Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů"

Transkript

1 Okruh témat pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Obor: Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Magisterský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích navazující na program bakalářský- B Státnicové povinné předměty: Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích Teorie dopravy a logistika 2. Státnicové volitelné předměty: a. platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ na K613 o Management životního prostředí o Ekonomika a řízení dopravy o Ekonomika a řízení telekomunikací o Strategický marketing o Krizový management o Ekonomické a energetické aspekty dopravy b. platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ na K617 o Mezinárodní doprava o Provoz, technika a bezpečnost silniční dopravy o Provoz, technika a bezpečnost železniční dopravy o Základy řízení dopravních procesů o Ekonomika a řízení dopravy o Investice a investování o Finance a financování o Dopravní prostředky o Technologie dopravy Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích Garant: Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 1. Podnik jako systém a okolí podniku. 2. Majetková struktura podniku. 3. Finanční struktura podniku. 4. Náklady podnikové činnosti. Nákladové modely. 5. Kalkulace nákladů kalkulační vzorec. 6. Cenové strategie, tržby a zisk. 7. Cenová a nákladová pružnost. 8. Finanční management. 9. Význam malých a středních podniků. 10. Hodnocení a rizika podnikatelských záměrů. 11. Životní cyklus podniku. 12. Přehled jednotlivých typů daní a způsob výpočtu pro stanovení konečné ceny. 13. Podstata a role managementu. 14. Východiska a historický vývoj managementu.

2 15. Manažerské funkce. 16. Strategické a plánovací funkce, metody, přístupy. 17. Rozhodovací procesy. Kvantitativní metody v rozhodování. 18. Organizační výstavba podniku. 19. Vedení, motivace a komunikace. 20. Controlling a kvantitativní metody kontroly. Přednášky a cvičení z předmětů Ekonomika a management v dopravě a Management. Duchoň, B.: Ekonomika dopravy, ČVUT Praha, l999. Duchoň, B.: Ekonomika a management podniku, ČVUT Praha, l994. Duchoň, B.: Management malého podniku, ČVUT Praha, l995. Koontz, H., Weihrich,H.: Management, Wictoria Publishing, Praha l994. Jones, G.: Začínáme podnikat. Olenick: Cesta k zisku, Grada, Praha. Teorie dopravy a logistika Garant: Prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 1. Teorie dopravy jako vědní disciplína (význam TED, vztah k disciplínám operačnímu výzkumu. 2. Klasifikace úloh teorie dopravy (hlavní problémy teorie dopravy, distribuční, svozové a rozvozové úlohy, okružní jízdy, lokační úlohy, tipy lokačních úloh, dopravní sítě a jejich podsítě, kostra sítě, eulerovský tah, hamiltonovská kružnice, toky v sítích, ). 3. Distribuční problém (formulace problému, matematický model, metody řešení). 4. Přiřazovací problém (formulace problému, matematický model, metody řešení). 5. Lokační úlohy (klasifikace úloh, metody řešení, Hakimiho metoda řešení spojité lokace na úsecích dopravní sítě). 6. Dopravní obsluha území (okružní jízdy, formulace úlohy, metody řešení, metoda Clark-Wright). 7. Teorie dopravního proudu (charakteristiky a veličiny charakterizující dopravní proud,kinematika dopravního proudu, interakce dopravních proudů v uzlech sítě, řízení dopravních proudů). 8. Funkční efektivnost dopravy (charakteristiky funkční efektivnosti dopravy /v dopravní soustavě, na logistickém systému/, srovnatelnost nákladů na dané úrovni kvality, afinita zboží). 9. Pojem logistiky a její vývoj, koncepce logistiky, vědní základy logistiky. 10. Logistické komponenty a jejich vzájemné vztahy (logistické metody, logistické technologie, logistické vazby). 11. Postavení dopravy jako intenzifikačního faktoru na logistickém systému (logistické technologie, založené na optimalizační funkci dopravy). 12. Zásady technologií založených na intenzifikační funkci dopravy (JIT, integrované sklady, Hub and Spoke, Gateway). 13. Řízení zásob v centralizovaných skladech a logistických centrech, bod rozpojení a jeho umístění. 14. Integrované dopravní systémy - technologické a ekonomické základy. 15. Organizace mezinárodní, regionální a příměstské osobní dopravy - technologické, ekonomické a legislativní zásady. 16. Technologická a technická kapacita konkrétního dopravního systému, jeho ovlivnění vlastnictvím dopravní cesty.

