Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: (c) POZOR: Pokud jsou dvíka nebo tsnní poskozená, nesmíte troubu pouzívat, dokud ji neopraví oprávnná osoba. DODATEK Pokud není spotebic udrzován v dostatecné cistot, mze dojít k poskození povrchu, které by mohlo vést ke snízení doby zivotnosti spotebice a vyvolat nebezpecné situace. Technické specifikace Modely: Jmenovité naptí Jmenovitý píkon na vstupu (mikrovlnný) Jmenovitý výkon na výstupu (mikrovlnný) Objem trouby Prmr otocného talíe Vnjsí rozmry (SxHxV) Hmotnost netto CMW 7117 DW - CMW 7217 DS - CMW 7317 DY 230V~50Hz 1150 W 700 W 17 l ø245 mm 461x 367 x 280 mm 12,2 kg 4 DLEZITÉ BEZPECNOSTNÍ POKYNY UPOZORNNÍ Za úcelem snízení rizika vzniku pozáru, zásahu elektrickým proudem, zranní osob a na ochranu ped mikrovlnným záením pi pouzívání vaseho elektrospotebice doporucujeme, abyste dodrzovali tato základní bezpecnostní opatení : 1. Pozor: Kapaliny a jiné pokrmy nesmíte ohívat v uzavených nádobách, protoze jsou náchylné k explozi. 2. Pozor: Pro kazdého s výjimkou autorizovaného technika je nebezpecné odstraovat ochranný kryt urcený k ochran proti mikrovlnné energii, které by tak mohl být vystaven. 3. Troubu byste mli pravideln cistit. Vsechny zbytky jídla je poteba odstranit. 7. Pokud ohíváte jídlo v plastových nebo papírových nádobách, troubu dobe hlídejte, aby nedoslo k pípadnému pozáru. 9. Jestlize zpozorujete kou, vypnte spotebic a vytáhnte ho ze zásuvky, dvíka nechejte zavená, aby nedoslo k vyslehnutí plamen 10. Nevate pokrmy pílis dlouho. 11. Nepouzívejte prostor trouby jako nádobu. Nenechávejte výrobky jako je chleba, susenky, apod., uvnit trouby. 12. Odstrate z nádob/tasek kovové pásky a kovové, papírové nebo plastové rukojeti jest ped vlozením do trouby. 13. Troubu nainstalujte a usate podle dodaných pokyn k instalaci. 14. Vajícka ve skoápce a celá natvrdo vaená vejce by se nemla v mikrovlnné troub ohívat, protoze mohou explodovat, a to i v pípad, ze byl jiz mikrovlnný ohev ukoncen. 15. Pouzívejte tento spotebic pouze k úcelm popsaným v tomto návodu. Nepouzívejte ve spotebici korozivní chemikálie nebo páru.tato trouba je speciáln navrzena pro ohívání nebo vaení pokrm. Není urcena pro prmyslové nebo laboratorní pouzití. 16. Pokud je poskozen pívodní kabel, je nutno ho nechat z bezpecnostních dvod vymnit výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobou s obdobnou kvalifikací. 17. Nikdy tento elektrospotebic neuskladujte ani nepouzívejte venku. 18. Troubu nepouzívejte v blízkosti vody, kuchyského dezu nebo poblíz bazénu. 