S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové"

Transkript

1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo zapisuje do obchodního rejstříku. 2. Sídlo družstva: Brno. 3. Zakládajícími členy družstva jsou: a) Komora daňových poradců ČR, se sídlem Kozí 26/4, Brno b) DATEV eg, se sídlem Nürnberg, Paumgartnerstraße 6-14, SRN. Článek 2 Účel družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Účelem družstva je podpora hospodářských a jiných potřeb svých členů, zejména podporováním obchodních vztahů členů a třetích osob s daňovými poradci a auditory. 2. Družstvo je právnickou osobou obchodní korporací. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Právní poměry družstva upravuje zákon o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ) a další obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva a další vnitřní normy družstva. Článek 3 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání družstva je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2. Činnosti uvedené v odst. 1 se provádějí pro daňové poradce a auditory. Vedle toho je možné tyto činnosti vykonávat i pro jiné osoby, pokud je toto potřebné k provádění předmětu podnikání pro osoby uvedené ve větě Předmětem podnikání družstva nemůže být daňové poradenství. Článek 4 Základní kapitál

2 - 2 - Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Podmínky členství Členem družstva se může stát pouze právnická osoba. Článek 6 Vznik členství 1. Členství zakládajících členů vzniká při založení družstva dnem vzniku družstva. 2. Za trvání družstva vzniká členství dnem rozhodnutí předsednictva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí. 3. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Článek 7 Přijímání členů 1. O přijímání členů družstva rozhoduje předsednictvo. 2. Podkladem pro přijetí za člena je písemná přihláška obsahující firmu družstva, obchodní firmu a sídlo uchazeče o členství, vymezení jeho družstevního podílu a výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí, že se k členství přihlašuje podle stanov družstva. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení základního členského vkladu. 3. Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením dne vzniku členství je družstvo povinno členu vydat po jeho přijetí. 4. Uchazeče lze za člena družstva přijmout pouze v případě, vysloví-li s tím souhlas oba členové předsednictva. 5. V návaznosti na rozhodnutí předsednictva zašle družstvo uchazeči oznámení o přijetí či nepřijetí za člena, a to do patnácti dnů ode dne rozhodnutí. 6. V případě nepřijetí uchazeče za člena družstva, případně, není-li rozhodnuto o přijetí do šesti měsíců od doručení písemné přihlášky družstvu, je družstvo povinno splacený základní členský vklad uchazeči o členství vrátit do patnácti dnů od usnesení o odmítnutí přijetí nebo po uplynutí šesti měsíců od doručení přihlášky.

3 Nebyl-li uchazeč přijat, může se tento proti rozhodnutí předsednictva odvolat k členské schůzi, a to prostřednictvím předsednictva družstva. Odvolání musí být doručeno předsednictvu během 30 dnů od oznámení usnesení o odmítnutí přijetí. V takovém případě, neshledá-li předsednictvo důvod ke změně svého rozhodnutí, předloží předsednictvo odvolání uchazeče k projednání nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné. 8. Ustanovení odst. 7 se nepoužije v případě, že se jedná o uchazeče, který byl již dříve z družstva vyloučen. V takovém případě je rozhodnutí předsednictva konečné. Článek 8 Seznam členů 1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být uvedeny obchodní firma, sídlo (případně také jiná členem určená adresa pro doručování) a identifikační číslo či jiný tomu odpovídající údaj, den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 2. Předsednictvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem člena, kterého se zápis týká, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 9 Práva členů Člen družstva má tato práva: a) určit fyzickou osobu svým zmocněncem a udělit tomuto zmocněnci plnou moc k výkonu práv a povinností člena družstva jako člena orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a čl. 30 odst. 1, ve smyslu 154 občanského zákoníku, b) podílet se na rozhodování o činnosti družstva a na kontrole činnosti družstva podle stanov, c) být pravidelně informován o činnosti družstva, d) právo na zaslání řádné účetní závěrky, e) obracet se na orgány družstva s dotazy, návrhy a připomínkami a požadovat od nich odpověď, f) předkládat orgánům družstva návrhy v rámci činnosti družstva či jejího rozšíření a podílet se na rozpracování těchto návrhů a jejich zavádění do činnosti družstva, g) být přítomen jednání předsednictva či rady pro spolupráci při projednávání jeho členských záležitostí a jím podaných návrhů, h) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům, i) majetkově se účastnit na činnosti družstva a svou majetkovou účast zvyšovat způsobem a za podmínek podle stanov, j) podílet se na zisku z činnosti družstva způsobem uvedeným ve stanovách a v usnesení členské schůze,

