Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů"

Transkript

1 Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Obor: Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Magisterský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích navazující na program bakalářský- B Státnicové povinné předměty: Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích Teorie dopravy a logistika 2. Státnicové volitelné předměty: a. platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ na K613 o Management životního prostředí o Ekonomika a řízení dopravy o Ekonomika a řízení telekomunikací o Strategický marketing o Krizový management o Ekonomické a energetické aspekty dopravy b. platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ na K617 o Mezinárodní doprava o Provoz, technika a bezpečnost silniční dopravy o Provoz, technika a bezpečnost železniční dopravy o Základy řízení dopravních procesů o Ekonomika a řízení dopravy o Investice a investování o Finance a financování o Dopravní prostředky o Technologie dopravy Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích Garant: Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 1. Podnik jako systém a okolí podniku. 2. Majetková struktura podniku. 3. Finanční struktura podniku. 4. Náklady podnikové činnosti. Nákladové modely. 5. Kalkulace nákladů kalkulační vzorec. 6. Cenové strategie, tržby a zisk. 7. Cenová a nákladová pružnost. 8. Finanční management. 9. Význam malých a středních podniků. 10. Hodnocení a rizika podnikatelských záměrů. 11. Životní cyklus podniku. 12. Přehled jednotlivých typů daní a způsob výpočtu pro stanovení konečné ceny. 13. Podstata a role managementu. 14. Východiska a historický vývoj managementu.

2 15. Manažerské funkce. 16. Strategické a plánovací funkce, metody, přístupy. 17. Rozhodovací procesy. Kvantitativní metody v rozhodování. 18. Organizační výstavba podniku. 19. Vedení, motivace a komunikace. 20. Controlling a kvantitativní metody kontroly. Přednášky a cvičení z předmětů Ekonomika a management v dopravě a Management. Duchoň, B.: Ekonomika dopravy, ČVUT Praha, l999. Duchoň, B.: Ekonomika a management podniku, ČVUT Praha, l994. Duchoň, B.: Management malého podniku, ČVUT Praha, l995. Koontz, H., Weihrich,H.: Management, Wictoria Publishing, Praha l994. Jones, G.: Začínáme podnikat. Olenick: Cesta k zisku, Grada, Praha. Teorie dopravy a logistika Garant: Prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 1. Teorie dopravy jako vědní disciplína (význam TED, vztah k disciplínám operačnímu výzkumu. 2. Klasifikace úloh teorie dopravy (hlavní problémy teorie dopravy, distribuční, svozové a rozvozové úlohy, okružní jízdy, lokační úlohy, tipy lokačních úloh, dopravní sítě a jejich podsítě, kostra sítě, eulerovský tah, hamiltonovská kružnice, toky v sítích, ). 3. Distribuční problém (formulace problému, matematický model, metody řešení). 4. Přiřazovací problém (formulace problému, matematický model, metody řešení). 5. Lokační úlohy (klasifikace úloh, metody řešení, Hakimiho metoda řešení spojité lokace na úsecích dopravní sítě). 6. Dopravní obsluha území (okružní jízdy, formulace úlohy, metody řešení, metoda Clark-Wright). 7. Teorie dopravního proudu (charakteristiky a veličiny charakterizující dopravní proud,kinematika dopravního proudu, interakce dopravních proudů v uzlech sítě, řízení dopravních proudů). 8. Funkční efektivnost dopravy (charakteristiky funkční efektivnosti dopravy /v dopravní soustavě, na logistickém systému/, srovnatelnost nákladů na dané úrovni kvality, afinita zboží). 9. Pojem logistiky a její vývoj, koncepce logistiky, vědní základy logistiky. 10. Logistické komponenty a jejich vzájemné vztahy (logistické metody, logistické technologie, logistické vazby). 11. Postavení dopravy jako intenzifikačního faktoru na logistickém systému (logistické technologie, založené na optimalizační funkci dopravy). 12. Zásady technologií založených na intenzifikační funkci dopravy (JIT, integrované sklady, Hub and Spoke, Gateway). 13. Řízení zásob v centralizovaných skladech a logistických centrech, bod rozpojení a jeho umístění. 14. Integrované dopravní systémy - technologické a ekonomické základy. 15. Organizace mezinárodní, regionální a příměstské osobní dopravy - technologické, ekonomické a legislativní zásady. 16. Technologická a technická kapacita konkrétního dopravního systému, jeho ovlivnění vlastnictvím dopravní cesty.

