Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru Bakalářská práce Autor: Gabriela Topičová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, Csc. Praha duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Liberci dne Gabriela Topičová

3 Poděkování: Chtěla bych zde poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Oldřichu Knaiflovi, Csc, za jeho cenné připomínky, rady a odborné vedení při vypracování bakalářské práce. A dále vedení společnosti Kovotrans s.r.o. za vstřícné jednání a poskytnutí informací.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá Hodnocením bonity klienta před poskytnutím úvěru. Bakalářská práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Kovotrans s.r.o., která byla zaloţena v roce Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. V první kapitole jsou charakterizovány důvody zjišťování bonity a zmírňování rizika. Ve druhé kapitole je práce soustředěna na rozdílnost poţadavků pro posouzení bonity klienta v různých segmentech a charakteristiku finanční analýzy vycházející z účetní závěrky. Praktická část obsahuje jednu kapitolu, ve které je provedena finanční analýza společnosti Kovotrans s.r.o., která ţádá banku o kontokorentní úvěr ve výši Kč. Závěr obsahuje zjištění bonity a rozhodnutí zda by měl být úvěr poskytnut, nebo zamítnut. Annotation This submitted document gives its readers information about clients financial standing analysis before granting of credit. This essay was created in co-operation with company Kovotrans s.r.o, which was established in There is theoretical and practical part. The reasons and elimination of risk are characterized in the first part of theoretical part. The second section of theoretical part is focused on differences of documents requests and financial requests in each client segments. There is also characterized financial analysis based financial statements. The practical part includes financial analysis of company, which applies for bank overdraft ,- CZK. At the conclusion there is description of company s financial standing and decision of credit opening or credit decline.

5 OBSAH Úvod : Bonita proč ji banky zjišťují Zmírnění úvěrového rizika Rating a scoring Hodnocení bonity klientů dle segmentu ESS ekonomicky spjatá skupina Hodnocení bonity fyzických osob Hodnocení bonity právnických osob a malých firem Hodnocení bonity corporátních klientů Úvěrové registry Centrální registr úvěrů CRÚ SOLUS - Sdruţení a Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům Nebankovní registr klientských informací NRKI Finanční analýza Účetní závěrka Stručná charakteristika účetních výkazů Charakteristika rozvahy a výsledovky Cash flow Finanční ukazatele Finanční analýza společnosti Kovotrans s.r.o Vliv ekonomické krize na oblast dopravy: Analýza mimoekonomických ukazatelů Analýza ekonomických ukazatelů Analýza poloţek výsledovky (resp. Výkazu zisku a ztrát) Vyhodnocení bonity firmy Kovotrans s.r.o Závěr.54 5

6 Úvod : Poskytování úvěrů je jednou ze základních operací banky, kterými zhodnocuje do ní vloţené prostředky (zejména vklady jejich klientů na běţných účtech ).Poskytnutím úvěru klientovi se však banka vystavuje riziku, ţe dluţník nebude splátky úvěru hradit řádně a včas či dokonce úvěr neuhradí vůbec a úvěrová pohledávka bude pro banku nedobytná. Takové riziko se nazývá úvěrovým rizikem. Za účelem udrţení své solventnosti a stability se banka musí proti ztrátám z úvěrového rizika zajišťovat, nějak se proti němu chránit. Jednou z moţností je eliminace takového rizika. To zjednodušeně znamená, ţe banka úvěr poskytne jen takovým ţadatelům u kterých shledá dostatečně vysokou pravděpodobnost splacení poskytnutého úvěru. Banka si tedy musí u kaţdého úvěrového ţadatele zjistit jeho předpokládanou schopnost úvěr splatit, tj. jeho bonitu. Obecně platí ţe, s niţší bonitou klienta banka podstupuje vyšší úvěrové riziko a naopak. Cílem mé bakalářské práce v teoretické části je vysvětlit proč a jakým způsobem banky bonitu zjišťují. Ţe u kaţdého segmentu (Corporate, Small business, Fyzické osoby) hodnocení probíhá jiným způsobem. V praktické části provedu finanční analýzu společnosti Kovotrans s.r.o. a vyhodnocení bonity dané společnosti. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. V první kapitole charakterizuji důvody zjišťování bonity. Ve druhé kapitole se soustředím na rozdílnost poţadavků pro posouzení bonity klienta v různých segmentech. Praktická část obsahuje jednu kapitolu ve které bude provedena finanční analýza společnosti Kovotrans s.r.o. Závěr obsahuje zjištění bonity a rozhodnutí zda by měl být úvěr poskytnut, nebo zamítnut. Při zpracování vycházím z praxe, kterou jsem získala z několikaletého působení v oblasti bankovnictví, dále z odborné literatury a v poslední řadě z internetových stránek a zákonů. 6

