Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 5 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 8 Rizika z potravin 10 Nové výrobky 15 Legislativa 22 Konference a veletrhy 30 Hoøèík v krmivu pøed porážkou zlepšuje kvalitu masa Staphylococcus a kontaminace potravin Krátké zprávy Úprava smìrnic EU pro oznaèování medu Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Výzkumníci z univerzity v Illinois v USA uskuteènili studii, aby porovnali vliv doby zkrmování urèitého množství doplòkového hoøèíku pøed porážkou na kvalitu vepøového masa. Byly sestaveny krmné dávky obohacené síranem hoøeènatým, které dodávaly každému vepøi 3,2 g hoøèíku na den a byly zkrmovány pìt, tøi nebo dva dny pøed porážkou. Výsledky studie ukázaly, že podávání hoøèíku v období alespoò pìt dní pøed porážkou mìlo za výsledek snížení ztrát š avnatosti a barvy masa. Výzkumníci též ale konstatovali, že k tomu, aby se zlepšily kvalitativní vlastnosti vepøového masa, jsou potøebné další studie, které by stanovily optimální kombinaci množství doplòku a doby krmení. Feedstuffs, 73, 2000, è. 2 (pøíloha), s. 2 (Vo) V souèasnosti probíhají prùzkumy, které se týkají možného pøenosu bakterií zpùsobujících kontaminaci potravy z drùbeže na lidi. Vìdecký pracovník z univerzity v Georgii v USA publikoval zprávu o pokusech s bakteriemi rodu Staphylococcus, které jsou spojovány s hromadnými otravami lidí z potravin. Genetická informace z bakterií izolovaných pøi tìchto otravách byla porovnávána s genetickou informací téhož druhu bakterií izolovaných z kuøat a ze vzorkù získaných z nemocnice v oblasti severní Georgie. Otrava potravin bakteriemi rodu Staphylococcus je pravdìpodobnì jedna z mnoha pøíèin pøípadù onemocnìní u lidí, ale vìtšina pøípadù zùstává neohlášena, protože symptomy mnohdy odezní 24 hodin po pøíjmu kontaminované potravy. Dalším aspektem otrav bakteriemi rodu Staphylococcus je to, že aktuální otrava je výsledkem nikoli pøijímání bakterií samotných, ale pøijímání toxinù vyprodukovaných bakteriemi. Podle studie mìly bakterie jak z drùbeže, tak z nemocnice genetickou informaci, která umožòovala bakteriím produkovat toxiny. Avšak bakterie z nemocnice mìly schopnost produkce témìø dvojnásobnou než bakterie z drùbeže. Poultry Digest, 59, 2000, è. 6, s. 10 (Vo) Rada ministrù EU se vyslovila proti oznaèování medu používaného v èlenských zemích pro prùmyslové úèely (pøedevším jako polevy na pekaøské výrobky) pouze termínem med. V budoucnosti se bude muset pro tyto úèely používat termín prùmyslový, nebo pekaøský med, jak vyplývá ze schváleného návrhu zmìny Smìrnice 74/409/EEC o složení a oznaèování výrobkù z medu. Návrh rovnìž trvá na tom, aby na etiketì byla vyznaèena zemì pùvodu medu, vyrobeného mimo èlenské zemì EU. Pøed uzákonìním nové smìrnice musí být návrh projednán Evropským parlamentem. Confectionery Production, 66, 2000, è. 6/7, s. 6 (kop) 1

