Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál DELONGHI BDM 1200. S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3390978"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. 82 Ovládací panel...83 Ukazatel postupu pecení Nastavení menu..85 Pouzívání zaízení....

3 ...88 Dlezité rady pro dávkování...89 Proces pecení Jak pouzívat funkci opozdný start...90 Ochrana programu v pípad výpadku proudu Praktická doporucení Údrzba a cistní Recepty..

4 Informace na displeji Vyhledávání a odstraování závad Otázky a odpovdi Upozornní pro správnou likvidaci výrobku ve smyslu evropské smrnice 2002/96/ES a legislativního naízení c. 151 z 25. cervence Výrobek nesmí být na konci doby své zivotnosti likvidován spolu s mstským odpadem. Lze ho odevzdat do píslusných center tídného sbru zízených místními úady, nebo dealerm, kteí poskytují tuto sluzbu pokyny si uschovejte. Odstrate veskerý,,nepaticný" materiál z nádoby na chléb. Ped pouzitím vycistte nádobu na chléb a hntací lopatku. Odstrate plastovou fólii z ovládacího panelu a veskeré etikety. Zaízení vzdy pouzívejte se zásuvkou 230 AC. Nepokládejte zádný pedmt na napájecí kabel, ani se nedotýkejte horkých povrch zaízení. Nevkládejte nebo nenechávejte napájecí kabel v místech procházení, nebo tam, kde je mozné klopýtnout. Dbejte na to, aby zaízení nestálo na okraji stolu ci lavice. Bhem pouzívání 1. Tento pístroj je studený na dotyk, ale bhem provozu se oheje. Udrzujte ruce a oblicej daleko od zaízení. 2. Bhem provozu neotevírejte víko ani nevyndávejte nádobu na chléb, pokud to není výslovn uvedeno v pokynech. 3. Nepokládejte zádný pedmt na víko pístroje. Nezakrývejte otvory. 4. Zaízení je vybaveno ochranným programem v pípad výpadku proudu, který je schopen zachovat cyklus pecení (pokud by doslo k poruse zásobování elektrickou energií). Delsí perusení mze zpsobit zrusení programu (viz str. 91 pro úplné informace). 5. Nedotýkejte se a/nebo se nesnazte blokovat pohyblivé cásti (nap. pohybující se hntací lopatku). 6. Nevkládejte ruce dovnit nádoby, kdyz je zaízení v provozu. Kde zaízení pouzívat 1. Zaízení pouzívejte na stabilním a záruvzdorném povrchu. 2. Nepouzívejte zaízení tam, kde by bylo vystaveno pímému slunecnímu záení nebo jiným zdrojm tepla, jako je sporák nebo trouba. 3. Nepokládejte zaízení na jiné pístroje. 4. Udrzujte zaízení mimo dosah dtí, protoze se zahívá. Pokud náhodou stisknete tlacítka bhem provozu, pecení se mze perusit. 5. Zaízení umístte nejmén 20 cm od stn, které by teplem mohly ztratit barvu. Po pouzívání 1. Pístroj vzdy vypnte uvedením hlavního spínace do polohy,,0", po pouzití a ped cistním vytáhnte zástrcku ze zásuvky. 2. Pouzívejte kuchyské rukavice pro vyjímání pecicí nádoby po ukoncení pecení. 3. Ped cistním nebo ulozením pístroj nechejte vychladnout. 4. Ped cistním si proctte pokyny. Neponoujte pístroj nebo zástrcku do vody, nebo hrozí zasazení proudem nebo poskození pístroje. 5. Pro cistní nádoby na chléb nepouzívejte hranaté nebo ostré kovové cásti. 6. Pokud je pístroj po pouzití trvale pipojený k elektrické zásuvce, vlozte opt nádobu na místo. Bezpecnostní opatení 1. Aby nedocházelo k zasazení proudem ci zranním, pouzívejte pouze píslusenství doporucovaná výrobcem. 2. Nepouzívejte zaízení venku, pro obchodní úcely nebo jiné úcely, nez pro které bylo urceno. 3. Pokud je napájecí kabel poskozený, musí být provedena jeho výmna výrobcem ci jeho servisní sluzbou ci podobn kvalifikovanou osobou tak, aby se zamezilo veskerému nebezpecí. Pístroj neuvádjte do provozu v pípad pádu nebo poskození jakéhokoliv druhu; odneste ho do nejblizsího autorizovaného servisního stediska ke kontrole, oprav nebo mechanickému ci elektrickému seízení. 4. Odpojte zaízení tak, ze uchopíte zástrcku (ne kabel) a zatáhnete. 5. Pouzití prodluzovacích kabel: soucástí dodávky je krátký napájecí kabel, aby se omezila rizika 81 poranní zpsobená zamotáním nebo klopýtnutím o dlouhý kabel. Proto je nezbytné zacházet s pípadnými prodluzovacími kabely opatrn tak, aby nevisely z lavice, kde by za n mohly zatáhnout dti a náhodou klopýtnout. 6. Elektrické napájení: v pípad petízení elektrického obvodu nemusí zaízení správn fungovat.

