Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. 179 BEZPECNOST..... NÁVOD K POUZITÍ POPIS Popis spotebice Popis ovládacího panelu PEDBZNÉ OPERACE Kontrola spotebice Instalace spotebice.

3 Pipojení spotebice ZAPNUTÍ SPOTEBICE VYPNUTÍ SPOTEBICE ÚSPORA ENERGIE 169 Volba chuti kávy.170 Volba mnozství kávy v sálku Nastavení kávomlýnku. 170 Doporucení pro dosazení teplejsí kávy..170 Píprava kávy s pouzitím zrnkové kávy Píprava kávy s pouzitím namleté kávy. 171 PÍPRAVA KAPUCÍNA

4 ... NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY.. Vám hodn píjemných chvil s Vasím novým spotebicem. Udlejte si pár volných minut k proctení tohoto návodu k pouzití. Zamezíte tím moznému riziku nebo poskození spotebice. Symboly pouzívané v tomto návodu Dlezitá upozornní jsou oznacena následujícími symboly. Tyto je nutné vzdy písn dodrzovat. Nebezpecí! Nerespektování mze být nebo je pícinou úrazu elektrickým proudem s ohrozením zivota. Pozor! Nerespektování pokyn mze být nebo je pícinou úrazu nebo poskození spotebice. Nebezpecí opaení! Nerespektování mze být nebo je pícinou popálení nebo opaení. Poznámka: Tento symbol upozoruje na informace dlezité pro uzivatele. Písmena v závorkách Písmena v závorkách odpovídají legend, která je uvedena v Popisu spotebice (str. 3). Problémy a esení V pípad problém se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokyn uvedených v odstavcích,,význam svtelných kontrolek" na str. 177,,esení problém" na str Pokud by tyto pokyny nevedly k náprav nebo pro získání dalsích informací doporucujeme obrátit se telefonicky na asistencní zákaznickou sluzbu na císle uvedeném na listu,,zákaznický servis". Pokud vase zem není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na císlo uvedené v zárucním listu. Pro pípadné opravy je teba kontaktovat výhradn stedisko technické pomoci De Longhi. Adresy jsou uvedeny v zárucním listu, který je pilozen ke spotebici. 166 BEZPECNOST Základní bezpecnostní opatení Nebezpecí! Vzhledem k tomu, ze spotebic je napájen z elektrické sít, nelze vyloucit úraz elektrickým proudem. Dodrzujte následující bezpecnostní opatení: nebo nohy. vzdy voln pístupná a v pípad poteby se dala vytáhnout zástrcka. Nikdy netahejte za pívodní sru, nebo by se mohla poskodit. na zadní stran spotebice v poloze 0 (obr. 6). opravit. Pístroj vypnte, vytáhnte zástrcku ze zásuvky a obrate se na Technický servis. trického kabelu je nechejte vymnit výhradn v servisním stedisku; pedejdete tak jakémukoli riziku. Pozor! Obalový materiál (plastové sácky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dtí. Pozor! Nedovolte pouzívání spotebice osobám (ani dtem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatecnými zkusenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod peclivým dohledem osoby, která je zodpovdná za jejich bezpecnost a zdraví. Dti je teba mít pod dozorem a zajistit, aby spotebic nepouzívaly ke hrám. Nebezpecí: Nebezpecí opaení! Tento spotebic produkuje horkou vodu a bhem svého provozu mze vytváet vodní páru. Dávejte pozor, abyste se nepostíkali horkou vodou nebo neopaili horkou párou. POUZÍVÁNÍ V SOULADU S URCENÍM Tento spotebic je urcen pro pípravu kávy a ohívání nápoj. Jakékoli jiné pouzití je povazováno za nevhodné. Tento spotebic není vhodný pro komercní vyuzití. Výrobce neodpovídá za pípadné skody zpsobené nevhodným pouzitím spotebice. Tento spotebic je urcen výhradn pro domácí pouzití. Není urcen pro pouzití v: prostedí pouzívané jako kuchy pracovníky v obchodech, na úadech a v jiných pracovních prostorách v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zaízeních POPIS Popis spotebice (str. 3 - A ) A1. Regulacní knoflík pro stupe hrubosti mletí kávy A2. Hlavní spínac (na zadní stran spotebice) A3. Nádrz na zrnkovou kávu A4. Víko nádrze na zrnkovou kávu A5. Víko násypky na mletou kávu A6. Místo na odmrku A7. Prostor pro sálky A8. Násypka pro vsypání mleté kávy A9. Trubicka páry A10. Pnovac (vyjímatelný) A11. Parní tryska (vyjímatelná) A12. Nádrz na vodu A13. Napájecí kabel A14. Tácek na odkládání sálk A15. Vanicka na sbr kapek A16. Dvíka spaovace A17. Nádrz na sbr kávové sedliny A18. Výpus kávy (s nastavitelnou výskou) A19. Písun kávy A20. Spaovac A21. Kontrolní panel Popis ovládacího panelu (str. 3 - B ) B1. Tlacítko : pro zapnutí a vypnutí kávovaru (pohotovostní rezim stand-by). B2. Kontrolka 1 sálku a OK teploty kávy B3. Tlacítko : pro pípravu 1 sálku kávy B4. Kontrolka 2 sálk a OK teploty kávy : pro pípravu 2 sálk kávy B5. Tlacítko B6. Kontrolka páry a OK teploty páry B7. Tlacítko : pro volbu funkce páry B8. Tlacítko pro volbu mnozství kávy (malá, normální, velká) B9. Tlacítko pro volbu píchuti kávy (pro pípravu jemné, normální nebo silné kávy) nebo volbu pípravy s namletou kávou. B10. Tlacítko pípravy páry/horké vody B11. Kontrolka : nedostatku vody nebo chybjící nádoby na vodu B12.

