Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů"

Transkript

1 Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Obor: Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Magisterský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích navazující na program bakalářský- B Státnicové povinné předměty: Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích Teorie dopravy a logistika 2. Státnicové volitelné předměty: a. platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ na K613 o Management životního prostředí o Ekonomika a řízení dopravy o Ekonomika a řízení telekomunikací o Strategický marketing o Krizový management o Ekonomické a energetické aspekty dopravy b. platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ na K617 o Mezinárodní doprava o Provoz, technika a bezpečnost silniční dopravy o Provoz, technika a bezpečnost železniční dopravy o Základy řízení dopravních procesů o Ekonomika a řízení dopravy o Investice a investování o Finance a financování o Dopravní prostředky o Technologie dopravy Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích Garant: Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 1. Podnik jako systém a okolí podniku. 2. Majetková struktura podniku. 3. Finanční struktura podniku. 4. Náklady podnikové činnosti. Nákladové modely. 5. Kalkulace nákladů kalkulační vzorec. 6. Cenové strategie, tržby a zisk. 7. Cenová a nákladová pružnost. 8. Finanční management. 9. Význam malých a středních podniků. 10. Hodnocení a rizika podnikatelských záměrů. 11. Životní cyklus podniku. 12. Přehled jednotlivých typů daní a způsob výpočtu pro stanovení konečné ceny. 13. Podstata a role managementu. 14. Východiska a historický vývoj managementu.

2 15. Manažerské funkce. 16. Strategické a plánovací funkce, metody, přístupy. 17. Rozhodovací procesy. Kvantitativní metody v rozhodování. 18. Organizační výstavba podniku. 19. Vedení, motivace a komunikace. 20. Controlling a kvantitativní metody kontroly. Přednášky a cvičení z předmětů Ekonomika a management v dopravě a Management. Duchoň, B.: Ekonomika dopravy, ČVUT Praha, l999. Duchoň, B.: Ekonomika a management podniku, ČVUT Praha, l994. Duchoň, B.: Management malého podniku, ČVUT Praha, l995. Koontz, H., Weihrich,H.: Management, Wictoria Publishing, Praha l994. Jones, G.: Začínáme podnikat. Olenick: Cesta k zisku, Grada, Praha. Teorie dopravy a logistika Garant: Prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 1. Teorie dopravy jako vědní disciplína (význam TED, vztah k disciplínám operačnímu výzkumu. 2. Klasifikace úloh teorie dopravy (hlavní problémy teorie dopravy, distribuční, svozové a rozvozové úlohy, okružní jízdy, lokační úlohy, tipy lokačních úloh, dopravní sítě a jejich podsítě, kostra sítě, eulerovský tah, hamiltonovská kružnice, toky v sítích, ). 3. Distribuční problém (formulace problému, matematický model, metody řešení). 4. Přiřazovací problém (formulace problému, matematický model, metody řešení). 5. Lokační úlohy (klasifikace úloh, metody řešení, Hakimiho metoda řešení spojité lokace na úsecích dopravní sítě). 6. Dopravní obsluha území (okružní jízdy, formulace úlohy, metody řešení, metoda Clark-Wright). 7. Teorie dopravního proudu (charakteristiky a veličiny charakterizující dopravní proud,kinematika dopravního proudu, interakce dopravních proudů v uzlech sítě, řízení dopravních proudů). 8. Funkční efektivnost dopravy (charakteristiky funkční efektivnosti dopravy /v dopravní soustavě, na logistickém systému/, srovnatelnost nákladů na dané úrovni kvality, afinita zboží). 9. Pojem logistiky a její vývoj, koncepce logistiky, vědní základy logistiky. 10. Logistické komponenty a jejich vzájemné vztahy (logistické metody, logistické technologie, logistické vazby). 11. Postavení dopravy jako intenzifikačního faktoru na logistickém systému (logistické technologie, založené na optimalizační funkci dopravy). 12. Zásady technologií založených na intenzifikační funkci dopravy (JIT, integrované sklady, Hub and Spoke, Gateway). 13. Řízení zásob v centralizovaných skladech a logistických centrech, bod rozpojení a jeho umístění. 14. Integrované dopravní systémy - technologické a ekonomické základy. 15. Organizace mezinárodní, regionální a příměstské osobní dopravy - technologické, ekonomické a legislativní zásady. 16. Technologická a technická kapacita konkrétního dopravního systému, jeho ovlivnění vlastnictvím dopravní cesty.

