MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU"

Transkript

1 MÌSTO KRALUPY NAD VLTAVOU

2 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Kralupy nad Vltavou podle básníka Jaroslava Seiferta prý nebyly hezkým mìstem. Možná to platilo ještì na konci 20. století, ale myslím si, že se naše mìsto zaèíná vyvíjet do krásy. Kralupy nad Vltavou jsou urèitì mìstem pøíjemné budoucnosti. Mìsto se bìhem posledního desetiletí velmi zmìnilo. Z pùvodnì prùmyslového mìsta s kouøícími komíny a s velkou železnièní dopravou se stalo mìsto plné zelenì, jehož oba vltavské bøehy lákají k procházkám a k jízdì na kole. Najdete tu mnoho nových dìtských høiš, sportoviš a cyklostezek, stejnì tak i velmi blízkých kulturních, historických a pøírodních cílù, které stojí za to navštívit. Za návštìvu v letních mìsících urèitì stojí novì opravené a dovybavené koupalištì. Nachází se v klidové èásti mìsta nedaleko starých vltavských tùní a tenisového komplexu. Rozsáhlý areál nabízí návštìvníkùm nejen svlažení a oddych v horkých dnech, ale i odpoèinek a pobavení pro dìti a mládež. Podobnì pak v zimì lze využít i zimní stadion, plaveckou halu a víceúèelová sportovištì. Zajímavosti mìsta z dob minulých najde zájemce v pìkném mìstském muzeu. Velmi pestrý program je i v kulturním domì Vltava a v kinì s digitálním vysíláním 3D. Petr Holeèek starosta mìsta

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální název Mìsto Kralupy nad Vltavou Starosta Petr Holeèek Adresa Mìstského úøadu Mìstský úøad Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad Vltavou Oficiální portál mìsta Statistické údaje Statut mìsta: Ano Poèet èástí: 5 Katastrální výmìra: ha Poèet obyvatel: cca Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zaøízení: Ano Policie: Ano Mìsto Kralupy nad Vltavou leží na dolním toku øeky Vltavy, rozložené v malebné krajinì setkání vrchù a rovin, zhruba 15 km od severního okraje Prahy. Mìsto dìtství a vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta. Mìsto železnice, kam za oblíbenými vláèky chodíval hudební skladatel Antonín Dvoøák, stezkou (dnes Dvoøákovou) podél øeky Vltavy z rodné Nelahozevsi. V kulturním odvìtví nesmíme opomenout ani souèasný Komorních orchestr Dvoøákova kraje, který je vyhledáván i mimo území naší republiky. Mìsto je známé nejen chemickou výrobou kauèuku, ale i ve sportovní sféøe, kterou reprezentuje mnoho kralupských rodákù v rùzných vìkových kategoriích nejen doma, ale i v cizinì. Nejvyšší historickou budovou je v Kralupech kostel Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Václava, jehož vìž je vysoká 63 metrù. Ze zvonice kostela je za jasného dne pøekrásný rozhled na celé Podøipsko. V letech došlo k pøestavbì obchodního domu Máj na nový mìstský úøad. V radnici mùžete navštívit i informaèní centrum, které poskytuje informace nejen pro obèany mìsta, ale i pro jeho návštìvníky vèetnì rùzných propagaèních materiálù.

