Digitální televize dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha"

Transkript

1 Odborná konference IIR Digitální televize dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte se s finální verzí! Seznamte se s novelou Zákona o elektronických komunikacích! Směrnice Televize bez hranic: jaká bude aplikace do českého práva? Jak se vyvíjí projekt DVB-H? Referují: Ing. Pavel Balíãek, Jifií Balvín, Stanice O, a.s., Praha Mgr. Jakub Ditrich, nezávisl konzultant, Praha Ing. Zdenûk Duspiva, Ministerstvo vnitra âr, Praha PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., âesk telekomunikaãní úfiad, Praha Ing. Ivo Ferkl, CET 21 spol. s.r.o., Praha Ing. Jan Hamáãek, Ing. Pavel Hanu, âeská televize, Praha David Hác, Fun Power, s.r.o., Praha Ing. Marián Hol, Orange Slovensko, a.s., Bratislava Mgr. Petr Josefi, T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha Jan PotÛãek, Internet Info, s.r.o., Praha Ing. Martin Roztoãil, Filip RoÏánek, JUDr. Petra Smolíková, Ministerstvo kultury âr, Praha Ing. Jifií Vykydal, Ing. Václav Îák, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha FTV Prima, spol. s r.o., Praha Asociace provozovatelû mobilních sítí, Praha Nokia Siemens Network Czech Republic, s.r.o., Praha Mediální partner: Pofiádá:

2 FOCUS Praha, únor 2008 VáÏené dámy, váïení pánové, proces pfiechodu na digitální vysílání pokraãuje. Nejnovûj í informace k rûzn m jejím aspektûm získáte na konferenci Digitální televize, kterou pro Vás Institute for International Research pofiádá ve dnech dubna 2008 v hotelu Diplomat v Praze. Budete mít moïnost setkat se se zástupci institucí, které jsou hlavními aktéry procesu digitalizace, a vyslechnete si od nich nejaktuálnûj í fakta a zku enosti. Jak pokraãují pilotní digitalizaãní projekty? Jaká bude finální podoba Technického plánu pfiechodu na digitální vysílání a jak je spolu s celkov m postupem digitalizace hodnocena hlavními hráãi? To jsou nûkteré z otázek, na které Vám konference pfiinese odpovûdi. Zab vat se budeme také pfiíslu nou legislativou novelou Zákona o elektronick ch komunikacích a smûrnicí EU Televize bez hranic a její aplikací do ãeského práva. Získáte pfiehled o souãasném stavu a perspektivách HDTV, dal ím v voji poskytování DVB-H, o relevantních projektech âeské televize na poli digitalizace i o pfiipravovaném zahájení digitálního rozhlasového vysílání. Obzory Vám jistû roz ífií i informace o IP-TV slovenského operátora Orange Slovensko a zku enosti z internetového videoprojektu N-Joy.cz. Tû íme se na setkání s Vámi! Mgr. Hedvika Máchová Conference Director Institute for International Research P.S. Digitalizaci pro Vás sledujeme ze v ech úhlû pohledu!

