Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru Bakalářská práce Autor: Gabriela Topičová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, Csc. Praha duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Liberci dne Gabriela Topičová

3 Poděkování: Chtěla bych zde poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Oldřichu Knaiflovi, Csc, za jeho cenné připomínky, rady a odborné vedení při vypracování bakalářské práce. A dále vedení společnosti Kovotrans s.r.o. za vstřícné jednání a poskytnutí informací.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá Hodnocením bonity klienta před poskytnutím úvěru. Bakalářská práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Kovotrans s.r.o., která byla zaloţena v roce Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. V první kapitole jsou charakterizovány důvody zjišťování bonity a zmírňování rizika. Ve druhé kapitole je práce soustředěna na rozdílnost poţadavků pro posouzení bonity klienta v různých segmentech a charakteristiku finanční analýzy vycházející z účetní závěrky. Praktická část obsahuje jednu kapitolu, ve které je provedena finanční analýza společnosti Kovotrans s.r.o., která ţádá banku o kontokorentní úvěr ve výši Kč. Závěr obsahuje zjištění bonity a rozhodnutí zda by měl být úvěr poskytnut, nebo zamítnut. Annotation This submitted document gives its readers information about clients financial standing analysis before granting of credit. This essay was created in co-operation with company Kovotrans s.r.o, which was established in There is theoretical and practical part. The reasons and elimination of risk are characterized in the first part of theoretical part. The second section of theoretical part is focused on differences of documents requests and financial requests in each client segments. There is also characterized financial analysis based financial statements. The practical part includes financial analysis of company, which applies for bank overdraft ,- CZK. At the conclusion there is description of company s financial standing and decision of credit opening or credit decline.

5 OBSAH Úvod : Bonita proč ji banky zjišťují Zmírnění úvěrového rizika Rating a scoring Hodnocení bonity klientů dle segmentu ESS ekonomicky spjatá skupina Hodnocení bonity fyzických osob Hodnocení bonity právnických osob a malých firem Hodnocení bonity corporátních klientů Úvěrové registry Centrální registr úvěrů CRÚ SOLUS - Sdruţení a Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům Nebankovní registr klientských informací NRKI Finanční analýza Účetní závěrka Stručná charakteristika účetních výkazů Charakteristika rozvahy a výsledovky Cash flow Finanční ukazatele Finanční analýza společnosti Kovotrans s.r.o Vliv ekonomické krize na oblast dopravy: Analýza mimoekonomických ukazatelů Analýza ekonomických ukazatelů Analýza poloţek výsledovky (resp. Výkazu zisku a ztrát) Vyhodnocení bonity firmy Kovotrans s.r.o Závěr.54 5

6 Úvod : Poskytování úvěrů je jednou ze základních operací banky, kterými zhodnocuje do ní vloţené prostředky (zejména vklady jejich klientů na běţných účtech ).Poskytnutím úvěru klientovi se však banka vystavuje riziku, ţe dluţník nebude splátky úvěru hradit řádně a včas či dokonce úvěr neuhradí vůbec a úvěrová pohledávka bude pro banku nedobytná. Takové riziko se nazývá úvěrovým rizikem. Za účelem udrţení své solventnosti a stability se banka musí proti ztrátám z úvěrového rizika zajišťovat, nějak se proti němu chránit. Jednou z moţností je eliminace takového rizika. To zjednodušeně znamená, ţe banka úvěr poskytne jen takovým ţadatelům u kterých shledá dostatečně vysokou pravděpodobnost splacení poskytnutého úvěru. Banka si tedy musí u kaţdého úvěrového ţadatele zjistit jeho předpokládanou schopnost úvěr splatit, tj. jeho bonitu. Obecně platí ţe, s niţší bonitou klienta banka podstupuje vyšší úvěrové riziko a naopak. Cílem mé bakalářské práce v teoretické části je vysvětlit proč a jakým způsobem banky bonitu zjišťují. Ţe u kaţdého segmentu (Corporate, Small business, Fyzické osoby) hodnocení probíhá jiným způsobem. V praktické části provedu finanční analýzu společnosti Kovotrans s.r.o. a vyhodnocení bonity dané společnosti. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. V první kapitole charakterizuji důvody zjišťování bonity. Ve druhé kapitole se soustředím na rozdílnost poţadavků pro posouzení bonity klienta v různých segmentech. Praktická část obsahuje jednu kapitolu ve které bude provedena finanční analýza společnosti Kovotrans s.r.o. Závěr obsahuje zjištění bonity a rozhodnutí zda by měl být úvěr poskytnut, nebo zamítnut. Při zpracování vycházím z praxe, kterou jsem získala z několikaletého působení v oblasti bankovnictví, dále z odborné literatury a v poslední řadě z internetových stránek a zákonů. 6

