MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU"

Transkript

1 MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU

2 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Kralupy nad Vltavou podle básníka Jaroslava Seiferta prý nebyly hezkým mìstem. Možná to platilo ještì na konci 20. století, ale myslím si, že se naše mìsto zaèíná vyvíjet do krásy. Kralupy nad Vltavou jsou urèitì mìstem pøíjemné budoucnosti. Mìsto se bìhem posledního desetiletí velmi zmìnilo. Z pùvodnì prùmyslového mìsta s kouøícími komíny a s velkou železnièní dopravou se stalo mìsto plné zelenì, jehož oba vltavské bøehy lákají k procházkám a k jízdì na kole. Najdete tu mnoho nových dìtských høiš, sportoviš a cyklostezek, stejnì tak i velmi blízkých kulturních, historických a pøírodních cílù, které stojí za to navštívit. Za návštìvu v letních mìsících urèitì stojí novì opravené a dovybavené koupalištì. Nachází se v klidové èásti mìsta nedaleko starých vltavských tùní a tenisového komplexu. Rozsáhlý areál nabízí návštìvníkùm nejen svlažení a oddych v horkých dnech, ale i odpoèinek a pobavení pro dìti a mládež. Podobnì pak v zimì lze využít i zimní stadion, plaveckou halu a víceúèelová sportovištì. Zajímavosti mìsta z dob minulých najde zájemce v pìkném mìstském muzeu. Velmi pestrý program je i v kulturním domì Vltava a v kinì s digitálním vysíláním 3D. Petr Holeèek starosta mìsta

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální název Mìsto Kralupy nad Vltavou Starosta Petr Holeèek Adresa Mìstského úøadu Mìstský úøad Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou Oficiální portál mìsta Statistické údaje Statut mìsta: Ano Poèet èástí: 5 Katastrální výmìra: ha Poèet obyvatel: cca Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zaøízení: Ano Policie: Ano Mìsto Kralupy nad Vltavou leží na dolním toku øeky Vltavy, rozložené v malebné krajinì setkání vrchù a rovin, zhruba 15 km od severního okraje Prahy. Mìsto dìtství a vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta. Mìsto železnice, kam za oblíbenými vláèky chodíval hudební skladatel Antonín Dvoøák, stezkou (dnes Dvoøákovou) podél øeky Vltavy z rodné Nelahozevsi. V kulturním odvìtví nesmíme opomenout ani souèasný Komorních orchestr Dvoøákova kraje, který je vyhledáván i mimo území naší republiky. Mìsto je známé nejen chemickou výrobou kauèuku, ale i ve sportovní sféøe, kterou reprezentuje mnoho kralupských rodákù v rùzných vìkových kategoriích nejen doma, ale i v cizinì. Nejvyšší historickou budovou je v Kralupech kostel Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Václava, jehož vìž je vysoká 63 metrù. Ze zvonice kostela je za jasného dne pøekrásný rozhled na celé Podøipsko. V letech došlo k pøestavbì obchodního domu Máj na nový mìstský úøad. V radnici mùžete navštívit i informaèní centrum, které poskytuje informace nejen pro obèany mìsta, ale i pro jeho návštìvníky vèetnì rùzných propagaèních materiálù.

