Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. 82 Ovládací panel...83 Ukazatel postupu pecení Nastavení menu..85 Pouzívání zaízení....

3 ...88 Dlezité rady pro dávkování...89 Proces pecení Jak pouzívat funkci opozdný start...90 Ochrana programu v pípad výpadku proudu Praktická doporucení Údrzba a cistní Recepty..

4 Informace na displeji Vyhledávání a odstraování závad Otázky a odpovdi Upozornní pro správnou likvidaci výrobku ve smyslu evropské smrnice 2002/96/ES a legislativního naízení c. 151 z 25. cervence Výrobek nesmí být na konci doby své zivotnosti likvidován spolu s mstským odpadem. Lze ho odevzdat do píslusných center tídného sbru zízených místními úady, nebo dealerm, kteí poskytují tuto sluzbu pokyny si uschovejte. Odstrate veskerý,,nepaticný" materiál z nádoby na chléb. Ped pouzitím vycistte nádobu na chléb a hntací lopatku. Odstrate plastovou fólii z ovládacího panelu a veskeré etikety. Zaízení vzdy pouzívejte se zásuvkou 230 AC. Nepokládejte zádný pedmt na napájecí kabel, ani se nedotýkejte horkých povrch zaízení. Nevkládejte nebo nenechávejte napájecí kabel v místech procházení, nebo tam, kde je mozné klopýtnout. Dbejte na to, aby zaízení nestálo na okraji stolu ci lavice. Bhem pouzívání 1. Tento pístroj je studený na dotyk, ale bhem provozu se oheje. Udrzujte ruce a oblicej daleko od zaízení. 2. Bhem provozu neotevírejte víko ani nevyndávejte nádobu na chléb, pokud to není výslovn uvedeno v pokynech. 3. Nepokládejte zádný pedmt na víko pístroje. Nezakrývejte otvory. 4. Zaízení je vybaveno ochranným programem v pípad výpadku proudu, který je schopen zachovat cyklus pecení (pokud by doslo k poruse zásobování elektrickou energií). Delsí perusení mze zpsobit zrusení programu (viz str. 91 pro úplné informace). 5. Nedotýkejte se a/nebo se nesnazte blokovat pohyblivé cásti (nap. pohybující se hntací lopatku). 6. Nevkládejte ruce dovnit nádoby, kdyz je zaízení v provozu. Kde zaízení pouzívat 1. Zaízení pouzívejte na stabilním a záruvzdorném povrchu. 2. Nepouzívejte zaízení tam, kde by bylo vystaveno pímému slunecnímu záení nebo jiným zdrojm tepla, jako je sporák nebo trouba. 3. Nepokládejte zaízení na jiné pístroje. 4. Udrzujte zaízení mimo dosah dtí, protoze se zahívá. Pokud náhodou stisknete tlacítka bhem provozu, pecení se mze perusit. 5. Zaízení umístte nejmén 20 cm od stn, které by teplem mohly ztratit barvu. Po pouzívání 1. Pístroj vzdy vypnte uvedením hlavního spínace do polohy,,0", po pouzití a ped cistním vytáhnte zástrcku ze zásuvky. 2. Pouzívejte kuchyské rukavice pro vyjímání pecicí nádoby po ukoncení pecení. 3. Ped cistním nebo ulozením pístroj nechejte vychladnout. 4. Ped cistním si proctte pokyny. Neponoujte pístroj nebo zástrcku do vody, nebo hrozí zasazení proudem nebo poskození pístroje. 5. Pro cistní nádoby na chléb nepouzívejte hranaté nebo ostré kovové cásti. 6. Pokud je pístroj po pouzití trvale pipojený k elektrické zásuvce, vlozte opt nádobu na místo. Bezpecnostní opatení 1. Aby nedocházelo k zasazení proudem ci zranním, pouzívejte pouze píslusenství doporucovaná výrobcem. 2. Nepouzívejte zaízení venku, pro obchodní úcely nebo jiné úcely, nez pro které bylo urceno. 3. Pokud je napájecí kabel poskozený, musí být provedena jeho výmna výrobcem ci jeho servisní sluzbou ci podobn kvalifikovanou osobou tak, aby se zamezilo veskerému nebezpecí. Pístroj neuvádjte do provozu v pípad pádu nebo poskození jakéhokoliv druhu; odneste ho do nejblizsího autorizovaného servisního stediska ke kontrole, oprav nebo mechanickému ci elektrickému seízení. 4. Odpojte zaízení tak, ze uchopíte zástrcku (ne kabel) a zatáhnete. 5. Pouzití prodluzovacích kabel: soucástí dodávky je krátký napájecí kabel, aby se omezila rizika 81 poranní zpsobená zamotáním nebo klopýtnutím o dlouhý kabel. Proto je nezbytné zacházet s pípadnými prodluzovacími kabely opatrn tak, aby nevisely z lavice, kde by za n mohly zatáhnout dti a náhodou klopýtnout. 6. Elektrické napájení: v pípad petízení elektrického obvodu nemusí zaízení správn fungovat.