7 1. Bonita proč ji banky zjišťují Mezi základní operace banky patří poskytování úvěrů, kterým zhodnocuje finanční prostředky, se kterými disponuje. Tyto prostředky získává především prostřednictvím vkladů svých klientů. Poskytnutí úvěru však doprovází riziko, ţe dluţník nebude splátky řádně a včas hradit či dokonce jej neuhradí vůbec. Jedná se o tzv. úvěrové riziko (viz kapitola č. 1.1). Ztráty z úvěrového rizika mohou velmi výrazně ovlivnit bankovní stabilitu a solventnost, a proto banka musí toto riziko eliminovat na minimum. Banka si tedy u kaţdého úvěrového ţadatele zjišťuje jeho předpokládanou schopnost poskytnutý úvěr splatit, tedy jeho bonitu. Zjednodušeně, tedy banka určuje pravděpodobnost splácení poskytnutého úvěru a poskytuje úvěry pouze těm ţadatelům, u kterých shledá tuto pravděpodobnost dostatečně vysokou. Při určování této pravděpodobnosti postupují banky odlišným způsobem a jejich pohled na její výši je mnohdy diametrálně odlišný. Podle zjištěné bonity ţadatele pak banka stanoví parametry úvěru. S niţší ţadatelovou bonitou banka nabízí klientovi horší podmínky úvěru. Je tomu tak proto, ţe s niţší ţadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které s sebou nese svoje náklady, které si banka kompenzuje vyššími výnosy z poskytnutého úvěru. Např. u úrokové sazby platí, ţe čím vyšší bonitu klient prokáţe, tím niţší úrokovou sazbu z úvěru u banky získá a naopak. Bonita je tedy vyjádřením kvality klienta a z hlediska banky odráţí jak rizikovost při navazování vztahu věřitele a dluţníka, tak vývoj jiţ fungujícího vztahu. 7

8 Bonita má dvě stránky: finanční, která obsahuje hodnocení čtyř základních okruhů: krátkodobé likvidity, dlouhodobé solventnosti, rentability a ohodnocení podniku klienta na kapitálovém trhu, nefinanční, která zahrnuje posouzení kvality samotného podnikatelského záměru, jeho zasazení do ekonomického prostředí a posouzení technické i obchodní zdatnosti klienta. Nefinanční stránka bonity bývá strukturována do tří bloků, jedná se o základní charakteristiky, externí ekonomické souvislosti a vnitřní podnikové vazby. Základní charakteristiky popisují druh podnikatelského záměru, jeho předpokládanou dobu trvání a flexibilitu trţeb i nákladů na změny míry inflace a devizových kurzů. Rovněţ izolovanost podniku, nebo jeho provázanost s dalšími podnikatelskými záměry výrazně ovlivňují rizikovost podnikání. Externí ekonomické souvislosti hodnotí faktory, které ovlivňují vnější omezení tvorby plánovaných pro podnikatelský záměr. Jde o faktory: makroekonomické, tj. je nasycenost trhu, situace v odvětví a jeho perspektivy, situace a trendy v dodavatelských odvětvích uvnitř české ekonomiky, ale i v zahraničí, mikroekonomické tj. strategické záměry konkurence, solventnost hlavních odběratelů, spolehlivost hlavních dodavatelů, případně záměry potencionálních investorů do podniku, geografické, tj. poloha podniku z hlediska podnikatelského záměru, dopravní obsluţnost, kvalita a dostatek pracovních sil v regionu.ve většině případech bývá projekt silně ovlivněn externím vlastníkem pozemků 1. 1 SŮVOVÁ, Helena, et.al. Finanční analýza : v řízení podniku, v bance a na počítači.1. vyd. Praha : Bankovní institut, s. ISBN :

