Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program)"

Transkript

1 Finanní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzdlávací program) Finanní poradenství Odborné dovednosti je univerzální a nezávislý vzdlávací program sestávající z jednotlivých, vzájemn propojitelných tématických modul. Jeho univerzálnost a nezávislost spoívá zejména v tom, že v prhu výuky se zamuje a vysvtluje obecn platná metodická pravidla finanního poradenství a seznamuje úastníky s aktuálními informacemi týkající se všech druh finanních produkt - používá píklady, ale nepropaguje žádné konkrétní finanní produkty konkrétních spoleností. 1. Pro koho je program uren Pro stedn pokroilé finanní poradce se znalostmi finanních produkt a finanního plánování. Pro zkušenjší finanní poradce s kompletním portfoliem finanních produkt. 2. ínos programu pro úastníky a pro vysílající firmu Posílení odbornosti v oblasti znalosti vlastností, zákonitostí a urení jednotlivých finanních produkt. Prohloubení znalostí úastník v oblasti vybraných ekonomických pojm. Zvýšení argumentaní úrovn úastník pro prodej investiních i úvrových produkt. Posílení sebedry úastník pi jednání se sofistikovanými klienty. Zvýšení prodeje finanních produkt. Eliminace potenciálních stížností ze strany nespokojených klient. 3. Variabilita programu Lze využít ucelené tématické programy A H. Zájemce o vzdlávací program Finanní poradenství Odborné dovednosti si že sám, s ohledem na své zamení, strukturu prodávaných produkt a odborné znalosti nakombinovat odpovídající témata. Každý modul obsahuje dv témata a tak dohromady pedstavují jeden výukový den. Není nutné, aby jednotlivé dny na sebe navazovaly. Lze je dle poteby rozložit v ase. V pípad, že úastníci neabsolvovali v minulosti strategickou vzdlávací simulaci FINANNÍ, siln doporuujeme jí zaadit jako první a závrený den v pípad jakéhokoliv programu. FINANNÍ v tomto pípad slouží jako výrazný motivátor pro získání znalostí (první den programu) a jako nástroj k ovení si školením získaných znalostí v praxi (závrený den programu). Strana 1 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

2 4. Modularita kurz A B C D E F G H Základy poradenství Poradenské dovednosti Poradenský pehled Strategická Základy Výpoty finanní finanního pro finanní simulace poradenství poradce Investice na cest k finanní nezávislosti Pojišování na cest k finanní nezávislosti Úvrování na cest k finanní nezávislosti Diverzifikace nutnost pro finanní nezávislost Makroekonomie pro finanní poradce FINANNÍ FINANNÍ FINANNÍ FINANNÍ FINANNÍ FINANNÍ FINANNÍ FINANNÍ FINANNÍ Finanní Finanní Finanní Finanní Finanní Finanní Finanní plánování plánování plánování plánování plánování matematika matematika Plán v tužce Plán v tužce Plán v tužce Plán v tužce Plán v tužce Trénink Trénink finanní finanní matematika matematika FINANNÍ Investování Investování Investování Investování Finanní Makroekonomie plánování Trénink Trénink Trénink Trénink Plán v tužce Trénink makro investování investování investování investování FINANNÍ Pojišování Pojišování Pojišování Investování Finanní plánování Trénink Trénink Trénink Trénink Plán v tužce pojišování pojišování pojišování investování FINANNÍ Úvrování Úvrování Pojišování Investování Trénink Trénink Trénink Trénink úvrování úvrování pojišování investování FINANNÍ Diverzifikace Úvrování Pojišování Trénink Trénink Trénink diverzifikace úvrování pojišování FINANNÍ Diverzifikace Úvrování Trénink Trénink úvrování diverzifikace FINANNÍ Diverzifikace Trénink diverzifikace FINANNÍ Dny Je možno volit kurz A až H dle asových možností úastník. Vyšší forma kurzu vždy obsahuje látku pedchozí plus jedno denní téma navíc. Strana 2 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