5 Mlo by se proto pipojit na elektrický obvod oddlený od jiných pístroj. 7. Z bezpecnostních dvod a také proto, aby nekvalifikované osoby neprovádly údrzbu, jsou nkteré pístroje zapecetny proti nedovolené manipulaci. Takové pístroje musí být v pípad poteby vzdy pedány do nejblizsího autorizovaného servisního stediska pro seízení ci opravu. 8. Nedovolte pouzívání pístroje osobám (vcetn dtí) s omezenými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi nebo s nedostatecnými zkusenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pozorným dohledem a vyskoleny osobou odpovdnou za jejich bezpecnost. Dohlízejte na dti, aby si nehrály s pístrojem. 9. POZOR: Chybné pouzívání (nevhodný recept, pílis dlouhá doba pecení) by mohlo zpsobit nadmrné pehátí chleba a následn vést ke vzniku koue ci ohn. V takovém pípad neotevírejte víko, nýbrz vytáhnte napájecí zástrcku. Díve nez otevete víko, nechejte pístroj dostatecn vychladnout. 10. Materiály a pedmty, které pijdou do styku s potravinami jsou v souladu s pedpisy evropského naízení 1935/2004 Tento pístroj je urcen výhradn k domácímu pouzívání. Maximální pouzitelné mnozství mouky/drozdí: 700 g mouky a 4 g drozdí. VLASTNOSTI ZAÍZENÍ A PÍSLUSENSTVÍ Odnímatelné víko Coperchio amovibile Kontrolní okénko Finestra di ispezione Automatický zásobník na Distributore automatico di susené ovoce a oísky frutta v e nocciole (pouze secca nkterých (solo in alcuni modelli) modelech) Ovládací panel Pannello comandi Teglia di Nepilnavácottura pecicí antiaderente nádoba Odmrka Misurino (TBS= lzíce) (TBS= cucchiaio) (tsp= lzicka) (tsp= cucchiaino) Nádobka se Tazza graduata stupnicí Tasto interruttore spínace Tlacítko hlavního principale Plás pístrojemacchina "cool (bhem Corpo,,cool touch" touch" (non scotta durante fungování nepálí) il funzionamento) Toto zaízení je zcela programovatelné pro výrobu chleba a umozuje snadno upéci cerstvý chléb bhem nkolika hodin. Pístroj má adu dalsích vlastností. 64 variant pro pecení a hntení Vcetn tchto mozností CLASSICO (KLASICKÝ), FRANCESE (FRANCOUZSKÝ), INTEGRALE (CELOZRNNÝ), DOLCE (SLADKÝ), TURBO, SENZA GLUTINE (BEZ LEPKU), IMPASTO PASTA (TSTO NA TSTOVINY), IMPASTO PIZZA (TSTO NA PIZZU), TORTA (DORT), MARMELLATA (MARMELÁDA), FORNO (TROUBA). 82 Ukazatel postupu pecení Ukazuje kazdý krok procesu pecení chleba. Pro dalsí informace viz strana 84. Funkce opozdného startu o 13 hodin. Funkce opozdného startu az o 13 hodin umozuje ranní probuzení s vní teplého a kupavého chleba. Pro dalsí informace viz strana 90. Ochrana programu v pípad výpadku proudu Uchovává v pamti program v pípad peruléb nachází v jedné ze 2 fází hntení ci splasknutí. LIEVIT. (KYNUTÍ): Udává, ze se chléb nachází v jedné ze 3 fází kynutí, podporované nízkou teplotou. COTTURA (PECENÍ): Udává, ze je chléb ve fázi pecení. Jedn&aacuuje pipravovat tsto pro cerstvé tstoviny. Jakmile bude tsto pipraveno, vlozte tstoviny do pístroje na výrobu fettuccine, raviol a lasagní. Pectte si pokyny pro Tstoviny v oddíle Recepty. Jakmile osmkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "8". (9) IMPASTO PIZZA (TSTO NA PIZZU) Toto nastavení umozuje vytváet rzná tsta pro sladké rohlíky (croissanty), housky a pizzy pro pecení v tradicní troub. Pectte si pokyny pro Tsto v oddíle Recepty. Jakmile devtkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "9". 85 (10) TORTA (DORT) Toto nastavení umozuje pipravovat oblíbené dorty nebo pouzívat jiz hotové smsi pro vychutnávání teplých domácích dort v jakémkoliv okamziku. Jakmile desetkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "10". (11) MARMELLATA (MARMELÁDA) Pomocí tohoto nastavení mzete po celý rok pipravovat cerstvé, sladké a lahodné marmelády. Pectte si pokyny Marmeláda v oddíle Recepty. Jakmile jedenáctkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "11". (12) FORNO (TROUBA) Zvolením funkce FORNO je zaízení schopno péci jako bzná elektrická trouba. Toto nastavení zstává v provozu po dobu jedné hodiny a lze ho rucn ovládat stisknutím tlacítka a perusit tuto funkci v jakémkoliv okamziku. Toto nastavení je mozné pouzívat pro dokoncení procesu pecení chleba, pokud dojde k perusení dodávky elektrického proudu. V takovém pípad nechejte tsto v nádob na chléb kynout bez dodávky proudu, dokud nebude zabírat ¾ nádoby. Opt napojte elektinu a vyberte nastavení programu (12) FORNO a stisknte. Toto nastavení lze rovnz pouzít pro zvýsení doby pecení. Pokud chléb vypadá jest jako tsto na konci cyklu pecení nebo si ho pejete péci jest dále, stací vybrat funkci FORNO a pokracovat v pecení. Poznámka: díve nez zvolíte program FORNO, mze být nezbytné vyckat minut dokud pístroj nevychladne. V pípad, ze se snazíte pouzívat volbu FORNO ped vychladnutím zaízení, na displeji se objeví chybové hlásení,,e01" (pro dalsí informace viz strana 102). Stisknutím tlacítka MENU dvanáctkrát se na displeji zobrazí "12". POUZÍVÁNÍ ZAÍZENÍ Ped uvedením zaízení do provozu Doporucujeme vyjmout pecicí nádobu (viz následující pokyny); vycistte nádobu a hntací lopatky vlhkou látkou, dkladn osuste.

