S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové"

Transkript

1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo zapisuje do obchodního rejstříku. 2. Sídlo družstva: Brno. 3. Zakládajícími členy družstva jsou: a) Komora daňových poradců ČR, se sídlem Kozí 26/4, Brno b) DATEV eg, se sídlem Nürnberg, Paumgartnerstraße 6-14, SRN. Článek 2 Účel družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Účelem družstva je podpora hospodářských a jiných potřeb svých členů, zejména podporováním obchodních vztahů členů a třetích osob s daňovými poradci a auditory. 2. Družstvo je právnickou osobou obchodní korporací. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Právní poměry družstva upravuje zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ) a další obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva a další vnitřní normy družstva. Článek 3 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání družstva je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2. Činnosti uvedené v odst. 1 se provádějí pro daňové poradce a auditory. Vedle toho je možné tyto činnosti vykonávat i pro jiné osoby, pokud je toto potřebné k provádění předmětu podnikání pro osoby uvedené ve větě Předmětem podnikání družstva nemůže být daňové poradenství. Článek 4 Základní kapitál

2 - 2 - Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Podmínky členství Členem družstva se může stát pouze právnická osoba. Článek 6 Vznik členství 1. Členství zakládajících členů vzniká při založení družstva dnem vzniku družstva. 2. Za trvání družstva vzniká členství dnem rozhodnutí předsednictva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí. 3. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Článek 7 Přijímání členů 1. O přijímání členů družstva rozhoduje předsednictvo. 2. Podkladem pro přijetí za člena je písemná přihláška obsahující firmu družstva, obchodní firmu a sídlo uchazeče o členství, vymezení jeho družstevního podílu a výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí, že se k členství přihlašuje podle stanov družstva. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení základního členského vkladu. 3. Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením dne vzniku členství je družstvo povinno členu vydat po jeho přijetí. 4. Uchazeče lze za člena družstva přijmout pouze v případě, vysloví-li s tím souhlas oba členové předsednictva. 5. V návaznosti na rozhodnutí předsednictva zašle družstvo uchazeči oznámení o přijetí či nepřijetí za člena, a to do patnácti dnů ode dne rozhodnutí. 6. V případě nepřijetí uchazeče za člena družstva, případně, není-li rozhodnuto o přijetí do šesti měsíců od doručení písemné přihlášky družstvu, je družstvo povinno splacený základní členský vklad uchazeči o členství vrátit do patnácti dnů od usnesení o odmítnutí přijetí nebo po uplynutí šesti měsíců od doručení přihlášky.

3 Nebyl-li uchazeč přijat, může se tento proti rozhodnutí předsednictva odvolat k členské schůzi, a to prostřednictvím předsednictva družstva. Odvolání musí být doručeno předsednictvu během 30 dnů od oznámení usnesení o odmítnutí přijetí. V takovém případě, neshledá-li předsednictvo důvod ke změně svého rozhodnutí, předloží předsednictvo odvolání uchazeče k projednání nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné. 8. Ustanovení odst. 7 se nepoužije v případě, že se jedná o uchazeče, který byl již dříve z družstva vyloučen. V takovém případě je rozhodnutí předsednictva konečné. Článek 8 Seznam členů 1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být uvedeny obchodní firma, sídlo (případně také jiná členem určená adresa pro doručování) a identifikační číslo či jiný tomu odpovídající údaj, den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 2. Předsednictvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem člena, kterého se zápis týká, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 9 Práva členů Člen družstva má tato práva: a) určit fyzickou osobu svým zmocněncem a udělit tomuto zmocněnci plnou moc k výkonu práv a povinností člena družstva jako člena orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a čl. 30 odst. 1, ve smyslu 154 občanského zákoníku, b) podílet se na rozhodování o činnosti družstva a na kontrole činnosti družstva podle stanov, c) být pravidelně informován o činnosti družstva, d) právo na zaslání řádné účetní závěrky, e) obracet se na orgány družstva s dotazy, návrhy a připomínkami a požadovat od nich odpověď, f) předkládat orgánům družstva návrhy v rámci činnosti družstva či jejího rozšíření a podílet se na rozpracování těchto návrhů a jejich zavádění do činnosti družstva, g) být přítomen jednání předsednictva či rady pro spolupráci při projednávání jeho členských záležitostí a jím podaných návrhů, h) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům, i) majetkově se účastnit na činnosti družstva a svou majetkovou účast zvyšovat způsobem a za podmínek podle stanov, j) podílet se na zisku z činnosti družstva způsobem uvedeným ve stanovách a v usnesení členské schůze,