5 Kontrolka : naplnní nádobky na sbr kávové sedliny nebo chybjící nádobka B13. Kontrolka : vseobecný alarm B14. Tlacítko : volba výplachu nebo odvápnní B15. Kontrolka odvápnní B16. Tlacítko ECO volby rezimu úspory energie B17. Kontrolka rezimu úspory energie 167 NÁVOD K POUZITÍ Ped zahájením pouzívání spotebice si pozorn pectte tento návod. - Nerespektování tchto pokyn mze být pícinou úrazu nebo poskození spotebice. Výrobce neodpovídá za skody zpsobené nedodrzením tchto pokyn. Poznámka: Tento návod uschovejte. V pípad pedání spotebice jiným osobám jim pedejte i tento návod k pouzití. CZ PEDBZNÉ OPERACE Kontrola spotebice Po vybalení zkontrolujte, zda není spotebic poskozený a zda je pítomno veskeré píslusenství. Nepouzívejte spotebic, pokud jsou na nm zjevné vady. Obrate se na servisní stedisko. Instalace spotebice Pozor! Pi instalaci spotebice dodrzujte následující bezpecnostní opatení: okolí. Pi umístní spotebice na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotebice, bocními stnami a zadní cástí zstal volný prostor alespo 3 cm a nad kávovarem alespo 15 cm. mohlo spotebic poskodit. Neumisujte spotebic v blízkosti vodních kohoutk nebo dez. mrznutí vody uvnit. Spotebic neinstalujte v prostedí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. poskodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrch (nap. elektrické plotýnky). Pipojení spotebice Pozor! Ovte, zda naptí v elektrické síti odpovídá hodnot uvedené na výrobním stítku na zadní stran spotebice. Spotebic zapojte pouze do správn instalované a uzemnné elektrické zásuvky s minimálním píkonem 10A. V pípad, ze zásuvka a zástrcka spotebice nejsou kompatibilní, je teba nahradit zástrcku za odpovídající typ; tato výmna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem. První uvedení spotebice do chodu Poznámka: pouzitím kávy, je proto naprosto normální, jestlize v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zarucuje, ze spotebic je zcela nový. tvrdosti vody podle postupu popsaného v paragrafu,,programování tvrdosti vody" (str. 175). 1. Vytáhnte nádrz na vodu, naplte ji cerstvou vodou az po rysku MAX a poté ji vlozte zpt na pvodní místo (obr. 1). 2. Otocte pnovac smrem veniacute; dobu pouzíván, stisknte i hlavní spínac do polohy 0 (obr. 6). Pozor! Abyste zabránili poskození spotebice, nestlacujte hlavní spínac na obr. 6 v pol. O, pokud je pístroj zapnutý. ÚSPORA ENERGIE Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat rezim pro úsporu energie. Tento rezim snizuje spotebu elektrické energie v souladu s platnou evropskou legislativou. Kávovar má z výroby tento rezim aktivovaný (kontrolka ECO svítí). Funkci deaktivujte stisknutím tlacítka ECO: kontrolka zhasne kontrolka. Funkci reaktivujte opakovan&yaacute;hnete tak lepsí pny (obr. 10). 