19. Teplota pístupných povrch mze být pi pouzívaní spotebice vysoká. Napájecí kabel musí nesmí být veden blízko horkých povrch. Z zádného dvodu troubu nezakrývejte. 20. Nenechávejte napájecí kabel viset pes okraj stolu nebo pracovní desku. 21. Nedodrzování bzných pravidel pro cistní trouby mze zpsobit poskození povrch, coz mze snízit dobu zivotnosti elektrospotebice a vyvolat vznik nebezpecných situací. 22. Obsah savicek a lahvicek s dtskými pokrmy musíte míchat nebo protepávat. Ped konzumací zkontrolujte teplotu, aby nemohlo dojít k popálení. 23. Pi ohevu tekutin v mikrovlnné troub mze dojít ke zpozdní varu a pekypní, proto je nutné pi manipulaci s nádobou dbát zvýsené opatrnosti. 5 Bezpecnostní pokyny ke snízení rizika vzniku skod na zdraví osob Instalace s uzemnním NEBEZPECÍ Nebezpecní zasazení elektrickým proudem. Pi kontaktu s nkterou vnitní soucástí mze dojít k váznému zranní osob nebo i usmrcení. Tento spotebic nerozebírejte. POZOR Nebezpecní zasazení elektrickým proudem. Nesprávné uzemnní mze mít za následek zasazení elektrickým proudem. Pokud není spotebic správn nainstalován a uzemnn, nezapojujte zástrcku do elektrické sít. Tento elektrospotebic musí být zapojen pomocí zásuvky s uzemnním. V pípad elektrického zkratu uzemnní snizuje riziko elektrického výboje tím, ze pedstavuje únikovou cestu pro elektrický proud. Tento spotebic je vybaven srou se zemnícím vodicem a píslusnou zástrckou. Zástrcka musí být pipojena do správn nainstalované a uzemnné zásuvky. Pokud Vám nejsou jasné pokyny k uzemnní nebo máte pochybnosti, zda je spotebic správn uzemnn, porate se s kvalifikovaným elektrikáem. V pípad, ze je nutné pouzít prodluzovací sru, pouzijte pouze 3 zílový prodluzovací kabel, který má zemnící zástrcku se dvmi kontakty a 2 strbinovou zásuvku, která odpovídá zástrcce spotebice. Dvoupólová zásuvka se zemnící zástrckou nebo zemnící svorkou bude vhodná pro zástrcku trouby. CISTNÍ Ujistte se, ze je trouba odpojena od elektrického napájení. 1. Ocistte vnitní povrchy trouby jemn navlhceným hadrem po kazdém pouzití. 2. Ocistte píslusenství obvyklým zpsobem v mýdlové vod. 3. Rám dvíek, tsnní a okolní cásti je nutné v pípad nutnosti pecliv ocistit vlhkým hadrem. 1) Pívodní kabel dodávaný s elektrospotebicem je úmysln krátký za úcelem snízení rizika vyplývajícího ze zapletení nebo vytrzení delsího kabelu. 1) Jmenovité naptí uvedené na kabelech nebo na prodluzovaní se by mlo být alespo shodné se jmenovitým naptím elektrospotebice.