3 17. Multimodální přeprava, její druhy a základy technologie, legislativní podmínky jejího provozování. Mocková,.D.: Základy teorie dopravy, Úlohy. Skripta ČVUT, Praha, 2007 Pastor,O.,Tuzar,A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, 2007 Svoboda, V., Volek, J., Mocková, D., Sekal, V.: Teorie dopravy II, Skripta ČVUT, Praha, Svoboda, V., Latýn, P: Logistika, Vydavatelství ČVUT, Praha, Svoboda, V.: Dopravní logistika, Vydavatelství ČVUT, Veselý, J., Vích, M., Senjuk, I., Svoboda, V.: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, I. díl 1988, II. díl 1989, NADAS, Praha. Hobza, M.: Technologie dopravy 1, Vydavatelství ČVUT, Praha, Management životního prostředí Garant: Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc., Ing. Květoslava Remtová, CSc. 1. Škodliviny z dopravy a jejich působení na životní prostředí. 2. Porovnání různých druhů dopravy a jejich působení na životní prostředí. 3. Formy preventivní strategie v ochraně životního prostředí a jejich aplikace v dopravě. 4. Environmentální manažerské systémy a jejich aplikace v dopravě. 5. Fyzikální projevy působení dopravy na životní prostředí. 6. Hodnocení životního cyklu a jeho aplikace na dopravní procesy. 7. Strategie snižování negativních vlivů na životní prostředí u zdroje a její aplikace v dopravě. 8. Výběr optimálního druhu dopravy z hlediska vlivů na životní prostředí. 9. Způsob ochrany životního prostředí před škodlivinami z dopravních procesů. 10. Pojem trvale udržitelný rozvoj a jeho aplikace v dopravě. Přednášky a cvičení.

4 Ekonomika a řízení dopravy Garant: Ing. Jaromír Kunst 1. Poptávková a nabídková funkce specifika v dopravě 2. Cíle dopravní politiky nástroje jejich dosažení, harmonizace podmínek na přepravním trhu 3. Podnikání v dopravě 4. Majetková a kapitálová výstavba v dopravním podniku, oceňování majetku podniku 5. Organizační výstavba podniku sdružování dopravních podniků 6. Kalkulace nákladů v dopravě 7. Ceny jejich regulace dopravní tarify 8. Daňová soustava ČR 9. Financování dopravy 10. Finanční analýza 11. Investice a měření efektivnosti 12. Pracovní síly v dopravě pracovně právní předpisy 13. Kvalita v dopravě 14. Uplatnění marketingu v dopravě Eisler, J: Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX Bohemia 1999 Duchoň, B.: Ekonomika dopravy, ČVUT 1999 Dopravní politika EU Dopravní politika ČR Zákon o živnostenském podnikání Obchodní zákoník Zákony o druzích doprav Synek: Manažerská ekonomika Král: Manažerské účetnictví Valach: Finanční řízení podniku Daňové zákony Přednášky z předmětu ekonomika a management dopravy Ekonomika a řízení telekomunikací Garant: Ing. Otakar Hölzl 1. Telekomunikace jako infrastrukturální odvětví 2. Státní politika v oblasti elektronických komunikacích 3. Legislativní rámec pro podnikání v sektoru elektronických komunikací 4. Regulační rámec ES pro sítě a služby elektronických komunikací 5. Trh telekomunikačních služeb