6 Pokud to není nutné, neponoujte pecicí nádobu do vody. Nepouzívejte drsné abrazivní cisticí prostedky, nebo mohou poskodit nepilnavý povrch. Nemyjte píslusenství v mycce nádobí. Vyjmutí pecicí nádoby Otevete víko zaízení a vyjmte pecicí nádobu tak, ze ji uchopíte za rukoje a zvednete. Doporucujeme vyjmout pecicí nádobu ped pidáním písad, aby nepisly do styku s topným clánkem. Pidání písad Doporucujeme pidávat písady do pecicí nádoby v daném poadí. Veskeré písady musí mít pokojovou teplotu a musí být pecliv dávkovány. Optovné vlození pecicí nádoby Pro optovné vlození nádoby do pecicí komory ji tam stací vlozit a zatlacit dol tak, aby se správn usadila. Nechejte rukoje sklopenou dol smrem ke stran nádoby. Zavete víko, napojte pístroj do 230 voltové zásuvky AC a hlavní spínac zaízení nastavte do polohy,,i". Poznámka: kdyz je stroj napojen poprvé, displej vydá zvukový signál a zobrazí se na nm,,menu 1 3:25". Zvukový signál pro ovoce a oísky (pouze v nkterých modelech) Umozuje vtsí tvoivost pi pecení chleba. Zaízení vydá signál, který hlásí okamzik, kdy je mozné pidat ovoce a/nebo oísky. To zabrauje jejich nadmrnému rozdrcení bhem fáze hntení. 86 ZÁSOBNÍK NA SUSENÉ OVOCE A OÍSKY (pouze v nkterých modelech) Zaízení je vybaveno zásobníkem na susené ovoce a oísky, který automaticky uvoluje suché písady do tsta v prbhu cyklu hntení. K tomu dochází piblizn 8 minut ped dokoncením hntení 2 a zarucuje, ze se susené ovoce a oísky nerozdrtí, ze kousky zstanou celé a stejnomrn distribuovány. Kapacita zásobníku ovoce a oísk je 1 sálek suchých písad a pedstavuje variantu, která je k dispozici u vsech nastavení menu, i kdyz se jeho pouzití doporucuje pouze pro CLASSICO (KLASICKÝ) (1), FRANCESE (FRANCOUZSKÝ) (2), INTEGRALE (CELOZRNNÝ) (3) a DOLCE (SLADKÝ) (4). Zásobník ovoce a oísk je dalsí vlastností zaízení, urcený k tomu, aby nabídl vtsí pohodlí na základ recept. POZNÁMKA: Nepsobte silou na dvíka, nebo je lze otevíto pouze automaticky elektrickým ovládáním. JEDNODUCHÉ KROKY, PODLE KTERÝCH POSTUPOVAT PI PECENÍ SE ZAÍZENÍM Následující pokyny slouzí k tomu, aby zacátecníkm pomohly v kazdé fázi procesu pecení. Tyto pokyny se specificky týkají recept na chléb, tsto a tstoviny (viz oddíl Recepty tohoto návodu). Doporucujeme, abyste pesn zvázili vsechny písady a pouzívali nádobku se stupnicí a odmrku, které jsou soucástí dodávky. Fáze 1 Pidání písad Jednoduse pidejte písady do pecicí nádoby v následujícím poadí: 1. Kapalné písady 2. Suché písady 3. Drozdí Pro zajistní dobrého výsledku je dlezité, aby písady byly pidány ve správném poadí a pesn zvázeny. Fáze 2 Výbr nastavení menu Stisknutím tlacítka MENU prove te pozadovaný výbr. Stisknutím tlacítka MENU se pechází z jednoho receptu ke druhému od (1) do (12) a vzdy se na displeji zobrazí císlo receptu. Fáze 3 Výbr zbarvení krky Stisknutím tlacítka,,zbarvení krky" vyberte pozadované zbarvení. Lze si vybrat svtlého, stedního nebo tmavého zbarvení krky. Pokud nebude zvoleno specifické zbarvení krky, zaízení automaticky pouzije nastavení standardní, tedy stední. Fáze 4 Výbr hmotnosti bochníku Stisknutím tlacítka `kg' vyberte pozadovaný rozmr: 500g, 700g nebo 1000g Pokud nebude zvolena hmotnost, zaízení automaticky pouzije nastavení standardní, tedy 1000g Fáze 5 Stisknutí Poznámka: pokud nebude proveden zádný výbr, zaízení pouzije standardní nastavení 1000g se stedním zbarvením krky a menu 1. Stisknutím tlacítka spus te zvolené nastavení. Displej zobrazuje hodiny a minuty, které zbývají do dokoncení cyklu. Fáze 6 Teplý, cerstvý a kupavý chléb ANa konci cyklu pecení stroj vydá akustický signál a na displeji se zobrazí,,0:00". Zaízení automaticky pejde do cyklu Udrzování tepla na 60 minut. Teplý vzduch obíhá v pecicí komoe, coz pomáhá snízit kondenzaci. Cervené svtlo, které se nachází na ovládacím panelu, bliká piblizn minut. Jakmile pestane, pomocí rukavic zvednte a vytáhnte nádobu z pecicí komory. Díve nez chléb vyjmete, nechejte ho v nádob 10 minut vychladnout; peklopte a jemn zateste nádobou, dokud chléb nevypadne. V pípad poteby pouzijte plastovou strku, abyste chléb oddlili od stran nádoby. Polozte chléb na kovový stojan, aby vychladl. Pro zajistní optimální konzistence a snazsího krájení doporucujeme dobu chlazení 15 minut. 87 Po pouzívání zaízení Ped spustním dalsího programu odpojte zástrcku a nechejte zaízení vychladnout 30 minut. Pokud se zaízení opt pouzije pílis brzy, mze vydat zvukový signál a zobrazí,,e:01", coz znamená, ze vychlazení nebylo dostatecné. Vyckejte dokud zaízení nevychladne a stisknte. PECENÍ CHLEBA: UMNÍ A VDA Pecení chleba je soucasn umním i vdou. Zaízení provádí vtsinu práce, ale jsou zde nkteré vci, které byste o kazdé z písad a procesu pecení chleba mli vdt.