7 1. Bonita proč ji banky zjišťují Mezi základní operace banky patří poskytování úvěrů, kterým zhodnocuje finanční prostředky, se kterými disponuje. Tyto prostředky získává především prostřednictvím vkladů svých klientů. Poskytnutí úvěru však doprovází riziko, ţe dluţník nebude splátky řádně a včas hradit či dokonce jej neuhradí vůbec. Jedná se o tzv. úvěrové riziko (viz kapitola č. 1.1). Ztráty z úvěrového rizika mohou velmi výrazně ovlivnit bankovní stabilitu a solventnost, a proto banka musí toto riziko eliminovat na minimum. Banka si tedy u kaţdého úvěrového ţadatele zjišťuje jeho předpokládanou schopnost poskytnutý úvěr splatit, tedy jeho bonitu. Zjednodušeně, tedy banka určuje pravděpodobnost splácení poskytnutého úvěru a poskytuje úvěry pouze těm ţadatelům, u kterých shledá tuto pravděpodobnost dostatečně vysokou. Při určování této pravděpodobnosti postupují banky odlišným způsobem a jejich pohled na její výši je mnohdy diametrálně odlišný. Podle zjištěné bonity ţadatele pak banka stanoví parametry úvěru. S niţší ţadatelovou bonitou banka nabízí klientovi horší podmínky úvěru. Je tomu tak proto, ţe s niţší ţadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které s sebou nese svoje náklady, které si banka kompenzuje vyššími výnosy z poskytnutého úvěru. Např. u úrokové sazby platí, ţe čím vyšší bonitu klient prokáţe, tím niţší úrokovou sazbu z úvěru u banky získá a naopak. Bonita je tedy vyjádřením kvality klienta a z hlediska banky odráţí jak rizikovost při navazování vztahu věřitele a dluţníka, tak vývoj jiţ fungujícího vztahu. 7

8 Bonita má dvě stránky: finanční, která obsahuje hodnocení čtyř základních okruhů: krátkodobé likvidity, dlouhodobé solventnosti, rentability a ohodnocení podniku klienta na kapitálovém trhu, nefinanční, která zahrnuje posouzení kvality samotného podnikatelského záměru, jeho zasazení do ekonomického prostředí a posouzení technické i obchodní zdatnosti klienta. Nefinanční stránka bonity bývá strukturována do tří bloků, jedná se o základní charakteristiky, externí ekonomické souvislosti a vnitřní podnikové vazby. Základní charakteristiky popisují druh podnikatelského záměru, jeho předpokládanou dobu trvání a flexibilitu trţeb i nákladů na změny míry inflace a devizových kurzů. Rovněţ izolovanost podniku, nebo jeho provázanost s dalšími podnikatelskými záměry výrazně ovlivňují rizikovost podnikání. Externí ekonomické souvislosti hodnotí faktory, které ovlivňují vnější omezení tvorby plánovaných pro podnikatelský záměr. Jde o faktory: makroekonomické, tj. je nasycenost trhu, situace v odvětví a jeho perspektivy, situace a trendy v dodavatelských odvětvích uvnitř české ekonomiky, ale i v zahraničí, mikroekonomické tj. strategické záměry konkurence, solventnost hlavních odběratelů, spolehlivost hlavních dodavatelů, případně záměry potencionálních investorů do podniku, geografické, tj. poloha podniku z hlediska podnikatelského záměru, dopravní obsluţnost, kvalita a dostatek pracovních sil v regionu.ve většině případech bývá projekt silně ovlivněn externím vlastníkem pozemků 1. 1 SŮVOVÁ, Helena, et.al. Finanční analýza : v řízení podniku, v bance a na počítači.1. vyd. Praha : Bankovní institut, s. ISBN :

