S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo"

Transkript

1 Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo I. Úvodní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva (1) Obchodní firma je Bytové družstvo Psohlavec 1498/57, družstvo (dále jen družstvo ). (2) Sídlem družstva je Praha 4 Braník, Psohlavců 1498/57, PSČ (3) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, vložka 4947 ze dne 13. září 2000, IČ družstva ) Družstvo se zakládá na dobu neurčitou za účelem: a) uskutečnění privatizace domu č.p v Praze 4 Braník, Psohlavců 57 a koupě souvisejícího pozemku, b) následné správy a provozu uvedeného domu, a c) přípravy převodu bytů do vlastnictví členů družstva a svojí další následnou transformaci. (5) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, pokud stanovy neurčují jinak /čl. 7 písm. g)/. (6) Základním dokumentem družstva jsou tyto stanovy. Článek 2 Základní kapitál družstva (1) Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem základních členských vkladů. Výše zapisovaného základního kapitálu činí ,- Kč. Základní členský vklad činí 750,- Kč a je splatný společně se zápisným ve výši 500,- Kč do 15 dnů ode dne konání ustavující členské schůze. (2) Další členský vklad odpovídá poměrné části kupní ceny domu. Jeho výše je odvozena od velikosti užívaného bytu jako poměr podlahové plochy bytu (započitatelná plocha jednotlivých bytů byla pro tyto účely stanovena podle 3 odst. 1 vyhlášky č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který má člen družstva v nájmu ke dni založení družstva, ke kupní ceně domu. (3) Členové uhradí další členský vklad ve výši 25% z kupní ceny domu na účet družstva v termínu stanoveném představenstvem družstva. Pokud tak neučiní, členství v družstvu nevzniká a zápisné ani základní členský vklad se v tomto případě nevrací. Zbývající část dalšího členského vkladu ve výši 75% z kupní ceny domu členové družstva splácí v měsíčních splátkách na účet družstva vždy do 10. dne každého měsíce.

2 Článek 3 Předmět činnosti družstva (1) Činnost družstva je založena a vázána na družstevní vlastnictví domu, bytů, nebytových prostor, souvisejícího pozemku a ostatním majetku družstva. (2) Předmět činnosti družstva spočívá zejména v: a) koupi domu, b) pronájmu bytů i nebytových prostor členům družstva, popřípadě i jiným fyzickým či právnickým osobám, c) zabezpečení služeb souvisejících s nájmem a pronájmem bytů i nebytových prostor včetně jejich hrazení, zálohování a vyúčtování, d) provádění či zajištění údržby a opravy domu, jeho rekonstrukci a modernizaci, popřípadě i nebytových prostor a v rozsahu stanoveném těmito stanovami i bytů, pokud to není povinností člena družstva nebo fyzické či právnické osoby, e) řešení sporů, které vzniknou v souvislosti s užíváním bytových i nebytových prostor, pokud se fyzická či právnická osoba na družstvo obrátí, f) podnikání podle živnostenského zákona, g) přípravě převodu bytů do osobního vlastnictví členům družstva. (3) Družstvo dále zejména zabezpečuje: a) vedení členské evidence /jméno a příjmení, datum narození, adresa člena družstva (při společném členství data obou), datum vzniku členství, výše podílu na základním kapitálu družstva, výše splaceného členského vkladu a data platby, označení bytu, ke kterému má člen právo bydlení, datum zániku členství, výše a datum vyplacení vypořádacího podílu/, b) pojištění majetku, c) úpravu odměňování členů představenstva a kontrolní komise družstva, d) vedení nebo způsob vedení pasportů domu, nebytových prostor a evidence ploch bytů, e) zpracování plánů oprav a údržby, f) zabezpečení dodávky tepla a teplé vody, g) kontrolu přenosných hasících přístrojů a ostatních protipožárních zařízení, ve společných prostorách, h) revizi rozvodů elektřiny, plynu, hromosvodů, výtahů a dalších elektrických zařízení. II. Členství v družstvu Článek 4 Vznik členství (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným ve smyslu ustanovení 221 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ). Počet členů s právem hlasovacím nepřesáhne počet bytů v domě, které má družstvo ve vlastnictví. (2) Členství v družstvu vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva dnem přijetí za člena družstva na základě písemné přihlášky, c) převodem členství a přechodem členství, d) děděním a popř. dalšími způsoby, pokud tak stanoví zákon. (3) Členem družstva mohou být pouze fyzické osoby.