4. Stisknte tlacítko pro pozadovanou dávku (1 sálek nebo 2 sálky, obr. 11 a 12). 5. Píprava je zahájena a kontrolka nebo bude svítit po celou dobu pípravy. Poznámka: zastavit stisknutím kteréhokoli tlacítka pro pípravu ( a ). po dokoncení výdeje podrzet (do tí vtein) stisknuté jedno z tlacítek výdeje kávy ( nebo ). Po dokoncení pípravy bude spotebic pipraven pro dalsí pouzití. Poznámka: Rady pro dosazení teplejsí kávy naleznete v oddílu,,doporucení pro dosazení teplejsí kávy" (str. 170). Pozor! hustá káva a s malým mnozstvím pny nebo je velmi studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole,,esení problém" (str. 179). rozsvítit kontrolky, jejichz význam je uveden v oddílu,,význam svtelných kontrolek" (str. 177). Píprava kávy s pouzitím namleté kávy Pozor! 3. Pod hubici výpusti kávy umístte sálek. 4. Stisknte tlacítko pro pípravu 1 sálku (obr. 11). 5. výbru velikosti nádobky mjte na pamti, ze objem se 2krát az 3krát zvtsí; Poznámka: Pro dosazení hustsí a bohatsí pny pouzijte zcela odtucnné mléko nebo polotucné mléko o teplot, kterou má v chladnicce (cca 5 C). Abyste se vyhnuli nedostatecn napnnému mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, vzdy vycistte pnovac tak, jak je uvedeno v odstavci,,cistní pnovace po pouzití". 3. Stisknte tlacítko : píslusná kontrolka bliká a signalizuje, ze se pístroj zahívá; CZ opaení! Dávejte pozor, abyste se nepostíkali horkou vodou. pozor, abyste se nepostíkali horkou vodou. 1. a zatáhnte pnovacem smrem dol (obr. 16). 3. Soucásti pnovace pecliv omyjte houbickou a vlaznou vodou. 4. Zkontrolujte, zda otvory oznacené sipkami na obr. 17 nejsou ucpané. Soucásti pnovace pecliv omyjte houbickou a vlaznou vodou. 6. opaení. Zkontrolujte, zda jsou trvale rozsvícené kontrolky a. 3. Otocte knoflíkem na ovládání páry o pl otácky proti smru hodinových rucicek az na doraz: Zacne píprava. 4. Pípravu peruste uvedením volice páry do polohy,,0". 172 Poznámka: prava horké vody nkolik vtein. n po píprav horké vody, doporucujeme otevít na nkolik vtein rukoje páry, abyste vyprázdnili vodovodní potrubí. Vyprázdnte a pecliv vycistte také nádrz na sedliny, picemz dbejte, abyste odstranili vsechny zbytky, které se mohly usadit na dn. Pozor! Pi vyjmutí vanicky na zachycování kapek je vzdy nutné vyprázdnit nádrz na sedliny, i kdyz není zcela naplnna.