4 TROŠKA HISTORIE Historie mìsta Kralupy nad Vltavou je velmi rozmanitá. První písemná zmínka o vsi Kralupy se datuje k roku 993 ze základní listiny z bøevnovského kláštera, bohužel není historicky podložena. Ale jisté je most TGM již to, že Kralupy byly v první polovinì 13. století darovány Anežkou, sestrou Václava I., øádu Køižovníkù s èervenou hvìzdou v Praze. Další staletí se ves jen pozvolna rozvíjela. Nejvìtší vývoj odstartoval rozvoj železnice na území mìsta, a to od roku Obec se zaèala úplnì mìnit, spousta pøištìhovalcù vyvolala výstavbu infrastruktury. Rozšíøení území a poèet obyvatel zapøíèinil, že je Kralupùm pøiznán bombardování titul mìstys, a to v roce Rùst obce i nadále pokraèoval. Docházelo k výstavbì nejrùznìjších prùmyslových podnikù, pø. slévárny, výroba zemìdìlských strojù, rafinérie minerálních olejù atd. Kralupy se v roce 1902 stávají mìstem. Po první svìtové válce se díky tehdejšímu starostovi Vaníèkovi podaøilo spojit oba bøehy øeky Vltavy mostem, který se pøíznaènì pojmenoval most TGM. Za druhé svìtové války prošlo mìsto Kralupy nad Vltavou asi tou nejvìtší zkouškou. 22. bøezen 1945 se stal kralupským èerným dnem. Mìsto zasypaly stovky nièivých bomb spojeneckého letectva. Z tohoto tragického dne se mìsto dlouho vzpamatovávalo. K historii našeho mìsta patøí i významné osobnosti. Kralupy byly oblíbeným místem prázdnin a odpoèinku známého básníka Jaroslava Seiferta, který dnes tiše odpoèívá na místním høbitovì. Nejvýznamnìjším rodákem je proslulý malíø tzv. paøížské školy Jiøí Kars. Vìtšinu svého života prožil v Kralupech tzv. malíø Kralupska Josef Holub.

5 KULTURA A VOLNÝ ÈAS Kulturní vyžití v Kralupech nad Vltavou zajiš uje pøedevším Kulturní a spoleèenské støedisko. Mìsto je dále zøizovatelem Mìstské knihovny a Mìstského muzea Kralupy nad Vltavou. Kulturní a spoleèenské støedisko (KaSS) Hlavní nabídka Kulturní dùm Vltava nabízí divadelní pøedstavení pro dìti i dospìlé, plesy, podnikové akce, karnevaly, taneèní kurzy, tanèírny, koncerty aj. Tradièními akcemi ve spolupráci s kralupským divadelním spolkem jsou podzimní festivaly (nejen) amatérského divadla Tyjátjátra èi Za Vodou. Pro dìti poøádá podzimní divadelní cyklus Z pohádky do pohádky a Kralupský talent (soutìž místních dìtských umìlcù). Oblibì se tìší i sezónní akce zamìøené na Masopust, Velikonoce, Adventy a další. Kulturní a spoleèenské støedisko se vìnuje i našim nejmenším. Každý mìsíc poøádá rùzné akce (karnevaly, výtvarné dílny) tématické akce napø. halloweenská výprava, tématické karnevaly, dìtské dny, louèení s prázdninami, slavnosti svatojánských brouèkù, velikonoèní slavnosti, èarodìjný bál, nejrùznìjší pohádky a spoustu dalších. Kino Vltava Souèástí KaSS je též Kino Vltava. Dne , premiérou filmu AVATAR režiséra Jamese Camerona, vkroèilo kino do nové éry a pøipojilo se k dalším kinosálùm v ÈR vybavených profesionálním kinoprojektorem, zaèalo promítat ve 3D formátu. Program kina nabízí rozmanitou filmovou škálu, a to i pro nároènìjší diváky. O víkendy se mohou dìtièky v rámci Kineèka pro nejmenší podívat na zhruba hodinové pohádky (Dášenka, Do pohádky za zvíøátky, Kamarádi z televize, Èertovské a Hastrmanské pohádky atd.). Ètvrtky bývají vyhrazeny zahranièním i èeským filmovým premiérám. Jaká by to byla podívaná, bez drobného obèerstvení. V pøedsálí si mùžete zakoupit pití dle chuti, popcorn anebo i nìco sladkého èi slaného na zub.

