SUPERMARKETY Problematika nadnárodních obchodních společností Nové pracovní příležitosti? Jak se dělá "nízká cena"?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPERMARKETY Problematika nadnárodních obchodních společností Nové pracovní příležitosti? Jak se dělá "nízká cena"?"

Transkript

1 GLOBALIZACE Globalizace je proces sbližování a propojování kultur, politik a ekonomik různých národů a států. Tento původně především hospodářský proces se výrazně urychlil v polovině 70.let zavedením nových informačních technologií, které otevřely nové možnosti především na finančním trhu. Dalšími vhodnými podmínkami byly zejména liberalizace mezinárodního obchodu, vytváření jednotných mezinárodních trhů a přechod od sociálních států k liberální. Globalizace byla nejprve chápána jako jev především ekonomický, spojený s přílivem investičního kapitálu, unifikace hospodářských systémů a technologií. Následovaly vlivy politické a kulturní. Hlavní ideou tohoto procesu byla idea univerzalizace. Vyjadřovala úmysl a odhodlání vytvářet řád a to v univerzálním, globálním měřítku. Idea univerzalizace představovala vůli změnit svět. Udělat svět lepším v rámci globálních rozměrů a připodobnit životní podmínky všech lidí na všech místech. Globalizace přinesla mnoho výhod. S prudkým rozvojem informačních technologií se značně zjednodušil přenos dat na ohromné vzdálenosti. S rozvojem dopravy a větší otevřeností hranic států se usnadnil pohyb nejen informací, ale také věcí a lidí. Mezinárodní trh umožňuje větší dostupnost výrobků a služeb a tím rozšiřuje sortiment na domácích trzích a zvyšuje pracovní příležitosti. Mezinárodní obchod by měl celkově zvyšovat produktivitu jednotlivých ekonomik. Nezanedbatelným úkolem tohoto integračního procesu je také řešení globálních problémů světa, které je možné pouze na globální úrovni. Mobilita Mobilita se stala v dnešním světě nejmocnějším a nejžádanějším stratifikačním faktorem. Prostor přestal být překážkou. Vzdálenost už není objektivní fyzikální daností, ale sociálním produktem. Její délka se mění v závislosti na rychlosti a dostupnosti jejího překonání. Stupeň sociální mobility určuje možnost vybrat si postavení ve společnosti a v podstatě i místo, kde chci právě být. Čím mám lepší společenské postavení, tím širší mám možnosti pro cestování a pohyb po světě (a dnes už vlastně i mimo něj). Bohatí mohou cestovat, kam je srdce táhne, kdežto chudí čekají, kam je vrhne život. Vytvořila se nová hierarchie mobility, jejíž oba póly se od sebe čím dál více vzdalují. Mluví-li se tedy v souvislosti s globalizací o lepších možnostech mobility jako o velkém přínosu, musíme si uvědomit, že přínos to bude pouze pro určité vrstvy společnosti. Některým se opravdu otevřou nové obzory. Chudým však zůstanou zavřeny. Stále budou vázáni k místu, které dosud obývali. Možná jen s tím rozdílem, že o něm budou moci sami čím dál méně rozhodovat. Komunikace S neustálým rozvojem technických prostředků dostaly informace možnost cestovat nezávisle na lidech a předmětech. Nevyžadují již žádný, nebo pouze sekundární, pohyb. Oddělení pohybu informací od pohybu jejich nositelů a předmětů a rozvoj nových technologií umožnili ohromné zvýšení rychlosti a snížení nákladů přenosu dat. Za největší převrat v komunikaci dvacátého století je bezesporu považován vznik internetové sítě propojující celou planetu. Obrovský přínos internetu je zřejmý, ať už máme namysli rychlý a levný přenos informací kamkoliv a komukoliv nebo jeho vzdělávací a výchovnou funkci. Málokdo si však uvědomuje nebo připouští negativní dopady internetu. Přílišné spojení s virtuální realitou vede k nerozlišování reality a fikce a k nezdravé životní pasivitě. Člověk ke svému rozvoji potřebuje nejen informace přijímat, ale také je v klidu vstřebávat a utvářet si na ně svůj názor, ale na to už většinou nezbývá čas. Nadměrné používání virtuálních prostředků může také ovlivnit proces socializace, neboť na brouzdání po internetu přeci člověk nikoho dalšího nepotřebuje. Osobního kontakt je odsunut do pozadí, neboť vše lze vyřešit mailem či smskou. Levná a rychlá komunikace znamená rychlé přelévání a přehlušování informací. Větší pozornost věnujeme hlučným informacím než těm důležitým.

