Digitální televize dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha"

Transkript

1 Odborná konference IIR Digitální televize dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte se s finální verzí! Seznamte se s novelou Zákona o elektronických komunikacích! Směrnice Televize bez hranic: jaká bude aplikace do českého práva? Jak se vyvíjí projekt DVB-H? Referují: Ing. Pavel Balíãek, Jifií Balvín, Stanice O, a.s., Praha Mgr. Jakub Ditrich, nezávisl konzultant, Praha Ing. Zdenûk Duspiva, Ministerstvo vnitra âr, Praha PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., âesk telekomunikaãní úfiad, Praha Ing. Ivo Ferkl, CET 21 spol. s.r.o., Praha Ing. Jan Hamáãek, Ing. Pavel Hanu, âeská televize, Praha David Hác, Fun Power, s.r.o., Praha Ing. Marián Hol, Orange Slovensko, a.s., Bratislava Mgr. Petr Josefi, T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha Jan PotÛãek, Internet Info, s.r.o., Praha Ing. Martin Roztoãil, Filip RoÏánek, JUDr. Petra Smolíková, Ministerstvo kultury âr, Praha Ing. Jifií Vykydal, Ing. Václav Îák, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha FTV Prima, spol. s r.o., Praha Asociace provozovatelû mobilních sítí, Praha Nokia Siemens Network Czech Republic, s.r.o., Praha Mediální partner: Pofiádá:

2 FOCUS Praha, únor 2008 VáÏené dámy, váïení pánové, proces pfiechodu na digitální vysílání pokraãuje. Nejnovûj í informace k rûzn m jejím aspektûm získáte na konferenci Digitální televize, kterou pro Vás Institute for International Research pofiádá ve dnech dubna 2008 v hotelu Diplomat v Praze. Budete mít moïnost setkat se se zástupci institucí, které jsou hlavními aktéry procesu digitalizace, a vyslechnete si od nich nejaktuálnûj í fakta a zku enosti. Jak pokraãují pilotní digitalizaãní projekty? Jaká bude finální podoba Technického plánu pfiechodu na digitální vysílání a jak je spolu s celkov m postupem digitalizace hodnocena hlavními hráãi? To jsou nûkteré z otázek, na které Vám konference pfiinese odpovûdi. Zab vat se budeme také pfiíslu nou legislativou novelou Zákona o elektronick ch komunikacích a smûrnicí EU Televize bez hranic a její aplikací do ãeského práva. Získáte pfiehled o souãasném stavu a perspektivách HDTV, dal ím v voji poskytování DVB-H, o relevantních projektech âeské televize na poli digitalizace i o pfiipravovaném zahájení digitálního rozhlasového vysílání. Obzory Vám jistû roz ífií i informace o IP-TV slovenského operátora Orange Slovensko a zku enosti z internetového videoprojektu N-Joy.cz. Tû íme se na setkání s Vámi! Mgr. Hedvika Máchová Conference Director Institute for International Research P.S. Digitalizaci pro Vás sledujeme ze v ech úhlû pohledu!