3 17. Multimodální přeprava, její druhy a základy technologie, legislativní podmínky jejího provozování. Mocková,.D.: Základy teorie dopravy, Úlohy. Skripta ČVUT, Praha, 2007 Pastor,O.,Tuzar,A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, 2007 Svoboda, V., Volek, J., Mocková, D., Sekal, V.: Teorie dopravy II, Skripta ČVUT, Praha, Svoboda, V., Latýn, P: Logistika, Vydavatelství ČVUT, Praha, Svoboda, V.: Dopravní logistika, Vydavatelství ČVUT, Veselý, J., Vích, M., Senjuk, I., Svoboda, V.: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, I. díl 1988, II. díl 1989, NADAS, Praha. Hobza, M.: Technologie dopravy 1, Vydavatelství ČVUT, Praha, Management životního prostředí Garant: Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc., Ing. Květoslava Remtová, CSc. 1. Škodliviny z dopravy a jejich působení na životní prostředí. 2. Porovnání různých druhů dopravy a jejich působení na životní prostředí. 3. Formy preventivní strategie v ochraně životního prostředí a jejich aplikace v dopravě. 4. Environmentální manažerské systémy a jejich aplikace v dopravě. 5. Fyzikální projevy působení dopravy na životní prostředí. 6. Hodnocení životního cyklu a jeho aplikace na dopravní procesy. 7. Strategie snižování negativních vlivů na životní prostředí u zdroje a její aplikace v dopravě. 8. Výběr optimálního druhu dopravy z hlediska vlivů na životní prostředí. 9. Způsob ochrany životního prostředí před škodlivinami z dopravních procesů. 10. Pojem trvale udržitelný rozvoj a jeho aplikace v dopravě. Přednášky a cvičení.

4 Ekonomika a řízení dopravy Garant: Ing. Jaromír Kunst 1. Poptávková a nabídková funkce specifika v dopravě 2. Cíle dopravní politiky nástroje jejich dosažení, harmonizace podmínek na přepravním trhu 3. Podnikání v dopravě 4. Majetková a kapitálová výstavba v dopravním podniku, oceňování majetku podniku 5. Organizační výstavba podniku sdružování dopravních podniků 6. Kalkulace nákladů v dopravě 7. Ceny jejich regulace dopravní tarify 8. Daňová soustava ČR 9. Financování dopravy 10. Finanční analýza 11. Investice a měření efektivnosti 12. Pracovní síly v dopravě pracovně právní předpisy 13. Kvalita v dopravě 14. Uplatnění marketingu v dopravě Eisler, J: Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX Bohemia 1999 Duchoň, B.: Ekonomika dopravy, ČVUT 1999 Dopravní politika EU Dopravní politika ČR Zákon o živnostenském podnikání Obchodní zákoník Zákony o druzích doprav Synek: Manažerská ekonomika Král: Manažerské účetnictví Valach: Finanční řízení podniku Daňové zákony Přednášky z předmětu ekonomika a management dopravy Ekonomika a řízení telekomunikací Garant: Ing. Otakar Hölzl 1. Telekomunikace jako infrastrukturální odvětví 2. Státní politika v oblasti elektronických komunikacích 3. Legislativní rámec pro podnikání v sektoru elektronických komunikací 4. Regulační rámec ES pro sítě a služby elektronických komunikací 5. Trh telekomunikačních služeb