5 6. NRA Národní regulační agentura ČTÚ 7. Universální služba 8. Cenová regulace (cenová politika v elektronických komunikacích) 9. Kvalita jako vlastnost služeb v elektronických komunikacích 10. Kalkulace nákladů telekomunikačních služeb v podmínkách sdílených sítí 11. Normalizace, homologace a standardizace v telekomunikacích 12. Státní informační politika prioritní oblasti státní informační politiky 13. Ochrana osobních dat a soukromí při poskytování elektrokomunikačních služeb Materiály ministerstva dopravy a spojů: Hlavní zásady státní telekomunikační politiky Národní telekomunikační politika do r Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích Přednášky z předmětu Ekonomika a management telekomunikací Strategický marketing Garant: Ing. Karin Veselá 1. SOCIÁLNÍ ZÁKLADY MARKETINGU Podstata marketingu, Marketing jako metoda řízení, Podnikatelská filozofie, Cíle marketingového systému, Využití marketingu 2. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ÚLOHA MARKETINGU V PODNIKU Plánování Strategické plánování; Analýza stávajícího výrobního programu portfólio analýza; Úloha marketingu ve strategickém plánování; Marketingový řídící proces (analýza tržních příležitostí, výběr cílového trhu, tvorba marketingového mixu, určení marketingové strategie k dosažení podnikových cílů) 3. OKOLÍ PODNIKU Mikrookolí (podnik, dodavatelé, zprostředkovatelé, spotřebitelé, konkurence, veřejnost); Makrookolí (demografické okolí, hospodářské okolí, přírodní okolí, technologické okolí, politicko právní okolí, kulturní okolí 4. MARKETINGOVÝ VÝZKUM A INFORMAČNÍ SYSTÉM Marketingový informační systém MIS; Zdroje informací (evidence podniku, marketingové zpravodajství, marketingový výzkum); Analýza informací; Typy marketingových výzkumů 5. TRH SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ Model chování spotřebitele; Osobní vlastnosti, které působí na chování spotřebitelů (kulturní faktory, sociální faktory, osobní faktory, psychologické faktory) 6. SEGMENTACE TRHU Segmentace trhu; Tržní zacílení; Pozice na trhu tržní umístění

6 Přednášky Krizový management Garant: Doc. Ing. Radovan Soušek, PhD. 1. Mimořádné události a krizové situace; opatření preventivní, represivní a renovační. 2. Krizový management v České republice. 3. Hospodářská opatření pro krizové stavy. 4. Krizové plánování, krizový plán. 5. Havarijní plánování, havarijní plán. 6. Použití státních hmotných rezerv v dopravě. 7. Použití AČR a IZS. 8. Povodňový plán dopravní organizace. 9. Evakuace, dopravní zabezpečení evakuace. 10. Nebezpečné věci, vyhodnocování úniků nebezpečných věcí. 11. Plán zimní údržby pozemních komunikací. 12. Mimořádné události v drážní dopravě. 13. Technická ochrana a obnova železnic/silnic. 14. Materiální prostředky a technické prostředky pro řešení mimořádných událostí. 15. Redukce dopravní obslužnosti, přepravní plán. Soušek a kol.: Krizový management a doprava, IJP 2005 Soušek, Kopčák.: Krizové řízení v železniční dopravě, IJP 2004 Pavlíček a kol.: Krizové stavy v dopravě, ČVUT Praha 2001 Ekonomicko-energetické aspekty dopravy Garant: Ing. Jaroslav Opava, CSc. 1. Energetické zdroje obecně fyzikální podstata, třídění, dostupnost a využití v dopravních prostředcích. 2. Základní principy a specifika použití fosilních prvotních energetických zdrojů v dopravních systémech, třídění, hodnocení.. 3. Základy elektroenergetiky výroba elektrické formy energie, její přenos, přeměny a specifika pro použití v dopravních systémech. 4. Netradiční paliva pro modifikované spalovací motory, třídění, podmínky použití v dopravě.