6 KULTURA A VOLNÝ ÈAS Mìstské muzeum Kralupy nad Vltavou Kralupské muzeum pøibližuje svým návštìvníkùm jak historii mìsta, tak i jeho okolí. V roce 2011 oslavilo 20 let od svého znovuotevøení. Mezi stálé expozice patøí: archeologie, historie, Pamìtní síò Jaroslava Seiferta, Síò Georga Karse, lapidárium a pravìká dílna. Každý mìsíc muzejníci poøádají rùznorodé akce, koncerty a pøednášky. Tradicí se již stala Muzejní noc, která je vždy souèástí celomìstských oslav Dny Kralup. Mìstská knihovna Kralupy nad Vltavou Mìstská knihovna nabízí návštìvníkùm a obyvatelùm mìsta a okolí: beletrii, nauènou literaturu, cizojazyènou literaturu, regionální literaturu, školní èetbu, encyklopedie, slovníky, mapy, èasopisy, denní tisk, materiály o Evropské unii, Sbírky zákonù ÈR, zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé, regionální zpravodajství, zpravodajství na DVD, internet pro veøejnost a on-line katalog knihovny. Dùm dìtí a mládeže Kralupy nad Vltavou Dùm dìtí a mládeže poøádá pøedevším pro dìti, ale i dospìlé rùznorodé akce v prùbìhu celého roku. Pøedevším nabízí zájmové útvary zamìøené na výtvarné, taneèní a sportovní vyžití (výtvarnì - keramický kroužek, palièkování, keramika, moderní a orientální tanec, hip-hop, rytmika, aikido, míèové hry, stolní tenis, kuleèník, kick-box aerobic, florbal a další). Již tradièní jsou i kroužky angliètiny, šachù, žonglování atd. Dùm dìti a mládeže nabízí a umožòuje školám, sdružením, podnikùm, ale i veøejnosti pobyt v chatovém areálu v Mokrosukách, který se nachází poblíž Klatov.

7 SPORT Pro sportuchtivé jsou Kralupy ideálním místem. Naleznete zde opravdu pestrou škálu sportovního vyžití. V roce 2011 Mìsto Kralupy nad Vltavou založilo Kralupskou sportovní, spol. s r.o., která spravuje veškerá sportovní zaøízení zøízená mìstem, tj. zimní stadion - ledovou plochu (hokej, krasobruslení), víceúèelovou halu (urèenou na florbal, hokejbal, futsal, badminton, in-line hokej, box, kick-box a rùzné kondièní tréninky), víceúèelové høištì (urèené na tenis, fotbal, nohejbal, basketbal, házenou, volejbal, beach volejbal, in-line bruslení, bìh a skok daleký), mìstské koupalištì (s tobogánem, skluzavkou kamikadze, deseti metrovým skokanským mùstkem, bazénem pro plavce i neplavce, dìtské brouzdalištì a høištì na beach volejbal a s pevným povrchem). Dále Kralupská sportovní spravuje objekt plaveckého bazénu (velký bazén 25 m, dìtský bazén, sauna a posilovna). Oproti jiným mìstùm velikosti Kralup, zde funguje velké množství rùzných sportovních klubù a oddílù, které mìsto každoroènì znaènì finanènì podporuje. Výši pøíspìvku ovlivòuje èlenská základna a je podporován pøedevším mládežnický sport. Kralupská sportovní, spol. s r.o. Zimní stadion, Víceúèelová hala a høištì Mostní 812 Plavecký bazén se sportovní halou V Luhu 1089 Mìstské koupalištì Ke Koupališti 600 Kralupy nad Vltavou,