7 Písady pro klasický chléb jsou velmi jednoduché: mouka, cukr, sl, kapalina (voda ci mléko), pípadn tuk (máslo ci olej) a drozdí. Kazdá z tchto písad má konkrétní funkci a konecnému produktu dodává zvlástní chu. Proto je dlezité pouzívat správné písady pesn ve správném pomru pro zajistní nejlepsích výsledk. Drozdí Drozdí je skutecný,,aktivní" mikroorganismus. Jednoduse eceno bez drozdí chléb nenakyne. Jakmile bude drozdí navlhcené, obohacené cukrem a zaháté na správnou teplotu, uvoluje plyny, které tstu umozují, aby nakynulo. Pokud je teplota pílis nízká, drozdí se neaktivuje; je-li pílis vysoká, zahyne. Zaízení bere tuto okolnost v úvahu a stále v pecicí komoe udrzuje správnou teplotu. Doporucujeme proto pouzívat pouze aktivní suché drozdí a ovit jeho datum spoteby, nebo drozdí s proslou lhtou trvanlivosti neumozuje kynutí chleba. Doporucujeme vytvoit malý dlek na vrcholu suché smsi pro drozdí, aby se tak zajistila aktivace drozdí, jakmile bude bhem hntení v kontaktu s kapalinou a cukrem. V pípad, ze byste chtli pouzít cerstvé drozdí v kostkách, rozmackejte ho vidlickou ve vod nacházející se uvnit nádoby. Mouka Je nutné pouzít kvalitní mouku ped vyprsením doby spoteby. Aby chléb nakynul, musí mít mouka docela vysoký obsah bílkovin. Doporucujeme pouzít mouky vhodné pro výrobu chleba. Na rozdíl od bílé mouky psenicná mouka obsahuje otruby a psenicné zárodky, které jsou tzké a zabraují kynutí. Celozrnný chléb má proto tendenci k hustsí konzistenci a je mensí. Mzete dosáhnout vtsího a lehcího bochníku tím, ze v receptech pro celozrnný chléb soucasn pouzijete psenicnou a bílou mouku. Pro kazdý recept je nutné zvázit pozadované mnozství mouky kvli jejímu pirozenému zvtrání. To zajis uje dokonalé pecení chleba. Mohou se pouzívat balícky obsahující velké mnozství mouky, pesto se výsledek mze lisit. Konzistence a výska bochníku nebudou homogenní, pokud se mouka skladuje dlouhou dobu v nevhodných podmínkách. Kupujte proto balení obsahující velké mnozství mouky pouze, pokud pecete pravideln. Cukr Cukrem se chléb osladí, krka ztmavne a pomocí drozdí se zajistí jemnjsí konzistence. Lze pouzít ekvivalentní mnozství bílého nebo tmavého cukru, sirup, javorového cukru, medu ci jiných sladidel. Mzete rovnz pouzít ekvivalentní mnozství umlých sladidel, ale chu a konzistence chleba bude odlisná. Kapaliny Kdyz jsou kapaliny míchány s bílkovinami v mouce, vytváí se lepek nutný pro nakynutí chleba. Vtsina recept pouzívá vodu, ale lze pouzít i jiné kapaliny jako je mléko nebo ovocné s ávy. Je teba tedy experimentovat co se týce mnozství tchto kapalin, abyste dosáhli optimálních výsledk, protoze recept obsahující nadmrné mnozství kapalin mze vést k prudkému poklesu chleba bhem pecení, zatímco nadmrn malé mnozství kapalin zabrauje nakynutí. Pouzijte kapaliny o pokojové teplot. Sl In Sl v malém mnozství dodává chlebu chu a kontroluje psobení drozdí. V nadmrném mnozství zabrauje nakynutí, proto ji dávkujte správn. Lze pouzít jakoukoliv stolní sl. 88 Vejce V nkterých receptech na chleba se pouzívají vejce; pidávají kapalinu, usnadují nakynutí a zvysují nutricní hodnotu a chu chleba, proto jsou tedy obsazena ve sladsích receptech. Tuky Mnoho typ chleba pouzívá tuky pro posílení chuti a zadrzení vlhkosti. Je mozné pouzít olej nebo zmkcené máslo v ekvivalentním mnozství. Pokud nepidáte tuky, chu a konzistence chleba se mohou mnit. Tipy Odlisné znacky drozdí pouzité s rznými znackami mouky ovlivní velikost a konzistenci chleba. Vyzkousejte tyto písady, abyste urcili kombinaci, která nabízí nejlepsí výsledky. Je normální, ze výska a konzistence chleba se mze lisit, i kdyz se vícekrát pouzívají tytéz písady. Tento rozdíl je obvykle ovlivnn kolísáním pirozené hladiny psenicných bílkovin v mouce. DLEZITÉ RADY PRO DÁVKOVÁNÍ Kazdá písada chleba má specifickou úlohu, tedy je nesmírn dlezité je správn dávkovat, abyste dosáhli nejlepsích výsledk. Poznámka: pro dosazení optimálního výsledku doporucujeme písady zvázit na kuchyských vahách a to zejména mouku, protoze kvli zvtrání se vyzaduje její pesné mnozství pro dosazení dokonalé kvality chleba. V kazdém receptu jsou uvedena dávkování. Pokud nemáte k dispozici kuchyské váhy, pouzijte nádobku se stupnicí (1 sálek = 135g mouky) a odmrku, která je soucástí dodávky a pitom dodrzujte následující pokyny. Suché písady Pouzijte nádobku se stupnicí nebo odmrku, které jsou soucástí dodávky. suché písady v nádob. nakonec... podle fází 1, 2 a 3 na stran Stisknutím tlacítka se spustí cyklus. Zacíná odpocítávání. znamená, ze v pípad perusení dodávky elektrického proudu v prbhu pecení chleba pístroj uchová pam minimáln po dobu 10 minut a v pecení bude pokracovat, jakmile se proud obnoví.