3 PŘIHLÁŠKA Institute for International Research GmbH., org. sloïka Praha, Rumunská 1, Praha 2 fax: tel.: Titul konference: Digitální televize, kód konference: C0776 PROSÍME VYPL TE ÚDAJE PRO REGISTRACI Ano, závaznû se pfiihla uji na: telefon konferenci fax Ano, závaznû se pfiihla uji na: telefon Ano, závaznû se pfiihla uji na: telefon firma Iâ DIâ ulice/po tovní pfiihrádka mûsto/psâ poãet zamûstancû v podniku oblast podnikání datum podpis konferenci fax konferenci fax Pfieji si informace em z oblasti IT Pokud máte zájem dostávat informace z jin ch oblastí, zaregistrujte se na Konference se nemohu zúãastnit, objednávam dokumentaci ke konferenci v cenû 3990,- Kã + DPH V pfiípadû, Ïe pro Va e pfiihlá ení nepouïijete formuláfi IIR, uveìte, prosím, následující mailkód: Kto schválil Va i úãast na téhle konferenci? pozicie Kto je odpovûdn za vzdûlávání vû Va í firmû? TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Digitální televize pondûlí 28. dubna 2008, 8.30 hod hod., následuje koktejl úter 29. dubna 2008, hod. Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v úãastnickém poplatku. Pro úãastníky konference nabízíme moïnost vyuïití omezeného kontingentu pokojû za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je moïné vyuïít pfii rezervaci nejpozdûji 4 t dny pfied zaãátkem konference. Rezervujte, prosíme, pfiímo v hotelu s odvoláním na Va i úãast na konferenci IIR: Hotel Diplomat, Evropská 15, , Praha 6, tel.: , fax: ODSTOUPENÍ Tato pfiihlá ka je závazná, pfii stornování pfiihlá ky vybíráme manipulaãní poplatek ve v i 1.500,-Kã. Pfii odhlá ení pozdûji neï 14 dní pfied zahájením konference bude splatn cel úãastnick poplatek. Samozfiejmû, Ïe zastoupení úãastníka je moïné. Pofiadatel konference si vyhrazuje z naléhav ch dûvodû právo na zmûny programu. Program konference vyti tûn dne Objednávam dokumentaci z minul ch konferencí: tel.con spectrum (10/2007), cena Kã + DPH WEBC0776 ÚâASTNICK POPLATEK Úãastnick poplatek zahrnuje dokumentaci, obûd, nápoje a obãerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace a cena: zv hodnûná: do zv hodnûná: základní: od Konference: ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH Registrace a cena pro státní správu a samosprávu: zv hodnûná: do zv hodnûná: základní: od Konference ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH Po obdrïení Va í pfiihlá ky dostanete do 14 dnû písemné potvrzení o pfiihlá ení. Uvedenou ãástku poukaïte, prosím, po obdrïení faktury na uvedené konto v âeské republice. Prosíme uveìte bezpodmíneãnû na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno úãastníka a firmy a kód konference C0776. Uvedenou ãástku zaplaète, prosím, pfied zaãátkem konference. Pfiístup na konferenci mûïe b t umoïnûn jen tehdy, do la-li platba na na e konto. Pfii zaplacení úãastnického poplatku pozdûji neï 14 dní pfied zaãátkem konference Vás prosíme o pfiedloïení kopie dokladu o zaplacení v konferenãním sekretariátu. VÁ KONTAKT NA NÁS Pfiihlá ka: Obsah konference Mgr. Hedvika Máchová Zmûny adresy/marketing Veronika Svítková Partnerství & v stavnictví Ondfiej Jobánek