5 Mlo by se proto pipojit na elektrický obvod oddlený od jiných pístroj. 7. Z bezpecnostních dvod a také proto, aby nekvalifikované osoby neprovádly údrzbu, jsou nkteré pístroje zapecetny proti nedovolené manipulaci. Takové pístroje musí být v pípad poteby vzdy pedány do nejblizsího autorizovaného servisního stediska pro seízení ci opravu. 8. Nedovolte pouzívání pístroje osobám (vcetn dtí) s omezenými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi nebo s nedostatecnými zkusenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pozorným dohledem a vyskoleny osobou odpovdnou za jejich bezpecnost. Dohlízejte na dti, aby si nehrály s pístrojem. 9. POZOR: Chybné pouzívání (nevhodný recept, pílis dlouhá doba pecení) by mohlo zpsobit nadmrné pehátí chleba a následn vést ke vzniku koue ci ohn. V takovém pípad neotevírejte víko, nýbrz vytáhnte napájecí zástrcku. Díve nez otevete víko, nechejte pístroj dostatecn vychladnout. 10. Materiály a pedmty, které pijdou do styku s potravinami jsou v souladu s pedpisy evropského naízení 1935/2004 Tento pístroj je urcen výhradn k domácímu pouzívání. Maximální pouzitelné mnozství mouky/drozdí: 700 g mouky a 4 g drozdí. VLASTNOSTI ZAÍZENÍ A PÍSLUSENSTVÍ Odnímatelné víko Coperchio amovibile Kontrolní okénko Finestra di ispezione Automatický zásobník na Distributore automatico di susené ovoce a oísky frutta v e nocciole (pouze secca nkterých (solo in alcuni modelli) modelech) Ovládací panel Pannello comandi Teglia di Nepilnavácottura pecicí antiaderente nádoba Odmrka Misurino (TBS= lzíce) (TBS= cucchiaio) (tsp= lzicka) (tsp= cucchiaino) Nádobka se Tazza graduata stupnicí Tasto interruttore spínace Tlacítko hlavního principale Plás pístrojemacchina "cool (bhem Corpo,,cool touch" touch" (non scotta durante fungování nepálí) il funzionamento) Toto zaízení je zcela programovatelné pro výrobu chleba a umozuje snadno upéci cerstvý chléb bhem nkolika hodin. Pístroj má adu dalsích vlastností. 64 variant pro pecení a hntení Vcetn tchto mozností CLASSICO (KLASICKÝ), FRANCESE (FRANCOUZSKÝ), INTEGRALE (CELOZRNNÝ), DOLCE (SLADKÝ), TURBO, SENZA GLUTINE (BEZ LEPKU), IMPASTO PASTA (TSTO NA TSTOVINY), IMPASTO PIZZA (TSTO NA PIZZU), TORTA (DORT), MARMELLATA (MARMELÁDA), FORNO (TROUBA). 82 Ukazatel postupu pecení Ukazuje kazdý krok procesu pecení chleba. Pro dalsí informace viz strana 84. Funkce opozdného startu o 13 hodin. Funkce opozdného startu az o 13 hodin umozuje ranní probuzení s vní teplého a kupavého chleba. Pro dalsí informace viz strana 90. Ochrana programu v pípad výpadku proudu Uchovává v pamti program v pípad peruléb nachází v jedné ze 2 fází hntení ci splasknutí. LIEVIT. (KYNUTÍ): Udává, ze se chléb nachází v jedné ze 3 fází kynutí, podporované nízkou teplotou. COTTURA (PECENÍ): Udává, ze je chléb ve fázi pecení. Jedn&aacuuje pipravovat tsto pro cerstvé tstoviny. Jakmile bude tsto pipraveno, vlozte tstoviny do pístroje na výrobu fettuccine, raviol a lasagní. Pectte si pokyny pro Tstoviny v oddíle Recepty. Jakmile osmkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "8". (9) IMPASTO PIZZA (TSTO NA PIZZU) Toto nastavení umozuje vytváet rzná tsta pro sladké rohlíky (croissanty), housky a pizzy pro pecení v tradicní troub. Pectte si pokyny pro Tsto v oddíle Recepty. Jakmile devtkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "9". 85 (10) TORTA (DORT) Toto nastavení umozuje pipravovat oblíbené dorty nebo pouzívat jiz hotové smsi pro vychutnávání teplých domácích dort v jakémkoliv okamziku. Jakmile desetkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "10". (11) MARMELLATA (MARMELÁDA) Pomocí tohoto nastavení mzete po celý rok pipravovat cerstvé, sladké a lahodné marmelády. Pectte si pokyny Marmeláda v oddíle Recepty. Jakmile jedenáctkrát stisknete MENU, na displeji se zobrazí "11". (12) FORNO (TROUBA) Zvolením funkce FORNO je zaízení schopno péci jako bzná elektrická trouba. Toto nastavení zstává v provozu po dobu jedné hodiny a lze ho rucn ovládat stisknutím tlacítka a perusit tuto funkci v jakémkoliv okamziku. Toto nastavení je mozné pouzívat pro dokoncení procesu pecení chleba, pokud dojde k perusení dodávky elektrického proudu. V takovém pípad nechejte tsto v nádob na chléb kynout bez dodávky proudu, dokud nebude zabírat ¾ nádoby. Opt napojte elektinu a vyberte nastavení programu (12) FORNO a stisknte. Toto nastavení lze rovnz pouzít pro zvýsení doby pecení. Pokud chléb vypadá jest jako tsto na konci cyklu pecení nebo si ho pejete péci jest dále, stací vybrat funkci FORNO a pokracovat v pecení. Poznámka: díve nez zvolíte program FORNO, mze být nezbytné vyckat minut dokud pístroj nevychladne. V pípad, ze se snazíte pouzívat volbu FORNO ped vychladnutím zaízení, na displeji se objeví chybové hlásení,,e01" (pro dalsí informace viz strana 102). Stisknutím tlacítka MENU dvanáctkrát se na displeji zobrazí "12". POUZÍVÁNÍ ZAÍZENÍ Ped uvedením zaízení do provozu Doporucujeme vyjmout pecicí nádobu (viz následující pokyny); vycistte nádobu a hntací lopatky vlhkou látkou, dkladn osuste.