4 - 4 - k) právo na vypořádací podíl při zániku členství v družstvu za trvání družstva. Článek 10 Povinnosti členů Každý člen družstva je povinen: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) chránit majetek a dobré jméno družstva, c) zachovávat obchodní tajemství družstva, d) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu údajů uvedených v seznamu členů, e) platit řádně a včas za služby, zboží a jiná plnění poskytnutá družstvem, f) účastnit se členské schůze, g) uhradit družstvu škodu vzniklou v důsledku neplnění povinností, a to ve výši určené členskou schůzí, h) dodržovat pravidla pro využívání služeb družstva, i) poskytnout družstvu součinnost potřebnou k řádnému a efektivnímu plnění činnosti a poslání družstva, j) svými zmocněnci v orgánu družstva se účastnit jeho jednání podle stanov. Právům a povinnostem členů družstva odpovídají adekvátně práva a povinnosti družstva, přičemž další práva a povinnosti družstva jsou upravena v rámci celého textu stanov a zákonem. Článek 11 Převod družstevního podílu Družstevní podíl nemůže člen družstva převést na jiného člena ani na jinou osobu. Stanovy vylučují, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. Článek 12 Krácení a odnětí členských práv Při zaviněném porušení členských povinností může předsednictvo družstva rozhodnout o krácení či odnětí členských práv podle čl. 9 písm. h/. III. MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ Článek 13 Majetková účast členů Vedle základního členského vkladu se člen družstva může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Členský vklad je tak tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

5 - 5 - Článek 14 Základní členský vklad, zvýšení a snížení základního členského vkladu 1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Za trvání členství nelze základní členský vklad vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. 2. Přistupující člen je povinen splnit 100% vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu před podáním přihlášky (čl. 7 odst. 2 stanov). Peněžité vklady se splácí bezhotovostně na účet družstva. V případě nepeněžitého vkladu platí: a) je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá družstvu nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, b) je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci družstvu; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu, c) je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o koupi, d) je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění, e) u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. 3. Stanovy připouští zvýšení základního členského vkladu doplatky členů způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. V případě zvýšení základního členského vkladu doplatky členů jsou členové družstva povinni splnit 100% své vkladové povinnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí členské schůze o zvýšení základního členského vkladu. Odstavec 2. tohoto článku (věta druhá a třetí) platí i zde. Členská schůze také může rozhodnout, že se základní členský vklad zvýší všem členům z vlastních zdrojů družstva způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 4. Snížení základního členského vkladu je možné na základě rozhodnutí členské schůze způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Článek 15 Další členské vklady 1. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho

6 - 6 - ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Odstavec 2. Článku 14 (věta druhá a třetí) platí i zde. Smlouvu o dalším členském vkladu, jejím změnu či zrušení schvaluje členská schůze. 2. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat. IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ A VYPOŘÁDACÍ PODÍL Článek 16 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) vystoupením člena, b) dohodou, c) vyloučením člena, d) zánikem právnické osoby, která je členem, e) prohlášením konkursu na majetek člena, f) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, bylli v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, h) zánikem družstva bez právního nástupce. Článek 17 Vystoupení 1. Člen může kdykoliv z družstva vystoupit na základě písemného oznámení. Členství v takovém případě zanikne uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. Článek 18 Dohoda Dohoda o zániku členství v družstvu mezi členem a družstvem se uzavírá písemně s uvedením důvodů, pro které dochází k zániku členství. Dohoda, kterou za družstvo schvaluje předsednictvo, dále obsahuje den ukončení členství, stanovený vždy na poslední kalendářní den měsíce.