9 Vnitřní podnikové vazby hodnotí schopnosti realizátora projektu,které by mohly pozitivně přispět, nebo negativně ovlivnit uplatnění obecně dobrého projektu vhodně zasazeného do ekonomického okolí. Jde především o tradici a kontinuitu činnosti podniku, jeho podíl na trhu a způsob kooperace s rozhodujícími institucemi. Pozice vlastníků hraje významnou roli, stejně jako získání přehledu o kapitálové provázanosti společnosti s jinými firmami. Kapitálová účast managementu na jmění firmy a výše jmění předesílá reakce na neočekávané změny v podmínkách podnikání. Odhadnou se tak náklady související s vytvořením přijatelných ekologických podmínek provozu podniku. Dále se hodnotí technická, technologická, licenční a patentová pozice společnosti, progresivita a kvalita výrobků, perioda obměny sortimentu, organizace výroby, marketingu a odbytu. Celkově se shrnou získané poznatky do specifických předností a slabin podniku. Hodnocení klienta pro účely banky se provádí vţdy v souvislosti s poskytnutím bankovní sluţby. Proto se od klienta vyţaduje sdělení účelu transakce a předloţení finančního plánu dokladujícího, ţe je schopen vytvořit dostatek prostředků pro splácení úroků a jistiny. Zkoumá se doba návratnosti, která musí být v souladu s charakterem poskytované sluţby Zmírnění úvěrového rizika Riziko znamená určité nebezpečí a pravděpodobnost nezdaru. Jde tedy o situaci, kdy ten, kdo se rozhoduje, zná všechny moţné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost kaţdého tohoto rozhodnutí. Úvěrové riziko tedy vyjadřuje pravděpodobnost, ţe dluţník nebude schopen, nebo ochoten splatit svůj závazek (úvěr, úrok, případné poplatky) tak, jak bylo ujednáno v úvěrové smlouvě 3. 2 SŮVOVÁ, Helena, et.al. Finanční analýza : v řízení podniku, v bance a na počítači.1. vyd. Praha : Bankovní institut, s. ISBN : Otevřená encyklopedie 9

10 Banky se tedy snaţí toto riziko stanovit a na základě stanovených kritérií (tzv. Politika úvěrování) rozhodnout, zda zrealizují úvěrový obchod. Politika úvěrování kaţdé banky obsahuje základní předpoklady určující vhodnost poskytnutí úvěru. Pokud jsou tyto předpoklady, kterými jsou např. akceptovatelný účel úvěru, beztrestnost ţadatele či vhodný způsob zajištění, splněny, přistupuje banka k samotné kvantifikaci rizika. Při hodnocení úvěrového rizika pouţívá banka systém, který je zaloţený na hodnocení dvou základních aspektů úvěrového rizika. Těmito aspekty jsou bonita klienta, tzv. rating klienta a míra zajištění úvěru, tzv. rating zajištění. Dále k minimalizaci úvěrového rizika slouţí: a) kvalita úvěrových smluv a obchodních podmínek, b) pravidla a podmínky čerpání úvěru c) pravidla a podmínky čerpání úvěru, d) pravidla tvorby rezerv a oprávek k problémovým úvěrům, e) nástroje zajištění rizika. Problematika eliminace úvěrové rizika je však velmi komplexní a značně různorodá. Mezi další aspekty, které významně ovlivňují rozhodování banky o poskytnutí úvěru, patří dále např. pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angaţovanosti Rating a scoring Rating se pouţívá jako mezinárodní nástroj pro hodnocení bonity firemní (resp. korporátní) klientely pro posouzení jejich důvěryhodnosti, popřípadě hodnocení zemí s ohledem na rizikovost podnikání pro zahraniční firmy. Prosazuje větší transparentnost hospodaření firem a usnadňuje věřitelům rozhodnutí o poskytování úvěrů. Rating provádí především nezávislé agentury. Hovoříme- li o retailové klientele, pak stanovování rizika nedodrţení závazku označujeme pojmem kreditní scoring klienta. 4 MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Základní principy bankovnictví. 1. vyd. Praha : Karolinum, s. Dostupné na internete:. ISBN (broţ.). 10