3 PŘIHLÁŠKA Institute for International Research GmbH., org. sloïka Praha, Rumunská 1, Praha 2 fax: tel.: Titul konference: Digitální televize, kód konference: C0776 PROSÍME VYPL TE ÚDAJE PRO REGISTRACI Ano, závaznû se pfiihla uji na: telefon konferenci fax Ano, závaznû se pfiihla uji na: telefon Ano, závaznû se pfiihla uji na: telefon firma Iâ DIâ ulice/po tovní pfiihrádka mûsto/psâ poãet zamûstancû v podniku oblast podnikání datum podpis konferenci fax konferenci fax Pfieji si informace em z oblasti IT Pokud máte zájem dostávat informace z jin ch oblastí, zaregistrujte se na Konference se nemohu zúãastnit, objednávam dokumentaci ke konferenci v cenû 3990,- Kã + DPH V pfiípadû, Ïe pro Va e pfiihlá ení nepouïijete formuláfi IIR, uveìte, prosím, následující mailkód: Kto schválil Va i úãast na téhle konferenci? pozicie Kto je odpovûdn za vzdûlávání vû Va í firmû? TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Digitální televize pondûlí 28. dubna 2008, 8.30 hod hod., následuje koktejl úter 29. dubna 2008, hod. Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v úãastnickém poplatku. Pro úãastníky konference nabízíme moïnost vyuïití omezeného kontingentu pokojû za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je moïné vyuïít pfii rezervaci nejpozdûji 4 t dny pfied zaãátkem konference. Rezervujte, prosíme, pfiímo v hotelu s odvoláním na Va i úãast na konferenci IIR: Hotel Diplomat, Evropská 15, , Praha 6, tel.: , fax: ODSTOUPENÍ Tato pfiihlá ka je závazná, pfii stornování pfiihlá ky vybíráme manipulaãní poplatek ve v i 1.500,-Kã. Pfii odhlá ení pozdûji neï 14 dní pfied zahájením konference bude splatn cel úãastnick poplatek. Samozfiejmû, Ïe zastoupení úãastníka je moïné. Pofiadatel konference si vyhrazuje z naléhav ch dûvodû právo na zmûny programu. Program konference vyti tûn dne Objednávam dokumentaci z minul ch konferencí: tel.con spectrum (10/2007), cena Kã + DPH WEBC0776 ÚâASTNICK POPLATEK Úãastnick poplatek zahrnuje dokumentaci, obûd, nápoje a obãerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace a cena: zv hodnûná: do zv hodnûná: základní: od Konference: ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH Registrace a cena pro státní správu a samosprávu: zv hodnûná: do zv hodnûná: základní: od Konference ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH ,- Kã + DPH Po obdrïení Va í pfiihlá ky dostanete do 14 dnû písemné potvrzení o pfiihlá ení. Uvedenou ãástku poukaïte, prosím, po obdrïení faktury na uvedené konto v âeské republice. Prosíme uveìte bezpodmíneãnû na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno úãastníka a firmy a kód konference C0776. Uvedenou ãástku zaplaète, prosím, pfied zaãátkem konference. Pfiístup na konferenci mûïe b t umoïnûn jen tehdy, do la-li platba na na e konto. Pfii zaplacení úãastnického poplatku pozdûji neï 14 dní pfied zaãátkem konference Vás prosíme o pfiedloïení kopie dokladu o zaplacení v konferenãním sekretariátu. VÁ KONTAKT NA NÁS Pfiihlá ka: Obsah konference Mgr. Hedvika Máchová Zmûny adresy/marketing Veronika Svítková Partnerství & v stavnictví Ondfiej Jobánek

