Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován."

Transkript

1 Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné zákony a nařízení. Filosofie naší společnosti, Takeda-ismus, však přikazuje více, budeme jednat férovým a čestným způsobem a při zachování nejvyšších etických standardů v rámci všech našich obchodních činností. Prosazování nejvyšších etických standardů má přednost před vším ostatním. Celosvětový kodex chování společnosti Takeda (tento kodex chování ), který je založen na duchu Takedaismu, je navržen tak, aby nám pomohl dělat věci správně, a splňovat tak nejvyšší etické standardy tím, že nám poskytuje poradenství v určitých klíčových oblastech. Tento kodex chování platí pro všechny ředitele, pracovníky ve vedoucím postavení a zaměstnance všech společností skupiny Takeda, a tudíž používání termínu my v rámci tohoto kodexu chování je definováno tak, že zahrnuje všechny takové jednotlivce. Tento kodex chování nemůže pokrýt všechny situace nebo všechny platné místní zákony a nařízení, a tudíž každá společnost skupiny Takeda může přijmout svůj vlastní místní kodex obsahující ustanovení tohoto kodexu chování a zahrnující dodatečné standardy. Přesto by neměly tyto místní kodexy zahrnovat jakékoliv ustanovení, které je ve střetu s tímto kodexem chování nebo je méně přísné. Každá společnost skupiny Takeda zajistí, že si všichni zaměstnanci přečtou, pochopí tento kodex chování nebo místní kodex (připadáli v úvahu) a budou se jím řídit. Od všech ředitelů, pracovníků ve vedoucím postavení a zaměstnanců se očekává, že pochopí, budou dodržovat a zavedou tento kodex chování a místní kodex (připadá-li v úvahu) do svých každodenních obchodních aktivit. Každé porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu) může mít za následek disciplinární postih v souladu s místním pracovním právem. Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Poctivý obchod a bezúhonnost 1. Bezpečnost výrobků a kvalita / protidrogové zákony a předpisy Bezpečnost pacienta je pro společnost Takeda nejvyšší prioritou. V rámci našich výzkumných, vývojových, výrobních, skladovacích, distribučních a následných marketingových činností budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení, včetně oznamování bezpečnostních informací, které je určeno k zajištění bezpečnosti a kvality farmaceutických výrobků. Také budeme dodržovat naše interní směrnice a standardy provozních postupů, které jsou určeny k tomu, aby chránily bezpečnost pacienta a zajistily kvalitu výrobků. Jako příklad: (i) V našich výzkumných, vývojových a následných marketingových činnostech budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně osvědčených laboratorních postupů, správné klinické praxe a správné farmakovigilanční praxe, a zajistíme, že všechny výsledky výzkumu a vývoje, včetně výsledků klinických hodnocení, jsou přesně zaznamenány a jsou prosty jakékoli falzifikace a manipulace. 1