5 6. NRA Národní regulační agentura ČTÚ 7. Universální služba 8. Cenová regulace (cenová politika v elektronických komunikacích) 9. Kvalita jako vlastnost služeb v elektronických komunikacích 10. Kalkulace nákladů telekomunikačních služeb v podmínkách sdílených sítí 11. Normalizace, homologace a standardizace v telekomunikacích 12. Státní informační politika prioritní oblasti státní informační politiky 13. Ochrana osobních dat a soukromí při poskytování elektrokomunikačních služeb Materiály ministerstva dopravy a spojů: Hlavní zásady státní telekomunikační politiky Národní telekomunikační politika do r Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích Přednášky z předmětu Ekonomika a management telekomunikací Strategický marketing Garant: Ing. Karin Veselá 1. SOCIÁLNÍ ZÁKLADY MARKETINGU Podstata marketingu, Marketing jako metoda řízení, Podnikatelská filozofie, Cíle marketingového systému, Využití marketingu 2. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ÚLOHA MARKETINGU V PODNIKU Plánování Strategické plánování; Analýza stávajícího výrobního programu portfólio analýza; Úloha marketingu ve strategickém plánování; Marketingový řídící proces (analýza tržních příležitostí, výběr cílového trhu, tvorba marketingového mixu, určení marketingové strategie k dosažení podnikových cílů) 3. OKOLÍ PODNIKU Mikrookolí (podnik, dodavatelé, zprostředkovatelé, spotřebitelé, konkurence, veřejnost); Makrookolí (demografické okolí, hospodářské okolí, přírodní okolí, technologické okolí, politicko právní okolí, kulturní okolí 4. MARKETINGOVÝ VÝZKUM A INFORMAČNÍ SYSTÉM Marketingový informační systém MIS; Zdroje informací (evidence podniku, marketingové zpravodajství, marketingový výzkum); Analýza informací; Typy marketingových výzkumů 5. TRH SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ Model chování spotřebitele; Osobní vlastnosti, které působí na chování spotřebitelů (kulturní faktory, sociální faktory, osobní faktory, psychologické faktory) 6. SEGMENTACE TRHU Segmentace trhu; Tržní zacílení; Pozice na trhu tržní umístění

6 Přednášky Krizový management Garant: Doc. Ing. Radovan Soušek, PhD. 1. Mimořádné události a krizové situace; opatření preventivní, represivní a renovační. 2. Krizový management v České republice. 3. Hospodářská opatření pro krizové stavy. 4. Krizové plánování, krizový plán. 5. Havarijní plánování, havarijní plán. 6. Použití státních hmotných rezerv v dopravě. 7. Použití AČR a IZS. 8. Povodňový plán dopravní organizace. 9. Evakuace, dopravní zabezpečení evakuace. 10. Nebezpečné věci, vyhodnocování úniků nebezpečných věcí. 11. Plán zimní údržby pozemních komunikací. 12. Mimořádné události v drážní dopravě. 13. Technická ochrana a obnova železnic/silnic. 14. Materiální prostředky a technické prostředky pro řešení mimořádných událostí. 15. Redukce dopravní obslužnosti, přepravní plán. Soušek a kol.: Krizový management a doprava, IJP 2005 Soušek, Kopčák.: Krizové řízení v železniční dopravě, IJP 2004 Pavlíček a kol.: Krizové stavy v dopravě, ČVUT Praha 2001 Ekonomicko-energetické aspekty dopravy Garant: Ing. Jaroslav Opava, CSc. 1. Energetické zdroje obecně fyzikální podstata, třídění, dostupnost a využití v dopravních prostředcích. 2. Základní principy a specifika použití fosilních prvotních energetických zdrojů v dopravních systémech, třídění, hodnocení.. 3. Základy elektroenergetiky výroba elektrické formy energie, její přenos, přeměny a specifika pro použití v dopravních systémech. 4. Netradiční paliva pro modifikované spalovací motory, třídění, podmínky použití v dopravě.

