B Y T O V É H O D R U Ž S T V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B Y T O V É H O D R U Ž S T V A"

Transkript

1 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A Článek I. Základní ustanovení 1. Založení Bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne oprávněnými nájemci bytů domu v Domažlické ulici čp.1479/10, Praha 3, v souladu s ustanovením 221 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. Datem vzniku družstva je den jeho zápisu do obchodního rejstříku. 2. Název a sídlo firmy Firma přijala název "Bytové družstvo Domažlická 10" (dále jen družstvo) a pod tímto názvem se zapisuje do obchodního rejstříku. Sídlo firmy je Praha 3, PSČ , Domažlická čp Právní postavení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zakoupení bytového domu čp s pozemkem č.2046 v katastrálním území Žižkov Domažlická 10 a zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení. Družstvo je právnickou osobou a spravuje se právem České republiky. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 4. Právní forma: družstvo. Článek II. Předmět činnosti Předmětem činnosti družstva je zajišťování správy a provozu bytového fondu a společných částí domu, zajišťování služeb spojených s bydlením a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: a) zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů a společných prostor v domě, b) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu a společných častí domu včetně pozemku, c) zabezpečování hospodaření a správy bytového fondu a společných částí domu, včetně pozemku, zejména po stránce právní, finanční a účetní, d) zabezpečování provozu domu a provádění kontrol jeho technického stavu, e) pronájem uvolněných bytů a uzavírání nájemních smluv, f) vedení členské evidence, g) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou členům družstva z platných právních předpisů. Účelem této činnosti není dosažení zisku. Článek III. Členství v družstvu 1. Členství zakládajícího člena vznikne, pokud podá písemnou přihlášku do družstva, osobně se zúčastní ustavující schůze družstva, nebo pověří písemnou plnou mocí zastupováním určenou osobu, zaváže se na ní k splacení vstupního vkladu, který je tvořen zápisným do družstva a základním členským vkladem, ve výši dle stanov a zaplatí do 15 dnů od konání ustavující členské schůze částku odpovídající vstupnímu vkladu člena družstva. 2. Zakládajícími členy družstva mohou být jen oprávnění a řádní nájemci v domě v Domažlické ulici čp. 1479, Praha 3 za splnění podmínek čl. III. odst. 3. těchto stanov. 1

2 3. Členem družstva se může stát zletilá fyzická osoba i osoba právnická, která se družstvu zavázala plnit veškeré povinnosti člena družstva podle čl. VI. a platit členské vklady podle čl. VII. těchto stanov. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a těchto stanov vzniká členství: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem členství podle článku IV. těchto stanov, nebo d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 4. Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu. 5. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů s jediným členským podílem a jedním hlasem na členské schůzi. 6. O přihlášce žadatele o členství v družstvu je představenstvo družstva povinno rozhodnout do 1 měsíce od převzetí přihlášky a žadatele písemně vyrozumět bez zbytečných průtahů.. Článek IV. Převod členství 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 3. Při převodu členských práv a povinností v družstvu přechází na nabyvatele právo na uzavření smlouvy o nájmu k bytu, jehož užívání je spojeno s výkonem převáděných členských práv a povinností v družstvu. 4. Při převodu členství nevzniká právo na vypořádací podíl podle článku VIII. těchto stanov. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou. Článek V. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemným oznámením o převodu členských práv a povinností v družstvu podle čl. IV. bodu 2 těchto stanov, b) písemnou dohodou, c) vystoupením, d) vyloučením, e) prohlášením konkursu na majetek člena, f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, i) zánikem družstva. 2. Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. 3. Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností. 4. Vystoupením zaniká členství v družstvu uplynutím tří měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. 2

3 5. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu představenstva porušuje členské povinnosti. Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje na návrh představenstva členská schůze. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 6. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 7. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen právo na vypořádací podíl podle čl. VIII. těchto stanov. 8. Právoplatným vyloučením člena z družstva zaniká zároveň jeho nájemní vztah k družstevnímu bytu. Článek VI. Práva a povinnosti členů družstva 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje, d) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, e) na vyjádření k finančnímu plánu družstva a k roční účetní uzávěrce. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) uhradit zápisné a základní členský vklad ve stanovené výši a lhůtě, b) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, užívat byt zejména k bytovým účelům, c) platit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně, d) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše majetkové účasti v družstvu, e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád společných prostor, předpisy o požární ochraně a hygieně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, f) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu, g) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti ke způsobu užívání bytu, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, h) oznamovat družstvu včas všechny závady v bytě, popř. ve společných prostorách, i) upozorňovat orgány družstva na závady vzniklé na spravovaném majetku, jakož i chování a činnosti družstevní majetek poškozující, a podle svých možností a schopností působit proti jejich šíření, j) udržovat byt v provozuschopném stavu a hradit ze svého náklady spojené s běžnou údržbou a drobnými úpravami v bytě, k) členská schůze může z technických nebo estetických důvodů stanovit jednotná pravidla upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu, které je člen povinen respektovat, l) při provádění prací na vybavení bytu, které ovlivňují uživatele jiných bytů (omezení dodávky médií,dočasný zábor chodeb, uzavření vody či plynu) včas a vhodným způsobem projednat rozsah ovlivnění s těmito uživateli. 3. Člen družstva odpovídá za jednání a chování všech osob užívajících jeho byt nebo jen část jeho bytu stejnou měrou jako za jednání své vlastní. 4. Nepostará-li se člen o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena samo a požadovat od něj náhradu vynaložených nákladů. 5. Člen družstva je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které se mají hradit z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 3