3 2) Prodluzovací sra se musí skládat z trojzilového kabelu s uzemnním. 3) Dlouhý kabel by ml být umístn tak, aby nevisel z pracovní desky nebo ze stolu, kde by za nj mohly tahat dti nebo kde by se o nj dalo náhodn zakopnout. 6 NÁSTROJE POZOR Nebezpecí zranní osob. Pro kazdého, kdo nemá odpovídající kvalifikaci, mze být provádní oprav nebo údrzby, která vyzaduje odstranní krytu na ochranu proti mikrovlnné energii, nebezpecné. Pectte si pokyny v odstavci,,materiály vhodné pro pouzití v mikrovlnné troub a,,materiály nevhodné pro pouzití v mikrovlnné troub." Mohou existovat nekovové nástroje, které nejsou vhodné pro pouzití v mikrovlnné troub. V pípad pochybností je mozné nástroj vyzkouset následujícím zpsobem. Test nástroj: 1. Vlozte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu s 1 sálkem studené vody (250ml) vedle píslusného nástroje. 2. Vate na maximální výkon po dobu 1 minuty. 3. Opatrn se nástroje dotknte. Pokud je nástroj teplý, nepouzívejte ho k vaení v mikrovlnné troub. 4. Nevate ho déle nez 1 minutu. Materiály vhodné pro pouzití v mikrovlnné troub Alobal Pouze jako ochrana. Malé hladké kusy lze pouzít na zakrytí tenkých plátk masa nebo drbeze, které má zabránit pílisnému upecení. Mohlo by dojít k jiskení, pokud je alobal pílis blízko stnám trouby. Alobal by ml být umístn ve vzdálenosti alespo 2,5 cm od stn trouby. Postupujte podle pokyn výrobce. Dno keramického nádobí musí být alespo 5 mm nad otocným talíem. Nesprávné pouzití mze zpsobit rozbití otocného talíe. Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokyn výrobce. Nepouzívejte prasklé nebo otlucené nádobí. Odstrate vzdy víko. Pouzívejte pouze pro ohívání pokrm tak, aby bylo pouze teplé. Mnoho sklenných nádob není odolných na teplo a mohly by se rozbít. Pouze nádobí z varného skla a vhodné pro pouzití do trouby. Ujistte se, ze nemá kovový dekor. Nepouzívejte nádobí prasklé nebo otlucené. Postupujte podle pokyn výrobce. Nezavírejte kovovou sponou. Udlejte do nich záez, aby mohla pára unikat. Pouzívejte pouze krátkou dobu a pouze pro vaení/ohev. Pi vaení nenechávejte troubu bez dozoru. Pouzívejte k zakrytí pokrm pro ohev nebo pro pípadné pohlcení tuku. Pouzívejte pouze krátké doby vaení pod dohledem. Pouzívejte k zakrytí na ochranu ped vystíknutím nebo k zabalení proti odpaování. Pouze urcený pro mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokyn výrobce. Ml by být oznacen stítkem &quotinstalujte. Vnitní cást: Odstrate veskerou ochrannou fólii z povrchu vnitní cásti mikrovlnné trouby. Neodstraujte tenký svtle hndý obklad, který je pipevnn na vnitním prostoru trouby na ochranu magnetronu. Instalace 1. Vyberte rovný povrch, který poskytuje dostatecn otevený prostor pro pívod a odvod vzduchu pro ventilacní otvory. (3) Zablokování pívodních a/nebo výstupních otvor mze zpsobit poskození trouby. (4) Troubu umístte co mozná nejdále od rádia a televize. Fungování mikrovlnné trouby mze zpsobit rusení píjmu rádia nebo televize. 2. Troubu zapojte do standardní domácí zásuvky. Ujistte se, ze naptí a frekvence je stejná jako naptí a frekvence na typovém stítku se jmenovitými hodnotami. POZOR: Troubu neinstalujte nad varnou desku nebo jiný spotebic produkující teplo. Pokud ji nainstalujete v blízkosti nebote rozmrazit otácejte,, svítit,,g". Hmotnost musí být v rozmezí 100 a 2000 g. 3) Stisknte tlacítko,,+30,, pro zahájení rozmrazování. Symboly,, blikat a symbol,,g" zhasne. 5. Rozmrazování podle nastaveného casu 1) Stisknte tlacítko,, ", kontrolka LED zobrazí,,def2". "a,, ". Doba 2) Dobu vaení zvolte otocením,, ". Nastavená úrove výkonu je P30. Nelze ji mnit. "a,, " budou blikat. 6. budou svítit. " zvolte hmotnost nabídky. vrate ovladac do klidové polohy kazdém programu bude slyset zvuková signalizace a pak zacne následující program. Pozn.: Funkci Auto menu nelze nastavit jako jeden z program v ad. Píklad: chcete rozmrazit 500 g jídla a vait ho výkonem 80% po dobu 5 minut. nastavte hmotnost jídla. Zastavte na, jakmile bude zobrazeno,,500". mozné nastavit maximální dva programy. U této funkce nelze nastavit rozmrazování. Zobrazí se hodiny. nastavte hodiny. opacném pípad nebude fungovat odlozený start. zacátku vaení bude na 3 sekundy blikat. Pak se trouba vrátí na zobrazení hodin. se na 2 sekundy. 10. LED bude ukazovat hodiny a,, ". Dlouhý zvukový signál " zhasne. 11. ochrany kontrolního vedení Magnetronu Pokud jednotka funguje 30 minut na maximální úrovni výkonu, nastaví se trouba automaticky na 80% mikrovlnného výkonu, aby chránila kontrolní vedení Magnetronu. 13. Funkce automatického vypnutí Pokud zstanou dvíka otevená 10 minut, svtlo trouby zhasne. Stisknutím jakéhokoli tlacítka po otevení dvíek se znovu aktivuje opacným zpsobem. Svtlo v troub se rozsvítí. 14. Specifikace (1) Zvuková signalizace vydá pípnutí, jakmile otocíte ovladac na zacátek postupu.