8 Tato volba je k dispozici bhem cyklu Hntení, Pecení, Kynutí ci Opozdný start. Bez této volby by pístroj provedl resetování a cyklus pecení chleba by se zastavil. V pípad poruchy trvající déle jak 10 minut je mozné, ze bude teba vyhodit písady a zacít úpln znovu. 90 PRAKTICKÉ RADY Poadí písad Nejdíve vlijte kapalinu, pak suché písady a nakonec drozdí. Ovoce a oísky se pidají pozdji, kdy pístroj dokoncí první fázi hntení. To umozuje dosáhnout tvar kupavého a propeceného chleba v jakémkoliv okamziku. Cerstvost Zkontrolujte, zda jsou vsechny písady cerstvé a jsou pouzity ped uvedeným datem spoteby. Na rozdíl od chleba, který zakoupíte v supermarketu, chléb upecený v zaízení neobsahuje konzervacní prostedky, proto nevydrzí dlouho. S funkcí opozdný start nepouzívejte písady podléhající zkáze jako je mléko, jogurt, vejce nebo sýr. Skladujte suché produkty v hermetických nádobách, abyste zabránili jejich zkazení. Krájení chleba Pro dosazení lepsího výsledku nechejte chléb ped krájením alespo 10 minut vychladnout. Polozte bochník na bok a ezte jakoby pilou pomocí noze na chléb. Pro dosazení snadného a vyrovnanjsího úcinku doporucujeme pouzít elektrický nz. Zmrazení chleba Díve nez necháte cerstvý chléb zamrznout, nechejte ho zcela vychladnout a zabalte ho do igelitového sácku. Ped zmrazením chléb nejdíve nakrájejte a pak ho pouzívejte podle poteby. Vytahování chleba z nádoby Jako u dortu je nutné, aby chléb ped vytazením z nádoby mírn vychladl. Ped vytazením nechejte chléb v nádob piblizn 10 minut. Pi vytahování jest horké nádoby pouzívejte rukavic. Zdobení Bhem fáze pecení je na chléb mozné pidat písady jako jsou bylinky, sezamová semínka a kousky slaniny. Otevete víko zaízení, potete chléb malým mnozstvím mléka nebo vajecným zloutkem a pidejte zdobení. Ujistte se, ze písady zstanou v nádob. Zavete víko a pokracujte v pecení. Poznámka: toto by mlo být provedeno rychle, aby chleba nepoklesl. Pidejte o 25% více soli. Kontrolujte tsto v prbhu míchání. Cistní nepilnavé nádoby Vycistte pecicí nádobu a míchací lopatku vlhkou látkou a ádn osuste. Nepouzívejte abrazivní látky nebo agresivní cisticí prostedky pro domácnost, nebo by mohly poskodit nepilnavý povrch. Neponoujte nádobu do vody. Nicmén pokud je to nutné, jemn omyjte vodou a pípravkem na mytí nádobí za pouzití mkké látky. Poznámka: pro lepsí vycistní nádoby doporucujeme vyjmout lopatku umístnou uvnit. Údrzba nepilnavé nádoby Nepouzívejte kovová náciní pro vyjmutí písad nebo chleba, protoze by mohla poskodit nepilnavý povrch. Nedlejte si starosti, pokud se nepilnavý povrch opotebuje nebo bhem casu zmní barvu. To je zpsobeno psobením páry, vlhkosti, potravin, kyselin a smsi rzných písad, jakoz i opotebováním a poskozením. Nepedstavuje to zádné nebezpecí a neohrozuje fungování zaízení. Nemyjte píslusenství v mycce nádobí. Neponoujte zaízení do vody. Sejmte a vycistte víko Pi snímání víka ho zdvihnte do úhlu piblizn 45 a pitáhnte k sob. Vycistte vnitní a vnjsí cást víka vlhkou látkou a nez ho vrátíte na místo ádn ho osuste. Skladování Ujistte se, ze je zaízení zcela chladné a suché a pak ho ulozte se zaveným víkem. Na víko nepokládejte tzké pedmty. 92 RECEPTY Dlezitá poznámka: Recepty se mohou lisit v závislosti na obsahu vlhkosti v písadách a vyzadují proto jisté úpravy; napíklad hmotnost mouky se zmní, kdyz pohltí vlhkost vzduchu. Nase recepty lze tedy lehce upravit tak, abyste dosáhli lepsích výsledk. Vzdy si poznamenejte pouzitá mnozství tak, abyste recepty mohli upravit podle poteby. Chléb pecený v tomto zaízení mze mít odlisnou chu, konzistenci a vzhled. Toto je docela normální, obvykle z dvod pouzitých písad. Abyste se vyhnuli zklamání, ped pípravou recept uvedených v tomto Návodu k pouzití si proctte seznam doporucených písad na stran 88. (1) CLASSICO (KLASICKÝ) Postup pro klasický chléb 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (1) CLASSICO (KLASICKÝ). 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Tradicní bílý chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Suché drozdí 500g 215ml 1 lzíce 520g 1 lzicka 1 /2 lzíce 1 lzicka 700g 315ml 1 lzíce 600g 1 1 /2 lzicky 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 415ml 2 lzíce 680g 2 lzicky 1 lzíce 1 1 /2 lzicky DRUHY KLASICKÉHO CHLEBA Mlécný chléb Mléko Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí 500g 340ml 1 lzíce 440g 1 lzicka 2 lzíce 1 lzicka 700g 375ml 1 1 /2 lzíce 560g 1 1 /2 lzicky 3 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 410ml 1 1 /2 lzíce 680g 1 1 /2 lzicky 3 lzíce 1 1 /2 lzicky Dýový chléb Voda Olej Mouka Rozdrcená/uvaená dýn Mletý muskátový oísek Sl Cukr Aktivní suché drozdí 500g 200ml 1 /2 lzíce 440g 50g 1 lzicka 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 700g 300ml 1 lzíce 520g 100g 2 lzicky 1 lzicka 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 400ml 2 lzíce 600g 150g 2 lzicky 1 1 /2 lzicky 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 93 (2) FRANCESE (FRANCOUZSKÝ) Postup 1.

9 Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (2) FRANCESE (FRANCOUZSKÝ). 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Francouzský chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí Sladkokyselý chléb Voda Olej Mouka Jogurt Citrónová s áva Sl Cukr Aktivní suché drozdí 500g 230ml 1 lzíce 360g 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 500g 170ml 1 lzíce 380g 75g 1 lzicka 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 700g 290ml 1 1 /2 lzíce 520g 1 lzicka 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 700g 220ml 1 lzíce 540g 100g 2 lzicky 1 lzicka 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 350ml 2 lzíce 680g 2 lzicky 1 lzíce 3 1 /4 lzicky 1000g 270ml 2 lzíce 700g 125g 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzíce 2 lzicky (3) INTEGRALE (CELOZRNNÝ) Postup pro celozrnný chléb 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (3) INTEGRALE. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Na zacátku vsech cykl programu INTEGRALE probíhá 30 minut pedehívání písad. V této fázi se lopatka nepohybuje. Celozrnný chléb Voda Olej Celozrnná mouka Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí 500g 220ml 1 lzíce 380g 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 750g 320ml 1 1 /2 lzíce 540g 1 1 /2 lzicky 1 1 /2 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 420ml 2 lzíce 700g 2 lzicky 2 lzíce 1 1 /2 lzicky 94 (4) DOLCE (SLADKÝ) Pro optimální výsledek vzdy vyberte Svtlé zabarvení krky, abyste zabránili pipálení krky. Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (4) DOLCE. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte ***. Pro program DOLCE nepouzívejte funkci opozdného startu, nebo by se písady mohly zkazit. Rozinkový chléb Voda Mletá skoice (volitelné) Olej Mouka Tmavý cukr Sl Aktivní suché drozdí Pi zvukovém znamení pidejte do automatického zásobníku: rozinky a sultánky Cokoládový chléb Voda Olej Mouka Kakao Cukr Sl Aktivní suché drozdí Pi zvukovém znamení pidejte do automatického zásobníku: Kousky cokolády 500g 200ml 1 /2 lzíce 1 lzíce 320g 1 lzíce 1 lzicka 1 lzicka 1 750g 250ml 1 lzíce 1 lzíce 480g 2 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzicky g 375ml 2 lzíce 2 lzíce 640g 3 lzíce 2 lzicky 2 lzicky 3 /4 sálek /2 sálek /4 sálek 500g 200ml 1 lzíce 440g 1 lzíce 1 lzíce 1 lzicka 1 lzicka 1 750g 250ml 2 lzíce 480g 1 lzíce 2 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzicky g 375ml 2 lzíce 520g 1 1 /2 lzíce 3 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzicky 3 /4 sálek /2 sálek /4 sálek (5) TURBO 700 g Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (5) TURBO. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Chléb se bude péci bhem poctu uvedených hodin. Poznámka: nastavení TURBO má omezenou dobu kynutí. Nastavení TURBO je mozné pouzívat pro vsechny klasické, celozrnné, sladké nebo francouzské recepty. Nicmén objem bude mensí a konzistence bude hutnjsí. Kdyz pouzíváte tuto variantu, pokuste se pidat o ½ lzicky více aktivního suchého drozdí nez u standardních recept. Poznamenejte si výsledky tak, abyste je mohli zopakovat. U tohoto programu mze být nezbytná delsí doba pecení. V takovém pípad zvolte (12) FORNO a pokracujte v pecení. 95 Klasický chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí Celozrnný chléb Voda Olej Celozrnná mouka Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí Chléb s cereáliemi Voda Olej Mouka Celozrnná mouka Sms cereálií Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí 700g 315ml 1 lzíce 600g 1 1 /2 lzicky 1 lzíce 2 lzicky 700g 320ml 1 1 /2 lzíce 540g 1 1 /2 lzicky 1 1 /2 lzíce 2 lzicky 700g 370ml 1 1 /2 lzíce 320g 220g 1 /2 sálek 1 lzicky 1 1 /2 lzíce 2 lzicky (6) TURBO 1000 g Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypejte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (6) TURBO. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Chléb se bude péci bhem poctu uvedených hodin. Poznámka: nastavení TURBO má omezenou dobu kynutí. Nastavení TURBO je mozné pouzívat pro vsechny klasické, celozrnné, sladké nebo francouzské recepty. Nicmén objem bude mensí a konzistence bude hutnjsí. Kdyz pouzíváte tuto variantu, pokuste se pidat o ½ lzicky více aktivního suchého drozdí nez u standardních recept. Poznamenejte si výsledky tak, abyste je mohli zopakovat.

