Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován."

Transkript

1 Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné zákony a nařízení. Filosofie naší společnosti, Takeda-ismus, však přikazuje více, budeme jednat férovým a čestným způsobem a při zachování nejvyšších etických standardů v rámci všech našich obchodních činností. Prosazování nejvyšších etických standardů má přednost před vším ostatním. Celosvětový kodex chování společnosti Takeda (tento kodex chování ), který je založen na duchu Takedaismu, je navržen tak, aby nám pomohl dělat věci správně, a splňovat tak nejvyšší etické standardy tím, že nám poskytuje poradenství v určitých klíčových oblastech. Tento kodex chování platí pro všechny ředitele, pracovníky ve vedoucím postavení a zaměstnance všech společností skupiny Takeda, a tudíž používání termínu my v rámci tohoto kodexu chování je definováno tak, že zahrnuje všechny takové jednotlivce. Tento kodex chování nemůže pokrýt všechny situace nebo všechny platné místní zákony a nařízení, a tudíž každá společnost skupiny Takeda může přijmout svůj vlastní místní kodex obsahující ustanovení tohoto kodexu chování a zahrnující dodatečné standardy. Přesto by neměly tyto místní kodexy zahrnovat jakékoliv ustanovení, které je ve střetu s tímto kodexem chování nebo je méně přísné. Každá společnost skupiny Takeda zajistí, že si všichni zaměstnanci přečtou, pochopí tento kodex chování nebo místní kodex (připadáli v úvahu) a budou se jím řídit. Od všech ředitelů, pracovníků ve vedoucím postavení a zaměstnanců se očekává, že pochopí, budou dodržovat a zavedou tento kodex chování a místní kodex (připadá-li v úvahu) do svých každodenních obchodních aktivit. Každé porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu) může mít za následek disciplinární postih v souladu s místním pracovním právem. Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Poctivý obchod a bezúhonnost 1. Bezpečnost výrobků a kvalita / protidrogové zákony a předpisy Bezpečnost pacienta je pro společnost Takeda nejvyšší prioritou. V rámci našich výzkumných, vývojových, výrobních, skladovacích, distribučních a následných marketingových činností budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení, včetně oznamování bezpečnostních informací, které je určeno k zajištění bezpečnosti a kvality farmaceutických výrobků. Také budeme dodržovat naše interní směrnice a standardy provozních postupů, které jsou určeny k tomu, aby chránily bezpečnost pacienta a zajistily kvalitu výrobků. Jako příklad: (i) V našich výzkumných, vývojových a následných marketingových činnostech budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně osvědčených laboratorních postupů, správné klinické praxe a správné farmakovigilanční praxe, a zajistíme, že všechny výsledky výzkumu a vývoje, včetně výsledků klinických hodnocení, jsou přesně zaznamenány a jsou prosty jakékoli falzifikace a manipulace. 1