3 17. Multimodální přeprava, její druhy a základy technologie, legislativní podmínky jejího provozování. Mocková,.D.: Základy teorie dopravy, Úlohy. Skripta ČVUT, Praha, 2007 Pastor,O.,Tuzar,A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, 2007 Svoboda, V., Volek, J., Mocková, D., Sekal, V.: Teorie dopravy II, Skripta ČVUT, Praha, Svoboda, V., Latýn, P: Logistika, Vydavatelství ČVUT, Praha, Svoboda, V.: Dopravní logistika, Vydavatelství ČVUT, Veselý, J., Vích, M., Senjuk, I., Svoboda, V.: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, I. díl 1988, II. díl 1989, NADAS, Praha. Hobza, M.: Technologie dopravy 1, Vydavatelství ČVUT, Praha, Management životního prostředí Garant: Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc., Ing. Květoslava Remtová, CSc. 1. Škodliviny z dopravy a jejich působení na životní prostředí. 2. Porovnání různých druhů dopravy a jejich působení na životní prostředí. 3. Formy preventivní strategie v ochraně životního prostředí a jejich aplikace v dopravě. 4. Environmentální manažerské systémy a jejich aplikace v dopravě. 5. Fyzikální projevy působení dopravy na životní prostředí. 6. Hodnocení životního cyklu a jeho aplikace na dopravní procesy. 7. Strategie snižování negativních vlivů na životní prostředí u zdroje a její aplikace v dopravě. 8. Výběr optimálního druhu dopravy z hlediska vlivů na životní prostředí. 9. Způsob ochrany životního prostředí před škodlivinami z dopravních procesů. 10. Pojem trvale udržitelný rozvoj a jeho aplikace v dopravě. Přednášky a cvičení.

4 Ekonomika a řízení dopravy Garant: Ing. Jaromír Kunst 1. Poptávková a nabídková funkce specifika v dopravě 2. Cíle dopravní politiky nástroje jejich dosažení, harmonizace podmínek na přepravním trhu 3. Podnikání v dopravě 4. Majetková a kapitálová výstavba v dopravním podniku, oceňování majetku podniku 5. Organizační výstavba podniku sdružování dopravních podniků 6. Kalkulace nákladů v dopravě 7. Ceny jejich regulace dopravní tarify 8. Daňová soustava ČR 9. Financování dopravy 10. Finanční analýza 11. Investice a měření efektivnosti 12. Pracovní síly v dopravě pracovně právní předpisy 13. Kvalita v dopravě 14. Uplatnění marketingu v dopravě Eisler, J: Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX Bohemia 1999 Duchoň, B.: Ekonomika dopravy, ČVUT 1999 Dopravní politika EU Dopravní politika ČR Zákon o živnostenském podnikání Obchodní zákoník Zákony o druzích doprav Synek: Manažerská ekonomika Král: Manažerské účetnictví Valach: Finanční řízení podniku Daňové zákony Přednášky z předmětu ekonomika a management dopravy Ekonomika a řízení telekomunikací Garant: Ing. Otakar Hölzl 1. Telekomunikace jako infrastrukturální odvětví 2. Státní politika v oblasti elektronických komunikacích 3. Legislativní rámec pro podnikání v sektoru elektronických komunikací 4. Regulační rámec ES pro sítě a služby elektronických komunikací 5. Trh telekomunikačních služeb