4 TROŠKA HISTORIE Historie mìsta Kralupy nad Vltavou je velmi rozmanitá. První písemná zmínka o vsi Kralupy se datuje k roku 993 ze základní listiny z bøevnovského kláštera, bohužel není historicky podložena. Ale jisté je most TGM již to, že Kralupy byly v první polovinì 13. století darovány Anežkou, sestrou Václava I., øádu Køižovníkù s èervenou hvìzdou v Praze. Další staletí se ves jen pozvolna rozvíjela. Nejvìtší vývoj odstartoval rozvoj železnice na území mìsta, a to od roku Obec se zaèala úplnì mìnit, spousta pøištìhovalcù vyvolala výstavbu infrastruktury. Rozšíøení území a poèet obyvatel zapøíèinil, že je Kralupùm pøiznán bombardování titul mìstys, a to v roce Rùst obce i nadále pokraèoval. Docházelo k výstavbì nejrùznìjších prùmyslových podnikù, pø. slévárny, výroba zemìdìlských strojù, rafinérie minerálních olejù atd. Kralupy se v roce 1902 stávají mìstem. Po první svìtové válce se díky tehdejšímu starostovi Vaníèkovi podaøilo spojit oba bøehy øeky Vltavy mostem, který se pøíznaènì pojmenoval most TGM. Za druhé svìtové války prošlo mìsto Kralupy nad Vltavou asi tou nejvìtší zkouškou. 22. bøezen 1945 se stal kralupským èerným dnem. Mìsto zasypaly stovky nièivých bomb spojeneckého letectva. Z tohoto tragického dne se mìsto dlouho vzpamatovávalo. K historii našeho mìsta patøí i významné osobnosti. Kralupy byly oblíbeným místem prázdnin a odpoèinku známého básníka Jaroslava Seiferta, který dnes tiše odpoèívá na místním høbitovì. Nejvýznamnìjším rodákem je proslulý malíø tzv. paøížské školy Jiøí Kars. Vìtšinu svého života prožil v Kralupech tzv. malíø Kralupska Josef Holub.

5 KULTURA A VOLNÝ ÈAS Kulturní vyžití v Kralupech nad Vltavou zajiš uje pøedevším Kulturní a spoleèenské støedisko. Mìsto je dále zøizovatelem Mìstské knihovny a Mìstského muzea Kralupy nad Vltavou. Kulturní a spoleèenské støedisko (KaSS) Hlavní nabídka Kulturní dùm Vltava nabízí divadelní pøedstavení pro dìti i dospìlé, plesy, podnikové akce, karnevaly, taneèní kurzy, tanèírny, koncerty aj. Tradièními akcemi ve spolupráci s kralupským divadelním spolkem jsou podzimní festivaly (nejen) amatérského divadla Tyjátjátra èi Za Vodou. Pro dìti poøádá podzimní divadelní cyklus Z pohádky do pohádky a Kralupský talent (soutìž místních dìtských umìlcù). Oblibì se tìší i sezónní akce zamìøené na Masopust, Velikonoce, Adventy a další. Kulturní a spoleèenské støedisko se vìnuje i našim nejmenším. Každý mìsíc poøádá rùzné akce (karnevaly, výtvarné dílny) tématické akce napø. halloweenská výprava, tématické karnevaly, dìtské dny, louèení s prázdninami, slavnosti svatojánských brouèkù, velikonoèní slavnosti, èarodìjný bál, nejrùznìjší pohádky a spoustu dalších. Kino Vltava Souèástí KaSS je též Kino Vltava. Dne , premiérou filmu AVATAR režiséra Jamese Camerona, vkroèilo kino do nové éry a pøipojilo se k dalším kinosálùm v ÈR vybavených profesionálním kinoprojektorem, zaèalo promítat ve 3D formátu. Program kina nabízí rozmanitou filmovou škálu, a to i pro nároènìjší diváky. O víkendy se mohou dìtièky v rámci Kineèka pro nejmenší podívat na zhruba hodinové pohádky (Dášenka, Do pohádky za zvíøátky, Kamarádi z televize, Èertovské a Hastrmanské pohádky atd.). Ètvrtky bývají vyhrazeny zahranièním i èeským filmovým premiérám. Jaká by to byla podívaná, bez drobného obèerstvení. V pøedsálí si mùžete zakoupit pití dle chuti, popcorn anebo i nìco sladkého èi slaného na zub.