2 (ii) Při výrobě výrobků budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně správných výrobních praxí, a budeme provádět odpovídající kontrolu kvality napříč všemi výrobními postupy. (iii) V rámci našich skladovacích a distribučních činností budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně správné distribuční praxe. 2. Reklama/propagace Společnost Takeda se zavázala dodržovat všechny platné zákony, nařízení a odvětvové kodexy upravující propagační činnosti a reklamu a bude provádět tyto činnosti vhodným a etickým způsobem. Budeme se řídit platnými postupy společnosti, které jsou určeny tak, aby zajistily, že naše propagační informace a reklama splňují regulační požadavky a jsou přesné, vyvážené, čestné, podpořené vědeckými důkazy a nejsou nepravdivé a zavádějící. Nebudeme propagovat naše výrobky pro konkrétní použití v zemi, dokud není vydán nezbytný souhlas s marketingem pro toto použití v příslušné zemi. 3. Vztahy se zdravotníky Společnost Takeda se zavázala dodržovat při spolupráci se zdravotníky všechny platné zákony, nařízení a odvětvové kodexy (včetně Kodexu farmaceutických marketingových praktik IFPMA (Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací) a jiných kodexů vytvořených regionálními a místními oborovými sdruženími). Nebudeme poskytovat, nabízet nebo slibovat žádné peníze, zboží, pohoštění, dary nebo cokoli jiného hodnotného jako pobídku nebo odměnu za příznivé nakládání s našimi výrobky. Když budeme pořizovat poradenské služby, služby poradních orgánů nebo jiné služby od zdravotníků, bude pro to existovat legitimní obchodní potřeba a za poskytnuté služby nezaplatíme více než odpovídající tržní cenu. 4. Protikorupční/protiúplatkářská ustanovení Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení zakazující podplácení vládních činitelů, stejně jako všechny platné zákony a nařízení zakazující podplácení zahraničních vládních činitelů. V některých zemích jsou zaměstnanci nemocnic a jiných institucí poskytujících veřejné služby nebo financovaných nebo regulovaných vládními institucemi považováni pro potřeby protikorupčních zákonů za vládní činitele. Dále některé země zakazují podplácení, a to dokonce i zaměstnanců v soukromém sektoru. Budeme také dodržovat takovéto zákony a nařízení. Nebudeme poskytovat, nabízet nebo slibovat jakýkoliv úplatek (včetně peněz, zboží, pohoštění, darů nebo čehokoli jiného hodnotného), a to přímo nebo nepřímo, vládním činitelům nebo zahraničním vládním činitelům. Kromě toho nebudeme poskytovat platbu nebo výhody zaměstnancům soukromého sektoru za účelem jejich ovlivnění a získání nebo zachování obchodní výhody. Také zajistíme, že ti, kteří jednají naším jménem, jako jsou naši zástupci, se do nezapojí korupčních praktik. 2

3 5. Zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony Budeme dodržovat všechny platné zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony ve všech zemích, kde podnikáme. Budeme dodržovat zejména následující: (i) Nebudeme si vyměňovat informace s konkurenty o cenách, produkci, kapacitě, volbě zákazníků ani si nebudeme vyměňovat žádné další konkurenční informace a neuzavřeme jakékoliv dohody o těchto záležitostech (jako je stanovování cen, rozdělování trhů a smluvené nabídky). (ii) Nebudeme se účastnit setkání obchodních sdružení nebo jiných setkání s konkurenty, kde budeme očekávat, že takováto výměna informací nebo dohody budou vyžadovány. Pokud konkurent nadnese takové otázky, ukončíme rozhovor nebo požádáme předsedajícího zasedání nebo zprostředkovatele zasedání, aby byl rozhovor ukončen, a pokud rozhovor ukončen nebude, ihned odejdeme ze zasedání. V případě takovéhoto rozhovoru se ihned poradíme s právním oddělením našeho závodu nebo s naším právním poradcem. (iii) Nebudeme uvalovat nezákonná cenová omezení opětovného prodeje na velkoobchodní prodejce, distributory, držitele licence, prodejní agentury ani na žádné jiné strany. 6. Regulace mezinárodního obchodu Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení v rámci exportu a importu výrobků, materiálů, strojního zařízení, technologií a dalších položek. Zejména v některých zemích je export zboží nebo technologií přísně regulován vládou kvůli obavám o národní bezpečnost. Zaměstnanci odpovědní za export a/nebo import zboží nebo technologií se sami seznámí s těmito zákony a nařízeními. Ochrana majetku/informací 7. Aktiva společnosti Budeme chránit finance, majetek a jiná aktiva společnosti Takeda a budeme je využívat výlučně pro účely vykonávání svých povinností ve společnosti Takeda a nezpronevěříme nebo nedefraudujeme je pro svou potřebu ani pro žádnou třetí stranu. Nebudeme se domáhat ani neumožníme podvodné náhrady výloh. Kromě toho budeme prosazovat adekvátní a efektivní používání počítačů a jiných systémů IT a nebudeme je používat nezákonným a nepatřičným způsobem nebo pro osobní potřeby, kromě nahodilého použití povoleného platnými směrnicemi společnosti. Nebudeme instalovat na naše počítače neschválený software nebo zařízení, jako je software na sdílení souborů, což znamená riziko neúmyslně odhalených informací třetím stranám. 3