4 - 4 - k) právo na vypořádací podíl při zániku členství v družstvu za trvání družstva. Článek 10 Povinnosti členů Každý člen družstva je povinen: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) chránit majetek a dobré jméno družstva, c) zachovávat obchodní tajemství družstva, d) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu údajů uvedených v seznamu členů, e) platit řádně a včas za služby, zboží a jiná plnění poskytnutá družstvem, f) účastnit se členské schůze, g) uhradit družstvu škodu vzniklou v důsledku neplnění povinností, a to ve výši určené členskou schůzí, h) dodržovat pravidla pro využívání služeb družstva, i) poskytnout družstvu součinnost potřebnou k řádnému a efektivnímu plnění činnosti a poslání družstva, j) svými zmocněnci v orgánu družstva se účastnit jeho jednání podle stanov. Právům a povinnostem členů družstva odpovídají adekvátně práva a povinnosti družstva, přičemž další práva a povinnosti družstva jsou upravena v rámci celého textu stanov a zákonem. Článek 11 Převod družstevního podílu Družstevní podíl nemůže člen družstva převést na jiného člena ani na jinou osobu. Stanovy vylučují, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. Článek 12 Krácení a odnětí členských práv Při zaviněném porušení členských povinností může předsednictvo družstva rozhodnout o krácení či odnětí členských práv podle čl. 9 písm. h/. III. MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ Článek 13 Majetková účast členů Vedle základního členského vkladu se člen družstva může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Členský vklad je tak tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

5 - 5 - Článek 14 Základní členský vklad, zvýšení a snížení základního členského vkladu 1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Za trvání členství nelze základní členský vklad vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. 2. Přistupující člen je povinen splnit 100% vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu před podáním přihlášky (čl. 7 odst. 2 stanov). Peněžité vklady se splácí bezhotovostně na účet družstva. V případě nepeněžitého vkladu platí: a) je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá družstvu nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, b) je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci družstvu; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu, c) je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o koupi, d) je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění, e) u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. 3. Stanovy připouští zvýšení základního členského vkladu doplatky členů způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. V případě zvýšení základního členského vkladu doplatky členů jsou členové družstva povinni splnit 100% své vkladové povinnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí členské schůze o zvýšení základního členského vkladu. Odstavec 2. tohoto článku (věta druhá a třetí) platí i zde. Členská schůze také může rozhodnout, že se základní členský vklad zvýší všem členům z vlastních zdrojů družstva způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 4. Snížení základního členského vkladu je možné na základě rozhodnutí členské schůze způsobem a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Článek 15 Další členské vklady 1. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho

6 - 6 - ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Odstavec 2. Článku 14 (věta druhá a třetí) platí i zde. Smlouvu o dalším členském vkladu, jejím změnu či zrušení schvaluje členská schůze. 2. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat. IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ A VYPOŘÁDACÍ PODÍL Článek 16 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) vystoupením člena, b) dohodou, c) vyloučením člena, d) zánikem právnické osoby, která je členem, e) prohlášením konkursu na majetek člena, f) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, bylli v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, h) zánikem družstva bez právního nástupce. Článek 17 Vystoupení 1. Člen může kdykoliv z družstva vystoupit na základě písemného oznámení. Členství v takovém případě zanikne uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. Článek 18 Dohoda Dohoda o zániku členství v družstvu mezi členem a družstvem se uzavírá písemně s uvedením důvodů, pro které dochází k zániku členství. Dohoda, kterou za družstvo schvaluje předsednictvo, dále obsahuje den ukončení členství, stanovený vždy na poslední kalendářní den měsíce.