6 KULTURA A VOLNÝ ÈAS Mìstské muzeum Kralupy nad Vltavou Kralupské muzeum pøibližuje svým návštìvníkùm jak historii mìsta, tak i jeho okolí. V roce 2011 oslavilo 20 let od svého znovuotevøení. Mezi stálé expozice patøí: archeologie, historie, Pamìtní síò Jaroslava Seiferta, Síò Georga Karse, lapidárium a pravìká dílna. Každý mìsíc muzejníci poøádají rùznorodé akce, koncerty a pøednášky. Tradicí se již stala Muzejní noc, která je vždy souèástí celomìstských oslav Dny Kralup. Mìstská knihovna Kralupy nad Vltavou Mìstská knihovna nabízí návštìvníkùm a obyvatelùm mìsta a okolí: beletrii, nauènou literaturu, cizojazyènou literaturu, regionální literaturu, školní èetbu, encyklopedie, slovníky, mapy, èasopisy, denní tisk, materiály o Evropské unii, Sbírky zákonù ÈR, zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé, regionální zpravodajství, zpravodajství na DVD, internet pro veøejnost a on-line katalog knihovny. Dùm dìtí a mládeže Kralupy nad Vltavou Dùm dìtí a mládeže poøádá pøedevším pro dìti, ale i dospìlé rùznorodé akce v prùbìhu celého roku. Pøedevším nabízí zájmové útvary zamìøené na výtvarné, taneèní a sportovní vyžití (výtvarnì - keramický kroužek, palièkování, keramika, moderní a orientální tanec, hip-hop, rytmika, aikido, míèové hry, stolní tenis, kuleèník, kick-box aerobic, florbal a další). Již tradièní jsou i kroužky angliètiny, šachù, žonglování atd. Dùm dìti a mládeže nabízí a umožòuje školám, sdružením, podnikùm, ale i veøejnosti pobyt v chatovém areálu v Mokrosukách, který se nachází poblíž Klatov.

7 SPORT Pro sportuchtivé jsou Kralupy ideálním místem. Naleznete zde opravdu pestrou škálu sportovního vyžití. V roce 2011 Mìsto Kralupy nad Vltavou založilo Kralupskou sportovní, spol. s r.o., která spravuje veškerá sportovní zaøízení zøízená mìstem, tj. zimní stadion - ledovou plochu (hokej, krasobruslení), víceúèelovou halu (urèenou na florbal, hokejbal, futsal, badminton, in-line hokej, box, kick-box a rùzné kondièní tréninky), víceúèelové høištì (urèené na tenis, fotbal, nohejbal, basketbal, házenou, volejbal, beach volejbal, in-line bruslení, bìh a skok daleký), mìstské koupalištì (s tobogánem, skluzavkou kamikadze, deseti metrovým skokanským mùstkem, bazénem pro plavce i neplavce, dìtské brouzdalištì a høištì na beach volejbal a s pevným povrchem). Dále Kralupská sportovní spravuje objekt plaveckého bazénu (velký bazén 25 m, dìtský bazén, sauna a posilovna). Oproti jiným mìstùm velikosti Kralup, zde funguje velké množství rùzných sportovních klubù a oddílù, které mìsto každoroènì znaènì finanènì podporuje. Výši pøíspìvku ovlivòuje èlenská základna a je podporován pøedevším mládežnický sport. Kralupská sportovní, spol. s r.o. Zimní stadion, Víceúèelová hala a høištì Mostní 812 Plavecký bazén se sportovní halou V Luhu 1089 Mìstské koupalištì Ke Koupališti 600 Kralupy nad Vltavou,