4 (2) Pokud dojde k otevení dvíek bhem vaení, je nutné pro pokracování stisknout tlacítko,,+30 ". " do 1 minuty. V opacném (3) Jakmile je nastavený program vaení, musíte stisknout tlacítko,,+30 pípad se zobrazí aktuální cas a nastavení bude zruseno. (4) Zvukový signál vydá pípnutí v pípad správného postupu stisknutí, v opacném pípad nebude slyset zádná zvuková signalizace. 13 Tabulka automatických program Menu A-1 AUTO OHEV Hmotnost A-2 ZELENINA (se 450 g vody) 100 (se 800 g vody) 150 (se 1200 g vody) 150 A-4 MASO A-5 PIZZA 1 (cca 80 g) 2 (cca 160 g) 3 (cca 250 g) 1 (cca 220±10g) 2 (cca 440±10g) 3 (cca 660±10g) 150 A-7 RYBY A-8 POLÉVKA Zobrazení % 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% Síla A-3 TSTOVINY A-6 BRAMBORY 14 Odstránní mozných problém NORMÁLNÍ Rusení píjmu TV mikrovlnnou troubou. Píjem rádia a televize mze být pi fungování mikrovlnné trouby rusen. Tento jev se podobá rusení malými elektrickými spotebici jako je mixér, vysavac a elektrický ventilátor. Jde to normální stav. Pi nízkém výkonu mikrovlnného vaení se mze svtlo ztlumit. Je to normální stav. Bhem vaení mze z jídla vycházet pára. Vtsina této páry vyjde ven z vtracích otvor. Ale njaké mnozství se mze nahromadit na studených místech jako jsou dvíka trouby. Je to normální stav. Troubu neposkodí, pokud po velmi krátký cas funguje prázdná. Ale mli byste se této situaci vyhnout. Ztlumení svtla trouby. Pára hromadící se na dvíkách, horký vzduch vycházející z vtracích otvor. Trouba byla náhodn spustna, kdyz uvnit nebylo zádné jídlo. Problém Trouba se nezapne. Mozná pícina Napájecí kabel není správn zapojený do síové zásuvky. Spálená pojistka nebo zásah automatického spínace. Náprava Vytáhnte kabel ze zásuvky, pockejte 10 sekund a znovu ho zapojte. Vymte pojistku nebo znovu nastavte automatický spínac (opravený kvalifikovaným personálem nasí spolecnosti). Zkontrolujte vývod pomocí jiného elektrospotebice. Zavete správn dvíka. Viz odstavec,,údrzba mikrovlnné trouby", kde je popsán zpsob cistní spinavých cástí. Problémy s vývodem. Trouba neheje. Sklenný talí vydává bhem fungování trouby hluk. Dvíka nejsou správn zavená Spinavé válecky nebo zbytky na dn trouby. ZÁKAZNICKÝ SERVIS Pokud nemzete zjistit pícinu závady: vypnte spotebic (nedemontujte jej) a kontaktujte autorizované servisní stedisko. SÉRIOVÉ CÍSLO VÝROBKU. Ke ho najdete? bhem vaení Je velmi dlezité, abyste potraviny pi vaení zakrývali, protoze voda se pemuje na páru, která pak pispívá k procesu vaení. Potraviny mohou být zakryty nkolika zpsoby: nap. keramickým talíem, plastovou poklicí nebo fólii vhodnou k pouzití do mikrovlnné trouby. Doby odpocinku Je velmi dlezité, abyste po dovaení jídla chvilku pockali tak, aby se jeho teplota mohla vyrovnat. 17 Prvodce vaením Prvodce vaením zmrazené zeleniny Pouzijte vhodnou nádobu z varného skla s poklicí. Potraviny vate pikryté minimální dobu, orientujte se podle následující tabulky. Pak s vaením pokracujte az k dosazení pozadovaného výsledku. Jídlo promíchejte dvakrát bhem pípravy a jednou po dovaení. Sl, koení nebo máslo pidávejte az po dokoncení pípravy. Bhem odpocinku jídlo pikryjte. Potraviny Porce Výkon Doba vaení (min.) ½ -8½ 7-8 Doba odpocinku (min.) Pokyny Spenát Brokolice Hrásek Zelené fazolky Zeleninová sms (mrkev/ hrásek/ obilniny) Zeleninová sms (cínská) 150 g 300 g 300 g 300 g 300 g P80 P80 P80 P80 P80 Pidejte 15 ml (1 lzíci) studené vody Pidejte 30 ml (2 lzíce) studené vody Pidejte 15 ml (1 lzíci) studené vody Pidejte 30 ml (2 lzíce) studené vody Pidejte 15 ml (1 lzíci) studené vody Pidejte 15 ml (1 lzíci) studené vody 300 g P80 7½ -8½ Prvodce vaením Prvodce vaením cerstvé zeleniny Pouzijte vhodnou nádobu z varného skla s poklicí. Pidejte ml studené vody (2-3 polévkové lzíce) na kazdých 250 g, pokud není doporuceno jiné mnozství vody: orientujte se podle tabulky. Zeleninu vate zakrytou po minimální doporucenou dobu. Pak s vaením pokracujte az k dosazení pozadovaného výsledku. Jídlo promíchejte jednou bhem pípravy a jednou po dovaení. Sl, koení nebo máslo pidávejte az po dokoncení pípravy. Bhem 3 minutového odpocinku jídlo pikryjte. Rada: Cerstvou zeleninu nakrájejte na stejn velké kousky. Cím jsou kousky mensí, tím rychleji se uvaí. Veskerou cerstvou zeleninu musíte vait v trouba na plný výkon (P100). Potraviny Porce Doba vaení (min.) 3½ ½ 3½-4 4-4½ 6½ -7½ 3-3½ Doba odpocinku (min.) Pokyny Brokolice Rzicková kapusta Mrkev Kvták 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 500 g 250 g Pipravte rovnomrné díly. Kosál polozte do stedu. Pidejte ml (5-6 lzic) vody. Mrkev nakrájejte na stejné plátky. Pipravte stejné kousky. Pokud máte velké kusy, pekrojte je na polovinu. Kosál polozte do stedu.

