Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2"

Transkript

1 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní cenové zmny M Dchodový cenové zmny Rozdlení cenového u na substituní a dchodový ( nepodadná komodita) vejce substit. C slanina cenový Snížení ceny slaniny zvýší reálný dchod a rozšíí rozpotovou množinu z na C -rovnovážný bod ped snížením ceny - posun do stejn žádoucího bodu pi nových relativních cenách - posun (zvýšení spoteby ) zohledující zvýšení reálného dchodu (rozšíení rozpotové množiny) mikro7/ 1

2 Substituní a dchodový pro podadnou Substituní a dchodový pro Giffenovu (inferiorní) komoditu komoditu substit. cenový subst. cenový 3. dgeworthova krabice 2 subjekty, 2 komodity x, y o cenách p x, p y -rovnovážný bod ped snížením ceny - posun do stejn žádoucího bodu - protismrný posun zohledující zvýšení reálného dchodu disponibilní množství komodit x, y (v úhrnu pro oba subjekty) :, lokace : Preference (kontraktaní ára): x y y W x Spotební situace obou subjekt (tj. alokace statk mezi oba subjekty) je zde znázornna jediným bodem Na kontraktaní áe si jeden subjekt mže polepšit jen na úkor druhého: Pareto optimalita mikro7/ 2

3 y Mimo kontraktaní áru se izokvanty subjekt Rozpotové omezení a výchozí alokace (spolené protínají. Proto si oba mohou zárove polepšit pro subjekty,) (pesunem smrem do tmavší oky ): Rozpotová pímka (spolená) : x v pohledu subjektu : p x. x + p y. y = p x. x + p y. y v pohledu subjektu : p x. x + p y. y = p x. x + p y. y Nemní-li se ceny, pesune se alokace obchodováním do,nebo leží na vyšší izokvant užitku pro oba subjekty. od ovšem vykazuje nerovnováhu na trhu obou komodit, dokud se ceny nepizpsobí preferencím subjekt : Všeobecná rovnováha : pesun (na základ tržní tvorby cen) z bodu po kontraktaní áe se zmnou relativních cen p x, p y tak, že sklon rozpotové pímky je spolenou tenou izokvant obou subjekt : mikro7/ 3

4 V bod (který za rozumných pedpoklad o preferencích subjekt vždy existuje) nejen nikdo nemže zvýšit užitek jinak než na úkor druhého, ale zárove relativní ceny pln respektují mezní užitky subjekt a nabídka = poptávka na všech trzích 4. Spotebitelský pebytek Spotebitelský pebytek(nespojitý pípad) MU,p Spotebitelský pebytek(spojitý pípad) MU,p p 0 P 2 p 0 P 2 MU(Q) P 1 P Q Q 0 Q Spotebitel : zaplatí : P 1 byl by ochoten zaplatit : P 1 +P 2 získá navíc : P 2 5. Poptávková kivka pi kompenzovaném dchodu : kolik by spotebitelé nakupovali, kdyby vláda pln kompenzovala dchodový (nap. pi úvahách vlády o zvýšení spotební dan) 6. Pozn.: Rozlišuje poptávka v krátkém a dlouhém období :zvýšení ceny motivuje ke snížení spoteby, ale v krátkém období jí sníží mén, v dlouhém více. Pro? v krátkém období je substituce obtížnjší funguje setrvanost (zvykovost) spoteby Jak se to projeví ve tvaru poptávkové funkce? Krátkodobá D(p) je strmjší 7. Závry teorie spotebitele : pro rovnováhu jsou rozhodující mezní užitky k formulaci a vyešení optimalizace staí ordinální užitek za rozumných pedpoklad o trhu existuje simultánní Pareto optimální rovnováha zárove na všech dílích trzích 8. (jen když zbude as) : Nestandardní teorie spotebitelského chování 1. Jedinou strastí v rámci standardní mikroekonomické teorie pedstavují vydané finanní prostedky, slastí je spoteba, resp. držba ekonomických komodit (spoteba i držba pedmt nebo spoteba služeb). Spoteba jiných subjekt je pro neoklasického spotebitele irelevantní. Tedy : Standardní neoklasický pístup k modelování spotebitele vychází implicitn z pedpokladu, že jeho preference mají svj pvod v biologických potebách 2. Spoteba (volba nákupu) je však ve vysplé spolenosti determinována i (a asto zejména) spoleenskými vazbami. Rozhoduje asto : móda, poteba zaadit se, která determinuje mikro7/ 4