2 (ii) Při výrobě výrobků budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně správných výrobních praxí, a budeme provádět odpovídající kontrolu kvality napříč všemi výrobními postupy. (iii) V rámci našich skladovacích a distribučních činností budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a interní standardy, včetně správné distribuční praxe. 2. Reklama/propagace Společnost Takeda se zavázala dodržovat všechny platné zákony, nařízení a odvětvové kodexy upravující propagační činnosti a reklamu a bude provádět tyto činnosti vhodným a etickým způsobem. Budeme se řídit platnými postupy společnosti, které jsou určeny tak, aby zajistily, že naše propagační informace a reklama splňují regulační požadavky a jsou přesné, vyvážené, čestné, podpořené vědeckými důkazy a nejsou nepravdivé a zavádějící. Nebudeme propagovat naše výrobky pro konkrétní použití v zemi, dokud není vydán nezbytný souhlas s marketingem pro toto použití v příslušné zemi. 3. Vztahy se zdravotníky Společnost Takeda se zavázala dodržovat při spolupráci se zdravotníky všechny platné zákony, nařízení a odvětvové kodexy (včetně Kodexu farmaceutických marketingových praktik IFPMA (Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací) a jiných kodexů vytvořených regionálními a místními oborovými sdruženími). Nebudeme poskytovat, nabízet nebo slibovat žádné peníze, zboží, pohoštění, dary nebo cokoli jiného hodnotného jako pobídku nebo odměnu za příznivé nakládání s našimi výrobky. Když budeme pořizovat poradenské služby, služby poradních orgánů nebo jiné služby od zdravotníků, bude pro to existovat legitimní obchodní potřeba a za poskytnuté služby nezaplatíme více než odpovídající tržní cenu. 4. Protikorupční/protiúplatkářská ustanovení Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení zakazující podplácení vládních činitelů, stejně jako všechny platné zákony a nařízení zakazující podplácení zahraničních vládních činitelů. V některých zemích jsou zaměstnanci nemocnic a jiných institucí poskytujících veřejné služby nebo financovaných nebo regulovaných vládními institucemi považováni pro potřeby protikorupčních zákonů za vládní činitele. Dále některé země zakazují podplácení, a to dokonce i zaměstnanců v soukromém sektoru. Budeme také dodržovat takovéto zákony a nařízení. Nebudeme poskytovat, nabízet nebo slibovat jakýkoliv úplatek (včetně peněz, zboží, pohoštění, darů nebo čehokoli jiného hodnotného), a to přímo nebo nepřímo, vládním činitelům nebo zahraničním vládním činitelům. Kromě toho nebudeme poskytovat platbu nebo výhody zaměstnancům soukromého sektoru za účelem jejich ovlivnění a získání nebo zachování obchodní výhody. Také zajistíme, že ti, kteří jednají naším jménem, jako jsou naši zástupci, se do nezapojí korupčních praktik. 2

3 5. Zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony Budeme dodržovat všechny platné zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony ve všech zemích, kde podnikáme. Budeme dodržovat zejména následující: (i) Nebudeme si vyměňovat informace s konkurenty o cenách, produkci, kapacitě, volbě zákazníků ani si nebudeme vyměňovat žádné další konkurenční informace a neuzavřeme jakékoliv dohody o těchto záležitostech (jako je stanovování cen, rozdělování trhů a smluvené nabídky). (ii) Nebudeme se účastnit setkání obchodních sdružení nebo jiných setkání s konkurenty, kde budeme očekávat, že takováto výměna informací nebo dohody budou vyžadovány. Pokud konkurent nadnese takové otázky, ukončíme rozhovor nebo požádáme předsedajícího zasedání nebo zprostředkovatele zasedání, aby byl rozhovor ukončen, a pokud rozhovor ukončen nebude, ihned odejdeme ze zasedání. V případě takovéhoto rozhovoru se ihned poradíme s právním oddělením našeho závodu nebo s naším právním poradcem. (iii) Nebudeme uvalovat nezákonná cenová omezení opětovného prodeje na velkoobchodní prodejce, distributory, držitele licence, prodejní agentury ani na žádné jiné strany. 6. Regulace mezinárodního obchodu Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení v rámci exportu a importu výrobků, materiálů, strojního zařízení, technologií a dalších položek. Zejména v některých zemích je export zboží nebo technologií přísně regulován vládou kvůli obavám o národní bezpečnost. Zaměstnanci odpovědní za export a/nebo import zboží nebo technologií se sami seznámí s těmito zákony a nařízeními. Ochrana majetku/informací 7. Aktiva společnosti Budeme chránit finance, majetek a jiná aktiva společnosti Takeda a budeme je využívat výlučně pro účely vykonávání svých povinností ve společnosti Takeda a nezpronevěříme nebo nedefraudujeme je pro svou potřebu ani pro žádnou třetí stranu. Nebudeme se domáhat ani neumožníme podvodné náhrady výloh. Kromě toho budeme prosazovat adekvátní a efektivní používání počítačů a jiných systémů IT a nebudeme je používat nezákonným a nepatřičným způsobem nebo pro osobní potřeby, kromě nahodilého použití povoleného platnými směrnicemi společnosti. Nebudeme instalovat na naše počítače neschválený software nebo zařízení, jako je software na sdílení souborů, což znamená riziko neúmyslně odhalených informací třetím stranám. 3