8 PØÍRODNÍ KRÁSY Kralupy jsou sice na první pohled prùmyslové mìsto, ale zároveò zde máme i zajímavou pøírodu. Hostibejk Jednou z dominant našeho mìsta je skalní masiv nazvaný Hostibejk, èasté místo procházek nejen kralupských turistù. Na náhorní plošinì se nachází nedávno vybudované dìtské høištì a nauèná stezka. Velmi oblíbené jsou i altány, ze kterých se nám otvírá zajímavý pohled na mìsto a blízké okolí. Sprašová rokle u Zemìch Sprašová rokle u Zemìch byla vyhlášena pøírodní památkou z dùvodu ochrany ètvrtohorního sprašového souvrství. Je zde patrné støídání dob ledových (svìtlé vrstvy spraše) a meziledových (vrstvy tmavých fosilních pùd). Kromì toho jsou zde chránìny rostlinná a živoèišná spoleèenstva kontinentálních stepí se vzácnými druhy hmyzu, pavoukù a rostlin, napø. hlaváèek jarní, kozinec bezlodyžný a kavyl Ivanùv. Okolí øeky Vltavy Asi nejkrásnìjší pøírodní lokalitou v Kralupech nad Vltavou je okolí øeky Vltavy, které pøímo láká k pøíjemné procházce. Øeka a její bøehy jsou bohaté na ryby a další faunu. Pøi procházce po pravém bøehu mùžete dojít až ke kralupskému koupališti. Budeme-li pokraèovat ještì dál, otevøe se nám na protìjším bøehu pohled na krásný renesanèní nelahozeveský zámek. Podél levého bøehu se vine Dvoøákova stezka do nedaleké obce Nelahozeves. Pro pøíznivce cyklistiky je zde udržovaná cyklostezka, která se dìlí v Kralupech do rùzných smìrù. Øeka je krásná, ale mùže být i nebezpeèná. O tom se pøesvìdèili obyvatelé Kralup nad Vltavou v srpnu roku 2002, kdy byla znaèná èást mìsta zatopena a hladina vody stoupla o více než 7,5 metru. V roce 2013 si s mìstem øeka opìt pohrála. Po zvýšení hladiny øeky se vylil z koryta i Zákolanský potok, který spolu s øekou a podzemní vodou zaplavil nejbližší èásti území mìsta.

9 SOCIÁLNÍ POMOC PRO SENIORY A POTØEBNÉ Peèovatelská služba v Kralupech nad Vltavou postupnì vznikala již v 70tých letech minulého století, za úèelem pomoci v domácnosti starším a zdravotnì postiženým obèanùm. Služby poskytovaly i dobrovolné peèovatelky. Peèovatelská služba mìla sídlo v ulici Dr. E. Beneše v Lobeèku a její èinnost se soustøedila pouze na terénní služby. V souèasné dobì je Mìsto Kralupy nad Vltavou zøizovatelem organizaèní složky sociální služby. Nyní ve mìstì poskytujeme peèovatelskou službu ve dvou domech s peèovatelskou službou (DPS). V roce 1995 se na sídlišti Cukrovar otevøel Penzion pro seniory è.p a k nìmu pøibyl v roce 2005 DPS V Luhu Penzion pro seniory byl v roce 2007 po legislativních úpravách zákona o sociálních službách pøekvalifikován na DPS. V tomto domì sídlí organizaèní složka sociální služby mìsta Kralupy nad Vltavou. Hlavní její èinnost smìøuje do domácností klientù, aby senioøi nebyli zbyteènì vytrhováni z prostøedí, které je jim blízké a kde se cítí bezpeènì. O klienty se stará 8 peèovatelek. Domy s peèovatelskou službou se staly centrem seniorù i tìch, kteøí nejsou klienty peèovatelské služby. Scházejí se zde kluby dùchodcù, koná se zde spousta akcí urèených právì seniorùm. V rozpoètu mìsta je na seniory pamatováno èástkou pøesahující 5 milionù Kè. Sociální služby mìsta Kralupy nad Vltavou, organizaèní složka mìsta V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou Miroslava Beritová, vedoucí , tel.: (peèovatelky), (vrátnice DPS èp. 1171)