5 napíklad výbr nakupovaných knih, pedmt pro aktivity ve volném ase i volbu školy pro své dti. (ntropoložka M. Douglasová pokládá dokonce pi spotebitelské volb za nejpodstatnjší rozhodnutí o tom, do které spoleenské skupiny se jedinec zaadí a tím pijme uritý zpsob života vetn vzorc spotebitelského chování.) 3. Mikroekonomie spotebitele se rozvíjí zejména v tchto smrech: a) volba s faktorem asu (optimální asové rozvržení spoteby (rozhodovatel musí zohlednit úrokovou míru, míru inflace,oekávaný pohyb relativních cen vetn ceny své práce, pravdpodobnost toho, že se pípadné odložené spoteby vbec dožije apod. Základní kategorií preference okamžité spoteby ped odloženou spotebou, podstatný je i budoucí pedpokládaný dchodový tok (nap. dchod životního cyklu). Známé teorie v oblasti rozvržení spoteby : Friedmanova teorie založená na hypotéze trvalého píjmu. Pomocí spoení a pjek spotebitel eší asovou nerovnomrnost skuteného píjmu, danou nap. nízkou úrovní píjmu v prvních letech výdlené innosti nebo kolísáním této úrovn; zvyková (návyková) volba jako vysvtlení pro opakované rozhodování (chování) subjekt. b) zahrnutí tzv. postojových dat do rozhodovací úlohy spotebitelského optima. Jde zde o to, že nap. pro nákup auta je podstatná zejména skutenost, zda se ekonomická situace subjektu lepší i zhoršuje, jakou životní úrove v blízkém údobí subjekt oekává, ale i zda je celá spolenost v oekávání konjunktury i rstu všeobecné cenové hladiny a je tedy dobrý rok pro nákup auta c) zahrnutí vlivu image znaky. Spotebitelé pi výbru znaky berou v úvahu, nakolik charakteristiky znakového výrobku korespondují s jejich potebami. K. J. Lancaster ukázal, že charakteristiky, které korespondují s potebami spotebitel, jsou asto spíše sociálního než fyzického charakteru. 4. Jak by vypadal model spotebitele v ekonomice nedostatku? Vedle rozpotového omezení i omezení disponibilního asu na nákup.nap. : na nákup jednotky komodity x j se spotebuje a j minut, celkem je k dispozici K minut. ešíme úlohu : max u(, ), kde Y = { (, ) p 1. + p 2. M}, Z = { (, ) a 1. + a 2. K}, (, )YZ a 1. + a 2. K YZ p 1. + p 2. M Tedy: zmna spotebitelských preferencí asto nemní spotebitelské chování reklama v CP tém zbytená mikro7/ 5

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

!!!!!! "#$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67/"/897%98:,7(% % % % % %

!!!!!! #$%&'!(#)*%'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!#$%&#'$%()*)+,%,,./012%34$5$% 67//897%98:,7(% % % % % % !!!!!!!! "#$&'!(#)*'!('+,)-$.!/0102! +,&3)'!'45*56)74895!35:$3&!!!!"#$&#'$()*)+,,,./01234$5$ 67/"/89798:,7( ;;;$)

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

SA_418 - Studie rozvoje systému Hotel Olympik Praha

SA_418 - Studie rozvoje systému Hotel Olympik Praha - Tým. Lea Blažková Lenka Malinová Lenka Kohoutová Anna Exnarová Jií Horník Obsah Manažerské shrnutí... 3 Cíl studie... 4 Realizaní tým... 5 Souasný stav... 6 Úvodní charakteristika... 6 Vybavení hotel

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více