Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 5 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 8 Rizika z potravin 10 Nové výrobky 15 Legislativa 22 Konference a veletrhy 30 Hoøèík v krmivu pøed porážkou zlepšuje kvalitu masa Staphylococcus a kontaminace potravin Krátké zprávy Úprava smìrnic EU pro oznaèování medu Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Výzkumníci z univerzity v Illinois v USA uskuteènili studii, aby porovnali vliv doby zkrmování urèitého množství doplòkového hoøèíku pøed porážkou na kvalitu vepøového masa. Byly sestaveny krmné dávky obohacené síranem hoøeènatým, které dodávaly každému vepøi 3,2 g hoøèíku na den a byly zkrmovány pìt, tøi nebo dva dny pøed porážkou. Výsledky studie ukázaly, že podávání hoøèíku v období alespoò pìt dní pøed porážkou mìlo za výsledek snížení ztrát š avnatosti a barvy masa. Výzkumníci též ale konstatovali, že k tomu, aby se zlepšily kvalitativní vlastnosti vepøového masa, jsou potøebné další studie, které by stanovily optimální kombinaci množství doplòku a doby krmení. Feedstuffs, 73, 2000, è. 2 (pøíloha), s. 2 (Vo) V souèasnosti probíhají prùzkumy, které se týkají možného pøenosu bakterií zpùsobujících kontaminaci potravy z drùbeže na lidi. Vìdecký pracovník z univerzity v Georgii v USA publikoval zprávu o pokusech s bakteriemi rodu Staphylococcus, které jsou spojovány s hromadnými otravami lidí z potravin. Genetická informace z bakterií izolovaných pøi tìchto otravách byla porovnávána s genetickou informací téhož druhu bakterií izolovaných z kuøat a ze vzorkù získaných z nemocnice v oblasti severní Georgie. Otrava potravin bakteriemi rodu Staphylococcus je pravdìpodobnì jedna z mnoha pøíèin pøípadù onemocnìní u lidí, ale vìtšina pøípadù zùstává neohlášena, protože symptomy mnohdy odezní 24 hodin po pøíjmu kontaminované potravy. Dalším aspektem otrav bakteriemi rodu Staphylococcus je to, že aktuální otrava je výsledkem nikoli pøijímání bakterií samotných, ale pøijímání toxinù vyprodukovaných bakteriemi. Podle studie mìly bakterie jak z drùbeže, tak z nemocnice genetickou informaci, která umožòovala bakteriím produkovat toxiny. Avšak bakterie z nemocnice mìly schopnost produkce témìø dvojnásobnou než bakterie z drùbeže. Poultry Digest, 59, 2000, è. 6, s. 10 (Vo) Rada ministrù EU se vyslovila proti oznaèování medu používaného v èlenských zemích pro prùmyslové úèely (pøedevším jako polevy na pekaøské výrobky) pouze termínem med. V budoucnosti se bude muset pro tyto úèely používat termín prùmyslový, nebo pekaøský med, jak vyplývá ze schváleného návrhu zmìny Smìrnice 74/409/EEC o složení a oznaèování výrobkù z medu. Návrh rovnìž trvá na tom, aby na etiketì byla vyznaèena zemì pùvodu medu, vyrobeného mimo èlenské zemì EU. Pøed uzákonìním nové smìrnice musí být návrh projednán Evropským parlamentem. Confectionery Production, 66, 2000, è. 6/7, s. 6 (kop) 1

2 Rychlá detekce BSE Krátké zprávy Výživa Bílkovinné hydrolyzáty ve výživì Léèebné diety poskytují úplnou nebo doplòující výživovou podporu osobám, které nedokáží trávit odpovídající množství potravin v konvenèní formì nebo poskytují speciální výživovou podporu pacientùm se zvláštními fyziologickými a nutrièními potøebami. Transmisní spongiformní encefalopatie (TSE) je pozorována u ovcí jako onemocnìní skrapie již témìø 200 let, avšak neexistovaly epidemiologické dùkazy o tom, že se toto onemocnìní pøenáší na jiné živoèišné druhy. První pøípad bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) byl zaznamenán v r ve Velké Británii. Brzy po identifikaci nové variantní Creutzfeld-Jakobovy choroby (nvcjd) v r se laboratornì prokázalo, že byla s nejvìtší pravdìpodobností zpùsobena pøenosem BSE na èlovìka prostøednictvím potravin. Pøípady nvcjd se témìø výhradnì vyskytují ve Velké Británii, kde je nejvyšší poèet pøípadù výskytu BSE. Spojené úsilí dvou laboratoøí CEA (Commisariat á L Energie Atomique) ve Francii vedlo k vývoji testu pro diagnózu BSE post mortem. Tento test byl v kvìtnu 1999 úspìšnì validován podle naøízení Evropské komise a na základì souhlasného stanoviska v èervnu 1999 byla zahájena aktivní spolupráce mezi CEA a Bio- Rad s cílem vyvinout a uvést na trh testovací soupravu. Pùvodní dobu testu, která trvala 24 hodin, se podaøilo postupnì zkrátit a dnes se získávají výsledky již za 4 hodiny. Je zjednodušena i úprava vzorku a test je lépe uzpùsoben rutinní analýze. Více informací o testovací soupravì Platelia lze získat na internetové adrese: Food Australia, 54, 2001, è. 4, s. 116 (kv) Dodávají veškeré potøebné bílkoviny, tuky, cukry, vitaminy a minerální látky v množství, které je dostateèné k zajištìní nutrièního stavu osob, které nedostávají jinou výživu. Tyto diety jsou urèeny k potlaèení nebo regulaci chronických onemocnìní souvisejících se stravou, napø. aterosklerózy, rakoviny jater, a také tvoøí základ speciálních potravin urèených pro léèení velmi speciálních onemocnìní, napø. fenylketonurie (PKV), cystické fibrózy, Crohnovy choroby, potravinové alergie a intolerance. Dietetické proteiny hrají dùležitou úlohu v klinické výživì a používají se ve speciálních formulacích. Existují však stále znaèné problémy pøi urèování vztahu mezi potøebou proteinù, výživou a onemocnìním. Specifická onemocnìní ovlivòují rùznì potøebu proteinù a intenzita každého procesu onemocnìní je u jednotlivých osob rùzná. Je známo, že adekvátní množství intaktních proteinù nelze podávat pacientùm s narušenou luminální hydrolýzou, sníženou absorpèní kapacitou a specifickým onemocnìním žaludku nebo jater. U alergických pacientù mùže pøítomnost intaktních nebo èásteènì hydrolyzovaných proteinù vyvolat reakce pøecitlivìlosti zprostøedkované imunitním systémem. Existují dva hlavní zpùsoby pøívodu potøebného množství aminokyselin: enzymové bílkovinné hydrolyzáty, smìs syntetických aminokyselin. Enzymová hydrolýza je pravdìpodobnì nejvhodnìjší metoda pøípravy peptidù podle potøeby, nebo umožòuje výrobu ve velkém, náklady jsou pøijatelné a kvalita výrobkù je vysoká. Enzymové bílkovinné hydrolyzáty s obsahem peptidù s krátkým øetìzcem s charakteristickým složením aminokyselin a definovanou velikostí molekul jsou vysoce potøebné pro specifické formulace. Mají výhodu oproti smìsi volných aminokyselin. Absorpce peptidù s krátkým øetìzcem (hlavnì di- a tripeptidù) se považuje za úèinnìjší metodu absorpce aminokyselin v porovnání s ekvivalentním množstvím volných aminokyselin. Je to dáno existencí specifických transportních systémù peptidù a následnou koneènou fází trávení peptidù na aminokyseliny pùsobením cytoplazmových peptidáz uvnitø enterocytù pøed transportem do obìhu. Peptidy jsou rovnìž ménì hypertonické než smìs volných 2

3 Výživa aminokyselin, což umožòuje dobrou absorpci jiných dietetických složek a eliminují se osmotické problémy. Nìkteré aminokyseliny nelze v dùsledku chemické nestability a nerozpustnosti ve vodì (napø. glutamin, tyrosin, cystein) snadno podávat ve vodné formì. O zaèlenìní bílkovinných hydrolyzátù do speciálních formulací je zvýšený zájem (tabulka). Dietetické využití bílkovinných hydrolyzátù ve výživì èlovìka Dodání bílkovin Klinické použití Energetické nápoje Fenylketonurie (PKU) Geriatrické výrobky Hypoalergenní kojenecká výživa Výživa sportovcù jater Diety na regulaci hmotnosti Akutní a chronické onemocnìní Syndrom krátkého støeva Crohnova choroba Pankreatitida (závìt slinivky bøišní) Vøedovitý zánìt tlustého støeva Klinická výživa Hlavní použití bílkovinných hydrolyzátù je v klinické výživì. V souèasné dobì existuje více než 100 formulací používaných v klinické výživì. Nìkteré z nich obsahují jako hlavní bílkovinnou složku bílkovinné hydrolyzáty. Bìžnì se používají pøi fenylketonurii, potravinové alergii a chronickém onemocnìní jater. Fenylketonurie (PKU) Fenylketonurie neboli hyperfenyl-alaninémie je jednou z nejznámìjších poruch metabolismu aminokyselin. Je zpùsobena absencí fenylalaninhydroxylázy, tj. jaterního enzymu, který pøemìòuje fenylalanin na tyrosin. Nedostatek tohoto enzymu vede k akumulaci fenylpyruvové kyseliny v krvi. Pokud nedojde k léèbì nebo se s léèením zaène pozdì (po 3 týdnech vìku), dochází nevyhnutelnì k duševnímu a neurologickému poškození. Pokud dietetická léèba, tj. omezení fenylalaninu zaène vèas, mohou se dìti normálnì vyvíjet. Podle nejnovìjších údajù by dietetické omezení mìlo trvat po celý život. Dietetická léèba PKU zaèala poèátkem 50. let. Dnes se již ví, že vìtšina kojencù vyžaduje stravu s nízkým obsahem fenylalaminu. Pøíjem fenylalaninu u kojencù je tøeba snížit na mg/kg tìlesné hmotnosti/den a hladiny udržovat na mg/kg tìlesné hmotnosti/den od 7 let po období dospìlosti. Pacienti s PKU vykazují však široké spektrum klinických a biochemických fenotypù, které korelují s fenylalaninhydroxylázovým genotypem. Doporuèuje se proto, aby dietetický režim byl upraven podle potøeb každého jednotlivého pacienta. Dietetický režim pacientù s PKU zahrnuje dva rùzné druhy náhražek bílkovin: smìs volných aminokyselin fortifikovaných sacharidy, vitaminy a minerálními látkami nebo kojenecká výživa o podobném nutrièním složení jako normální mléka pro výživu kojencù, pøièemž hlavní bílkovinnou složkou jsou enzymové bílkovinné hydrolyzáty bez obsahu fenylalaninu. Použitím tìchto náhražek se umožòuje zaèlenit do jídelníèku bìžné potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu, napø. ovoce, zeleninu, ovocné š ávy a urèité cereální výrobky. Protože pacienti s PKU nemají schopnost konvertovat fenylalanin na tyrosin, musí se bílkovinné hydrolyzáty obohacovat tak, aby poskytovaly 120 mg tyrosinu/kg tìlesné hmotnosti/den (Naøízení Evropského spoleèenství 231/91). 3