2 I když uznáme internet jako jeden z největších přínosů této doby, z celosvětového hlediska je vynálezem zcela zanedbatelným. Jak velký může být z celkové světové populace podíl lidí, kteří internetové služby využívají, když počítač vlastní pouze jedno procento obyvatel? Tento problém ve svém výroku velmi dobře vystihl Victor Keegan, který pronesl: Jediné, co dnes dělají počítače pro třetí svět je, že přesněji zaznamenávají jeho úpadek Chudoba Jak už jsem se zmínila, globalizace původně měla být jevem zejména ekonomickým. Mezinárodní spolupráce měla zefektivnit ekonomiku a hospodářský vývoj jednotlivých zemí. Dnes můžeme konstatovat, že hospodářská integrace opravdu pro některé země znamenala velký přínos a příliv bohatství. Bohužel musíme jedním dechem dodat, že většina tohoto bohatství byla získána na úkor států jiných. Došlo k velkému přeskupování bohatství světa. Rozvojové země, které představují asi osmdesát procent světové populace, vlastní v současné době ve skutečnosti pouze dvacet dva procent globálního bohatství. Přeskupování kapitálu se tedy neděje, jak se původně předpokládalo, od bohatých států k chudým, ale naopak od chudých států k bohatým. Místo, aby globalizace potlačovala rozdíly mezi nejsilnějšími a nejslabšími státy, tak je naopak prohlubuje. Bohatým přinesla globalizace další příležitosti vydělávat peníze. Na život chudých v tomto ohledu nemá žádný, nebo dokonce záporný, vliv. Je tedy paradoxem globalizace, že ačkoliv malému množství lidí je velmi prospěšná, dvě třetiny světové populace vynechává. Dnešní svět je vymyšlen ku prospěchu bohatých, neboť v konzumní společnosti jsou perspektivní pouze potenciální zákazníci, tedy konzumenti. Bohatí se stávají předmětem všeobecného obdivu a vzorem společnosti. V chudých je cíleně vytvářen a udržován pocit nedostatečnosti, neboť bohatí potřebují existenci chudoby jen na to, aby si potvrzovali svůj úspěch a postavení. V dnešním konzumním světě vládne morální lhostejnost lidí, která je uměle upevňována a podporována médii podáváním zkreslených informací. Chudoba se stává odpudivou a dokonce nebezpečnou, něčím, co nás ohrožuje. Globalizace ničí početně slabší kultury, protože protěžuje to, co se vyplatí z ekonomického hlediska. Výroba je přesunuta do zemí s nižšími výrobními náklady, nižšími daněmi a hlavně lacinější pracovní silou (průměrný Američan vydělá za měsíc tolik, kolik obyvatel Bangladéše za osm let). Snaha o uniformitu, sjednocování nejen zasahuje do jednotlivých kultur a potlačuje jejich specifika, ale také zvyšuje netoleranci mezi lidmi. Vše odlišné a neznámé je považováno za špatné. Konzumní společnost Konzumování se stalo prioritou, cílem všeho lidského snažení. Role konzumenta je nám přisouzena již od narození a naší povinností je tuto roli dobře hrát. Vytvořila se nová filozofie života založená především na tom, jak z člověka vytvořit správného konzumenta a co nejvíce z toho vytěžit. Konzument by neměl k ničemu pevně lnout, žádné potřeby by neměly být chápány jako plně uspokojené a žádné touhy se nesmí pokládat za nejvyšší. Konzument nesmí být schopen dlouho soustředit svou pozornost a touhu na jeden objekt. Musí být netrpělivý a neklidný. Pro člověka je na konzumování nejlákavější příslib uspokojení a naplnění touhy. Tato touha musí být stále a systematicky v konzumentovi živena a nikdy nesmí dojít k úplnému uspokojení. Je třeba vymýšlet stále nová pokušení a udržovat konzumenta ve stavu nepolevujícího vzrušení. Symbolem konzumní doby se staly nově otevírané supermarkety, hypermarkety či dokonce megamarkety. Najdeme v nich nespočetné množství různých druhů výrobků a hlavně je toto zboží levnější než u obyčejných maloprodejců. Málokdo si však uvědomuje, co se za tímto levným zbožím skrývá. Je