7 - 7 - Článek 19 Vyloučení 1. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo družstva. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy též rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. 2. Člen může být vyloučen jestliže: a) opakovaně nebo závažným způsobem porušuje své členské povinnosti, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) neoprávněně zasáhne do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů ve vztahu k družstvu. 3. Rozhodnutí o vyloučení musí být odůvodněno a musí mít písemnou formu. Důvod nemůže být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí obsahovat i poučení o právech vylučovaného člena dle 618 zákona o obchodních korporacích. Článek 20 Zánik člena Zánikem právnické osoby, které je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a předsednictvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo. Článek 21 Zánik členství při zániku družstva po provedené likvidaci Členství v družstvu zaniká členu v případě zániku družstva po provedené likvidaci dnem zániku družstva. Článek 22 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl člena se vypočte z čistého obchodního majetku družstva podle poměru jeho splacených členských vkladů ke všem ostatním splaceným členským vkladům. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního majetku družstva podle mimořádné účetní závěrky k datu, k němuž členství zaniklo. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím jednoho roku od data, k němuž členství zaniklo.

8 - 8 - V. VÝKON PRÁCE V DRUŽSTVU Článek 23 Pro výkon práce přijímá družstvo zaměstnance do pracovního poměru. VI. ORGÁNY DRUŽSTVA Článek Soustava orgánů družstva je vymezena v souladu s 781 odst. 1 část věty za středníkem zákona o obchodních korporacích stanovami. 2. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) předsednictvo, c) rada pro spolupráci. Článek 25 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen "členská schůze"). 2. Členská schůze se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 3. Členská schůze musí být svolána za podmínek uvedených v 639 a následující zákona o obchodních korporacích. 4. Členskou schůzi svolává předsednictvo nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze, a to uveřejněním pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje údaje dle 636 odst. 2 a 637 zákona o obchodních korporacích.. 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

9 Členskou schůzi řídí člen předsednictva pověřený k tomu předsednictvem nebo členskou schůzí. Článek 26 Působnost členské schůze 1. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti b) schvalovat jednací řád rady pro spolupráci, c) volit a odvolávat členy předsednictva a členy rady pro spolupráci, d) rozhodovat o odvolání uchazečů o členství v družstvu proti rozhodnutí předsednictva v případě nepřijetí uchazeče za člena družstva, e) rozhodovat o námitkách člena družstva proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení, f) vykonávat působnost kontrolní komise, g) rozhodovat o zřízení účelových fondů, h) rozhodovat o majetkové účasti družstva na podnikání jiných osob, i) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, j) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, k) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, l) rozhodovat o přeměně družstva či o zrušení družstva s likvidací, m) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu a zrušení, n) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti členské schůze, o) rozhodovat o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradila za podmínek dle 657 a 658 zákona o obchodních korporacích. 2. Ke schválení usnesení členské schůze je třeba souhlasu všech členů družstva. Článek 27 Zápis z členské schůze 1. Z každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) Datum, místo a program členské schůze, pořadové číslo, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) námitky členů. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 3. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu z členské schůze včetně příloh.

10 Článek 28 Rozhodování per rollam 1. Stanovy připouští rozhodování per rollam dle 652 a následující zákona o obchodních korporacích, tedy rozhodování členů mimo členskou schůzi. Článek 29 Předsednictvo 1. Předsednictvo má 2 (dva) členy a je podle stanov, ve smyslu 781 odst. 1 část věty za středníkem zákona o obchodních korporacích, statutárním orgánem družstva. Práva a povinnosti spojené s členstvím v předsednictvu vykonává za každého člena fyzická osoba, kterou k tomu člen písemně zmocnil, a to ve smyslu 154 občanského zákoníku. Hovoří-li se ve stanovách o právním nebo jiném jednání či zastupování, o rozhodování nebo podepisování předsednictva nebo jeho člena, rozumí se tím jednání či zastupování, rozhodování nebo podepisování zmocněnce, vykonávajícího podle 154 občanského zákoníku a podle stanov práva a povinnosti člena voleného orgánu, jímž je v tomto případě člen družstva, který je právnickou osobou. Totéž platí, hovoří-li se ve stanovách o zasedání předsednictva, nebo o doručování na adresu člena předsednictva. Do obchodního rejstříku se zapisují členové předsednictva a jimi zmocněné fyzické osoby v souladu s 25 odst. 1 písm. g) zákona o veřejných rejstřících. 2. Předsednictvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Předsednictvo zajišťuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá ji za svoji činnost. 3. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Předsednictvo je povinno projednat iniciativní návrh rady pro spolupráci, a to do 30 (třiceti) dnů od doručení tohoto návrhu oběma členům předsednictva. Zasedání předsednictva svolává člen předsednictva určený podle odst. 4. Pozvání musí být odesláno elektronickou poštou na adresu druhého člena předsednictva nejméně patnáct dnů přede dnem konání. V odůvodněných výjimečných případech nemusí být určená lhůta dodržena. Členové předsednictva se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu svolávání předsednictva. 4. Jednání předsednictva organizuje a řídí člen předsednictva určený k tomu písemnou dohodou obou členů předsednictva vždy na určité období, který též řídí běžnou činnost družstva. 5. Předsednictvo zejména: a) dohlíží na vedení seznamu členů družstva, b) rozhoduje o přijetí za člena družstva a o vyloučení člena z družstva, c) svolává členskou schůzi, stanoví návrh programu jejího jednání, d) projednává a schvaluje svůj jednací řád, e) projednává a schvaluje finanční plán družstva, organizační řád, podpisový řád, spisový a skartační řád družstva jakož i jiné obdobné řády a dokumenty, pokud je družstvo vydává, f) zajišťuje realizaci usnesení členské schůze,