6 Pokud tak neuciníte, mze se stát, ze se nádrz na sedliny pi píprav dalsích káv naplní více, nez se ocekávalo a dojde k ucpání pístroje zbytky pouzité kávy. Cistní vanicky na sbr kapek Pozor! Pokud není vanicka na sbr kapek pravideln vylévána, mze dojít k petecení vody a k proniknutí dovnit spotebice nebo vedle nj. Tím mze dojít k poskození kávovaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru. Vanicka na sbr kapek je vybavena indikátorem hladiny vody v podob cerveného plováku, který se zvedá soucasn s hladinou vody ve vanicce na sbr kapek. (obr. 19). Vanicku na sbr kapek vyprázdnte díve, nez z ní cervený indikátor vycnívá a vycistte jej. Pi vyjmutí vanicky na sbr kapek postupujte následovn: 1. Vyjmte vanicku na sbr kapek a nádrz na sedliny (obr. 18); 2. Vylijte vanicku na sbr kapek a vycistte nádrz na sedlinu; 3. Vlozte zpt vanicku na sbr kapek s nádrzí na sedliny. Cistní vnitních cástí spotebice Nebezpecí úrazu elektrickým proudem! Ped jakýmkoli cistním vnitních cástí spotebice musí být spotebic vypnutý (viz,,vypnutí") a odpojený od elektrické sít. Pístroj nikdy neponoujte do vody. 1. Pravideln (piblizn jednou za msíc) zkontrolujte, zda není vnitní prostor spotebice (pístupný po vyjmutí vanicky na sbr kapek) znecistný. V pípad poteby odstrate usazeniny kávy pomocí dodávaného kartácku nebo houbicky. 2. Zbytky vysajte vysavacem (obr. 20). CISTNÍ Cistní spotebice Následující cásti pístroje je nutné pravideln cistit: - zásobník na sbr kávové sedliny (A17), - odkapávací miska (A15), - nádrz na vodu (A12), - hubice výpusti kávy (A18), - násypka pro sypání pedemleté kávy (A8), - vnitek pístroje pístupný po otevení dvíek spaovace (A16), - spaovac (A20). Pozor! abrazivní cistící pípravky a alkohol. U pístroj DeLonghi není nutné pouzívat na cistní pístroje chemické písady. Doporucovaný prostedek na odstraování vodního kamene je na bázi pírodních slozek a je pln biologicky rozlozitelný. bí. usazenin nikdy nepouzívejte kovové pedmty, nebo by tak mohlo dojít k poskrábání kovového nebo plastového povrchu. Cistní zásobníku na sbr kávové sedliny Pokud bliká kontrolka je nutné vyprázdnit a vycistit nádobu na sbr kávové sedliny. Naplte nádrz cistou vodou a vlozte nádrzku zpt. Cistní hubice výpusti kávy Spaovac nelze vyjmout, jestlize je kávovar zapnutý. 1. Otevete servisní dvíka. 3. Vyjmte misku na sbr kapek a nádrz na sedliny (obr. 18). 