3 třeba vidět dálnice přeplněné kamióny, které přispívají ke stále rostoucímu znečištění a poškození životního prostředí. Neboť většina laciného zboží byla vyrobena kdesi daleko, v rozvojových zemích, ve státech, kde často za směšnou mzdu pracují i desetileté děti. Nákupem takovéhoto zboží nejen ochuzujeme vlastní ekonomiku a zvyšujeme nezaměstnanost ve své zemi, ale také podporujeme vykořisťování dělníků třetího světa. A co víc, supermarkety se stávají životním stylem a nakupování hlavní náplní života. Konzumní společnost je společností, kde nedělní procházky do přírody byly nahrazeny rodinnými výlety do nákupních středisek, a kde normální je pouze ten člověk, který pije správné pití, jí správné jídlo a nosí správné oblečení. Duchovní stránka života už zajímá jen málokoho. Globalizace sama o sobě není ani špatná ani dobrá. Otevírá světu nové možnosti a s nimi spojené nové příležitosti i nová rizika. Většina autorů se shoduje na tom, že lidská touha překračovat hranice lokálních společenství, ať už z ekonomických důvodů nebo ze zvědavosti a touhy po poznání, je zcela přirozená. Navíc dnes globalizace dospěla tak daleko, že už nejsme schopni ji zastavit nebo jí uniknout. Nejschůdnějším řešením je tedy přijímat globalizace v celé její šíři jako proces, který má sloužit blahobytu celého světa, především však těch slabších a trpících. Je nezbytné ji zlidštit a zcivilizovat. SUPERMARKETY Problematika nadnárodních obchodních společností Super a hypermarkety jsou velkoplošné maloobchodní jednotky s prodejní plochou od 400 m2 až přes m2. Jedná se o nadnárodní obchodní společnosti, které nemají povinnost nabízet produkty domácích výrobců. Expanze super a hypermarketů škodí všem. Má negativní dopad na zaměstnanost, na domácí výrobce a malé obchodníky, na životní prostředí, na vzhled obce, na vlastní zaměstnance a v neposlední řadě i na zákazníky. Nejde však o žádný nezvratný trend. Nové pracovní příležitosti? Míjíte-li staveniště, na kterém se právě buduje další hyper- či supermarket, jistě si všimnete tabule s informací, kolik nových pracovních míst tato prodejna přinese. Vznik nových pracovních míst v regionu bývá jedním z častých argumentů pro ospravedlnění výstavby obchodních řetězců. Bohužel má zprovoznění každé další obří prodejny na zaměstnanost dopad spíše negativní. Hypermarkety a supermarkety nabízejí především zboží od velkých nadnárodních firem a nemají zájem podporovat místní malovýrobce, což vede následně ke snížení počtu zaměstnanců pracujících v prvovýrobě a zpracovatelském průmyslu.vzhledem k tomu, že malí obchodníci nemohou konkurovat velkým řetězcům, dochází v nich k propouštění v důsledku odlivu zákazníků. Řadu malých prodejců nakonec dovede cenový diktát k úplnému krachu. Studie Státní univerzity v Iowě prokázala, že každé nové místo vytvořené firmou Wal-Mart znamená v důsledku ztrátu 1,5 pracovního místa. Za obchodní úspěch prodejních gigantů tak platíme podporou v nezaměstnanosti pro lidi, kteří jejich vinou přijdou o práci. Kvůli vysokému zdanění práce a nízkému zdanění surovin se velké obchodní společnosti snaží pracovat co nejefektivněji a zaměstnat co nejméně lidí. Na srovnatelné prodejní ploše a v návazných dodavatelských službách tak pracuje v hypermarketu menší počet zaměstnanců než v maloobchodu. Zánik stejně velké prodejní plochy znamená více propuštěných než nově vytvořených pracovních míst. Jak se dělá "nízká cena"? Velké nadnárodní obchodní řetězce uplatňují velice tvrdou cenovou politiku. Díky hromadnému odběru zboží dosahují nižší hladiny cen, což jim umožňuje velmi