3 (4) Při založení družstva se členem družstva může stát pouze fyzická osoba, která je oprávněným uživatelem bytu a splnila podmínky zakládajícího člena (zaplatila zápisné, základní členský vklad apod.). Členství vzniká dnem vzniku družstva. (5) Za trvání družstva vzniká členství a) přijetím za člena na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje členská schůze družstva na základě návrhu představenstva družstva na nejbližší schůzi. Písemná přihláška zejména obsahuje jméno, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, závazek k úhradě zápisného, vstupního vkladu nového člena, dalšího vkladu apod. Dnem přijetí je den, kdy byla na účet družstva převedena stanovená částka (zápisné a vstupní vklad nového člena). Tato částka musí být převedena na účet družstva ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení kladného rozhodnutí členské schůze žadateli. Pokud se tak nestane, členství v družstvu nevznikne. V případě vzniku členství obdrží nový člen potvrzení o svém členství. Toto potvrzení musí družstvo vystavit a členovi družstva předat nejpozději do 15-ti pracovních dnů po vzniku členství, b) převodem členství na nečlena družstva. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu smlouvou nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu, nebo dnem pozdějším, je-li to smlouvou stanoveno. Tytéž účinky nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena družstva o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, c) převodem členství na člena družstva. Převod práv a povinností může člen družstva převést na jiného člena družstva pouze se souhlasem představenstva družstva. Tento souhlas se nevyžaduje v případě, že je převod uskutečňován mezi příbuznými. Naopak, představenstvo nemůže souhlas udělit v případě, že by se jeden člen družstva stal držitelem více než tří členských podílů, d) děděním členského podílu. Smrtí člena přechází členský podíl na - manžela (manželku), jde-li o případ, kdy jsou členy družstva manželé společ-ně, v ostatních případech - dědice, který byl určen usnesením soudu a požádá družstvo o členství. (6) Společné členství manželů: a) při vzniku družstva se manželé stávají společnými členy družstva a současně i společnými uživateli bytu, b) za trvání (existence) družstva vznikne-li jednomu z manželů právo na členství v družstvu, stává se současně členem družstva i druhý manžel. Článek 5 Zánik členství (1) Členství v družstvu zaniká a) smrtí člena družstva, b) převodem práv a povinností spojených s členstvím, c) písemnou dohodou, d) vystoupením z družstva, e) zánikem družstva, f) vyloučením z družstva, g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízené exekuce.

