Finanční řízení podniku. cv. 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení podniku. cv. 8"

Transkript

1 Finanční řízení podniku cv. 8

2 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá aktivita jimi musí být zabezpečena. Věcné a finanční toky musí být ve vzájemném souladu!

3 Hlavní úkoly finančního řízení podniku Zajišťování finančních zdrojů získávat potřebný kapitál a rozhodovat o jeho struktuře. Rozhodovat o jeho alokaci (umístění) do běžné činnosti, vývoje, pozemků, budov, strojů, cenných papírů. Rozhodovat o rozdělení zisku. Řídit hospodářskou stránku činnosti podniku slouží k tomu základní finanční výkazy, finanční plánování, finanční analýza.

4 Financování podniku z hlediska pravidelnosti Financování běžné Finance na běžný provoz podniku, tj. nákup materiálu, energie, výplata mezd, daně, splácení krátkodobých závazků. Týká se oběžného majetku, jehož souhrn je nazýván jako hrubý pracovní kapitál. Financování mimořádné při zakládání podniku (prostředky na pozemky, budovy, stroje, zásoby); rozšiřování podniku a jeho aktivit (nákup dalšího výrobního zařízení, nákup akcií..); spojování, likvidace. Jak rozlišujeme finanční zdroje dle původu?

5 Původ finančních prostředků Financování vlastním kapitálem emise akcií, peněžní vklady a věcné vklady společníků. Financování cizím kapitálem bankovní úvěr, emise obligací, zálohy od odběratelů. Samofinancování například ze zisku,

6 Rozdělení kapitálu dle doby, kdy je k dispozici Dlouhodobé zdroje vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál; financování DM a trvalých OA. Krátkodobé zdroje dodavatelské úvěry, nevyplacené mzdy, neodvedené daně; splatné do jednoho roku, financování krátkodobého majetku.

7 Řízení cash flow Sledování pohybu peněžních prostředků za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Důvody rozvaha má charakter pouze statického dokladu; výsledovka zachycuje různé kategorie výnosů, nákladů a zisku bez ohledu na to, zda skutečně vzniknou peněžní příjmy a výdaje! Může podnik vykazovat vysoký zisk a přitom být v platební neschopnosti?

8 Metody zjišťování cash flow Přímá metoda (PM) sledování příjmů a výdajů za dané období. Nepřímá metoda (NM) vychází z HV, který se upraví o výnosy a náklady, které se netýkají pohybu peněžních prostředků v daném období. Tato metoda je snadnější. Výpočet (NM): výsledek hospodaření po zdanění + náklady neznamenající peněžní výdaje výnosy neznamenající peněžní příjmy = cash flow (čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků)

9 Tři kategorie cash flow U obou metod rozdělujeme 3 kategorie CF: 1. z provozní činnosti výsledek hospodaření z běžné činnosti, změny stavu pohledávek, závazků z provozní činnosti, zásoby 2. z investiční činnosti výdaje a příjmy spojené s nabytím a prodejem DM, poskytování půjček, výpomocí. 3. z finanční činnosti změny velikosti VK a dlouhodobých a krátkodobých závazků.

10 Přímé sledování cash flow Nástrojem je platební kalendář poskytuje přehled o očekávaných příjmech a výdajích v krátkém období (obvykle týden, měsíc dopředu). Princip sledování PP v tomto kalendáři vychází ze vztahu KSP = PSP + PPŘ - PV kde KSP = konečný stav peněžních prostředků; PSP = počáteční stav peněžních prostředků; PPŘ = peněžní příjmy; PV = peněžní výdaje.

11 Př. Je začátek měsíce a na účtu a v pokladně máte celkem peněžní prostředky ve výši Kč. V následujících 10 dnech očekáváte níže uvedené příjmy a výdaje. Sestavte platební kalendář. Položka PSP 500 Očekávané peněžní příjmy Den inkaso pohledávek prodej za hotové Příjmy celkem Očekávané peněžní výdaje 1. Úhrada dodavatelům Odvody daní výplata mezd splátky úvěrů Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů Vyrovnávací položky KSP

12 Model pro řízení PP

13 Příklad - nepřímá metoda Vypočtěte cash flow podniku, znáte-li následující údaje z rozvahy a výsledovky. Použijte nepřímou metodu výpočtu.

14

15 AKTIVA Rozvaha k a XY PASIVA Investiční majetek v PC Základní jmění Oprávky k IM Nerozdělený zisk Stálá aktiva Vlastní jmění Zásoby Závazky vůči dodavatelům Pohledávky Jiné krátkodobé závazky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé cenné papíry Cizí zdroje Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Tržby celkem Materiálové náklady bez odpisů Odpisy investičního majetku Mzdové náklady celkem Finanční náklady (úroky) Ostatní náklady Náklady celkem Zisk před zdaněním Daň z příjmů (pro t = 39 %) Zisk po zdanění Výplata dividend

16 1. CF z provozní činnosti 1.1 Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 1.2 Odpisy 1.3 Přírůstek (-), úbytek (+) pohledávek 1.4 Přírůstek (-), úbytek (+) zásob 1.5 Přírůstek (-), úbytek (+) krátkodobých cen. pap. 1.6 Přírůstek (+), úbytek (-) krátkodobých závazků 1.7 Přijaté (+), placené (-) úroky 1.8 Daň z příjmů CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 2. CF z investiční činnosti 2.1 Přírůstek (-), úbytek (+) investičního majetku 2.2 Přírůstek (-), úbytek (+) finančních investic CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 3. CF z finanční činnosti 3.1 Přírůstek (+), úbytek (-) dlouhodobých závazků 3.2 Výplata dividend CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI CF CELKEM

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více