4 Tvrdé jednání s výrobci, kteří musí často platit za to, aby jejich zboží bylo do obchodní sítě velkých prodejen vůbec zařazeno. A navíc kdykoliv se obřím společnostem zlíbí, mohou se obrátit na jiného výrobce třeba z druhého konce Evropy. Jeden z triků, který supermarkety používají, jsou tzv. "zaváděcí poplatky", které požadují po výrobci za to, že uvedou na trh ve svém řetězci jeho nejnovější výrobek. Jakmile výrobce nezaplatí dojednanou sumu, supermarket ztratí o jeho výrobek zájem. Někdy jsou výrobci nuceni platit tzv. "nájem", údajně proto, aby si zajistili, že jejich výrobek bude vystaven na dobrém místě, aby se lépe prodával. Tento druh obchodování mohou přežít jen velcí a dobře zajištění dodavatelé a tak, jakmile jsou supermarkety v nové zemi bezpečně zavedeny, nabízejí v naprosté většině zboží od takových mezinárodních potravinových gigantů, jako je například Unilever, Heinz a Nestlé. Menší výrobci jsou buď finančně vyčerpáni nebo se do nabídky supermarketů nedostanou vůbec. Zvláště když některé supermarkety odmítají jednat s kýmkoliv, kdo nemá dostatečnou výrobní kapacitu na to, aby svým výrobkem mohl zásobovat všechny prodejny jejich řetězce. Nestojí jim za to zavádět nějaký místní produkt pouze do dvou či tří svých obchodů. To vede k polarizaci potravinářského průmyslu, na jejímž konci jsou pouze dva druhy dodavatelských firem - mezinárodní giganti a drobní dodavatelé zaměřující se na obchod s lahůdkami a specialitami. Neexistuje nic mezi tím, takže rozvoj nových potravinářských firem je téměř nemožný. Jaké jsou možné problémy spojené s výstavbou obchodních center? Výběr lokalit Nová obchodní centra jsou umisťována nejčastěji na nevyužité plochy v blízkosti obytných zón, které jsou z hlediska životního prostředí celkem bezcenné, nebo do příměstské krajiny v blízkosti významných dopravních tahů. Zde se zpravidla jedná o údolní nivy řek, pole a louky v blízkosti měst a obcí. Jelikož ve většině případů mají obchodní centra podobu přízemního samoobslužného domu s parkovacími plochami vně budovy, představují vždy značný zábor volné krajiny. Např. obchodní středisko o prodejní velikosti m2 (v Olomouci např. hypermarket Globus na Pražské ul.) představuje celkový zábor 3,2 ha často kvalitní orné půdy. S růstem obchodních center kolem měst se tak vzdaluje krajina krátkodobé městské rekreace a v případě hlavního města Praha, s výjimkou některých tradičních lokalit, vzrostla vzdálenost od počátku 90. let 2-3krát (Incoma 1999). Výstavba nových obchodních center snižuje estetické hodnoty příměstské krajiny a znemožňuje volný pohyb živočichů v krajině. Jelikož neexistují žádné legislativní zásady, které by finančně zohledňovaly hodnotu krajiny, v níž je výstavba navržena, tak aby nové záměry byly směřovány do stávajících často minimálně využitých areálů a průmyslových zón, je lukrativnější pro každý nový záměr investovat své prostředky na "zelené louce". Doprava Výstavba velkých obchodních řetězců také vede k dalšímu rozvoji automobilismu. Zatímco drobní obchodníci si své zboží většinou obstarávají v okolí svého působiště, zboží prodávané v hyper a supermarketech se nakupuje ve velkém a následně přepravuje v kamionech na značné vzdálenosti. Ve Velké Británii dovážejí 95 % zboží z velkoskladů roztroušených po celé zemi. Průměrná vzdálenost hypermarketů od bydliště byla ještě před nedávnem v České Republice 50 km, dnes je 30 km - na cestu k nim používá drtivá většina zákazníků automobil (malý nákup bez automobilu by se zde stejně - započítáme-li cestu a čas - nevyplatil). Jejich umístění na okrajích měst navíc způsobuje velké dopravní komplikace. Environmentální škody působené tímto rozbujelým transportem zůstávají přitom nezaplaceny. Nově budovaná obchodní centra tedy přispívají k enormnímu nárůstu automobilové dopravy. Tento trend je podporován životním stylem propagujícím pohodlný nákup automobilem. U obchodů situovaných v centrech měst, kde je omezena možnost parkování a kam je dobrá dostupnost hromadnou dopravou, využívají zákazníci automobilů k nákupům v daleko menší míře. Naopak u velkých obchodních center, kde je výhodné parkování a dostupnost MHD je ve srovnání s automobilem omezená, je předpoklad použití automobilu za všech okolností velmi vysoký.