11 Ratingová stupnice hodnocení klientů je v rozmezí 1 aţ x stupňů. Ti nejlepší klienti dosahují ratingu 1. Naopak klientům s ratingem horším jak 6+ banka úvěr neposkytne. Klienti, kteří dosahují ratingu 1 a 2 financování ze strany banky nepotřebují. Většina bankovních klientů však dosahuje ohodnocení průměrného ratingu. Tzn. někde uprostřed této hodnotící řady. Jinou definici, kterou můţeme pouţít pro vysvětlení pojmu rating jako nezávislé hodnocení, jehoţ cílem je zjistit pomocí celkového rozboru veškerých známých rizik hodnocení subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým závazkům. Vyjádřením tohoto hodnocení je určitá ratingová známka z ratingové stupnice (např. AAA jako nejlepší aţ CCC jako nejhorší, případně kombinací velkých, malých písmen a přidáváním znamének + / - ), která označuje pravděpodobnost naplnění závazku v plné výši a včas. Získaná ratingová známka ratingovou agenturou je celosvětově plně porovnatelná a kompatibilní skrze odvětví i regiony 5. Scoring a rating jsou často statistické modely, které v klasické podobě obsahují sociodemografické parametry klienta, monitorují jeho finanční situaci, uvádí specifické rysy úvěru, typ zajištění úvěru a ideálně i makroekonomické ukazatele. Kaţdá banka má svůj systém hodnocení klienta a konkrétní postup při hodnocení bonity klienta povaţují banky za interní. K posouzení bonity uplatňujeme i jiné faktory, jako je například úvěrová historie klienta, kterou banka získává z úvěrových registrů. (viz kapitola 2.5. úvěrové registry). 5 VINŠ, Petr; LIŠKA, Václav. Rating. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN X 11

12 2.Hodnocení bonity klientů dle segmentu Jak jiţ bylo naznačeno, banka rozděluje klienty dle segmentů na retailové a corporátní. V retailovém segmentu dochází opět k rozdělení na fyzickou osobu (FO), Právnickou osobu (PO) a firmy jejichţ roční obrat nepřesahuje výši stanovenou interními pravidly banky např. 50 mil. CZK. Do segmentu corportáního bankovnictví patří PO a firmy s ročním obratem vyšším neţ je stanoven limit pro retailový segment. U kaţdého segmentu se bonita ţadatelů posuzuje jiným způsobem. Hlavním smyslem analýzy je vţdy posouzení schopnosti dluţníka splatit úvěr řádně a včas. Základní zásadou je, ţe je úvěr splácen z běţných příjmů klienta (provozní cash flow). Čím je bonita klienta horší, čím komplexnější a vyšší je celkové úvěrové angaţmá a čím obtíţnější je charakter či typ úvěrové transakce, tím komplexnější analýza je vyţadována. Úvěrová rozhodnutí o úvěrovém obchodu nemohou být učiněna před provedením či ukončením analýzy. Jedná li se u segmentu středních a malých podniků, corporátních firem o člena ekonomicky spjaté skupiny, je rovněţ velmi důleţité pochopení a analýza vztahů či úvěrovým dluţníkem a touto skupinou osob, včetně analýzy bonity celé skupiny.konkrétní definice ESS (ekonomicky spjaté skupiny) upravuje vyhláška 262/2004 Sb. ČNB a Věstník ČNB částka 17/2007 ze dne 2.srpna 2007 (viz Příloha č.6) 2.1.ESS ekonomicky spjatá skupina Ekonomicky spjatou skupinou se rozumí alespoň dvě osoby, které mají vůči sobě angaţovanost které jsou navzájem propojeny tím ţe: a) jedna z osob ovládá ostatní, nebo jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy,ţe finanční těţkosti jedné z osob mohou způsobit, ţe alespoň jedna z ostatních nebude řádně plnit svoje platební závazky. Při vyhodnocování vzájemných vztahů vezme banka v úvahu zejména zda, jedna osoba má kvalifikovanou účast na druhé osobě, nebo stejná osoba má kvalifikovanou účast na dvou nebo více organizačně nezávislých osobách. 12