2 Rychlá detekce BSE Krátké zprávy Výživa Bílkovinné hydrolyzáty ve výživì Léèebné diety poskytují úplnou nebo doplòující výživovou podporu osobám, které nedokáží trávit odpovídající množství potravin v konvenèní formì nebo poskytují speciální výživovou podporu pacientùm se zvláštními fyziologickými a nutrièními potøebami. Transmisní spongiformní encefalopatie (TSE) je pozorována u ovcí jako onemocnìní skrapie již témìø 200 let, avšak neexistovaly epidemiologické dùkazy o tom, že se toto onemocnìní pøenáší na jiné živoèišné druhy. První pøípad bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) byl zaznamenán v r ve Velké Británii. Brzy po identifikaci nové variantní Creutzfeld-Jakobovy choroby (nvcjd) v r se laboratornì prokázalo, že byla s nejvìtší pravdìpodobností zpùsobena pøenosem BSE na èlovìka prostøednictvím potravin. Pøípady nvcjd se témìø výhradnì vyskytují ve Velké Británii, kde je nejvyšší poèet pøípadù výskytu BSE. Spojené úsilí dvou laboratoøí CEA (Commisariat á L Energie Atomique) ve Francii vedlo k vývoji testu pro diagnózu BSE post mortem. Tento test byl v kvìtnu 1999 úspìšnì validován podle naøízení Evropské komise a na základì souhlasného stanoviska v èervnu 1999 byla zahájena aktivní spolupráce mezi CEA a Bio- Rad s cílem vyvinout a uvést na trh testovací soupravu. Pùvodní dobu testu, která trvala 24 hodin, se podaøilo postupnì zkrátit a dnes se získávají výsledky již za 4 hodiny. Je zjednodušena i úprava vzorku a test je lépe uzpùsoben rutinní analýze. Více informací o testovací soupravì Platelia lze získat na internetové adrese: Food Australia, 54, 2001, è. 4, s. 116 (kv) Dodávají veškeré potøebné bílkoviny, tuky, cukry, vitaminy a minerální látky v množství, které je dostateèné k zajištìní nutrièního stavu osob, které nedostávají jinou výživu. Tyto diety jsou urèeny k potlaèení nebo regulaci chronických onemocnìní souvisejících se stravou, napø. aterosklerózy, rakoviny jater, a také tvoøí základ speciálních potravin urèených pro léèení velmi speciálních onemocnìní, napø. fenylketonurie (PKV), cystické fibrózy, Crohnovy choroby, potravinové alergie a intolerance. Dietetické proteiny hrají dùležitou úlohu v klinické výživì a používají se ve speciálních formulacích. Existují však stále znaèné problémy pøi urèování vztahu mezi potøebou proteinù, výživou a onemocnìním. Specifická onemocnìní ovlivòují rùznì potøebu proteinù a intenzita každého procesu onemocnìní je u jednotlivých osob rùzná. Je známo, že adekvátní množství intaktních proteinù nelze podávat pacientùm s narušenou luminální hydrolýzou, sníženou absorpèní kapacitou a specifickým onemocnìním žaludku nebo jater. U alergických pacientù mùže pøítomnost intaktních nebo èásteènì hydrolyzovaných proteinù vyvolat reakce pøecitlivìlosti zprostøedkované imunitním systémem. Existují dva hlavní zpùsoby pøívodu potøebného množství aminokyselin: enzymové bílkovinné hydrolyzáty, smìs syntetických aminokyselin. Enzymová hydrolýza je pravdìpodobnì nejvhodnìjší metoda pøípravy peptidù podle potøeby, nebo umožòuje výrobu ve velkém, náklady jsou pøijatelné a kvalita výrobkù je vysoká. Enzymové bílkovinné hydrolyzáty s obsahem peptidù s krátkým øetìzcem s charakteristickým složením aminokyselin a definovanou velikostí molekul jsou vysoce potøebné pro specifické formulace. Mají výhodu oproti smìsi volných aminokyselin. Absorpce peptidù s krátkým øetìzcem (hlavnì di- a tripeptidù) se považuje za úèinnìjší metodu absorpce aminokyselin v porovnání s ekvivalentním množstvím volných aminokyselin. Je to dáno existencí specifických transportních systémù peptidù a následnou koneènou fází trávení peptidù na aminokyseliny pùsobením cytoplazmových peptidáz uvnitø enterocytù pøed transportem do obìhu. Peptidy jsou rovnìž ménì hypertonické než smìs volných 2

3 Výživa aminokyselin, což umožòuje dobrou absorpci jiných dietetických složek a eliminují se osmotické problémy. Nìkteré aminokyseliny nelze v dùsledku chemické nestability a nerozpustnosti ve vodì (napø. glutamin, tyrosin, cystein) snadno podávat ve vodné formì. O zaèlenìní bílkovinných hydrolyzátù do speciálních formulací je zvýšený zájem (tabulka). Dietetické využití bílkovinných hydrolyzátù ve výživì èlovìka Dodání bílkovin Klinické použití Energetické nápoje Fenylketonurie (PKU) Geriatrické výrobky Hypoalergenní kojenecká výživa Výživa sportovcù jater Diety na regulaci hmotnosti Akutní a chronické onemocnìní Syndrom krátkého støeva Crohnova choroba Pankreatitida (závìt slinivky bøišní) Vøedovitý zánìt tlustého støeva Klinická výživa Hlavní použití bílkovinných hydrolyzátù je v klinické výživì. V souèasné dobì existuje více než 100 formulací používaných v klinické výživì. Nìkteré z nich obsahují jako hlavní bílkovinnou složku bílkovinné hydrolyzáty. Bìžnì se používají pøi fenylketonurii, potravinové alergii a chronickém onemocnìní jater. Fenylketonurie (PKU) Fenylketonurie neboli hyperfenyl-alaninémie je jednou z nejznámìjších poruch metabolismu aminokyselin. Je zpùsobena absencí fenylalaninhydroxylázy, tj. jaterního enzymu, který pøemìòuje fenylalanin na tyrosin. Nedostatek tohoto enzymu vede k akumulaci fenylpyruvové kyseliny v krvi. Pokud nedojde k léèbì nebo se s léèením zaène pozdì (po 3 týdnech vìku), dochází nevyhnutelnì k duševnímu a neurologickému poškození. Pokud dietetická léèba, tj. omezení fenylalaninu zaène vèas, mohou se dìti normálnì vyvíjet. Podle nejnovìjších údajù by dietetické omezení mìlo trvat po celý život. Dietetická léèba PKU zaèala poèátkem 50. let. Dnes se již ví, že vìtšina kojencù vyžaduje stravu s nízkým obsahem fenylalaminu. Pøíjem fenylalaninu u kojencù je tøeba snížit na mg/kg tìlesné hmotnosti/den a hladiny udržovat na mg/kg tìlesné hmotnosti/den od 7 let po období dospìlosti. Pacienti s PKU vykazují však široké spektrum klinických a biochemických fenotypù, které korelují s fenylalaninhydroxylázovým genotypem. Doporuèuje se proto, aby dietetický režim byl upraven podle potøeb každého jednotlivého pacienta. Dietetický režim pacientù s PKU zahrnuje dva rùzné druhy náhražek bílkovin: smìs volných aminokyselin fortifikovaných sacharidy, vitaminy a minerálními látkami nebo kojenecká výživa o podobném nutrièním složení jako normální mléka pro výživu kojencù, pøièemž hlavní bílkovinnou složkou jsou enzymové bílkovinné hydrolyzáty bez obsahu fenylalaninu. Použitím tìchto náhražek se umožòuje zaèlenit do jídelníèku bìžné potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu, napø. ovoce, zeleninu, ovocné š ávy a urèité cereální výrobky. Protože pacienti s PKU nemají schopnost konvertovat fenylalanin na tyrosin, musí se bílkovinné hydrolyzáty obohacovat tak, aby poskytovaly 120 mg tyrosinu/kg tìlesné hmotnosti/den (Naøízení Evropského spoleèenství 231/91). 3