7 5. Netradiční zdroje elektrické energie, možnosti a podmínky jejich aplikace v dopravě. 6. Akumulační zdroje elektrické energie elektrochemické akumulátory, superkapacitory, gyroelektrické systémy, supravodivé elektromagnetické systémy. 7. Hybridní zdrojové soustavy, jejich význam, třídění a použití. 8. Soustavy trakčního pohonu, přenosové systémy, fyzikální principy, třídění a vlastnosti. 9. Trakční a energetické charakteristiky hnacích vozidel, hodnocení z hledisek provozně-technických a provozně-ekonomických. 10. Základy trakční dynamiky matematický model pohybu vozidla, hnací a odporové síly, teorie adheze. 11. Výpočetní metody pro stanovení energetické náročnosti dopravy metoda složková a simulační. 12. Energetické ztráty a účinnosti při konání trakční práce, Sankeyův diagram energetické bilance. 13. Zásady objektivního porovnávání energetické náročnosti jednotlivých druhů dopravy, vztah trakční a dopravní práce. 14. Energetické aspekty tvorby jízdního řádu, využití výpočetní techniky pro energetickou optimalizaci. 15. Fáze jízdního cyklu a jeho energetické konsekvence, energetické aspekty brzdění. 16. Elektrické dráhy základní principy, třídění, provozní a energetické aspekty, kritérium ekonomické efektivnosti elektrizace. Vlk, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství František Vlk, Brno 2003, ISBN Kameš, J.: Alternativní pohony automobilů. Nakladatelství BEN Technická literatura, Praha Jansa, F.: Trakční mechanika a energetika kolejové dopravy. Dopravní nakladatelství, Praha Opava, J.: Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci. Čtvrtá vědecká konference, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2006, ISBN Opava, J.: Konsekvence jízdního řádu a trakční energetické spotřeby. VIII. Konference, Optimalizace energetické náročnosti železniční dopravy, Ústí nad Labem Opava, J.: Energetické a ekologické aspekty místních drah a požadavky na vozidlový park. Celostátní seminář Možnosti kolejové dopravy v regionu, České Budějovice Opava, J.: Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci. 4. mezinárodní vědecká konference Výzvy v dopravě a komunikacích, Pardubice Mezinárodní doprava Garant: Doc. Ing. Vladimír Uhříček, CSc.

8 1. Mezinárodní organizace upravující podmínky pro mezinárodní dopravu železniční, silniční, vodní, leteckou, námořní a kombinovanou, jejich působnost a náplň jejich činnosti. 2. Mezinárodní mnohostranné a dvoustranné smlouvy,dohody a doporučení a jejich vztah k vnitrostátním předpisům. 3. Odpovědnost za škody, pojištění a celní podmínky v mezinárodní dopravě. 4. Dodací doložky INCOTERMS Základní podmínky mezinárodní osobní a nákladní železniční dopravy, hlavní mezinárodní smlouvy a organizace. 6. Podmínky mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy, organizace a hlavní mezinárodní úmluvy a dohody. 7. Mezinárodní dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a zkazitelných potravin. 8. Podmínky mezinárodní letecké dopravy, mezinárodní smlouvy a přepravní smlouvy. 9. Podmínky provozování mezinárodní vodní dopravy a přístup na vodní cesty. 10. Podmínky námořní dopravy a zajišťování lodního prostoru. Černohlávková a kol.: Operace v zahraničním obchodě, skripta VŠE, Praha, Československá obchodní a průmyslová komora, Praha, INCOTERMS Náklady na infrastrukturu, NADATUR, Praha, Železniční doprava, NADATUR, Praha, Hejduk, Kyncl: Mezinárodní vztahy v silniční dopravě, NADAS, Praha, Kyncl, Kynclová: Dvoustranné dohody v mezinárodní silniční dopravě a její regulace, M-Konzult, Praha, Roubal: Přepravní smlouva v mezinárodní silniční dopravě a pojištění odpovědnosti, M-Konzult, Praha, Uhříček, Opletal, Fuchsová: Technologie přepravy zkazitelných potravin, NADAS, Praha, Uhříček, Opletal, Severa: Technologie přepravy nebezpečných nákladů, NADAS, Praha, Předpisy pro přepravu zkazitelných potravin, ČESMAD, Praha, Cúth: Medzinárodné rieky, SAV, Bratislava, Nakládací a přepravní podmínky ČSPL, a.s., Děčín, Provoz, technika a bezpečnost silniční dopravy Garant: Doc. Ing. Vladimír Uhříček, CSc. 1. Podmínky pro provozování vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy pro vlastí a cizí potřeby (druhy dopravy, koncese, licence, eurolicence).