4 Výživa Existuje øada postupù pro výrobu bílkovinných hydrolyzátù pro pacienty s PKU, u kterých je odstranìn fenylalanin. Na trhu je k dispozici nìkolik výrobkù kojenecké výživy s obsahem bílkovinných hydrolyzátù s žádným nebo malým množstvím fenylalaninu. Napø. výrobek Lofenalac (Mead Johnson, USA) obsahuje enzymový hydrolyzát kaseinu s obsahem fenylalaninu 0,06 0,1 % (ca 75 mg/100 g výrobku). Potravinová alergie Alergie na kravské mléko je vážný problém zvláštì u kojencù. Mezi klinické projevy patøí: angioedém, kopøivka, atopická dermatitida, dýchací obtíže, prùjem, zvracení a anafylaxe. Úèinný postup prevence spoèívá v úplném odstranìní bílkovin kravského mléka ze stravy pacientù. Pro kojence a malé dìti se doporuèují alternativní hypoalergické náhražky. Již více než 50 let se používají bílkovinné hydrolyzáty jako náhražky bílkovin kravského mléka. Bílkovinné hydrolyzáty mají snížený nebo eliminovaný antigenní potenciál. Bílkovinné hydrolyzáty jsou chutnìjší než smìs volných aminokyselin, zvláštì, když se používají dlouhé období. Kasein je hlavní bílkovinný zdroj pro výrobu hypoalergenních bílkovinných hydrolyzátù. Americká akademie pediatrù, podvýbor pro výživu a alergická onemocnìní doporuèil (1989), aby se výrobek oznaèoval jako hypoalergenní, pokud 90 % osob s prokázanou alergií na bílkoviny toleruje výrobek bez symptomù. Nìkteøí alergiètí jedinci však zùstávají citliví, což vysvìtluje obèasný výskyt závažných reakcí na hydrolyzátové produkty, a vzrùstá proto debata o jejich absolutní bezpeènosti. Konzumace hypoalergenních výrobkù vysoce alergickými jedinci by mìla probíhat pod pøísným klinickým dohledem, aby byla poskytnuta v pøípadì potøeby odpovídající pomoc. Onemocnìní jater Játra hrají dùležitou úlohu v metabolismu nutrièních faktorù nezbytných pro život. U pacientù s akutním a chronickým selháním jater dochází k úplné zmìnì metabolismu bílkovin. Intenzivnì se zkoumá narušení syntézy bílkovin a zmìny ve složení aminokyselin v plazmì. Pacienti vykazují nevyváženost plazmových aminokyselin, která je charakterizována vysokými hladinami aromatických aminokyselin (AAA: tyrosin a fenylalanin) a methioninu a nízkými hladinami rozvìtvených aminokyselin (BCAA: valin, leucin a izoleucin). Molární pomìr BCAA/AAA v plazmì, oznaèovaný jako Fišerùv pomìr, se používá jako indikátor narušeného metabolismu bílkovin. U bìžných osob je uvedený pomìr 3,5 4,0, u pacientù s onemocnìním jater 2,5, pøi jaterním kómatu hodnota klesá na 1,2 i pod 0,8. U pacientù s chronickým onemocnìním jater je proto nezbytné zajistit dostateèný pøísun bílkovin, zvláštì vysoký obsah BCAA, AAA v množství maximálnì 2 % hmotn. a Fišerùv pomìr minimálnì 20. Žádný pøirozený zdroj bílkovin nesplòuje tyto požadavky, a proto pacienti dostávají definované smìsi aminokyselin. Øada studií potvrzuje kladné úèinky roztokù obohacených o BCAA aplikovaných pøi hepatické encefalopatii. Místo použití syntetické smìsi aminokyselin u pacientù s onemocnìním jater lze aplikovat enzymové bílkovinné hydrolyzáty s vhodnými vlastnostmi. Pomocí specifických proteáz se z hydrolyzátù musí separovat peptidy s vhodným profilem aminokyselin. Podaøilo se napø. aplikací pepsinu a pronázy zvýšit Fišerùv pomìr bílkovinných hydrolyzátù zeinu. Pro výrobu enzymových hydrolyzátù pro nutrièní úèely se nejèastìji používá kasein. Globuliny zeinu a sluneènice se však ukázaly jako výborný výchozí materiál pro vývoj bílkovinných 4

5 Výživa n-3 mastné kyseliny v lidské výživì Na symposiu organizace Poultry Science Association konaném ve Fayetville byly prezentovány dva materiály, které se zabývaly významem n-3 mastných kyselin pro lidské zdraví. Nové možnosti pro rýži Bìhem posledních deseti let Amerièané zdvojnásobili spotøebu rýže a dnes konzumují více než 21 liber (1 libra je ca 0,45 kg) na osobu. Obyvatelé Asie uvádìjí, že konzumují 300 liber na osobu. hydrolyzátù s vysokým obsahem BCAA a nízkým obsahem AAA. Výsledné bílkovinné hydrolyzáty mìly vysoký Fišerùv pomìr (20 a 75) a byly vhodné pro speciální parenterální výživu pacientù s onemocnìním jater. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 7, s (kv) První materiál Dr. Simoupulose svìtové autority v oboru lidské výživy ukázal, jak se lidská výživa a lidské požadavky zmìnily pøi vývoji od stadia lovce a sbìraèe ke stravovacím návykùm v dnešním industrializovaném svìtì. Od roku 1800 se dramaticky zvýšila proporce pøíjmu energie z celkového tuku a tuku nasyceného. Od roku 1990 se zmìnila skladba pøijímaných tukù a vzrostl pøíjem trans-mastných kyselin na pøibližnì 10 % energie z tuku. Souèasnì s tìmito zmìnami se velmi snížil pøíjem vitaminù C a E. Dùsledkem pokusù o snížení spotøeby nasycených tukù, a tím snížení hladiny sérového cholesterolu, je výrazné zvýšení spotøeby polynenasycených mastných kyselin n-6 na úkor n-3. Avšak tyto zmìny neovlivnily všechny oblasti svìta stejnì a jsou prezentovány údaje, které ukazují, jak je pomìr mastných kyselin n-6 : n-3 spojen s úmrtností na kardiovaskulární choroby. Ve Spojených státech a v Evropì, kde mùže být pomìr mastných kyselin n-6 : n-3 až 50 : 1, je zjištìn 45% podíl úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. V Japonsku je tento pomìr jen 12 : 1 a úmrtnost na tyto choroby je 12% a u grónských Eskymákù, kteøí jsou stále podstatnou mìrou lovci sbìraèi, je pomìr 1 : 1 a mortalita na kardiovaskulární choroby je pouze pozoruhodných 7 %. Autor materiálu doporuèuje pomìr n-6 : n-3 ne vìtší než 2 : 1. Druhý materiál (Lewis et al.) diskutoval problém spotøeby n-3 mastných kyselin zvláštì s ohledem na spotøebitele støedozápadu USA, kteøí mají nízkou spotøebu ryb, nejdùležitìjšího zdroje n-3 mastných kyselin. Ukazuje se, že spotøeba vajec obo- hacených tìmito kyselinami je schopna zvýšit jejich pøíjem a pravdìpodobnì snížit vliv nìkterých faktorù vztahujících se ke kardiovaskulárním chorobám. World Poultry, 16, 2000, è. 10, s. 28 (Vo) Spotøeba rýže v USA se roènì zvyšuje o 4 % a pøedpokládá se, že se bude ještì zvyšovat, nebo do USA pøicházejí lidé z Asie a Latinské Ameriky. Zájem spotøebitelù o zdravou výživu rovnìž podporuje rostoucí spotøebu. Aèkoliv se na trhu objevuje stále více výrobkù s obsahem rýže (napø. M&M/Mars, Lipton Inc., Kellogg), je to pravdìpodobnì pouze zaèátek možného využití rýže. Výzkum v oblasti rýže vede k vývoji nových potravin a nápojù. Rýže snižuje obsah tuku v potravinách Pøísady na bázi rýže napomáhají snižovat obsah tuku v potravinách, napø. ve smažených koblihách. Pokud se do tìsta na koblihy pøidá malé množství modifikovaného rýžového škrobu, rýžové mouky a dalších pøísad, zjistilo se, že se bìhem smažení absorbuje o 70 % ménì oleje než u tradièního tìsta vyrobeného pouze z pšenièné mouky. Enzymovì modifikovaná rýžová mouka pøidaná do obalovací smìsi pro smažené kuøecí nugety má vliv na snížení absorpce tuku pøi smažení, pøièemž chování smìsi vùèi tepolotì je podobné jako u smìsi vyrobené z pšenièné mouky. Rýže s vysokým obsahem β-karotenu Byla vyvinuta geneticky modifikovaná (GM) rýže s vysokým obsahem β-karotenu, který slouží jako stavební jednotka pro vitamin 5

