Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován."

Transkript

1 Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné zákony a nařízení. Filosofie naší společnosti, Takeda-ismus, však přikazuje více, budeme jednat férovým a čestným způsobem a při zachování nejvyšších etických standardů v rámci všech našich obchodních činností. Prosazování nejvyšších etických standardů má přednost před vším ostatním. Celosvětový kodex chování společnosti Takeda (tento kodex chování ), který je založen na duchu Takedaismu, je navržen tak, aby nám pomohl dělat věci správně, a splňovat tak nejvyšší etické standardy tím, že nám poskytuje poradenství v určitých klíčových oblastech. Tento kodex chování platí pro všechny ředitele, pracovníky ve vedoucím postavení a zaměstnance všech společností skupiny Takeda, a tudíž používání termínu my v rámci tohoto kodexu chování je definováno tak, že zahrnuje všechny takové jednotlivce. Tento kodex chování nemůže pokrýt všechny situace nebo všechny platné místní zákony a nařízení, a tudíž každá společnost skupiny Takeda může přijmout svůj vlastní místní kodex obsahující ustanovení tohoto kodexu chování a zahrnující dodatečné standardy. Přesto by neměly tyto místní kodexy zahrnovat jakékoliv ustanovení, které je ve střetu s tímto kodexem chování nebo je méně přísné. Každá společnost skupiny Takeda zajistí, že si všichni zaměstnanci přečtou, pochopí tento kodex chování nebo místní kodex (připadáli v úvahu) a budou se jím řídit. Od všech ředitelů, pracovníků ve vedoucím postavení a zaměstnanců se očekává, že pochopí, budou dodržovat a zavedou tento kodex chování a místní kodex (připadá-li v úvahu) do svých každodenních obchodních aktivit. Každé porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu) může mít za následek disciplinární postih v souladu s místním pracovním právem. Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Poctivý obchod a bezúhonnost 1. Bezpečnost výrobků a kvalita / protidrogové zákony a předpisy Bezpečnost pacienta je pro společnost Takeda nejvyšší prioritou. V rámci našich výzkumných, vývojových, výrobních, skladovacích, distribučních a následných marketingových činností budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení, včetně oznamování bezpečnostních informací, které je určeno k zajištění bezpečnosti a kvality farmaceutických výrobků. Také budeme dodržovat naše interní směrnice a standardy provozních postupů, které jsou určeny k tomu, aby chránily bezpečnost pacienta a zajistily kvalitu výrobků. Jako příklad: (i) V našich výzkumných, vývojových a následných marketingových činnostech budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně osvědčených laboratorních postupů, správné klinické praxe a správné farmakovigilanční praxe, a zajistíme, že všechny výsledky výzkumu a vývoje, včetně výsledků klinických hodnocení, jsou přesně zaznamenány a jsou prosty jakékoli falzifikace a manipulace. 1