5 Cukety nakrájejte na plátky. Pidejte 30 ml (2 lzíce) vody nebo oísek másla. Vate, dokud nejsou kehké. Lilky nakrájejte na plátky a polijte ke polévkovou lzící citronové sávy. Pórek nakrájejte na tenké plátky. Malé houby pipravujte celé, vtsí nakrájejte na plátky. Nepidávejte vodu. Ochute je solí a pepem. Ped podáváním je slijte. Cibuli nakrájejte na plátky nebo ji pekrojte na polovinu. Pidejte pouze 15 ml (1 polévková lzíce) vody. Papriky nakrájejte na plátky. Oloupané brambory zvazte a pekrájejte na poloviny nebo rovnomrné ctvrtky. Kedluben musíte nakrájet na kosticky. Cuketa 3 Lilky Pórek Houby 250 g 250 g 125 g 250 g 2½-3 3-3½ 1-1½ 2-2½ Cibule 250 g 4-4½ 3 Paprika Brambory Kedluben 250 g 250 g 500 g 250 g 3½ ½ Prvodce vaením Prvodce pípravou rýze a tstovin Rýze: Pouzijte objemnou nádobu z varného skla s poklicí. Rýze pi vaení zdvojnásobí svj objem. Musí se vait zakrytá. Jakmile je vaení ukonceno, zamíchejte ji, osolte nebo pidejte koení a máslo a pak ji nechte odpocívat. Poznámka: mze se stát, ze se do rýze nevsákne do konce vaení vsechna voda. Tstoviny: Pouzijte objemnou nádobu z varného skla s poklicí. Pidejte vroucí vodu, spetku soli a dobe promíchejte. Musí se vait nezakryté. Obcas promíchejte bhem vaení i v dob odpocinku. Bhem odpocinku zakryjte a pak je dkladn slijte. Potraviny Porce Výkon Doba vaení (min. ) ½ -18½ Doba odpocinku (min.) Pokyny Rýze (parboiled) Rýze natural (parboiled) Sms rýze (tíbená i netíbená rýze) Sms cereálií (rýze+psenice) Tstoviny 250 g 375 g 250 g 375 g 250 g P100 P100 P100 Pidejte 500 ml studené vody. Pidejte 500 ml studené vody. Pidejte 500 ml studené vody. Pidejte 400 ml studené vody. Pidejte 1000 ml studené vody. 250 g 250 g P100 P OHEV POTRAVIN Vase mikrovlnná trouba dokáze vase jídlo ohát v kratsím case, nez k tomu potebují normální sporáky. Pouzívejte úrovn výkon a doby ohevu tak, jak jsou uvedeny v následujícím pehledu, který Vám doporucujeme jako základní vodítko. Doby uvedené v tabulce uvazují kapaliny s okolní teplotou cca +18 / +20 C nebo studené potraviny o teplot cca +5 / +7 C. Potraviny rozlozte na talí a zakryjte Neohívejte velké kusy jako jsou nap. celé porce masa, protoze mají tendenci se pílis upéct a vysusit jest díve, nez jsou ve stedu horké. Lepsí výsledky budete mít s ohíváním mensích díl. Úrove výkonu a míchání Nkteré potraviny lze ohát na maximálním výkonu, zatímco jiné je nutno ohívat s nizsími výkony. Pro orientaci se podívejte do tabulek. Obecn je lepsí ohívat potraviny s nizsím výkonem, pokud jsou jemné, je jich vtsí mnozství nebo pokud se ohívají rychle (nap. zapecená mletá masa). Dobe jídlo pi ohívání promíchejte nebo obracejte, dosáhnete lepsích výsledk. Pokud je to mozné, promíchejte je jest jednou ped podáváním. Dejte zejména pozor, kdyz ohíváte tekutiny nebo jídlo pro dti. Aby nedocházelo ke spálení a petecení vroucích kapalin, míchejte je ped, bhem a po jejich ohívání. Po dobu odpocinku je nechávejte v mikrovlnné troub. Doporucujeme vám, abyste do tekutin vlozili plastovou lzicku nebo sklennou tycku. Vyhnete se tím pehátí (a tedy znicení) tchto potravin. Radji nejdíve nastavte nejdíve kratsí dobu ohívání a pak pípadn v pípad nutnosti cas ohevu pidejte. 20 Doby ohevu a doby odpocinku Kdyz ohíváte potraviny poprvé, je velmi uzitecné si poznamenat, jaké casy jste k tomu pouzili. Poslouzí Vám to v budoucnu. Vzdy se ujistte, ze je ohívané jídlo úpln horké. Nechte potraviny po ohátí krátkou dobu odpocívat, abyste umoznili vyrovnání teploty. Doporucená doba odpocinku po ohátí je 2-4 minuty, pokud není v tabulce uveden jiný údaj. Dejte zejména pozor, kdyz ohíváte tekutiny a potraviny pro dti. ohátí STÁLE míchejte. ohátí dobe promíchejte! promíchejte a zkontrolujte teplotu. PRO DTI: Mléko nalijte do sklenné sterilizované dtské láhve. Ohívejte nezakryté. Nikdy neohívejte láhev s dudlíkem, protoze by mohla pi pehátí explodovat. Dobe promíchejte ped dobou odpocinku a jest jednou ped podáváním! Vzdy pozorn zkontrolujte teplotu mléka nebo jídla, nez ho dítti podáte. nebo hrnek vlozte do stedu otocného talíe. Ped a po dob odpocinku dkladn promíchejte. Polévky (studené) Nalijte do hlubokého keramického talíe nebo do hluboké keramické misky. Zakryjte plastovou poklicí. Po ohátí dobe promíchejte. Ped podáváním jest jednou promíchejte. Vlozte gulás do hlubokého keramického talíe. Zakryjte ho plastovou poklicí. Pi ohívání obcas promíchejte a jednou ho promíchejte jest nez ho necháte odpocívat a pak ped podáváním. Tstoviny (nap. spagety nebo vajecné tasticky) dejte na mlký keramický talí. Zakryjte fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Ped podáváním promíchejte. Vlozte plnné tstoviny nap. ravioli, tortellini) do hlubokého keramického talíe.