4 PONDĚLÍ 28. DUBNA 2008 Pfiedseda dne: Jan PotÛãek, éfredaktor DigiZone.cz, Internet Info, s.r.o., Praha Od 8.30 hod. V dej podkladû ke konferenci 9.00 hod. Uvítání Institute for International Research a úvodní slovo pfiedsedy dne 9.10 hod. Startujeme: jaká je aktuální situace digitalizace v České republice? Ing. Jifií Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic, 9.55 hod. Zhodnoťme dosavadní praktické zkušenosti s digitálním vysíláním: Domažlicko Ústecko Plzeňsko Vypnutí analogového vysílání na DomaÏlicku a dopad na televizní diváky stav k bfieznu 2008 Zku enosti s provozem DVB-T technologií sítû A Buková Hora, stav k bfieznu 2008 Mûfiení pokrytí v sledky mûfiení Problematika vzájemného ru ení analogového a digitálního TV vysílání (tuzemské a pfieshraniãní) stav k bfieznu 2008 Dohled nad multiplexem A stav k bfieznu 2008 Ing. Jan Hamáãek, vedoucí útvaru provozu vysílacích systémû, hod. Pfiestávka na kávu hod. Technický plán přechodu na digitální vysílání základní stavební kámen české digitalizace. Seznamte se s finální verzí! Vyhodnocení pfiipomínkového fiízení Úpravy v TPP a dal í plánovan postup PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., pfiedseda Rady âtú, âesk telekomunikaãní úfiad, Praha hod. Národní koordinační skupina pro zavádění zemského digitálního vysílání informuje o své činnosti. Jak pokračuje informační kampaň k přechodu na digitální vysílání v ČR? Dosavadní ãinnost NKS v procesu pfiechodu na digitální vysílání Hodnotíme informaãní kampaà a pfiedstavujeme dal í plánované kroky Riziková místa a procesy pfii pfiechodu na digitální vysílání v âr Zku enosti s informaãní kampaní na DomaÏlicku a jejich pfienositelnost Ing. Zdenûk Duspiva, pfiedseda Národní koordinaãní skupiny pro digitální vysílání v âr, Ministerstvo vnitra âr, Praha hod. Spoleãn obûd hod. Technický plán přechodu a hodnocení postupu digitalizace v ČR Technick plán pfiechodu a jeho naplàování Stav legislativy a její zmûny Problematika licencí pro digitální vysílání Hodnocení dosavadních aktivit pfiechodu na digitální vysílání, pfienositelnost zku eností Jifií Balvín, generální fieditel, Stanice O, a.s.; pfiedseda Asociace digitálních televizí, Praha Ing. Zdenûk Duspiva, pfiedseda Národní koordinaãní skupiny pro digitální vysílání v âr, Ministerstvo vnitra âr, Praha PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., pfiedseda Rady âtú, âesk telekomunikaãní úfiad, Praha Ing. Ivo Ferkl, fieditel sekce techniky, TV Nova, CET 21 spol. s.r.o., Praha Ing. Pavel Hanu, manager programu digitalizace, âeská televize, Praha Ing. Martin Roztoãil, fieditel úseku vysílacích sluïeb, Ing. Václav Îák, pfiedseda, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha Zástupce FTV Prima, spol. s r.o., Praha hod. Pfiestávka na kávu hod. Novela zákona o elektronických komunikacích: jaký je aktuální stav? Pozván: Mgr. Zdenûk Zajíãek, námûstek ministra pro vefiejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví, Ministerstvo vnitra âr, Praha Proces digitalizace se t ká nejen televize: jaká je situace v oblasti rozhlasového vysílání? hod. Český rozhlas připravuje zahájení digitálního vysílání! Jaké jsou první zku enosti z experimentálního provozu? Ing. Pavel Balíãek, zástupce fieditele úseku techniky, hod. HDTV horké téma digitálního vysílání! Je uï na ãeském trhu dostatek HD obsahu pro plnohodnotné vysílání? HDTV jako FTA nebo neplacená televize? Panelová diskuse