6 Pokud to není nutné, neponoujte pecicí nádobu do vody. Nepouzívejte drsné abrazivní cisticí prostedky, nebo mohou poskodit nepilnavý povrch. Nemyjte píslusenství v mycce nádobí. Vyjmutí pecicí nádoby Otevete víko zaízení a vyjmte pecicí nádobu tak, ze ji uchopíte za rukoje a zvednete. Doporucujeme vyjmout pecicí nádobu ped pidáním písad, aby nepisly do styku s topným clánkem. Pidání písad Doporucujeme pidávat písady do pecicí nádoby v daném poadí. Veskeré písady musí mít pokojovou teplotu a musí být pecliv dávkovány. Optovné vlození pecicí nádoby Pro optovné vlození nádoby do pecicí komory ji tam stací vlozit a zatlacit dol tak, aby se správn usadila. Nechejte rukoje sklopenou dol smrem ke stran nádoby. Zavete víko, napojte pístroj do 230 voltové zásuvky AC a hlavní spínac zaízení nastavte do polohy,,i". Poznámka: kdyz je stroj napojen poprvé, displej vydá zvukový signál a zobrazí se na nm,,menu 1 3:25". Zvukový signál pro ovoce a oísky (pouze v nkterých modelech) Umozuje vtsí tvoivost pi pecení chleba. Zaízení vydá signál, který hlásí okamzik, kdy je mozné pidat ovoce a/nebo oísky. To zabrauje jejich nadmrnému rozdrcení bhem fáze hntení. 86 ZÁSOBNÍK NA SUSENÉ OVOCE A OÍSKY (pouze v nkterých modelech) Zaízení je vybaveno zásobníkem na susené ovoce a oísky, který automaticky uvoluje suché písady do tsta v prbhu cyklu hntení. K tomu dochází piblizn 8 minut ped dokoncením hntení 2 a zarucuje, ze se susené ovoce a oísky nerozdrtí, ze kousky zstanou celé a stejnomrn distribuovány. Kapacita zásobníku ovoce a oísk je 1 sálek suchých písad a pedstavuje variantu, která je k dispozici u vsech nastavení menu, i kdyz se jeho pouzití doporucuje pouze pro CLASSICO (KLASICKÝ) (1), FRANCESE (FRANCOUZSKÝ) (2), INTEGRALE (CELOZRNNÝ) (3) a DOLCE (SLADKÝ) (4). Zásobník ovoce a oísk je dalsí vlastností zaízení, urcený k tomu, aby nabídl vtsí pohodlí na základ recept. POZNÁMKA: Nepsobte silou na dvíka, nebo je lze otevíto pouze automaticky elektrickým ovládáním. JEDNODUCHÉ KROKY, PODLE KTERÝCH POSTUPOVAT PI PECENÍ SE ZAÍZENÍM Následující pokyny slouzí k tomu, aby zacátecníkm pomohly v kazdé fázi procesu pecení. Tyto pokyny se specificky týkají recept na chléb, tsto a tstoviny (viz oddíl Recepty tohoto návodu). Doporucujeme, abyste pesn zvázili vsechny písady a pouzívali nádobku se stupnicí a odmrku, které jsou soucástí dodávky. Fáze 1 Pidání písad Jednoduse pidejte písady do pecicí nádoby v následujícím poadí: 1. Kapalné písady 2. Suché písady 3. Drozdí Pro zajistní dobrého výsledku je dlezité, aby písady byly pidány ve správném poadí a pesn zvázeny. Fáze 2 Výbr nastavení menu Stisknutím tlacítka MENU prove te pozadovaný výbr. Stisknutím tlacítka MENU se pechází z jednoho receptu ke druhému od (1) do (12) a vzdy se na displeji zobrazí císlo receptu. Fáze 3 Výbr zbarvení krky Stisknutím tlacítka,,zbarvení krky" vyberte pozadované zbarvení. Lze si vybrat svtlého, stedního nebo tmavého zbarvení krky. Pokud nebude zvoleno specifické zbarvení krky, zaízení automaticky pouzije nastavení standardní, tedy stední. Fáze 4 Výbr hmotnosti bochníku Stisknutím tlacítka `kg' vyberte pozadovaný rozmr: 500g, 700g nebo 1000g Pokud nebude zvolena hmotnost, zaízení automaticky pouzije nastavení standardní, tedy 1000g Fáze 5 Stisknutí Poznámka: pokud nebude proveden zádný výbr, zaízení pouzije standardní nastavení 1000g se stedním zbarvením krky a menu 1. Stisknutím tlacítka spus te zvolené nastavení. Displej zobrazuje hodiny a minuty, které zbývají do dokoncení cyklu. Fáze 6 Teplý, cerstvý a kupavý chléb ANa konci cyklu pecení stroj vydá akustický signál a na displeji se zobrazí,,0:00". Zaízení automaticky pejde do cyklu Udrzování tepla na 60 minut. Teplý vzduch obíhá v pecicí komoe, coz pomáhá snízit kondenzaci. Cervené svtlo, které se nachází na ovládacím panelu, bliká piblizn minut. Jakmile pestane, pomocí rukavic zvednte a vytáhnte nádobu z pecicí komory. Díve nez chléb vyjmete, nechejte ho v nádob 10 minut vychladnout; peklopte a jemn zateste nádobou, dokud chléb nevypadne. V pípad poteby pouzijte plastovou strku, abyste chléb oddlili od stran nádoby. Polozte chléb na kovový stojan, aby vychladl. Pro zajistní optimální konzistence a snazsího krájení doporucujeme dobu chlazení 15 minut. 87 Po pouzívání zaízení Ped spustním dalsího programu odpojte zástrcku a nechejte zaízení vychladnout 30 minut. Pokud se zaízení opt pouzije pílis brzy, mze vydat zvukový signál a zobrazí,,e:01", coz znamená, ze vychlazení nebylo dostatecné. Vyckejte dokud zaízení nevychladne a stisknte. PECENÍ CHLEBA: UMNÍ A VDA Pecení chleba je soucasn umním i vdou. Zaízení provádí vtsinu práce, ale jsou zde nkteré vci, které byste o kazdé z písad a procesu pecení chleba mli vdt.