9 Vnitřní podnikové vazby hodnotí schopnosti realizátora projektu,které by mohly pozitivně přispět, nebo negativně ovlivnit uplatnění obecně dobrého projektu vhodně zasazeného do ekonomického okolí. Jde především o tradici a kontinuitu činnosti podniku, jeho podíl na trhu a způsob kooperace s rozhodujícími institucemi. Pozice vlastníků hraje významnou roli, stejně jako získání přehledu o kapitálové provázanosti společnosti s jinými firmami. Kapitálová účast managementu na jmění firmy a výše jmění předesílá reakce na neočekávané změny v podmínkách podnikání. Odhadnou se tak náklady související s vytvořením přijatelných ekologických podmínek provozu podniku. Dále se hodnotí technická, technologická, licenční a patentová pozice společnosti, progresivita a kvalita výrobků, perioda obměny sortimentu, organizace výroby, marketingu a odbytu. Celkově se shrnou získané poznatky do specifických předností a slabin podniku. Hodnocení klienta pro účely banky se provádí vţdy v souvislosti s poskytnutím bankovní sluţby. Proto se od klienta vyţaduje sdělení účelu transakce a předloţení finančního plánu dokladujícího, ţe je schopen vytvořit dostatek prostředků pro splácení úroků a jistiny. Zkoumá se doba návratnosti, která musí být v souladu s charakterem poskytované sluţby Zmírnění úvěrového rizika Riziko znamená určité nebezpečí a pravděpodobnost nezdaru. Jde tedy o situaci, kdy ten, kdo se rozhoduje, zná všechny moţné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost kaţdého tohoto rozhodnutí. Úvěrové riziko tedy vyjadřuje pravděpodobnost, ţe dluţník nebude schopen, nebo ochoten splatit svůj závazek (úvěr, úrok, případné poplatky) tak, jak bylo ujednáno v úvěrové smlouvě 3. 2 SŮVOVÁ, Helena, et.al. Finanční analýza : v řízení podniku, v bance a na počítači.1. vyd. Praha : Bankovní institut, s. ISBN : Otevřená encyklopedie 9

10 Banky se tedy snaţí toto riziko stanovit a na základě stanovených kritérií (tzv. Politika úvěrování) rozhodnout, zda zrealizují úvěrový obchod. Politika úvěrování kaţdé banky obsahuje základní předpoklady určující vhodnost poskytnutí úvěru. Pokud jsou tyto předpoklady, kterými jsou např. akceptovatelný účel úvěru, beztrestnost ţadatele či vhodný způsob zajištění, splněny, přistupuje banka k samotné kvantifikaci rizika. Při hodnocení úvěrového rizika pouţívá banka systém, který je zaloţený na hodnocení dvou základních aspektů úvěrového rizika. Těmito aspekty jsou bonita klienta, tzv. rating klienta a míra zajištění úvěru, tzv. rating zajištění. Dále k minimalizaci úvěrového rizika slouţí: a) kvalita úvěrových smluv a obchodních podmínek, b) pravidla a podmínky čerpání úvěru c) pravidla a podmínky čerpání úvěru, d) pravidla tvorby rezerv a oprávek k problémovým úvěrům, e) nástroje zajištění rizika. Problematika eliminace úvěrové rizika je však velmi komplexní a značně různorodá. Mezi další aspekty, které významně ovlivňují rozhodování banky o poskytnutí úvěru, patří dále např. pravidla kapitálové přiměřenosti a úvěrové angaţovanosti Rating a scoring Rating se pouţívá jako mezinárodní nástroj pro hodnocení bonity firemní (resp. korporátní) klientely pro posouzení jejich důvěryhodnosti, popřípadě hodnocení zemí s ohledem na rizikovost podnikání pro zahraniční firmy. Prosazuje větší transparentnost hospodaření firem a usnadňuje věřitelům rozhodnutí o poskytování úvěrů. Rating provádí především nezávislé agentury. Hovoříme- li o retailové klientele, pak stanovování rizika nedodrţení závazku označujeme pojmem kreditní scoring klienta. 4 MEJSTŘÍK, Michal - PEČENÁ, Magda - TEPLÝ, Petr. Základní principy bankovnictví. 1. vyd. Praha : Karolinum, s. Dostupné na internete:. ISBN (broţ.). 10