5 Jaké obchodní modely uspûjí pfii prodeji HD obsahu? Nonstop Kino HD a Nova HD zku enosti s vysíláním v sítích DVB-S, -T a -C v IP-TV HDTV v USA, Japonsku a v Evropû HD-ready pfiijímaãe na ãeském trhu a jejich cenové relace Vítûzové závod Blu-Ray versus HD-DVD? Jsou to piráti? Mgr. Jakub Ditrich, nezávisl konzultant, Praha hod. Závûreãné shrnutí prvního dne konference pfiedsedou hod. Následuje koktejl KOKTEJL Na závûr prvního dne konference Vás IIR srdeãnû zve na skleniãku vína. VyuÏijte této pfiíleïitosti k neformální v mûnû názorû s kolegy v pfiíjemné atmosféfie. ÚTERÝ 29. DUBNA 2008 Pfiedseda dne: Filip RoÏánek, vedoucí redakce âesk rozhlas online, 9.00 hod. Česká televize: projekty ve znamení digitalizace Postavení a role ât v procesu digitalizace Multiplex vefiejné sluïby a související aktivity Legislativní podmínky pro zahájení vysílání Technické podmínky (kmitoãty, v kony vysílaãû, koordinace se zahraniãím, jednání s âtú) Pfiedpokládané termíny zahájení vysílání multiplexu âeské televize Zhodnocení strategick ch aktivit ât v oblasti IP-TV Ing. Pavel Hanu, manager programu digitalizace, âeská televize, Praha 9.45 hod. Změna směrnice Televize bez hranic byla schválena seznamte se obsahem a s (možnými) dopady! Jak bude směrnice aplikována do českého práva? Nov regulaãní rámec pro audiovizuální mediální sluïby Spoleãná obsahová pravidla Televizní vysílání, audiovizuální mediální sluïba na vyïádání zvlá tní pravidla JUDr. Petra Smolíková, vrchní fieditelka sekce A, Ministerstvo kultury âr, Praha hod. Pfiestávka na kávu hod. Jaká je připravenost výrobců terminálů na poskytování služby DVB-H? Zástupce Nokia Siemens Network Czech Republic, s.r.o., Praha hod. Legislativní změny a jejich možné dopady na komerční aktivity v oblasti vysílání na mobilní telefony Smluvnû regulaãní prostfiedí Zmûny po pfiijetí zákona ã. 304/2007 Sb. ve vztahu k vysílání na mobilní telefony - kfiíïové vlastnictví - registrace pfievzatého vysílání - must carry - PAL standard Poplatky související s uïíváním mobilního telefonu (stávající úprava a úvahy de lege ferenda) Evropsk regulaãní rámec s pfiihlédnutím k aspektûm vysílání na mobilní telefony Mgr. Petr Josefi, senior právník, T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha hod. Spoleãn obûd hod. DVB-H: budoucnost v ČR Zástupci Asociace provozovatelû mobilních sítí, Praha hod. Přehled platforem mediální zábavy v České republice. Současnost a očekávaný vývoj Filip RoÏánek, vedoucí redakce âesk rozhlas On-line, hod. Pfiestávka na kávu hod. Fenomén IP-TV v barvách telekomunikačního operátora Orange Slovensko, a.s. Mapa poskytování sluïby IP-TV v SR Seznamte se s na í sluïbou! Kde vidíme specifickou pozici na í sluïby mezi médii? Marketing & IP-TV - kdo je ná zákazník? - specifika marketingov ch aktivit u sluïby IP-TV - edukace spotfiebitele jako imperativ Tajemná interaktivita? IP-TV jako reklamní médium Dal í strategické plány Ing. Marián Hol, analytik strategie, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Slovenská republika

6 Trochu odjinud internetové videoprojekty. Ani pro Vás by nemûly b t velkou neznámou! hod. N-Joy.cz když je v hlavní roli uživatel Projekt: souãasnost, cíle a oãekávání Pohled na spektrum médií - kde vidíme svou pozici ve vztahu k ostatním (televizním) médiím? - vize dlouhodobého v voje Kdo je na ím typick m uïivatelem a jaké cesty jsme k nûmu zvolili? - vyhodnocujeme úspû nost rûzn ch druhû videí Vlastní produkce versus uïivatelsk obsah Kde hledáme a nacházíme prostor pro spolupráci s ostatními médii? David Hác, managing director, Fun Power, s.r.o., Praha hod. Závûr druhého dne konference Kdo se zúčastní naší konference zástupci telekomunikaãních spoleãností drïitelé licence pro digitální vysílání a zájemci o ni poskytovatelé technologií a obsahu zástupci institucí státní správy konzultanti ostatní zájemci o digitalizaci Partnerství & výstavnictví Na e publikum je Va e cílová skupina! Konference IIR jsou vynikající pfiíleïitostí pro cílen marketing Va í firmy! V pfiípadû zájmu o partnerství a v stavnictví Vám rád poradí: Ondfiej Jobánek, tel.: Institute for International Research Partnerství & v stavnictví, Rumunská 1, Praha 2 Z nabídky konferencí, seminářů a tréninků IIR Audit bezpeãnosti informaãních technologií (semináfi), bfiezna 2008, Praha Certifikovan IT cost controller (trénink), bfiezna 2008, Praha Service Oriented Architecture (konference) bfiezna 2008, Praha Certifikovan Service Level Manager (trénink), dubna 2008, Praha Terminology of Contracts (trénink), dubna 2008, Praha Jednání pod tlakem (trénink), dubna 2008, Praha Last Minute Business English (trénink), kvûtna 2008, Praha Testování Software (trénink), kvûtna 2008, Praha Moderní managerská psychologie pro vedoucí pracovníky (trénink), kvûtna 2008, Praha Efektivní vedení a motivování spolupracovníkû (trénink), kvûtna 2008, Praha Internet & intranet nástrojem moderní komunikace (trénink), ãervna 2008, Praha Rétorika pro pokroãilé: Jak zvládat nepfiíjemné prezentaãní situace (trénink), ãervna 2008, Praha Assertiveness, Negotiation and Presentation Skills (trénink), ãervna 2008, Praha Umûní konfliktní a strategické komunikace (trénink), ãervna 2008, Praha