2 (ii) Při výrobě výrobků budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně správných výrobních praxí, a budeme provádět odpovídající kontrolu kvality napříč všemi výrobními postupy. (iii) V rámci našich skladovacích a distribučních činností budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně správné distribuční praxe. 2. Reklama/propagace Společnost Takeda se zavázala dodržovat všechny platné zákony, nařízení a odvětvové kodexy upravující propagační činnosti a reklamu a bude provádět tyto činnosti vhodným a etickým způsobem. Budeme se řídit platnými postupy společnosti, které jsou určeny tak, aby zajistily, že naše propagační informace a reklama splňují regulační požadavky a jsou přesné, vyvážené, čestné, podpořené vědeckými důkazy a nejsou nepravdivé a zavádějící. Nebudeme propagovat naše výrobky pro konkrétní použití v zemi, dokud není vydán nezbytný souhlas s marketingem pro toto použití v příslušné zemi. 3. Vztahy se zdravotníky Společnost Takeda se zavázala dodržovat při spolupráci se zdravotníky všechny platné zákony, nařízení a odvětvové kodexy (včetně Kodexu farmaceutických marketingových praktik IFPMA (Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací) a jiných kodexů vytvořených regionálními a místními oborovými sdruženími). Nebudeme poskytovat, nabízet nebo slibovat žádné peníze, zboží, pohoštění, dary nebo cokoli jiného hodnotného jako pobídku nebo odměnu za příznivé nakládání s našimi výrobky. Když budeme pořizovat poradenské služby, služby poradních orgánů nebo jiné služby od zdravotníků, bude pro to existovat legitimní obchodní potřeba a za poskytnuté služby nezaplatíme více než odpovídající tržní cenu. 4. Protikorupční/protiúplatkářská ustanovení Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení zakazující podplácení vládních činitelů, stejně jako všechny platné zákony a nařízení zakazující podplácení zahraničních vládních činitelů. V některých zemích jsou zaměstnanci nemocnic a jiných institucí poskytujících veřejné služby nebo financovaných nebo regulovaných vládními institucemi považováni pro potřeby protikorupčních zákonů za vládní činitele. Dále některé země zakazují podplácení, a to dokonce i zaměstnanců v soukromém sektoru. Budeme také dodržovat takovéto zákony a nařízení. Nebudeme poskytovat, nabízet nebo slibovat jakýkoliv úplatek (včetně peněz, zboží, pohoštění, darů nebo čehokoli jiného hodnotného), a to přímo nebo nepřímo, vládním činitelům nebo zahraničním vládním činitelům. Kromě toho nebudeme poskytovat platbu nebo výhody zaměstnancům soukromého sektoru za účelem jejich ovlivnění a získání nebo zachování obchodní výhody. Také zajistíme, že ti, kteří jednají naším jménem, jako jsou naši zástupci, se do nezapojí korupčních praktik. 2

3 5. Zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony Budeme dodržovat všechny platné zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony ve všech zemích, kde podnikáme. Budeme dodržovat zejména následující: (i) Nebudeme si vyměňovat informace s konkurenty o cenách, produkci, kapacitě, volbě zákazníků ani si nebudeme vyměňovat žádné další konkurenční informace a neuzavřeme jakékoliv dohody o těchto záležitostech (jako je stanovování cen, rozdělování trhů a smluvené nabídky). (ii) Nebudeme se účastnit setkání obchodních sdružení nebo jiných setkání s konkurenty, kde budeme očekávat, že takováto výměna informací nebo dohody budou vyžadovány. Pokud konkurent nadnese takové otázky, ukončíme rozhovor nebo požádáme předsedajícího zasedání nebo zprostředkovatele zasedání, aby byl rozhovor ukončen, a pokud rozhovor ukončen nebude, ihned odejdeme ze zasedání. V případě takovéhoto rozhovoru se ihned poradíme s právním oddělením našeho závodu nebo s naším právním poradcem. (iii) Nebudeme uvalovat nezákonná cenová omezení opětovného prodeje na velkoobchodní prodejce, distributory, držitele licence, prodejní agentury ani na žádné jiné strany. 6. Regulace mezinárodního obchodu Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení v rámci exportu a importu výrobků, materiálů, strojního zařízení, technologií a dalších položek. Zejména v některých zemích je export zboží nebo technologií přísně regulován vládou kvůli obavám o národní bezpečnost. Zaměstnanci odpovědní za export a/nebo import zboží nebo technologií se sami seznámí s těmito zákony a nařízeními. Ochrana majetku/informací 7. Aktiva společnosti Budeme chránit finance, majetek a jiná aktiva společnosti Takeda a budeme je využívat výlučně pro účely vykonávání svých povinností ve společnosti Takeda a nezpronevěříme nebo nedefraudujeme je pro svou potřebu ani pro žádnou třetí stranu. Nebudeme se domáhat ani neumožníme podvodné náhrady výloh. Kromě toho budeme prosazovat adekvátní a efektivní používání počítačů a jiných systémů IT a nebudeme je používat nezákonným a nepatřičným způsobem nebo pro osobní potřeby, kromě nahodilého použití povoleného platnými směrnicemi společnosti. Nebudeme instalovat na naše počítače neschválený software nebo zařízení, jako je software na sdílení souborů, což znamená riziko neúmyslně odhalených informací třetím stranám. 3