5 Co přináší nové urbanistické pojetí? Dalším negativním důsledkem expanze hyper- a supermarketů je devastace přirozeného městského prostředí. To, že se obchody přesouvají na periferii, vede k vylidňování středu města. Tradiční ulice, lemované výklady, které dodávaly městům jejich ráz, postupně mizí, hlavní ulice přestávají přitahovat chodce. Malé obchody krachují jeden za druhým, namísto nich vznikají banky, herny či kanceláře. Ještě před třiceti lety tvořilo tržiště pod otevřeným nebem spolu s množstvím drobných obchůdků typickou součást veřejného prostoru většiny západoevropských měst. Tento prostor, ve kterém se mohli lidé potkávat přímo a v blízkosti svých domovů, se vylidnil a proměnil v průjezdní zónu pro potřeby automobilů. Zbyl jen ostrůvek pěší zóny určený spíše pro turisty. O samotném vzhledu těchto staveb, s přilehlými parkovišti pro tisíce automobilů, se snad ani nemá smysl rozepisovat. "Už někdo z vás někdy viděl hypermarket, který by nebyl ošklivý?" ptá se britský sociolog John Seymour. "Pokud někdo z vás holduje malování akvarelů či olejomalbě, už jste někdy pocítili touhu namalovat obraz hypermarketu?" Kladivo na zaměstnance Samostatnou kapitolou je vztah těchto obchodních řetězců ke svým zaměstnancům. Na jednu stranu přispívají k růstu nezaměstnanosti, na stranu druhou produkují armádu nízce kvalifikovaných pracovníků, většinou žen, často pracujících na snížený úvazek, s velice slabým platem a obvykle bez možnosti organizovat se v odborech. Existence řady zaměstnanců na částečný úvazek - lidí "na jedno použití" - umožňuje držet v šachu i pracovníky na plný úvazek a tlačit je k vyšším výkonům za nižší mzdy. Nároky na dovolenou mohou být přímo omezeny nebo nejsou uplatňovány z důvodů obav ze ztráty zaměstnání.skutečným průkopníkem mezi ostatními prodejními řetězci je v tomto směru Wal-Mart, zaměstnávající okolo lidí. Pracovní místa nabízená u Wal-Martu patří k samému dnu ekonomického žebříčku a firma jen vzácně odměňuje zaměstnance vyšší než minimální mzdou. Některé praktiky Wal-Martu ve vztahu ke svým zaměstnancům připomínají novodobou náboženskou sektu. Pracovní dobu začínají zaměstnanci společným skandováním názvu firmy, který v nich má posilovat sounáležitost s podnikem: "Dej mi W! Dej mi A! Dej mi L!". Další společně skandované heslo končí slovy: "...podívej, jak ti malí obchodníčci v centru brečí." K zadávání výroby svého zboží si firma vybírá země minimálně "zatížené" mzdovými, zdravotními, bezpečnostními a ekologickými předpisy. Velkou část vyrábí asijské manufaktury, které zaměstnávají převážně děti, případně vězně. Televizní stanice NBC přinesla v roce 1997 reportáž o otřesných podmínkách v továrně na oděvy v Bangladéši, ve které pracovali pro Wal-Mart chlapci a dívky ve věku 9 až 12 let dlouho do noci za 5 centů na hodinu, načež nabídla divákům záběry z Číny, na kterých pro změnu vězni našívali na oblečení určené pro Wal-Mart cedulku "Made in America". V roce 1996 další televizní stanice odhalila, že v továrně v Hondurasu vyrábí pro Wal-Mart oděvy děti, nucené pracovat 75 hodin týdně. Sleva není zadarmo Slogan "Vždy nízké ceny" je pravděpodobně tím, který nejvíce láká potenciální zákazníky do útrob obřích prodejen. Mýtus nízkých cen je používán nejčastěji při rozjezdu nové velké prodejny - ve chvíli, kdy začne místní konkurence upadat, ceny se zvýší. Pro nadnárodní společnosti není problém udržovat i po dobu několika let cenovou hladinu na nižší úrovni tak, aby jí drobnější obchodníci široko daleko nemohli konkurovat, a pak, po jejich krachu, ceny opět zvednout. V té chvíli ale už nemají lidé v okolí možnost nakupovat nikde jinde (v dostupné vzdálenosti) než právě v hyper- nebo supermarketu. V září 2000 nařídil německý antimonopolní úřad třem velkým maloobchodním řetězcům působícím na tamním trhu zvýšit ceny. Sítě hypermarketů totiž prodávaly základní potraviny jako mléko, olej či mouku za nižší ceny, než za jaké je nakoupily od dodavatelů. "Přínos pro kupující v podobě