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha

Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání. 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Digitalizace Budoucnost televizního a rozhlasového vysílání 10. 11. února 2009 Hotel Diplomat, Praha Záštitu nad konferencí převzal PhDr. Pavel Dvořák CSc., předseda Rady Českého

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

KONFERENCE ČAEK * 6. KVĚTNA 2008 * CZECH BROADBAND CAEC 2008 Hotel CROWNE PLAZA PRAGUE, Koulova 15, Praha 6 Pod záštitou: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka,

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Řízení nákladů a výkonnosti IT

Řízení nákladů a výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a výkonnosti IT Zajistěte efektivní chod Vašeho IT! www.konference.cz/it.cfm Efektivní řízení IT na co je důležité myslet? Zanalyzujte náklady na IT jaké metody využít?

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha

IT Security 2007. 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR IT Security 2007 20. 21. února 2007 Hotel Diplomat, Praha Systém informační bezpečnosti stále aktuální téma! Bezpečnostní politika: inspirujte se zkušenostmi! Buďte připraveni na

Více

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Možnosti využití digitální dividendy v ČR Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Start diskuse k digitální dividendě léto 2008, workshop 25.-26.9. 2008 témata využití kmitočtů pro sestavení dalších

Více

Multiplex veřejné služby 2008-2010. Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT

Multiplex veřejné služby 2008-2010. Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT Multiplex veřejné služby 2008-2010 Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT Březen 2008 Pilotní projekty : Domažlice - ukončen 1.11.2006 -Zahájeno vysílání MPX A v Domažlicích (bez TV NOVA- zahájila

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Možnosti a realita KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR Přípravná fáze Inicializační role ČT 1.5.2005 - Začal

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ČAEK * 27. 28. dubna 2010 * Placený obsah sítí a služeb elektronických komunikací Pod záštitou: Ministra vnitra České republiky Ing. Martina Peciny, MBA Rektora Českého vysokého učení

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Řízení datové a informační kvality

Řízení datové a informační kvality Odborná konference IIR Řízení datové a informační kvality Pomocí metod a nástrojů ke zvýšení kvality 20. 21. března 2007 Renaissance Prague Hotel, Praha Změřte IT kvalitu pomocí metrik a metod ITIL, CMMI,

Více

Oficiální zahájení konference

Oficiální zahájení konference Pod záštitou GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00 Registrace účastníků Příprava konferenčních místností a vystavovatelských stánků PONDĚLÍ 23. dubna 2007 den společnosti

Více

Faktory dalšího rozvoje TV

Faktory dalšího rozvoje TV Faktory dalšího rozvoje TV Zdroje Kreativita Odvaha riskovat Lidi Ekonomika a Finance Kvalitní programový obsah Kvalitní, atraktivní, nadčasový, perfektně výrobně zvládnutý programový obsah Technologie

Více

Service Oriented Architecture (SOA): na startu!

Service Oriented Architecture (SOA): na startu! Odborná konference IIR Service Oriented Architecture (SOA): na startu! 26. 27. března 2008 Hotel Diplomat, Praha Seznamte se detailně s koncepcí SOA! Rozhodujete se o zavedení SOA? Získejte argumenty!