6 Výživa A. GM-rýže byla nazvána Golden Rice, nebo semena jsou z dùvodu vysokého obsahu β-karotenu nažloutlá. GM-rýže by mohla napomoci pøi øešení rùzných onemocnìní souvisejících s deficitem vitaminu A (napø. irreverzibilní slepotu), zvláštì v rozvojových zemích. Podle WHO má více než 120 milionù dìtí nedostateèný pøíjem vitaminu A, který je nezbytný pro zdravé vidìní a odolnost vùèi nemocem. Vìtšina tìchto dìtí žije v oblastech svìta, kde je rýže hlavním zdrojem obživy. Práva na zdokonalený výrobek získala Zeneca Agrochemicals, která se slouèila se zemìdìlskou divizí firmy Novartis a vznikla nová spoleènost Syngenta. Ta plánuje obchodovat s rýží v rozvojových zemích jako s obohacenou plodinou obsahující antioxidanty. Rýže bude sloužit k humanitárním úèelùm v rozvojových zemích svìta. Bude se napøíklad dodávat mezinárodním výzkumným institucím, které budou pracovat na vytváøení nových odrùd rýže v lokalitách, jako je Indie a Filipíny. GM-rýže se bude køížit s lokálními odrùdami pomocí tradièních metod šlechtìní a budou se provádìt testy zdravotního úèinku a nezávadnosti. Pøedpokládá se, že pìstování v urèených lokalitách a sklizeò nebude realizována pøed r Uvedené zámìry mohou zkomplikovat aktivisté, kteøí vystupují proti biotechnologii. Antikancerogenní potenciál rýžových slupek Ovìøují se rùzné techniky opracování rýžových slupek, aby se zjistilo, zda speciální technologie pøemìòují klíèové slouèeniny slupek na formy, které tìlo lépe absorbuje a využívá. Studie se zamìøují pøedevším na dva rùzné druhy vlákniny rýžových slupek a antioxidaèní slouèeniny, o nichž je již známo, že zamezují tvorbì volných radikálù. Døíve se již takovéto pokusy provádìly s pšenicí, pøièemž výzkumní pracovníci zjistili, že pøi rùzných technikách zapracování pšenièných otrub do cereálií dochází u laboratorních myší ke znaèným rozdílùm ve výskytu rakoviny tlustého støeva. Zdravé nápoje z rýžových slupek, rýžové extrakty Nápoje na bázi rýžových slupek (Ribus Inc.) mají øadu prospìšných úèinkù. Dodávají složky, které se pøirozenì vyskytují v rýžových slupkách, napø. draslík, inositol, cholin, bílkoviny, olej z rýžových slupek, B-vitaminy, vitamin E a tokotrienoly. Bílkoviny z rýžových slupek jsou biologicky využitelné a nápoje jsou hypoalergenní. Pøedpokládá se, že výroba nápojù na bázi rýžových slupek se zahájí v první polovinì roku Firma Ribus Inc. dále vyrábí z rýžových slupek dvì nové pøísady oznaèované jako rýžové extrakty : Nu-Rice je emulgátor urèený pro tìstoviny a snacky, Nu-Bake je zlepšovací prostøedek pro tìsta na peèivo. Rýžová mouka Rýžovou mouku lze používat do RTE-cereálií a cukrovinek, pøísady vyrobené z rýžové mouky a slupek do masných výrobkù zvyšuje se š avnatost, schopnost zadržovat vodu, chu, vùnì a barva koneèného produktu. Pøedželatinizovaná rýžová mouka snadno bobtná, vytváøí viskózní roztoky již ve studené vodì, zvyšuje pevnost pekaøských výrobkù, pùsobí jako náhražka tuku, prodlužuje údržnost tìstovin. Hnìdá rýže Na svìtì existuje více než rùzných odrùd rýže. Aèkoliv se jako první pravdìpodobnì používala bílá rýže, nyní se stále více do popøedí zájmu dostává rýže hnìdá. Odrùdy hnìdé rýže, které 6

7 Výživa Modifikovaný rybí olej, strukturované lipidy Je dobøe znám zdravotní prospìch n-3 polynenasycených mastných kyseliny, napø. EPA a DHA obsažených v rybím oleji. Uvedené mastné kyseliny se vyskytují v triacylglycerolech v poloze sn-2. si ponechávají slupku, mají vyšší nutrièní hodnotu než rýže bílá, nebo obsahují více bílkovin, vápníku, fosforu, draslíku, niacinu, vlákniny a vitaminu E. Hnìdá rýže s neporušenou slupkou má charakteristickou žlutohnìdou barvu a oøechové aroma. Má však kratší údržnost než bílá rýže, nebo olej ve slupce snadno žlukne. Pro delší údržnost se doporuèuje skladování pøi chladírenských nebo mrazírenských teplotách. Hnìdá rýže vyžaduje delší dobu vaøení (45 50 minut) než bílá rýže. Použitím pøedvaøené rýže lze tuto dobu snížit na 15 minut. Roste popularita aromatických druhù rýže, napø. jasmínové a basmati. Aroma u aromatických druhù rýže se podobá praženým oøechùm nebo popcornu. Pøirozenou složkou, která vytváøí charakteristické aroma, je acetylpyrrolin, který je obsažen ve všech rýžích, avšak v aromatických odrùdách ve vyšší koncentraci. Nutraceutika na bázi rýže Nutraceutikum extrahované z rýžových slupek vyvinuli ve firmì Tsuno Foods & Rice Co. Ltd. (Japonsko) pod názvem Riceo. Jde o prášek rozpustný ve vodì, který obsahuje bílkoviny, polysacharidy, vlákninu a vysoký podíl minerálních látek, napø. vápník a hoøèík. Podle výrobce je to vydatný zdroj myo-inositolu a fytové kyseliny (inositolhexafosfátu, IP 6 ). Rýžové nutraceutikum podporuje bunìèný rùst, inositol pùsobí pozitivnì na funkci jater, zamezuje ateroskleróze a hypercholesterolémii, urychluje absorpci vápníku. V Japonsku se používá jako pøísada do energetických nápojù a kojenecké výživy. IP 6 se používá jako potravináøský antioxidant, tvoøí cheláty s minerálními látkami, váže železo. Ke kladným úèinkùm patøí schopnost zamezovat vzniku moèových kamenù, posiluje imunitní systém a pùsobí antikancerogennì. Ovìøuje se schopnost snižovat vysoké hladiny cholesterolu a triacylglycerolù v krvi a chránit pøed kardiovaskulárním onemocnìním. Tsuno Foods & Rice Co. Ltd. se považuje za firmu, která zaujímá v terapii na bázi rýžových extraktù pøední místo na svìtì. Získává z rýžových slupek celou øadu antioxidantù, napø. rýžový olej, γ-oryzanol, ferulovou kyselinu (propaguje se jako výživový doplnìk, chrání pokožku pøed UV-záøením), inositol a fytovou kyselinu. Firma pùsobí na trhu od r Rýžový olej Sója je v souèasné dobì hlavní zdroj rostlinných sterolù. Vliv rýžového oleje na snižování cholesterolu se minimálnì zèásti pøisuzuje sterolùm. Studují se jedineèné vlastnosti rýžových sterolù. Rýžový olej má schopnost snižovat LDL-cholesterol, pøièemž se neprojevuje jeho vliv na HDL-cholesterol. Obsahuje rùzné stopové slouèeniny, které snižují cholesterol (ferulovou kyselinu, γ-oryzanol, stanoly, tokoferoly, tokotrienoly). Rýžový olej má jemnou chu a vùni, je tepelnì stabilní (vhodný pro tepelné aplikace). Pøedpokládá se, že rýže bude hrát v budoucnosti pøi vývoji nových výrobkù dùležitou úlohu. Food Technology, 55, 2001, è. 2, s (kv) Triacylglyceroly obsahující mastné kyseliny se støední délkou øetìzce (MCT) poskytují rovnìž øadu prospìšných zdravotních úèinkù využívaných pøedevším ve zdravotnictví, napø. pøi nápravì odchylné absorpce tuku u pøedèasnì narozených dìtí a u pacientù s cystickou fibrózou. MCT se rychle spalují, tzn. jde o rychlý zdroj energie a neukládají se v tukové tkáni. U fyzikální smìsi MCT a triacylglycerolù s dlouhým øetìzcem (LCT) se zachovává pùvodní rychlost absorpce jednotlivých tukových složek. 7