7 Písady pro klasický chléb jsou velmi jednoduché: mouka, cukr, sl, kapalina (voda ci mléko), pípadn tuk (máslo ci olej) a drozdí. Kazdá z tchto písad má konkrétní funkci a konecnému produktu dodává zvlástní chu. Proto je dlezité pouzívat správné písady pesn ve správném pomru pro zajistní nejlepsích výsledk. Drozdí Drozdí je skutecný,,aktivní" mikroorganismus. Jednoduse eceno bez drozdí chléb nenakyne. Jakmile bude drozdí navlhcené, obohacené cukrem a zaháté na správnou teplotu, uvoluje plyny, které tstu umozují, aby nakynulo. Pokud je teplota pílis nízká, drozdí se neaktivuje; je-li pílis vysoká, zahyne. Zaízení bere tuto okolnost v úvahu a stále v pecicí komoe udrzuje správnou teplotu. Doporucujeme proto pouzívat pouze aktivní suché drozdí a ovit jeho datum spoteby, nebo drozdí s proslou lhtou trvanlivosti neumozuje kynutí chleba. Doporucujeme vytvoit malý dlek na vrcholu suché smsi pro drozdí, aby se tak zajistila aktivace drozdí, jakmile bude bhem hntení v kontaktu s kapalinou a cukrem. V pípad, ze byste chtli pouzít cerstvé drozdí v kostkách, rozmackejte ho vidlickou ve vod nacházející se uvnit nádoby. Mouka Je nutné pouzít kvalitní mouku ped vyprsením doby spoteby. Aby chléb nakynul, musí mít mouka docela vysoký obsah bílkovin. Doporucujeme pouzít mouky vhodné pro výrobu chleba. Na rozdíl od bílé mouky psenicná mouka obsahuje otruby a psenicné zárodky, které jsou tzké a zabraují kynutí. Celozrnný chléb má proto tendenci k hustsí konzistenci a je mensí. Mzete dosáhnout vtsího a lehcího bochníku tím, ze v receptech pro celozrnný chléb soucasn pouzijete psenicnou a bílou mouku. Pro kazdý recept je nutné zvázit pozadované mnozství mouky kvli jejímu pirozenému zvtrání. To zajis uje dokonalé pecení chleba. Mohou se pouzívat balícky obsahující velké mnozství mouky, pesto se výsledek mze lisit. Konzistence a výska bochníku nebudou homogenní, pokud se mouka skladuje dlouhou dobu v nevhodných podmínkách. Kupujte proto balení obsahující velké mnozství mouky pouze, pokud pecete pravideln. Cukr Cukrem se chléb osladí, krka ztmavne a pomocí drozdí se zajistí jemnjsí konzistence. Lze pouzít ekvivalentní mnozství bílého nebo tmavého cukru, sirup, javorového cukru, medu ci jiných sladidel. Mzete rovnz pouzít ekvivalentní mnozství umlých sladidel, ale chu a konzistence chleba bude odlisná. Kapaliny Kdyz jsou kapaliny míchány s bílkovinami v mouce, vytváí se lepek nutný pro nakynutí chleba. Vtsina recept pouzívá vodu, ale lze pouzít i jiné kapaliny jako je mléko nebo ovocné s ávy. Je teba tedy experimentovat co se týce mnozství tchto kapalin, abyste dosáhli optimálních výsledk, protoze recept obsahující nadmrné mnozství kapalin mze vést k prudkému poklesu chleba bhem pecení, zatímco nadmrn malé mnozství kapalin zabrauje nakynutí. Pouzijte kapaliny o pokojové teplot. Sl In Sl v malém mnozství dodává chlebu chu a kontroluje psobení drozdí. V nadmrném mnozství zabrauje nakynutí, proto ji dávkujte správn. Lze pouzít jakoukoliv stolní sl. 88 Vejce V nkterých receptech na chleba se pouzívají vejce; pidávají kapalinu, usnadují nakynutí a zvysují nutricní hodnotu a chu chleba, proto jsou tedy obsazena ve sladsích receptech. Tuky Mnoho typ chleba pouzívá tuky pro posílení chuti a zadrzení vlhkosti. Je mozné pouzít olej nebo zmkcené máslo v ekvivalentním mnozství. Pokud nepidáte tuky, chu a konzistence chleba se mohou mnit. Tipy Odlisné znacky drozdí pouzité s rznými znackami mouky ovlivní velikost a konzistenci chleba. Vyzkousejte tyto písady, abyste urcili kombinaci, která nabízí nejlepsí výsledky. Je normální, ze výska a konzistence chleba se mze lisit, i kdyz se vícekrát pouzívají tytéz písady. Tento rozdíl je obvykle ovlivnn kolísáním pirozené hladiny psenicných bílkovin v mouce. DLEZITÉ RADY PRO DÁVKOVÁNÍ Kazdá písada chleba má specifickou úlohu, tedy je nesmírn dlezité je správn dávkovat, abyste dosáhli nejlepsích výsledk. Poznámka: pro dosazení optimálního výsledku doporucujeme písady zvázit na kuchyských vahách a to zejména mouku, protoze kvli zvtrání se vyzaduje její pesné mnozství pro dosazení dokonalé kvality chleba. V kazdém receptu jsou uvedena dávkování. Pokud nemáte k dispozici kuchyské váhy, pouzijte nádobku se stupnicí (1 sálek = 135g mouky) a odmrku, která je soucástí dodávky a pitom dodrzujte následující pokyny. Suché písady Pouzijte nádobku se stupnicí nebo odmrku, které jsou soucástí dodávky. suché písady v nádob. nakonec... podle fází 1, 2 a 3 na stran Stisknutím tlacítka se spustí cyklus. Zacíná odpocítávání. znamená, ze v pípad perusení dodávky elektrického proudu v prbhu pecení chleba pístroj uchová pam minimáln po dobu 10 minut a v pecení bude pokracovat, jakmile se proud obnoví.

8 Tato volba je k dispozici bhem cyklu Hntení, Pecení, Kynutí ci Opozdný start. Bez této volby by pístroj provedl resetování a cyklus pecení chleba by se zastavil. V pípad poruchy trvající déle jak 10 minut je mozné, ze bude teba vyhodit písady a zacít úpln znovu. 90 PRAKTICKÉ RADY Poadí písad Nejdíve vlijte kapalinu, pak suché písady a nakonec drozdí. Ovoce a oísky se pidají pozdji, kdy pístroj dokoncí první fázi hntení. To umozuje dosáhnout tvar kupavého a propeceného chleba v jakémkoliv okamziku. Cerstvost Zkontrolujte, zda jsou vsechny písady cerstvé a jsou pouzity ped uvedeným datem spoteby. Na rozdíl od chleba, který zakoupíte v supermarketu, chléb upecený v zaízení neobsahuje konzervacní prostedky, proto nevydrzí dlouho. S funkcí opozdný start nepouzívejte písady podléhající zkáze jako je mléko, jogurt, vejce nebo sýr. Skladujte suché produkty v hermetických nádobách, abyste zabránili jejich zkazení. Krájení chleba Pro dosazení lepsího výsledku nechejte chléb ped krájením alespo 10 minut vychladnout. Polozte bochník na bok a ezte jakoby pilou pomocí noze na chléb. Pro dosazení snadného a vyrovnanjsího úcinku doporucujeme pouzít elektrický nz. Zmrazení chleba Díve nez necháte cerstvý chléb zamrznout, nechejte ho zcela vychladnout a zabalte ho do igelitového sácku. Ped zmrazením chléb nejdíve nakrájejte a pak ho pouzívejte podle poteby. Vytahování chleba z nádoby Jako u dortu je nutné, aby chléb ped vytazením z nádoby mírn vychladl. Ped vytazením nechejte chléb v nádob piblizn 10 minut. Pi vytahování jest horké nádoby pouzívejte rukavic. Zdobení Bhem fáze pecení je na chléb mozné pidat písady jako jsou bylinky, sezamová semínka a kousky slaniny. Otevete víko zaízení, potete chléb malým mnozstvím mléka nebo vajecným zloutkem a pidejte zdobení. Ujistte se, ze písady zstanou v nádob. Zavete víko a pokracujte v pecení. Poznámka: toto by mlo být provedeno rychle, aby chleba nepoklesl. Pidejte o 25% více soli. Kontrolujte tsto v prbhu míchání. Cistní nepilnavé nádoby Vycistte pecicí nádobu a míchací lopatku vlhkou látkou a ádn osuste. Nepouzívejte abrazivní látky nebo agresivní cisticí prostedky pro domácnost, nebo by mohly poskodit nepilnavý povrch. Neponoujte nádobu do vody. Nicmén pokud je to nutné, jemn omyjte vodou a pípravkem na mytí nádobí za pouzití mkké látky. Poznámka: pro lepsí vycistní nádoby doporucujeme vyjmout lopatku umístnou uvnit. Údrzba nepilnavé nádoby Nepouzívejte kovová náciní pro vyjmutí písad nebo chleba, protoze by mohla poskodit nepilnavý povrch. Nedlejte si starosti, pokud se nepilnavý povrch opotebuje nebo bhem casu zmní barvu. To je zpsobeno psobením páry, vlhkosti, potravin, kyselin a smsi rzných písad, jakoz i opotebováním a poskozením. Nepedstavuje to zádné nebezpecí a neohrozuje fungování zaízení. Nemyjte píslusenství v mycce nádobí. Neponoujte zaízení do vody. Sejmte a vycistte víko Pi snímání víka ho zdvihnte do úhlu piblizn 45 a pitáhnte k sob. Vycistte vnitní a vnjsí cást víka vlhkou látkou a nez ho vrátíte na místo ádn ho osuste. Skladování Ujistte se, ze je zaízení zcela chladné a suché a pak ho ulozte se zaveným víkem. Na víko nepokládejte tzké pedmty. 92 RECEPTY Dlezitá poznámka: Recepty se mohou lisit v závislosti na obsahu vlhkosti v písadách a vyzadují proto jisté úpravy; napíklad hmotnost mouky se zmní, kdyz pohltí vlhkost vzduchu. Nase recepty lze tedy lehce upravit tak, abyste dosáhli lepsích výsledk. Vzdy si poznamenejte pouzitá mnozství tak, abyste recepty mohli upravit podle poteby. Chléb pecený v tomto zaízení mze mít odlisnou chu, konzistenci a vzhled. Toto je docela normální, obvykle z dvod pouzitých písad. Abyste se vyhnuli zklamání, ped pípravou recept uvedených v tomto Návodu k pouzití si proctte seznam doporucených písad na stran 88. (1) CLASSICO (KLASICKÝ) Postup pro klasický chléb 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (1) CLASSICO (KLASICKÝ). 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Tradicní bílý chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Suché drozdí 500g 215ml 1 lzíce 520g 1 lzicka 1 /2 lzíce 1 lzicka 700g 315ml 1 lzíce 600g 1 1 /2 lzicky 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 415ml 2 lzíce 680g 2 lzicky 1 lzíce 1 1 /2 lzicky DRUHY KLASICKÉHO CHLEBA Mlécný chléb Mléko Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí 500g 340ml 1 lzíce 440g 1 lzicka 2 lzíce 1 lzicka 700g 375ml 1 1 /2 lzíce 560g 1 1 /2 lzicky 3 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 410ml 1 1 /2 lzíce 680g 1 1 /2 lzicky 3 lzíce 1 1 /2 lzicky Dýový chléb Voda Olej Mouka Rozdrcená/uvaená dýn Mletý muskátový oísek Sl Cukr Aktivní suché drozdí 500g 200ml 1 /2 lzíce 440g 50g 1 lzicka 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 700g 300ml 1 lzíce 520g 100g 2 lzicky 1 lzicka 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 400ml 2 lzíce 600g 150g 2 lzicky 1 1 /2 lzicky 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 93 (2) FRANCESE (FRANCOUZSKÝ) Postup 1.