4 6. Člen družstva je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena na závady a poškození tyto odstranit a požadovat od něj náhradu vynaložených prostředků. 7. Člen družstva nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Při povolené stavební úpravě je pak povinen provádět průběžně úklid společných prostor a zajistit si odvoz odpadu na své náklady. 8. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Článek VII. Zdroje financování družstva Zdroje financování majetku a nákladů družstva tvoří: základní kapitál, nedělitelný fond, pořizovací fond, fond na financování údržby, oprav a investic (fond oprav), krátkodobá záloha a nájemné od nečlenů družstva. 1. Zapisovaný základní kapitál Zapisovaný základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů. a) Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč. b) Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí 2.500,- Kč. Při založení družstva je základní členský vklad splatný do 15-ti dnů ode dne konání ustavující schůze družstva, v ostatních případech je základní členský vklad splatný s přihláškou do družstva. Družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství do 30-ti dnů od vydání rozhodnutí o nepřijetí za člena družstva. c) Základní kapitál se zvyšuje přijetím nových členů nebo další majetkovou účastí členů; snižuje se ukončením členství v družstvu. Základní kapitál nesmí klesnout pod ,- Kč. 2. Nedělitelný fond Družstvo při svém vzniku zřizuje ze zákona nedělitelný fond ve výši 10-ti % zapisovaného základního kapitálu a doplňuje jej 10-ti % ročního čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu. Prostředky nedělitelného fondu se použijí na běžná vydání, případně k úhradě ztráty družstva. Nelze jej za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy a při výpočtu vypořádacího podílu se k němu nepřihlíží. 3. Pořizovací fond Pořizovací fond se tvoří z dalších členských vkladů peněžního plnění členů družstva s tím, že prostředky fondu se použijí výlučně na koupi domu čp.1479 s pozemkem č.2046 v katastrálním území Žižkov Domažlická 10. Tento podíl se skládá: a) z jednorázového vkladu ve výši 25 % majetkové účasti člena na koupi uvedeného domu s pozemkem; tento vklad splatí člen na účet družstva do 30 dnů po podpisu příslušné kupní smlouvy, b) z 60-ti bezúročných splátek zbývajících 75 % majetkové účasti člena na uvedené koupi v průběhu 5-ti let po nabytí platnosti příslušné kupní smlouvy. 4. Fond na financování údržby, oprav a investic (fond oprav) Fond se vytváří pravidelným měsíčním příspěvkem družstevníků. Prostředky nevyčerpané v běžném roce se převádí do roku příštího. Tyto prostředky nejsou součástí členského podílu a nepodléhají vypořádání při zániku členství. Příspěvek do fondu oprav se skládá: a) z jednorázového jednotného vkladu člena ve výši 1 000,- Kč splatného na účet družstva do 30-ti dnů po podpisu příslušné kupní smlouvy; u nových následně přijatých členů družstva do 15-ti dnů po přijetí, b) z pravidelných měsíčních vkladů, jejichž výše podléhá schválení členské schůze, c) z mimořádných příspěvků, jejichž výše podléhá schválení členské schůze. 5. Krátkodobá záloha Krátkodobá záloha je tvořena pravidelným příspěvkem, který je součástí nájemného a zahrnuje: a) zálohu na pojištění domu 4