4 (2) Vystoupením člena na základě písemného oznámení zaniká členství v družstvu dnem uvedeným v oznámení. Pokud není v písemném oznámení uveden den zániku členství, končí členství v družstvu tři měsíce po té, co družstvo uvedené oznámení obdrželo. (3) Člen družstva může být z družstva vyloučen, jestliže a) opětovně a přes výstrahu porušuje povinnosti člena družstva stanovené zákonem či stanovami; v tomto smyslu se za porušení povinností považuje zejména neplacení stanovených splátek či jiných plateb, pronájem bytu bez souhlasu představenstva družstva apod., b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, majetku družstva, nebo proti jinému členu družstva. (4) O vyloučení, které musí být členovi písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi, odvolání má odkladný účinek. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. (5) O odvolání rozhoduje členská schůze za podmínek podle článku 12 odst. 6. Konečné rozhodnutí o vyloučení člena podléhá soudnímu přezkoumání za podmínek podle 231 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. (6) Pokud dojde k zániku členství v družstvu na základě písemné dohody, vyloučením člena družstva nebo vystoupením člena družstva z družstva, zaniká i právo užívání bytu. III. Práva a povinnosti členů družstva Článek 6 Práva členů družstva (1) Člen družstva má zejména právo : a) podílet se na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů družstva, c) předkládat návrhy týkající se činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami, stížnostmi a návrhy na orgány družstva, d) na uzavření smlouvy na užívání bytu (pokud jde o člena družstva, který se stal členem družstva při vzniku družstva, má nárok na to, aby byla uzavřena smlouva na užívání toho bytu, který v daný okamžik užívá), e) na roční vyúčtování zálohově hrazených plateb spojených s užíváním bytu, f) nahlížet do zápisů členských schůzí včetně usnesení a příloh, g) na obdržení potvrzení o členství v družstvu, h) aby s ním, v případě, že bude rozhodnuto o využití nebytových prostor domu, byla přednostně uzavřena smlouva o užívání těchto prostor nebo jejich části s tím, že to neznamená právo na výhodnější podmínky pronájmu ve srovnáním s nečleny družstva, i) aby s ním bydleli a užívali společné prostory příbuzní a osoby, které s členem družstva žijí ve společné domácnosti, j) být přítomen jednání orgánů družstva, bude-li jednáno o něm nebo o uživatelích jeho bytu, k) pronajmout družstevní byt nebo jeho část další osobě za podmínek, že - pronájem bude sjednán písemně, - pronájem bude pouze na dobu určitou ne delší jednoho roku s tím, že může být prodloužen za stejných podmínek, - náležitosti smlouvy mimo jiné stanoví, že nájemce nemůže byt dále pronajímat,

5 - nájemce bude dodržovat stanovená pravidla užívání bytu a společných prostor v rozsahu platném pro členy družstva, - odpovědnost za škody ponese, pokud je neuhradí nájemce bytu, člen družstva. (2) Práva člena družstva nemohou být užívána tak, aby omezovala práva jiného člena družstva. Článek 7 Povinnosti členů družstva Člen družstva má zejména tyto povinnosti : a) dodržovat stanovy družstva a rozhodnutí orgánů družstva, b) splatit základní členský vklad a další členský vklad, c) oznamovat představenstvu družstva písemně změny týkající se osob a jejich počtu, které s ním bydlí ve společné domácnosti, a to do 15 dnů ode dne změny, d) umožnit, na základě rozhodnutí představenstva, zjištění technického stavu bytu, provedení oprav v bytě, prováděné na základě rozhodnutí orgánů družstva apod., e) ve stanoveném rozsahu platit stanovené platby, zejména splácení kupní ceny domu a přilehlého pozemku, platby do fondu na opravu a údržbu domu, a to v termínech stanovených členskou schůzí, f) sdělovat družstvu stavební úpravy v bytě, které podléhají oznamovací povinnosti podle stavebního zákona a žádat o souhlas představenstvo družstva v případech stavebních změn v bytě, které podléhají souhlasu stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to před oznámením nebo podáním žádosti stavebnímu úřadu, g) podílet se poměrnou částí na úhradu případné ztráty družstva, a to až do výše svého členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu nového člena. Pokud by jedna fyzická osoba měla, v souladu se stanovami, více členských vkladů, pak do výše součtu všech vkladů, které vlastní, h) účastnit se členských schůzí družstva, i) užívat společné prostory domu způsobem obvyklým s tím, že jiná forma užívání může být realizována pouze se souhlasem představenstva družstva. IV. Užívání bytu a domu a související úkony Článek 8 Užívání bytu (1) Členství v družstvu je spojeno s výlučným právem užívání určitého bytu, popřípadě může být vázáno i jinými podmínkami, stanoví-li tak zákon, stanovy družstva nebo případě členská schůze v rámci a mezích zákona a stanov družstva. (2) Právo užívání konkrétního bytu se při vzniku družstva váže u každého zakládajícího člena na byt, který je oprávněn v době založení družstva užívat, při přistoupení nového člena pak uvedené právo vyplývá z dohody člena družstva s družstvem. (3) Družstvo je povinno zajistit členu družstva nebo nájemci bytu nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu a zajišťovat opravy bytu v rozsahu stanoveném právním předpisem (s výjimkou drobných oprav podle 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník). Jde zejména o opravu a výměnu vodovodních, odpadních, elektrických, plynových a topných stoupaček, stanovených měřidel, rozvodů v bytě, výměnu oken a vstupních dveří do bytu, opravu vnějších nátěrů vstupních dveří a údržbua opravy společných prostor a zařízení domu. (4) Člen družstva i nájemce bytu je povinen převzatý byt udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání, včas provádět a na své náklady hradit opravy v rozsahu stanoveném