13 b) osoby mají společného vedoucího zaměstnance, stejného člena statutárního orgánu, dozorčí rady nebo tito členové jsou osobami blízkými 6. c)osoby jsou propojeny zajištěním, půjčkami či úvěry d)osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy, např. dodávkami zboţí e) osoby jsou osobami blízkými 2.2 Hodnocení bonity fyzických osob Bonita ţadatele je ovlivněna mnoha faktory. Banka posuzuje jednak sociodemografické údaje těmi jsou například věk, pohlaví, dosaţené vzdělání, profese, rodinný stav ţadatele, počet vyţivovaných dětí apod. Dále banka posuzuje příjmy ţadatele. Jedná se o příjmy trvalé, u nichţ se předpokládá jejich trvání i v budoucnu např. příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, příjmy ze závislé činnosti, příjmy z pronájmu, rodičovské příspěvky, příjmy z invalidního důchodu apod. U zaměstnanců je (aţ na výjimky) vyţadován pracovní poměr na dobu neurčitou. V době podání ţádosti o úvěr navíc nesmí být ţadatel ve zkušební době. Od doloţených příjmů ţadatele se vţdy odečítá bankou vypočtená výše ţivotního minima. Ţivotní minimum je u kaţdého ţadatele stanoveno individuálně. Výše ţivotního minima přímo úměrně roste s vyšším počtem vyţivovaných dětí, nebo dalších osob ve společné domácnosti ţadatele. Pokud si ţadatel přizve do ţádosti o úvěr další osobu - spoluţadatele, dosáhne vyšší bonity, pokud je oním spoluţadatelem jeho manţelka (manţel), neţ kdyby byl spoluţadatelem třeba jeho rodič, nebo sourozenec ţijící v jiné domácnosti. Je tomu tak proto, ţe ţadatelé o úvěr ţijící ve společné domácnosti dosahují niţšího ţivotního minima 7. 6 Věstník ČNB, částka 17/2007 ze dne 2.srpna

14 Naproti příjmům vstupují do výpočtu bonity ţadatele také jeho pravidelné výdaje. K těm nejčastěji patří platby nájemného, pojistného (na ţivotní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti, penzijní připojištění), příspěvky na stavební spoření, splátky leasingu, alimenty aj. Kromě těchto pravidelných plateb se do výdajů započítávají splátky úvěrů, které ţadatel dluţí. Dále je bonita ovlivněna úvěrovými limity na tzv. kontokorentních účtech, nebo kreditních kartách, jestliţe ţadatel je jejich drţitelem. Jaké konkrétní příjmy musí ţadatel mít, aby mohl od banky získat úvěr například ve výši ,-Kč, nelze jednoduše odpovídat. Záleţí zde na mnoha faktorech jako je např. typ úvěru (nezajištěný spotřebitelský úvěr, nemovitostí zajištěná hypotéka,...), délka splatnosti úvěru, počet vyţivovaných dětí, a ostatních výdajích. Klient by měl mít takové příjmy, aby byl schopen získaný úvěr splácet. Pokud bychom uvaţovali velice zjednodušený příklad samostatně ţijícího ţadatele, který je svobodný, bez vyţivovaných osob a bez vedlejších výdajů (např.splátek úvěrů), měly by jeho měsíční příjmy podle dnešní úvěrové nabídky bank přesahovat měsíční splátky úvěru asi o ,- Kč 8. Podklady které jsou standardní pro předložení posouzení bonity fyzických osob: a) ţádost o úvěr b) dva průkazy totoţnosti c) potvrzení o příjmu ze závislé činnosti d) výplatní pásky, nebo výpisy z účtu e) v případě ţádosti o hypoteční úvěr je nutné předloţit list vlastnictví (LV) zastavené nemovitosti, katastrální mapu, aktuální odhad zastavované nemovitosti pokud je žadatel fyzická osoba podnikající musí předložit: a) ţivnostenský list b) výpis ze ţivnostenského rejstříku c) daňová přiznání za poslední dvě aţ tři zdaňovací období d) potvrzení z finančního úřadu o bezdluţnosti 8 14