10 ŠKOLSTVÍ Ve mìstì Kralupy nad Vltavou sídlí v souèasné dobì tøi mateøské školy, šest základních (z toho jedna praktická) škol, dále Støední odborná škola a støední odborné uèilištì, Dvoøákovo gymnázium a Støední odborná škola ekonomická. Mìsto navíc provozuje Základní umìleckou školu a do této kategorie mùžeme poèítat i Dùm dìtí a mládeže, který nabízí nejrùznìjší vzdìlávací kroužky. Mateøské školy sídlí na adresách: Dr. E. Beneše 694 (odlouèené pracovištì - U Jeslí 520 a nábø. J. Holuba 153), Gen. Klapálka 976 (odlouèené pracovištì - Mikovická ul. 501) a Tøebízského 523. Základní školy sídlí na adresách: Tøebízského 523, Revoluèní 682, Komenského nám. 198, Jodlova 111, Gen. Klapálka 1029 a 28. øíjna 182. Základní umìlecká škola sídlí na adrese Riegrova 181 a odlouèené pracovitì najdete v Základní a mateøské škole v Tøebízského ulici. Dùm dìtí a mládeže naleznete ve Smetanovì ul Dvoøákovo gymnázium a Støední odborná škola ekonomická sídlí na Dvoøákovì nám Støední odborná škola a støední odborné uèilištì sídlí v ulici s názvem Cesta brigádníkù 693. V letech 2013 a 2014 dojde k výstavbì nového vìdecko technického parku. Tento projekt vzešel z Vysoké školy chemicko technologické a Èeského vysokého uèení technického. Obì vysoké školy se spojily a pøipravily projekt, ve kterém mladí vìdci budou moci napøíklad zkoumat chování nových stavebních materiálù apod.

11 TURISTICKÉ CÍLE V OKOLÍ KRALUP NAD VLTAVOU Nedaleko Kralup nad Vltavou se nacházejí znaèné množství turistických cílù, které stojí za návštìvu. Výlety jsou vhodné pro pìší i cyklisty. Nejblíže se nachází obec Nelahozeves s dominantním zámkem a kulturním dìdictví Antonína Dvoøáka. Do nedaleké Nelahozevsi mùžeme vyrazit po Dvoøákovì stezce podél øeky Vltavy. Sousední obec nabízí nejen krásný renesanèní zámek s dobovì vybavenými pokoji - pánskou a dámskou ložnicí, jídelnou, hudebním pokojem, rodinou kaplí, knihovnou a loveckými pokoji s trofejemi, ale i rodný dùm hudebního skladatele Antonína Dvoøáka, ve kterém je v souèasné dobì muzeum. O pár kilometrù dále se nachází barokní zámek Veltrusy s rozsáhlým zámeckým parkem, daòèí oborou, pavilony, sfingou a drobnými stavbami. Mùžete absolvovat výklad o historii zámku, parku, prohlídku skleníkù s unikátním kanálovým vytápìním a kvìtinovým sortimentem. V areálu zámkù je i expozice historických koèárù a historie lovectví a myslivosti. Parkem vede cyklotrasa Praha Drážïany. Na opaèné stranì smìrem na Prahu se rozkládá obec Máslovice s muzeem, èeho asi? Samozøejmì, že másla. Malé muzeum nabízí interaktivní expozici výroby másla a historii obce. Na jižní stranì od Kralup nad Vltavou se nachází Budeè - národní kulturní památka. Na jednom z nejslavnìjších míst našich dìjin bývalo pùvodnì hradištì, založené za prvních Pøemyslovcù, nyní zde stojí kostelík sv. Petra a Pavla, v okolí jsou provádìny archeologické práce a výzkumy. O pár kilometrù dál stojí zøícenina hradu Okoø. Jistì každý zná píseò Na Okoø je cesta, jako žádná ze sta Každým rokem poøádá Klub èeských turistù Kralupy nad Vltavou turistický pochod s názvem Do Okoøe bez oøe. Na sever od našeho mìsta mùžete navštívit královské mìsto Velvary. Známé písní Ó Velvary, ó Velvary. Ve Velvarech je k vidìní Pražská brána, barokní radnice, gotický kostel Sv. Kateøiny, Mariánský sloup, mìstské muzeum a další pamìtihodnosti.

