DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU"

Transkript

1 DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky IÈO : , DIÈ: CZ wwwfisafcz / wwwceskosehybecz

2 CO JSOU DÌTI NA STARTU? Celonárodní projekt všeobecné pohybové pøípravy dìtí pøedškolního a mladšího školního vìku, zamìøený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly V rámci kurzù se dìti: nauèí základní pohybové dovednosti - jak ovládat své tìlo, správnì bìhat, udìlat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míèe - tedy dovednosti, které tvoøí nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní èinnost, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného èasu, seznámí s aktivním životním stylem jako úèinnou prevencí proti nadváze, obezitì a civilizaèním chorobám KDO JSOU DÌTI NA STARTU? Kluci i holky ve vìku od 4 do 9 let Dìti štíhlé, s nadváhou i obézní Dìti talentované, prùmìrné i ty nešikovné Dìti z mìst i vesnic Dìti z rùzných sociálních i ekonomických vrstev A není jich málo v roce 2014 tato vìková skupina zahrnuje dìtí PROÈ DÌTI NA STARTU? protože nadváha a obezita postihuje v rámci ÈR 20-30% dìtí a více než 50% dospìlé populace, v dùsledku èehož se dlouhodobì zhoršuje fyzická kondice, tìlesná zdatnost a celkový zdravotní stav èeské populace, protože pozitivní výchova k pravidelnému pohybu v tomto vìku výrazným zpùsobem ovlivòuje celoživotní vztah dìtí ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, protože pohyb a sport jsou nejúèinnìjší prevencí proti vzniku civilizaèních chorob, protože našim primárním cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale pøivést dìti ke sportu a vybudovat u nich pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu, protože pohybová aktivita a sport pøináší zejména dìtem radost, potìšení a zábavu PROÈ VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PØÍPRAVA? Organizované pohybové aktivity v této vìkové kategorii je potøeba vnímat jako základ všestranného rozvoje dìtského organismu Proè: protože dìtem chybí základy - všeobecná pohybová pøíprava, zamìøená na rozvoj pøirozené motoriky a základních pohybových dovedností, založená na principu her a zábavy, protože vìk 5-12 let je u dìtí nejvhodnìjší období pro pøirozený rozvoj motoriky a rozvoj osvojování základních pohybových, koordinaèních a rychlostních schopností, protože rozvoj tìchto dovedností a schopností vytváøí základy pro pozdìjší sportovní trénink/specializaci, protože pøedèasná specializace zpùsobuje, že i tyto dìti mají problém správnì zvládat základní cviky, protože pøedèasná specializace = jednostranné zamìøení a zatížení organismu, protože pøedèasná specializace = pøedèasná orientace na výkon = strach z neúspìchu a stres, protože orientace na výkon rozdìluje dìti na lepší a horší, èímž dochází k vylouèení pohybovì ménì nadaných èi jinak hendikepovaných dìtí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativnì ovlivòuje jejich budoucí vztah a pøístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu protože z každého dítìte nemùže být vrcholový sportovec