4 Výživa Existuje øada postupù pro výrobu bílkovinných hydrolyzátù pro pacienty s PKU, u kterých je odstranìn fenylalanin. Na trhu je k dispozici nìkolik výrobkù kojenecké výživy s obsahem bílkovinných hydrolyzátù s žádným nebo malým množstvím fenylalaninu. Napø. výrobek Lofenalac (Mead Johnson, USA) obsahuje enzymový hydrolyzát kaseinu s obsahem fenylalaninu 0,06 0,1 % (ca 75 mg/100 g výrobku). Potravinová alergie Alergie na kravské mléko je vážný problém zvláštì u kojencù. Mezi klinické projevy patøí: angioedém, kopøivka, atopická dermatitida, dýchací obtíže, prùjem, zvracení a anafylaxe. Úèinný postup prevence spoèívá v úplném odstranìní bílkovin kravského mléka ze stravy pacientù. Pro kojence a malé dìti se doporuèují alternativní hypoalergické náhražky. Již více než 50 let se používají bílkovinné hydrolyzáty jako náhražky bílkovin kravského mléka. Bílkovinné hydrolyzáty mají snížený nebo eliminovaný antigenní potenciál. Bílkovinné hydrolyzáty jsou chutnìjší než smìs volných aminokyselin, zvláštì, když se používají dlouhé období. Kasein je hlavní bílkovinný zdroj pro výrobu hypoalergenních bílkovinných hydrolyzátù. Americká akademie pediatrù, podvýbor pro výživu a alergická onemocnìní doporuèil (1989), aby se výrobek oznaèoval jako hypoalergenní, pokud 90 % osob s prokázanou alergií na bílkoviny toleruje výrobek bez symptomù. Nìkteøí alergiètí jedinci však zùstávají citliví, což vysvìtluje obèasný výskyt závažných reakcí na hydrolyzátové produkty, a vzrùstá proto debata o jejich absolutní bezpeènosti. Konzumace hypoalergenních výrobkù vysoce alergickými jedinci by mìla probíhat pod pøísným klinickým dohledem, aby byla poskytnuta v pøípadì potøeby odpovídající pomoc. Onemocnìní jater Játra hrají dùležitou úlohu v metabolismu nutrièních faktorù nezbytných pro život. U pacientù s akutním a chronickým selháním jater dochází k úplné zmìnì metabolismu bílkovin. Intenzivnì se zkoumá narušení syntézy bílkovin a zmìny ve složení aminokyselin v plazmì. Pacienti vykazují nevyváženost plazmových aminokyselin, která je charakterizována vysokými hladinami aromatických aminokyselin (AAA: tyrosin a fenylalanin) a methioninu a nízkými hladinami rozvìtvených aminokyselin (BCAA: valin, leucin a izoleucin). Molární pomìr BCAA/AAA v plazmì, oznaèovaný jako Fišerùv pomìr, se používá jako indikátor narušeného metabolismu bílkovin. U bìžných osob je uvedený pomìr 3,5 4,0, u pacientù s onemocnìním jater 2,5, pøi jaterním kómatu hodnota klesá na 1,2 i pod 0,8. U pacientù s chronickým onemocnìním jater je proto nezbytné zajistit dostateèný pøísun bílkovin, zvláštì vysoký obsah BCAA, AAA v množství maximálnì 2 % hmotn. a Fišerùv pomìr minimálnì 20. Žádný pøirozený zdroj bílkovin nesplòuje tyto požadavky, a proto pacienti dostávají definované smìsi aminokyselin. Øada studií potvrzuje kladné úèinky roztokù obohacených o BCAA aplikovaných pøi hepatické encefalopatii. Místo použití syntetické smìsi aminokyselin u pacientù s onemocnìním jater lze aplikovat enzymové bílkovinné hydrolyzáty s vhodnými vlastnostmi. Pomocí specifických proteáz se z hydrolyzátù musí separovat peptidy s vhodným profilem aminokyselin. Podaøilo se napø. aplikací pepsinu a pronázy zvýšit Fišerùv pomìr bílkovinných hydrolyzátù zeinu. Pro výrobu enzymových hydrolyzátù pro nutrièní úèely se nejèastìji používá kasein. Globuliny zeinu a sluneènice se však ukázaly jako výborný výchozí materiál pro vývoj bílkovinných 4