4 8. Důvěrné informace / duševní vlastnictví (1) Důvěrné informace Během pracovního poměru a po jeho skončení budeme zachovávat a chránit všechny důvěrné informace, včetně obchodních tajemství a obchodních a technických informací o společnosti Takeda a jejích výrobcích, a nebudeme nezákonným způsobem prozrazovat takové informace jakékoli třetí straně ani nebudeme používat takové informace k jakémukoli jinému účelu než k výkonu svých povinností ve společnosti Takeda. Dokonce i v rámci společnosti Takeda nebudeme používat takové informace k jiným účelům, než je výkon našich povinností, a nesdělíme takové informace jiné osobě, než těm, kteří potřebují takové informace znát pro výkon svých povinností. (2) Práva k duševnímu vlastnictví Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vlastněnému, vyvíjenému nebo získanému společností Takeda prostřednictvím výzkumných, vývojových nebo jiných aktivit (včetně patentů, designu, autorských práv, ochranných známek, know-how, dat a technických znalostí) jsou důležitými aktivy společnosti Takeda. Budeme pečlivě chránit duševní vlastnictví společnosti Takeda a plně budeme spolupracovat při vytváření, ochraně, správě a obhajobě práv k duševnímu vlastnictví společnosti Takeda. (3) Důvěrné informace jiných Společnost Takeda respektuje důvěrné informace třetích stran. Nebudeme proto získávat takové informace nelegálními a neetickými metodami, a to ani nepřímo, ani prostřednictvím využívání služeb agenta, ani nezákonně nesdělíme takové informace jakékoli třetí straně, ani takové informace nezpronevěříme. Kromě toho nebudeme usilovat o důvěrné informace od jiných zaměstnanců společnosti Takeda týkající se jejich předchozích zaměstnavatelů. (4) Práva k duševnímu vlastnictví jiných Společnost Takeda respektuje práva třetích stran k duševnímu vlastnictví. Nebudeme proto zcizovat nebo porušovat práva třetích stran k duševnímu vlastnictví. 9. Osobní informace / ochrana údajů Zásadou společnosti Takeda je respektovat soukromou povahu osobních informací. (Osobní informace jsou informace, které lze použít k určení totožnosti konkrétního jedince podle jména, data narození nebo jiného popisu obsaženého v takových informacích. Mohou zahrnovat být informace o zaměstnancích, pacientech, subjektech klinických studií, lékařích, zaměstnancích zákazníků a dalších.) Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se ochrany osobních informací v zemích, kde podnikáme. Přestože se tyto zákony a nařízení liší země od země, budeme minimálně dodržovat následující: (i) Budeme shromažďovat osobní informace pouze pro legitimní obchodní účely a zákonnými prostředky a nebudeme sdělovat nebo používat osobní informace pro jiné účely než k legitimnímu obchodnímu účelu nebo tak, jak je vyžadováno zákonem. (ii) Budeme chránit osobní informace přiměřenými bezpečnostními opatřeními vůči náhodné ztrátě nebo zničení nebo neoprávněnému přístupu, používání, upravování nebo prozrazení. 4