Více

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Odborná konference IIR Nanotechnologie v automobilovém průmyslu Malá velká revoluce 10. 11. června 2008 Corinthia Panorama Hotel, Praha Nahlédněte do nanosvěta Vývoj, výzkum a inovace vedoucí k praktickým

Více

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi

Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Odborná konference IIR Centrum sdílených služeb od teorie k praxi Centralizací podpůrných aktivit k vyšší efektivitě 13. 14. března 2007 Hotel Diplomat, Praha Základní koncepce, modely a fungování SSC

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Jiří Dvorjančanský, výkonný ředitel marketingu, T-Mobile Czech Republic a.s. Miroslav Semrád, marketingový ředitel, Radiokomunikace

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace

RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace odborná konference IIR RFID Forum Strategický potenciál radiofrekvenční identifikace www.konference.cz/industry.cfm RFID budoucí nutné technologické vybavení Vaší společnosti! Jaké jsou přínosy a rizika

Více

Tisková zpráva. ATO MEDIARESEARCH, Praha, 24. 9. 2014. Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání

Tisková zpráva. ATO MEDIARESEARCH, Praha, 24. 9. 2014. Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání Co zásadního se dělo v průběhu procesu přechodu na pozemní digitální vysílání (DVB-T) z pohledu vybavení domácností televizní technikou a

Více

Business Intelligence 2007

Business Intelligence 2007 Odborná konference IIR Business Intelligence 2007 Využijte sílu a potenciál Vašich dat! 2. 3. října 2007 Hotel Diplomat, Praha Business Intelligence dnes a zítra co nového ve světě řešení Business Intelligence

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Strategie komunikace informaèní kampanì pøechodu na televizní digitální vysílání 1. 12. 2008

Strategie komunikace informaèní kampanì pøechodu na televizní digitální vysílání 1. 12. 2008 Strategie komunikace informaèní kampanì pøechodu na televizní digitální vysílání 1. 12. 2008 ZÁKLADNÍ CÍLE KOMUNIKACE INFORMAÈNÍ KAMPANÌ PØECHODU NA DIGITÁLNÍ TV VYSÍLÁNÍ 2009 A INFORMOVAT O VÝHODÁCH DIGITÁLNÍ

Více

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha

IT Security 2006. Ing. Richard Michálek Eurotel Praha, spol. s.r.o., Praha. Ing. Lukáš Mikeska Ernst & Young ČR, s.r.o., Praha odborná konference IT Security 2006 www.konference.cz/it.cfm Zorientujte se v současných ohroženích a rizicích! Seznamte se s novelizovanými bezpečnostními standardy! Zaveďte funkční systém řízení informační

Více

Budoucnost zemské TV v ČR standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Budoucnost zemské TV v ČR standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Budoucnost zemské TV v ČR standard DVB-T2 vs digitální dividenda 2 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Pitomosti, které jsme včera viděli analogově, dnes sledujeme jen digitálně Výsledky procesu realizace TPP

Více

Společenská zodpovědnost nástroj ke zvýšení hodnoty firmy. Workshop čtvrtek 24. března 2005, 9.00 16.00 hod.

Společenská zodpovědnost nástroj ke zvýšení hodnoty firmy. Workshop čtvrtek 24. března 2005, 9.00 16.00 hod. Odborná konference IIR Corporate Social Zapojte principy CSR do celofiremní strategie! Hotel Crowne Plaza, Praha 22. 23. března 2005 Společenská zodpovědnost nástroj ke zvýšení hodnoty firmy Referují:

Více

KONFERENCE ČAEK * 21. 22. dubna 2009 * POD ZÁŠTITOU: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

Rektora ČVUT Prof. Ing. VÁCLAVA HAVLÍČKA, CSc. Pod záštitou: Ministra vnitra a ministra informatiky MUDr. Mgr. IVANA LANGERA GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00