7 5. Netradiční zdroje elektrické energie, možnosti a podmínky jejich aplikace v dopravě. 6. Akumulační zdroje elektrické energie elektrochemické akumulátory, superkapacitory, gyroelektrické systémy, supravodivé elektromagnetické systémy. 7. Hybridní zdrojové soustavy, jejich význam, třídění a použití. 8. Soustavy trakčního pohonu, přenosové systémy, fyzikální principy, třídění a vlastnosti. 9. Trakční a energetické charakteristiky hnacích vozidel, hodnocení z hledisek provozně-technických a provozně-ekonomických. 10. Základy trakční dynamiky matematický model pohybu vozidla, hnací a odporové síly, teorie adheze. 11. Výpočetní metody pro stanovení energetické náročnosti dopravy metoda složková a simulační. 12. Energetické ztráty a účinnosti při konání trakční práce, Sankeyův diagram energetické bilance. 13. Zásady objektivního porovnávání energetické náročnosti jednotlivých druhů dopravy, vztah trakční a dopravní práce. 14. Energetické aspekty tvorby jízdního řádu, využití výpočetní techniky pro energetickou optimalizaci. 15. Fáze jízdního cyklu a jeho energetické konsekvence, energetické aspekty brzdění. 16. Elektrické dráhy základní principy, třídění, provozní a energetické aspekty, kritérium ekonomické efektivnosti elektrizace. Vlk, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství František Vlk, Brno 2003, ISBN Kameš, J.: Alternativní pohony automobilů. Nakladatelství BEN Technická literatura, Praha Jansa, F.: Trakční mechanika a energetika kolejové dopravy. Dopravní nakladatelství, Praha Opava, J.: Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci. Čtvrtá vědecká konference, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2006, ISBN Opava, J.: Konsekvence jízdního řádu a trakční energetické spotřeby. VIII. Konference, Optimalizace energetické náročnosti železniční dopravy, Ústí nad Labem Opava, J.: Energetické a ekologické aspekty místních drah a požadavky na vozidlový park. Celostátní seminář Možnosti kolejové dopravy v regionu, České Budějovice Opava, J.: Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci. 4. mezinárodní vědecká konference Výzvy v dopravě a komunikacích, Pardubice Mezinárodní doprava Garant: Doc. Ing. Vladimír Uhříček, CSc.

8 1. Mezinárodní organizace upravující podmínky pro mezinárodní dopravu železniční, silniční, vodní, leteckou, námořní a kombinovanou, jejich působnost a náplň jejich činnosti. 2. Mezinárodní mnohostranné a dvoustranné smlouvy,dohody a doporučení a jejich vztah k vnitrostátním předpisům. 3. Odpovědnost za škody, pojištění a celní podmínky v mezinárodní dopravě. 4. Dodací doložky INCOTERMS Základní podmínky mezinárodní osobní a nákladní železniční dopravy, hlavní mezinárodní smlouvy a organizace. 6. Podmínky mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy, organizace a hlavní mezinárodní úmluvy a dohody. 7. Mezinárodní dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a zkazitelných potravin. 8. Podmínky mezinárodní letecké dopravy, mezinárodní smlouvy a přepravní smlouvy. 9. Podmínky provozování mezinárodní vodní dopravy a přístup na vodní cesty. 10. Podmínky námořní dopravy a zajišťování lodního prostoru. Černohlávková a kol.: Operace v zahraničním obchodě, skripta VŠE, Praha, Československá obchodní a průmyslová komora, Praha, INCOTERMS Náklady na infrastrukturu, NADATUR, Praha, Železniční doprava, NADATUR, Praha, Hejduk, Kyncl: Mezinárodní vztahy v silniční dopravě, NADAS, Praha, Kyncl, Kynclová: Dvoustranné dohody v mezinárodní silniční dopravě a její regulace, M-Konzult, Praha, Roubal: Přepravní smlouva v mezinárodní silniční dopravě a pojištění odpovědnosti, M-Konzult, Praha, Uhříček, Opletal, Fuchsová: Technologie přepravy zkazitelných potravin, NADAS, Praha, Uhříček, Opletal, Severa: Technologie přepravy nebezpečných nákladů, NADAS, Praha, Předpisy pro přepravu zkazitelných potravin, ČESMAD, Praha, Cúth: Medzinárodné rieky, SAV, Bratislava, Nakládací a přepravní podmínky ČSPL, a.s., Děčín, Provoz, technika a bezpečnost silniční dopravy Garant: Doc. Ing. Vladimír Uhříček, CSc. 1. Podmínky pro provozování vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy pro vlastí a cizí potřeby (druhy dopravy, koncese, licence, eurolicence).