4 8. Důvěrné informace / duševní vlastnictví (1) Důvěrné informace Během pracovního poměru a po jeho skončení budeme zachovávat a chránit všechny důvěrné informace, včetně obchodních tajemství a obchodních a technických informací o společnosti Takeda a jejích výrobcích, a nebudeme nezákonným způsobem prozrazovat takové informace jakékoli třetí straně ani nebudeme používat takové informace k jakémukoli jinému účelu než k výkonu svých povinností ve společnosti Takeda. Dokonce i v rámci společnosti Takeda nebudeme používat takové informace k jiným účelům, než je výkon našich povinností, a nesdělíme takové informace jiné osobě, než těm, kteří potřebují takové informace znát pro výkon svých povinností. (2) Práva k duševnímu vlastnictví Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vlastněnému, vyvíjenému nebo získanému společností Takeda prostřednictvím výzkumných, vývojových nebo jiných aktivit (včetně patentů, designu, autorských práv, ochranných známek, know-how, dat a technických znalostí) jsou důležitými aktivy společnosti Takeda. Budeme pečlivě chránit duševní vlastnictví společnosti Takeda a plně budeme spolupracovat při vytváření, ochraně, správě a obhajobě práv k duševnímu vlastnictví společnosti Takeda. (3) Důvěrné informace jiných Společnost Takeda respektuje důvěrné informace třetích stran. Nebudeme proto získávat takové informace nelegálními a neetickými metodami, a to ani nepřímo, ani prostřednictvím využívání služeb agenta, ani nezákonně nesdělíme takové informace jakékoli třetí straně, ani takové informace nezpronevěříme. Kromě toho nebudeme usilovat o důvěrné informace od jiných zaměstnanců společnosti Takeda týkající se jejich předchozích zaměstnavatelů. (4) Práva k duševnímu vlastnictví jiných Společnost Takeda respektuje práva třetích stran k duševnímu vlastnictví. Nebudeme proto zcizovat nebo porušovat práva třetích stran k duševnímu vlastnictví. 9. Osobní informace / ochrana údajů Zásadou společnosti Takeda je respektovat soukromou povahu osobních informací. (Osobní informace jsou informace, které lze použít k určení totožnosti konkrétního jedince podle jména, data narození nebo jiného popisu obsaženého v takových informacích. Mohou zahrnovat být informace o zaměstnancích, pacientech, subjektech klinických studií, lékařích, zaměstnancích zákazníků a dalších.) Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se ochrany osobních informací v zemích, kde podnikáme. Přestože se tyto zákony a nařízení liší země od země, budeme minimálně dodržovat následující: (i) Budeme shromažďovat osobní informace pouze pro legitimní obchodní účely a zákonnými prostředky a nebudeme sdělovat nebo používat osobní informace pro jiné účely než k legitimnímu obchodnímu účelu nebo tak, jak je vyžadováno zákonem. (ii) Budeme chránit osobní informace přiměřenými bezpečnostními opatřeními vůči náhodné ztrátě nebo zničení nebo neoprávněnému přístupu, používání, upravování nebo prozrazení. 4