Více

O b e c n á p r e z e n t a c e

O b e c n á p r e z e n t a c e O b e c n á p r e z e n t a c e ÚVODNÍ PŘEHLED Profil televize Distribuční kanály signálu TV Óčko Pokrytí digitálním signálem a jeho vývoj Výběr pořadů Přehled reklamních možností Ceník TV Óčko 2012 Proč

Více

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň DIGITALIZACE územní oblast Plzeň PROČ DIGITALIZACE? Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob zpracování signálu je efektivnější

Více

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 27. 6. 2012

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 27. 6. 2012 DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 27. 6. 2012 VYPÍNÁNÍ ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ Co máme za sebou 2009 2010 2011 2012 VYPÍNÁNÍ ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ 30. dubna 2009 Vysílač velkého výkonu: Praha Žižkov Územní

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015 Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Hlavní partner partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU odborná konference IIR LOGISTIKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Trendy kvalita náklady! www.konference.cz/sales.cfm Dopady globálního vývoje automobilového průmyslu na logistiku Co nás čeká při zavedení mýtného

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Úspory energií v podnicích

Úspory energií v podnicích Odborná konference IIR Úspory energií v podnicích 12. 13. října 2010 Hotel Diplomat, Praha Energetický management Energetická efektivnost Energetický audit a jeho praktické využití Strategie nákupu jako

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Shared Services Centre

Shared Services Centre odborná konference IIR Shared Services Centre Od vize po realitu aneb co přináší sdílení služeb? Centralizací k vyšší efektivitě! www.konference.cz/management.cfm Jaké jsou základní aspekty a principy

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Corporate Performance Management

Corporate Performance Management Odborná konference IIR Corporate Performance Management Efektivní řízení výkonnosti podniku 11. 12. prosince 2007 Hotel Diplomat, Praha Jak vést firmu k vyššímu zisku a efektivnosti Chcete být úspěšní?

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

Jak důležité médium je rádio?

Jak důležité médium je rádio? Jak důležité médium je rádio? většina lidí považuje za nejdůležitější médium televizi; sleduje ji 88 % obyvatel v průměru 218 minut denně rádio ovšem poslouchá 73 % obyvatel průměrně 235 minut denně MEDIAPROJEKT

Více

Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity

Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity Ivo Ferkl Strana 1 1 Fórum Ultra HDTV 3. 9. 2013 - vznik odborné platformy, která se zabývá rozvojem vysílání v ultra HD rozlišení na území České republiky a Slovenska.

Více

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN

INNOVATION DAY. Budoucnost televize. Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 PLAY TO WIN INNOVATION DAY Budoucnost televize Michal Čupa CEO České Radiokomunikace a.s. 5.11. 2013 Pozemní vysílání je populární a dále roste PODÍL JEDNOTLIVÝCH TV PLATFOREM 2007-2013 Zdroj: ATO 2013 (všechny TV

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Mobilní marketing. Objevte jeho skrytý potenciál. 25. 26. září 2007 Prague Marriott Hotel, Praha

Mobilní marketing. Objevte jeho skrytý potenciál. 25. 26. září 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Mobilní marketing Objevte jeho skrytý potenciál 25. 26. září 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Nové trendy a výzvy m-marketingu Právní minimum mobilního marketéra Co je potřeba vědět

Více

Digitalizace televizního vysílání. Ing. Bohdan PAVELKA

Digitalizace televizního vysílání. Ing. Bohdan PAVELKA Digitalizace televizního vysílání Ing. Bohdan PAVELKA ÚVOD V souladu se zákonem. 304/2007 Sb. vláda stanovila na ízením Technický plán p echodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Návrh informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání informační materiál pro vládu České republiky

Návrh informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání informační materiál pro vládu České republiky III. Návrh informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání informační materiál pro vládu České republiky květen 2008 Obsah 1. Úvod... 2 2. Obecný popis... 2 3. Cíle informační kampaně...