5 b) zálohu na daň z nemovitosti c) zálohu na spotřebu el.energie ve společných částech a zařízeních domu, odvoz domovního odpadu, úklid společných prostor, mzdové a ostatní osobní náklady pracovníků v domě, ostatní služby d) zálohu na dodávku studené vody e) příspěvek na členství v SMBD f) příspěvek na správu družstva, který je jednotný a jeho výše podléhá schválení členské schůze Krátkodobé zálohy podléhají ročnímu vyúčtování. 6. Další ustanovení o členských vkladech a) Vstupní vklad člena do družstva je tvořen souhrnem zápisného (1.500,-Kč) a základního členského vkladu (2.500,-Kč) a jeho výše činí 4.000,-Kč. b) K členským vkladům a zálohám uvedeným v bodě 2, 4 a 5 tohoto článku se nepřihlíží při určení výše vypořádacího podílu ( 233, odst. 3 obchodního zákoníku) c) Členské vklady, uvedené v bodech 3 a 4b) a zálohy uvedené v bodě 5a) a 5b) tohoto článku se diferencují podle velikostí bytů d) Nedoplatky za služby podle bodu 5 tohoto článku musí uživatel bytu zaplatit do 15 dnů po doručení vyúčtování; odvolání nemá odkladný účinek. e) Za prodlení plateb členských vkladů, jakož i za prodlení plateb podle bodů 4 a 5 tohoto článku je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení podle platných právních předpisů. Opakované prodlení může být podkladem pro posouzení návrhu na vyloučení člena podle článku V. těchto stanov. Článek VIII. Vypořádání členského podílu při zániku členství 1. Nárok na vypořádací podíl vznikne bývalému členu nebo jeho dědicům při zániku jeho členství za trvání družstva. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní uzávěrka vztahuje. 3. Od vypořádacího podílu družstvo odečte své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Tohoto nároku se může dosavadní člen nebo jeho dědic domáhat pouze po vyklizení bytu, nestane-li se nájemcem ve vztahu k družstvu. Vypořádací podíl se hradí v českých korunách. 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Článek IX. Orgány družstva 2. Funkční období volených orgánů je tříleté. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán jeho odstoupení projednal, nejdéle však po uplynutí 3 měsíců od oznámení úmyslu. 3. Členská schůze 3.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a do její působnosti patří a) přijímat a měnit stanovy a organizační normy a směrnice družstva, 5

6 b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou roční účetní uzávěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát, schvalovat statuty fondů, e) rozhodovat o výši a změně výše základního členského vkladu a zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty;takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodnutí týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem, j) schvalovat výši příspěvků do fondu oprav a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu a dalších příspěvků souvisejících s činností družstva k) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu l) rozhodovat o podmínkách přijetí nových členů (výše členských vkladů) m) rozhodovat o vyloučení z družstva a odvolání proti vyloučení z družstva n) jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku o) schvalovat finanční plán družstva p) rozhodovat o všech otázkách, které si vyhradí 3.2. Jednání členské schůze svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou za rok Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů družstva nebo kontrolní komise, a to do 30 dnů od doručení výzvy. Jestliže představenstvo nesvolá schůzi do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách, zaslaných nejpozději 10 dnů před zahájením členské schůze Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných. Souhlasu více než 2/3 všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle čl. IX odst písm. a), b), f), g), k) 3.6. Svolání náhradní členské schůze se řídí 239, odst. 8. obchodního zákoníku Při hlasování má každý člen jeden hlas. Manželé, společní členové družstva, mají rovněž jeden hlas. Člen družstva může zmocnit svého zástupce, aby jej na schůzi zastupoval O způsobu hlasování se rozhodne na členské schůzi. Rozhodování o přijetí a vyloučení člena na členské schůzi se provádí zásadně tajným hlasováním Členská schůze projednává odvolání proti rozhodnutí představenstva Usnesení členské schůze může být zrušeno soudem za podmínek stanovených obchodním zákoníkem O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 3.12.Přílohu zápisu tvoří prezenční listina účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápisy z členských schůzí se archivují nejméně tři roky. 8. Představenstvo družstva 4.1. Představenstvo družstva je statutárním a výkonným orgánem družstva. Tvoří jej tři členové Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Za představenstvo jedná navenek předseda nebo představenstvem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis dvou členů představenstva K platnosti zvolení členů představenstva členskou schůzí je zapotřebí souhlasu více než 2/3 všech členů družstva Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci členské schůze nebo pokud si rozhodování v určitých věcech členská schůze nevyhradila, rozhoduje představenstvo. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá mu za svoji činnost. Představenstvo svolává jeho předseda nebo pověřený člen představenstva Nesvolá-li v dohodnutých lhůtách představenstvo předseda, může tak učinit místopředseda, nebo jeho další člen (členové) Představenstvo zejména: a) jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze nebo si je schůze nevyhradila b) svolává členskou schůzi, připravuje podklady pro její jednání a řídí a organizuje jednání 6