4. Dv cervená uvolovací tlacítka zatlacte smrem dovnit a soucasn vyjmte spaovac (obr. 23). Pozor! OPLÁCHNTE POUZE VODOU 6. Po vycistní vlozte spaovac zpt jeho zasunutím do drzáku a na cep dol; poté stlacte spaovac na nápisu PUSH, az uslysíte zacvaknutí. Poznámka! Pokud je obtízné zasunout spaovac nazpt, je teba ho nastavit (ped jeho zasunutím) na správný rozmr stlacením pák tak, jak je znázornno na obrázku. 7. Po zasunutí zkontrolujte, zda se cervená tlacítka vysunula smrem ven. 8. Vlozte zpt misku na sbr kapek a nádrz na sedliny. 9. Zavete pední kryt. ODVÁPNNÍ Jestlize na panelu bliká kontrolka nte., pístroj odváp- Vycistte spaovac bez pouzití saponát, které by jej mohly poskodit. 5. Spaovac ponote na piblizn 5 minut do vody a poté ho opláchnte pod tekoucí vodou. Pozor! Pípravek na odstraování vodního kamene obsahuje kyseliny, které mohou zpsobit podrázdní pokozky a ocí. Je naprosto nezbytné dodrzovat bezpecnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu pípravku a upozornní týkající se postupu v pípad zasazení pokozky a ocí. Poznámka: Pouzívejte výhradn odvápovací prostedek De'Longhi. Nepouzívejte odvápovací prostedky na bázi sulfonamid nebo octa; v opacném pípad dochází k pozbytí nároku na záruku. Jestlize není pravideln provádno odvápnní, stává se záruka neplatnou Zapnte spotebic. 2. Vyprázdnte nádrz na vodu (A12). 3. Do nádrze na vodu nalijte pípravek na odvápování zedný vodou (dodrzujte pomr uvedený na láhvi s odvápovacem: Pod dávkovac teplé vody umístte prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru. 4. Pockejte, dokud se trvale nerozsvítí kontrolky a. Pozor! Nebezpecí opaení Z pnovace bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostíkali horkou vodou. 5. Stisknte tlacítko a podrzte jej stlacené po dobu nejmén 5 vtein na potvrzení nalití roztoku a spuse odvápování. Kontrolka tlacítka zstane svítit, coz indikuje spustní programu odvápování a kontrolky, a soucasn blikají a upozorují tak na nutnost otocit rukojetí páry do polohy I (nelze pipravovat kávu). 6. Otocte volicem páry do polohy I: z pnovace vytece odvápovac a zacne naplovat nádobku umístnou pod ním. Program odvápování automaticky provede celou sérii propláchnutí s pestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnit kávovaru. Piblizn po 30 minutách je nádrzka na vodu prázdná, kontrolka se rozsvítí a stídav blikají kontrolky, a ; otocte rukojetí páry doprava az na doraz do polohy O. Nyní je pístroj pipraven na proces vypláchnutí cistou vodou.