5 Výživa n-3 mastné kyseliny v lidské výživì Na symposiu organizace Poultry Science Association konaném ve Fayetville byly prezentovány dva materiály, které se zabývaly významem n-3 mastných kyselin pro lidské zdraví. Nové možnosti pro rýži Bìhem posledních deseti let Amerièané zdvojnásobili spotøebu rýže a dnes konzumují více než 21 liber (1 libra je ca 0,45 kg) na osobu. Obyvatelé Asie uvádìjí, že konzumují 300 liber na osobu. hydrolyzátù s vysokým obsahem BCAA a nízkým obsahem AAA. Výsledné bílkovinné hydrolyzáty mìly vysoký Fišerùv pomìr (20 a 75) a byly vhodné pro speciální parenterální výživu pacientù s onemocnìním jater. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 7, s (kv) První materiál Dr. Simoupulose svìtové autority v oboru lidské výživy ukázal, jak se lidská výživa a lidské požadavky zmìnily pøi vývoji od stadia lovce a sbìraèe ke stravovacím návykùm v dnešním industrializovaném svìtì. Od roku 1800 se dramaticky zvýšila proporce pøíjmu energie z celkového tuku a tuku nasyceného. Od roku 1990 se zmìnila skladba pøijímaných tukù a vzrostl pøíjem trans-mastných kyselin na pøibližnì 10 % energie z tuku. Souèasnì s tìmito zmìnami se velmi snížil pøíjem vitaminù C a E. Dùsledkem pokusù o snížení spotøeby nasycených tukù, a tím snížení hladiny sérového cholesterolu, je výrazné zvýšení spotøeby polynenasycených mastných kyselin n-6 na úkor n-3. Avšak tyto zmìny neovlivnily všechny oblasti svìta stejnì a jsou prezentovány údaje, které ukazují, jak je pomìr mastných kyselin n-6 : n-3 spojen s úmrtností na kardiovaskulární choroby. Ve Spojených státech a v Evropì, kde mùže být pomìr mastných kyselin n-6 : n-3 až 50 : 1, je zjištìn 45% podíl úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. V Japonsku je tento pomìr jen 12 : 1 a úmrtnost na tyto choroby je 12% a u grónských Eskymákù, kteøí jsou stále podstatnou mìrou lovci sbìraèi, je pomìr 1 : 1 a mortalita na kardiovaskulární choroby je pouze pozoruhodných 7 %. Autor materiálu doporuèuje pomìr n-6 : n-3 ne vìtší než 2 : 1. Druhý materiál (Lewis et al.) diskutoval problém spotøeby n-3 mastných kyselin zvláštì s ohledem na spotøebitele støedozápadu USA, kteøí mají nízkou spotøebu ryb, nejdùležitìjšího zdroje n-3 mastných kyselin. Ukazuje se, že spotøeba vajec obo- hacených tìmito kyselinami je schopna zvýšit jejich pøíjem a pravdìpodobnì snížit vliv nìkterých faktorù vztahujících se ke kardiovaskulárním chorobám. World Poultry, 16, 2000, è. 10, s. 28 (Vo) Spotøeba rýže v USA se roènì zvyšuje o 4 % a pøedpokládá se, že se bude ještì zvyšovat, nebo do USA pøicházejí lidé z Asie a Latinské Ameriky. Zájem spotøebitelù o zdravou výživu rovnìž podporuje rostoucí spotøebu. Aèkoliv se na trhu objevuje stále více výrobkù s obsahem rýže (napø. M&M/Mars, Lipton Inc., Kellogg), je to pravdìpodobnì pouze zaèátek možného využití rýže. Výzkum v oblasti rýže vede k vývoji nových potravin a nápojù. Rýže snižuje obsah tuku v potravinách Pøísady na bázi rýže napomáhají snižovat obsah tuku v potravinách, napø. ve smažených koblihách. Pokud se do tìsta na koblihy pøidá malé množství modifikovaného rýžového škrobu, rýžové mouky a dalších pøísad, zjistilo se, že se bìhem smažení absorbuje o 70 % ménì oleje než u tradièního tìsta vyrobeného pouze z pšenièné mouky. Enzymovì modifikovaná rýžová mouka pøidaná do obalovací smìsi pro smažené kuøecí nugety má vliv na snížení absorpce tuku pøi smažení, pøièemž chování smìsi vùèi tepolotì je podobné jako u smìsi vyrobené z pšenièné mouky. Rýže s vysokým obsahem β-karotenu Byla vyvinuta geneticky modifikovaná (GM) rýže s vysokým obsahem β-karotenu, který slouží jako stavební jednotka pro vitamin 5