6 zvláštním předpisem. Opravy a údržba bytu v rozsahu stanoveném tímto článkem se nezapočítávají do členského podílu. (5) Člen družstva i nájemce bytu je povinen dodržovat domovní řád. (6) Potřeby oprav a úprav v bytě podle článku 3 je družstvo povinno písemně, nejde-li o si tuaci, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, oznámit členu družstva nebo nájemci bytu. Člen družstva, popřípadě nájemce je povinen písemně, nejde-li o situaci, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, oznámit družstvu a dalším členům družstva nebo nájemcům bytu ty opravy, které se mohou dotknout řádného a nerušeného užívání bytů. (7) Člen družstva nebo nájemce bytu je povinen odstranit na vlastní náklady závady a poškození, které způsobil sám nebo osoby, které s ním užívají byt. Pokud tak neučiní, zajistí odstranění závad nebo poškození družstvo na náklady člena družstva nebo uživatele bytu. (8) Člen družstva může v bytě podnikat pouze po předchozím souhlasu představenstva družstva. Tento souhlas může být odepřen pouze tehdy, pokud by činnost související s podnikáním mohla rušit ostatní členy družstva nebo nájemce bytu v řádném a nerušeném užívání bytu. Podmínky pro podnikání musí být stanoveny v dohodě s družstvem. (9) Člen družstva, který dosud neuhradil členský vklad, může pronajmout byt nebo jeho část třetí osobě pouze s písemným souhlasem představenstva družstva. Po udělení tohoto souhlasu pak musí předložit do 10 dnů od uzavření smlouvy s nájemcem bytu tuto smlouvu a na účet družstva odvádět 5% z nájemní smlouvy. (10) Pokud nájemce bytu není členem družstva, byt nemá ve vztahu k nájemníkovi charakter družstevního bytu a práva a povinnosti nájemců bytu budou stanovena v nájemních smlouvách. Nájemce bytu je povinen platit ve stanovených termínech nájemné za užívání bytu a úhradu skutečně vynaložených nákladů družstva, vynaložených na užívání bytu v souvislosti se správou domu. (11) Člen družstva je povinen platit úhradu za jeho užívání a dále pak částku určenou na dotaci fondu na opravu a údržbu domu. (12) Záloha na úhradu za užívání bytu nájemcem a případně další platby a úhrada za užívání bytu člena družstva a případně další platby se hradí vždy nejpozději k 10. každého měsíce. Vyúčtování se provádí vždy nejpozději do tří měsíců od doby, kdy budou vynaložené náklady družstvu známy, nejpozději však do 6 měsíců následujícího kalendářního roku. (13)Pokud nedojde ve stanoveném termínu k úhradě nájemného nebo úhrady za užívání bytu členem družstva, pak platí nájemce nebo člen družstva za každý započatý týden 3% dlužné částky, nejméně však 500,- Kč. Ve zvlášť odůvodněných případech může představenstvo tuto pokutu nájemci bytu nebo členu družstva uvedenou částku prominout. Proti rozhodnutí představenstva družstva se lze odvolat k členské schůzi. (14)Člen družstva je povinen spolu se zálohou na úhradu za užívání bytu platit i splátky členského podílu. Článek 9 Výměna družstevního bytu (1) Se souhlasem představenstva družstva může člen družstva uzavřít dohodu o výměně družstevního bytu. Souhlas i dohoda musí být v písemné formě. Dohoda obsahuje i vypořádání finančních závazků. Odepře-li družstvo bez závažných důvodů dát souhlas s výměnou bytu, může se dotčená osoba obrátit s žalobou k soudu. (2) Představenstvo družstva nemůže odmítnout dát souhlas k výměně družstevního bytu v případě, že člen družstva uhradil družstvu veškeré finanční závazky. (3) Převod členských práv a povinností, jemuž předcházel postup podle odstavce 1 a 2 tohoto článku, nastává dnem uskutečněné výměny bytu.