9 Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (2) FRANCESE (FRANCOUZSKÝ). 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Francouzský chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí Sladkokyselý chléb Voda Olej Mouka Jogurt Citrónová s áva Sl Cukr Aktivní suché drozdí 500g 230ml 1 lzíce 360g 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 500g 170ml 1 lzíce 380g 75g 1 lzicka 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 700g 290ml 1 1 /2 lzíce 520g 1 lzicka 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 700g 220ml 1 lzíce 540g 100g 2 lzicky 1 lzicka 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 350ml 2 lzíce 680g 2 lzicky 1 lzíce 3 1 /4 lzicky 1000g 270ml 2 lzíce 700g 125g 1 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzíce 2 lzicky (3) INTEGRALE (CELOZRNNÝ) Postup pro celozrnný chléb 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (3) INTEGRALE. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Na zacátku vsech cykl programu INTEGRALE probíhá 30 minut pedehívání písad. V této fázi se lopatka nepohybuje. Celozrnný chléb Voda Olej Celozrnná mouka Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí 500g 220ml 1 lzíce 380g 1 lzicka 1 lzíce 1 lzicka 750g 320ml 1 1 /2 lzíce 540g 1 1 /2 lzicky 1 1 /2 lzíce 1 1 /2 lzicky 1000g 420ml 2 lzíce 700g 2 lzicky 2 lzíce 1 1 /2 lzicky 94 (4) DOLCE (SLADKÝ) Pro optimální výsledek vzdy vyberte Svtlé zabarvení krky, abyste zabránili pipálení krky. Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (4) DOLCE. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte ***. Pro program DOLCE nepouzívejte funkci opozdného startu, nebo by se písady mohly zkazit. Rozinkový chléb Voda Mletá skoice (volitelné) Olej Mouka Tmavý cukr Sl Aktivní suché drozdí Pi zvukovém znamení pidejte do automatického zásobníku: rozinky a sultánky Cokoládový chléb Voda Olej Mouka Kakao Cukr Sl Aktivní suché drozdí Pi zvukovém znamení pidejte do automatického zásobníku: Kousky cokolády 500g 200ml 1 /2 lzíce 1 lzíce 320g 1 lzíce 1 lzicka 1 lzicka 1 750g 250ml 1 lzíce 1 lzíce 480g 2 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzicky g 375ml 2 lzíce 2 lzíce 640g 3 lzíce 2 lzicky 2 lzicky 3 /4 sálek /2 sálek /4 sálek 500g 200ml 1 lzíce 440g 1 lzíce 1 lzíce 1 lzicka 1 lzicka 1 750g 250ml 2 lzíce 480g 1 lzíce 2 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzicky g 375ml 2 lzíce 520g 1 1 /2 lzíce 3 lzíce 1 1 /2 lzicky 2 lzicky 3 /4 sálek /2 sálek /4 sálek (5) TURBO 700 g Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (5) TURBO. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Chléb se bude péci bhem poctu uvedených hodin. Poznámka: nastavení TURBO má omezenou dobu kynutí. Nastavení TURBO je mozné pouzívat pro vsechny klasické, celozrnné, sladké nebo francouzské recepty. Nicmén objem bude mensí a konzistence bude hutnjsí. Kdyz pouzíváte tuto variantu, pokuste se pidat o ½ lzicky více aktivního suchého drozdí nez u standardních recept. Poznamenejte si výsledky tak, abyste je mohli zopakovat. U tohoto programu mze být nezbytná delsí doba pecení. V takovém pípad zvolte (12) FORNO a pokracujte v pecení. 95 Klasický chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí Celozrnný chléb Voda Olej Celozrnná mouka Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí Chléb s cereáliemi Voda Olej Mouka Celozrnná mouka Sms cereálií Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí 700g 315ml 1 lzíce 600g 1 1 /2 lzicky 1 lzíce 2 lzicky 700g 320ml 1 1 /2 lzíce 540g 1 1 /2 lzicky 1 1 /2 lzíce 2 lzicky 700g 370ml 1 1 /2 lzíce 320g 220g 1 /2 sálek 1 lzicky 1 1 /2 lzíce 2 lzicky (6) TURBO 1000 g Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypejte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (6) TURBO. 4. Vyberte barvu ZBARVENÍ KRKY, HMOTNOST chleba a stisknte. Chléb se bude péci bhem poctu uvedených hodin. Poznámka: nastavení TURBO má omezenou dobu kynutí. Nastavení TURBO je mozné pouzívat pro vsechny klasické, celozrnné, sladké nebo francouzské recepty. Nicmén objem bude mensí a konzistence bude hutnjsí. Kdyz pouzíváte tuto variantu, pokuste se pidat o ½ lzicky více aktivního suchého drozdí nez u standardních recept. Poznamenejte si výsledky tak, abyste je mohli zopakovat.