11 Ratingová stupnice hodnocení klientů je v rozmezí 1 aţ x stupňů. Ti nejlepší klienti dosahují ratingu 1. Naopak klientům s ratingem horším jak 6+ banka úvěr neposkytne. Klienti, kteří dosahují ratingu 1 a 2 financování ze strany banky nepotřebují. Většina bankovních klientů však dosahuje ohodnocení průměrného ratingu. Tzn. někde uprostřed této hodnotící řady. Jinou definici, kterou můţeme pouţít pro vysvětlení pojmu rating jako nezávislé hodnocení, jehoţ cílem je zjistit pomocí celkového rozboru veškerých známých rizik hodnocení subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým závazkům. Vyjádřením tohoto hodnocení je určitá ratingová známka z ratingové stupnice (např. AAA jako nejlepší aţ CCC jako nejhorší, případně kombinací velkých, malých písmen a přidáváním znamének + / - ), která označuje pravděpodobnost naplnění závazku v plné výši a včas. Získaná ratingová známka ratingovou agenturou je celosvětově plně porovnatelná a kompatibilní skrze odvětví i regiony 5. Scoring a rating jsou často statistické modely, které v klasické podobě obsahují sociodemografické parametry klienta, monitorují jeho finanční situaci, uvádí specifické rysy úvěru, typ zajištění úvěru a ideálně i makroekonomické ukazatele. Kaţdá banka má svůj systém hodnocení klienta a konkrétní postup při hodnocení bonity klienta povaţují banky za interní. K posouzení bonity uplatňujeme i jiné faktory, jako je například úvěrová historie klienta, kterou banka získává z úvěrových registrů. (viz kapitola 2.5. úvěrové registry). 5 VINŠ, Petr; LIŠKA, Václav. Rating. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN X 11

12 2.Hodnocení bonity klientů dle segmentu Jak jiţ bylo naznačeno, banka rozděluje klienty dle segmentů na retailové a corporátní. V retailovém segmentu dochází opět k rozdělení na fyzickou osobu (FO), Právnickou osobu (PO) a firmy jejichţ roční obrat nepřesahuje výši stanovenou interními pravidly banky např. 50 mil. CZK. Do segmentu corportáního bankovnictví patří PO a firmy s ročním obratem vyšším neţ je stanoven limit pro retailový segment. U kaţdého segmentu se bonita ţadatelů posuzuje jiným způsobem. Hlavním smyslem analýzy je vţdy posouzení schopnosti dluţníka splatit úvěr řádně a včas. Základní zásadou je, ţe je úvěr splácen z běţných příjmů klienta (provozní cash flow). Čím je bonita klienta horší, čím komplexnější a vyšší je celkové úvěrové angaţmá a čím obtíţnější je charakter či typ úvěrové transakce, tím komplexnější analýza je vyţadována. Úvěrová rozhodnutí o úvěrovém obchodu nemohou být učiněna před provedením či ukončením analýzy. Jedná li se u segmentu středních a malých podniků, corporátních firem o člena ekonomicky spjaté skupiny, je rovněţ velmi důleţité pochopení a analýza vztahů či úvěrovým dluţníkem a touto skupinou osob, včetně analýzy bonity celé skupiny.konkrétní definice ESS (ekonomicky spjaté skupiny) upravuje vyhláška 262/2004 Sb. ČNB a Věstník ČNB částka 17/2007 ze dne 2.srpna 2007 (viz Příloha č.6) 2.1.ESS ekonomicky spjatá skupina Ekonomicky spjatou skupinou se rozumí alespoň dvě osoby, které mají vůči sobě angaţovanost které jsou navzájem propojeny tím ţe: a) jedna z osob ovládá ostatní, nebo jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy,ţe finanční těţkosti jedné z osob mohou způsobit, ţe alespoň jedna z ostatních nebude řádně plnit svoje platební závazky. Při vyhodnocování vzájemných vztahů vezme banka v úvahu zejména zda, jedna osoba má kvalifikovanou účast na druhé osobě, nebo stejná osoba má kvalifikovanou účast na dvou nebo více organizačně nezávislých osobách. 12