5 Záznamy společnosti, sdělení a transakce s cennými papíry 10. Záznamy společnosti Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se účetnictví společnosti. Budeme přesně a řádně zaznamenávat všechny transakce v účetních knihách v souladu s všeobecně uznávanými účetními principy a nebudeme vytvářet žádné falešné nebo nepravé zápisy. Budeme udržovat interní kontrolní systémy, abychom zajistili, že všechny transakce jsou přesně a řádně zaznamenány. 11. Zveřejňování Společnost Takeda se zavázala sdělovat investorům informace o společnosti včas a přesně. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se zveřejňování finančních informací. Všichni zaměstnanci zapojení do zveřejňování se sami seznámí s těmito zákony a nařízeními a směrnicemi společnosti. 12. Obchodování zasvěcených osob Budeme dodržovat všechny zákony a nařízení o cenných papírech, které omezují obchodování zasvěcených osob. Pokud se při vykonávání našich povinností ve společnosti Takeda dozvíme závažné informace neveřejné povahy týkající se společnosti Takeda nebo jiné společnosti obchodující se společností Takeda, nebudeme nakupovat nebo prodávat cenné papíry společnosti Takeda nebo jiné společnosti, a to ani na svůj vlastní účet, ani jménem společnosti Takeda nebo prostřednictvím druhých, ani nebudeme poskytovat takové závažné informace neveřejné povahy druhým, dokud nebudou veřejně sděleny v souladu s platnými zákony, nařízeními a postupy společnosti. Závažné informace neveřejné povahy jsou jakékoliv neveřejné informace, které by mohly mít závažný vliv na rozhodnutí investorů prodat nebo nakoupit cenné papíry. Příklady mohou zahrnovat vydání akcií, zpětnou koupi akcií, fúze a akvizice, komercializaci nových výrobků, pokrok nebo neúspěch klinických hodnocení a významné změny ve finančních prognózách. Pracoviště 13. Střet zájmů Budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Takeda a vyhneme se činnosti nebo situaci, která může být v konfliktu se zájmy společnosti Takeda. Pokud existuje nějaká skutečná nebo potenciální situace, kdy jsou naše osobní zájmy ve sporu se zájmy společnosti Takeda, poradíme se se svým manažerem předtím, než učiníme nějaké kroky, a potom budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Takeda. Vztahy s dodavateli a zákazníky Budeme vybírat dodavatele a zákazníky na základě spravedlivých a objektivních standardů a bez nadržování nebo preferencí založených na jakémkoli osobním vztahu. 5

6 Pohoštění a dary Nebudeme přijímat nebo žádat od dodavatelů, zákazníků nebo jiných osob, se kterými obchodujeme, nezákonné nebo nepřiměřené výhody (včetně peněz, zboží, pohoštění, darů nebo čehokoli hodnotného). Finanční nebo zaměstnanecké podíly Bez povolení společnosti Takeda nebudeme mít žádné podstatné finanční podíly nebo se nebudeme účastnit činností jakéhokoli konkurenta nebo skutečného nebo potenciálního dodavatele nebo zákazníka. Personální otázky V personálních otázkách budeme jednat nestranně a čestně a nebudeme upřednostňovat zaměstnance na základě osobních vztahů při řešení personálních záležitostí, jako jsou nábor zaměstnanců, ohodnocení, převedení nebo povýšení. 14. Respekt k diverzitě / bez diskriminace či obtěžování Společnost Takeda respektuje diverzitu a osobní důstojnost svých zaměstnanců. Směrnice společnosti Takeda zakazuje diskriminaci nebo obtěžování založené na národnosti, rase, barvě pleti, víře, náboženství, pohlaví, věku, postižení nebo jiném zákonem chráněném stavu. Nebudeme se účastnit sexuálního ani jiného obtěžování nebo jiného chování, které by mohlo vytvořit nepřátelské pracovní prostředí. Společnost Takeda přijímá příslušná opatření, aby zabránila takové diskriminaci a obtěžování. 15. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců Společnost Takeda se zavázala poskytnout svým zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Životní prostředí 16. Společnost Takeda se zavázala minimalizovat dopad svých výrobků a provozů na životní prostředí. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se ochrany životního prostředí a prevence nehod v rámci všech našich obchodních aktivit. Oznámení o možném porušení kodexu 17. Máme osobní odpovědnost pomáhat při plnění cílů tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), a to dodržováním všech jeho ustanovení, zabráněním porušení a oznámením všech domnělých porušení. Máme povinnost vznést obavu o čemkoliv, o čem si myslíme, že může být porušením nebo potenciálním porušením tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu). 6