3 Struktura kurzu Struktura každého dne kurzu (krom kurzu Finanní svoboda a Finanní plánování plán v tužce ) Každý den školicího cyklu bude mít následující strukturu: 1. Jak to znají poradci dnes 2. Jak by se to mlo dlat správn 3. Trocha teorie 4. Ovení nabytých znalostí v praxi 5. Jak aplikovat v praxi na sob Jak to znají poradci dnes - Jak postupují v jednotlivých oblastech nyní: jak pojišují jak investují do nemovitostí jak doporuují investovat na jaké jsou úrovni co umí dobe a co je poteba zlepšit Na základ tchto znalostí povede lektor další ást kurzu Jak by se to mlo dlat správn Spole pijdeme na to, jak by se to mlo dlat správn. Jaká jsou pravidla, jak to funguje. Co je teba dodržovat, jak je dobré se chovat. Odvození obecných pravidel Trocha teorie Detailnjší rozbor formou pednášky. Konkrétní produkty, jejich parametry Výjimky, nestandardní ešení. Konkrétní firemní strategie (pokud je více možných pohled) Ovení nabytých znalostí v praxi Ovení na simulaním programu Finanní svoboda. astníci si prakticky vyzkoušejí, jak finanní pravidla fungují a jak je lze použít v poradenské praxi. Jak aplikovat v praxi a na sob Kurz bude konit tím, že si každý poslucha vyzkouší, jak to bude vypadat v jeho konkrétním pípad. Jak investovat, jak se pojistit, jak diverzifikovat, jak si sestavit vlastní finanní plán Strana 3 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

4 30 LET poradenských zkušeností za JEDINÝ den! F INANNÍ - strategická vzdlávací simulace Objevte principy finanního plánování a cestu k Finanní nezávislosti Co budete umt na konci dne? Získáte 30 let zkušeností pi spravování rodinných financí vašeho klienta v podmínkách takka reálných. Zjistíte, co jste dlali špatn a co dobe. Pro je vaše rodina po 30 letech bohatá, a nebo naopak pro je chudá. Vzhledem k tomu, že na vlastní kži poznáte výhody, ale i omezení jednotlivých produkt a pocítíte dlouhodobé dopady svých rozhodnutí, budete umt citlivji, ale i sebevdomji pistupovat k navrhování budoucích finanních ešení. ínos pro firmy Zvýšení prodeje díky schopnosti aplikovat optimální ešení u nových i stávajících klient. Zvýšení výtžnosti kmene stávajících klient. Zlepšení vztah se zákazníky díky prodeji podle individuálních poteb a možností klient. Potencionáln mén problematických situací a stížností v budoucnu ze strany klienta. Komu je simulace urena? Finanním poradcm, klientským pracovníkm bank, pojišoven a ostatních finanních institucí, kteí prodávají finanní produkty nebo poskytují finanní poradenství. Manažerm, obchodním editelm a trenérm, kteí ídí týmy banké/finanních poradc Obchodníkm s finanními produkty. Rozsah tréninku: 2 dny Poet úastník: 9 13 Lektoi: Zkušení lektoi KFP s mnohaletou finan poradenskou praxí Reference: Vzdlávací simulace je v eské republice organizována už od roku Opakovan je využívána zejména v SOB - segment osobních banké, dále pak v síti obchodník eské pojišovny. Dále pak lze uvést nap. Raiffeisenbank, eskou spoitelnu, ING, GE Capital Bank, Broker Consulting, Fincentrum, Generali, Modrá pyramida, bývalou Komisi pro cenné papíry R. Na Slovensku je to Tatrabanka, AMSLICO, Slovenská sporitela, OVB Slovensko atd. Motto simulace: Dnešní chybná rozhodnutí v oblasti osobních financí žel NELZE V BUDOUCNU NAPRAVIT BUDE POZD. Naume se je proto ve vlastním zájmu a v zájmu klient nedlat! Strana 4 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