10 Klasický chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí 1000g 415ml 2 lzíce 680g 2 lzicky 1 lzíce 2 lzicky 96 Celozrnný chléb Voda Olej Celozrnná mouka Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí Chléb s cereáliemi Voda Olej Mouka Celozrnná mouka Sms cereálií Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí 1000g 420ml 2 lzíce 700g 2 lzicky 2 lzíce 2 lzicky 1000g 470ml 2 lzíce 320g 380g 3 /4 sálek 1 1 /2 lzicky 2 lzíce 2 lzicky (7) SENZA GLUTINE (BEZ LEPKU) Pecení kvalitního chleba bez lepku vyzaduje praxi a lepsí znalost rzných písad. Abychom Vám pomohli s pecením dokonalého chleba bez lepku, uvádíme dále nkolik praktických rad a informací o písadách, které si ped zahájením pectte. Praktické rady Pro optimální výsledek si pecliv proctte pokyny pro kazdý recept. Vsechny výrobky bez lepku je mozné skladovat dobe zmrazené. Aby se zajistilo dobré promíchání písad, mze být nutné, abyste pomáhali pi cyklu hntení.bhem pecení prvních bochník chleba dohlízejte na konzistenci tsta po dobu 5 minut. Pokud tam jsou suché písady, které nejsou promíchány, pomocí plastové strky oskrabejte stny pecicí nádoby a promíchejte ve stejném smru jako lopatka. Pi pecení chleba bez lepku nepouzívejte nastavení funkce Opozdný start, protoze nkteré písady podléhají zkáze a mohly by se zkazit. Ped krájením nechejte chléb zcela vychladnout. Je normální, ze chléb bez lepku je tzsí a mírn hutnjsí. Tento chléb musí být vysoký alespo cm 1 a chutný. Aby byl chléb lehcí, omezte mnozství soli na /2 lzicky. Pro dosazení lepsího výsledku zvazte vsechny písady, vcetn vody. Pro vsechny suché písady pouzijte metrické míry. Uzíváte-li ocet, vyhnte se sladovému octu. Nádobu z pecicí komory vytáhnte hned po ukoncení cyklu pecení, nenechávejte ji tam pro funkci Udrzování tepla. Nechejte chléb v pecicí nádob cca 7 minut ped ulozením na stojan pro vychlazení. Mouka Sms mouk zarucí lepsí výsledek a zlepsí zbarvení krky. Pokud pouzíváte pouze rýzovou mouku, zbarvení krky nahoe bude velmi svtlé bez ohledu na dobu pecení. Mzete pouzít jemnou bílou nebo hrubou rýzovou mouku. Pokud pouzijete pouze rýzovou mouku, chléb ztvrdne rychleji nez chléb ze smsi mouk. Pidání oleje pomáhá udrzet chléb cerstvý delsí dobu. Konzistence Tsto se bude podobat husté smsi pro dorty. Kontrolujte po dobu minut prbh hntení tsta a pokud je sms pílis hutná, pidejte malé mnozství vody pokazdé 1 lzíci. Okolní faktory mohou mít znacný vliv na konzistenci tsta. 97 Zmna atmosférických podmínek mze mít vliv na reakci aktivního suchého drozdí. Napíklad pokud pecete chléb bhem vlhkého a destivého dne, je mozné omezit mnozství vody o ml tak, abyste dosáhli pozadovanou konzistenci pro tsto. Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (7) SENZA GLUTINE. 4. Vyberte tmavé ZBARVENÍ KRKY. 5. Vyberte hmotnost a stisknte. Chléb s moukou bez lepku Voda Olej Mouka Sl Cukr Suché drozdí 700g 400ml 1 lzíce 450g 1 lzicka 1 /2 lzíce 1 lzicka 1000g 450ml 2 lzíce 500g 2 lzicky 1 lzíce 1 lzicka (8) IMPASTO PASTA (TSTO NA TSTOVINY) Postup 1. Vlozte písady do nádoby podle uvedeného poadí. Odstrate pípadnou mouku, která se usadila vn nádoby. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (8) IMPASTO PASTA a stisknte. Tsto na tstoviny 125 ml vody 4 vejce 60 g Mouka 500g 1 /2 lzicky soli Poznámka: je-li tsto na tstoviny pílis lepkavé, pidejte mouku. Variace Tstoviny se spenátem: pidejte 100 g dkladn vysuseného spenátu do písad receptu na tsto Tstoviny s rajcaty: pidejte 2 lzíce rajského protlaku do písad receptu na tsto (9) IMPASTO PIZZA (TSTO NA PIZZU) Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (9) IMPASTO PIZZA a stisknte. 4. Vyjmte tsto z nádoby a postupujte podle pokyn uvedených pro jednotlivé recepty. Tsto na pizzu Tsto Voda 2 lzíce olivového oleje 98 Mouka 480g 1 /2 lzicky soli 1 lzicka cukru 1 2 /2 lzicky aktivního suchého drozdí 1. Zcela vyjmte tsto z nádoby. Potete olejem dva tácy na pizzu. Vyhejte troubu na 180 C 2. Rozdlte tsto na dva díly a rozlozte ho na práv naolejované tácy. Oblozte pizzu podle libosti a pecte ji 20 minut. Focaccia s bylinkami Tsto Voda 230 ml 1 lzíce olivového oleje Mouka 480g 1 /2 lzicky soli 2 lzíce cukru 1 /2 lzicky aktivního suchého drozdí Zdobení 2 lzíce olivového oleje 1 lzicka oregána 1 lzicka nasekané bazalky 1. Zcela vyjmte tsto z nádoby. Pecicí tác potete olejem. 2. Vse hntením promíchejte a pidejte trochu mouky dokud tsto nebude dostatecn pruzné; rozlozte ho na práv naolejovaný tác. 3. Nechejte kynout po dobu 30 minut. 4. Na tsto nalijte trochu oleje, pidejte bylinky a pecte v pedeháté troub 30 minut pi 180 C.