5 6. NRA Národní regulační agentura ČTÚ 7. Universální služba 8. Cenová regulace (cenová politika v elektronických komunikacích) 9. Kvalita jako vlastnost služeb v elektronických komunikacích 10. Kalkulace nákladů telekomunikačních služeb v podmínkách sdílených sítí 11. Normalizace, homologace a standardizace v telekomunikacích 12. Státní informační politika prioritní oblasti státní informační politiky 13. Ochrana osobních dat a soukromí při poskytování elektrokomunikačních služeb Materiály ministerstva dopravy a spojů: Hlavní zásady státní telekomunikační politiky Národní telekomunikační politika do r Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích Přednášky z předmětu Ekonomika a management telekomunikací Strategický marketing Garant: Ing. Karin Veselá 1. SOCIÁLNÍ ZÁKLADY MARKETINGU Podstata marketingu, Marketing jako metoda řízení, Podnikatelská filozofie, Cíle marketingového systému, Využití marketingu 2. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ÚLOHA MARKETINGU V PODNIKU Plánování Strategické plánování; Analýza stávajícího výrobního programu portfólio analýza; Úloha marketingu ve strategickém plánování; Marketingový řídící proces (analýza tržních příležitostí, výběr cílového trhu, tvorba marketingového mixu, určení marketingové strategie k dosažení podnikových cílů) 3. OKOLÍ PODNIKU Mikrookolí (podnik, dodavatelé, zprostředkovatelé, spotřebitelé, konkurence, veřejnost); Makrookolí (demografické okolí, hospodářské okolí, přírodní okolí, technologické okolí, politicko právní okolí, kulturní okolí 4. MARKETINGOVÝ VÝZKUM A INFORMAČNÍ SYSTÉM Marketingový informační systém MIS; Zdroje informací (evidence podniku, marketingové zpravodajství, marketingový výzkum); Analýza informací; Typy marketingových výzkumů 5. TRH SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ Model chování spotřebitele; Osobní vlastnosti, které působí na chování spotřebitelů (kulturní faktory, sociální faktory, osobní faktory, psychologické faktory) 6. SEGMENTACE TRHU Segmentace trhu; Tržní zacílení; Pozice na trhu tržní umístění

6 Přednášky Krizový management Garant: Doc. Ing. Radovan Soušek, PhD. 1. Mimořádné události a krizové situace; opatření preventivní, represivní a renovační. 2. Krizový management v České republice. 3. Hospodářská opatření pro krizové stavy. 4. Krizové plánování, krizový plán. 5. Havarijní plánování, havarijní plán. 6. Použití státních hmotných rezerv v dopravě. 7. Použití AČR a IZS. 8. Povodňový plán dopravní organizace. 9. Evakuace, dopravní zabezpečení evakuace. 10. Nebezpečné věci, vyhodnocování úniků nebezpečných věcí. 11. Plán zimní údržby pozemních komunikací. 12. Mimořádné události v drážní dopravě. 13. Technická ochrana a obnova železnic/silnic. 14. Materiální prostředky a technické prostředky pro řešení mimořádných událostí. 15. Redukce dopravní obslužnosti, přepravní plán. Soušek a kol.: Krizový management a doprava, IJP 2005 Soušek, Kopčák.: Krizové řízení v železniční dopravě, IJP 2004 Pavlíček a kol.: Krizové stavy v dopravě, ČVUT Praha 2001 Ekonomicko-energetické aspekty dopravy Garant: Ing. Jaroslav Opava, CSc. 1. Energetické zdroje obecně fyzikální podstata, třídění, dostupnost a využití v dopravních prostředcích. 2. Základní principy a specifika použití fosilních prvotních energetických zdrojů v dopravních systémech, třídění, hodnocení.. 3. Základy elektroenergetiky výroba elektrické formy energie, její přenos, přeměny a specifika pro použití v dopravních systémech. 4. Netradiční paliva pro modifikované spalovací motory, třídění, podmínky použití v dopravě.

7 5. Netradiční zdroje elektrické energie, možnosti a podmínky jejich aplikace v dopravě. 6. Akumulační zdroje elektrické energie elektrochemické akumulátory, superkapacitory, gyroelektrické systémy, supravodivé elektromagnetické systémy. 7. Hybridní zdrojové soustavy, jejich význam, třídění a použití. 8. Soustavy trakčního pohonu, přenosové systémy, fyzikální principy, třídění a vlastnosti. 9. Trakční a energetické charakteristiky hnacích vozidel, hodnocení z hledisek provozně-technických a provozně-ekonomických. 10. Základy trakční dynamiky matematický model pohybu vozidla, hnací a odporové síly, teorie adheze. 11. Výpočetní metody pro stanovení energetické náročnosti dopravy metoda složková a simulační. 12. Energetické ztráty a účinnosti při konání trakční práce, Sankeyův diagram energetické bilance. 13. Zásady objektivního porovnávání energetické náročnosti jednotlivých druhů dopravy, vztah trakční a dopravní práce. 14. Energetické aspekty tvorby jízdního řádu, využití výpočetní techniky pro energetickou optimalizaci. 15. Fáze jízdního cyklu a jeho energetické konsekvence, energetické aspekty brzdění. 16. Elektrické dráhy základní principy, třídění, provozní a energetické aspekty, kritérium ekonomické efektivnosti elektrizace. Vlk, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství František Vlk, Brno 2003, ISBN Kameš, J.: Alternativní pohony automobilů. Nakladatelství BEN Technická literatura, Praha Jansa, F.: Trakční mechanika a energetika kolejové dopravy. Dopravní nakladatelství, Praha Opava, J.: Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci. Čtvrtá vědecká konference, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2006, ISBN Opava, J.: Konsekvence jízdního řádu a trakční energetické spotřeby. VIII. Konference, Optimalizace energetické náročnosti železniční dopravy, Ústí nad Labem Opava, J.: Energetické a ekologické aspekty místních drah a požadavky na vozidlový park. Celostátní seminář Možnosti kolejové dopravy v regionu, České Budějovice Opava, J.: Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci. 4. mezinárodní vědecká konference Výzvy v dopravě a komunikacích, Pardubice Mezinárodní doprava Garant: Doc. Ing. Vladimír Uhříček, CSc.