7 Článek 10 Majetková účast člena v družstvu (1) Majetkovou účast člena družstva, nevyplývá-li z těchto stanov něco jiného, tvoří zápisné, základní členský vklad, resp. vstupní vklad nového člena, další členský vklad (majetková účast člena družstva na koupi domu a pozemku) a případně i majetkový podíl člena družstva na podnikání družstva. (2) Základní členský vklad pro zakládající členy družstva stanoví ustavující členská schůze (viz čl. 2 odst. 1). (3) Vstupní vklad nového člena stanoví členská schůze vždy v konkrétním případě. (4) Člen družstva se může podílet na činnosti družstva další majetkovou účastí. Výši, druh, způsob a lhůty pro tuto majetkovou účast stanoví v písemné dohodě představenstvo po předchozím souhlasu členské schůze. Smlouva mimo jiné obsahuje podíl takovéhoto člena na případném zisku či ztrátě, způsob vypořádání další majetkové účasti při ukončení této činnosti apod. Článek 11 Členský podíl (1) Členský podíl je majetková účast člena převyšující základní členský vklad, popřípadě vstupní vklad nového člena. Členský podíl odpovídá poměrné části celkové kupní ceny domu s příslušenstvím vypočtené podle podlahové plochy bytu, jehož je člen uživatelem. (2) Zálohový členský podíl určí členská schůze na návrh představenstva tak, aby výše součtu všech zálohových členských podílů kryla výši záloh na koupi domu. (3) Zvýšit zálohový členský podíl může, v případě nutnosti, pouze členská schůze. Ta pak i stanoví vedle jeho zvýšení i podíl na jednotlivé členy družstva a lhůtu pro úhradu stanovené částky. (4) Při zániku členství za trvání družstva má člen družstva nebo jeho dědic nárok na vypořádací podíl. Ten se určí poměrem splaceného členského vkladu člena družstva násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených roků jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Vypořádací podíl se hradí v penězích. Výplata vypořádacího členského podílu je vždy vázána na uvolnění družstevního bytu. (5) Vypořádací podíl se vyplácí takto: a) část odpovídající výši členského vkladu a 10% z majetkového podílu člena družstva je splatná do 90 dnů ode dne schválení řádné účetní závěrky za rok ukončení členství, b) zbývající část je splatná do jednoho roku ode dne schválení řádné účetní závěrky za rok ukončení členství. V. Orgány družstva Článek 12 Členská schůze (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Tvoří ji všichni členové družstva. Každý člen družstva má jeden hlas. Jsou-li členy družstva manželé, mají pouze jeden hlas (pokud se neshodnou, má se za to, že se zdrželi hlasování). Stejně je třeba postupovat v případě že by se členy družstva stalo v souvislosti s děděním více fyzických osob.