11 Sladká houska Tsto Voda 320 ml 2 lzíce oleje 520g mouky 1 vejce o hmotnosti 60g 3 /4 sálku sultánek 1 /2 lzicky muskátového oísku 1 /2 lzicky soli 1 /4 sálku tmavého cukru 1 2 /2 lzicky aktivního suchého drozdí 1. Zcela vyjmte tsto z nádoby. Pokryjte tác pergamenovým papírem. 2. Vse hntením promíchejte a pidejte trochu mouky dokud tsto nebude dostatecn pruzné. Rozdlte tsto na 12 kus. Svite kazdý kus a vytvote kouli a umístte je vedle sebe na pecicí tác. Zakryjte a nechejte kynout po dobu 30 minut. 3. Pecte housky 30 minut v pedeháté troub pi 180 C. Budete mít 12 housek. 99 (10) TORTA (DORT) Praktické rady pro optimální výsledek Je normální, ze dorty nakynou pouze na polovinu nebo ti ctvrtiny nad nádobou. Konzistence musí být píjemná a lehká. Vzhledem ke zvýsenému obsahu cukr a tuk v dortech doporucujeme vzdy pouzívat nastavení Svtlé zbarvení, aby nedoslo k pipálení stran. POZNÁMKA: tento program zajis uje dobré výsledky i s vtsinou pípravk pro dorty nabízené v obchodech, i kdyz budou pipraveny normáln v kruhových formách. Pokud pouzíváte pípravek, který vyzaduje pidání másla, to se rozpustí v páe. Nepouzívejte dvojnásobná mnozství smsi pro dorty: výsledkem by mohla být hutná konzistence. Svestkový kolác (Plum cake) 150ml mléka 1 celé vejce + 1 zloutek 60g rozpustného másla 250g mouky 1 spetka soli 12g aktivního suchého drozdí 100g cukru 40g slazeného kakaa Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypejte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (10) TORTA a stisknte. 4. Po 5 minutách míchání, pi zaízení v provozu, otevete víko a pomocí plastové strky vyskrabejte stny nádoby tak, abyste zajistili dobré promíchání písad. Zavete víko. Funkci Opozdný start nepouzívejte v prbhu pecení svestkového koláce, protoze prostedek pro kynutí by byl aktivován pílis brzo. 100 (11) MARMELLATA (MARMELÁDA) Praktické rady pro optimální výsledek Pouzijte cerstvé a zralé ovoce a nakrájejte ho na malé kousky. Neomezujte dané mnozství cukru, ani nepouzívejte náhrazky. Nalijte horkou marmeládu do sterilovaných sklenic (viz následující poznámky) a nechejte nahoe prostor piblizn 2 cm. Ihned sklenici uzavete. Nádobky oznacte nálepkami. Ped umístním do lednice nechejte sklenice vychladnout pi pokojové teplot. Zahus ovadlo je pozadováno ve vsech receptech. Obsahuje pektin, stabilizující cinidlo nutné pro zelatinovou konzistenci marmelády. Zahus ovadlo lze obycejn koupit v sáckách v supermarketech. Bu te opatrní, kdyz zacházíte s horkou marmeládou. Sterilizace sklenic Ponote nálepky a vlozky uvnit vícek do horké vody a odstrate je. Dkladn omyjte vodou a saponátem. Polozte sklenice na tác a vlozte je na minut do trouby oháté na 100 C. Vyjmte z trouby a pomocí vhodných drzák a ihned naplte horkou marmeládou. Sterilizace sklenic znicí mikroorganismy a zabije bakterie, které by jinak zpsobily zkazení marmelády. Tímto zpsobem bude mozné vychutnávat doma vyrobenou marmeládu po celý rok. Postup 1. Vlozte písady do nádoby podle uvedeného poadí. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (11) MARMELLATA a stisknte. 4. Míchejte 5 minut, otevete víko a plastovou strkou vyskrabejte stny nádoby. Poznámka: je normální, ze bhem procesu pípravy z otvoru vychází nadmrné mnozství páry. Nechejte víko zavené az do konce pípravy. Meruková marmeláda 500g cerstvých merunk, odpeckovaných a nakrájených na kousky 100g cukru 2 lzíce citrónové s ávy 2 lzíce vody 3 lzíce zahus ovadla Broskvová marmeláda s kardamomem 500 g cerstvých broskví nakrájených na kousky 100g cukru 2 lzíce citrónové s ávy 1 /2 lzicky rozdrcených kardamomových semínek 2 lzíce vody 3 lzíce zahus ovadla Tradicní marmeláda 500g rozplených pomeranc nakrájených na úzké plátky 100g cukru 2 lzíce citrónové s ávy 3 lzíce zahus ovadla 101 INFORMACE NA DISPLEJI Displej udává výskyt problém u zaízení. Zaízení musí být instalováno uvnit v místnosti, kde není prvan, daleko od zdroj tepla a pímého slunecního svtla. ÚDAJE NA DISPLEJI Bliká "E:01" PROBLÉM Pecicí komora je pílis horká, aby se spustil jiný cyklus ESENÍ Otevete víko a vytáhnte nádobu, aby komora vychladla. Poté, co z ovládacího panelu zmizí hlásení, opt nádobu vlozte do komory a stisknte. Resetujte zaízení následujícím zpsobem: Vytáhnte zástrcku ze zásuvky. Pidrzte stisknuté tlacítko MENU. Zapojte zástrcku a uvolnte tlacítko MENU. Zaízení provádí kontrolní cyklus. Na konci displej zobrazí pocátecní nastavení. Pokud k tomu nedojde, zkontaktujte Autorizované stedisko pomoci. Bliká "EEE" nebo podobný údaj Závada elektronické kontroly Poznámka: po upecení bochníku doporucujeme, abyste nechali zaízení vychladnout pi pokojové teplot, protoze pi vyssích teplotách chléb nakyne mén, coz je zpsobeno citlivostí aktivního suchého drozdí.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Uslysíte zvukový signál, kdyz: Zaízení je zapnuté Zvolíte nastavení menu Na zacátku cyklu pecení Na konci procesu pecení Dlouhý zvukový signál Krátký zvukový signál 1 dlouhý zvukový signál Krátké a dlouhé zvukové signály 102 VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADY PÍSTROJE Nezapnul se ukazatel LED Krka zlatavá a lepkavá, uprosted chléb syrový a nepropecený Strany propecené, ale spodek je pokrytý moukou Nepravidelné naezání a chléb je lepkavý Chléb se po stranách bortí a spodek je vlhký Nedostatecn tmavá krka Doba pecení chleba je pílis dlouhá ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ: Tlacítko není stisknuté Nádoba není vlozena správn Víko bylo vícekrát oteveno v prbhu pípravy nebo bylo necháno otevené Ovládací panel Chybný výbr programu Chybný výbr funkce (a sice HNTENÍ) Po spustní bylo stisknuto Chléb byl ponechán v nádob pílis dlouho po upecení Chléb byl nakrájen ihned po upecení (aniz by se umoznil únik páry) Pidána voda po hntení mouky Elektrická závada Písady nebyly promíchány 103 VÝSLEDKY PECENÍ Hrubá a nehomogenní konzistence Nedostatecné kynutí Pílis tmavé zbavení krky Zlatavé strany pokryté moukou, uprosted chléb lepkavý a syrový Mouka na horní cásti Uprosted nepropeceno ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Dost hutná konzistence Nedostatecn MOUKA Pílis AKTIVNÍ SUCHÉ DROZDÍ Nedostatecn Pílis Nedostatecn Pílis Opomenuto CUKR Pílis SL MOUKA Opomenuto Chyby pi dávkování VODA NEBO KAPALINA Proslá nebo neurcitá znacka Mouka s aktivním suchým drozdím v prásku Aktivní suché drozdí pílis staré Chybný typ aktivního suchého drozdí 104 AKTIVNÍ SUCHÉ DROZDÍ Byla pouzita horká voda namísto vody o pokojové teplot Chléb kyne pílis Propadnutí Proc je nutné tak casto upravovat mnozství mouky a vody v receptech? na chléb, které je dobe vyvázené, bude vypadat jednotn a pruzné a na dotyk bude mkké. Lze pro vsechny recepty pouzívat nastavení Turbo? Nastavení Turbo zaízení je mozné pouzívat pro vsechny klasické, celozrnné, sladké nebo francouzské recepty. Nicmén bochník bude mensí a konzistence bude hutnjsí, výsledek tedy není optimální. Pi pouzívání tento funkce se snazte zvýsit mnozství aktivního suchého drozdí z 1/4 na 1/2 lzicky ve standardním receptu. co kdyz nemám kuchyské váhy? urychlit zacátek programu (12) Trouba? Ne. se musí ped spustním funkce Trouba nechat ochladit deset minut. Jak mohu pipravit klasický chléb, aby byl výzivnjsí? Mzete upravit jakýkoliv recept v tomto návodu v pomru 50/50, 1/2 mouky a 1/2 celozrnné mouky. Tak pidáte více vláken ke klasickému chlebu a celozrnný chléb bude lehcí. Stací zkontrolovat tsto po 10 minutách a v pípad poteby regulovat mnozství vody. Poznamenejte si pozitivní výsledky. Dti mají rády med. Je mozné ho pouzít namísto cukru? Mzete pouzít stejná mnozství medu, sirupu nebo tmavého cukru namísto bílého cukru. Nedoporucujeme pouzít umlá sladidla v receptech na chléb. Lze péci chléb bez pidání soli? Sl hraje dlezitou úlohu v procesu pecení chleba. Kontroluje kvasení aktivního suchého drozdí a ovlivuje strukturu chleba tím, ze posiluje lepek. Doporucujeme, abyste nezapomnli pidat sl do recept. Bez pouzití soli bude mít chléb tvar, zbarvení a stídu nehomogenní a navíc i kratsí trvanlivost. Mám nechat chléb uvnit zaízení, aby zstal v teple? Ne. Tato funkce umozuje cirkulaci teplého vzduchu bhem uvedené doby za úcelem zachování kupavosti a tvaru práv upeceného chleba. Po upecení mzete chléb vyjmout z pístroje v jakémkoliv okamziku. Nkdy chléb nenakyne, jak je to mozné? Mozná jednoduse proto, ze jste zapomnli pidat aktivní suché drozdí. Nebo je aktivní suché drozdí proslé nebo nekvasí. Dalsími dvody mze být chybné dávkování písad nebo pouzití horké vody. Cerstvost písad a správné postupy dávkování jsou pro úspch pi pecení chleba nezbytné. Je mozné stále pouzívat funkci Opozdného startu? Program opozdní lze nastavit tak, abyste mohli mít chléb hotový az o 13 hodin pozdji. Nastavte tuto funkci díve nez pjdete do práce nebo spát, tak budete mít teplý a cerstvý chléb, kdy budete chtít. Nezapomete, ze nkteré recepty nejsou vhodné pro Opozdný start vzhledem k tomu, ze obsahují písady podléhající zkáze, které se mohou zkazit, jako je mléko, vejce, jogurt, sýr nebo maso. 105 OTÁZKY A ODPOVDI.