7 7. Vyprázdnte nádobu, kterou jste pouzívali k zachycení odvápovacího roztoku a vlozte ji prázdnou zpt pod pnovac. 8. Vyjmte nádrz na vodu, vylijte ji, opláchnte pod tekoucí vodou, naplte cerstvou vodou a poté ji vlozte zpt na pvodní místo; kontrolky, a soucasn blikají. 9. Otocte volicem páry doleva o polovinu otácky do polohy I. Z dávkovace vytéká horká voda. 10. Jakmile je nádrzka na vodu zcela prázdná, zhasne, rozsvítí se kontrolka a blikají kontrolka kontrolky,,. 11. Umístte knoflík do polohy 0, znovu naplte nádrzku na vodu a spotebic se automaticky vypne. Pro pouzití zapnte spotebic stisknutím tlacítka. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY Zpráva se zobrazí po stanovené dob pouzívání, která závisí na tvrdosti vody v domácnosti. Spotebic je z výroby nastaven na stupe tvrdosti vody 4 (velmi tvrdá voda). Podle poteby mzete spotebic naprogramovat v závislosti na skutecné tvrdosti vody pouzívané v rzných regionech a upravit tak frekvenci odvápování. Mení tvrdosti vody 1. Vyjmte z obalu reakcní prouzek,,total HARDNESS TEST", který je soucástí tohoto návodu. 2. Piblizn na jednu vteinu ponote celý prouzek do sklenice s vodou. 3. Vytáhnte prouzek z vody a lehce jej oklepejte. Piblizn po jedné minut se objeví 1, 2, 3 nebo 4 ctverecky cervené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, picemz kazdý ctverecek odpovídá 1 stupni úrovn tvrdosti. CZ Nastavení tvrdosti vody 1. Pesvdcte se, zda je pístroj vypnutý (ale pipojený k elektrické síti a s hlavním spínacem v poloze I); 2. Stisknte tlacítko a podrzte je stlacené alespo na 6 vtein: kontrolky se soucasn rozsvítí; 3. Stisknutím tlacítka ECO nastavíte skutecnou tvrdost (úrove zjistnou reakcním prouzkem) LIKVIDACE Upozornní pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropským naízením 2002/96/EC legislativního dekretu c. 151 z 25. cervence Na konci zivotnosti spotebice nesmí být tento likvidovaný spolu s domovním odpadem. Je mozné jej dopravit do píslusných sbrných stedisek tídného odpadu, zízených mstskými úady nebo k prodejcm, kteí tuto sluzbu poskytují. Oddlenou likvidací spotebice se pedchází nepíznivým dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umozují recyklaci materiál, z nichz je pístroj vyroben za úcelem dosazení dlezité úspory energie a zdroj. Na povinnost likvidace domácího spotebice oddlen upozoruje symbol peskrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uzivatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih. 4. Stisknutím tlacítka menu opustíte. Od této chvíle je spotebic naprogramován na novou úrove tvrdosti vody. TECHNICKÉ ÚDAJE Naptí: V~ 50/60 Hz max. 10 A Píkon: 1450 W Tlak: 15 bar Kapacita nádrze na vodu: 1,7 L Rozmry SxVxH: 280x364x400 mm Délka kabelu: 1,5 m Hmotnost: 10,8 kg Spotebic spluje následující pedpisy ES: djsích pedpis; 2004/108/ES ve znní pozdjsích pedpis; splují pedpisy Evropského naízení 1935/ VÝZNAM KONTROLEK PI BZNÉM PROVOZU KONTROLKY 1 POPIS Kontrolky blikají VÝZNAM Spotebic není pipravený na pípravu kávy (teplota vody nedosahuje ideální hodnoty). Ped pípravou kávy vyckejte, dokud se trvale nerozsvítí kontrolky. Spotebic má správnou teplotu a je pipravený k píprav kávy. Spotebic pipravuje jeden sálek kávy. Pístroj pipravuje dva sálky kávy. Spotebic se zahívá na ideální teplotu pro pípravu páry. je pipravený pro pípravu páry. je v rezimu úspory energie. 2 Kontrolky svítí stále Kontrolka svítí stále Kontrolka svítí stále Kontrolka páry bliká Kontrolka páry stále svítí Kontrolky stídav blikají Kontrolky blikají Kontrolky stídav blikají Kontrolka svítí stále 10 CZ Kontrolka svítí stále Probíhá automatický program odvápnní VÝZNAM VÝSTRAZNÝCH KONTROLEK KONTROLKY 1 POPIS Kontrolka svítí stále VÝZNAM CO DLAT V nádrzce není dostatek vody Zásobník naplte vodou a/nebo jej nebo není nádrzka správn právn zasute úplným zatlacením, az vlozena. uslysíte zvuk zaklapnutí. Nádrzka je znecistná a/nebo ucpaná. Nádrzku vypláchnte nebo odvápnte. Kontrolka bliká 2 Kávomlýnek mele pílis jem- Zopakujte p ípravu kávy a otocte von a proto káva vytéká velmi licem regulace mletí (obr. 10) o jeden pomalu. stupe smrem k císlu 7; kávomlýnek musí být v provozu. Pokud je po píprav nejmén 2 káv píprava stále pílis pomalá, zopakujte úpravu otocením regulacního tlacítka o dalsí stupe (viz nastavení kávomlýnku). mletou kávu nenasypali. Zrnková káva dosla. Naplte nádrz na zrnkovou kávu. Pokud je kávomlýnek pílis Obrate se na servisní stedisko. hlucný, pak jej zablokoval kamínek obsazený v zrnkové káv. Kontrolka bliká 5 Udává, ze je nezbytné pístroj Je nutné provést co nejdíve program odvápnit. odvápnní popsaný v kap.,,odvápnní".