8 1. Mezinárodní organizace upravující podmínky pro mezinárodní dopravu železniční, silniční, vodní, leteckou, námořní a kombinovanou, jejich působnost a náplň jejich činnosti. 2. Mezinárodní mnohostranné a dvoustranné smlouvy,dohody a doporučení a jejich vztah k vnitrostátním předpisům. 3. Odpovědnost za škody, pojištění a celní podmínky v mezinárodní dopravě. 4. Dodací doložky INCOTERMS Základní podmínky mezinárodní osobní a nákladní železniční dopravy, hlavní mezinárodní smlouvy a organizace. 6. Podmínky mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy, organizace a hlavní mezinárodní úmluvy a dohody. 7. Mezinárodní dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a zkazitelných potravin. 8. Podmínky mezinárodní letecké dopravy, mezinárodní smlouvy a přepravní smlouvy. 9. Podmínky provozování mezinárodní vodní dopravy a přístup na vodní cesty. 10. Podmínky námořní dopravy a zajišťování lodního prostoru. Černohlávková a kol.: Operace v zahraničním obchodě, skripta VŠE, Praha, Československá obchodní a průmyslová komora, Praha, INCOTERMS Náklady na infrastrukturu, NADATUR, Praha, Železniční doprava, NADATUR, Praha, Hejduk, Kyncl: Mezinárodní vztahy v silniční dopravě, NADAS, Praha, Kyncl, Kynclová: Dvoustranné dohody v mezinárodní silniční dopravě a její regulace, M-Konzult, Praha, Roubal: Přepravní smlouva v mezinárodní silniční dopravě a pojištění odpovědnosti, M-Konzult, Praha, Uhříček, Opletal, Fuchsová: Technologie přepravy zkazitelných potravin, NADAS, Praha, Uhříček, Opletal, Severa: Technologie přepravy nebezpečných nákladů, NADAS, Praha, Předpisy pro přepravu zkazitelných potravin, ČESMAD, Praha, Cúth: Medzinárodné rieky, SAV, Bratislava, Nakládací a přepravní podmínky ČSPL, a.s., Děčín, Provoz, technika a bezpečnost silniční dopravy Garant: Doc. Ing. Vladimír Uhříček, CSc. 1. Podmínky pro provozování vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy pro vlastí a cizí potřeby (druhy dopravy, koncese, licence, eurolicence).