13 b) osoby mají společného vedoucího zaměstnance, stejného člena statutárního orgánu, dozorčí rady nebo tito členové jsou osobami blízkými 6. c)osoby jsou propojeny zajištěním, půjčkami či úvěry d)osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy, např. dodávkami zboţí e) osoby jsou osobami blízkými 2.2 Hodnocení bonity fyzických osob Bonita ţadatele je ovlivněna mnoha faktory. Banka posuzuje jednak sociodemografické údaje těmi jsou například věk, pohlaví, dosaţené vzdělání, profese, rodinný stav ţadatele, počet vyţivovaných dětí apod. Dále banka posuzuje příjmy ţadatele. Jedná se o příjmy trvalé, u nichţ se předpokládá jejich trvání i v budoucnu např. příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, příjmy ze závislé činnosti, příjmy z pronájmu, rodičovské příspěvky, příjmy z invalidního důchodu apod. U zaměstnanců je (aţ na výjimky) vyţadován pracovní poměr na dobu neurčitou. V době podání ţádosti o úvěr navíc nesmí být ţadatel ve zkušební době. Od doloţených příjmů ţadatele se vţdy odečítá bankou vypočtená výše ţivotního minima. Ţivotní minimum je u kaţdého ţadatele stanoveno individuálně. Výše ţivotního minima přímo úměrně roste s vyšším počtem vyţivovaných dětí, nebo dalších osob ve společné domácnosti ţadatele. Pokud si ţadatel přizve do ţádosti o úvěr další osobu - spoluţadatele, dosáhne vyšší bonity, pokud je oním spoluţadatelem jeho manţelka (manţel), neţ kdyby byl spoluţadatelem třeba jeho rodič, nebo sourozenec ţijící v jiné domácnosti. Je tomu tak proto, ţe ţadatelé o úvěr ţijící ve společné domácnosti dosahují niţšího ţivotního minima 7. 6 Věstník ČNB, částka 17/2007 ze dne 2.srpna

14 Naproti příjmům vstupují do výpočtu bonity ţadatele také jeho pravidelné výdaje. K těm nejčastěji patří platby nájemného, pojistného (na ţivotní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti, penzijní připojištění), příspěvky na stavební spoření, splátky leasingu, alimenty aj. Kromě těchto pravidelných plateb se do výdajů započítávají splátky úvěrů, které ţadatel dluţí. Dále je bonita ovlivněna úvěrovými limity na tzv. kontokorentních účtech, nebo kreditních kartách, jestliţe ţadatel je jejich drţitelem. Jaké konkrétní příjmy musí ţadatel mít, aby mohl od banky získat úvěr například ve výši ,-Kč, nelze jednoduše odpovídat. Záleţí zde na mnoha faktorech jako je např. typ úvěru (nezajištěný spotřebitelský úvěr, nemovitostí zajištěná hypotéka,...), délka splatnosti úvěru, počet vyţivovaných dětí, a ostatních výdajích. Klient by měl mít takové příjmy, aby byl schopen získaný úvěr splácet. Pokud bychom uvaţovali velice zjednodušený příklad samostatně ţijícího ţadatele, který je svobodný, bez vyţivovaných osob a bez vedlejších výdajů (např.splátek úvěrů), měly by jeho měsíční příjmy podle dnešní úvěrové nabídky bank přesahovat měsíční splátky úvěru asi o ,- Kč 8. Podklady které jsou standardní pro předložení posouzení bonity fyzických osob: a) ţádost o úvěr b) dva průkazy totoţnosti c) potvrzení o příjmu ze závislé činnosti d) výplatní pásky, nebo výpisy z účtu e) v případě ţádosti o hypoteční úvěr je nutné předloţit list vlastnictví (LV) zastavené nemovitosti, katastrální mapu, aktuální odhad zastavované nemovitosti pokud je žadatel fyzická osoba podnikající musí předložit: a) ţivnostenský list b) výpis ze ţivnostenského rejstříku c) daňová přiznání za poslední dvě aţ tři zdaňovací období d) potvrzení z finančního úřadu o bezdluţnosti 8 14