6 nižších cen je okrajový a dočasný, ale omezování menších prodejců těmito nefér překážkami je zjevné a trvalé," prohlásil úřad. Vedle neporovnatelných výhod souvisejících s velikostí těchto společností (nižší provozní náklady, peníze na expanzi, detailně vypracovaná public relations a reklamní strategie, dokonalejší know-how atd.) dosahují obchodní řetězce nižší hladiny cen také hromadným odběrem zboží od výrobců, což jim umožňuje do značné míry diktovat si nákupní ceny výrobků. Menší výrobci tak raději prodávají své zboží za nižší ceny s důsledkem nižších zisků, než aby riskovali, že od nich obchod přestane odbírat jejich výrobky. Tvrzení o nižších cenách v těchto prodejnách rozhodně neplatí plošně. Týká se jen malé části položek běžné každodenní potřeby (toaletní papír, pečivo, máslo atd.), u nichž zná většina kupujících obvyklé ceny a může je tak porovnávat s cenami konkurence. Americká reklamní asociace přinutila v roce 1997 společnost Wal-Mart, aby přestala používat slogan "Vždy, ale opravdu vždy nízké ceny!", protože se zjistilo, že tyto ceny se týkají jen nejlevnějších položek, zatímco dalších druhů zboží je vysoce ziskových. Strategie, jak vytáhnout ze zákazníka co nejvíce peněz, je u obřích společností propracovaná do detailů, na první pohled netušených. Zde je několik příkladů: Pečivo se umísťuje do zadní části prodejny, tak aby zákazník při cestě za rohlíky prošel kolem dražšího sortimentu. Úzké uličky mezi regály jsou úzké právě proto, abyste jimi procházeli dostatečně pomalu. Velké vozíky vytvářejí optický klam malého nákupu. Sladkosti bývají umístěny v blízkosti front u pokladen a nabízejí tak dětem dostatek času k tomu, aby přinutily rodiče k jejich koupi. Méně známé nebo dražší zboží naleznete v regálech ve výši očí tak, aby upoutalo vaši pozornost, zatímco to známé nebo levnější bude pravděpodobně na úrovni podlahy. (zdroj: www stránky hnutí Duha)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Maloobchod a obchodní triky

Maloobchod a obchodní triky VY_32_INOVACE_MAR_98 Maloobchod a obchodní triky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Konzum je mírně exotické družstvo.