4 8. Důvěrné informace / duševní vlastnictví (1) Důvěrné informace Během pracovního poměru a po jeho skončení budeme zachovávat a chránit všechny důvěrné informace, včetně obchodních tajemství a obchodních a technických informací o společnosti Takeda a jejích výrobcích, a nebudeme nezákonným způsobem prozrazovat takové informace jakékoli třetí straně ani nebudeme používat takové informace k jakémukoli jinému účelu než k výkonu svých povinností ve společnosti Takeda. Dokonce i v rámci společnosti Takeda nebudeme používat takové informace k jiným účelům, než je výkon našich povinností, a nesdělíme takové informace jiné osobě, než těm, kteří potřebují takové informace znát pro výkon svých povinností. (2) Práva k duševnímu vlastnictví Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vlastněnému, vyvíjenému nebo získanému společností Takeda prostřednictvím výzkumných, vývojových nebo jiných aktivit (včetně patentů, designu, autorských práv, ochranných známek, know-how, dat a technických znalostí) jsou důležitými aktivy společnosti Takeda. Budeme pečlivě chránit duševní vlastnictví společnosti Takeda a plně budeme spolupracovat při vytváření, ochraně, správě a obhajobě práv k duševnímu vlastnictví společnosti Takeda. (3) Důvěrné informace jiných Společnost Takeda respektuje důvěrné informace třetích stran. Nebudeme proto získávat takové informace nelegálními a neetickými metodami, a to ani nepřímo, ani prostřednictvím využívání služeb agenta, ani nezákonně nesdělíme takové informace jakékoli třetí straně, ani takové informace nezpronevěříme. Kromě toho nebudeme usilovat o důvěrné informace od jiných zaměstnanců společnosti Takeda týkající se jejich předchozích zaměstnavatelů. (4) Práva k duševnímu vlastnictví jiných Společnost Takeda respektuje práva třetích stran k duševnímu vlastnictví. Nebudeme proto zcizovat nebo porušovat práva třetích stran k duševnímu vlastnictví. 9. Osobní informace / ochrana údajů Zásadou společnosti Takeda je respektovat soukromou povahu osobních informací. (Osobní informace jsou informace, které lze použít k určení totožnosti konkrétního jedince podle jména, data narození nebo jiného popisu obsaženého v takových informacích. Mohou zahrnovat být informace o zaměstnancích, pacientech, subjektech klinických studií, lékařích, zaměstnancích zákazníků a dalších.) Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se ochrany osobních informací v zemích, kde podnikáme. Přestože se tyto zákony a nařízení liší země od země, budeme minimálně dodržovat následující: (i) Budeme shromažďovat osobní informace pouze pro legitimní obchodní účely a zákonnými prostředky a nebudeme sdělovat nebo používat osobní informace pro jiné účely než k legitimnímu obchodnímu účelu nebo tak, jak je vyžadováno zákonem. (ii) Budeme chránit osobní informace přiměřenými bezpečnostními opatřeními vůči náhodné ztrátě nebo zničení nebo neoprávněnému přístupu, používání, upravování nebo prozrazení. 4