5 Co se úastník nauí PROGRAM Základy finanního poradenství V teoretické ásti ( Finanní plánování )se úastník nauí: k emu je finanní plánování pro finan plánovat, jaké jsou pínosy finanního plánu jaké ásti by ml obsahovat každý finanní plán jak definovat cíle klienta jak splnit cíle klienta pyramida finanního plánování jaké vstupy je teba mít, abychom mohli sestavit finanní plán Kurz pinese poradci dležité informace o finanním plánování. Názorné pomcky je možné využít u klienta, pokud se baví o finanním plánu a poradce klientovi vysvtluje pínosy finanního plánu. Pomcky je také možné využít pi prezentaci ešení. Praktická ást Finanní plán v tužce Na základ získaných údaj se poslucha nauí jednoduchým zpsobem sestavit finanní plán. Použít získaná data od klienta, Doplnit zajišovací cíle, idlit majetek a cash flow jednotlivým cílm Spoítat % splnní cíl (a finanní nezávislosti) idlit jednotlivým cílm produkty Poslucha si vyzkouší udlat plán sám sob Den je rozdlen na dvásti: 1. teoretijší ást finanní plánování 2. praktijší ást jak zpracovat finanní plán Rozsah Nápl 3 hodiny Finanní plánování 3 hodiny Finanní plán v tužce Strana 5 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

6 Co se úastník nauí PROGRAM Investice na cest k finanní nezávislosti Základní rozdlení cenných papír na akcie, dluhopisy a penžní trh Co od daných cenných papír oekávat. Jaký se dá oekávat výnos a s jakým je teba poítat rizikem Jak sestavit portfolio (rzné portfolio pro rzn dlouhá období) Jak sestavit portfolio sám pro sebe (aplikace na vlastní finanní situaci) Rozsah Nápl 3 hodiny ednáška k investování základní rozdlení trhu cenných papír na akcie, dluhopisy a penžní trh. Co je podstatou každého cenného papíru. Výnosy (oekávané výnosy) jednotlivých tíd cenných papír Jaká rizika jsou spojena s investicemi Jak snížit riziko: diverzifikovat, investovat na dlouho Komu jaké cenné papíry doporuit (jak sestavit portfolio) Myšlenka diverzifikace Základ k oteveným podílovým fondm 3 hodiny Trénink nauené látky a zjednodušená hra FINANNÍ Úprava hry Finanní svoboda Pro úely procviení si investování, budou hrái vedeni zejména k tomu, aby v každém kole sestavili klientovi investiní portfolio. Scénáe budou pevn nastavené, bez nahodilého vývoje v jiných než investiních produktech. Cílem bude úastníkm v praxi, pi spravování rodinných financí, ukázat, že: akcie jsou na dlouhou dobu (V dlouhém období neprodlají) na kratší dobu použít jiné produkty diverzifikace je základním stavebním kamenem investování pomr akcií a dluhopis je dležitý faktor pi investování. Strana 6 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

7 Co se úastník nauí PROGRAM Pojišování na cest k finanní nezávislosti Jaká rizika hrozí a jaká rizika musí ošetit finanní plán Jaké jsou možnosti ošetení rizik (pojištní nebo vytvoení likvidní rezervy) Jaké volit pojistné ástky a jak to spoítat Jaké volit pojistné produkty Cílem kurzu je nauit úastníky správn pojišovat. Na závr si každý udlá pojištní sám pro sebe (pro svoji rodinu). astníci získají odpovdi na otázky, které si asto kladou: Jaké pojištní potebuji? Jaké pojištní není nutné? Jak se pojišovat v souvislosti s úvrem? Jak závisí nutnost pojistné ochrany na: ku klienta majetku klienta rodinné situaci Rozsah Nápl 3 hodiny ednáška k pojišování Jaká rizika zajistit (co hrozí) Jaké jsou formy zajištní (pojištní od pojišovny, samopojištní) Jaké volit pojistné ástky Jaké volit produkty 3 hodiny Trénink nauené látky a zjednodušená hra FINANNÍ Úprava hry Finanní svoboda Hra bude pizpsobená potebám procviovat pojišování všeho druhu Klient si poídí bydlení na hypotéku, aby se ji nauil pojistit. Dále budou pojišovat nemovitost a domácnost. Produktové portfolio bude krom pojistek obsahovat pouze jeden investiní produkt fond (výnos nap. 4% nad inflací) Nebudou retailové produkty Každé kolo (cca 5 let) sestavit pojistné portfolio, podle poteb klienta Strana 7 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