4 PONDĚLÍ 28. DUBNA 2008 Pfiedseda dne: Jan PotÛãek, éfredaktor DigiZone.cz, Internet Info, s.r.o., Praha Od 8.30 hod. V dej podkladû ke konferenci 9.00 hod. Uvítání Institute for International Research a úvodní slovo pfiedsedy dne 9.10 hod. Startujeme: jaká je aktuální situace digitalizace v České republice? Ing. Jifií Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic, 9.55 hod. Zhodnoťme dosavadní praktické zkušenosti s digitálním vysíláním: Domažlicko Ústecko Plzeňsko Vypnutí analogového vysílání na DomaÏlicku a dopad na televizní diváky stav k bfieznu 2008 Zku enosti s provozem DVB-T technologií sítû A Buková Hora, stav k bfieznu 2008 Mûfiení pokrytí v sledky mûfiení Problematika vzájemného ru ení analogového a digitálního TV vysílání (tuzemské a pfieshraniãní) stav k bfieznu 2008 Dohled nad multiplexem A stav k bfieznu 2008 Ing. Jan Hamáãek, vedoucí útvaru provozu vysílacích systémû, hod. Pfiestávka na kávu hod. Technický plán přechodu na digitální vysílání základní stavební kámen české digitalizace. Seznamte se s finální verzí! Vyhodnocení pfiipomínkového fiízení Úpravy v TPP a dal í plánovan postup PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., pfiedseda Rady âtú, âesk telekomunikaãní úfiad, Praha hod. Národní koordinační skupina pro zavádění zemského digitálního vysílání informuje o své činnosti. Jak pokračuje informační kampaň k přechodu na digitální vysílání v ČR? Dosavadní ãinnost NKS v procesu pfiechodu na digitální vysílání Hodnotíme informaãní kampaà a pfiedstavujeme dal í plánované kroky Riziková místa a procesy pfii pfiechodu na digitální vysílání v âr Zku enosti s informaãní kampaní na DomaÏlicku a jejich pfienositelnost Ing. Zdenûk Duspiva, pfiedseda Národní koordinaãní skupiny pro digitální vysílání v âr, Ministerstvo vnitra âr, Praha hod. Spoleãn obûd hod. Technický plán přechodu a hodnocení postupu digitalizace v ČR Technick plán pfiechodu a jeho naplàování Stav legislativy a její zmûny Problematika licencí pro digitální vysílání Hodnocení dosavadních aktivit pfiechodu na digitální vysílání, pfienositelnost zku eností Jifií Balvín, generální fieditel, Stanice O, a.s.; pfiedseda Asociace digitálních televizí, Praha Ing. Zdenûk Duspiva, pfiedseda Národní koordinaãní skupiny pro digitální vysílání v âr, Ministerstvo vnitra âr, Praha PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., pfiedseda Rady âtú, âesk telekomunikaãní úfiad, Praha Ing. Ivo Ferkl, fieditel sekce techniky, TV Nova, CET 21 spol. s.r.o., Praha Ing. Pavel Hanu, manager programu digitalizace, âeská televize, Praha Ing. Martin Roztoãil, fieditel úseku vysílacích sluïeb, Ing. Václav Îák, pfiedseda, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha Zástupce FTV Prima, spol. s r.o., Praha hod. Pfiestávka na kávu hod. Novela zákona o elektronických komunikacích: jaký je aktuální stav? Pozván: Mgr. Zdenûk Zajíãek, námûstek ministra pro vefiejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví, Ministerstvo vnitra âr, Praha Proces digitalizace se t ká nejen televize: jaká je situace v oblasti rozhlasového vysílání? hod. Český rozhlas připravuje zahájení digitálního vysílání! Jaké jsou první zku enosti z experimentálního provozu? Ing. Pavel Balíãek, zástupce fieditele úseku techniky, hod. HDTV horké téma digitálního vysílání! Je uï na ãeském trhu dostatek HD obsahu pro plnohodnotné vysílání? HDTV jako FTA nebo neplacená televize? Panelová diskuse