12 ZMÌNY TVÁØE MÌSTA Tváø mìsta se v posledních letech znaènì zmìnila. Posuïte sami... Kaplièka v Lobeèku Plavecký bazén Mateøská škola Mateøská škola Mìstské koupalištì Základní škola

13 NOVÁ RADNICE MÌSTA Od ledna 2014 sídlí celý Mìstský úøad Kralupy nad Vltavou v nové, moderní budovì na adrese Palackého námìstí èp. 1. Již od 90. let 20. století øešila kralupská zastupitelstva, v rùzném složení, mít celý mìstský úøad pod jednou støechou. Teprve v roce 2009 došlo k rozhodnutí o umístìní radnice do budovy tehdejšího Obchodního domu Máj. Na pøelomu roku 2009 a 2010 probìhla architektonická soutìž o návrh, kterou vyhrála firma RH - arch, s.r.o. Z došlých návrhù, tento nejvíce oslovil jak zastupitelstvo mìsta, tak i obèany, kteøí svùj názor vyslovili pomocí ankety. Dále bylo zapotøebí vybrat zhotovitele stavby. Výbìrové øízení vyhrála liberecká spoleènost Syner, s.r.o., která podala nejnižší nabídku. V létì roku 2012 zapoèaly demolièní a stavební práce, které konèily až koncem roku Nový úøad splòuje požadavky veøejné budovy 21. století. Samozøejmostí je vyvolávací systém, parkovací systém, elektronické úøední desky, bezbariérový pøístup, informace aj. Mìlo by to být pøívìtivé místo nejen pro úøedníky a vedení mìsta, ale pøedevším pro obèany Kralup a jeho návštìvníky. Vydal Mìstský úøad Kralupy nad Vltavou rok 2013 náklad výtiskù

14

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz PLZEÒSKÝ KRAJ mìsta a obce Plzeòského kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í PLZEÒ Mìsto Plzeò, významné hospodáøské, dislav Sutnar

Více

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ČERVENEC - SRPEN 2005 54. Loutkáøská Chrudim Bylo v èervnu - 18. èervna - estival rekordù a kuriozit - zábavný

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

ÚSTECKÝ KRAJ. mìsta a obce Ústeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz ÚSTECKÝ KRAJ mìsta a obce Ústeckého kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz ÚSTÍ NAD LABEM Mìsto Ústí nad Labem leží na seve- kultury. Kromì toho muzeum nabízí nejrozápadì Èeské republiky, v pøekrásné rùznìjší

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12 SRPEN 2005 èíslo 8 III. roèník Pøípravy na rozšíøení kanalizaèní sítì spìjí k cíli Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo veøejné výbìrové øízení na

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého listopad 011 roèník XVIII. www.luhacovice.cz Digitalizace LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého Vánoèní jarmark v Luhaèovicích Vánoèní trhy byly odedávna symbolem blížících se Vánoc. Ve sváteènì ladìném

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. øíjna 2004 strana 1 èíslo: 10 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. øíjna 2004 V tomto èísle najdete: A už zase zvoní str. 4 Benátecký støevíc str. 5 Bazilišek nebo drak? str. 6 Slavit nebo neslavit?

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

říjen 2007 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

říjen 2007 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský zpravodaj říjen 2007 50. ročník běhu Hronov-Náchod Zprávy Kronika Don Giovanni Pozvánka Skauti Nová vyhláška Říjnová výročí Z historie sportu Kuronské slavnosti Hopsáček Primátor Ekoutek Svoz

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více