9 2. Prokázání odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy (zkoušky, náplň, forma, zkušební místo). 3. Hlavní mezinárodní organizace zabývající se silniční dopravou (vládní, nevládní, činnost). 4. Zvláštní druhy přeprav, jejich charakteristika a dopravní technologie (vnitrostátní a mezinárodní). 5. Provozní podmínky a provozně technické požadavky na silniční vozidla. 6. Přepravní podmínky a přepravně technické požadavky na silniční vozidla. 7. Hlavní fyzikální a chemické charakteristiky přepravovaných nákladů. 8. Přepravní prostředky, manipulační jednotky, expediční množství a jejich vliv na volbu mechanizačních prostředků a silničního vozidla. 9. Skladiště, překladiště, jejich účel, druhy a hlavní typy. 10. Přepravní relace, v nichž je kombinovaná doprava dopravně technologicky nutná, výhodná nebo efektivní. 11. Stabilní a mobilní technická základny silniční dopravy. 12. Mezinárodní členění silničních nákladních vozidel a autobusů a jejich písemné a číselné označení. 13. Povinnosti držitele silničního vozidla udržovat je ve správném technickém stavu, včetně tachografů (termíny prohlídek, kontrol, kalibrace). 14. Doporučené výšky ložného prostoru vyplývající z dopravní technologie. 15. Odlišnosti autobusů M 2 a M 3 jednotlivých tříd I, II a III (pro městskou, příměstskou linkovou a dálkovou dopravu). 16. Koncepce podvozků a nástaveb silničních nákladních vozidel a jaké podmínky je ovlivňují. 17. Bezpečnost silniční dopravy (silničního provozu, práce a přepravovaného nákladu). 18. Postup volby optimálního silničního vozidla pro danou přepravní relaci charakterizovanou provozními a přepravními podmínkami a vhodnou dopravní technologií. Systém zvyšování způsobilosti provozovatele silniční motorové dopravy, svazek první, svazek druhý, vydavatel: Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera, Nadace Jana Pernera, Hybernská 5, Praha 2. Novák R.: Mezinárodní kamionová doprava, ASPI, Sbírka zákonů České republiky (příp. ČSR): č. 1/2002 Sb. č. 175/2002 Sb. č. 13/1997 Sb. č. 56/2001 Sb. č. 361/2000 Sb. č. 411/2005 Sb. č. 185/2001 Sb. č. 341/2002 Sb. č. 302/2001 Sb. č. 71/1999 Sb. č. 11/1975 Sb. č. 144/1982 Sb.

10 č. 61/1982 Sb. č. 54/1998 Sb. č. 92/2000 Sb. č. 64/1987 Sb. č. 108/1976 Sb. č. 80/1994 Sb. Sbírka mezinárodních smluv Česká republika: č. 20/2000 Sb.m.s. č. 64/2004 Sb.m.s. č. 33/2005 Sb.m.s. Provoz, technika a bezpečnost železniční dopravy Garant předmětu: Ing. Karel Baudyš, Ph.D., Ing. Vít Janoš, Ph.D. 1. Stanovení potřebného počtu vozidel na lince v taktovém grafikonu 2. Situace na trhu železniční nákladní dopravy 3. Základní způsoby organizace železniční nákladní dopravy 4. Typy provozních intervalů 5. Okrajové podmínky ideálního integrálního taktového grafikonu založeného na systému taktových uzlů 6. Základní a odvozené taktové skupiny používané při sestavě taktového grafikonu 7. Základní dispoziční opatření v rámci operativního řízení železničního provozu 8. Optimalizační kritéria a metody sledované v rámci realizace dispozičních opatření 9. Strategie volby periody taktu 10. Organizace řízení provozu základní struktura řízení 11. Typy konfliktů v železniční dopravě 12. Pojem Nonius efekt 13. Princip, zaměření a cíle simulace železničního provozu 14. Optimalizační kritéria používaná při sestavě plánu linek a systematického GVD Literatura 1. Vonka, J., Molková, T., Široký, J.: Technologie a řízení dopravy II. GVD, skriptum DFJP Univerzity Pardubice, Hansen, I. A., Pachl J.: Railway Timetable and Traffic Analysis, Modelling, Simulation, Eurailpress, 2008

11 Základy řízení technologických procesů dopravy Garant: Ing. Edvard Březina, CSc. 1. Specifika dopravy a přepravy a jejich vliv na řízení technologických procesů. 2. Technologické procesy dopravy a přepravy, dopravní proces, přepravní proces. 3. Funkce řízení, fáze řízení a jejich vzájemné vazby v procesu dopravy. 4. Organizační struktury v řízení dopravy a přepravy. 5. Projektování systémů řízení technologických procesů dopravy. 6. Řízení technologických procesů v odchylkách. 7. Rozhodování za určitosti, rizika a neurčitosti. 8. Metody exaktní. 9. Heuristické metody. 10. Řízení lidí a motivace. Svoboda, Pastor: Základy řízení technologických procesů dopravy, vydavatelství ČVUT Veselý, Vích, Svoboda, Senjuk: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, 1. díl, NADAS Veselý, Vích, Svoboda, Senjuk: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, 2. díl, NADAS Investice a investování Garant: Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 1. Projekt jako postup realizace úmyslu investovat. Profesionální zájmy účastníků projektové činnosti. Principy projektového managementu. 2. Studie proveditelnosti, její obsah a forma. Problematika stanovení investičních a provozních nákladů. Financování projektu, výběr partnerů. 3. Výběr optimální varianty projektu, kritéria a jejich naplnění, kriteriální podmínky. Principy finanční analýzy projektu. Vliv podmínek úvěrování, vlastní prostředky, dotace na výběr realizované varianty. 4. Lhůta výstavby a její analýza. Časové propočty sítě, možnosti čerpání časových rezerv. Lhůta výstavby při omezenosti zdrojů, minimalizace nákladů na výstavbu. 5. Příprava a realizace projektu. Volba typu společnosti, společníci, akcionáři. Stavební zákon, Obchodní zákon a další základní legislativa. Organizace obchodní veřejné soutěže, výběr partnerů, dodavatelů a odběratelů.