9 2. Prokázání odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy (zkoušky, náplň, forma, zkušební místo). 3. Hlavní mezinárodní organizace zabývající se silniční dopravou (vládní, nevládní, činnost). 4. Zvláštní druhy přeprav, jejich charakteristika a dopravní technologie (vnitrostátní a mezinárodní). 5. Provozní podmínky a provozně technické požadavky na silniční vozidla. 6. Přepravní podmínky a přepravně technické požadavky na silniční vozidla. 7. Hlavní fyzikální a chemické charakteristiky přepravovaných nákladů. 8. Přepravní prostředky, manipulační jednotky, expediční množství a jejich vliv na volbu mechanizačních prostředků a silničního vozidla. 9. Skladiště, překladiště, jejich účel, druhy a hlavní typy. 10. Přepravní relace, v nichž je kombinovaná doprava dopravně technologicky nutná, výhodná nebo efektivní. 11. Stabilní a mobilní technická základny silniční dopravy. 12. Mezinárodní členění silničních nákladních vozidel a autobusů a jejich písemné a číselné označení. 13. Povinnosti držitele silničního vozidla udržovat je ve správném technickém stavu, včetně tachografů (termíny prohlídek, kontrol, kalibrace). 14. Doporučené výšky ložného prostoru vyplývající z dopravní technologie. 15. Odlišnosti autobusů M 2 a M 3 jednotlivých tříd I, II a III (pro městskou, příměstskou linkovou a dálkovou dopravu). 16. Koncepce podvozků a nástaveb silničních nákladních vozidel a jaké podmínky je ovlivňují. 17. Bezpečnost silniční dopravy (silničního provozu, práce a přepravovaného nákladu). 18. Postup volby optimálního silničního vozidla pro danou přepravní relaci charakterizovanou provozními a přepravními podmínkami a vhodnou dopravní technologií. Systém zvyšování způsobilosti provozovatele silniční motorové dopravy, svazek první, svazek druhý, vydavatel: Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera, Nadace Jana Pernera, Hybernská 5, Praha 2. Novák R.: Mezinárodní kamionová doprava, ASPI, Sbírka zákonů České republiky (příp. ČSR): č. 1/2002 Sb. č. 175/2002 Sb. č. 13/1997 Sb. č. 56/2001 Sb. č. 361/2000 Sb. č. 411/2005 Sb. č. 185/2001 Sb. č. 341/2002 Sb. č. 302/2001 Sb. č. 71/1999 Sb. č. 11/1975 Sb. č. 144/1982 Sb.

10 č. 61/1982 Sb. č. 54/1998 Sb. č. 92/2000 Sb. č. 64/1987 Sb. č. 108/1976 Sb. č. 80/1994 Sb. Sbírka mezinárodních smluv Česká republika: č. 20/2000 Sb.m.s. č. 64/2004 Sb.m.s. č. 33/2005 Sb.m.s. Provoz, technika a bezpečnost železniční dopravy Garant předmětu: Ing. Karel Baudyš, Ph.D., Ing. Vít Janoš, Ph.D. 1. Stanovení potřebného počtu vozidel na lince v taktovém grafikonu 2. Situace na trhu železniční nákladní dopravy 3. Základní způsoby organizace železniční nákladní dopravy 4. Typy provozních intervalů 5. Okrajové podmínky ideálního integrálního taktového grafikonu založeného na systému taktových uzlů 6. Základní a odvozené taktové skupiny používané při sestavě taktového grafikonu 7. Základní dispoziční opatření v rámci operativního řízení železničního provozu 8. Optimalizační kritéria a metody sledované v rámci realizace dispozičních opatření 9. Strategie volby periody taktu 10. Organizace řízení provozu základní struktura řízení 11. Typy konfliktů v železniční dopravě 12. Pojem Nonius efekt 13. Princip, zaměření a cíle simulace železničního provozu 14. Optimalizační kritéria používaná při sestavě plánu linek a systematického GVD Literatura 1. Vonka, J., Molková, T., Široký, J.: Technologie a řízení dopravy II. GVD, skriptum DFJP Univerzity Pardubice, Hansen, I. A., Pachl J.: Railway Timetable and Traffic Analysis, Modelling, Simulation, Eurailpress, 2008