6 Powered by TCPDF ( Zakryjte plastovou poklicí. Obcas pi ohívání promíchejte a jest jednou promíchejte pedtím, nez je necháte odpocívat a pak ped podáváním. Vlozte studené hotové jídlo (2-3 porce) na keramický talí. Zakryjte fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Gulás (studený) 350 g P80 4½ - 5½ 2-3 Tstoviny s omáckou (studené) 350g P80 3½ - 4½ 3 Plnné tstoviny s omáckou (studené) 350 g P Hotová jídla (studená) 350 g 450 g 550 g P80 4½ - 5½ 5-6 5½ - 6½ 3 22 Prvodce vaením Potraviny Porce Výkon Doba vaení (min.) 30 sekund Doba odpocinku (min.) 2-3 Pokyny Jídlo pro dti (zelenina + maso) 190 g P80 Vlozte ho do hlubokého keramického talíe. Musí se ohívat zakryté. Po uplynutí doby ohevu promíchejte. Nechte odpocívat 2-3 minuty. Ped podáváním dobe promíchejte a pecliv zkontrolujte teplotu. Vlozte ji do hlubokého keramického talíe. Musí se ohívat zakryté. Po uplynutí doby ohevu promíchejte. Nechte odpocívat 2-3 minuty. Ped podáváním dobe promíchejte a pecliv zkontrolujte teplotu. Mléko dobe promíchejte, protepte a nalijte ho do sterilizované sklenné dtské láhve. Umístte láhev do stedu otocného talíe. Musí se ohívat nezakryté. Dobe protepte a nechte odpocívat alespo 3 minuty. Ped podáváním dobe promíchejte a pecliv zkontrolujte teplotu. Kase pro dti (psenice + mléko + ovoce) 190 g P80 20 sekund 2-3 Mléko pro dti 100 ml 200 ml P s 1 min. 1 min. 10 sekund Informace pro uzivatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v prvodních dokumentech znamená, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky nesmí být pidány do bzného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci doructe tyto výrobky na urcená sbrná místa, kde budou pijata zdarma. Alternativn v nkterých zemích mzete vrátit své výrobky místnímu prodejci pi koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví, coz by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotebice se prosím obrate na spolecnost Elektrowin a.s. tel nebo kde naleznete i seznam míst zptného odbru. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty. Pro podnikové uzivatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zaízení, vyzádejte si potebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyzádejte si potebné informace o správném zpsobu likvidace od místních úad nebo od svého prodejce..