9 2. Prokázání odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy (zkoušky, náplň, forma, zkušební místo). 3. Hlavní mezinárodní organizace zabývající se silniční dopravou (vládní, nevládní, činnost). 4. Zvláštní druhy přeprav, jejich charakteristika a dopravní technologie (vnitrostátní a mezinárodní). 5. Provozní podmínky a provozně technické požadavky na silniční vozidla. 6. Přepravní podmínky a přepravně technické požadavky na silniční vozidla. 7. Hlavní fyzikální a chemické charakteristiky přepravovaných nákladů. 8. Přepravní prostředky, manipulační jednotky, expediční množství a jejich vliv na volbu mechanizačních prostředků a silničního vozidla. 9. Skladiště, překladiště, jejich účel, druhy a hlavní typy. 10. Přepravní relace, v nichž je kombinovaná doprava dopravně technologicky nutná, výhodná nebo efektivní. 11. Stabilní a mobilní technická základny silniční dopravy. 12. Mezinárodní členění silničních nákladních vozidel a autobusů a jejich písemné a číselné označení. 13. Povinnosti držitele silničního vozidla udržovat je ve správném technickém stavu, včetně tachografů (termíny prohlídek, kontrol, kalibrace). 14. Doporučené výšky ložného prostoru vyplývající z dopravní technologie. 15. Odlišnosti autobusů M 2 a M 3 jednotlivých tříd I, II a III (pro městskou, příměstskou linkovou a dálkovou dopravu). 16. Koncepce podvozků a nástaveb silničních nákladních vozidel a jaké podmínky je ovlivňují. 17. Bezpečnost silniční dopravy (silničního provozu, práce a přepravovaného nákladu). 18. Postup volby optimálního silničního vozidla pro danou přepravní relaci charakterizovanou provozními a přepravními podmínkami a vhodnou dopravní technologií. Systém zvyšování způsobilosti provozovatele silniční motorové dopravy, svazek první, svazek druhý, vydavatel: Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera, Nadace Jana Pernera, Hybernská 5, Praha 2. Novák R.: Mezinárodní kamionová doprava, ASPI, Sbírka zákonů České republiky (příp. ČSR): č. 1/2002 Sb. č. 175/2002 Sb. č. 13/1997 Sb. č. 56/2001 Sb. č. 361/2000 Sb. č. 411/2005 Sb. č. 185/2001 Sb. č. 341/2002 Sb. č. 302/2001 Sb. č. 71/1999 Sb. č. 11/1975 Sb. č. 144/1982 Sb.

10 č. 61/1982 Sb. č. 54/1998 Sb. č. 92/2000 Sb. č. 64/1987 Sb. č. 108/1976 Sb. č. 80/1994 Sb. Sbírka mezinárodních smluv Česká republika: č. 20/2000 Sb.m.s. č. 64/2004 Sb.m.s. č. 33/2005 Sb.m.s. Provoz, technika a bezpečnost železniční dopravy Garant předmětu: Ing. Karel Baudyš, Ph.D., Ing. Vít Janoš, Ph.D. 1. Stanovení potřebného počtu vozidel na lince v taktovém grafikonu 2. Situace na trhu železniční nákladní dopravy 3. Základní způsoby organizace železniční nákladní dopravy 4. Typy provozních intervalů 5. Okrajové podmínky ideálního integrálního taktového grafikonu založeného na systému taktových uzlů 6. Základní a odvozené taktové skupiny používané při sestavě taktového grafikonu 7. Základní dispoziční opatření v rámci operativního řízení železničního provozu 8. Optimalizační kritéria a metody sledované v rámci realizace dispozičních opatření 9. Strategie volby periody taktu 10. Organizace řízení provozu základní struktura řízení 11. Typy konfliktů v železniční dopravě 12. Pojem Nonius efekt 13. Princip, zaměření a cíle simulace železničního provozu 14. Optimalizační kritéria používaná při sestavě plánu linek a systematického GVD Literatura 1. Vonka, J., Molková, T., Široký, J.: Technologie a řízení dopravy II. GVD, skriptum DFJP Univerzity Pardubice, Hansen, I. A., Pachl J.: Railway Timetable and Traffic Analysis, Modelling, Simulation, Eurailpress, 2008