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC SD- ZB2502BXE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD257WXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732037

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD257WXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG FG87KST http://cs.yourpdfguides.com/dref/791938

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG FG87KST http://cs.yourpdfguides.com/dref/791938 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E5701-7-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-240 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285415

Vaše uživatelský manuál SHARP R-240 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285415 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP R-240. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP R-240 v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

Receptář BM250/BM350

Receptář BM250/BM350 Receptář BM250/BM350 Obsah Oddíl Strana Oddíl Strana Bílý chléb 1-3 Úprava vlastních receptů 31 Chléb se semínky 4-5 Vyjímání, krájení a skladování chleba 31 Obilný, černý a celozrnný chléb 6-9 Obecné

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 OBSAH Bílý chléb...3 Chléb s ořechy a rozinkami...3 Chléb s mákem...3 Hrubý bílý chléb...4 Francouzský bílý chléb...4 Italský bílý chléb...4 Ovesný chléb...5 Chléb z podmáslí...5

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Hrnec na vaření rýže Návod k použití

Hrnec na vaření rýže Návod k použití Hrnec na vaření rýže Návod k použití MODELCFXB-180 230V 50Hz, 1950W ODOLNÝ PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI TEFLONOVÝ VNITŘNÍ HRNEC SNADNÉ OVLÁDÁNÍ UDRŽUJE JÍDLO TEPLÉ A ČERSTVÉ 11.9.2005 Strana 1 (celkem 12) APEXA

Více