8 (2) Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Členská schůze musí být svolána nejméně jedenkrát za rok, nebo, požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo alespoň třetina všech členů družstva. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo kontrolní komisí, která požadovala svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. Není-li členská chůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na následující odstavec 6. (3) Den a místo konání členské schůze musí být členům družstva oznámeny písemnou pozvánkou s uvedením programu a případně i dalšími podkladovými materiály nejpozději 14 dnů před členskou schůzí. Písemná pozvánka bude vyvěšena na nástěnce družstva v přízemí domu a kopie pozvánky budou vhozeny do schránek jednotlivých nájemníků. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. (4) Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy družstva, b) volit a odvolávat členy představenstva družstva a kontrolní komise a volit a odvolávat předsedu družstva a předsedu kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) přijímat nové členy družstva, e) rozhodovat o - rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztrát, - zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva, - základních koncepčních otázkách rozvoje družstva, - splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, - výši úhrady za užívání bytu (o nájemném), - pronájmu bytu a nebytových prostor, - souhlasu s pronájmem bytu či nebytových prostor třetí osobě, - o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostí, ve které jsou byty nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem, - převodu bytu či nebytových prostor do majetku družstva podle zvláštního zákona, - odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva, stanoví-li tak zákon nebo stanovy družstva, f) schvalovat - zásady hospodaření s majetkem družstva, - statuty fondů a domovní řád, - výdaje družstva převyšující částku ,- Kč s tím, že toto omezení neplatí pro řešení havarijních situací.

9 (5) Členská schůze si může vyhradit rozhodování kterýchkoli otázek, které by jinak patřily do působnosti představenstva družstva. (6) Členská schůze je usnášeníschopná je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů družstva (jsou-li členy družstva manželé, pak se pro tyto potřeby počítají za jednoho člena). Usnesení je přijato, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů družstva s výjimkou případů uvedených v tomto článku v odstavci 4 písm. a) a písm. e) alinea čtvrtá a osmá a vyloučení člena družstva, kdy je potřeba k přijetí usnesení třípětinová většina všech členů družstva a případů uvedených v tomto článku v odstavci 4 písm. b) a písm. e) alinea desátá a písm. f), kdy je k přijetí usnesení potřebná třípětinová většina přítomných členů družstva. (7) Na členské schůzi se hlasuje aklamací, pokud členská schůze v konkrétním případě nerozhodne o jiném způsobu hlasování. (8) Člen družstva může být na jednání a při hlasování zastoupen na základě písemné plné moci, na níž je ověřen podpis podle zvláštních předpisů. Člen družstva může zastupovat nejvýše jednoho jiného člena družstva. (9) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje a) datum a místo konání členské schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté návrhy či námitky a výhrady členů družstev, pokud člen družstva žádá, aby se tak stalo. (10) Přílohu zápisu členské schůze tvoří a) seznam účastníků členské schůze, b) pozvánka na členskou schůzi, a c) další podklady pro jednání schůze, pokud tak tato schůze rozhodne. (11) Pokud má člen družstva zásadní námitky proti přijatým usnesením členské schůze a není-li mu vyhověno, může se do 30 dnů ode dne konání členské schůze obrátit na soud s žádostí o rozhodnutí o neplatnosti některého usnesení členské schůze, popřípadě s žádostí o neplatnosti konání členské schůze. Článek 13 Představenstvo družstva (1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, které je ze své činnosti odpovědno členské schůzi. Představenstvo má pět členů. Předsedu i členy představenstva volí členská schůze. Členové představenstva volí ze svého středu místopředsedu představenstva. (2) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud tak stanoví zákon nebo stanovy a nebo pokud si dané záležitosti nevyhradila k rozhodnutí členská schůze. (3) Představenstvo je voleno na funkční období tří let. Členové mohou být voleni opětovně. (4) Představenstvo je schopno jednat, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí představenstva je přijato, pokud pro něj hlasoval nadpoloviční počet členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. (5) Za představenstvo navenek jedná předseda a místopředseda a je-li to třeba podepisují i písemnosti. Předseda nebo místopředseda svolávají zasedání představenstva družstva, které se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. (6) Předseda představenstva organizuje a řídí činnost představenstva a řídí běžnou činnost družstva. (7) Členům představenstva přísluší za jejich činnost odměna, jejíž výši stanoví členská schůze. (8) Představenstvo plní i tyto další úkoly:

10 a) sestavuje řádnou účetní závěrku a předkládá ji členské schůzi ke schválení, b) vede členskou evidenci, c) odpovídá za vedení účetnictví a veškeré platby včetně platby daní, d) předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti, e) jedná ve věcech, kterými je pověří členská schůze. Uvedené činnosti může zabezpečit představenstvo přímo nebo může zjednat třetí osobu, která některé činnosti za představenstvo zabezpečí. (9) Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom volebním období blízcí příbuzní. Článek 14 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je tříčlenná. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a je odpovědna pouze členské schůzi. (2) Předsedu i členy kontrolní komise volí členská schůze. Členové komise volí ze svého středu místopředsedu kontrolní komise. (3) Kontrolní komisi svolává její předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. (4) Každému členovi komise náleží jeden hlas. Usnesení komise je přijato pokud pro něj hlasoval nadpoloviční počet členů kontrolní komise. (5) Kontrolní komise je volena na období tří let. Členové mohou být voleni opětovně. (6) Členům kontrolní komise přísluší za jejich činnost odměna, jejíž výši stanoví členská schůze. (7) Kontrolní komise zejména kontroluje - dodržování stanov družstva, - plnění usnesení členské schůze, - činnost předsedy a místopředsedy představenstva, má-li k tomu zmocnění členské schůze, - hospodaření družstva. (8) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce. VI. Hospodaření družstva Článek 15 Hospodaření družstva (1) Činnost družstva je financována z nájemného, příspěvků na správu, případně z podnikání či jiných zdrojů. (2) Členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky rozhodne o použití zisku. Zisk bude zpravidla použit do stanovených fondů, popřípadě k rozdělení mezi členy družstva. Podíl člena družstva na zisku se stanoví poměrem jeho splaceného členského vkladu ke splaceným členským vkladům všech členů družstva ke dni jednání členské schůze. (3) Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů. Pokud tyto prostředky nepostačují k úhradě ztráty, zatíží se vklady členů poměrem, ve kterém se vypočte jejich podíl na ztrátě.

11 (4) Vyúčtováním zjištěné přeplatky uhradí družstvo členům družstva nejpozději do 60 dnů po schválení vyúčtování členskou schůzí. V téže době je člen družstva povinen družstvu uhradit zjištěné nedoplatky. Článek 16 Nedělitelný fond (1) Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond se doplňuje každý rok nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, kdy výše tohoto fondu dosáhne částky, která se rovná polovině zapisovaného kapitálu družstva. Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen mezi členy družstva, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena družstva. (2) Fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva nebo pro doplnění fondu na opravu a údržbu domu (viz čl. 17 odst. 3). Článek 17 Fond na opravu a údržbu domu (1) Fond na opravu a údržbu domu se dlouhodobě vytváří pravidelným příspěvkem, který je součástí nájemného. Výši příspěvku stanoví členská schůze. Uvedený fond může být použit pouze na opravu nebo údržbu domu. (2) Nevyčerpaná část fondu na opravu a údržbu domu se převádí do následujícího kalendářního roku. (3) V případě nedostatku prostředků ve fondu na opravu a údržbu domu může být tento fond doplněn rozhodnutím členské schůze z nedělitelného fondu nebo tato schůze rozhodne o jiném způsobu jeho doplnění. (4) Způsob vedení a využití tohoto fondu stanoví členská schůze. VII. Zánik družstva Článek 18 Zánik družstva Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku likvidací nebo bez likvidace. Článek 19 Závěrečná ustanovení (1) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obchodním, příp. občanským zákoníkem. (2) Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí dne 23. května 2000 a změněny a doplněny členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a nabývají účinnosti dnem schválení.

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více