5 Záznamy společnosti, sdělení a transakce s cennými papíry 10. Záznamy společnosti Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se účetnictví společnosti. Budeme přesně a řádně zaznamenávat všechny transakce v účetních knihách v souladu s všeobecně uznávanými účetními principy a nebudeme vytvářet žádné falešné nebo nepravé zápisy. Budeme udržovat interní kontrolní systémy, abychom zajistili, že všechny transakce jsou přesně a řádně zaznamenány. 11. Zveřejňování Společnost Takeda se zavázala sdělovat investorům informace o společnosti včas a přesně. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se zveřejňování finančních informací. Všichni zaměstnanci zapojení do zveřejňování se sami seznámí s těmito zákony a nařízeními a směrnicemi společnosti. 12. Obchodování zasvěcených osob Budeme dodržovat všechny zákony a nařízení o cenných papírech, které omezují obchodování zasvěcených osob. Pokud se při vykonávání našich povinností ve společnosti Takeda dozvíme závažné informace neveřejné povahy týkající se společnosti Takeda nebo jiné společnosti obchodující se společností Takeda, nebudeme nakupovat nebo prodávat cenné papíry společnosti Takeda nebo jiné společnosti, a to ani na svůj vlastní účet, ani jménem společnosti Takeda nebo prostřednictvím druhých, ani nebudeme poskytovat takové závažné informace neveřejné povahy druhým, dokud nebudou veřejně sděleny v souladu s platnými zákony, nařízeními a postupy společnosti. Závažné informace neveřejné povahy jsou jakékoliv neveřejné informace, které by mohly mít závažný vliv na rozhodnutí investorů prodat nebo nakoupit cenné papíry. Příklady mohou zahrnovat vydání akcií, zpětnou koupi akcií, fúze a akvizice, komercializaci nových výrobků, pokrok nebo neúspěch klinických hodnocení a významné změny ve finančních prognózách. Pracoviště 13. Střet zájmů Budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Takeda a vyhneme se činnosti nebo situaci, která může být v konfliktu se zájmy společnosti Takeda. Pokud existuje nějaká skutečná nebo potenciální situace, kdy jsou naše osobní zájmy ve sporu se zájmy společnosti Takeda, poradíme se se svým manažerem předtím, než učiníme nějaké kroky, a potom budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Takeda. Vztahy s dodavateli a zákazníky Budeme vybírat dodavatele a zákazníky na základě spravedlivých a objektivních standardů a bez nadržování nebo preferencí založených na jakémkoli osobním vztahu. 5

6 Pohoštění a dary Nebudeme přijímat nebo žádat od dodavatelů, zákazníků nebo jiných osob, se kterými obchodujeme, nezákonné nebo nepřiměřené výhody (včetně peněz, zboží, pohoštění, darů nebo čehokoli hodnotného). Finanční nebo zaměstnanecké podíly Bez povolení společnosti Takeda nebudeme mít žádné podstatné finanční podíly nebo se nebudeme účastnit činností jakéhokoli konkurenta nebo skutečného nebo potenciálního dodavatele nebo zákazníka. Personální otázky V personálních otázkách budeme jednat nestranně a čestně a nebudeme upřednostňovat zaměstnance na základě osobních vztahů při řešení personálních záležitostí, jako jsou nábor zaměstnanců, ohodnocení, převedení nebo povýšení. 14. Respekt k diverzitě / bez diskriminace či obtěžování Společnost Takeda respektuje diverzitu a osobní důstojnost svých zaměstnanců. Směrnice společnosti Takeda zakazuje diskriminaci nebo obtěžování založené na národnosti, rase, barvě pleti, víře, náboženství, pohlaví, věku, postižení nebo jiném zákonem chráněném stavu. Nebudeme se účastnit sexuálního ani jiného obtěžování nebo jiného chování, které by mohlo vytvořit nepřátelské pracovní prostředí. Společnost Takeda přijímá příslušná opatření, aby zabránila takové diskriminaci a obtěžování. 15. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců Společnost Takeda se zavázala poskytnout svým zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Životní prostředí 16. Společnost Takeda se zavázala minimalizovat dopad svých výrobků a provozů na životní prostředí. Budeme dodržovat všechny platné zákony a nařízení a směrnice společnosti týkající se ochrany životního prostředí a prevence nehod v rámci všech našich obchodních aktivit. Oznámení o možném porušení kodexu 17. Máme osobní odpovědnost pomáhat při plnění cílů tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), a to dodržováním všech jeho ustanovení, zabráněním porušení a oznámením všech domnělých porušení. Máme povinnost vznést obavu o čemkoliv, o čem si myslíme, že může být porušením nebo potenciálním porušením tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu). 6