11 g) projednává účetní závěrku a navrhuje členské schůzi rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty, h) předem schvaluje poskytnutí darů, nákup a prodej nemovitostí, přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, uzavření nájemních smluv, i) odpovídá za správnost zápisu družstva v obchodním rejstříku a v jiných úředních evidencích, j) posuzuje návrhy na další činnost družstva; podnikatelské plány a zásadní rozhodnutí předkládá ke schválení členské schůzi, k) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, l) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření družstva, m) rozhoduje o sídle družstva v rámci obce uvedené v čl.1, n) zřizuje a zrušuje poradní komise a jmenuje a odvolává jejich členy, o) schvaluje pravidla pro využívání služeb družstva jeho členy, p) uplatňuje vůči členům sankce za porušování jejich povinností. 6. Ke schválení usnesení předsednictva je třeba souhlasu obou členů předsednictva. 7. Předsednictvo hlasuje veřejně. 8. Za předsednictvo zastupuje družstvo navenek ve všech záležitostech kterýkoliv člen předsednictva. Článek 30 Rada pro spolupráci 1. Rada pro spolupráci je poradním orgánem, který se vyjadřuje k zásadním otázkám činnosti družstva a ke koncepci další činnosti družstva, a je tvořena členy družstva. Práva a povinnosti spojené s jejich členstvím v radě pro spolupráci vykonává za každého člena fyzická osoba, kterou k tomu člen družstva písemně zmocnil s tím, že počet těchto zmocněnců stanoví jednací řád rady pro spolupráci. Jednací řád rady pro spolupráci rovněž stanoví podrobnosti o jednání rady pro spolupráci, o organizaci jejích zasedání, způsob jejího rozhodování a další podrobnosti k její činnosti, včetně podrobnějšího vymezení její působnosti v rámci základní působnosti vymezené ve větě první. 2. Rada pro spolupráci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu rady pro spolupráci. 3. Rada pro spolupráci předkládá své návrhy a doporučení předsednictvu. Rada pro spolupráci dále posuzuje možnosti vzájemné spolupráce členů družstva a plní další úkoly vymezené jejím jednacím řádem. Rada pro spolupráci může předkládat své návrhy, náměty a doporučení také členské schůzi. 4. Jednání rady pro spolupráci je oprávněn účastnit se statutární orgán člena družstva a členové předsednictva.