10 Klasický chléb Voda Olej Mouka Sl Cukr Aktivní suché drozdí 1000g 415ml 2 lzíce 680g 2 lzicky 1 lzíce 2 lzicky 96 Celozrnný chléb Voda Olej Celozrnná mouka Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí Chléb s cereáliemi Voda Olej Mouka Celozrnná mouka Sms cereálií Sl Tmavý cukr Aktivní suché drozdí 1000g 420ml 2 lzíce 700g 2 lzicky 2 lzíce 2 lzicky 1000g 470ml 2 lzíce 320g 380g 3 /4 sálek 1 1 /2 lzicky 2 lzíce 2 lzicky (7) SENZA GLUTINE (BEZ LEPKU) Pecení kvalitního chleba bez lepku vyzaduje praxi a lepsí znalost rzných písad. Abychom Vám pomohli s pecením dokonalého chleba bez lepku, uvádíme dále nkolik praktických rad a informací o písadách, které si ped zahájením pectte. Praktické rady Pro optimální výsledek si pecliv proctte pokyny pro kazdý recept. Vsechny výrobky bez lepku je mozné skladovat dobe zmrazené. Aby se zajistilo dobré promíchání písad, mze být nutné, abyste pomáhali pi cyklu hntení.bhem pecení prvních bochník chleba dohlízejte na konzistenci tsta po dobu 5 minut. Pokud tam jsou suché písady, které nejsou promíchány, pomocí plastové strky oskrabejte stny pecicí nádoby a promíchejte ve stejném smru jako lopatka. Pi pecení chleba bez lepku nepouzívejte nastavení funkce Opozdný start, protoze nkteré písady podléhají zkáze a mohly by se zkazit. Ped krájením nechejte chléb zcela vychladnout. Je normální, ze chléb bez lepku je tzsí a mírn hutnjsí. Tento chléb musí být vysoký alespo cm 1 a chutný. Aby byl chléb lehcí, omezte mnozství soli na /2 lzicky. Pro dosazení lepsího výsledku zvazte vsechny písady, vcetn vody. Pro vsechny suché písady pouzijte metrické míry. Uzíváte-li ocet, vyhnte se sladovému octu. Nádobu z pecicí komory vytáhnte hned po ukoncení cyklu pecení, nenechávejte ji tam pro funkci Udrzování tepla. Nechejte chléb v pecicí nádob cca 7 minut ped ulozením na stojan pro vychlazení. Mouka Sms mouk zarucí lepsí výsledek a zlepsí zbarvení krky. Pokud pouzíváte pouze rýzovou mouku, zbarvení krky nahoe bude velmi svtlé bez ohledu na dobu pecení. Mzete pouzít jemnou bílou nebo hrubou rýzovou mouku. Pokud pouzijete pouze rýzovou mouku, chléb ztvrdne rychleji nez chléb ze smsi mouk. Pidání oleje pomáhá udrzet chléb cerstvý delsí dobu. Konzistence Tsto se bude podobat husté smsi pro dorty. Kontrolujte po dobu minut prbh hntení tsta a pokud je sms pílis hutná, pidejte malé mnozství vody pokazdé 1 lzíci. Okolní faktory mohou mít znacný vliv na konzistenci tsta. 97 Zmna atmosférických podmínek mze mít vliv na reakci aktivního suchého drozdí. Napíklad pokud pecete chléb bhem vlhkého a destivého dne, je mozné omezit mnozství vody o ml tak, abyste dosáhli pozadovanou konzistenci pro tsto. Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (7) SENZA GLUTINE. 4. Vyberte tmavé ZBARVENÍ KRKY. 5. Vyberte hmotnost a stisknte. Chléb s moukou bez lepku Voda Olej Mouka Sl Cukr Suché drozdí 700g 400ml 1 lzíce 450g 1 lzicka 1 /2 lzíce 1 lzicka 1000g 450ml 2 lzíce 500g 2 lzicky 1 lzíce 1 lzicka (8) IMPASTO PASTA (TSTO NA TSTOVINY) Postup 1. Vlozte písady do nádoby podle uvedeného poadí. Odstrate pípadnou mouku, která se usadila vn nádoby. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (8) IMPASTO PASTA a stisknte. Tsto na tstoviny 125 ml vody 4 vejce 60 g Mouka 500g 1 /2 lzicky soli Poznámka: je-li tsto na tstoviny pílis lepkavé, pidejte mouku. Variace Tstoviny se spenátem: pidejte 100 g dkladn vysuseného spenátu do písad receptu na tsto Tstoviny s rajcaty: pidejte 2 lzíce rajského protlaku do písad receptu na tsto (9) IMPASTO PIZZA (TSTO NA PIZZU) Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (9) IMPASTO PIZZA a stisknte. 4. Vyjmte tsto z nádoby a postupujte podle pokyn uvedených pro jednotlivé recepty. Tsto na pizzu Tsto Voda 2 lzíce olivového oleje 98 Mouka 480g 1 /2 lzicky soli 1 lzicka cukru 1 2 /2 lzicky aktivního suchého drozdí 1. Zcela vyjmte tsto z nádoby. Potete olejem dva tácy na pizzu. Vyhejte troubu na 180 C 2. Rozdlte tsto na dva díly a rozlozte ho na práv naolejované tácy. Oblozte pizzu podle libosti a pecte ji 20 minut. Focaccia s bylinkami Tsto Voda 230 ml 1 lzíce olivového oleje Mouka 480g 1 /2 lzicky soli 2 lzíce cukru 1 /2 lzicky aktivního suchého drozdí Zdobení 2 lzíce olivového oleje 1 lzicka oregána 1 lzicka nasekané bazalky 1. Zcela vyjmte tsto z nádoby. Pecicí tác potete olejem. 2. Vse hntením promíchejte a pidejte trochu mouky dokud tsto nebude dostatecn pruzné; rozlozte ho na práv naolejovaný tác. 3. Nechejte kynout po dobu 30 minut. 4. Na tsto nalijte trochu oleje, pidejte bylinky a pecte v pedeháté troub 30 minut pi 180 C.