3 ROZVRH KURZÙ Kurzy kopírují školní rok (záøí-leden a únor-èerven) a v rámci pìtimìsíèního tréninkového bloku se uskuteèní 20 lekcí (1x týdnì 60 minut) V ideálním pøípadì dítì absolvuje šest blokù bìhem 3 let (od 5 do 8 let vìku) ORGANIZACE TRÉNINKU Ideální poèet dìtí v kurzu/hodinì je dìtí, maximální poèet dìtí v hodinì je 40 Dìti jsou rozdìleny do ètyø skupin podle vìku a s ohledem na aktuální pohybové schopnosti a dovednosti dítìte Každé skupinì se vìnuje minimálnì jeden trenér TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA Klasická tréninková jednotka trvá 60 minut V pøípadì realizace kurzu DNS ve základních školách jako souèásti výuky, bude délka a organizace tréninkové jednotky pøizpùsobena rozvrhu hodin (45min, popøípadì 2x45 min) 60 minutové lekce jsou složeny z nástupu, spoleèné rozcvièky, cvièení na stanovištích ve skupinách, spoleèného protahování a ukonèení hodiny Cvièení probíhá formou kruhového tréninku na 4 stanovištích (lze pøizpùsobit poètu dìtí a délce tréninku), pøièemž každá skupina se pod vedením vlastního trenéra vìnuje zdokonalování v jiné èinnosti rozvoj pohybových schopností a motorických funkcí základy gymnastiky základy atletiky základy míèových her Pro trénink jsou v maximální možné míøe používány pøirozené formy pohybu, hry a drobné soutìže Základ tvoøí pohybová prùprava s ohledem na rozvíjení základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly Podoba tréninkových jednotek a nároènost se mìní a zvyšuje v závislosti na vìku a získaných dovednostech, pøièemž se postupnì zvyšuje podíl konkrétních sportù a tedy zapojení specializovaných trenérù HODNOCENÍ DÌTÍ Aby nedocházelo k snižování sebevìdomí dìtí a frustraci z neúspìchu a prohry, jsou v hodinách, vedle dùrazu na pozitivní motivaci dítìte ze strany trenérù, zámìrnì potlaèovány prvky vzájemného soutìžení a soupeøení Tomu odpovídá i hodnocení dìtí, které je provádìno na základì srovnání dosaženého pokroku/zlepšení dítìte vùèi sobì samotnému, nikoliv v rámci skupiny TESTOVÁNÍ DÌTÍ Abychom získali doložitelná data a mìli srovnání o vlivu projektu/cvièení na dìti/populaci, jsou navrženou souèástí projektu 2 úrovnì testování dovedností dìtí TESTOVÁNÍ DÌTÍ V RÁMCI KURZU - baterie základních testù, vybraných na základì metodiky DNS, umožní jednoduchým zpùsobem otestovat pohybové a motorické schopnosti dítìte na zaèátku a konci každého pololetí a sledovat tak vliv tréninku na rozvoj dítìte TESTOVÁNÍ DÌTÍ V RÁMCI POPULACE 1P A 2P - ve spolupráci s Nadací sportující mládeže a Pohyb a zdraví, ops, mùžeme na základì akademicky ovìøených zpùsobù testování dìtí ve vìku 5 a 9(8) let získat data, umožòující srovnání dìtí/skupiny v rámci celé populace/èr Test 2P navíc dokáže u dìtí ve vìku 8-9 let otestovat a na základì odhalených pohybových pøedpokladù pomoci rodièùm dítìte pøi výbìru nejvhodnìjší sportovní specializace Problémem je finanèní nároènost tohoto testování ZAKONÈENÍ KURZÙ - NÁBOR DO KLUBÙ Našim cílem je, aby dìti i po skonèení kurzu Dìti na startu kontinuálnì pokraèovaly v pravidelné pohybové aktivitì Proto každý rok v èervnu organizujeme v rámci poslední cvièební lekce setkání dìtí a rodièù se zástupci sportovních klubù a oddílù v mìstì/obci, v rámci kterého se snažíme dìtem a jejich rodièùm pøedstavit a nabídnout výbìr z rùzných sportovních a pohybových aktivit a kroužkù, do kterých se dítì mùže aktivnì zapojit a dále zde rozvíjet své sportovní a pohybové dovednosti