6 Výživa A. GM-rýže byla nazvána Golden Rice, nebo semena jsou z dùvodu vysokého obsahu β-karotenu nažloutlá. GM-rýže by mohla napomoci pøi øešení rùzných onemocnìní souvisejících s deficitem vitaminu A (napø. irreverzibilní slepotu), zvláštì v rozvojových zemích. Podle WHO má více než 120 milionù dìtí nedostateèný pøíjem vitaminu A, který je nezbytný pro zdravé vidìní a odolnost vùèi nemocem. Vìtšina tìchto dìtí žije v oblastech svìta, kde je rýže hlavním zdrojem obživy. Práva na zdokonalený výrobek získala Zeneca Agrochemicals, která se slouèila se zemìdìlskou divizí firmy Novartis a vznikla nová spoleènost Syngenta. Ta plánuje obchodovat s rýží v rozvojových zemích jako s obohacenou plodinou obsahující antioxidanty. Rýže bude sloužit k humanitárním úèelùm v rozvojových zemích svìta. Bude se napøíklad dodávat mezinárodním výzkumným institucím, které budou pracovat na vytváøení nových odrùd rýže v lokalitách, jako je Indie a Filipíny. GM-rýže se bude køížit s lokálními odrùdami pomocí tradièních metod šlechtìní a budou se provádìt testy zdravotního úèinku a nezávadnosti. Pøedpokládá se, že pìstování v urèených lokalitách a sklizeò nebude realizována pøed r Uvedené zámìry mohou zkomplikovat aktivisté, kteøí vystupují proti biotechnologii. Antikancerogenní potenciál rýžových slupek Ovìøují se rùzné techniky opracování rýžových slupek, aby se zjistilo, zda speciální technologie pøemìòují klíèové slouèeniny slupek na formy, které tìlo lépe absorbuje a využívá. Studie se zamìøují pøedevším na dva rùzné druhy vlákniny rýžových slupek a antioxidaèní slouèeniny, o nichž je již známo, že zamezují tvorbì volných radikálù. Døíve se již takovéto pokusy provádìly s pšenicí, pøièemž výzkumní pracovníci zjistili, že pøi rùzných technikách zapracování pšenièných otrub do cereálií dochází u laboratorních myší ke znaèným rozdílùm ve výskytu rakoviny tlustého støeva. Zdravé nápoje z rýžových slupek, rýžové extrakty Nápoje na bázi rýžových slupek (Ribus Inc.) mají øadu prospìšných úèinkù. Dodávají složky, které se pøirozenì vyskytují v rýžových slupkách, napø. draslík, inositol, cholin, bílkoviny, olej z rýžových slupek, B-vitaminy, vitamin E a tokotrienoly. Bílkoviny z rýžových slupek jsou biologicky využitelné a nápoje jsou hypoalergenní. Pøedpokládá se, že výroba nápojù na bázi rýžových slupek se zahájí v první polovinì roku Firma Ribus Inc. dále vyrábí z rýžových slupek dvì nové pøísady oznaèované jako rýžové extrakty : Nu-Rice je emulgátor urèený pro tìstoviny a snacky, Nu-Bake je zlepšovací prostøedek pro tìsta na peèivo. Rýžová mouka Rýžovou mouku lze používat do RTE-cereálií a cukrovinek, pøísady vyrobené z rýžové mouky a slupek do masných výrobkù zvyšuje se š avnatost, schopnost zadržovat vodu, chu, vùnì a barva koneèného produktu. Pøedželatinizovaná rýžová mouka snadno bobtná, vytváøí viskózní roztoky již ve studené vodì, zvyšuje pevnost pekaøských výrobkù, pùsobí jako náhražka tuku, prodlužuje údržnost tìstovin. Hnìdá rýže Na svìtì existuje více než rùzných odrùd rýže. Aèkoliv se jako první pravdìpodobnì používala bílá rýže, nyní se stále více do popøedí zájmu dostává rýže hnìdá. Odrùdy hnìdé rýže, které 6