7 Zásadou společnosti Takeda je, že: požaduje, aby zaměstnanci, kteří v dobré víře věří, že kterýkoliv zaměstnanec nebo člen managementu společnosti Takeda porušil tento kodex chování nebo místní kodex (připadá-li v úvahu), jakýkoliv zákon nebo směrnici společnosti, oznámili možné porušení; provede okamžité vyšetřování domnělého porušení a přijme příslušné nápravné opatření a/nebo disciplinární postih; zakazuje jakékoli odvetné kroky vůči zaměstnancům společnosti Takeda za oznámení domnělého porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), jakéhokoliv zákona nebo směrnice společnosti učiněné v dobré víře, i když následné vyšetřování prokáže, že zpráva byla neodůvodněná. Pokud budeme mít podezření na možné porušení tohoto kodexu chování nebo místního kodexu (připadá-li v úvahu), jakéhokoliv zákona nebo směrnice společnosti, měli bychom kontaktovat kohokoli z níže uvedených: svého manažera, jiného zaměstnance managementu v našem závodě, svého manažera lidských zdrojů, personál odpovědný za dodržování předpisů, personál našeho právního oddělení, naši horkou linku pro dodržování předpisů (je-li v našem závodě k dispozici). 7

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ

KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ Skupina Alltub dbá na nejvyšší možnou míru mravní integrity Skupiny a každé její pobočky nebo přidružené součásti ( Skupina Alltub, Alltub nebo Skupina ), zaměstnanců,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodex chování Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Dopis od Jeffa Edwardse Předseda a výkonný ředitel Vážený člene týmu Cooper Standard, s radostí si Vám dovoluji představit aktualizovaný

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Obsah Vize a zásady společnosti HVCC... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí... 4 Bezpečnost

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování Etický kodex Úvod ICF se zavázala k zajišťování a k prosazování špičkové úrovně v koučování. ICF proto očekává, že všichni členové a certifikovaní koučové (koučové, mentoři koučů, supervizoři koučování,

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex )

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex ) Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání ( Etický kodex ) Vážení kolegové, Společnost Reader s Digest Association, Inc. je známa po celém světě svým etickým, čestným

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zásady obchodního chování

Zásady obchodního chování Zásady obchodního chování Schválené správní radou dne 7.12.2010 Informace k dokumentu Krátká charakteristika: Tyto zásady obchodního chování jsou vypracovány za účelem lepšího porozumění našich etických

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

Celosvětový etický kodex

Celosvětový etický kodex Výkonnost, která má smysl Celosvětový Celosvětový 3 Dopis od naší předsedkyně představenstva a výkonné ředitelky 4 Hodnoty společnosti PepsiCo Smysl skrytý za naší výkonností 5 Podnikáme správným způsobem

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2010 ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 27. dubna 2015 Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Revize, srpen 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Revize, srpen 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Revize, srpen 2010 A. Účel Účelem těchto zásad používání informačních technologií (dále jen zásady ) je poskytnutí směrnic týkajících

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

OPATŘENÍ K OMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Patria Finance, a.s.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Patria Finance, a.s. Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

Etický kodex společnosti Valeo

Etický kodex společnosti Valeo Etický kodex společnosti Valeo Obsah 1. PREZENTACE ETICKÉHO KODEXU 1.1 Podniková kultura integrity 1.2 Působnost Etického kodexu 06 07 08 2. UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD INTEGRITY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM A PRACOVNÍMU PROSTŘEDÍ

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

Vedení na základě bezúhonnosti

Vedení na základě bezúhonnosti Vedení na základě bezúhonnosti Globální etický kodex společnosti PPG Industries Příručka podnikového chování Obsah Z KANCELÁŘE PŘEDSEDY.... 1 POUŽÍVÁNÍ TOHOTO KODEXU.... 2 Jak se tento Kodex používá?....2

Více