15 Jedná se o standardní podklady, které je klient povinen předloţit před schválením úvěru, pokud bude mít banka pochybnosti, můţe si vyţádat dodatečné podklady pro posouzení. 2.3 Hodnocení bonity právnických osob a malých firem Bonita firmy představuje určení kvality podniku, na základě sledování výkonnosti a finanční situace podniku. Čím větší hodnotu bonity dostaneme, tím je finančně ekonomická situace hodnocené firmy lepší a na základě tohoto hodnocení se určuje riziko vhodné spolupráce s analyzovanou společností. Pro posouzení bonity se používají tyto následující kroky: 1) Úvodní jednání s klientem: a) zjistit od klienta jeho základní potřebu financování a jeho podrobnější poţadavky na financování b) dle získaných informací a s vyuţitím interních aplikací nabídnout vhodný typ financování (na základě produktových listů) c) zkontrolovat zda odvětví podnikání klienta není v rozporu s pravidly banky d) seznámit klienta s obecně platnými podmínkami úvěru včetně poplatků (Sazebník odměn za poskytování bankovních sluţeb) a indikace úrokové sazby 2) Předběţné zhodnocení bonity klienta a) pro provedení předběţného zhodnocení klient doloţí následující doklady (kaţdá banka má svůj interní předpis, podle kterého se řídí) b) v případě, ţe se jedná o jiţ stávajícího klienta banky je nutné provést kontrolu informací na kartě klienta (negativní statusy). V případě zjištění negativní informace posoudit, zda je vhodné pokračovat v projednání ţádosti. c) pokud klient vede daňovou evidenci předběţně zhodnotit bonitu klienta pomocí např. tzv. kalkulátoru pro FOP účtující v daňové evidenci. Pokud vyjde negativní výsledek posoudit zda je vhodné pokračovat v projednávání ţádosti. V případě pozitivního výsledku pokračovat. d) pokud klient vede podvojné účetnictví je nutné zjistit rating klienta pomocí interních systémů do kterých je nutné zadat data z výkazů za poslední 3 zdaňovací období. 15

16 Základní zdroje pro financování a) čistý hospodářský výsledek b) odpisy c) úspory v nákladech ( např.úspora v nájmu, končící leasing) d) disponibilní zdroje by měly pokrýt 40% rámce poţadovaného úvěru KO kritéria klienta nelze financovat a) záporná přidaná hodnota b) záporný provozní hospodářský výsledek c) záporný hospodářský výsledek za účetní období (neplatí v případě, ţe odpisy výrazně ovlivňují celkový hospodářský výsledek, potom je potřeba předloţit odpisový plán) d) záporný vlastní kapitál Zadávání dat do interních aplikací Je nutné zadávat pouze závěrky k příslušného roku, včetně závěrek, které zatím nebyly předloţeny na FÚ. a) má-li klient definovaný hospodářský rok, předloţené finální výkazy nemusejí být sestavené k datu , ale k ultimu hospodářského roku. b) dle výstupů z interních aplikací zjistit rating klienta. V případě výsledného ratingu 7+ a horší doporučit nepokračovat dále v projednání úvěru. Existuje velké mnoţství druhů úvěru, o které můţe klient poţádat. Pro kaţdý typ úvěru je prováděn odlišný postup, ale jádro zkoumání je stejné. 16

17 Provozní úvěr Pro firmu se jedná o potřebu pracovního kapitálu = dočasný nedostatek likvidity, který je způsoben rozdílnými podmínkami v dodavatelských a v odběratelských vztazích (krátká doba splatnosti závazků, dlouhá doba splatnosti pohledávek). Jedná se krátkodobý úvěr splatný do jednoho roku a klient musí mít jistotu adekvátního obratu. Investiční úvěr Pro firmu se jedná o potřebu investovat = v ţivotním cyklu firmy je třeba investicemi posílit či změnit její chod, aby si udrţela své místo na trhu. Jedná se středně dlouhodobý úvěr, dle splátkového kalendáře, který respektuje návratnost dané investice. Klient musí být schopen vytvořit z dané investice nějaký zisk. Podklady, které jsou standardní pro posouzení bonity malých a středních podniků a) Ţádost o úvěr / ţádost o poskytnutí bankovní záruky (viz. Příloha č. 5 ) b) Doklady prokazující totoţnost ţadatele/spoludluţníka c) Doklad o zúţení SJM ţadatele d) Doklady prokazující oprávnění k podnikání e) Daňová přiznání za poslední 2 (3) roky včetně příloh (účetní závěrka) f) Předběţné účetní výkazy k předchozího roku g) Aktuální účetní výkazy k datu posledního kalendářního čtvrtletí, resp. přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích h) Doklad o příjmu FO ch) Pracovní smlouva i) Potvrzení od Finančního úřadu a SSZ j) Výpisy z běţných účtů za poslední 3 měsíce / 6 měsíců k) Plná moc pro zastupování klienta třetí osobou l) Telefonní kontakt soukromý a do zaměstnání 17