7 Zásadou společnosti Takeda je, že: požaduje, aby zaměstnanci, kteří v dobré víře věří, že kterýkoliv zaměstnanec nebo člen managementu společnosti Takeda porušil tento kodex chování nebo místní kodex (připadá-li v úvahu), jakýkoliv zákon nebo směrnici společnosti, oznámili možné porušení; provede okamžité vyšetřování domnělého porušení a přijme příslušné nápravné opatření a/nebo disciplinární postih; zakazuje jakékoli odvetné kroky vůči zaměstnancům společnosti Takeda za oznámení domnělého porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), jakéhokoliv zákona nebo směrnice společnosti učiněné v dobré víře, i když následné vyšetřování prokáže, že zpráva byla neodůvodněná. Pokud budeme mít podezření na možné porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), jakéhokoliv zákona nebo směrnice společnosti, měli bychom kontaktovat kohokoli z níže uvedených: svého manažera, jiného zaměstnance managementu v našem závodě, svého manažera lidských zdrojů, personál odpovědný za dodržování předpisů, personál našeho právního oddělení, naši horkou linku pro dodržování předpisů (je-li v našem závodě k dispozici). 7

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Kodex chování partnerů

Kodex chování partnerů Kodex chování partnerů I. Úvod Ve společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) spolupracujeme s našimi partnery tak, abychom podnikání provozovali s vášní pro naše zákazníky a produkty, respektem k jednotlivcům

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Prohlášení Udržitelnost, čestnost a dobré podnikové řízení - jsou klíčovými prvky naší etické kultury, ze kterých vychází postoje vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům,

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku.

Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Transfer pricing Jedna z nejdůležitějších daňových otázek u nadnárodních společností. Týká se cen (zboží, služby) za které prodává sdruženému podniku. Pokyn D-258 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran 1. Právní a společenská odpovědnost Třetí strany, se kterými společnost Euromedic podniká, mohou mít významný vliv na společnost Euromedic

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ

KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ Skupina Alltub dbá na nejvyšší možnou míru mravní integrity Skupiny a každé její pobočky nebo přidružené součásti ( Skupina Alltub, Alltub nebo Skupina ), zaměstnanců,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Kodex etického nákupu. Vodafone Power to you

Kodex etického nákupu. Vodafone Power to you Kodex etického nákupu Vodafone Power to you ROZSAH Všechny smlouvy Vodafone Czech Republic a.s. o nákupu s dodavateli. SMĚRNICE 1. Úvod 1.1 Tento kodex etického nákupu ( kodex ) stanoví povinnosti dodavatele

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5 ETICKÝ KODEX Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Sp. zn.: 102-026/2016 Autor: Správní rada Datum schválení: 29. 6. 2016 Verze: 2. Razítko a podpis: JUDr. Petr Kožmín předseda správní

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Společnost Lear Corporation Kodex jednání a etiky v hospodářském styku

Společnost Lear Corporation Kodex jednání a etiky v hospodářském styku Společnost Lear Corporation Kodex jednání a etiky v hospodářském styku Obsah Poselství od Matta Simonciniho 3 Přehled společnosti 44 Vize a mise Úvod do našeho kodexu 5 66 Dodržování zákonů a předpisů

Více

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Preambule Český svaz neslyšících sportovců, z.s., (dále ČSNS) se hlásí k etice deaflympismu ICSD a EDSO, která má své základy v historii deaflympismu a

Více

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodex chování Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Dopis od Jeffa Edwardse Předseda a výkonný ředitel Vážený člene týmu Cooper Standard, s radostí si Vám dovoluji představit aktualizovaný

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky skupiny BorsodChem Červen 2009 1. CÍL POLITIKY Podrobný popis fungování horké linky, jasné vymezení odpovědností a kompetencí, popis vyšetřování

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines Business Conduct Guidelines sivantos.com Naše Business Conduct Guidelines stanovují etický a právní rámec pro rozhodování naší organizace nejen jako celku, ale i jednotlivých pracovníků. Obsahují základní

Více

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ OSNOVA A. ROVINA MEZINÁRODNÍHO EKONOMICKÉHO PRÁVA - DEFINICE - MULTILATERÁLNÍ ÚPRAVA - BILATERÁLNÍ ÚPRAVA B. ZACHÁZENÍ C. OCHRANA

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Podnikový protikorupční program

Podnikový protikorupční program Podnikový protikorupční program Úvod V návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP), který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více