8 Výživa Využitelnost železa ze špenátu. Ferredoxin Biologická využitelnost železa je velmi dùležitý faktor zvláštì v pøípadì vegetariánské stravy, nebo jeho využitelnost z rostlinných zdrojù je obecnì nízká. V rostlinných zdrojích je obsaženo tzv. nehemové železo. Jakost potravin Zajiš ování jakosti u firmy Milupa Milupa je již témìø 80 let výrobcem výživy pro kojence a malé dìti. Strukturované lipidy (SL) obsahující mastné kyseliny se støední délkou øetìzce (MCFA) v poloze sn-1,3 a mastné kyseliny s dlouhým øetìzcem v poloze sn-2 se snadnìji absorbují a oxidují k získání energie ve srovnání s LCT. Strukturované lipidy obsahující EPA a DHA z rybího oleje a MCFA vykazují proto oba úèinky, tj. dodávají rychle energii a mají zdravotní prospìch. Pomocí imobilizovné lipázy IM60 z Rhizomucor miehei, která sloužila jako biokatalyzátor, se podaøilo vèlenit do rybího oleje kaprinovou kyselinu (C10:O; MCFA). U získaného SL se však objevil jeden problém došlo k relativnímu zvýšení obsahu kyseliny C14:0, která mùže u èlovìka zvyšovat koncentraci celkového cholesterolu v séru. Zdravotní prospìch kyseliny kaprinové je proto tøeba dále studovat. Situováním EPA a DHA do polohy sn-2 ve SL se zvyšuje jeho absorpce. SL lze tak využívat jako lipidy-nutraceutika. Food Chemistry, 72, 2001, è. 3, s (kv) Nehemové železo existuje ve dvou formách, a to jako anorganické volné železo a železo vázané v proteinech. Proteiny s obsahem železa jsou: ferredoxiny, fytoferritin a cytochromy. Nejvìtší zájem je o ferredoxiny (proteiny obsahující železo a síru), které se vyskytují v rostlinných buòkách i v buòkách obratlovcù. V rostlinných buòkách se ferredoxiny podílejí na pøenosu elektronù pøi fotosyntéze, redukci dusiènanù a jiných oxidaènì-redukèních reakcích. Pøi zjiš ování biologické využitelnosti železa ze špenátu se pozornost soustøeïuje na ferredoxin špenátu. Zjistilo se, že se bìhem trávení uvolòuje ze špenátu max. 50 % celkového železa, pøièemž z technologicky neupraveného špenátu pouze asi 20 %. Ferredoxin špenátu je znám již od r. 1968, kdy byla objasnìna jeho struktura. Následné studie naznaèily, že existují mírné rozdíly mezi ferredoxinem extrahovaným z listù a koøenù rostliny. U špenátu se zjistilo, že všechny ferredoxiny jsou podobné, mají stejný poèet aminokyselin, liší se pouze v aminokyselinách 81, 83 a 141. Zjiš ovalo se, jak jsou ferredoxiny špenátu ovlivòovány trávením, nebo na tom závisí rozsah uvolòování železa v biologicky využitelné formì. Na základì studií in vitro se pøedpokládá, že dochází bìhem trávení v tìle k úplnému uvolòování železa z izolovaných ferridoxinù špenátu. Dobøe zdokumentovaná nízká biologická využitelnost železa ze špenátu vede však k závìru, že se bìhem trávení neuvolòují bunìèné složky, a to ani in vivo ani in vitro. Techniky výroby potravin vedou k uvolòování jednotlivých bunìèných složek a destrukce chloroplastù a mitochondrií pravdìpodobnì zvyšuje biologickou využitelnost. Reakce železa s ostatními složkami buòky však ovlivòuje jeho absorpci a odtud nutrièní status organismu. Food Chemistry, 72, 2001, è. 3, s (kv) Zabezpeèování jakosti výrobkù pro tuto cílovou skupinu je prvoøadým úkolem. Každý závod této firmy nejen pracuje podle principù správné výrobní praxe (GMP), správné hygienické praxe (GHP), provozuje systém HACCP a splòuje požadavky norem jakosti EU, WHO, FDA a národních pøedpisù, ale navíc firma vybudovala ve Fridrichshofu centrální laboratoø se 40 pracovníky, která se velmi fundovanì stará o jakost v rámci celé firmy. Zajiš uje stanovování nejrùznìjších živin (vèetnì stopových prvkù a speciálních látek, jako je napø. karnitin nebo nukleotidy), škodlivých látek (pesticidy, mykotoxiny, tìžké kovy, veterinární léèiva), mikrobiologických analýz (od celkového poètu k patogenùm). 8

9 V øíjnu 2000 získala tato laboratoø akreditaci podle normy DIN EN ISO a poèítá s oficiálním schválením èinnosti jako nezávislá laboratoø pro tøetí strany. Lebensm. Ztg. è.17, , s. 60 (sk) Široké možnosti pro imunoanalýzu Imunoanalýza se v souèasné dobì široce používá v agro-potravináøském sektoru. Umožòuje nám získat více informací o vzorku, což je dùležité pro stanovení nezávadnosti a kvality potravin. Kontaminace potravináøské kukuøice geneticky modifikovanou kukuøicí FDA se obrátila na mlýny, které zpracovávají kukuøici a výrobce potravin, aby provìøili žlutou kukuøici, zda neobsahuje geneticky modifikovanou kukuøici odrùdy StarLink. Jakost potravin Znaèná pozornost se v souèasné dobì vìnuje vývoji protilátek s novými vlastnostmi, pøedevším se širokou specifièností tak, aby se v daném okamžiku stanovilo více kontaminantù než jeden (napø. mykotoxiny, pesticidy, veterinární léky). Jednou z možností jsou protilátky, které mají schopnost vázat celé skupiny slouèenin místo jedné specifické látky. Ovìøují se rùzné postupy, které by mohly vést k vývoji protilátek se širokou specifièností, napø. molekulární modelování, anti-idiotypové protilátky a rekombinantní protilátky. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 6, s (kv) Ke kontaminaci geneticky modifikovanou kukuøicí mohlo dojít v dùsledku vládního programu výkupu, který probíhal koncem záøí. FDA doporuèila, aby kontrola vzorkù probìhla do 25. ledna StarLink kukuøice byla geneticky modifikována tak, aby obsahovala protein Cry9C, který zvyšuje odolnost kukuøice k urèitým typùm hmyzu. V nìkterých pøípadech byl protein Cry9C zjištìn v semenech kukuøice jiných odrùd než StarLink nebo v kukuøici z tìchto semen. Na rozdíl od ostatních odrùd geneticky modifikované kukuøice povolila EPA (Environmental Protection Agency) používat StarLink pouze pro krmné úèely, ne pro potravináøské úèely. Nedopatøením se však kukuøice s Cry9C smísila se žlutou potravináøskou kukuøicí. Firma Aventis S.A., která vyvinula StarLink, zaèala ve spolupráci s USDA kukuøici StarLink vypìstovanou v r vykupovat, aby zamezila jejímu vnesení do potravin. Pokud výrobce zjistil v urèité šarži kukuøici s obsahem proteinu Cry9C, mìl tuto šarži pøedat ke krmným úèelùm nebo k prùmyslovému zpracování. FDA doporuèila testovat kukuøici obsahující Cry9C v následujících ètyøech krocích: 1. výbìr vhodného testu, 2. odbìr reprezentativního vzorku, 3. výbìr vhodného analytického postupu, 4. vhodné proškolení osob. V souèasné dobì je k dispozici nìkolik metod pro detekci kukuøice s obsahem Cry9C ve žluté kukuøici (nebo mleté žluté kukuøici). Velmi citlivá metoda PCR, kterou se ovìøuje pøítomnost Cry9C DNA v potravinách, se ukázala jako nevhodná pro monitorování kukuøice na poli. FDA doporuèila výrobcùm používat immunologický test, který byl validován USDA (Grain Inspection, Packers, and Stockyards, GIPSA). Dosud jsou validovány tyto testy: TraitCheck Bt9 Lateral Flow Test Kit (Strategic Diagnostics, Inc.: a Cry9C QuickStix Test Kit (EnviroLogix, Inc.: FDA bìžnì nedoporuèuje testy od konkrétních výrobcù. Aby však došlo k co nejrychlejšímu provìøení kukuøice, doporuèila FDA testy validované GIPSA, které detekují Cry9C-protein. Více informací o postupu odbìru vzorkù doporuèeném GIPSA lze najít na internetu: nebo 9

10 Jakost potravin Obohacená vejce Budoucnost Evropského potravinového úøadu Nezávadnost potravin je mottem, které se v souèasnosti stále objevuje pøi všech jednáních Evropské komise. Rizika z potravin FDA doporuèuje, aby osoby provádìjící analýzu byly odpovídajícím zpùsobem proškoleny v používání testovací soupravy a následnì pøezkoušeny. Pokud si výrobci pøejí používat jiné testy, doporuèuje se konzultace s GIPSA (www.usda.gov/gipsa) ohlednì validace tìchto testù. Testovací soupravy verifikované GIPSA (TraitCheck Bt9 a Cry9C QuicStix) dokáží prokázat pøítomnost Cry9C proteinu již v množství: TraitCheck Bt9:1 zrno StarLink ve 400 kukuøièných zrnech (0,25 %), Cry9C: 1 zrno StarLink v 500 kukuøièných zrnech (0,20 %). Aèkoliv se StarLink pìstovala na ploše menší než 1 % celkové rozlohy oseté kukuøicí, došlo ke smísení s velkým množstvím kukuøice. Food Technology, 55, 2001, è. 2, s (kv) Vejce získávaná od slepic krmených patentovaným krmivem obsahujícím obiloviny, sójovou bílkovinu, øepkový olej, rýžové otruby, mouèku z vojtìšky, hnìdé moøské øasy a vysoké množství vitaminu E mají výživovì mnohem pøíznivìjší složení. Obsahují (v jednom vejci) jen 190 mg cholesterolu proti obvyklým 215 mg, 4,0 g tuku proti 4,5 g, o 25 % ménì nasycených tukù, trojnásobné množství n-3 mastných kyselin, sedminásobné množství vitaminu E a v množství jódu pokrývající 40 % denní dávky proti obvyklým 15%. Vysokým obsahem vitaminu E a n-3 mastných kyselin se taková vejce øadí do kategorie funkèních potravin. Prepared Foods, 169, 2000, è. 11, s. 74 (sk) S vìtším dùrazem a komplexnìji než døíve se pøipravuje potravinová legislativa, která by mìla zajistit nezávadnost již od krmiv a potravináøských surovin. Pro øešení otázek, které mají pøímý i nepøímý vliv na nezávadnost potravin a pro dohled nad dodržováním pravidel, bude vytvoøen Evropský potravinový úøad (EPÚ). Èinnosti EPÚ budou zmìøeny pøedevším na následující. zpracování nezávislých vìdeckých posudkù (na vyžádání orgánù EU a zodpovìdných orgánù èlenských státù) poradenství v potravinových otázkách a k podpoøe politiky a legislativy ohlednì bezpeènosti potravin, zdraví zvíøat a rostlin, sbìr a analýzu údajù o chování v oblasti výživy, o expozicích, rizikách atd. za úèelem kontroly bezpeènosti, identifikaci novì vzniklých rizik, prùbìžné provozování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva, komunikaèní funkce v oblasti informování veøejnosti. Správní rada úøadu bude sestávat ze zástupcù èlenských státù, zástupcù Komise a zástupcù jednotlivých odborných oblastí. Na podporu EPÚ bude zøízen poradní sbor, v nìmž budou zástupci národních potravinových úøadù èlenských státù. V pøípadì øešení urèitého problému budou z nezávislých vìdcù jmenovány správní radou vìdecké skupiny. Poèítá se s následujícími skupinami: pro pøídatné a aromatické látky, pomocné látky a látky pøicházející do styku s potravinami, pro krmivové pøídavky, pro pesticidy a jejich rezidua, pro GMO, pro dietetické výrobky, pro výživu a alergie, pro biologické nebezpeèné látky, pro kontaminanty v potravinovém øetìzci, pro zdraví a ochranu zvíøat. 10