7 Výživa Modifikovaný rybí olej, strukturované lipidy Je dobøe znám zdravotní prospìch n-3 polynenasycených mastných kyseliny, napø. EPA a DHA obsažených v rybím oleji. Uvedené mastné kyseliny se vyskytují v triacylglycerolech v poloze sn-2. si ponechávají slupku, mají vyšší nutrièní hodnotu než rýže bílá, nebo obsahují více bílkovin, vápníku, fosforu, draslíku, niacinu, vlákniny a vitaminu E. Hnìdá rýže s neporušenou slupkou má charakteristickou žlutohnìdou barvu a oøechové aroma. Má však kratší údržnost než bílá rýže, nebo olej ve slupce snadno žlukne. Pro delší údržnost se doporuèuje skladování pøi chladírenských nebo mrazírenských teplotách. Hnìdá rýže vyžaduje delší dobu vaøení (45 50 minut) než bílá rýže. Použitím pøedvaøené rýže lze tuto dobu snížit na 15 minut. Roste popularita aromatických druhù rýže, napø. jasmínové a basmati. Aroma u aromatických druhù rýže se podobá praženým oøechùm nebo popcornu. Pøirozenou složkou, která vytváøí charakteristické aroma, je acetylpyrrolin, který je obsažen ve všech rýžích, avšak v aromatických odrùdách ve vyšší koncentraci. Nutraceutika na bázi rýže Nutraceutikum extrahované z rýžových slupek vyvinuli ve firmì Tsuno Foods & Rice Co. Ltd. (Japonsko) pod názvem Riceo. Jde o prášek rozpustný ve vodì, který obsahuje bílkoviny, polysacharidy, vlákninu a vysoký podíl minerálních látek, napø. vápník a hoøèík. Podle výrobce je to vydatný zdroj myo-inositolu a fytové kyseliny (inositolhexafosfátu, IP 6 ). Rýžové nutraceutikum podporuje bunìèný rùst, inositol pùsobí pozitivnì na funkci jater, zamezuje ateroskleróze a hypercholesterolémii, urychluje absorpci vápníku. V Japonsku se používá jako pøísada do energetických nápojù a kojenecké výživy. IP 6 se používá jako potravináøský antioxidant, tvoøí cheláty s minerálními látkami, váže železo. Ke kladným úèinkùm patøí schopnost zamezovat vzniku moèových kamenù, posiluje imunitní systém a pùsobí antikancerogennì. Ovìøuje se schopnost snižovat vysoké hladiny cholesterolu a triacylglycerolù v krvi a chránit pøed kardiovaskulárním onemocnìním. Tsuno Foods & Rice Co. Ltd. se považuje za firmu, která zaujímá v terapii na bázi rýžových extraktù pøední místo na svìtì. Získává z rýžových slupek celou øadu antioxidantù, napø. rýžový olej, γ-oryzanol, ferulovou kyselinu (propaguje se jako výživový doplnìk, chrání pokožku pøed UV-záøením), inositol a fytovou kyselinu. Firma pùsobí na trhu od r Rýžový olej Sója je v souèasné dobì hlavní zdroj rostlinných sterolù. Vliv rýžového oleje na snižování cholesterolu se minimálnì zèásti pøisuzuje sterolùm. Studují se jedineèné vlastnosti rýžových sterolù. Rýžový olej má schopnost snižovat LDL-cholesterol, pøièemž se neprojevuje jeho vliv na HDL-cholesterol. Obsahuje rùzné stopové slouèeniny, které snižují cholesterol (ferulovou kyselinu, γ-oryzanol, stanoly, tokoferoly, tokotrienoly). Rýžový olej má jemnou chu a vùni, je tepelnì stabilní (vhodný pro tepelné aplikace). Pøedpokládá se, že rýže bude hrát v budoucnosti pøi vývoji nových výrobkù dùležitou úlohu. Food Technology, 55, 2001, è. 2, s (kv) Triacylglyceroly obsahující mastné kyseliny se støední délkou øetìzce (MCT) poskytují rovnìž øadu prospìšných zdravotních úèinkù využívaných pøedevším ve zdravotnictví, napø. pøi nápravì odchylné absorpce tuku u pøedèasnì narozených dìtí a u pacientù s cystickou fibrózou. MCT se rychle spalují, tzn. jde o rychlý zdroj energie a neukládají se v tukové tkáni. U fyzikální smìsi MCT a triacylglycerolù s dlouhým øetìzcem (LCT) se zachovává pùvodní rychlost absorpce jednotlivých tukových složek. 7

