánu družstva a jejich zmocněnci podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 nesmějí na území České republiky zprostředkovávat konkurenční obchody družstva na vlastní účet nebo na účet třetích osob, ledaže se jedná o členy družstva nebo osoby s nimi spojené. Článek 32 Rozhodování v orgánech družstva 1. Orgány družstva rozhodují usnesením podle stanov. 2. Při hlasování má každý člen jeden hlas. 3. Hlasuje se veřejně. 4. Hlasuje se vždy na výzvu osoby řídící jednání orgánu družstva, a to zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli. 5. Předsednictvo se může se souhlasem obou svých členů usnášet i mimo svá řádná zasedání. V tomto případě musí být usnesení předloženo členem předsednictva (jeho zmocněncem), který projednání usnesení navrhuje, druhému členovi předsednictva (jeho zmocněnci) s uvedením lhůty pro vyjádření. Pro tento případ se hlasující považují za přítomné; ustanovení čl. 29 odst. 6 zůstává nedotčeno.

13 VII. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 33 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především z podnikatelské činnosti nebo z dalších zdrojů. 2. Dosažený zisk používá družstvo přednostně ke splnění svých daňových povinností a k tvorbě fondů podle stanov a usnesení členské schůze. 3. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, popřípadě na způsobu úhrady ztráty, se usnáší členská schůze. 4. Členové mají právo na podíl ze zisku ve výši schválené členskou schůzí. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců od přijetí usnesení členské schůze o schválení řádné účetní závěrky a schválení rozdělení zisku za podmínek dle 40 zákona o obchodních korporacích. Článek 34 Fondy družstva 1. Družstvo při svém vzniku zřídilo nedělitelný fond ve výši 10% součtu základního členského vkladu všech členů. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině součtu základního členského vkladu všech členů. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 3. Členská schůze může rozhodnout o vyšších přídělech do nedělitelného fondu, než je uvedeno v odst. 1, jakož i o vyšší tvorbě nedělitelného fondu. 4. Družstvo vytváří rezervní fond, který slouží ke krytí případných ztrát z hospodaření družstva. O tvorbě dalších fondů rozhoduje členská schůze. 5. Bližší podmínky použití fondů určuje svým usnesením předsednictvo. Článek 35 Řádná účetní závěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každé účetní období účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení zisku, popř. s návrhem na úhradu ztráty je předsednictvo povinno předložit k projednání členské schůzi.

14 Článek 36 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. Podíl člena družstva na zisku se stanoví jako podíl celkového zisku určeného k rozdělení a počtu členů družstva, jejichž členství trvalo po celé období, za které byl rozdělovaný zisk dosažen. 2. Ztráta se uhrazuje přednostně z nerozděleného zisku minulých let, z rezervního fondu a případně z dalších fondů tvořených ze zisku po zdanění. Nelze-li tímto způsobem uhradit celou ztrátu, navrhne další postup předsednictvo. VIII. ZÁNIK DRUŽSTVA Článek Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující, c) rozhodnutím soudu. 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být osvědčeno veřejnou listinou. 4. Usnesení členské schůze o přeměně družstva musí být schváleno v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev. 5. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy družstva postupně v tomto pořadí: a) splacené základní členské vklady, b) splacené další členské vklady. 6. Pokud prostředky nestačí, uspokojí se nároky v příslušné skupině, v níž již nelze vypořádat všechny nároky v celé výši, poměrně. 7. Pokud po vypořádání podle odst. 5 nebude rozdělen celý likvidační zůstatek, rozdělí se jeho zbytek mezi členy v družstvu v poměru, v jakém se rozděluje podíl na zisku /viz. čl. 36 odst. 1/.

15 IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích ve smyslu jeho 777 odst. 5 jako celku. 2. Pokud je nebo se stane některé ustanovení stanov neplatné, nebude tím žádným způsobem dotčena platnost stanov jako celku. Členská schůze nahradí neplatné ustanovení při svém nejbližším dalším zasedání takovým ustanovením, které bude odpovídat hospodářským zájmům družstva a jeho členů.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Obchodní firma družstva je Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV (zkráceně ZDV NÝROV), se sídlem Nýrov 87, PSČ 67972, IČ

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Družstva R4. I. Základní ustanovení. II. Předmět podnikání nebo činnosti. III. Orgány družstva. IV. Členská schůze

Stanovy Družstva R4. I. Základní ustanovení. II. Předmět podnikání nebo činnosti. III. Orgány družstva. IV. Členská schůze Stanovy Družstva R4 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Stanovy. Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov

Stanovy. Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov Stanovy Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov Zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, Oddíl DrXXXXII, vložka 1884 IČ: 00110701 I. Základní ustanovení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 I. Základní ustanovení Odstavec 1 1/ Obchodní firma zní: Zemědělské družstvo Bořetice 2/ Sídlo firmy: Bořetice č.p.

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY Družstva Ružinovská 1162

STANOVY Družstva Ružinovská 1162 STANOVY Družstva Ružinovská 1162 ČLÁNEK I Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob 2. Družstvo

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha STANOVY MOTEX, výrobní družstvo Praha 28.5.2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: MOTEX, výrobní družstvo Praha (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je: Praha 10, Malešice,

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Budkov - družstvo. se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Budkov - družstvo. se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42 S T A N O V Y Zemědělské družstvo Budkov - družstvo se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42 přijaté ve smyslu ustanovení z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) Strana

Více