15 Jedná se o standardní podklady, které je klient povinen předloţit před schválením úvěru, pokud bude mít banka pochybnosti, můţe si vyţádat dodatečné podklady pro posouzení. 2.3 Hodnocení bonity právnických osob a malých firem Bonita firmy představuje určení kvality podniku, na základě sledování výkonnosti a finanční situace podniku. Čím větší hodnotu bonity dostaneme, tím je finančně ekonomická situace hodnocené firmy lepší a na základě tohoto hodnocení se určuje riziko vhodné spolupráce s analyzovanou společností. Pro posouzení bonity se používají tyto následující kroky: 1) Úvodní jednání s klientem: a) zjistit od klienta jeho základní potřebu financování a jeho podrobnější poţadavky na financování b) dle získaných informací a s vyuţitím interních aplikací nabídnout vhodný typ financování (na základě produktových listů) c) zkontrolovat zda odvětví podnikání klienta není v rozporu s pravidly banky d) seznámit klienta s obecně platnými podmínkami úvěru včetně poplatků (Sazebník odměn za poskytování bankovních sluţeb) a indikace úrokové sazby 2) Předběţné zhodnocení bonity klienta a) pro provedení předběţného zhodnocení klient doloţí následující doklady (kaţdá banka má svůj interní předpis, podle kterého se řídí) b) v případě, ţe se jedná o jiţ stávajícího klienta banky je nutné provést kontrolu informací na kartě klienta (negativní statusy). V případě zjištění negativní informace posoudit, zda je vhodné pokračovat v projednání ţádosti. c) pokud klient vede daňovou evidenci předběţně zhodnotit bonitu klienta pomocí např. tzv. kalkulátoru pro FOP účtující v daňové evidenci. Pokud vyjde negativní výsledek posoudit zda je vhodné pokračovat v projednávání ţádosti. V případě pozitivního výsledku pokračovat. d) pokud klient vede podvojné účetnictví je nutné zjistit rating klienta pomocí interních systémů do kterých je nutné zadat data z výkazů za poslední 3 zdaňovací období. 15

16 Základní zdroje pro financování a) čistý hospodářský výsledek b) odpisy c) úspory v nákladech ( např.úspora v nájmu, končící leasing) d) disponibilní zdroje by měly pokrýt 40% rámce poţadovaného úvěru KO kritéria klienta nelze financovat a) záporná přidaná hodnota b) záporný provozní hospodářský výsledek c) záporný hospodářský výsledek za účetní období (neplatí v případě, ţe odpisy výrazně ovlivňují celkový hospodářský výsledek, potom je potřeba předloţit odpisový plán) d) záporný vlastní kapitál Zadávání dat do interních aplikací Je nutné zadávat pouze závěrky k příslušného roku, včetně závěrek, které zatím nebyly předloţeny na FÚ. a) má-li klient definovaný hospodářský rok, předloţené finální výkazy nemusejí být sestavené k datu , ale k ultimu hospodářského roku. b) dle výstupů z interních aplikací zjistit rating klienta. V případě výsledného ratingu 7+ a horší doporučit nepokračovat dále v projednání úvěru. Existuje velké mnoţství druhů úvěru, o které můţe klient poţádat. Pro kaţdý typ úvěru je prováděn odlišný postup, ale jádro zkoumání je stejné. 16

17 Provozní úvěr Pro firmu se jedná o potřebu pracovního kapitálu = dočasný nedostatek likvidity, který je způsoben rozdílnými podmínkami v dodavatelských a v odběratelských vztazích (krátká doba splatnosti závazků, dlouhá doba splatnosti pohledávek). Jedná se krátkodobý úvěr splatný do jednoho roku a klient musí mít jistotu adekvátního obratu. Investiční úvěr Pro firmu se jedná o potřebu investovat = v ţivotním cyklu firmy je třeba investicemi posílit či změnit její chod, aby si udrţela své místo na trhu. Jedná se středně dlouhodobý úvěr, dle splátkového kalendáře, který respektuje návratnost dané investice. Klient musí být schopen vytvořit z dané investice nějaký zisk. Podklady, které jsou standardní pro posouzení bonity malých a středních podniků a) Ţádost o úvěr / ţádost o poskytnutí bankovní záruky (viz. Příloha č. 5 ) b) Doklady prokazující totoţnost ţadatele/spoludluţníka c) Doklad o zúţení SJM ţadatele d) Doklady prokazující oprávnění k podnikání e) Daňová přiznání za poslední 2 (3) roky včetně příloh (účetní závěrka) f) Předběţné účetní výkazy k předchozího roku g) Aktuální účetní výkazy k datu posledního kalendářního čtvrtletí, resp. přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích h) Doklad o příjmu FO ch) Pracovní smlouva i) Potvrzení od Finančního úřadu a SSZ j) Výpisy z běţných účtů za poslední 3 měsíce / 6 měsíců k) Plná moc pro zastupování klienta třetí osobou l) Telefonní kontakt soukromý a do zaměstnání 17