5 Záznamy společnosti, sdělení a transakce s cennými papíry 10. Záznamy společnosti Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se účetnictví společnosti. Budeme přesně a řádně zaznamenávat všechny transakce v účetních knihách v souladu s všeobecně uznávanými účetními principy a nebudeme vytvářet žádné falešné nebo nepravé zápisy. Budeme udržovat interní kontrolní systémy, abychom zajistili, že všechny transakce jsou přesně a řádně zaznamenány. 11. Zveřejňování Společnost Takeda se zavázala sdělovat investorům informace o společnosti včas a přesně. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se zveřejňování finančních informací. Všichni zaměstnanci zapojení do zveřejňování se sami seznámí s těmito zákony a nařízeními a směrnicemi společnosti. 12. Obchodování zasvěcených osob Budeme dodržovat všechny zákony a nařízení o cenných papírech, které omezují obchodování zasvěcených osob. Pokud se při vykonávání našich povinností ve společnosti Takeda dozvíme závažné informace neveřejné povahy týkající se společnosti Takeda nebo jiné společnosti obchodující se společností Takeda, nebudeme nakupovat nebo prodávat cenné papíry společnosti Takeda nebo jiné společnosti, a to ani na svůj vlastní účet, ani jménem společnosti Takeda nebo prostřednictvím druhých, ani nebudeme poskytovat takové závažné informace neveřejné povahy druhým, dokud nebudou veřejně sděleny v souladu s platnými zákony, nařízeními a postupy společnosti. Závažné informace neveřejné povahy jsou jakékoliv neveřejné informace, které by mohly mít závažný vliv na rozhodnutí investorů prodat nebo nakoupit cenné papíry. Příklady mohou zahrnovat vydání akcií, zpětnou koupi akcií, fúze a akvizice, komercializaci nových výrobků, pokrok nebo neúspěch klinických hodnocení a významné změny ve finančních prognózách. Pracoviště 13. Střet zájmů Budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Takeda a vyhneme se činnosti nebo situaci, která může být v konfliktu se zájmy společnosti Takeda. Pokud existuje nějaká skutečná nebo potenciální situace, kdy jsou naše osobní zájmy ve sporu se zájmy společnosti Takeda, poradíme se se svým manažerem předtím, než učiníme nějaké kroky, a potom budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Takeda. Vztahy s dodavateli a zákazníky Budeme vybírat dodavatele a zákazníky na základě spravedlivých a objektivních standardů a bez nadržování nebo preferencí založených na jakémkoli osobním vztahu. 5

6 Pohoštění a dary Nebudeme přijímat nebo žádat od dodavatelů, zákazníků nebo jiných osob, se kterými obchodujeme, nezákonné nebo nepřiměřené výhody (včetně peněz, zboží, pohoštění, darů nebo čehokoli hodnotného). Finanční nebo zaměstnanecké podíly Bez povolení společnosti Takeda nebudeme mít žádné podstatné finanční podíly nebo se nebudeme účastnit činností jakéhokoli konkurenta nebo skutečného nebo potenciálního dodavatele nebo zákazníka. Personální otázky V personálních otázkách budeme jednat nestranně a čestně a nebudeme upřednostňovat zaměstnance na základě osobních vztahů při řešení personálních záležitostí, jako jsou nábor zaměstnanců, ohodnocení, převedení nebo povýšení. 14. Respekt k diverzitě / bez diskriminace či obtěžování Společnost Takeda respektuje diverzitu a osobní důstojnost svých zaměstnanců. Směrnice společnosti Takeda zakazuje diskriminaci nebo obtěžování založené na národnosti, rase, barvě pleti, víře, náboženství, pohlaví, věku, postižení nebo jiném zákonem chráněném stavu. Nebudeme se účastnit sexuálního ani jiného obtěžování nebo jiného chování, které by mohlo vytvořit nepřátelské pracovní prostředí. Společnost Takeda přijímá příslušná opatření, aby zabránila takové diskriminaci a obtěžování. 15. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců Společnost Takeda se zavázala poskytnout svým zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Životní prostředí 16. Společnost Takeda se zavázala minimalizovat dopad svých výrobků a provozů na životní prostředí. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se ochrany životního prostředí a prevence nehod v rámci všech našich obchodních aktivit. Oznámení o možném porušení kodexu 17. Máme osobní odpovědnost pomáhat při plnění cílů tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), a to dodržováním všech jeho ustanovení, zabráněním porušení a oznámením všech domnělých porušení. Máme povinnost vznést obavu o čemkoliv, o čem si myslíme, že může být porušením nebo potenciálním porušením tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu). 6