18 Doklady požadované od manžela / manželky žadatele, od poskytovatele zajištění (avalista) nebo od vlastníka/člena statutárního orgánu a) Příloha Informace o PO b) Příloha Informace o FOP c) Příloha Informace o FO d) Příloha Informace o zajištění - nemovitost e) Příloha Informace o zajištění - vklad na účtu f) Příloha Informace o zajištění pohledávky g) Doklady prokazující totoţnost h) Doklad opravňující k podnikání ch) Doklad o zúţení SJM ţadatelů 2.4 Hodnocení bonity corporátních klientů Úvěruschopnost společností je hodnocena na základě objektivních dat a dalších informací. Hodnocení bonity corporátního klienta se odráţí v tzv. hodnocení, které tvoří tři hlavní moduly. Jedná se o hodnocení finanční, kvalitativní a další faktory. a) finanční hodnocení modulu je automatické vyhodnocení na základě klientových financí (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, prohlášení a další). Odráţí bonitu klienta podle historických informací. b) kvalitativní hodnocení klientů: zde se jedná o nefinanční informace. Jedná se o vlastnické sloţení společnosti, kvalitu managementu, specializace společnosti, současná pozice na trhu, budoucí rozvoj společnosti a její podnikatelské prostředí. c) další faktory ukazují na moţné zhoršení úvěrové kvality a měli by vstoupit do hodnocení systematickým způsobem. Slouţí jako varovné signály. Kombinace těchto tří modulů tvoří rating klienta. 18

19 Celková úvěrová analýza musí být provedena pomocí hodnocení celého zázemí společnosti (právní, organizační a ekonomické podmínky) a je stejně důleţitá jako analýza rozvahy, stanovení aktuální situace a úvahy o budoucím rozvoji podnikání. Hodnocení jednotlivých aspektů, jako jsou podnikatelské výkonnosti (generální ředitelé), operace a podnikatelský sektor, jakoţ i obecné ekonomické a sociální situace tvoří dohromady rating společnosti Je třeba si odpovědět na pět základních otázek? Kdo je dluţník zákonné podmínky, záruky, skupiny atd. Co je předmětem podnikání - podnikatelský sektor, provozní aspekty (sortiment a pozice na trhu, kvalita účetního systému. Jaké měla společnost v minulosti výsledky struktura financování, finanční výsledky (rozvaha, výsledovka, cash flow..) Jak se bude podnikání vyvíjet směr obchodního trendu, budoucí finanční situace, finanční plánování) Jaká částka úvěru je potřeba výše úvěru, zajištění. Podklady, které jsou standardní pro posouzení bonity corporátních klientů a) rozvaha, výkaz zisků a ztrát za rok včetně zpráv auditora a příloh k roční účetní závěrce, výroční zprávu + komentář; b) rozvaha a výkaz zisků a ztrát k poslednímu vykazovanému měsíci roku opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby + komentář; c) finanční plány v podobě rozvahy a výkazu zisků a ztrát na celé období úvěrové angaţovanosti + komentář; d) přehled zakázek (uzavřených, rozjednaných, jejich objem, doba realizace, hrubý zisk); e) aktuální výpis z obchodního rejstříku a stanovy společnosti (resp. společenská smlouva). je nutné rozklíčování následujících poţadavků: 19