12 Článek 31 Členové předsednictva a rady pro spolupráci 1. Funkční období členů předsednictva a členů rady pro spolupráci je tříleté. Zmocněnce členů předsednictva a členů rady pro spolupráci pro výkon práv a povinností v orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 určuje a písemné zmocnění uděluje a odvolává statutární orgán příslušného člena orgánu družstva. Zmocnění lze kdykoliv písemně odvolat se současným zmocněním uděleným jiné fyzické osobě. Zmocnění a odvolání zmocnění se trvale ukládá ve spisech dotčeného orgánu družstva a nabývá účinnosti dnem uvedeným v písemném zmocnění či odvolání zmocnění, nejdříve však dnem doručení družstvu. 2. Zmocněncem v orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 nemůže být zaměstnanec družstva. 3. Členové orgánu družstva a jejich zmocněnci podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 nesmějí na území České republiky zprostředkovávat konkurenční obchody družstva na vlastní účet nebo na účet třetích osob, ledaže se jedná o členy družstva nebo osoby s nimi spojené. Článek 32 Rozhodování v orgánech družstva 1. Orgány družstva rozhodují usnesením podle stanov. 2. Při hlasování má každý člen jeden hlas. 3. Hlasuje se veřejně. 4. Hlasuje se vždy na výzvu osoby řídící jednání orgánu družstva, a to zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli. 5. Předsednictvo se může se souhlasem obou svých členů usnášet i mimo svá řádná zasedání. V tomto případě musí být usnesení předloženo členem předsednictva (jeho zmocněncem), který projednání usnesení navrhuje, druhému členovi předsednictva (jeho zmocněnci) s uvedením lhůty pro vyjádření. Pro tento případ se hlasující považují za přítomné; ustanovení čl. 29 odst. 6 zůstává nedotčeno.

13 VII. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 33 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především z podnikatelské činnosti nebo z dalších zdrojů. 2. Dosažený zisk používá družstvo přednostně ke splnění svých daňových povinností a k tvorbě fondů podle stanov a usnesení členské schůze. 3. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, popřípadě na způsobu úhrady ztráty, se usnáší členská schůze. 4. Členové mají právo na podíl ze zisku ve výši schválené členskou schůzí. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců od přijetí usnesení členské schůze o schválení řádné účetní závěrky a schválení rozdělení zisku za podmínek dle 40 zákona o obchodních korporacích. Článek 34 Fondy družstva 1. Družstvo při svém vzniku zřídilo nedělitelný fond ve výši 10% součtu základního členského vkladu všech členů. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině součtu základního členského vkladu všech členů. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 3. Členská schůze může rozhodnout o vyšších přídělech do nedělitelného fondu, než je uvedeno v odst. 1, jakož i o vyšší tvorbě nedělitelného fondu. 4. Družstvo vytváří rezervní fond, který slouží ke krytí případných ztrát z hospodaření družstva. O tvorbě dalších fondů rozhoduje členská schůze. 5. Bližší podmínky použití fondů určuje svým usnesením předsednictvo. Článek 35 Řádná účetní závěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každé účetní období účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení zisku, popř. s návrhem na úhradu ztráty je předsednictvo povinno předložit k projednání členské schůzi.

14 Článek 36 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. Podíl člena družstva na zisku se stanoví jako podíl celkového zisku určeného k rozdělení a počtu členů družstva, jejichž členství trvalo po celé období, za které byl rozdělovaný zisk dosažen. 2. Ztráta se uhrazuje přednostně z nerozděleného zisku minulých let, z rezervního fondu a případně z dalších fondů tvořených ze zisku po zdanění. Nelze-li tímto způsobem uhradit celou ztrátu, navrhne další postup předsednictvo. VIII. ZÁNIK DRUŽSTVA Článek Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující, c) rozhodnutím soudu. 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být osvědčeno veřejnou listinou. 4. Usnesení členské schůze o přeměně družstva musí být schváleno v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev. 5. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy družstva postupně v tomto pořadí: a) splacené základní členské vklady, b) splacené další členské vklady. 6. Pokud prostředky nestačí, uspokojí se nároky v příslušné skupině, v níž již nelze vypořádat všechny nároky v celé výši, poměrně. 7. Pokud po vypořádání podle odst. 5 nebude rozdělen celý likvidační zůstatek, rozdělí se jeho zbytek mezi členy v družstvu v poměru, v jakém se rozděluje podíl na zisku /viz. čl. 36 odst. 1/.

15 IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích ve smyslu jeho 777 odst. 5 jako celku. 2. Pokud je nebo se stane některé ustanovení stanov neplatné, nebude tím žádným způsobem dotčena platnost stanov jako celku. Členská schůze nahradí neplatné ustanovení při svém nejbližším dalším zasedání takovým ustanovením, které bude odpovídat hospodářským zájmům družstva a jeho členů.

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01 IČ: 00031917

S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01 IČ: 00031917 S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01 IČ: 00031917 (úplné znění Stanov schválených konferencí delegátů členů Jednoty, spotřebního druţstva

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více