11 Základy řízení technologických procesů dopravy Garant: Ing. Edvard Březina, CSc. 1. Specifika dopravy a přepravy a jejich vliv na řízení technologických procesů. 2. Technologické procesy dopravy a přepravy, dopravní proces, přepravní proces. 3. Funkce řízení, fáze řízení a jejich vzájemné vazby v procesu dopravy. 4. Organizační struktury v řízení dopravy a přepravy. 5. Projektování systémů řízení technologických procesů dopravy. 6. Řízení technologických procesů v odchylkách. 7. Rozhodování za určitosti, rizika a neurčitosti. 8. Metody exaktní. 9. Heuristické metody. 10. Řízení lidí a motivace. Svoboda, Pastor: Základy řízení technologických procesů dopravy, vydavatelství ČVUT Veselý, Vích, Svoboda, Senjuk: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, 1. díl, NADAS Veselý, Vích, Svoboda, Senjuk: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, 2. díl, NADAS Investice a investování Garant: Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 1. Projekt jako postup realizace úmyslu investovat. Profesionální zájmy účastníků projektové činnosti. Principy projektového managementu. 2. Studie proveditelnosti, její obsah a forma. Problematika stanovení investičních a provozních nákladů. Financování projektu, výběr partnerů. 3. Výběr optimální varianty projektu, kritéria a jejich naplnění, kriteriální podmínky. Principy finanční analýzy projektu. Vliv podmínek úvěrování, vlastní prostředky, dotace na výběr realizované varianty. 4. Lhůta výstavby a její analýza. Časové propočty sítě, možnosti čerpání časových rezerv. Lhůta výstavby při omezenosti zdrojů, minimalizace nákladů na výstavbu. 5. Příprava a realizace projektu. Volba typu společnosti, společníci, akcionáři. Stavební zákon, Obchodní zákon a další základní legislativa. Organizace obchodní veřejné soutěže, výběr partnerů, dodavatelů a odběratelů.

12 V.Dolanský, V.Měkota, V.Němec: Projektový management: GRADA. J.Doležal, J.Mraček, O.Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha a.s. Obchodní zákoník - komentář, SEVT Praha J.Dědič, J. Barták: Zákon o investičních společnostech a investičních fondech komentář, SEVT Praha. Finance a financování Garant: Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. l. Banky a bankovní produkty, vztah banka - klient - banka, centrální banka a její úloha v bankovním systému. Problém bezpečnosti banky, snížení rizik bankovní činnosti. Úvěry, úvěrová politika, klasifikace úvěrů, oprávky. 2. Vztahy mezi bankami, bezhotovostní platební styk, mezinárodní bankovnictví, korespondenční banka, globální bankovnictví. 3. Financování dlouhodobých a krátkodobých potřeb podniků. Směnky, šeky, leasing, akcie, obligace a další finanční instrumenty. 4. Finanční a kapitálové trhy, smysl diskontní sazby, úroková, daňová a dotační politika a jejich význam. Vytváření kapitálových trhů a jejich smysl. 5. Cenné papíry a jejich deriváty, příprava tranší, primární a sekundární trhy, obchodování CP a jejich deriváty. Burzy a jejich význam v globálních finančních a ekonomických systémech. P.S.Rose: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing. David Blake: Analýza finančních trhů, GRADA. D.M.Weiss: Kniha o cenných papírech, Victoria Publishing. J.Dědič, J.Pauly: Cenné papíry, PROSPEKTUM. L.Rieger: Burzovní lexikon, Victoria Publishing. P.Musílek: Finanční trhy - I. a II. díl, skriptum VŠE. J.Jílek: Finanční trhy, GRADA. B.J.Winger, N.Mohan: Principles of Financial Management, Maxwell Macmillan International Publishing Group, N.Y. Dopravní prostředky Garant: Doc.Ing. Rudolf Pohl, Csc. 1. Technická normalizace, normy a EU.