11 Rizika z potravin Monitoring potravin v Rakousku podle pøedpisù EU V souvislosti s monitorizaèními programy EU se v Rakousku provádìlo sledování dusiènanù ve špenátu a salátu, reziduí pesticidù v rostlinných potravinách a dalších kontaminantù v mléce, vejcích a medu. EPÚ bude financován z rozpoètu Spoleèenství a v plné formì by mìl mít asi 330 zamìstnancù. Uvažuje se i o tom, že èást nákladù by mohla být financována z poplatkù za poradenské služby. V pøípadì rozporù mezi vìdeckými posudky jiných orgánù bude mít EPÚ za úkol problém objasnit nebo definovat sporné otázky. Bude pøísnì sledována nezávislost èlenù správní rady. Za tím úèelem budou každoroènì vydávat prohlášení o svých závazcích a zájmech, aby byl vylouèen støet zájmù. Evropská komise si ponechává svùj podíl odpovìdnosti za opatøení v krizových situacích. V pøípadì vážného rizika mùže vyslovit zákaz prodeje urèité potraviny a naøídit její stažení z trhu. Na systému rychlého varování se budou podílet EPÚ i Komise. Aby tento systém dobøe fungoval, budou mít èlenské státy povinnost hlásit podezøelé skuteènosti a opatøení, která byla podniknuta. V pøípadì krize svolá Komise krizový štáb, který bude odpovìdný i za informování veøejnosti. Potravináøský zpravodaj, 2001, è. 1, s. 16 (sk) Kromì toho byly v rámci národního monitoringu sledovány pesticidy v ovoci a zeleninì. Za základ pro rozsah odbìru vzorkù slouží údaje o roèní produkci, jak je od jednotlivých èlenských státù požadováno. Odbìr vzorkù musí být zajištìn tak, aby byla celoplošnì provedena kontrola podle produkèní situace v jednotlivých èlenských státech. Obsah dusiènanù v salátu a špenátu Podkladem pro vyšetøování je naøízení ES è. 194/97 ve znìní naøízení è. 864/1999, podle kterého se od èlenských státù do konce r vyžaduje sledování dusiènanù v uvedených druzích jednak ze skleníkù, jednak z polního pìstování. Tím se má ovìøit, zda stanovené mezní hodnoty jsou prakticky splnitelné. Pøi stanovení plánu odbìru vzorkù bylo kromì údajù o produkci pøihlédnuto i ke klimatickým podmínkám. Výsledky ukazují, že Rakousku se na rozdíl od nìkterých èlenských státù vìtšinou daøí dodržet stanovené limity (u salátu pøekraèovalo limit bìhem tøí let jen 8 vzorkù z 365, u èerstvého špenátu 7 vzorkù z 53, u zmrazeného špenátu byly všechny vzorky v normì), dokonce èasto jsou zjištìné hodnoty hluboko pod mezními. Rezidua pesticidù v rostlinných potravinách Komise každoroènì zveøejòuje doporuèení, podle kterých se monitoruje. Kromì toho se od èlenských zemí oèekává i vlastní iniciativa v této oblasti. Pro období bylo zveøejnìno doporuèení è. 2000/43. Základem pro to jsou naøízení è. 86/362 a 90/642, podle kterých má Komise každoroènì do vydat doporuèení na koordinovaný program kontroly, aby se zajistilo dodržovaní limitù reziduí prostøedkù proti škùdcùm. Rok Poèet parametrù Sledované druhy rajèata, salát, jablka, jahody a hrozny fazole, brambory, mrkev špenát, banány, hrušky mandarinky, pomeranèe a broskve 2003 hrášek, okurky, kvìták, zelí, paprika, pšenice, rýže, melouny 2004 lilek, pórek, salát, rajèata, cibule, oves, žito, jablka, jahody, hrozny, pomeranèová a jableèná š áva Pøitom malé státy mají za povinnost sledovat od každého druhu 11 jen 12 vzorkù, zatímco napø. SRN 93 vzorkù.

12 Rizika z potravin V Rakousku probíhá národní monitorizaèní program v této sféøe již od r a všechny údaje jsou Komisi EU pøedávány. V rámci monitoringu EU bylo v r sledováno 20 parametrù v rýži, okurkách, zelí a hrášku. Pro další léta je monitoring rozepsán v tabulce na str. 11. Celkem se v EU dohromady vyšetøí 460 vzorkù od každého druhu. Laboratoøe povìøené touto kontrolou musí být na provádìní pøíslušných analýz postupnì vybavovány a vycvièeny. Svou technickou kompetentnost musí prokázat srovnávacím testováním mezi laboratoøemi. V Rakousku se monitoring pesticidù provádí v BALUF (Spolkový úøad pro vyšetøování a výzkum potravin) ve Vídni a v BALU (Spolkový úøad pro vyšetøování potravin ) v Innsbrucku. Obì laboratoøe jsou v souèasné dobì schopny analyzovat kolem 100 pesticidù. Poèet analýz provedených v Rakousku byl v posledních letech vyšší než vyžaduje EU vzhledem k tomu, že do národního monitoringu byly již døíve zapojeny ještì tøi další laboratoøe. Celkovì z výsledkù vyplývá, že jen nepatrná èást vzorkù pøekraèuje limity. Vìtšinou se pøitom jedná o vzorky zboží z dovozu v pøedjaøí a na podzim. Nejménì kontaminovány jsou tuzemské vzorky z období obvyklé skliznì. V rámci EU jsou sestavovány pøehledy o nejèastìji zjiš ovaných pesticidech. Tabulka uvádí takové pøehledy vyplývající z monitoringu za roky 1996 a Nejèastìji zjiš ované pesticidy v rámci EU Vinclozolin Iprodion Iprodion Thiabendazol Procymidon Procymidon Dithiokarbamát Dithiockarbamát Endosulfan Kaptan ThiabendazolEndosulfan Chlorpyriphos Vinclozolin Karbendazym Iprodion Imazalil Methidathion Kaptan Chlorpyriphos Chlorthalonil Karbendazym Methamidophos Rezidua veterinárních léèiv a jiné kontaminanty v živoèišných potravinách Smìrnice 96/23 stanovuje kontrolní opatøení ohlednì kontaminantù v živoèišných potravinách, pøièemž èlenské státy musí každoroènì do pøedkládat Komisi plán kontroly vzorkù na pøíslušný rok a výsledky z pøedcházejícího roku. Sledované kontaminanty jsou podle smìrnice rozdìleny do skupiny A (látky s anabolickým úèinkem a látky nepovolené) a skupiny B (veterinární léèiva a kontaminanty se stanovenou limitní hodnotou). Do konce r byla jako referenèní laboratoø pro vyšetøování reziduí v mléce, vejcích a medu jmenován BALUF ve Vídni a pro vyšetøování živých zvíøat a masa Spolkový úøad pro potírání nákaz v Mödlingu. Pro Rakousko to znamenalo vyšetøení 320 vzorkù mléka, 200 vzorkù vajec a 110 vzorkù medu celkem analyzovaných parametrù. Mezní hodnoty jsou uvedeny v naøízení è. 2377/90 ve znìní zmìnových pøedpisù (veterinární léèiva), smìrnici è. 86/363 (chlórované pesticidy a PCB), naøízení è. 1525/98 (aflatoxin M1), Rakouském kodexu (tìžké kovy). Výsledky monitoringu v Rakousku z r a 1999 ukázaly, že se rezidua vìtšinou nevyskytovala vùbec a jen nìkolik pozitiv- 12