8 PØÍRODNÍ KRÁSY Kralupy jsou sice na první pohled prùmyslové mìsto, ale zároveò zde máme i zajímavou pøírodu. Hostibejk Jednou z dominant našeho mìsta je skalní masiv nazvaný Hostibejk, èasté místo procházek nejen kralupských turistù. Na náhorní plošinì se nachází nedávno vybudované dìtské høištì a nauèná stezka. Velmi oblíbené jsou i altány, ze kterých se nám otvírá zajímavý pohled na mìsto a blízké okolí. Sprašová rokle u Zemìch Sprašová rokle u Zemìch byla vyhlášena pøírodní památkou z dùvodu ochrany ètvrtohorního sprašového souvrství. Je zde patrné støídání dob ledových (svìtlé vrstvy spraše) a meziledových (vrstvy tmavých fosilních pùd). Kromì toho jsou zde chránìny rostlinná a živoèišná spoleèenstva kontinentálních stepí se vzácnými druhy hmyzu, pavoukù a rostlin, napø. hlaváèek jarní, kozinec bezlodyžný a kavyl Ivanùv. Okolí øeky Vltavy Asi nejkrásnìjší pøírodní lokalitou v Kralupech nad Vltavou je okolí øeky Vltavy, které pøímo láká k pøíjemné procházce. Øeka a její bøehy jsou bohaté na ryby a další faunu. Pøi procházce po pravém bøehu mùžete dojít až ke kralupskému koupališti. Budeme-li pokraèovat ještì dál, otevøe se nám na protìjším bøehu pohled na krásný renesanèní nelahozeveský zámek. Podél levého bøehu se vine Dvoøákova stezka do nedaleké obce Nelahozeves. Pro pøíznivce cyklistiky je zde udržovaná cyklostezka, která se dìlí v Kralupech do rùzných smìrù. Øeka je krásná, ale mùže být i nebezpeèná. O tom se pøesvìdèili obyvatelé Kralup nad Vltavou v srpnu roku 2002, kdy byla znaèná èást mìsta zatopena a hladina vody stoupla o více než 7,5 metru. V roce 2013 si s mìstem øeka opìt pohrála. Po zvýšení hladiny øeky se vylil z koryta i Zákolanský potok, který spolu s øekou a podzemní vodou zaplavil nejbližší èásti území mìsta.

9 SOCIÁLNÍ POMOC PRO SENIORY A POTØEBNÉ Peèovatelská služba v Kralupech nad Vltavou postupnì vznikala již v 70tých letech minulého století, za úèelem pomoci v domácnosti starším a zdravotnì postiženým obèanùm. Služby poskytovaly i dobrovolné peèovatelky. Peèovatelská služba mìla sídlo v ulici Dr. E. Beneše v Lobeèku a její èinnost se soustøedila pouze na terénní služby. V souèasné dobì je Mìsto Kralupy nad Vltavou zøizovatelem organizaèní složky sociální služby. Nyní ve mìstì poskytujeme peèovatelskou službu ve dvou domech s peèovatelskou službou (DPS). V roce 1995 se na sídlišti Cukrovar otevøel Penzion pro seniory è.p a k nìmu pøibyl v roce 2005 DPS V Luhu Penzion pro seniory byl v roce 2007 po legislativních úpravách zákona o sociálních službách pøekvalifikován na DPS. V tomto domì sídlí organizaèní složka sociální služby mìsta Kralupy nad Vltavou. Hlavní její èinnost smìøuje do domácností klientù, aby senioøi nebyli zbyteènì vytrhováni z prostøedí, které je jim blízké a kde se cítí bezpeènì. O klienty se stará 8 peèovatelek. Domy s peèovatelskou službou se staly centrem seniorù i tìch, kteøí nejsou klienty peèovatelské služby. Scházejí se zde kluby dùchodcù, koná se zde spousta akcí urèených právì seniorùm. V rozpoètu mìsta je na seniory pamatováno èástkou pøesahující 5 milionù Kè. Sociální služby mìsta Kralupy nad Vltavou, organizaèní složka mìsta V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou Miroslava Beritová, vedoucí , tel.: (peèovatelky), (vrátnice DPS èp. 1171)

10 ŠKOLSTVÍ Ve mìstì Kralupy nad Vltavou sídlí v souèasné dobì tøi mateøské školy, šest základních (z toho jedna praktická) škol, dále Støední odborná škola a støední odborné uèilištì, Dvoøákovo gymnázium a Støední odborná škola ekonomická. Mìsto navíc provozuje Základní umìleckou školu a do této kategorie mùžeme poèítat i Dùm dìtí a mládeže, který nabízí nejrùznìjší vzdìlávací kroužky. Mateøské školy sídlí na adresách: Dr. E. Beneše 694 (odlouèené pracovištì - U Jeslí 520 a nábø. J. Holuba 153), Gen. Klapálka 976 (odlouèené pracovištì - Mikovická ul. 501) a Tøebízského 523. Základní školy sídlí na adresách: Tøebízského 523, Revoluèní 682, Komenského nám. 198, Jodlova 111, Gen. Klapálka 1029 a 28. øíjna 182. Základní umìlecká škola sídlí na adrese Riegrova 181 a odlouèené pracovitì najdete v Základní a mateøské škole v Tøebízského ulici. Dùm dìtí a mládeže naleznete ve Smetanovì ul Dvoøákovo gymnázium a Støední odborná škola ekonomická sídlí na Dvoøákovì nám Støední odborná škola a støední odborné uèilištì sídlí v ulici s názvem Cesta brigádníkù 693. V letech 2013 a 2014 dojde k výstavbì nového vìdecko technického parku. Tento projekt vzešel z Vysoké školy chemicko technologické a Èeského vysokého uèení technického. Obì vysoké školy se spojily a pøipravily projekt, ve kterém mladí vìdci budou moci napøíklad zkoumat chování nových stavebních materiálù apod.