7 c) rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o způsobu rozúčtování úhrad za služby pro jednotlivé členy družstva a nájemce, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno zvláštním předpisem, např. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu d) odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní uzávěrky a předkládá ji členské schůzi ke schválení e) odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení, apod. f) sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb g) při zajišťování oprav a rekonstrukcí uplatňuje výběrové řízení s cílem minimalizovat výdaje družstva a s průběhem řízení jeho vyhodnocením seznamuje členy družstva h) činí opatření k zajištění úhrady dluhů členů družstva i nájemců na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, případně domu jako celku, a záloh na služby; uplatňuje při zdržení plateb poplatky z prodlení, při dlouhodobém nehrazení vymáhání soudní cestou, ev. návrhů na zrušení členství v družstvu a vypovězení nájemní smlouvy 4.8. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování členů představenstva d) námitky členů představenstva proti rozhodnutí představenstva, kteří požádali o jejich zaprotokolování 4.9. Člen představenstva odpovídá za škody, které způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím představenstva, z jehož plnění vznikla družstvu škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí Představenstvo může bez souhlasu členské schůze rozhodovat o vynaložení finančních částek pouze do výše ,- Kč. 5. Kontrolní komise 5.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, který kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů Kontrolní komisi tvoří pět členů. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem představenstva Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu Kontrolní komise kontroluje zejména: a) dodržování stanov a právních předpisů b) plnění usnesení členské schůze 5.5. Vyjadřuje se k hospodaření družstva, roční účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát Kontrolní komise je oprávněna požadovat od členů všechny doklady a informace, jež považuje za potřebné. Stejné právo má vůči představenstvu. Představenstvo družstva i jednotlivý členové jsou povinni tyto informace a doklady poskytnout Kontrolní komise se schází nejméně jednou za tři měsíce Zprávy o výsledku kontrol předkládá představenstvu a sama je oprávněna navrhovat nápravná opatření.pokud představenstvo zjištěné nedostatky neodstraní, je kontrolní komise oprávněna svolat členskou schůzi V případě, že zjistí komise závažné nedostatky, požádá o svolání členské schůze tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti. Článek X. Úhrada ztráty družstva Případná ztráta družstva bude hrazena: 1. Náhradou škody členem, který ji družstvu způsobil, a to buď v dohodnuté výši nebo ve výši stanovené soudem. 2. Použitím nedělitelného fondu. 3. Splacením částí dosud nesplaceného členského vkladu před lhůtou splatnosti ve výši schválené členskou schůzí. Po dosažení vyrovnané bilance hospodaření a dosažení zisku budou tyto předčasně splacené částky časově vypořádány. 4. V odůvodněných případech zvláštním vkladem členů ve výši schválené členskou schůzí. Po dosažení vyrovnané bilance hospodaření a dosažení zisku budou tyto předčasně splacené částky časově vypořádány. 7

8 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Článek XI. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno, e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno. 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. Člen družstva, který se změnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. Ustanovení 220u odst. 3 se použije přiměřeně, a to i při změně právní formy na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost. 5. Průběh likvidace družstva upravuje obchodní zákoník. Článek XII. Společná ustanovení 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručena nebo oznámena. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem. 2. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí. Počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Článek XIII. Závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním a občanským zákoníkem v platném znění včetně navazujících právních norem. 2. Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí dne a nabývají své účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. 8

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997 jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 Bytové družstvo Rybárna 382 Budovatelů bl. 382/3077, Most ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo Rybárna 382 (dále jen družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Část první: Základní pojmy I. Poslání a právní postavení družstva II. Obchodní firma a sídlo družstva III. Předmět činnosti družstva IV. Zapisovaný základní kapitál

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Článek 1 Obecná ustanovení Tyto Stanovy (dále jen Stanovy ) jsou základním dokumentem družstva a mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze družstva za podmínek stanovených

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Základní ustanovení Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1171 Ulice: ak. Heyrovského Obec: Hradec Králové Dále jen společenství Přijalo název: Společenství

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO. I Základní ustanovení

STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO. I Základní ustanovení STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO I Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo přijalo obchodní firmu: Šumen bytové družstvo. 2. Sídlo má na adrese Šumenská 3226/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3. Právní forma právnické

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ Předmět činnosti

Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ Předmět činnosti Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ 198 00 Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Část I. Základní ustanovení článek l. 1. Firma: Bytové družstvo Nikoly Tesly 3 2. Sídlo: Praha 6, Nikoly Tesly 3,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ------------------------------------------------------------------------ 1.1.Bytové družstvo Bubenská 1160/13 (dále jen družstvo ) je právnickou

Více

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva 5D čl. 1. Základní ustanovení 1. Bytové družstvo 5D (dále též družstvo) vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 3.1.1994. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku,

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2000, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou S T A N O V Y družstva s obchodní firmou SBD Rybníčky II družstvo (IČ 26265940) Hlava první Článek 1 Základní ustanovení 1. Tato právnická osoba je družstvem, které zajišťuje bytové potřeby svých členů

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 I Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo obchodní jméno "Bytové družstvo Jasmínová 2695, se sídlem Jasmínová č.p. 2695, 106 00 Praha 10. Článek

Více