13 Rizika z potravin Otravy z mìkkýšù Mìkkýši patøí mezi delikatesy. Akumulují však toxiny, které zpùsobují otravy z potravin. Toxiny mìkkýšù (pøesnìji známé jako fykotoxiny) jsou produkovány volnì žijícími mikroøasami, kterými se mìkkýši živí. ních vzorkù mìlo hodnoty pod stanovenými limity. Výjimkou byly sulfonamidy v medu, které jsou úèinné proti bakteriálnímu onemocnìní vèelích larev. V Rakousku nejsou sulfonamidy povoleny a pro r byla již vypracována metoda na jejich stanovení. Z výsledkù vyplývá, že se v Rakousku výskyt pozitivních nálezù v r snížil. V rámci skupiny A byl sledován chloramfenicol, v rámci skupiny B z látek s antimikrobiálním úèinkem (B1): sulfonamidy, peniciliny, tetracykliny, enrofloxacin a ciprofloxacin; z ostatních veterinárních léèiv (B2): thiabendazol, lasalocid, monensin, narasin, salinomycin a pyrethroidy; v rámci ostatních kontaminantù (B3): organochlórové pesticidy, PCB, fosforové pesticidy, olovo, kadmium a aflatoxin M1. Pøi vyšetøování vajec bylo v r u 5 ze 140 vzorkù zjištìno antibiotikum s kokcidiostatickým úèinkem lasalocid, z èehož vyplývá, že nebyly dodrženy podmínky pro jeho aplikaci stanovené v rakouském naøízení o krmivech. Pro vejce není k dispozici žádné samostatné naøízení s limitními hodnotami reziduí. Je zøejmé, že pro kontrolu reziduí pesticidù a reziduí v živoèišných potravinách je nutné používat stále vìtší spektrum analytických metod a vzhledem ke stále širší paletì používaných úèinných látek trvale rozšiøovat okruh sledování. Ernährung, 25, 2001, è. 2, s (sk) Mìkkýši koncentrují toxiny øas a pùsobí jako vektor pøenášející tyto toxické slouèeniny dále do potravinového øetìzce, nebo mìkkýši jsou potravou pro masožravé živoèichy, vèetnì ryb a krabù. V dobì, kdy øasy kvetou, se koncentrace toxinù u mìkkýšù rychle zvyšuje na hladinu, která je pro lidi nebezpeèená. K ovìøení nezávadnosti výrobku je zapotøebí mít k dispozici analytické techniky, které dokáží stanovit nízké koncentrace (10-9 ). Tyto techniky se musí dále vypoøádat s komplikovanou matricí vzorku a musí být sto detegovat všechny toxiny dané skupiny toxinù a odlišit je od pøítomných netoxických slouèenin a toxinù jiné skupiny toxinù. Toxiny mìkkýšù jsou nebílkovinné slouèeniny o nízké molekulové hmotnosti ( ). Mají rozdílnou chemickou strukturu, rozpustnost, zpùsob pùsobení, a proto se po konzumaci projevují odlišnì. Toxiny mohou být polární nebo lipofilní, tepelnì stabilní nebo labilní. Nìkteré jsou citlivé k ph, kyslíku a svìtlu, jiné jsou vysoce stabilní. Existuje asi 20 druhù dinoflagelátù a menší poèet diatomù, o nichž je známo, že produkují fykotoxiny (pøedstavuje to ménì než 2 % všech druhù øas). K otravì dochází, pokud se zkonzumuje prostøednictvím kontaminovaných mìkkýšù dostateèné množství toxinu. Existuje pìt hlavních skupin otrav z mìkkýšù: NSP: neurotoxická otrava z mìkkýšù, DSP: prùjmovitá otrava z mìkkýšù, PSP: paralytická otrava z mìkkýšù, ASP: amnestická otrava z mìkkýšù a CFP: ciguaterní otrava z ryb. K otravám dochází na celém svìtì, liší se však symptomy a rozpustností toxinù zpùsobujících otravy. NSP Projevuje se porušenou koordinací, paralýzou a køeèemi. Je zpùsobena brevetoxiny (v souèasné dobì je jich identifikováno 10) rozpustnými v tuku, které produkuje øasa Gymnodinium breve. Prokázalo se, že mìkkýši tyto toxiny chemicky modifikují. DSP Otravu zpùsobuje okadaová kyselina (okadaic acid) a analogy, napø. toxiny DTX-1, 2 a 3, které jsou rovnìž rozpustné v tuku. 13

14 Rizika z potravin Hlavní symptomy jsou prùjem. Na rozdíl od bakteriálního prùjmu zaèínají pøíznaky bìhem 30 minut až nìkolika hodin po konzumaci kontaminovaných mìkkýšù. Okadaová kyselina a DTX-toxiny zpùsobují poškození støevní mukózy a vedou k propagaci nádorù. Podle naøízení musí být obsah toxinu pod mg ekvivalentù okadaové kyseliny ve 100 g masa a zahrnuje také strukturálnì nepøíbuzné pectenotoxiny a yessotoxiny, jejichž toxicita se v souèasné dobì vyšetøuje. PSP Otravu zpùsobují saxitoxiny, skupina minimálnì 20 slouèenin rozpustných ve vodì, které mají rùznou toxicitu. Symptomy otravy jsou neurologické, napø. pocit necitlivosti a brnìní, pálení rtù a pokožky, závra, porucha koordinace a horeèka. Naøízení omezují prodej mìkkýšù, u kterých je hladina ekvivalentù saxitoxinù nad 80 mg/100 g masa. ASP Otravu zpùsobuje ve vodì rozpustná domoová kyselina (domoic acid). Pøíznaky jsou: ztráta rovnováhy, nauzea, bolest hlavy, ztráta orientace a zvracení. Dochází ke ztrátì krátkodobé pamìti. Øada zemí má stanovenu maximální hladinu domoové kyseliny v mìkkýši mg/100 g. CFP Fykotoxin zpùsobující otravu produkuje øasa Gambierdiscus toxicus. Lipofilní ciguatoxiny jsou vysoce úèinné. Hlavní pøíznaky jsou zvracení a prùjem (viz PA-3: Ciguatera otrava z moøských ryb). Novì byly zjištìny další toxiny øas, napø. azaspiracid a rychle pùsobící toxiny (gymnodimin, spirolidy a pinnatoxiny). V øadì zemí fungují programy monitorování mìkkýšù a jsou stanoveny maximální povolené hladiny (MPL), kterým mùže být èlovìk vystaven. Toxicita fykotoxinù je uvedena v tabulce. Vlastnosti toxinù: oblast bìžného výskytu, toxicita a maximální po-volené hladiny Toxin Nejèastìjší LD 50 (i.p. myš MPL (mg/100 g masa) geografická oblast mg/kg) výskytu ASP (domoová Kanada, severní èást USA, kyselina) jižní moøe PSP (saxitoxiny) severovýchod USA, Asie, Jižní Amerika, Evropa NSP (brevetoxiny) Florida, Mexiko, Nový Zéland DSP (okadaová Japonsko, Evropa kyselina) CTX (ciguatoxin) Tropické oblasti 0,25 0,9 3,5 (rybí maso) ryby z útesù Koncem r se problémy s ASP vyskytovaly v severní Evropì a s PSP na Novém Zélandu a ve Skotsku. Existuje šest hlavních kategorií analytických metod pro stanovení toxinù mìkkýšù: 1. chromatografická analýza (HPLC/MS, LC/MS), 2. imunologická analýza (protilátky byly poprvé vyvinuty proti PSP toxinùm v r. 1964), 3. vázání na receptor (využívá se biologická aktivita toxinù na bunìèné úrovni), 4. postup na bázi tkáòových kultur (vhodné pro výzkum, ne pro bìžné monitorování), 14

15 Rizika z potravin Funkèní potraviny Trh funkèních potravin se ve vyspìlých zemích s rozvinutým zpracovatelským prùmyslem velmi rychle rozvíjí. Urèit podíl trhu funkèních potravin na celkovém trhu potravin je obtížné, nebo existují rùzné definice funkèních potravin a do kategorie funkèních potravin se tak mohou zahrnovat rùzné výrobky. Nové výrobky 5. monitorování øas (pomocí mikroskopu) a 6. bioanalýza pomocí bezobratlých (využívá napø. Daphnia magna, metoda je levná, kvalitativní, chybí však citlivost). Uvedené postupy, které byly vyvinuty ke stanovení toxinù, je tøeba validovat. V souvislosti s otravami zpùsobenými mìkkýši zùstává nevyøešena øada otázek. Trends in Food Science & Technology, 11, 2000, è. 7, s (kv) V LFRA (Leatherhead Food Research Association, Velká Británie.), kde provádìli celkovou analýzu sektoru funkèních potravin, se proto zamìøili na výrobky, které pøísnì odpovídají definici funkèních potravin, tj. omezili se na potraviny a nápoje se speciálním zdravotním prospìchem deklarovaným urèitým zpùsobem na obalu nebo pøi propagaci. Použitím této definice se odhadlo, že celkový trh funkèních potravin v Evropì, USA, Japonsku a Austrálii èiní 5,7 mld. USD, pøièemž vedoucí místo zaujímá Japonsko (pøes 2 mld. USD), následuje Evropa a USA s podobným obratem 1,8 mld. USD (tabulka 1). Tabulka 1. Mezinárodní trh funkèních potravin v r Zemì/Region Funkèní potraviny Funkèní potraviny pøísná definice široká definice (mld. USD) (mld. USD) Evropa 1, USA 1,80 15 Japonsko 2,13 14 Austrálie 0,05 Nestanoveno Celkem 5,77 >33 Pokud se funkèní potraviny posuzují z širokého hlediska, tj. zahrnují se do této kategorie potraviny se zdravotním prospìchem, který není deklarován na obalu, získá se mnohem vìtší trh dosahující pøes 33 mld. USD. Výrobky na trhu jsou velmi rozdílné. V Evropì dominují výrobky pùsobící pozitivnì na støeva, pøedevším probiotika. V USA je mnohem vìtší zájem o antikancerogenní výrobky, dominuje použití bylin, zatímco výrobky s úèinky na støeva, tj. probiotické mléèné výrobky, se relativnì nevyvíjejí. Vìtší používání výživových doplòkù v USA rovnìž ovlivnilo vývoj trhu, pøièemž se zvyšuje poèet výrobkù uvedených na trh, které rozšiøují sortiment mezi výživovými doplòky a potravinami. V oblasti vývoje výrobkù je trh Austrálie nìkde mezi USA a Velkou Británií, avšak pravdìpodobnì blíže evropskému modelu s výrobky podporujícími zdraví støev. Na trhu dominují probiotika. Japonsko Japonský trh je naprosto odlišný od ostatních regionù. Trh již dobøe funguje, existují tìsnìjší vazby mezi potravinou a zdravím vytvoøené japonskými spotøebiteli. Trh funkèních potravin oznaèovaných jako FOSHU (potraviny pro speciální zdravotní úèely) je dobøe podchycen a tvoøí pøes 2 mld. USD. Øada výrobkù na trhu èeká na zaøazení do kategorie FOSHU, u nìkterých nebylo dosud požádáno. Japonsko bylo první zemí, která zavedla legislativu týkající se znaèení funkèních potravin. Je vypracován postup, na základì kterého se funkèní potravina zaøazuje do kategorie FOSHU. Jestliže v r výrobky s oznaèením FOSHU pøedstavovaly 15 % celkového trhu funkèních potravin a funkèních nápojù, èinil celkový trh pøes 13 mld. USD. Odhaduje se, že v r to má být již 20 mld. USD. 15