8 Co se úastník nauí PROGRAM Úvrování na cest k finanní nezávislosti Význam spotebitelských úv a kreditních karet v portfoliu klienta. Nauí se, že i pomocí dluh se dá bohatnout Nauí se volit vhodné parametry úv: splatnost výši úvru Jak využívat úvry a pitom si nechat dost prostedk pro vlastní investování. Získají odpovdi na typické otázky: Pro je lepší hypotéka s dlouhou dobou splatnosti, když tolik zaplatím na úrocích? Pro je lepší kupovat nemovitosti na úvr? Pro je lepší neutratit vlastní prostedky a radji je investovat? Kdy není dležité životní pojištní pi erpání úvru? Rozsah Nápl 3 hodiny ednáška používání úv Co je dobrý a špatný dluh Pro špatný dluh oddaluje od finanní nezávislosti Pro dobrý dluh pomáhá k bohatství Vysvtlení pákového efektu Pro je lepší dlouhá hypotéka a ne krátká o Z hlediska výnosu o Z hlediska zatížení Pro není dobré utratit vlastní peníze za nemovitost, ale radji si pit 3 hodiny Trénink nauené látky a zjednodušená hra FINANNÍ Úprava hry Finanní svoboda Hra bude pizpsobená potebám procviovat práci s úvry všeho druhu. FINANNÍ bude obsahovat pouze nemovitosti, úvry na nemovitosti a jednu investici (smíšený fond s výnosem 4% p.a. nad inflací). FS bude obsahovat inflaci, aby bylo v praxi vidt, že výše hypoteního úvru zstává stejná, ale cena nemovitosti (nomináln) roste. Stejn tak splátka úvru zstává nomináln stejná, ale reáln klesá. Bude možnost prodat nemovitost zpt (realizovat tak zisk, uvolnit kapitál a použít pro další nemovitost). Možnost demonstrovat rzné fixace hypotéky. Strana 8 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

9 PROGRAM Diverzifikace nutnost pro finanní nezávislost Co se úastník nauí Význam diverzifikace. V rámci aktiv (nemovitosti a cenné papíry). V rámci finanních aktiv (akcie, dluhopisy, penžní trh). Strategii wealth protection. Poznají rizika, která pináší špatná diverzifikace. Nauí se, jak se chovat v dob finanní nezávislosti (jak spravovat peníze bohatým lidem). astníci dostanou odpovdi na typické otázky Jak postavit portfolio, když z nj potebuji erpat peníze? Pro diverzifikovat? Jak vypadá správná diverzifikace? Je lepší koupit akciový fond, dluhopisový nebo oba? Pro i v portfoliu lidí kolem vku 60 let mají být akcie? Jakou chybu dlají podnikatelé, kteí mají 95 % svého majetku ve firm? Rozsah Nápl 3 hodiny ednáška k wealth protection Co je wealth protection a jak diverzifikovat mezi aktivy (1/3,1/3,1/3) Jakou chybu dlají asto podnikatelé (a investují do cenných papír) íklady krach na jednotlivých trzích (akciové i nemovitostní) co špatného mohu oekávat od trh? kazy, že dobrá diverzifikace má nižší riziko Jak postavit portfolio pro finanní nezávislost 3 hodiny Trénink nauené látky a zjednodušená hra FINANNÍ Úprava hry Finanní svoboda Hra bude pizpsobená potebám procviovat diverzifikaci dostupných finanních produkt. Hraje se od 60 do 90 let vku klienta. Nejsou pojistky a retailové produkty, nejsou úvry Jsou nemovitosti (nemovitosti jsou likvidní), je kapitálový trh. Nemovitosti i kapitálový trh se bouliv vyvíjí (pijde krize jak u cenných papír, tak u nemovitostí pokles cen, výpadek nájm, pokles nájm, krach konkrétních akciových titul ) Hrái si procvií diverzifikaci, dovedou klienta až do smrti. Strana 9 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