13 2. Dopravní prostředek jako objekt v systému dopravy. 3. Princip činnosti pístových spalovacích motorů a jejich indikátorový diagram (zážehové a vznětové motory dvou a čtyřdobé). 4. Železniční vozidla, rozdělení, konstrukční směry. 5. Hlavová kolejnice, dvojkolí a jeho uložení, pohon a otázky adheze. 6. Železniční kolejová vozidla hnací a tažená. 7. Pojezd a podvozek železničních hnacích vozidel, charakteristiky hnacího železničního vozidla. 8. Žlábková kolej pro tramvaj, základní jízdní charakteristiky. 9. Silniční vozidla, rozdělení, konstrukční směry. 10. Hnací ústrojí silničních vozidel, geometrie kol a řízení silničních vozidel. 11. Zabezpečovací systémy stability automobilu ABS, ASR, ESP, ATTS). 12. Alternativní pohony silničních vozidel. l3. Loď a její charakteristiky. l4. Říční a námořní plavidla, plavební síť a rozdělení plavidel. l5. Posuzování stability lodí. l6. Lodě pro přepravu aut a kontejnerů. l7. Hlavní části letadel a jejich dělení. l8. Křídlo, polára a prostředky pro řízení letu a zvýšení vztlaku. l9. Pohon letadel, schéma činnosti proudového motoru. 20. Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, paletizace a kontejnerace, intermodální a multimodální přeprava. 2l. Mechanismus nárazu vozidla na pevnou barieru, čelní náraz dvou vozidel. 22. Biomechanika poranění. 23. Poranění hlavy, krční páteře, hrudníku, končetin, kloubů, svalů a šlach, mechanismus poranění, kriteria poranění. 24. Figuríny pro zkoušky nárazu vozidel. 25. Matematické modelování. 26. Airbag, vyvíječe plynů pro airbag, čelní a boční airbag. 27. Pasivní bezpečnost motocyklů a nákladních automobilů, strukturální vlastnosti karoserie osobního automobilu. TECHNOLOGIE DOPRAVY Garant: Ing. Vít Janoš, Ph.D. 1. Základní charakteristika dopravního plánování, hlavní etapy plánování veřejné osobní dopravy 2. Princip gravitačního modelu, předmět vymezení konfidenční elipsy, rozdíly v průzkumu na bázi RP- a SP- dat. 3. Základní charakteristiky přepravní kapacity linky, přizpůsobení přepravní nabídky pravidelným výkyvům v poptávce během dne 4. Nejvýznamnější atributy rozhodující při volbě dopravního prostředku, pojem Modal-Split, vliv dopravního plánování na Modal-Split 5. Sestava grafikonu vlakové dopravy, jízdních řádů, oběhů vozidel, turnusů provozního personálu, rozdíly mezi klasickým, intervalovým a taktovým jízdním řádem 6. Technologie nákladní dopravy - průzkum přepravních potřeb, volba a příprava vhodné technologie, nabídka služeb, plánování, řízení a provozní i ekonomické hodnocení. 7. Základní charakteristiky systému zpoplatnění používání pozemních komunikací 8. Složky nákladů v silniční nákladní dopravě, jejich rozdělení na fixní a variabilní ve vztahu k přepravnímu výkonu

14 9. Základní strategie využívající nízkonákladové aerolinie pro snížení nákladů, pojem slotu v oblasti řízení letecké dopravy, oblasti se složitým přidělováním slotů 10. Druhy smluvního zajištění (charteru) v letecké nákladní dopravě. 11. Multimodální přepravní systémy, jejich členění, používané technologie, přepravní jednotky pro kombinovanou dopravu podle způsobu překládky 12. Hlavní odlišnost konosamentu oproti jiným dokladům o přepravě. Oblasti využití konosamentu, rozdíl mezi voyage a time charterem v lodní dopravě, příklady dalšího dělení těchto charterů. 13. Organizace osobní veřejné dopravy doprava komerční / doprava provozovaná na základě smlouvy o veřejné službě (rozdíly); přímé zadání / výběr dopravce ve výběrovém řízení (výhody/nevýhody) 1. Mojžíš, V., Molková, T.: Technologie a řízení dopravy 2. díl, Univerzita Pardubice Pastor, O., Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, Novák, J.: Kombinovaná přeprava. Institut Jana Pernera, o.p.s., Pardubice, Svoboda, Pastor: Základy řízení technologických procesů dopravy, vydavatelství ČVUT 2005

15

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Příloha k bodu 4 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více