4 MÍSTA KONÁNÍ Kurzy Dìti na startu s Èesko se hýbe probíhají pod vedením odbornì vyškolených trenérù a instruktorù: ve školách, družinách a kroužcích jako souèást vyuèování nebo mimoškolní èinnosti po vyuèování v mateøských školkách v rámci pohybových aktivit v tìlocviènách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech a oddílech, fitness centrech, DÌTI NA STARTU V MATEØSKÝCH ŠKOLÁCH MIMO PROSTORY MATEØSKÉ ŠKOLKY - jako v pøípadì jiných doplòkových aktivit (plavání a podobnì) budou dìti odvedeny do vybraných prostor (tìlocvièna, sokolovna, ), kde probìhne lekce DNS Po jejím skonèení jsou dìti odvedeny zpìt do školky Dozorující uèitelky se mohou zapojit do výuky/kurzu jako instruktorky Náklady na realizaci kurzu lze hradit platbou ze strany rodièù nebo prostøednictvím pøíspìvku èi dotace ze strany zøizovatele (mìsta, obce) nebo partnery kurzu (firmy,zdravotní pojiš ovnou a podobnì) DÌTI NA STARTU V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH DÌTI NA STARTU JAKO SOUÈÁST VÝUKY TÌLESNÉ VÝCHOVY (projekt MŠMT 3 hodina TV ) - s drobnou úpravou lze lekce uspoøádat pøímo ve škole jako souèást výuky tìlesné výchovy pro žáky 1a 2 tøídy Tým externích lektorù Dìtí na startu lze doplnit o uèitele ZŠ s odpovídajícím vzdìláním Vzhledem k tomu, že by se jednalo o souèást výuky, pøedpokládáme, že náklady na realizaci kurzu by byly hrazeny školou, respektive zøizovatelem prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace DÌTI NA STARTU JAKO MIMOŠKOLNÍ ÈINNOST Nabídka pro žáky školy jako souèást aktivit po skonèení školní výuky - program pro družiny, kroužky a školní sportovní kluby AŠSK Možnost využití zázemí/tìlocvièny ve škole nebo jiné sportovní zaøízení ve mìstì/obci Tým lektorù DNS lze doplnit o uèitele ZŠ s odpovídajícím vzdìláním DÌTI NA STARTU JAKO VOLNOÈASOVÁ AKTIVITA DÌTI NA STARTU JAKO TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA VYUŽITÍ PROSTOR MATEØSKÉ ŠKOLKY - v pøípadì, že mateøská škola disponuje vhodným prostorem a základním vybavením, lze lekce uspoøádat pøímo v prostorách mateøské školky pod vedením týmu lektorù Dìtí na startu (v závislosti na poètu dìtí), doplnìnému uèitelkami mateøské školky s odpovídajícím vzdìláním MIMO PROSTORY ZÁKLADNÍ ŠKOLY - v závislosti na zpùsobu organizace výuky 1a 2 tøídy lze kurz realizovat také mimo budovu školy (tìlocvièna, sokolovna, fitness, ), kde probìhne lekce DNS Po jejím skonèení jsou dìti odvedeny zpìt do školy Tým lektorù Dìtí na startu lze doplnit o uèitele ZŠ s odpovídajícím vzdìláním Náklady na realizaci kurzu lze hradit pøíspìvkem ze strany rodièù, prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace ze strany zøizovatele (mìsta, obce) nebo partnery kurzu (firmy, zdravotní pojiš ovnou a podobnì) Samostatné komerèní kurzy DNS, poøádané vyškolenými týmy organizátorù v jednotlivých mìstech a obcích Náklady na realizaci kurzu lze hradit pøíspìvkem ze strany rodièù, prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace ze strany mìsta, obce nebo partnery projektu (firmy, zdravotní pojiš ovnou a podobnì) Sportovní kluby jsou zamìøeny na brzkou specializaci a výkon a proto všeobecnou pohybovou pøípravu zanedbávají Ve spolupráci se sportovními svazy jsme pøipraveni nabídnout lekce DNS jako souèást tréninkového procesu pro dìti ve vìku 6-9 let Tým DNS lze doplnit o trenéry klubu s odpovídajícím vzdìláním Náklady na realizaci kurzu lze hradit pøíspìvkem ze strany rodièù, prostøednictvím pøíspìvku, grantu èi dotace ze strany mìsta, obce nebo partnery klubu/projektu (firmy, zdravotní pojiš ovnou a podobnì)