12 V.Dolanský, V.Měkota, V.Němec: Projektový management: GRADA. J.Doležal, J.Mraček, O.Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha a.s. Obchodní zákoník - komentář, SEVT Praha J.Dědič, J. Barták: Zákon o investičních společnostech a investičních fondech komentář, SEVT Praha. Finance a financování Garant: Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. l. Banky a bankovní produkty, vztah banka - klient - banka, centrální banka a její úloha v bankovním systému. Problém bezpečnosti banky, snížení rizik bankovní činnosti. Úvěry, úvěrová politika, klasifikace úvěrů, oprávky. 2. Vztahy mezi bankami, bezhotovostní platební styk, mezinárodní bankovnictví, korespondenční banka, globální bankovnictví. 3. Financování dlouhodobých a krátkodobých potřeb podniků. Směnky, šeky, leasing, akcie, obligace a další finanční instrumenty. 4. Finanční a kapitálové trhy, smysl diskontní sazby, úroková, daňová a dotační politika a jejich význam. Vytváření kapitálových trhů a jejich smysl. 5. Cenné papíry a jejich deriváty, příprava tranší, primární a sekundární trhy, obchodování CP a jejich deriváty. Burzy a jejich význam v globálních finančních a ekonomických systémech. P.S.Rose: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing. David Blake: Analýza finančních trhů, GRADA. D.M.Weiss: Kniha o cenných papírech, Victoria Publishing. J.Dědič, J.Pauly: Cenné papíry, PROSPEKTUM. L.Rieger: Burzovní lexikon, Victoria Publishing. P.Musílek: Finanční trhy - I. a II. díl, skriptum VŠE. J.Jílek: Finanční trhy, GRADA. B.J.Winger, N.Mohan: Principles of Financial Management, Maxwell Macmillan International Publishing Group, N.Y. Dopravní prostředky Garant: Doc.Ing. Rudolf Pohl, Csc. 1. Technická normalizace, normy a EU.