Mikrovlnná trouba Návod k použití

Mikrovlnná trouba Návod k použití CMCB 9730 DS Mikrovlnná trouba Návod k použití 1 Mikrovlnná trouba Návod k použití Model: CMCB 9730 DS Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Pokud

Více

Mikrovlnná trouba Návod k použití

Mikrovlnná trouba Návod k použití CMG 7317 DW CMG 7417 DS CMG 7717 DR Mikrovlnná trouba Návod k použití 1 Mikrovlnná trouba Návod k použití Model: CMG 7317 DW CMG 7417 DS CMG 7717 DR Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte

Více

Mikrovlnná trouba Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba Návod k obsluze CMGC 20DS CMGC 20DR Mikrovlnná trouba Návod k obsluze 1 Mikrovlnná trouba Návod k obsluze Model: CMGC 20DS CMGC 20DR Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě ho

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mikrovlnná trouba Návod k použití

Mikrovlnná trouba Návod k použití CMC 9528 DS CMC 9628 DB Mikrovlnná trouba Návod k použití 1 Mikrovlnná trouba Návod k použití Model: CMC 9528 DS CMC 9628 DB Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele GE86N

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele GE86N MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele Kód č.: DE68-03663G GE86N Stručné a přehledné pokyny... 2 Trouba... 2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti.

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Před používáním Vaší mikrovlnné trouby si přečtěte tyto pokyny a při používání trouby je dodržujte. Při dodržování těchto pokynů Vám bude trouba kvalitně sloužit

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-24ST http://cs.yourpdfguides.com/dref/1285953

Vaše uživatelský manuál SHARP R-24ST http://cs.yourpdfguides.com/dref/1285953 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití Odsavač par CSDH 9110 L Návod k použití 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (obr.1): Odsavač nasává vzduch z kuchyně s dýmem a pachy, převede jej přes

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů G2719N Trouba... 2 Příslušenství... 2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti.

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN Stručné a přehledné pokyny...2 Trouba...2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató 2 SLICE T O A S T E R Návod k obsluze TOPINKOVAC Návod na obsluhu HRIANKOVAC Használati útmutató KENYÉRPIRÍTÓ TS 4010 TOASTER OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 7 Seznamte se se svým

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART Trouba Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART 1 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA Obsah Opatření a doporučení Instalace trouby Návod k pouţívání Řešení problémů Instalace Před pouţíváním vaší mikrovlnné trouby si řádně přečtěte tyto

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EKD513502X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-CS598SETG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3037399

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-CS598SETG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3037399 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC NN- CS598SETG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření Model WSH-SC350 CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více