16 Nové výrobky Pøes 90 % potravin na trhu z kategorie FOSHU je tvoøeno výrobky s prospìchem pro støeva, pøedevším s mléènými bakteriemi, které samotné tvoøí pøes 80 % trhu. Další nejvìtší kategorií jsou výrobky k regulaci krevního tlaku (pøes 3 %). Podíl jednotlivých skupin výrobkù v rámci kategorie potravin FOSHU je uveden v tabulce 2. Tabulka 2. Japonský trh funkèních potravin: kategorie výrobkù FOSHU Deklarovaný úèinek týkající se Podíl (%) Regulace støev, z toho: 91,2 mléèné bakterie 90,0 vláknina 5,6 oligosacharidy 4,4 Krevního tlaku 3,1 Neutrálních tukù 3,1 Minerálních látek 2,0 Hladin krevního cukru 0,2 Cholesterolu 0,2 Zubních kazù 0,2 Celkem 100,0 USA Trh funkèních potravin se v USA vyvíjel odlišnì od trhu v Evropì. Vzhledem k zájmu o byliny dávali Amerièané pøednost výživovým doplòkùm pøed fortifikovanými potravinami. To se však zaèíná mìnit. Nejvìtší zájem je o oblasti, které souvisejí se zvyšováním imunity, pøedevším s ohledem na snižování rizika rakoviny. V posledních letech vzrostl rovnìž zájem o výrobky prospìšné pro zdraví srdce. O výrobky podporující zdraví støev není v USA takový zájem jako v Evropì, vývoj zakysaných mléèných výrobkù je stále obecnì nedostateèný, z nich probiotické výrobky tvoøí relativnì malý podíl. Postupnì však zájem vzrùstá, napø. firma Danone testovala ( ) výrobek Actimel. Zdravé srdce a snižování hladiny cholesterolu bylo klíèovou oblastí v USA bìhem r Na trh byly uvedeny dva výrobky pomazánky s obsahem fytosterolu. První byla Take Control (Lipton/Unilever) s obsahem sójového extraktu, který nesl oznaèení napomáhá podporovat zdravé hladiny cholesterolu. Benecol (Mc Neil/Johnson & Johnson) obsahoval hydrogenovaný sterol z døevoviny. Benecol vyvinula finská spoleènost Raisio, na finském trhu byl od r Výrobek Benecol byl relativnì drahý (5,99 USD, tj. o 1,5 USD více než Take Control a dvakrát více než pomazánky nespadající do kategorie funkèních potravin). Výrobek se uchytil na trhu až díky mohutné propagaèní kampani. Prodej pøesto zùstal velmi omezený (1 % všech margarínù vyjádøeno v USD, vyjádøeno v objemu ještì ménì). Obchodní znaèka Benecol se však rozšíøila o ètyøi dresinky (èervenec 1999) a snacky (konec r. 1999). Pomazánky s fytosteroly podpoøily zájem o sektor výrobkù prospìšných pro srdce. Poèátkem r firma Kellog uvedla na trh Smart Start, tj. výrobek se sójou, u kterého FDA povolila použít tvrzení o snižování hladiny cholesterolu, které se pøisuzuje sóji. Pøísadu na bázi sóji (Nutrisoy) dodává firma ADM. Další oblastí, na kterou se soustøedil v r vývoj, byly výrobky obohacené vápníkem k podpoøe zdraví kostí. Poèátkem r firma Mead Johnson uvedla na trh výrobky urèené pro ženy Viactiv, firma Kellogg speciální øadu cereálií fortifikovaných vápníkem Special K Plus. Firma Kellogg již v r vyrábìla funkèní potraviny øadu Ensemble, výrobky obohacené o psyllium a oves. 16

17 Nové výrobky Inovace firem zamìøené na zdraví První evropský veletrh pøísad zvyšujících zdravotní prospìch potravin, Health Ingredients Europe, se konal ve Frankfurtu, ve dnech Mezi pøední vystavovatelské firmy patøily: I pøes mohutnou propagaci výrobky na trhu neuspìly a koncem r byly testy ukonèeny. V Evropì, ve Velké Británii a Švýcarsku s první øadou funkèních potravin pøišla firma Novartis v r Devìt výrobkù z této øady se zamìøovalo na 3 oblasti: zlepšení trávení, zlepšení zdravotního stavu kostí a prospìch srdce. Sortiment tvoøily pekaøské výrobky, cereálie a nápoje. Stejnì jako firma Kellogg neuspìla s øadou Ensemble, tak i tato øada byla v polovinì r z trhu stažena. Funkèní potraviny s prospìchem pro støeva zùstávají klíèovým sektorem v Evropì, pøièemž hlavní jsou mléèné výrobky. Nejsilnìjší rùst zaznamenávají probiotické jogurty a nápoje. Zatímco probiotické jogurty dodávají na trh domácí mlékárenské spoleènosti, evropský trh probiotických nápojù ovládly tøi klíèové znaèky: Yakult, Actimel firmy Danone a LC 1 Go firmy Nestlé. V jednotlivých zemích pak pùsobí v menším rozsahu domácí firmy (napø. v Nìmecku ProCult firmy Müller, Bi Ac od Aldi). Odhad vývoje trhu funkèních potravin pro pøíštích pìt let se rùzní. Na jedné stranì se pøedpokládá roèní nárùst obratu ve výši 10 %, na druhé stranì zdvojnásobení obratu. V každém pøípadì se však oèekává, že se v oblasti funkèních potravin dosáhne lepších výsledkù než v celkovém obratu potravin a nápojù. The World of Food Ingredients, 2000, prosinec, s (kv) SKW BioActives Firma se zamìøuje na pøísady pro výživu kojencù, starých osob a na klinickou výživu. Pro tyto výrobky dodává napø. fosfolipidy (pøirozenì obsažené v sóji nebo vajeèném žloutku), kreatin, želatinu, pektin, xanthan, probiotické kultury: Bioghurt, Biogarde. IMKO Ingredients Uvedla na trh novou øadu Granupo, pøísady na bázi oøechù pro potravináøský prùmysl (toppingy, rùzné smìsi, ke zdobení). Fortitech Firma se specializuje na rùzné nutrièní tyèinky (snacky) obohacené o vitaminy a minerální látky k podpoøe kostí (obohacené o vápník, fosfor, hoøèík, železo a zinek), k podpoøe srdce (obohacené o vitamin B 12, B 6, kyselinu listovou). VTT Biotechnology Oves je bohatým zdrojem rozpustné vlákniny, β-glukanu a obsahuje fytochemikálie s prospìšným úèinkem na zdraví. Firma upravila speciálním postupem oves tak, že došlo ke zvýšení obsahu fytosterolù bez depolymerizace β-glukanu. Oves se extruzí dále zpracovává do snackù. Firma VTT hledá partnery pro další spolupráci. Komerèní výrobu koncentrátu ovesných slupek (Natureal Oat Brand) a ovesného škrobu zahájila ve Finsku Avena Oat Ingredients. Na vývoji technologie se podílela VTT. Potraviny s pøidaným β-glukanem snižují cholesterol, zpomalují glykemickou odezvu. SoyLife Pøísada SoyLife se vyrábí ze sóji mechanickým postupem, èímž se v sóji zachovávají všechny nutrièní faktory. Liší se tak od ostatních pøísad, získávaných ze sóji rùznými rozpouštìdly. 17