8 Powered by TCPDF ( 178 KONTROLKY 6 POPIS VÝZNAM CO DLAT Pístroj vydává podivný Po cistní jste nezasunuli Nechat sluzební dvíka zavené a spaovac vyjmutý z pístroje. Stisknte souhluk a stídav blikají spaovac. casn tlacítka, pokud kontrolky se nevypnou vsechny ctyi kontrolní svtýlka. Jenom kdyz jsou vypnuty vsechny ctyi svtýlka, je mozné otevít vstupní dvíka a zasunout spaovac. 7 Kontrolky stídav blikají Spotebic byl práv zapnutý a spaovac nebyl správn dosazen, proto nebyla dobe zavená dvíka. Stlacte spaovac na nápisu PUSH, az uslysíte zacvaknutí. Ujistte se, ze ob tlacítka cervené barvy dosedly smrem ven. Zavete postranní dvíka a spotebic zapnte. Kontrolky blikají 8 Doslo k ucpání násypky na Vyprázdnte násypku pomocí kartácku mletou kávu. tak, jak je uvedeno v odst.,,cistní násypky pro sypání kávy". Po cistní jste nezasunuli spaovac. Vnitek spotebice je pílis znecistný. Spaovac zasute podle pokyn v odstavci,,cistní spaovace". Pístroj pecliv vycistte. Pokud není mozné dvíka zavít, ujistte se, ze spaovac byl správn vlozen na své místo. 9 Kontrolka svítí stále Kontrolka bliká 10 Servisní dvíka jsou otevená. 11 Kontrolky stídav blikají Spotebic byl zapnutý s voli- Otocte volicem páry doprava az do uzacem páry v poloze oteveného vení výdeje. výdeje. ESENÍ PROBLÉM Následuje pehled nkterých mozných závad v chodu zaízení. Pokud se problém nepodaí odstranit popsaným zpsobem, obrate se na servisní stedisko. PROBLÉM Káva není teplá MOZNÁ PÍCINA ODSTRANNÍ (Poznámka: je mozné pouzít funkci horké vody).. poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.. spaovac nahát stisknutím tlacítka CZ. Káva je málo hustá a má málo pny regulacním knoflíkem mletí o jeden stupe smrem k císlu 1; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 7). Otácejte knoflíkem vzdy o jeden stupe, dokud nedosáhnete po píprav 2 káv (viz odst.,,nastavení kávomlýnku", str. 170). kávovarech na espresso PROBLÉM Káva vytéká pílis pomalu nebo kape MOZNÁ PÍCINA ODSTRANNÍ stupe smrem k císlu 7 doprava; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 7). Otácejte knoflíkem vzdy o jeden stupe, dokud nedosáhnete po píprav 2 káv (viz odst.,,nastavení kávomlýnku", str. 170). Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic na výpusti Káva nevytéká z hubic výpusti, ale stéká po stran postranních dvíek Napnné mléko obsahuje velké bubliny Mléko není napnné Perusí se píprava páry Pístroj se nezapíná 3 minutách. kávy. servisních dvíek, se zablokovala. polotucné. nebo kartácku. pedevsím v okolí pant. nebo polotucné mléko o teplot z chladnicky (cca 5 C). Jestlize výsledek stále není uspokojivý, zkuste pouzít jinou znacku mléka.,,cistní pnovace po pouzití". Po otocení volicem páry/horké vody do polohy I nevychází pára/horká voda z pnovace Spaovac není mozné vyjmout za úcelem cistní vypnutí. v odstavci,,cistní pnovace po pouzití". je spotebic správn vypnutý (viz odstavec,,vypnutí"). 180.