7 Zásadou společnosti Takeda je, že: požaduje, aby zaměstnanci, kteří v dobré víře věří, že kterýkoliv zaměstnanec nebo člen managementu společnosti Takeda porušil tento kodex chování nebo místní kodex (připadá-li v úvahu), jakýkoliv zákon nebo směrnici společnosti, oznámili možné porušení; provede okamžité vyšetřování domnělého porušení a přijme příslušné nápravné opatření a/nebo disciplinární postih; zakazuje jakékoli odvetné kroky vůči zaměstnancům společnosti Takeda za oznámení domnělého porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), jakéhokoliv zákona nebo směrnice společnosti učiněné v dobré víře, i když následné vyšetřování prokáže, že zpráva byla neodůvodněná. Pokud budeme mít podezření na možné porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), jakéhokoliv zákona nebo směrnice společnosti, měli bychom kontaktovat kohokoli z níže uvedených: svého manažera, jiného zaměstnance managementu v našem závodě, svého manažera lidských zdrojů, personál odpovědný za dodržování předpisů, personál našeho právního oddělení, naši horkou linku pro dodržování předpisů (je-li v našem závodě k dispozici). 7

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Zásady obchodního chování

Zásady obchodního chování Zásady obchodního chování Schválené správní radou dne 7.12.2010 Informace k dokumentu Krátká charakteristika: Tyto zásady obchodního chování jsou vypracovány za účelem lepšího porozumění našich etických

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE:

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE: DOKUMENTACE QMS Etický kodex QM 04 VERZE: 01 KATEGORIE: QMS OBLAST: Společnost AH ZADAVATEL: Helena Lappyová AUTOR: Petra Nováková SCHVALOVATEL: Jiří Vaněk, Jan Rohrbacher SKUPINY UŽIVATELŮ: all_ah PLATNOST

Více

KoDex PrAviDel chování

KoDex PrAviDel chování KoDex PrAviDel chování Kodex chování společnosti Wilh. Werhahn KG Následující kodex chování platí pro všechny společnosti koncernu Werhahn. Jejich úkolem je převzetí a zavedení kodexu. Povinností příslušných

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Celosvětový etický kodex

Celosvětový etický kodex Výkonnost, která má smysl Celosvětový Celosvětový 3 Dopis od naší předsedkyně představenstva a výkonné ředitelky 4 Hodnoty společnosti PepsiCo Smysl skrytý za naší výkonností 5 Podnikáme správným způsobem

Více

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2010 ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

Kodex chování v obchodní činnosti

Kodex chování v obchodní činnosti Kodex chování v obchodní činnosti Integrita začíná u Vás OSM ZÁSAD INTEGRITY SPOLEČNOSTI HOSPIRA Kodex chování v obchodní činnosti společnosti Hospira je založen na soustavě Osmi zásad integrity uvedených

Více

RWE Gas Storage, s.r.o.

RWE Gas Storage, s.r.o. PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ, KTERÝM SE STANOVÍ OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM TRHU S PLYNEM A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PROVOZOVATELE

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. Etický kodex společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. stanovuje normy, jejichž cílem je zajistit, že pracovní podmínky

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Vedení na základě bezúhonnosti

Vedení na základě bezúhonnosti Vedení na základě bezúhonnosti Globální etický kodex společnosti PPG Industries Příručka podnikového chování Obsah Z KANCELÁŘE PŘEDSEDY.... 1 POUŽÍVÁNÍ TOHOTO KODEXU.... 2 Jak se tento Kodex používá?....2

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více