Konzum je mírně exotické družstvo. obchod pro komunitu Upozornění na úvod obchod pro komunitu Konzum je mírně exotické družstvo. Upozornění na úvod obchod pro komunitu Tato prezentace vás seznámí s příběhem našeho družstva KONZUM, existujícího

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

PodObal PŘÍRUČKA PRO V ÝUKU O GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH NAŠEHO OBCHODOVÁNÍ

PodObal PŘÍRUČKA PRO V ÝUKU O GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH NAŠEHO OBCHODOVÁNÍ PodObal PŘÍRUČKA PRO V ÝUKU O GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH NAŠEHO OBCHODOVÁNÍ Pozor! Sleva! aktivita ke Dni nenakupování (poslední sobota v listopadu) 203 Cíl: Průřezové téma: Vzdělávací oblast: Předmět: studenti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

ORIENTACE V GLOBALIZOVANÉM PROSTŘEDÍ aneb KOPEČKOVI V GLOBALIZOVANÉ SVĚTĚ Projekt Cesta za poznání je financován z ESF prostřednictvím Operačního

ORIENTACE V GLOBALIZOVANÉM PROSTŘEDÍ aneb KOPEČKOVI V GLOBALIZOVANÉ SVĚTĚ Projekt Cesta za poznání je financován z ESF prostřednictvím Operačního ORIENTACE V GLOBALIZOVANÉM PROSTŘEDÍ aneb KOPEČKOVI V GLOBALIZOVANÉ SVĚTĚ Projekt Cesta za poznání je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 Plzeň, prosinec 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni Čtvrtý český obchodní dům s nábytkem otevírá

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ duben 2013 zdeněk skála research director retail & shopper incoma gfk GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1 Situace v českém obchodě Jak se mění nákupní chování? Kam to směřuje?

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Trendy obchodu s oděvy v ČR

Trendy obchodu s oděvy v ČR Trendy obchodu s oděvy v ČR ČR je globálním trhem PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Základní

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce Karel Hruzík, Hruška ZMĚNA STRATEGIE OBCHODNÍCH FIREM, VLIVY KRIZE V důsledku vzniklé globální finanční krize v průběhu posledního čtvrt roku pozorujeme,

Více

Sociální struktura společnosti

Sociální struktura společnosti Sociální struktura společnosti 1) Pojmy sociální struktura, sociální stratifikace, sociální 2) Přístupy sociální diferenciace společnosti 3) Teorie sociální stratifikace a mobility (třídní pojetí společnosti,

Více

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011 Management v retailu Klára Houfová 15. 11. 2011 Hezké odpoledne 2 Agenda Představení společnosti Ahold Naše organizace O čem je operační management v retailu Naše strategie Procesy v prodejně Jak řídíme

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR Plzeňský prazdroj v srpnu letošního roku oznámil v médiích, že od října zvýší cenu svých výrobků o 3%. Nebylo oznámeno, že výrobci

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu Segmentace, typologie 1 Přehled lekce Proč Metodologie Jednotlivé nástroje, ukázky 2 Proč segmentaci? Na dnešních trzích jsou dva protikladné trendy: 1) Trhy se stávají masovými a globálními => unifikace

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně 20. září 2007 Brno, září 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně Brno 2007 kika otevírá čtyři nové obchodní domy s nábytkem:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ŠIRŠÍ CENTRUM PRAHY. služby + životní styl. lstitvínemov itosti. udržitelná komunita

ŠIRŠÍ CENTRUM PRAHY. služby + životní styl. lstitvínemov itosti. udržitelná komunita A služby + zážitky = životní styl konzumenti poskytovatelé služeb věková skladba, lokální společenství udržitelná komunita lstitvínemov itosti ŠIRŠÍ CENTRUM PRAHY B OKRAJ PRAHY OKRAJ PRAHY C ŠIRŠÍ

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Základy společenských věd Ročník: IV. Téma:

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Růst tržeb je možný i teď - na úkor ostatních. Ač těžké, jde to, říká manažer Procter&Gamble

Růst tržeb je možný i teď - na úkor ostatních. Ač těžké, jde to, říká manažer Procter&Gamble Růst tržeb je možný i teď - na úkor ostatních. Ač těžké, jde to, říká manažer Procter&Gamble Češi se snaží šetřit a maloobchodníci mezi sebou ostře bojují cenou. Šance na růst tržeb tak jsou pro výrobce

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008 Petr Mašek Období 1992-1993 Nerozvinutý trh v České republice Vznik mnoha malých prodejen Otevírání prvních nových stanic Přebírání zahraničních

Více