11 TURISTICKÉ CÍLE V OKOLÍ KRALUP NAD VLTAVOU Nedaleko Kralup nad Vltavou se nacházejí znaèné množství turistických cílù, které stojí za návštìvu. Výlety jsou vhodné pro pìší i cyklisty. Nejblíže se nachází obec Nelahozeves s dominantním zámkem a kulturním dìdictví Antonína Dvoøáka. Do nedaleké Nelahozevsi mùžeme vyrazit po Dvoøákovì stezce podél øeky Vltavy. Sousední obec nabízí nejen krásný renesanèní zámek s dobovì vybavenými pokoji - pánskou a dámskou ložnicí, jídelnou, hudebním pokojem, rodinou kaplí, knihovnou a loveckými pokoji s trofejemi, ale i rodný dùm hudebního skladatele Antonína Dvoøáka, ve kterém je v souèasné dobì muzeum. O pár kilometrù dále se nachází barokní zámek Veltrusy s rozsáhlým zámeckým parkem, daòèí oborou, pavilony, sfingou a drobnými stavbami. Mùžete absolvovat výklad o historii zámku, parku, prohlídku skleníkù s unikátním kanálovým vytápìním a kvìtinovým sortimentem. V areálu zámkù je i expozice historických koèárù a historie lovectví a myslivosti. Parkem vede cyklotrasa Praha Drážïany. Na opaèné stranì smìrem na Prahu se rozkládá obec Máslovice s muzeem, èeho asi? Samozøejmì, že másla. Malé muzeum nabízí interaktivní expozici výroby másla a historii obce. Na jižní stranì od Kralup nad Vltavou se nachází Budeè - národní kulturní památka. Na jednom z nejslavnìjších míst našich dìjin bývalo pùvodnì hradištì, založené za prvních Pøemyslovcù, nyní zde stojí kostelík sv. Petra a Pavla, v okolí jsou provádìny archeologické práce a výzkumy. O pár kilometrù dál stojí zøícenina hradu Okoø. Jistì každý zná píseò Na Okoø je cesta, jako žádná ze sta Každým rokem poøádá Klub èeských turistù Kralupy nad Vltavou turistický pochod s názvem Do Okoøe bez oøe. Na sever od našeho mìsta mùžete navštívit královské mìsto Velvary. Známé písní Ó Velvary, ó Velvary. Ve Velvarech je k vidìní Pražská brána, barokní radnice, gotický kostel Sv. Kateøiny, Mariánský sloup, mìstské muzeum a další pamìtihodnosti.

12 ZMÌNY TVÁØE MÌSTA Tváø mìsta se v posledních letech znaènì zmìnila. Posuïte sami... Kaplièka v Lobeèku Plavecký bazén Mateøská škola Mateøská škola Mìstské koupalištì Základní škola