11 Základy řízení technologických procesů dopravy Garant: Ing. Edvard Březina, CSc. 1. Specifika dopravy a přepravy a jejich vliv na řízení technologických procesů. 2. Technologické procesy dopravy a přepravy, dopravní proces, přepravní proces. 3. Funkce řízení, fáze řízení a jejich vzájemné vazby v procesu dopravy. 4. Organizační struktury v řízení dopravy a přepravy. 5. Projektování systémů řízení technologických procesů dopravy. 6. Řízení technologických procesů v odchylkách. 7. Rozhodování za určitosti, rizika a neurčitosti. 8. Metody exaktní. 9. Heuristické metody. 10. Řízení lidí a motivace. Svoboda, Pastor: Základy řízení technologických procesů dopravy, vydavatelství ČVUT Veselý, Vích, Svoboda, Senjuk: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, 1. díl, NADAS Veselý, Vích, Svoboda, Senjuk: Řízení technologických procesů v dopravně přepravní činnosti železniční dopravy, 2. díl, NADAS Investice a investování Garant: Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. 1. Projekt jako postup realizace úmyslu investovat. Profesionální zájmy účastníků projektové činnosti. Principy projektového managementu. 2. Studie proveditelnosti, její obsah a forma. Problematika stanovení investičních a provozních nákladů. Financování projektu, výběr partnerů. 3. Výběr optimální varianty projektu, kritéria a jejich naplnění, kriteriální podmínky. Principy finanční analýzy projektu. Vliv podmínek úvěrování, vlastní prostředky, dotace na výběr realizované varianty. 4. Lhůta výstavby a její analýza. Časové propočty sítě, možnosti čerpání časových rezerv. Lhůta výstavby při omezenosti zdrojů, minimalizace nákladů na výstavbu. 5. Příprava a realizace projektu. Volba typu společnosti, společníci, akcionáři. Stavební zákon, Obchodní zákon a další základní legislativa. Organizace obchodní veřejné soutěže, výběr partnerů, dodavatelů a odběratelů.

12 V.Dolanský, V.Měkota, V.Němec: Projektový management: GRADA. J.Doležal, J.Mraček, O.Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha a.s. Obchodní zákoník - komentář, SEVT Praha J.Dědič, J. Barták: Zákon o investičních společnostech a investičních fondech komentář, SEVT Praha. Finance a financování Garant: Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. l. Banky a bankovní produkty, vztah banka - klient - banka, centrální banka a její úloha v bankovním systému. Problém bezpečnosti banky, snížení rizik bankovní činnosti. Úvěry, úvěrová politika, klasifikace úvěrů, oprávky. 2. Vztahy mezi bankami, bezhotovostní platební styk, mezinárodní bankovnictví, korespondenční banka, globální bankovnictví. 3. Financování dlouhodobých a krátkodobých potřeb podniků. Směnky, šeky, leasing, akcie, obligace a další finanční instrumenty. 4. Finanční a kapitálové trhy, smysl diskontní sazby, úroková, daňová a dotační politika a jejich význam. Vytváření kapitálových trhů a jejich smysl. 5. Cenné papíry a jejich deriváty, příprava tranší, primární a sekundární trhy, obchodování CP a jejich deriváty. Burzy a jejich význam v globálních finančních a ekonomických systémech. P.S.Rose: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing. David Blake: Analýza finančních trhů, GRADA. D.M.Weiss: Kniha o cenných papírech, Victoria Publishing. J.Dědič, J.Pauly: Cenné papíry, PROSPEKTUM. L.Rieger: Burzovní lexikon, Victoria Publishing. P.Musílek: Finanční trhy - I. a II. díl, skriptum VŠE. J.Jílek: Finanční trhy, GRADA. B.J.Winger, N.Mohan: Principles of Financial Management, Maxwell Macmillan International Publishing Group, N.Y. Dopravní prostředky Garant: Doc.Ing. Rudolf Pohl, Csc. 1. Technická normalizace, normy a EU.