8 Výživa Využitelnost železa ze špenátu. Ferredoxin Biologická využitelnost železa je velmi dùležitý faktor zvláštì v pøípadì vegetariánské stravy, nebo jeho využitelnost z rostlinných zdrojù je obecnì nízká. V rostlinných zdrojích je obsaženo tzv. nehemové železo. Jakost potravin Zajiš ování jakosti u firmy Milupa Milupa je již témìø 80 let výrobcem výživy pro kojence a malé dìti. Strukturované lipidy (SL) obsahující mastné kyseliny se støední délkou øetìzce (MCFA) v poloze sn-1,3 a mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem v poloze sn-2 se snadnìji absorbují a oxidují k získání energie ve srovnání s LCT. Strukturované lipidy obsahující EPA a DHA z rybího oleje a MCFA vykazují proto oba úèinky, tj. dodávají rychle energii a mají zdravotní prospìch. Pomocí imobilizovné lipázy IM60 z Rhizomucor miehei, která sloužila jako biokatalyzátor, se podaøilo vèlenit do rybího oleje kaprinovou kyselinu (C10:O; MCFA). U získaného SL se však objevil jeden problém došlo k relativnímu zvýšení obsahu kyseliny C14:0, která mùže u èlovìka zvyšovat koncentraci celkového cholesterolu v séru. Zdravotní prospìch kyseliny kaprinové je proto tøeba dále studovat. Situováním EPA a DHA do polohy sn-2 ve SL se zvyšuje jeho absorpce. SL lze tak využívat jako lipidy-nutraceutika. Food Chemistry, 72, 2001, è. 3, s (kv) Nehemové železo existuje ve dvou formách, a to jako anorganické volné železo a železo vázané v proteinech. Proteiny s obsahem železa jsou: ferredoxiny, fytoferritin a cytochromy. Nejvìtší zájem je o ferredoxiny (proteiny obsahující železo a síru), které se vyskytují v rostlinných buòkách i v buòkách obratlovcù. V rostlinných buòkách se ferredoxiny podílejí na pøenosu elektronù pøi fotosyntéze, redukci dusiènanù a jiných oxidaènì-redukèních reakcích. Pøi zjiš ování biologické využitelnosti železa ze špenátu se pozornost soustøeïuje na ferredoxin špenátu. Zjistilo se, že se bìhem trávení uvolòuje ze špenátu max. 50 % celkového železa, pøièemž z technologicky neupraveného špenátu pouze asi 20 %. Ferredoxin špenátu je znám již od r. 1968, kdy byla objasnìna jeho struktura. Následné studie naznaèily, že existují mírné rozdíly mezi ferredoxinem extrahovaným z listù a koøenù rostliny. U špenátu se zjistilo, že všechny ferredoxiny jsou podobné, mají stejný poèet aminokyselin, liší se pouze v aminokyselinách 81, 83 a 141. Zjiš ovalo se, jak jsou ferredoxiny špenátu ovlivòovány trávením, nebo na tom závisí rozsah uvolòování železa v biologicky využitelné formì. Na základì studií in vitro se pøedpokládá, že dochází bìhem trávení v tìle k úplnému uvolòování železa z izolovaných ferridoxinù špenátu. Dobøe zdokumentovaná nízká biologická využitelnost železa ze špenátu vede však k závìru, že se bìhem trávení neuvolòují bunìèné složky, a to ani in vivo ani in vitro. Techniky výroby potravin vedou k uvolòování jednotlivých bunìèných složek a destrukce chloroplastù a mitochondrií pravdìpodobnì zvyšuje biologickou využitelnost. Reakce železa s ostatními složkami buòky však ovlivòuje jeho absorpci a odtud nutrièní status organismu. Food Chemistry, 72, 2001, è. 3, s (kv) Zabezpeèování jakosti výrobkù pro tuto cílovou skupinu je prvoøadým úkolem. Každý závod této firmy nejen pracuje podle principù správné výrobní praxe (GMP), správné hygienické praxe (GHP), provozuje systém HACCP a splòuje požadavky norem jakosti EU, WHO, FDA a národních pøedpisù, ale navíc firma vybudovala ve Fridrichshofu centrální laboratoø se 40 pracovníky, která se velmi fundovanì stará o jakost v rámci celé firmy. Zajiš uje stanovování nejrùznìjších živin (vèetnì stopových prvkù a speciálních látek, jako je napø. karnitin nebo nukleotidy), škodlivých látek (pesticidy, mykotoxiny, tìžké kovy, veterinární léèiva), mikrobiologických analýz (od celkového poètu k patogenùm). 8