18 Nové výrobky Gelita Želatina a hydrolyzát želatiny Gelita jsou urèeny napø. pro rùzné cereální a ovocné tyèinky (dodávají vlákninu a energii), tyèinky dodávající bílkoviny (pro sportovce a staré osoby). Hydrolyzát želatiny slouží jako zahuš ovadlo, plnidlo a èinidlo zlepšující texturu. Merck Pøièlenìná firma Eprova AG zcela vlastnìna firmou Merck KgaA se zabývá vývojem aplikací kyseliny listové a jejích solí. Podala øadu patentù, specializuje se na pøirozenì se vyskytující foláty (pøirozené izomery) a jejich využití ve výživì a farmacii. Foláty zamezují defektùm neurální trubice u dìtí, snižují zvýšené hladiny homocysteinu v plazmì, které jsou rizikovým faktorem mrtvice a kardiovaskulárního onemocnìní, zmíròují deprese, redukují demence a rizika Alzheimerovy choroby a snižují rizika kolorektální rakoviny a rakoviny prsu. V souèasné dobì se foláty urèené k obohacování potravin dodávají ve formì syntetické kyseliny listové. Tìlo bìžnì metabolizuje kyselinu listovou na metabolicky aktivní foláty. Významná èást populace není však schopna kyselinu listovou zcela metabolizovat. Foláty od firmy Merck a FM Industries Inc. jsou již v aktivované formì a nemusí se již metabolizovat, èímž mají oproti kyselinì listové znaèné výhody. Gadot Biochemical Industies Gadocal+ na bázi citranu vápenatého je vysoce rozpustný suplement vápníku, vhodný pøedevším pro obohacování nápojù pro sportovce a ovocných nápojù urèených pro dospìlé a dìti. Gadocal+ napomáhá eliminovat akumulaci olova v tìle a neblokuje absorpci železa. Decas Cranberries Decas dodává klikvu a pøísady na bázi klikvy ve formì koncentrátu, pyré, sušené nebo sušené se sladidlem. EBS Health & Nutrition Zjistilo se, že doporuèovaný denní pøíjem hoøèíku je v USA i v Evropì nedostateèný. Ve Francii napø. 77 % žen a 72 % mužù má nedostateèný pøíjem hoøèíku, pøièemž asi 20 % dospìlé populace ve Francii pøijímá ménì než 2/3 doporuèované denní dávky. Souèasné studie ukazují, že denní dávka 10 g fruktooligosacharidù (FOS: výrobek Actilight) zvyšuje absorpci hoøèíku témìø o 12 % a je dobøe tolerována trávicím traktem dospìlých. FOS podporují èinnost støevních bifidobakterií, èímž se zlepšuje absorpce hoøèíku a snižuje jeho deficit v tìle. Zamezuje se tak složitému obohacování potravin hoøeènatými slouèeninami, které vyžaduje zkušené odborníky. Výrobcem Actilight je Beghin-Meiji. Ajinomoto Ve Velké Británii provedli studii zamìøenou na zdroje energie a výživových faktorù u dìtí a mládeže ve vìku 4 18 let. Ukázalo se, že nejpopulárnìjší nápoje mezi mladými jsou sycené nealkoholické nápoje, pøièemž 3/4 dotázaných konzumovalo nápoje s plným obsahem cukru. Nápoje pro dìti a teenagery jsou tak 18

19 Nové výrobky oblastí, na kterou by se mìla soustøedit pozornost výrobcù pøedevším z hlediska snižování pøidaného cukru a energie. Jednou z možností je použití aspartamu jako sladila. Informací a on-line služby nabízi Ajinomoto Switzerland AG. Orafti Náhražka tuku RAFTILINE HP na bázi inulinu byla uvedena na trh v r Mezinárodní porota na výstavì FIE (Food Ingredients Europe) v r oznaèila tento výrobek jako pøísadu pro potraviny s nejvìtší inovací. Dalším zdokonalením této pøísady je RAFTILINE HPX. Je vhodná pro výrobky, kde se vyžaduje vyšší pevnost gelu (pomazánky, smetanové sýry). Inulin (prùmìrný stupeò polymerace, DP je asi 10) má schopnost tvoøit gely. Raftiline HP (DP 25) tvoøí gel pøi nižších koncentracích než standardní inulin, musí se však aplikovat pøi teplotách v rozmezí C, pøi vyšších teplotách ztrácí funkèní vlastnosti. Raftiline HPX je vhodný pro teploty nad 50 C. Pùsobí jako výborná náhrada tuku je neutrální chuti, rozplývá se v ústech. Je vhodný do: èokoládových pomazánek se sníženým obsahem tuku, ovocných pomazánek bez stabilizátoru, s prebiotickou vlákninou, masných výrobkù se sníženým obsahem tuku, zvýšeným obsahem vlákniny, obohacených o prebiotika. Kemin Foods Nedostateèný pøíjem luteinu se dává do souvislosti s makulární degenerací spojenou s vìkem (AMD), která vede nevratnì ke slepotì u osob ve vìku nad 40 let. Výzkum ukazuje, že zásoby luteinu v oèích snižují tvorbu oèních zákalù a degeneraci sítnice. Lutein, který patøí mezi karotenoidy, se pøirozenì vyskytuje v øadì potravin (pøedevším v tmavé zelené listové zeleninì), které bìžnì konzumujeme. Stále více lidí si uvìdomuje, že lze zlepšit zrak prostøednictví zaèlenìní luteinu do jídelníèku. Pokud se toho nedosáhne pøirozenou stravou, lze použít antioxidaèní suplement Flora GLO Lutein. Vyrábí se patentovaným postupem, dodává se ve tøech formách: tekutý, ve formì kulièek a CWS-kulièek. GNT International GNT je jeden z pøedních výrobcù pøírodních barviv z ovoce, zeleniny, léèivých bylin a koøení. CNI CNI je pøední výrobce akáciové gumy (Fibregum) na svìtì. Fibregum je zdrojem rozpustné vlákniny. Klinické testy prokázaly, že v lidském trávicím traktu pùsobí pozitivnì na bifidobakterie. Nemá nežádoucí vedlejší úèinky jako FOS, které ve vyšších dávkách pùsobí projímavì, zpùsobují nadýmání, bolesti bøicha, nevolnosti. Omega Tech DHA Gold je žlutý až svìtle oranžový olej získaný z moøské mikroøasy Schizochytrium sp. Firma Omega Tech patentovala postup fermentace øas. Olej se z øas extrahuje a následnì rafinuje podobnými postupy jako u rostlinných olejù. DHA Gold je èistì rostlinný olej vhodný pro vegetariány, dále k obohacování výrobkù o DHA (n-3 mastnou kyselinu). 19

20 Nové výrobky Meneba Zamìøuje se na zpracování cereálií pro chlazené a zmrazené potraviny a aplikaci vlákniny. Cognis Nutrition & Health Uvádí se, že pøirozené zdroje vitaminu E jsou dvakrát úèinnìjší než syntetická forma. Stejnì jako u ostatních vitaminù je obtížné získat ze samotných potravin dostatek tohoto vitaminu, a proto se používají doplòky. Na základì výzkumu provádìného na univerzitì v Cambridge se ukázalo, že suplement pøírodního vitaminu E (Covitol, Covi-ox ) snižuje riziko srdeèního infarktu u kardiakù až o 75 %. Kromì vitaminu E dodává firma pøírodní b-karoten (Betatene ), lutein (Xangold ) a další antioxidanty (Pycnogenol, Lipoec ). Flachsmann Extrakt z plodù Schisandra chinensis je bohatým zdrojem lignanù (Standardizovaný Schisandra extract ). Nové nápoje na bázi extaktu jsou napø. Schisandra Drop a Schisandra Active. Výrobce dodává rùzné obmìny extraktu podle požadavkù odbìratelù. Roche Vitamins Špatné vidìní je jednou z prvních známek stárnutí. S pøibývajícím vìkem se zvyšuje degenerativní poškození oèí (katarakta, tj. ztráta jasného vidìní a makulární degenerace spojená s vìkem, AMD). Na základì epidemiologických studií se zdá, že osoby s vyšším pøíjmem luteinu, zeaxanthinu a vitaminu E jsou lépe chránìny pøed makulární degenerací než osoby s nízkým pøíjmem tìchto faktorù. Ochranný úèinek se pøisuzuje luteinu a zeaxanthinu. Zjistilo se, že se lutein dobøe absorbuje a ukládá v makule. Po 120 dnech suplementace došlo v oèích ke zvýšení obsahu pigmentu. CEBA V souèasné dobì musí øada spotøebitelù z dùvodu alergických reakcí vylouèit ze stravy kravské mléko a produkty obsahující mléko nebo sóju. Stále více spotøebitelù pøechází na vegetariánskou nebo veganovou stravu. Nìkteøí vyluèují z jídelníèku mléèné výrobky z náboženských dùvodù. Adavena otevírá nové možnosti pro tyto spotøebitele svými výrobky na bázi ovsa. Oves má vynikající složení bílkovin a vysokou výživovou hodnotu ve srovnání s ostatními cereáliemi, obsahuje velké množství vitaminu E a nenasycených mastných kyselin spoleènì s ostatními vitaminy a nutrièními faktory. Oves je dále bohatý na rozpustnou vlákninu, zvláštì β-glukan, který má schopnost snižovat hladinu cholesterolu. Ve výrobku Adavena zùstává β-glukan neporušený. Dodává se ve formì prášku nebo tekuté, podle pøání spotøebitelù se mùže asepticky balit a ošetøovat UHT. Údržnost je pak 12 mìsícù. Beijing Jian Li Pharmaceutical Factory D-xylóza zlepšuje složení mikroflóry v trávicím traktu a pùsobí tak na zvýšení imunity organismu. Xylóza se snadno zapracová- 20

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

B U D O U C N O S T M L Y N Á Ø Ù

B U D O U C N O S T M L Y N Á Ø Ù BUDOUCNOST MLYNÁØÙ Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t) Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago (Kè/t) termínované obchody v roce 2012

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODÌ CO NEVÍTE O VODÌ??? CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz FAKTA I ZAJÍMAVOSTI O VODÌ Jako je pro nás dùležité jídlo, stejnì tak jsou dùležité i nápoje. Lidské

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Zpráva. o èinnosti Vìdeckého výboru veterinárního v roce 2003

Zpráva. o èinnosti Vìdeckého výboru veterinárního v roce 2003 Zpráva o èinnosti Vìdeckého výboru veterinárního v roce 2003 Vìdecký výbor veterinární (dále jen Výbor) byl ustaven pøi Výzkumném ústavu veterinárního lékaøství v souladu s usnesením vlády è. 1320/2001

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 2 2003 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 11 Rizika z potravin 11 Zaøízení a technologie 13 Podniky a trhy 20 Nové výrobky 22 Legislativa 29 Akce 37 unkèní potraviny jako nový vìdní obor Rozšíøené znalosti

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Ústav chemie a analýzy potravin Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Literatura Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, Ossis, Tábor, 2009 Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, Ossis, Tábor, 2009 Ing.

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, které u alergických jedinců vyvolávají imunitní odezvu organismu. Tato obranná

Více