7 - 7 - Článek 19 Vyloučení 1. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo družstva. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy též rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. 2. Člen může být vyloučen jestliže: a) opakovaně nebo závažným způsobem porušuje své členské povinnosti, b) přestal splňovat podmínky pro členství, c) neoprávněně zasáhne do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů ve vztahu k družstvu. 3. Rozhodnutí o vyloučení musí být odůvodněno a musí mít písemnou formu. Důvod nemůže být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí obsahovat i poučení o právech vylučovaného člena dle 618 zákona o obchodních korporacích. Článek 20 Zánik člena Zánikem právnické osoby, které je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a předsednictvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo. Článek 21 Zánik členství při zániku družstva po provedené likvidaci Členství v družstvu zaniká členu v případě zániku družstva po provedené likvidaci dnem zániku družstva. Článek 22 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl člena se vypočte z čistého obchodního majetku družstva podle poměru jeho splacených členských vkladů ke všem ostatním splaceným členským vkladům. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního majetku družstva podle mimořádné účetní závěrky k datu, k němuž členství zaniklo. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím jednoho roku od data, k němuž členství zaniklo.

8 - 8 - V. VÝKON PRÁCE V DRUŽSTVU Článek 23 Pro výkon práce přijímá družstvo zaměstnance do pracovního poměru. VI. ORGÁNY DRUŽSTVA Článek Soustava orgánů družstva je vymezena v souladu s 781 odst. 1 část věty za středníkem zákona o obchodních korporacích stanovami. 2. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) předsednictvo, c) rada pro spolupráci. Článek 25 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen "členská schůze"). 2. Členská schůze se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 3. Členská schůze musí být svolána za podmínek uvedených v 639 a následující zákona o obchodních korporacích. 4. Členskou schůzi svolává předsednictvo nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze, a to uveřejněním pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje údaje dle 636 odst. 2 a 637 zákona o obchodních korporacích.. 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

9 Členskou schůzi řídí člen předsednictva pověřený k tomu předsednictvem nebo členskou schůzí. Článek 26 Působnost členské schůze 1. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti b) schvalovat jednací řád rady pro spolupráci, c) volit a odvolávat členy předsednictva a členy rady pro spolupráci, d) rozhodovat o odvolání uchazečů o členství v družstvu proti rozhodnutí předsednictva v případě nepřijetí uchazeče za člena družstva, e) rozhodovat o námitkách člena družstva proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení, f) vykonávat působnost kontrolní komise, g) rozhodovat o zřízení účelových fondů, h) rozhodovat o majetkové účasti družstva na podnikání jiných osob, i) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, j) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, k) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, l) rozhodovat o přeměně družstva či o zrušení družstva s likvidací, m) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu a zrušení, n) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti členské schůze, o) rozhodovat o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradila za podmínek dle 657 a 658 zákona o obchodních korporacích. 2. Ke schválení usnesení členské schůze je třeba souhlasu všech členů družstva. Článek 27 Zápis z členské schůze 1. Z každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) Datum, místo a program členské schůze, pořadové číslo, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) námitky členů. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 3. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu z členské schůze včetně příloh.

10 Článek 28 Rozhodování per rollam 1. Stanovy připouští rozhodování per rollam dle 652 a následující zákona o obchodních korporacích, tedy rozhodování členů mimo členskou schůzi. Článek 29 Předsednictvo 1. Předsednictvo má 2 (dva) členy a je podle stanov, ve smyslu 781 odst. 1 část věty za středníkem zákona o obchodních korporacích, statutárním orgánem družstva. Práva a povinnosti spojené s členstvím v předsednictvu vykonává za každého člena fyzická osoba, kterou k tomu člen písemně zmocnil, a to ve smyslu 154 občanského zákoníku. Hovoří-li se ve stanovách o právním nebo jiném jednání či zastupování, o rozhodování nebo podepisování předsednictva nebo jeho člena, rozumí se tím jednání či zastupování, rozhodování nebo podepisování zmocněnce, vykonávajícího podle 154 občanského zákoníku a podle stanov práva a povinnosti člena voleného orgánu, jímž je v tomto případě člen družstva, který je právnickou osobou. Totéž platí, hovoří-li se ve stanovách o zasedání předsednictva, nebo o doručování na adresu člena předsednictva. Do obchodního rejstříku se zapisují členové předsednictva a jimi zmocněné fyzické osoby v souladu s 25 odst. 1 písm. g) zákona o veřejných rejstřících. 2. Předsednictvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Předsednictvo zajišťuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá ji za svoji činnost. 3. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Předsednictvo je povinno projednat iniciativní návrh rady pro spolupráci, a to do 30 (třiceti) dnů od doručení tohoto návrhu oběma členům předsednictva. Zasedání předsednictva svolává člen předsednictva určený podle odst. 4. Pozvání musí být odesláno elektronickou poštou na adresu druhého člena předsednictva nejméně patnáct dnů přede dnem konání. V odůvodněných výjimečných případech nemusí být určená lhůta dodržena. Členové předsednictva se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu svolávání předsednictva. 4. Jednání předsednictva organizuje a řídí člen předsednictva určený k tomu písemnou dohodou obou členů předsednictva vždy na určité období, který též řídí běžnou činnost družstva. 5. Předsednictvo zejména: a) dohlíží na vedení seznamu členů družstva, b) rozhoduje o přijetí za člena družstva a o vyloučení člena z družstva, c) svolává členskou schůzi, stanoví návrh programu jejího jednání, d) projednává a schvaluje svůj jednací řád, e) projednává a schvaluje finanční plán družstva, organizační řád, podpisový řád, spisový a skartační řád družstva jakož i jiné obdobné řády a dokumenty, pokud je družstvo vydává, f) zajišťuje realizaci usnesení členské schůze,