5 ORGANIZÁTOR PROJEKTU DÌTI NA STARTU Hlavním organizátorem projektu Dìti na startu je Èeský svaz aerobiku a fitness FISAFcz spoleènì s nezávislou iniciativou Èesko se h?be ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ (*1992) je èlenem organizace FISAF International a European Health and Fitness Association (EHFA) V souèasné dobì sdružuje témìø 80 sportovních klubù a v nich 2500 aktivních èlenù Roènì poøádá cca 40 soutìží a øadu dalších akcí a aktivit pro závodníky a veøejnost ÈESKO SE H?BE (*2011) je iniciativou FISAFcz, zamìøenou na podporu zdravého životního stylu a aktivního pohybu jako nedílné souèásti každodenní péèe o zdraví V dobì, kdy je každý druhý Èech ohrožen nadváhou èi obezitou, se snažíme ROZHÝBAT CELÉ ÈESKO a prostøednictvím propagace pravidelné pøimìøené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí èeské populace Více informací na wwwceskosehybecz FISAF - VZDÌLÁVÁNÍ DÌTI NA STARTU V rámci FISAFcz funguje jedno z nejvìtších vzdìlávacích a rekvalifikaèních center se zamìøením na sport v ÈR (8 akreditací MŠMT) V loòském roce jsme uspoøádali více než 80 kurzù pro témìø 1300 klientù Díky tomu jsme schopni u všech našich trenérù a poøadatelù kurzù Dìti na startu garantovat vysokou odbornost a profesionalitu Pro potøeby projektu Dìti na startu vypisujeme cca 1x mìsíènì specializované školení, jehož absolventi získávají exklusivní diplom Specializace Dìti na startu, opravòující držitele (spolu s dalším vzdìláním) trénovat a samostatnì poøádat kurzy DNS Termíny školení a seznam jejich absolventù najdete na stránkách ceskosehybecz a fisafcz POØADATELÉ KURZÙ DÌTI NA STARTU Poøadatelem kurzu Dìti na startu jsou fyzické èi právnické osoby, obèanská sdružení a spolky, sportovní kluby a oddíly, organizace mìst a obcí (DDM atd), školy, školky, fitness centra a další instituce, splòující podmínky pro získání licence k poøádání kurzù Dìti na startu Mezi základní požadavky pro poøadatele patøí vysoké nároky na vzdìlání a odbornost poøadatele a jeho trenérského týmu, dodržení schválené metodiky tréninku a testování dìtí, zajištìní odpovídajícího zázemí a vybavení pro poøádání kurzu, spoleèný design a øada dalších, jejichž dodržování zajistí oèekávanou úroveò všech kurzù bez ohledu na poøadatele TRENÉØI, INSTRUKTOØI DÌTÍ NA STARTU Hlavní podmínkou pro získání licence na poøádání kurzu Dìti na startu je odpovídající vzdìlání trenérského týmu, složeného ze 4 a více trenérù, kteøí splòují následující požadavky: vedoucí skupiny Dìti na startu (minimálnì 1 trenér ve skupinì), který splòuje následující požadavky: absolvent FISAFcz - kurz Core + II stupeò pro Instruktor pohybových aktivit dìtí a mládeže absolvent FISAFcz - kurz Core + II stupeò Trenér soutìžních forem aerobiku absolvent akreditovaných trenérských kurzù (zamìøení na trénink dìtí) a specializací Dìti na startu, absolvent VŠ nebo VOŠ tìlovýchovného smìru se zamìøením tìlesná výchova a sport a specializací DNS, absolvent SŠ a VOŠ pedagogické specializace tìlesná výchova a sport a specializací DNS asistent trenéra kurzu Dìti na startu absolvent VŠ, VOŠ a SŠ pedagogická (všeobecná výuka) a VŠ, VOŠ a SŠ zdravotnická vyškolení trenéøi a instruktoøi s odpovídajícím vzdìláním a zamìøením na všeobecnou pøípravu dìtí, specializovaní trenéøi (aerobic, gymnastika, atletika, míèové hry a podobnì) vyškolení uèitelé a pedagogiètí pracovníci mateøských a základních škol, zdravotní sestry, fyzioterapeuté, lékaøi, studenti a absolventi støedních a vysokých škol se zamìøením na pedagogiku, trenérství, zdravotnictví, fyzioterapii a podobnì, pro které mùže být projekt souèástí praxe, absolventi rekvalifikaèních kurzù FISAF kdokoliv bez tìlovýchovného vzdìlání

6 KONTAKTY ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky IÈO : , DIÈ: CZ wwwfisafcz / wwwceskosehybecz Marek Šíma manager projektu mobil: Pro informace o projektu a kurzech Dìti na startu ve Vašem mìstì/obci kontaktujte managera projektu nebo navštivte internetové stránky detinastartucz a ceskosehybecz

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013

ocenil práci AŠSK ÈR Èíslo 4-2012/2013 Èíslo 4-2012/2013 Ministr školství, mládeže a tìlovýchovy Petr Fiala ocenil práci AŠSK ÈR Vážím si práce Asociace školních sportovních klubù a oceòuji, kolik lidí se ve svém volném èase vìnuje práci s

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více