13 NOVÁ RADNICE MÌSTA Od ledna 2014 sídlí celý Mìstský úøad Kralupy nad Vltavou v nové, moderní budovì na adrese Palackého námìstí èp. 1. Již od 90. let 20. století øešila kralupská zastupitelstva, v rùzném složení, mít celý mìstský úøad pod jednou støechou. Teprve v roce 2009 došlo k rozhodnutí o umístìní radnice do budovy tehdejšího Obchodního domu Máj. Na pøelomu roku 2009 a 2010 probìhla architektonická soutìž o návrh, kterou vyhrála firma RH - arch, s.r.o. Z došlých návrhù, tento nejvíce oslovil jak zastupitelstvo mìsta, tak i obèany, kteøí svùj názor vyslovili pomocí ankety. Dále bylo zapotøebí vybrat zhotovitele stavby. Výbìrové øízení vyhrála liberecká spoleènost Syner, s.r.o., která podala nejnižší nabídku. V létì roku 2012 zapoèaly demolièní a stavební práce, které konèily až koncem roku Nový úøad splòuje požadavky veøejné budovy 21. století. Samozøejmostí je vyvolávací systém, parkovací systém, elektronické úøední desky, bezbariérový pøístup, informace aj. Mìlo by to být pøívìtivé místo nejen pro úøedníky a vedení mìsta, ale pøedevším pro obèany Kralup a jeho návštìvníky. Vydal Mìstský úøad Kralupy nad Vltavou rok 2013 náklad výtiskù

14

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o.

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o. PREZENTACE SPORTOVIŠŤ LETNÍ PROVOZOVNY: ZIMNÍ STADION, VÍCEÚČELOVÁ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ Mostní 812 KRYTÝ BAZÉN, MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V Luhu 1089 LETNÍ KOUPALIŠTĚ Ke koupališti 600 HŘIŠTĚ SLAVOJ MIKOVICE

Více

Sportoviště města Skuteč

Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč tvoří komplexní celek sportovních zařízení. Poskytují využití pro halové i venkovní sporty. Nabízejí využití nejenom při mistrovských utkáních a turnajích,ale

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

jak to všechno zaèalo

jak to všechno zaèalo shrnutí dosud realizovaných aktivit Evropský geopark _má jasnì definované územní hranice, _jeho území zahrnuje zvláštní geologické dìdictví ve smyslu nìkolika geologicky, archeologicky, ekologicky, historicky

Více

TROJHALÍ KAROLINA. zájmové sdružení právnických osob

TROJHALÍ KAROLINA. zájmové sdružení právnických osob Evropské příležitosti regionu, Ostrava, 18.září 2012 HISTORIE PROJEKTU Původně součást developerských záměrů na řešení celé oblasti Karolina, poté objekty převedeny pod město Projekt zařazen do IPRM Ostrava

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný,

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, Program akcí 2012 Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, již po osmé držíte v ruce náš Program akcí, tentokrát na rok 2012. Naleznete v nìm bohatou termínovou nabídku, kterou organizátoøi zvou k úèasti

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů.

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů. Návštěva města MOST V rámci vzájemné společné spolupráce Základní organizace Třeboň Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům, kdy po komunálních volbách v roce 2014 byl v Třeboni také založen

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vedoucí diplomové práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka ústav Interiéru a výstavnictví 15115, FA ÈVUT letní semestr 2011/2012 OBSAH 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

INVESTIÈNÍ PØÍLE ITOSTI

INVESTIÈNÍ PØÍLE ITOSTI INVESTIÈNÍ PØÍLE ITOSTI mìsto HLINSKO HLINSKO (10 500 obyvatel, 582 m nad moøem, øeka Chrudimka) Mìsto Hlinsko le ící na èeskomoravské vrchovinì na rozhraní c h r á n ì n ý c h krajinných oblastí elezné

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2013 Olomouc 2014 Slovo úvodem Vážení pøátelé, projekt E-Bezpeèí, realizovaný Centrem prevence rizikové

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

obsah Èeský Západ - spoleèná cesta co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7

obsah Èeský Západ - spoleèná cesta co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7 ZPRAVODAJ listopad 2005 I neprodejné I www.leader-ceskyzapad.cz obsah co jsme již dokázali 2 je nás vidìt 2 program Leader + 3 projektový cyklus 3 podpoøené projekty 4 místo setkání 7 grantový kalendáø

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích

PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích PORTFOLIO / diplomová práce Revitalizace bývalých kasáren Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích vedoucí dimplomové práce prof., Ing. Arch. Karel Maier, CSc FA ÈVUT, Ústav Územního plánování 011/01 letní semestr

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více