11 g) projednává účetní závěrku a navrhuje členské schůzi rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty, h) předem schvaluje poskytnutí darů, nákup a prodej nemovitostí, přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, uzavření nájemních smluv, i) odpovídá za správnost zápisu družstva v obchodním rejstříku a v jiných úředních evidencích, j) posuzuje návrhy na další činnost družstva; podnikatelské plány a zásadní rozhodnutí předkládá ke schválení členské schůzi, k) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, l) předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření družstva, m) rozhoduje o sídle družstva v rámci obce uvedené v čl.1, n) zřizuje a zrušuje poradní komise a jmenuje a odvolává jejich členy, o) schvaluje pravidla pro využívání služeb družstva jeho členy, p) uplatňuje vůči členům sankce za porušování jejich povinností. 6. Ke schválení usnesení předsednictva je třeba souhlasu obou členů předsednictva. 7. Předsednictvo hlasuje veřejně. 8. Za předsednictvo zastupuje družstvo navenek ve všech záležitostech kterýkoliv člen předsednictva. Článek 30 Rada pro spolupráci 1. Rada pro spolupráci je poradním orgánem, který se vyjadřuje k zásadním otázkám činnosti družstva a ke koncepci další činnosti družstva, a je tvořena členy družstva. Práva a povinnosti spojené s jejich členstvím v radě pro spolupráci vykonává za každého člena fyzická osoba, kterou k tomu člen družstva písemně zmocnil s tím, že počet těchto zmocněnců stanoví jednací řád rady pro spolupráci. Jednací řád rady pro spolupráci rovněž stanoví podrobnosti o jednání rady pro spolupráci, o organizaci jejích zasedání, způsob jejího rozhodování a další podrobnosti k její činnosti, včetně podrobnějšího vymezení její působnosti v rámci základní působnosti vymezené ve větě první. 2. Rada pro spolupráci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu rady pro spolupráci. 3. Rada pro spolupráci předkládá své návrhy a doporučení předsednictvu. Rada pro spolupráci dále posuzuje možnosti vzájemné spolupráce členů družstva a plní další úkoly vymezené jejím jednacím řádem. Rada pro spolupráci může předkládat své návrhy, náměty a doporučení také členské schůzi. 4. Jednání rady pro spolupráci je oprávněn účastnit se statutární orgán člena družstva a členové předsednictva.