20 Vlastnická struktura společnosti a) hlavní společníci/akcionáři firmy: - podíl v % na základním kapitálu - podíl v % na hlasovacích právech - existence ovládací smlouvy b) mateřská společnost/vlastník : - podíl v % - předmět činnosti c) dceřiná společnost/vlastník: - podíl v % - předmět činnosti d) majetkové podíly společníků/akcionářů: - Jméno a příjmení majitele - název vlastněné společnosti - podíl v % - nominální hodnota v mil. CZK - předmět činnosti Další společnosti ekonomicky či vlastnicky propojené s firmou (popis činnosti, hospodářské výsledky) - pokud moţno organizační schéma ekonomicky spjaté skupiny s vyznačenými podíly, popis činnosti těchto společností a hospodářské výsledky včetně fin. výkazů Provozovny společnosti: sídlo a specifikace činnosti Údaje o managementu společnosti / změny za poslední rok Hlavní činnosti společnosti: - činnost - podíl na obratu v % - očekávaný budoucí podíl na obratu v % - marţe - očekávaná budoucí marţe Popis trhu, postavení společnosti na trhu, konkurence : - stručný popis trhu na kterém společnost působí - specifikace trhu, - podíl společnosti na daném trhu, - potenciál 20

21 Odběratelsko dodavatelské vztahy: aktuální seznam nejvýznamnějších odběratelů časová struktura pohledávek z obchodního styku aktuální seznam nejvýznamnějších dodavatelů časová struktura závazků z obchodního styku Přehled úvěrů, záruk, akreditivů, ostatních půjček přijatých / poskytnutých a seznam leasingových závazků leasingové kontrakty. Zůstatek leasingových závazků se splatností do 1 roku ke dni Zůstatek leasingových závazků se splatností nad 1 rok ke dni Leasingové splátky zaplacené ke dni Seznam všech podrozvahových závazků - např. závazky z ručení či záruk za třetí osoby, závazky ze směnek (vyjma obchodních směnek), závazky ze soudních sporů a pokut apod. v tis. CZK Seznam závazků po lhůtě splatnosti vůči finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení, systému zdravotního pojištění a jiným státním institucím: Seznam zastaveného nebo zatíţeného majetku společnosti Soudní spory vedené ve prospěch/proti společnosti za poslední 3 roky Úvěrové registry Pro stanovení bonity ţadatele je třeba ověřit úvěrovou historii a platební morálku klienta. K tomu banka můţe vyuţít údaje z úvěrových registrů. V České republice existují takové registry čtyři. Jedná se o Centrální registr úvěrů (CRÚ) spravovaný Českou národní bankou, Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s., Nebankovní registr klientských informací (NRKI) provozovaným zájmovým sdruţením právnických osob Leasing & Loan Credit Bureau, z.s.p.o. a registr zájmového sdruţení právnických osob SOLUS - Sdruţení a Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

22 Centrální registr úvěrů CRÚ - informační sytém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umoţňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. a) účastníkem jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon b) povinností účastníka je provádět pravidelné aktualizace databáze CRÚ c) přístup k informacím je umoţněn jednotlivým účastníkům a České národní bance jako provozovateli CRÚ d) sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů vyuţitelných oblasti řízení úvěrového rizika Bankovní registr klientských informací BRKI a) provozovaný společností CBCB (Czech Banking Credit Breau, a.s.), který se zaměřuje na fyzické osoby podnikající a nepodnikající. Společnost CBCB je vlastněna pěti zakládajícími bankami a zpracovává data na základě smluv s jednotlivými bankami b) nejedná se o registr úplný, jsou v něm obsaţena data pouze 18 zúčastněných bank, kterým je umoţněn pohled na současný stav zadluţení klienta a zpětně na historické hodnoty za poslední čtyři roky SOLUS - Sdružení a Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům a) zájmové sdruţení právnických osob. b) společná databáze obsahující údaje za fyzické osoby a nově i fyzické osoby podnikatele, které neplní své povinnosti vztahující se k finanční činnosti alespoň jednoho člena sdruţení SOLUS (tj. pouze negativní informace), je určena výhradně pro potřebu 12 členů sdruţení. d) tento registr zahájil činnost v polovině roku Mezi členy sdruţení patří také dvě banky Unicredit Bank (dříve HVB) a Raiffeisenbank (konec roku 2005) 22

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více