18 Doklady požadované od manžela / manželky žadatele, od poskytovatele zajištění (avalista) nebo od vlastníka/člena statutárního orgánu a) Příloha Informace o PO b) Příloha Informace o FOP c) Příloha Informace o FO d) Příloha Informace o zajištění - nemovitost e) Příloha Informace o zajištění - vklad na účtu f) Příloha Informace o zajištění pohledávky g) Doklady prokazující totoţnost h) Doklad opravňující k podnikání ch) Doklad o zúţení SJM ţadatelů 2.4 Hodnocení bonity corporátních klientů Úvěruschopnost společností je hodnocena na základě objektivních dat a dalších informací. Hodnocení bonity corporátního klienta se odráţí v tzv. hodnocení, které tvoří tři hlavní moduly. Jedná se o hodnocení finanční, kvalitativní a další faktory. a) finanční hodnocení modulu je automatické vyhodnocení na základě klientových financí (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, prohlášení a další). Odráţí bonitu klienta podle historických informací. b) kvalitativní hodnocení klientů: zde se jedná o nefinanční informace. Jedná se o vlastnické sloţení společnosti, kvalitu managementu, specializace společnosti, současná pozice na trhu, budoucí rozvoj společnosti a její podnikatelské prostředí. c) další faktory ukazují na moţné zhoršení úvěrové kvality a měli by vstoupit do hodnocení systematickým způsobem. Slouţí jako varovné signály. Kombinace těchto tří modulů tvoří rating klienta. 18

19 Celková úvěrová analýza musí být provedena pomocí hodnocení celého zázemí společnosti (právní, organizační a ekonomické podmínky) a je stejně důleţitá jako analýza rozvahy, stanovení aktuální situace a úvahy o budoucím rozvoji podnikání. Hodnocení jednotlivých aspektů, jako jsou podnikatelské výkonnosti (generální ředitelé), operace a podnikatelský sektor, jakoţ i obecné ekonomické a sociální situace tvoří dohromady rating společnosti Je třeba si odpovědět na pět základních otázek? Kdo je dluţník zákonné podmínky, záruky, skupiny atd. Co je předmětem podnikání - podnikatelský sektor, provozní aspekty (sortiment a pozice na trhu, kvalita účetního systému. Jaké měla společnost v minulosti výsledky struktura financování, finanční výsledky (rozvaha, výsledovka, cash flow..) Jak se bude podnikání vyvíjet směr obchodního trendu, budoucí finanční situace, finanční plánování) Jaká částka úvěru je potřeba výše úvěru, zajištění. Podklady, které jsou standardní pro posouzení bonity corporátních klientů a) rozvaha, výkaz zisků a ztrát za rok včetně zpráv auditora a příloh k roční účetní závěrce, výroční zprávu + komentář; b) rozvaha a výkaz zisků a ztrát k poslednímu vykazovanému měsíci roku opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby + komentář; c) finanční plány v podobě rozvahy a výkazu zisků a ztrát na celé období úvěrové angaţovanosti + komentář; d) přehled zakázek (uzavřených, rozjednaných, jejich objem, doba realizace, hrubý zisk); e) aktuální výpis z obchodního rejstříku a stanovy společnosti (resp. společenská smlouva). je nutné rozklíčování následujících poţadavků: 19