12 Článek 31 Členové předsednictva a rady pro spolupráci 1. Funkční období členů předsednictva a členů rady pro spolupráci je tříleté. Zmocněnce členů předsednictva a členů rady pro spolupráci pro výkon práv a povinností v orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 určuje a písemné zmocnění uděluje a odvolává statutární orgán příslušného člena orgánu družstva. Zmocnění lze kdykoliv písemně odvolat se současným zmocněním uděleným jiné fyzické osobě. Zmocnění a odvolání zmocnění se trvale ukládá ve spisech dotčeného orgánu družstva a nabývá účinnosti dnem uvedeným v písemném zmocnění či odvolání zmocnění, nejdříve však dnem doručení družstvu. 2. Zmocněncem v orgánu družstva podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 nemůže být zaměstnanec družstva. 3. Členové orgánu družstva a jejich zmocněnci podle čl. 29 odst. 1 a 30 odst. 1 nesmějí na území České republiky zprostředkovávat konkurenční obchody družstva na vlastní účet nebo na účet třetích osob, ledaže se jedná o členy družstva nebo osoby s nimi spojené. Článek 32 Rozhodování v orgánech družstva 1. Orgány družstva rozhodují usnesením podle stanov. 2. Při hlasování má každý člen jeden hlas. 3. Hlasuje se veřejně. 4. Hlasuje se vždy na výzvu osoby řídící jednání orgánu družstva, a to zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli. 5. Předsednictvo se může se souhlasem obou svých členů usnášet i mimo svá řádná zasedání. V tomto případě musí být usnesení předloženo členem předsednictva (jeho zmocněncem), který projednání usnesení navrhuje, druhému členovi předsednictva (jeho zmocněnci) s uvedením lhůty pro vyjádření. Pro tento případ se hlasující považují za přítomné; ustanovení čl. 29 odst. 6 zůstává nedotčeno.

13 VII. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 33 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především z podnikatelské činnosti nebo z dalších zdrojů. 2. Dosažený zisk používá družstvo přednostně ke splnění svých daňových povinností a k tvorbě fondů podle stanov a usnesení členské schůze. 3. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, popřípadě na způsobu úhrady ztráty, se usnáší členská schůze. 4. Členové mají právo na podíl ze zisku ve výši schválené členskou schůzí. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců od přijetí usnesení členské schůze o schválení řádné účetní závěrky a schválení rozdělení zisku za podmínek dle 40 zákona o obchodních korporacích. Článek 34 Fondy družstva 1. Družstvo při svém vzniku zřídilo nedělitelný fond ve výši 10% součtu základního členského vkladu všech členů. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině součtu základního členského vkladu všech členů. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy družstva. 3. Členská schůze může rozhodnout o vyšších přídělech do nedělitelného fondu, než je uvedeno v odst. 1, jakož i o vyšší tvorbě nedělitelného fondu. 4. Družstvo vytváří rezervní fond, který slouží ke krytí případných ztrát z hospodaření družstva. O tvorbě dalších fondů rozhoduje členská schůze. 5. Bližší podmínky použití fondů určuje svým usnesením předsednictvo. Článek 35 Řádná účetní závěrka 1. Družstvo je povinno sestavit za každé účetní období účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení zisku, popř. s návrhem na úhradu ztráty je předsednictvo povinno předložit k projednání členské schůzi.

14 Článek 36 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. Podíl člena družstva na zisku se stanoví jako podíl celkového zisku určeného k rozdělení a počtu členů družstva, jejichž členství trvalo po celé období, za které byl rozdělovaný zisk dosažen. 2. Ztráta se uhrazuje přednostně z nerozděleného zisku minulých let, z rezervního fondu a případně z dalších fondů tvořených ze zisku po zdanění. Nelze-li tímto způsobem uhradit celou ztrátu, navrhne další postup předsednictvo. VIII. ZÁNIK DRUŽSTVA Článek Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující, c) rozhodnutím soudu. 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být osvědčeno veřejnou listinou. 4. Usnesení členské schůze o přeměně družstva musí být schváleno v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. O přeměnách obchodních společností a družstev. 5. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy družstva postupně v tomto pořadí: a) splacené základní členské vklady, b) splacené další členské vklady. 6. Pokud prostředky nestačí, uspokojí se nároky v příslušné skupině, v níž již nelze vypořádat všechny nároky v celé výši, poměrně. 7. Pokud po vypořádání podle odst. 5 nebude rozdělen celý likvidační zůstatek, rozdělí se jeho zbytek mezi členy v družstvu v poměru, v jakém se rozděluje podíl na zisku /viz. čl. 36 odst. 1/.

15 IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích ve smyslu jeho 777 odst. 5 jako celku. 2. Pokud je nebo se stane některé ustanovení stanov neplatné, nebude tím žádným způsobem dotčena platnost stanov jako celku. Členská schůze nahradí neplatné ustanovení při svém nejbližším dalším zasedání takovým ustanovením, které bude odpovídat hospodářským zájmům družstva a jeho členů.

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více