13 2. Dopravní prostředek jako objekt v systému dopravy. 3. Princip činnosti pístových spalovacích motorů a jejich indikátorový diagram (zážehové a vznětové motory dvou a čtyřdobé). 4. Železniční vozidla, rozdělení, konstrukční směry. 5. Hlavová kolejnice, dvojkolí a jeho uložení, pohon a otázky adheze. 6. Železniční kolejová vozidla hnací a tažená. 7. Pojezd a podvozek železničních hnacích vozidel, charakteristiky hnacího železničního vozidla. 8. Žlábková kolej pro tramvaj, základní jízdní charakteristiky. 9. Silniční vozidla, rozdělení, konstrukční směry. 10. Hnací ústrojí silničních vozidel, geometrie kol a řízení silničních vozidel. 11. Zabezpečovací systémy stability automobilu ABS, ASR, ESP, ATTS). 12. Alternativní pohony silničních vozidel. l3. Loď a její charakteristiky. l4. Říční a námořní plavidla, plavební síť a rozdělení plavidel. l5. Posuzování stability lodí. l6. Lodě pro přepravu aut a kontejnerů. l7. Hlavní části letadel a jejich dělení. l8. Křídlo, polára a prostředky pro řízení letu a zvýšení vztlaku. l9. Pohon letadel, schéma činnosti proudového motoru. 20. Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, paletizace a kontejnerace, intermodální a multimodální přeprava. 2l. Mechanismus nárazu vozidla na pevnou barieru, čelní náraz dvou vozidel. 22. Biomechanika poranění. 23. Poranění hlavy, krční páteře, hrudníku, končetin, kloubů, svalů a šlach, mechanismus poranění, kriteria poranění. 24. Figuríny pro zkoušky nárazu vozidel. 25. Matematické modelování. 26. Airbag, vyvíječe plynů pro airbag, čelní a boční airbag. 27. Pasivní bezpečnost motocyklů a nákladních automobilů, strukturální vlastnosti karoserie osobního automobilu. TECHNOLOGIE DOPRAVY Garant: Ing. Vít Janoš, Ph.D. 1. Základní charakteristika dopravního plánování, hlavní etapy plánování veřejné osobní dopravy 2. Princip gravitačního modelu, předmět vymezení konfidenční elipsy, rozdíly v průzkumu na bázi RP- a SP- dat. 3. Základní charakteristiky přepravní kapacity linky, přizpůsobení přepravní nabídky pravidelným výkyvům v poptávce během dne 4. Nejvýznamnější atributy rozhodující při volbě dopravního prostředku, pojem Modal-Split, vliv dopravního plánování na Modal-Split 5. Sestava grafikonu vlakové dopravy, jízdních řádů, oběhů vozidel, turnusů provozního personálu, rozdíly mezi klasickým, intervalovým a taktovým jízdním řádem 6. Technologie nákladní dopravy - průzkum přepravních potřeb, volba a příprava vhodné technologie, nabídka služeb, plánování, řízení a provozní i ekonomické hodnocení. 7. Základní charakteristiky systému zpoplatnění používání pozemních komunikací 8. Složky nákladů v silniční nákladní dopravě, jejich rozdělení na fixní a variabilní ve vztahu k přepravnímu výkonu

14 9. Základní strategie využívající nízkonákladové aerolinie pro snížení nákladů, pojem slotu v oblasti řízení letecké dopravy, oblasti se složitým přidělováním slotů 10. Druhy smluvního zajištění (charteru) v letecké nákladní dopravě. 11. Multimodální přepravní systémy, jejich členění, používané technologie, přepravní jednotky pro kombinovanou dopravu podle způsobu překládky 12. Hlavní odlišnost konosamentu oproti jiným dokladům o přepravě. Oblasti využití konosamentu, rozdíl mezi voyage a time charterem v lodní dopravě, příklady dalšího dělení těchto charterů. 13. Organizace osobní veřejné dopravy doprava komerční / doprava provozovaná na základě smlouvy o veřejné službě (rozdíly); přímé zadání / výběr dopravce ve výběrovém řízení (výhody/nevýhody) 1. Mojžíš, V., Molková, T.: Technologie a řízení dopravy 2. díl, Univerzita Pardubice Pastor, O., Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, Novák, J.: Kombinovaná přeprava. Institut Jana Pernera, o.p.s., Pardubice, Svoboda, Pastor: Základy řízení technologických procesů dopravy, vydavatelství ČVUT 2005

15

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA. 1. povinný předmět: EKONOMIKA A MANAGEMENT DOPRAVNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH PROCESŮ

TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA. 1. povinný předmět: EKONOMIKA A MANAGEMENT DOPRAVNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH PROCESŮ TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích Obor 3707R002 MED / ME Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3707R002 MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3707R002 MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (pro studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 2015) Studijní program: B 3710 Technika

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA. 1. povinný předmět: LOGISTIKA, TECHNOLOGIE A TEORIE DOPRAVY

TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA. 1. povinný předmět: LOGISTIKA, TECHNOLOGIE A TEORIE DOPRAVY TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA Studijní program: N 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích Obor 3708T042 LO Logistika, technologie a management

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Přednášející: Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Jiří Tupa EK 414 kl. 4531 tupa@ket.zcu.cz home.zcu.cz/~tupa/tase Konzultace po domluvě Rámcová osnova přednášek Úvod do předmětu,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více