10 Co se úastník nauí PROGRAM Výpoty pro finanní poradce Používat finanní matematiku a její výpoty Nauí se spoítat Splátku hypotéky Kolik bude naspoeno v produktech jako stavební spoení, penzijní pipojištní, životní pojištní, fondy. Jaká bude hodnota investice Objeví kouzlo složeného úroení Nauí se pracovat s inflací. Uvidí, jak inflace znehodnocuje úspory. astníci dostanou odpov na typické otázky: Pro v modelování výnos jsou na konci miliony? Je to reálné? Kolik si za svoje peníze koupím? Co s nimi udlá inflace? Jak porovnávat výnosnosti produkt, které mají státní podpory? Jak je výhodné penzijní pipojištní z hlediska výnosu v porovnání s akciovými nebo dluhopisovými fondy? Pro je lepší brát si hypotéku na delší dobu? Pro to tak je? O kolik je to lepší? Rozsah Nápl 3 hodiny ednáška k finanní matematice Výpoty: Jednorázov investovaná ástka, pravideln spoení, vyplácená renta. íklady: Investuji na 30 let s výnosem 8 % ro. Kolik budu mít? íklady k výnosm známých produkt (PP, SS). Pro bude v akciích více? Jakou budu mít rentu za 30 let, pokud budu spoit 10 % ze svého íjmu? 3 hodiny Trénink nauené látky a zjednodušená hra FINANNÍ Úprava hry Finanní svoboda Hra bude pizpsobená potebám procviovat finanní matematiku pi spravování rodinných financí. astníci budou muset v rzných modelových situacích porovnávat výnosnost rzných investiních píležitostí. Budou svým klientm doporuovat nebo nedoporuovat investice typu\. Vzdlání, prodej autorských práv, zateplení domu, koup nemovitosti (na hypotéku, nebo bez) atd. Budou ešit, kolik je poteba spoit, aby bylo dosaženo uritého cíle. Budou potlaené promnné faktory typu pojistky, fondy... Strana 10 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

11 Co se úastník nauí PROGRAM Makroekonomie pro finanní poradce Základní ekonomické závislosti. Znalosti použije u klient, kteí mají ekonomické vzdlání nebo pro pípadné zodpovídání dotaz. Poradce získá základní pehled emýšlet o ekonomických souvislostech. Spíše než o zapamatování pjde o odvozování ekonomických vztah. Rozsah Nápl 3 hodiny ednáška k makroekonomii Spole s posluchai se: o Vysvtlí jednotlivé ekonomické pojmy o Odvodí jejich souvislosti Souvislost mezi veliinami: inflace, úrokové sazby, ceny dluhopis, úrokové sazby z hypoték, nájmy. Jaké jsou dobré a jaké jsou špatné zprávy pro akciové trhy? Jaký se dá oekávat výnos produkt jako SS, PP, KŽP, IŽP, akcií, dluhopis, pokud: vzroste inflace, vzrostou úrokové sazby, posílí koruna 3 hodiny Trénink nauené látky a zjednodušená hra FINANNÍ Úprava hry Finanní svoboda Hra bude pizpsobená potebám sledování makroekonomických jev a vyvozování správných záv. Na jedné stran fixní scéná pro akcie, úrokové sazby, inflaci, akcie a nemovitosti. Na druhé stran každé kolo bude ekonomická zpráva o inflaci, úrokové sazb, výhledu sazeb astníci si budou uvdomovat vnitní logickou provázanost tchto zpráv. (Nap. neekan vyskoila inflace kvli drahé rop, proto se zvedají úrokové sazby. Proto rostou úrokové sazby hypoteních úv a klesá poptávka po bydlení, klesají ceny. Dluhopisové fondy poklesly, fond penžního trhu nomináln vydlává více atd.). Strana 11 (celkem 11) KFP - Koený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IO , sídlo ernolice 49, Mníšek pod Brdy, bezplatné zasílání tip z oblasti finanního poradenství a plánování

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Jan Novák a Lucie Nováková

Jan Novák a Lucie Nováková Jan Novák a Lucie Nováková Váš finanční konzultant Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: Miroslav Mlčuch 777 889 313 miroslav.mlcuch@fichtner.cz Klientská linka: 739 455 765 Důležitá upozornění Tento finanční

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ?

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? 29. ledna 2009 SPAD VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? Leden 2009 Ohlédnutí za rokem 2008 Celkový pohled na finanní trh Uplynulý rok 2008 byl plný pekvapivých událostí

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20.

Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20. Poradenská metodika KFP HYPOTÉKY Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Vytvořeno: 20. ledna 2010 1 CÍL METODIKY...5 HYPOTÉKY VE FINANČNÍM PLÁNU SUMMARY...6 HYPOTÉKA NEBO

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více