11 Sladká houska Tsto Voda 320 ml 2 lzíce oleje 520g mouky 1 vejce o hmotnosti 60g 3 /4 sálku sultánek 1 /2 lzicky muskátového oísku 1 /2 lzicky soli 1 /4 sálku tmavého cukru 1 2 /2 lzicky aktivního suchého drozdí 1. Zcela vyjmte tsto z nádoby. Pokryjte tác pergamenovým papírem. 2. Vse hntením promíchejte a pidejte trochu mouky dokud tsto nebude dostatecn pruzné. Rozdlte tsto na 12 kus. Svite kazdý kus a vytvote kouli a umístte je vedle sebe na pecicí tác. Zakryjte a nechejte kynout po dobu 30 minut. 3. Pecte housky 30 minut v pedeháté troub pi 180 C. Budete mít 12 housek. 99 (10) TORTA (DORT) Praktické rady pro optimální výsledek Je normální, ze dorty nakynou pouze na polovinu nebo ti ctvrtiny nad nádobou. Konzistence musí být píjemná a lehká. Vzhledem ke zvýsenému obsahu cukr a tuk v dortech doporucujeme vzdy pouzívat nastavení Svtlé zbarvení, aby nedoslo k pipálení stran. POZNÁMKA: tento program zajis uje dobré výsledky i s vtsinou pípravk pro dorty nabízené v obchodech, i kdyz budou pipraveny normáln v kruhových formách. Pokud pouzíváte pípravek, který vyzaduje pidání másla, to se rozpustí v páe. Nepouzívejte dvojnásobná mnozství smsi pro dorty: výsledkem by mohla být hutná konzistence. Svestkový kolác (Plum cake) 150ml mléka 1 celé vejce + 1 zloutek 60g rozpustného másla 250g mouky 1 spetka soli 12g aktivního suchého drozdí 100g cukru 40g slazeného kakaa Postup 1. Do nádoby nalijte vsechny kapaliny; zasypejte moukou. Vsechny ostatní písady by mly být umístny oddlen do roh, zatímco drozdí by mlo být polozeno do malého dlku, doprosted mouky. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (10) TORTA a stisknte. 4. Po 5 minutách míchání, pi zaízení v provozu, otevete víko a pomocí plastové strky vyskrabejte stny nádoby tak, abyste zajistili dobré promíchání písad. Zavete víko. Funkci Opozdný start nepouzívejte v prbhu pecení svestkového koláce, protoze prostedek pro kynutí by byl aktivován pílis brzo. 100 (11) MARMELLATA (MARMELÁDA) Praktické rady pro optimální výsledek Pouzijte cerstvé a zralé ovoce a nakrájejte ho na malé kousky. Neomezujte dané mnozství cukru, ani nepouzívejte náhrazky. Nalijte horkou marmeládu do sterilovaných sklenic (viz následující poznámky) a nechejte nahoe prostor piblizn 2 cm. Ihned sklenici uzavete. Nádobky oznacte nálepkami. Ped umístním do lednice nechejte sklenice vychladnout pi pokojové teplot. Zahus ovadlo je pozadováno ve vsech receptech. Obsahuje pektin, stabilizující cinidlo nutné pro zelatinovou konzistenci marmelády. Zahus ovadlo lze obycejn koupit v sáckách v supermarketech. Bu te opatrní, kdyz zacházíte s horkou marmeládou. Sterilizace sklenic Ponote nálepky a vlozky uvnit vícek do horké vody a odstrate je. Dkladn omyjte vodou a saponátem. Polozte sklenice na tác a vlozte je na minut do trouby oháté na 100 C. Vyjmte z trouby a pomocí vhodných drzák a ihned naplte horkou marmeládou. Sterilizace sklenic znicí mikroorganismy a zabije bakterie, které by jinak zpsobily zkazení marmelády. Tímto zpsobem bude mozné vychutnávat doma vyrobenou marmeládu po celý rok. Postup 1. Vlozte písady do nádoby podle uvedeného poadí. 2. Vlozte nádobu do zaízení a uzavete víko. 3. Stisknutím tlacítka MENU nastavte program (11) MARMELLATA a stisknte. 4. Míchejte 5 minut, otevete víko a plastovou strkou vyskrabejte stny nádoby. Poznámka: je normální, ze bhem procesu pípravy z otvoru vychází nadmrné mnozství páry. Nechejte víko zavené az do konce pípravy. Meruková marmeláda 500g cerstvých merunk, odpeckovaných a nakrájených na kousky 100g cukru 2 lzíce citrónové s ávy 2 lzíce vody 3 lzíce zahus ovadla Broskvová marmeláda s kardamomem 500 g cerstvých broskví nakrájených na kousky 100g cukru 2 lzíce citrónové s ávy 1 /2 lzicky rozdrcených kardamomových semínek 2 lzíce vody 3 lzíce zahus ovadla Tradicní marmeláda 500g rozplených pomeranc nakrájených na úzké plátky 100g cukru 2 lzíce citrónové s ávy 3 lzíce zahus ovadla 101 INFORMACE NA DISPLEJI Displej udává výskyt problém u zaízení. Zaízení musí být instalováno uvnit v místnosti, kde není prvan, daleko od zdroj tepla a pímého slunecního svtla. ÚDAJE NA DISPLEJI Bliká "E:01" PROBLÉM Pecicí komora je pílis horká, aby se spustil jiný cyklus ESENÍ Otevete víko a vytáhnte nádobu, aby komora vychladla. Poté, co z ovládacího panelu zmizí hlásení, opt nádobu vlozte do komory a stisknte. Resetujte zaízení následujícím zpsobem: Vytáhnte zástrcku ze zásuvky. Pidrzte stisknuté tlacítko MENU. Zapojte zástrcku a uvolnte tlacítko MENU. Zaízení provádí kontrolní cyklus. Na konci displej zobrazí pocátecní nastavení. Pokud k tomu nedojde, zkontaktujte Autorizované stedisko pomoci. Bliká "EEE" nebo podobný údaj Závada elektronické kontroly Poznámka: po upecení bochníku doporucujeme, abyste nechali zaízení vychladnout pi pokojové teplot, protoze pi vyssích teplotách chléb nakyne mén, coz je zpsobeno citlivostí aktivního suchého drozdí.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Uslysíte zvukový signál, kdyz: Zaízení je zapnuté Zvolíte nastavení menu Na zacátku cyklu pecení Na konci procesu pecení Dlouhý zvukový signál Krátký zvukový signál 1 dlouhý zvukový signál Krátké a dlouhé zvukové signály 102 VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADY PÍSTROJE Nezapnul se ukazatel LED Krka zlatavá a lepkavá, uprosted chléb syrový a nepropecený Strany propecené, ale spodek je pokrytý moukou Nepravidelné naezání a chléb je lepkavý Chléb se po stranách bortí a spodek je vlhký Nedostatecn tmavá krka Doba pecení chleba je pílis dlouhá ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ: Tlacítko není stisknuté Nádoba není vlozena správn Víko bylo vícekrát oteveno v prbhu pípravy nebo bylo necháno otevené Ovládací panel Chybný výbr programu Chybný výbr funkce (a sice HNTENÍ) Po spustní bylo stisknuto Chléb byl ponechán v nádob pílis dlouho po upecení Chléb byl nakrájen ihned po upecení (aniz by se umoznil únik páry) Pidána voda po hntení mouky Elektrická závada Písady nebyly promíchány 103 VÝSLEDKY PECENÍ Hrubá a nehomogenní konzistence Nedostatecné kynutí Pílis tmavé zbavení krky Zlatavé strany pokryté moukou, uprosted chléb lepkavý a syrový Mouka na horní cásti Uprosted nepropeceno ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Dost hutná konzistence Nedostatecn MOUKA Pílis AKTIVNÍ SUCHÉ DROZDÍ Nedostatecn Pílis Nedostatecn Pílis Opomenuto CUKR Pílis SL MOUKA Opomenuto Chyby pi dávkování VODA NEBO KAPALINA Proslá nebo neurcitá znacka Mouka s aktivním suchým drozdím v prásku Aktivní suché drozdí pílis staré Chybný typ aktivního suchého drozdí 104 AKTIVNÍ SUCHÉ DROZDÍ Byla pouzita horká voda namísto vody o pokojové teplot Chléb kyne pílis Propadnutí Proc je nutné tak casto upravovat mnozství mouky a vody v receptech? na chléb, které je dobe vyvázené, bude vypadat jednotn a pruzné a na dotyk bude mkké. Lze pro vsechny recepty pouzívat nastavení Turbo? Nastavení Turbo zaízení je mozné pouzívat pro vsechny klasické, celozrnné, sladké nebo francouzské recepty. Nicmén bochník bude mensí a konzistence bude hutnjsí, výsledek tedy není optimální. Pi pouzívání tento funkce se snazte zvýsit mnozství aktivního suchého drozdí z 1/4 na 1/2 lzicky ve standardním receptu. co kdyz nemám kuchyské váhy? urychlit zacátek programu (12) Trouba? Ne. se musí ped spustním funkce Trouba nechat ochladit deset minut. Jak mohu pipravit klasický chléb, aby byl výzivnjsí? Mzete upravit jakýkoliv recept v tomto návodu v pomru 50/50, 1/2 mouky a 1/2 celozrnné mouky. Tak pidáte více vláken ke klasickému chlebu a celozrnný chléb bude lehcí. Stací zkontrolovat tsto po 10 minutách a v pípad poteby regulovat mnozství vody. Poznamenejte si pozitivní výsledky. Dti mají rády med. Je mozné ho pouzít namísto cukru? Mzete pouzít stejná mnozství medu, sirupu nebo tmavého cukru namísto bílého cukru. Nedoporucujeme pouzít umlá sladidla v receptech na chléb. Lze péci chléb bez pidání soli? Sl hraje dlezitou úlohu v procesu pecení chleba. Kontroluje kvasení aktivního suchého drozdí a ovlivuje strukturu chleba tím, ze posiluje lepek. Doporucujeme, abyste nezapomnli pidat sl do recept. Bez pouzití soli bude mít chléb tvar, zbarvení a stídu nehomogenní a navíc i kratsí trvanlivost. Mám nechat chléb uvnit zaízení, aby zstal v teple? Ne. Tato funkce umozuje cirkulaci teplého vzduchu bhem uvedené doby za úcelem zachování kupavosti a tvaru práv upeceného chleba. Po upecení mzete chléb vyjmout z pístroje v jakémkoliv okamziku. Nkdy chléb nenakyne, jak je to mozné? Mozná jednoduse proto, ze jste zapomnli pidat aktivní suché drozdí. Nebo je aktivní suché drozdí proslé nebo nekvasí. Dalsími dvody mze být chybné dávkování písad nebo pouzití horké vody. Cerstvost písad a správné postupy dávkování jsou pro úspch pi pecení chleba nezbytné. Je mozné stále pouzívat funkci Opozdného startu? Program opozdní lze nastavit tak, abyste mohli mít chléb hotový az o 13 hodin pozdji. Nastavte tuto funkci díve nez pjdete do práce nebo spát, tak budete mít teplý a cerstvý chléb, kdy budete chtít. Nezapomete, ze nkteré recepty nejsou vhodné pro Opozdný start vzhledem k tomu, ze obsahují písady podléhající zkáze, které se mohou zkazit, jako je mléko, vejce, jogurt, sýr nebo maso. 105 OTÁZKY A ODPOVDI.