9 V øíjnu 2000 získala tato laboratoø akreditaci podle normy DIN EN ISO a poèítá s oficiálním schválením èinnosti jako nezávislá laboratoø pro tøetí strany. Lebensm. Ztg. è.17, , s. 60 (sk) Široké možnosti pro imunoanalýzu Imunoanalýza se v souèasné dobì široce používá v agro-potravináøském sektoru. Umožòuje nám získat více informací o vzorku, což je dùležité pro stanovení nezávadnosti a kvality potravin. Kontaminace potravináøské kukuøice geneticky modifikovanou kukuøicí FDA se obrátila na mlýny, které zpracovávají kukuøici a výrobce potravin, aby provìøili žlutou kukuøici, zda neobsahuje geneticky modifikovanou kukuøici odrùdy StarLink. Jakost potravin Znaèná pozornost se v souèasné dobì vìnuje vývoji protilátek s novými vlastnostmi, pøedevším se širokou specifièností tak, aby se v daném okamžiku stanovilo více kontaminantù než jeden (napø. mykotoxiny, pesticidy, veterinární léky). Jednou z možností jsou protilátky, které mají schopnost vázat celé skupiny slouèenin místo jedné specifické látky. Ovìøují se rùzné postupy, které by mohly vést k vývoji protilátek se širokou specifièností, napø. molekulární modelování, anti-idiotypové protilátky a rekombinantní protilátky. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 6, s (kv) Ke kontaminaci geneticky modifikovanou kukuøicí mohlo dojít v dùsledku vládního programu výkupu, který probíhal koncem záøí. FDA doporuèila, aby kontrola vzorkù probìhla do 25. ledna StarLink kukuøice byla geneticky modifikována tak, aby obsahovala protein Cry9C, který zvyšuje odolnost kukuøice k urèitým typùm hmyzu. V nìkterých pøípadech byl protein Cry9C zjištìn v semenech kukuøice jiných odrùd než StarLink nebo v kukuøici z tìchto semen. Na rozdíl od ostatních odrùd geneticky modifikované kukuøice povolila EPA (Environmental Protection Agency) používat StarLink pouze pro krmné úèely, ne pro potravináøské úèely. Nedopatøením se však kukuøice s Cry9C smísila se žlutou potravináøskou kukuøicí. Firma Aventis S.A., která vyvinula StarLink, zaèala ve spolupráci s USDA kukuøici StarLink vypìstovanou v r vykupovat, aby zamezila jejímu vnesení do potravin. Pokud výrobce zjistil v urèité šarži kukuøici s obsahem proteinu Cry9C, mìl tuto šarži pøedat ke krmným úèelùm nebo k prùmyslovému zpracování. FDA doporuèila testovat kukuøici obsahující Cry9C v následujících ètyøech krocích: 1. výbìr vhodného testu, 2. odbìr reprezentativního vzorku, 3. výbìr vhodného analytického postupu, 4. vhodné proškolení osob. V souèasné dobì je k dispozici nìkolik metod pro detekci kukuøice s obsahem Cry9C ve žluté kukuøici (nebo mleté žluté kukuøici). Velmi citlivá metoda PCR, kterou se ovìøuje pøítomnost Cry9C DNA v potravinách, se ukázala jako nevhodná pro monitorování kukuøice na poli. FDA doporuèila výrobcùm používat immunologický test, který byl validován USDA (Grain Inspection, Packers, and Stockyards, GIPSA). Dosud jsou validovány tyto testy: TraitCheck Bt9 Lateral Flow Test Kit (Strategic Diagnostics, Inc.: a Cry9C QuickStix Test Kit (EnviroLogix, Inc.: FDA bìžnì nedoporuèuje testy od konkrétních výrobcù. Aby však došlo k co nejrychlejšímu provìøení kukuøice, doporuèila FDA testy validované GIPSA, které detekují Cry9C-protein. Více informací o postupu odbìru vzorkù doporuèeném GIPSA lze najít na internetu: nebo 9

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 12 Zaøízení a technologie 12 Nové výrobky 23 Informace z domova i ze zahranièí 25 Legislativa 35 Akce 42 Nová spoleènost pro využití lnu Krátké

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 6 Metody a technologie 9 Informace ze zahranièí i z domova 19 Akce, smìrnice, publikace 29 Nové patenty 36 Nový olej na americkém trhu hu Krátké zprávy

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 19 Konference a veletrhy 32 Nové patenty 34 Fer ernet net mezi svìtovou elitou Stock

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 5 2001 zemìdìlské aktuality Z OBSAHU Krátké zprávy Zemìdìlská praxe Poznatky Lidská výživa Zahradnictví Poèet zemìdìlských ekologických podnikù v Evropské unii Krátké zprávy Úspìch nìmeckého agrárního

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 20 Poznatky ze svìta 36 Lidská výživa 49 Zahradnictví51 Pøíloha 58 Estonsko uvolní mimoøádné státní výdaje na podporu obilovin Polsko subvencuje úvìry

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 10 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 7 Poznatky ze svìta 23 Lidská výživa 33 Zahradnictví34 Pøíloha 35 Slovensko požádá EU o pøíspìvek na prevenci BSE Krátké zprávy Vliv rozšíøení EU na

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 14 Životní prostøedí 24 Lidská výživa 26 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 Krmicí a dávkovací vozy Westmac Zpracování masokostní mouèky

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU:

POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU: POTRAVINY & ALERGIE Alergie, to jsou vlastnì reakce na škodlivé pùsobení èinitelù okolního prostøedí na náš imunitní systém. Chceme-li svùj stav zlepšit, mùžeme se vydat dvìma cestami. Zaprvé se mùžeme

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (napøíklad Národní instituty zdraví, Americká spoleènost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léèení srdeèních

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále,

Více

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ZBYTEÈNÁ EPIDEMIE Když se v minulosti èlovìk od svého lékaøe dozvìdìl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu nìco jako rozsudek doživotního vìzení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a zpùsobila

Více

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1 VODA NAD ZLATO OBSAH UNEP a Èeský národní komitét UNEP...2 Pøedmluva k èeskému vydání tématického pøekladu GEO-3...3 Rok 2003 Mezinárodní rok vody...3 I. STAV VODNÍCH ZDROJÙ...5 Sladká voda globální pøehled...5

Více