13 2. Dopravní prostředek jako objekt v systému dopravy. 3. Princip činnosti pístových spalovacích motorů a jejich indikátorový diagram (zážehové a vznětové motory dvou a čtyřdobé). 4. Železniční vozidla, rozdělení, konstrukční směry. 5. Hlavová kolejnice, dvojkolí a jeho uložení, pohon a otázky adheze. 6. Železniční kolejová vozidla hnací a tažená. 7. Pojezd a podvozek železničních hnacích vozidel, charakteristiky hnacího železničního vozidla. 8. Žlábková kolej pro tramvaj, základní jízdní charakteristiky. 9. Silniční vozidla, rozdělení, konstrukční směry. 10. Hnací ústrojí silničních vozidel, geometrie kol a řízení silničních vozidel. 11. Zabezpečovací systémy stability automobilu ABS, ASR, ESP, ATTS). 12. Alternativní pohony silničních vozidel. l3. Loď a její charakteristiky. l4. Říční a námořní plavidla, plavební síť a rozdělení plavidel. l5. Posuzování stability lodí. l6. Lodě pro přepravu aut a kontejnerů. l7. Hlavní části letadel a jejich dělení. l8. Křídlo, polára a prostředky pro řízení letu a zvýšení vztlaku. l9. Pohon letadel, schéma činnosti proudového motoru. 20. Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, paletizace a kontejnerace, intermodální a multimodální přeprava. 2l. Mechanismus nárazu vozidla na pevnou barieru, čelní náraz dvou vozidel. 22. Biomechanika poranění. 23. Poranění hlavy, krční páteře, hrudníku, končetin, kloubů, svalů a šlach, mechanismus poranění, kriteria poranění. 24. Figuríny pro zkoušky nárazu vozidel. 25. Matematické modelování. 26. Airbag, vyvíječe plynů pro airbag, čelní a boční airbag. 27. Pasivní bezpečnost motocyklů a nákladních automobilů, strukturální vlastnosti karoserie osobního automobilu. TECHNOLOGIE DOPRAVY Garant: Ing. Vít Janoš, Ph.D. 1. Základní charakteristika dopravního plánování, hlavní etapy plánování veřejné osobní dopravy 2. Princip gravitačního modelu, předmět vymezení konfidenční elipsy, rozdíly v průzkumu na bázi RP- a SP- dat. 3. Základní charakteristiky přepravní kapacity linky, přizpůsobení přepravní nabídky pravidelným výkyvům v poptávce během dne 4. Nejvýznamnější atributy rozhodující při volbě dopravního prostředku, pojem Modal-Split, vliv dopravního plánování na Modal-Split 5. Sestava grafikonu vlakové dopravy, jízdních řádů, oběhů vozidel, turnusů provozního personálu, rozdíly mezi klasickým, intervalovým a taktovým jízdním řádem 6. Technologie nákladní dopravy - průzkum přepravních potřeb, volba a příprava vhodné technologie, nabídka služeb, plánování, řízení a provozní i ekonomické hodnocení. 7. Základní charakteristiky systému zpoplatnění používání pozemních komunikací 8. Složky nákladů v silniční nákladní dopravě, jejich rozdělení na fixní a variabilní ve vztahu k přepravnímu výkonu

14 9. Základní strategie využívající nízkonákladové aerolinie pro snížení nákladů, pojem slotu v oblasti řízení letecké dopravy, oblasti se složitým přidělováním slotů 10. Druhy smluvního zajištění (charteru) v letecké nákladní dopravě. 11. Multimodální přepravní systémy, jejich členění, používané technologie, přepravní jednotky pro kombinovanou dopravu podle způsobu překládky 12. Hlavní odlišnost konosamentu oproti jiným dokladům o přepravě. Oblasti využití konosamentu, rozdíl mezi voyage a time charterem v lodní dopravě, příklady dalšího dělení těchto charterů. 13. Organizace osobní veřejné dopravy doprava komerční / doprava provozovaná na základě smlouvy o veřejné službě (rozdíly); přímé zadání / výběr dopravce ve výběrovém řízení (výhody/nevýhody) 1. Mojžíš, V., Molková, T.: Technologie a řízení dopravy 2. díl, Univerzita Pardubice Pastor, O., Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, Novák, J.: Kombinovaná přeprava. Institut Jana Pernera, o.p.s., Pardubice, Svoboda, Pastor: Základy řízení technologických procesů dopravy, vydavatelství ČVUT 2005

15

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

PŘEDMĚTY A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

PŘEDMĚTY A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA Příloha 1: PŘEDMĚTY A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA Studijní obor: APLIKOVANÁ INFORMATIKA V DOPRAVĚ 1. předmět: Programovací techniky abstraktní datový typ - ADT,

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr studia soubor

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání)

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání) Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA (Druhé rozšíření vydání) Vydavatelství ČVUT 2003 Vladimír Svoboda, Patrik Latýn, 2003 ISNB XXXXXXXXXXXXX 2 Předmluva První vydání skript

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2015 Vážení zákazníci, partneři, přátelé, těší nás, že vám můžeme touto cestou předložit nabídku našich a seminářů, které jsme připravili pro rok 2015. Ctíme úsloví Ševče, drž se

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 91 bakalářské

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Optimalizace pobočkové sítě státního podniku Česká pošta

Optimalizace pobočkové sítě státního podniku Česká pošta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra řízení Diplomová práce Optimalizace pobočkové sítě státního podniku Česká pošta Vypracoval: Bc. Fenclová Ivana Vedoucí práce: Ing.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Draft verze č. 2 1.10.2012 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-32-0

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Dopravní sektorové strategie 2. fáze

Dopravní sektorové strategie 2. fáze Dopravní sektorové strategie 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem () Název akce Dopravní sektorové strategie 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více