5 Jaké obchodní modely uspûjí pfii prodeji HD obsahu? Nonstop Kino HD a Nova HD zku enosti s vysíláním v sítích DVB-S, -T a -C v IP-TV HDTV v USA, Japonsku a v Evropû HD-ready pfiijímaãe na ãeském trhu a jejich cenové relace Vítûzové závod Blu-Ray versus HD-DVD? Jsou to piráti? Mgr. Jakub Ditrich, nezávisl konzultant, Praha hod. Závûreãné shrnutí prvního dne konference pfiedsedou hod. Následuje koktejl KOKTEJL Na závûr prvního dne konference Vás IIR srdeãnû zve na skleniãku vína. VyuÏijte této pfiíleïitosti k neformální v mûnû názorû s kolegy v pfiíjemné atmosféfie. ÚTERÝ 29. DUBNA 2008 Pfiedseda dne: Filip RoÏánek, vedoucí redakce âesk rozhlas online, 9.00 hod. Česká televize: projekty ve znamení digitalizace Postavení a role ât v procesu digitalizace Multiplex vefiejné sluïby a související aktivity Legislativní podmínky pro zahájení vysílání Technické podmínky (kmitoãty, v kony vysílaãû, koordinace se zahraniãím, jednání s âtú) Pfiedpokládané termíny zahájení vysílání multiplexu âeské televize Zhodnocení strategick ch aktivit ât v oblasti IP-TV Ing. Pavel Hanu, manager programu digitalizace, âeská televize, Praha 9.45 hod. Změna směrnice Televize bez hranic byla schválena seznamte se obsahem a s (možnými) dopady! Jak bude směrnice aplikována do českého práva? Nov regulaãní rámec pro audiovizuální mediální sluïby Spoleãná obsahová pravidla Televizní vysílání, audiovizuální mediální sluïba na vyïádání zvlá tní pravidla JUDr. Petra Smolíková, vrchní fieditelka sekce A, Ministerstvo kultury âr, Praha hod. Pfiestávka na kávu hod. Jaká je připravenost výrobců terminálů na poskytování služby DVB-H? Zástupce Nokia Siemens Network Czech Republic, s.r.o., Praha hod. Legislativní změny a jejich možné dopady na komerční aktivity v oblasti vysílání na mobilní telefony Smluvnû regulaãní prostfiedí Zmûny po pfiijetí zákona ã. 304/2007 Sb. ve vztahu k vysílání na mobilní telefony - kfiíïové vlastnictví - registrace pfievzatého vysílání - must carry - PAL standard Poplatky související s uïíváním mobilního telefonu (stávající úprava a úvahy de lege ferenda) Evropsk regulaãní rámec s pfiihlédnutím k aspektûm vysílání na mobilní telefony Mgr. Petr Josefi, senior právník, T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha hod. Spoleãn obûd hod. DVB-H: budoucnost v ČR Zástupci Asociace provozovatelû mobilních sítí, Praha hod. Přehled platforem mediální zábavy v České republice. Současnost a očekávaný vývoj Filip RoÏánek, vedoucí redakce âesk rozhlas On-line, hod. Pfiestávka na kávu hod. Fenomén IP-TV v barvách telekomunikačního operátora Orange Slovensko, a.s. Mapa poskytování sluïby IP-TV v SR Seznamte se s na í sluïbou! Kde vidíme specifickou pozici na í sluïby mezi médii? Marketing & IP-TV - kdo je ná zákazník? - specifika marketingov ch aktivit u sluïby IP-TV - edukace spotfiebitele jako imperativ Tajemná interaktivita? IP-TV jako reklamní médium Dal í strategické plány Ing. Marián Hol, analytik strategie, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Slovenská republika

6 Trochu odjinud internetové videoprojekty. Ani pro Vás by nemûly b t velkou neznámou! hod. N-Joy.cz když je v hlavní roli uživatel Projekt: souãasnost, cíle a oãekávání Pohled na spektrum médií - kde vidíme svou pozici ve vztahu k ostatním (televizním) médiím? - vize dlouhodobého v voje Kdo je na ím typick m uïivatelem a jaké cesty jsme k nûmu zvolili? - vyhodnocujeme úspû nost rûzn ch druhû videí Vlastní produkce versus uïivatelsk obsah Kde hledáme a nacházíme prostor pro spolupráci s ostatními médii? David Hác, managing director, Fun Power, s.r.o., Praha hod. Závûr druhého dne konference Kdo se zúčastní naší konference zástupci telekomunikaãních spoleãností drïitelé licence pro digitální vysílání a zájemci o ni poskytovatelé technologií a obsahu zástupci institucí státní správy konzultanti ostatní zájemci o digitalizaci Partnerství & výstavnictví Na e publikum je Va e cílová skupina! Konference IIR jsou vynikající pfiíleïitostí pro cílen marketing Va í firmy! V pfiípadû zájmu o partnerství a v stavnictví Vám rád poradí: Ondfiej Jobánek, tel.: Institute for International Research Partnerství & v stavnictví, Rumunská 1, Praha 2 Z nabídky konferencí, seminářů a tréninků IIR Audit bezpeãnosti informaãních technologií (semináfi), bfiezna 2008, Praha Certifikovan IT cost controller (trénink), bfiezna 2008, Praha Service Oriented Architecture (konference) bfiezna 2008, Praha Certifikovan Service Level Manager (trénink), dubna 2008, Praha Terminology of Contracts (trénink), dubna 2008, Praha Jednání pod tlakem (trénink), dubna 2008, Praha Last Minute Business English (trénink), kvûtna 2008, Praha Testování Software (trénink), kvûtna 2008, Praha Moderní managerská psychologie pro vedoucí pracovníky (trénink), kvûtna 2008, Praha Efektivní vedení a motivování spolupracovníkû (trénink), kvûtna 2008, Praha Internet & intranet nástrojem moderní komunikace (trénink), ãervna 2008, Praha Rétorika pro pokroãilé: Jak zvládat nepfiíjemné prezentaãní situace (trénink), ãervna 2008, Praha Assertiveness, Negotiation and Presentation Skills (trénink), ãervna 2008, Praha Umûní konfliktní a strategické komunikace (trénink), ãervna 2008, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme...

Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace a digitalizace. Profitujte z praktických zkušeností! Na případových studiích Vám ukážeme... IIR Business Forum 18. 19. září 2006 Hotel Praha, Praha Zlatí partneři: Stříbrní partneři: Know how to achieve Institute for International Research IIR Správa a řízení obsahu dokumentů, jejich archivace

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Stavebnictví 2010 ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Trendy a prognózy stavebního trhu v České a Slovenské republice Novinky v legislativě:

Více

Shared Services Centre

Shared Services Centre odborná konference IIR Shared Services Centre Od vize po realitu aneb co přináší sdílení služeb? Centralizací k vyšší efektivitě! www.konference.cz/management.cfm Jaké jsou základní aspekty a principy

Více

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Odborná konference IIR 4. 5. prosince 2007, Prague Marriott Hotel, Praha egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Seznamte se s novinkami v oblasti egovernmentu! Propojení registrů

Více

Logistika v automobilovém průmyslu

Logistika v automobilovém průmyslu odborná konference IIR Logistika v automobilovém průmyslu Optimalizujte efektivně vaše procesy! www.konference.cz/industry.cfm 5 konkrétních řešení logistických procesů Jaký nás čeká vývoj v dopravní infrastruktuře

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011 9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, egovernment 2011 Záštitu nad konferencí převzal: JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

Letní farmaceutické semináře I

Letní farmaceutické semináře I Odborné semináře IIR Hotel Diplomat, Praha Aktualizovaný obsah pro rok 2012 Letní farmaceutické semináře I Seminář A 31. července 2. srpna 2012 Letní farmaceutická škola vše, co musíte vědět o vybraných

Více

Certifikovaný Fleet Manager Fleet management: aktuálně přehledně komplexně

Certifikovaný Fleet Manager Fleet management: aktuálně přehledně komplexně Odborný trénink IIR Certifikovaný Fleet Manager Fleet management: aktuálně přehledně komplexně 8. 12. února 2010 Tréninkové centrum IIR, Praha Zvolte si nejvýhodnější model financování Průvodce úspěšným

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek Odborný seminář IIR Specialista s certifikátem IIR 2. 6. prosince 2013 Dorint Hotel Don Giovanni Praha, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného zadávání Práva a povinnosti

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ 7. ROČNÍK PROGRAM KONFERENCE ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA TELEINFORMATIKA E IK A 2006 ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ STRATEGIE, PRÁVO A REGULACE PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /1 1 Z OBSAHU: Dopis prezidenta âma ãlenûm Informace z ãinnosti v boru âma Informace o ãinnosti âma ManaÏersk svazov fond Kluby manaïerû RÛzná sdûlení

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více