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY...168 Příprava...168 Změna množství...168

OBSAH. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY...168 Příprava...168 Změna množství...168 OBSAH ÚVOD...161 Symboly používané v tomto návodu...161 Písmena v závorkách...161 Problémy a opravy...161 BEZPEČNOST...161 Základní bezpečnostní opatření...161 URČENÉ POUŽITÍ...162 NÁVOD K POUŽITÍ...162

Více

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158

OBSAH. Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 OBSAH Úvod... 158 Symboly používané v tomto návodu... 158 Písmena v závorkách... 158 Problémy a opravy... 158 Bezpečnost... 158 Základní bezpečnostní opatření... 158 Používání v souladu s určením... 158

Více

Vaš korisnički priručnik SMEG CMS45X http://hr.yourpdfguides.com/dref/3481390

Vaš korisnički priručnik SMEG CMS45X http://hr.yourpdfguides.com/dref/3481390 Možete pročitati preporuke u korisničkom priručniku, tehničkom vodiču ili instalacijskom vodiču za. Naći ćete odgovore na sva vaša pitanja o u korisničkom priručniku (informacije, specifikacije, sigurnosne

Více

OBSAH. Naprogramování tvrdosti vody 156 Měření tvrdosti vody 156 Nastavení tvrdosti vody 157. Úvod 147 Symboly používané v tomto návodu 147

OBSAH. Naprogramování tvrdosti vody 156 Měření tvrdosti vody 156 Nastavení tvrdosti vody 157. Úvod 147 Symboly používané v tomto návodu 147 OBSAH Úvod 147 Symboly používané v tomto návodu 147 Bezpečnost 147 Základní bezpečnostní opatření 147 Používání v souladu s určením 148 Návod k použití 148 Popis 148 Popis spotřebiče 148 Popis ovládacího

Více

OBSAH. ÚVOD...207 Symboly používané v tomto návodu...207 Písmena v závorkách...207 Problémy a řešení...207

OBSAH. ÚVOD...207 Symboly používané v tomto návodu...207 Písmena v závorkách...207 Problémy a řešení...207 OBSAH ÚVOD...207 Symboly používané v tomto návodu...207 Písmena v závorkách...207 Problémy a řešení...207 BEZPEČNOST...207 Základní bezpečnostní opatření...207 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM...208 INSTRUKCEKPOUŽÍVÁNÍ...208

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH. Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147

OBSAH. Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147 OBSAH Úvod...147 Symboly používané v tomto návodu...147 Písmena v závorkách...147 Problémy a opravy...147 Bezpečnost...147 Základní bezpečnostní opatření...147 Používání v souladu s určením...147 Návod

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4128480 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/2622066

Vaše uživatelský manuál KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/2622066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DELONGHI ESAM 3100.S B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO...277 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...277

OBSAH ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO...277 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...277 OBSAH ÚVOD...267 Symboly použité v tomto návodu...267 Písmena v závorkách...267 Problémy a opravy...267 BEZPEČNOST...267 Základní bezpečnostní upozornění...268 Použití v souladu s určením...268 Návod k

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WP13T552BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS WP13T552BY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SIEMENS WP13T552BY v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál FAGOR XPERTA CAT-44 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2736967

Vaše uživatelský manuál FAGOR XPERTA CAT-44 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2736967 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RS60KJSM http://cs.yourpdfguides.com/dref/791785

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RS60KJSM http://cs.yourpdfguides.com/dref/791785 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF 10040 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925016

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF 10040 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925016 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWF 10040. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21

. Mycí prost edek... 16. / P ehled program... 19. 1 Obsluha spot ebiče... 21 SN SX Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu........................ 4 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

PE3811-M PE4511-M PE4512-M

PE3811-M PE4511-M PE4512-M SE Bruksanvisning DK Brugervejledning NO Instruksjonsveiledning SF Käyttöopas GB Instructions DE Bedienungsanleitung FR Mode d emploi IT Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzingen ES Instrucciones para

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EKD513502X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22

. Mycí prost edek... 17. / P ehled program... 20. 1 Obsluha spot ebiče... 22 cs Obsah 8 Použití podle určení......... 4 ( Bezpečnostní pokyny........ 4 Díve než spotebič uvedete do provozu..................... 5 Pi dodání:..................... 5 Pi instalaci.....................

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více