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC SD- ZB2502BXE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SCX-4500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG SCX-4500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA HF S100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378703 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

http://domacipekarny.dama.cz

http://domacipekarny.dama.cz 1BNa vrchní části chleba je ještě mouka Nedostatek vody. Příliš malý chléb. Málo mouky, droždí, cukru nebo vody Použití celozrnného chleba nebo mouky, které obsahují chemické droždí (prášek do pečiva).

Více

10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE

10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE 10TÁCOVÁ DIGITÁLNÍ SUŠIČKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ EXC10EL NÁVOD K OBSLUZE 112114 USUŠTE TO, NEBUDETE LITOVAT... OBSAH Úvod... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 10 nerezových táců a digitální ovládání...

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

FOOD P R O C E S S O R FP 8010. Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT. Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT. Használati útmutató KONYHAI ROBOT

FOOD P R O C E S S O R FP 8010. Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT. Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT. Használati útmutató KONYHAI ROBOT FOOD P R O C E S S O R Návod k obsluze KUCHYŇSKÝ ROBOT Návod na obsluhu KUCHYNSKÝ ROBOT Használati útmutató KONYHAI ROBOT FP 800 KUCHYŇSKÝ ROBOT OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 7

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684424

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684424 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 3220. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ELECTRONIC BLENDER Návod k obsluze STOLNÍ MIXÉR Návod na obsluhu STOLNÝ MIXÉR Használati útmutató KÉZIMIXER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 6 Seznamte se se svým

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL ACTIFRY KUCHA?KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3639168

Vaše uživatelský manuál TEFAL ACTIFRY KUCHA?KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3639168 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL ACTIFRY KUCHA?KA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

JUICE EXTRACTOR JE 4011. Návod k obsluze ODŠŤAVŇOVAČ. Návod na obsluhu ODŠŤAVOVAČ. Használati útmutató GYÜMÖLCSPRÉS

JUICE EXTRACTOR JE 4011. Návod k obsluze ODŠŤAVŇOVAČ. Návod na obsluhu ODŠŤAVOVAČ. Használati útmutató GYÜMÖLCSPRÉS JUICE EXTRACTOR Návod k obsluze ODŠŤAVŇOVAČ Návod na obsluhu ODŠŤAVOVAČ Használati útmutató GYÜMÖLCSPRÉS JE 4011 ODŠŤAVŇOVAČ OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svým

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více