Více

Podnikové právo v praxi

Podnikové právo v praxi Odborná konference IIR Podnikové právo v praxi 22. 23. ledna 2008 Crowne Plaza Prague Hotel, Praha Organizace právních služeb v rámci Výhody využití externích a interních právních služeb Palčivé otázky

Více

II. Zpráva o innosti Národní koordina ní skupiny pro digitální vysílání v eské republice - aktuální vývoj procesu p

II. Zpráva o innosti Národní koordina ní skupiny pro digitální vysílání v eské republice - aktuální vývoj procesu p II. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - aktuální vývoj procesu přechodu České republiky na zemské digitální televizní vysílání Obsah : A. Základní geneze

Více

Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Informace k realizaci procesu přechodu na digitální vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Výpočet proveden metodou ITU 1546-2 CA bez morfologie. Česká republika Pokrytí obyvatel zemským televizním

Více

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II.

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. O KONFERENCI Konference Regulace českých médií II. je pořádaná Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci

Více

Teleshopping v televizi SPORT 5

Teleshopping v televizi SPORT 5 Teleshopping v televizi SPORT 5 OBSAH 1. Představení televize SPORT 5 2. Vysvětlení pojmu teleshopping 3. Výhody teleshoppingu 4. Teleshopping v televizi SPORT 5 5. Možnosti prezentace klienta 6. Ceník

Více

Budoucnost televize z pohledu nových technologií

Budoucnost televize z pohledu nových technologií Budoucnost televize z pohledu nových technologií Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy Milníky digitální televize 2014 9. dubna 2014 Agenda Co je důležité pro rozvoj televizního vysílání

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 3 Příjem digitálního vysílání a přijímače pro DVB-T Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Digitáln lní televizní přijímače

Více

tel.con spectrum www.telconspectrum.cz Hotel Corinthia Panorama, Praha úterý 9. října 2007 středa 10. října 2007 čtvrtek 11.

tel.con spectrum www.telconspectrum.cz Hotel Corinthia Panorama, Praha úterý 9. října 2007 středa 10. října 2007 čtvrtek 11. 9. výroční telekomunikační konference IIR tel.con spectrum www.telconspectrum.cz Nové vize informatiky v ČR Regulace: revize evropského rámce roaming ohlédnutí za analýzami Proměny trhu elektronických

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Inovace a souvislosti

Inovace a souvislosti Inovace a souvislosti DAB Michal Čupa CEO DC Tower, 13. 5. 2014 Osnova Mýty vs. Fakta Telekomunikační politika EU Fenomén Digitalizace => DVB-T, DVB-T2 DAB Závěr Mýty vs. Fakta Mýty vs. Fakta Mýtus: Význam

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

Závazná přihláška na konferenci PRO-ENERGY CON 2012 19. a 20. listopad 2012 - Hotel Galant, Mikulov ČR

Závazná přihláška na konferenci PRO-ENERGY CON 2012 19. a 20. listopad 2012 - Hotel Galant, Mikulov ČR Závazná přihláška na konferenci PRO-ENERGY CON 2012 19. a 20. listopad 2012 - Hotel Galant, Mikulov ČR 1) 2) 3) 4) (*) údaje vyplňte jen v případě požadavku na rezervaci ubytování. Název společnosti: Adresa

Více

Ing.Pavel Hanuš Česká televize

Ing.Pavel Hanuš Česká televize Ing.Pavel Hanuš Česká televize Digitalizace již reálně probíhá Ostrava - Hoštálkovice K54 dočasný anténní systém Listopad 2009 Start programové restrukturalizace ČT PO : 9 539 841/ 93,25% PÚ : 90,70% Digitalizace

Více

Business Intelligence

Business Intelligence odborná konference IIR Business Intelligence www.konference.cz/it.cfm Seznamte se s trendy ve využívání Business Intelligence! Zajistěte kvalitu firemních dat: jsou předpokladem úspěchu! Implementace a

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha

Na cestě k vozům budoucnosti. 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Odborná konference IIR E-mobilita Na cestě k vozům budoucnosti 29. 30. března 2011 Hotel Don Giovanni, Praha Současný stav a možný rozvoj elektromobility v České republice Výhody, nevýhody a hnací síly

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více