20 Vlastnická struktura společnosti a) hlavní společníci/akcionáři firmy: - podíl v % na základním kapitálu - podíl v % na hlasovacích právech - existence ovládací smlouvy b) mateřská společnost/vlastník : - podíl v % - předmět činnosti c) dceřiná společnost/vlastník: - podíl v % - předmět činnosti d) majetkové podíly společníků/akcionářů: - Jméno a příjmení majitele - název vlastněné společnosti - podíl v % - nominální hodnota v mil. CZK - předmět činnosti Další společnosti ekonomicky či vlastnicky propojené s firmou (popis činnosti, hospodářské výsledky) - pokud moţno organizační schéma ekonomicky spjaté skupiny s vyznačenými podíly, popis činnosti těchto společností a hospodářské výsledky včetně fin. výkazů Provozovny společnosti: sídlo a specifikace činnosti Údaje o managementu společnosti / změny za poslední rok Hlavní činnosti společnosti: - činnost - podíl na obratu v % - očekávaný budoucí podíl na obratu v % - marţe - očekávaná budoucí marţe Popis trhu, postavení společnosti na trhu, konkurence : - stručný popis trhu na kterém společnost působí - specifikace trhu, - podíl společnosti na daném trhu, - potenciál 20

21 Odběratelsko dodavatelské vztahy: aktuální seznam nejvýznamnějších odběratelů časová struktura pohledávek z obchodního styku aktuální seznam nejvýznamnějších dodavatelů časová struktura závazků z obchodního styku Přehled úvěrů, záruk, akreditivů, ostatních půjček přijatých / poskytnutých a seznam leasingových závazků leasingové kontrakty. Zůstatek leasingových závazků se splatností do 1 roku ke dni Zůstatek leasingových závazků se splatností nad 1 rok ke dni Leasingové splátky zaplacené ke dni Seznam všech podrozvahových závazků - např. závazky z ručení či záruk za třetí osoby, závazky ze směnek (vyjma obchodních směnek), závazky ze soudních sporů a pokut apod. v tis. CZK Seznam závazků po lhůtě splatnosti vůči finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení, systému zdravotního pojištění a jiným státním institucím: Seznam zastaveného nebo zatíţeného majetku společnosti Soudní spory vedené ve prospěch/proti společnosti za poslední 3 roky Úvěrové registry Pro stanovení bonity ţadatele je třeba ověřit úvěrovou historii a platební morálku klienta. K tomu banka můţe vyuţít údaje z úvěrových registrů. V České republice existují takové registry čtyři. Jedná se o Centrální registr úvěrů (CRÚ) spravovaný Českou národní bankou, Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s., Nebankovní registr klientských informací (NRKI) provozovaným zájmovým sdruţením právnických osob Leasing & Loan Credit Bureau, z.s.p.o. a registr zájmového sdruţení právnických osob SOLUS - Sdruţení a Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

22 Centrální registr úvěrů CRÚ - informační sytém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umoţňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. a) účastníkem jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon b) povinností účastníka je provádět pravidelné aktualizace databáze CRÚ c) přístup k informacím je umoţněn jednotlivým účastníkům a České národní bance jako provozovateli CRÚ d) sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů vyuţitelných oblasti řízení úvěrového rizika Bankovní registr klientských informací BRKI a) provozovaný společností CBCB (Czech Banking Credit Breau, a.s.), který se zaměřuje na fyzické osoby podnikající a nepodnikající. Společnost CBCB je vlastněna pěti zakládajícími bankami a zpracovává data na základě smluv s jednotlivými bankami b) nejedná se o registr úplný, jsou v něm obsaţena data pouze 18 zúčastněných bank, kterým je umoţněn pohled na současný stav zadluţení klienta a zpětně na historické hodnoty za poslední čtyři roky SOLUS - Sdružení a Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům a) zájmové sdruţení právnických osob. b) společná databáze obsahující údaje za fyzické osoby a nově i fyzické osoby podnikatele, které neplní své povinnosti vztahující se k finanční činnosti alespoň jednoho člena sdruţení SOLUS (tj. pouze negativní informace), je určena výhradně pro potřebu 12 členů sdruţení. d) tento registr zahájil činnost v polovině roku Mezi členy sdruţení patří také dvě banky Unicredit Bank (dříve HVB) a Raiffeisenbank (konec roku 2005) 22

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více