Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými"

Transkript

1 Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými Únor 2005 PhDr. Eva Micková Ing. Hana Kučová Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního rozpočtu České republiky RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Úvod... 3 Terminologie... 4 Principy... 4 Styl lektorů... 4 Cílová skupina... 4 Struktura obsahu setkání... 5 Materiálně technické zázemí... 5 Průzkum prožívání nezaměstnanosti u frekventantů motivačních a rekvalifikačních kurzů... 6 Shrnutí nejzajímavějších výsledků průzkumu... 6 Pravidla skupinové dynamiky fáze: PŘÍCHOD, PRVNÍ KONTAKT A ORIENTACE fáze: BOJ O MOC, KVAŠENÍ fáze: VYJASNĚNÍ, DŮVĚRNOST fáze: JEDNÁNÍ fáze: ROZCHOD Program jednotlivých setkání Program 1. setkání Program 2. setkání Program 3. setkání Program 4. setkání Program 5. setkání Program 6. setkání Program 7. setkání Program 8. setkání Program 9. setkání Program 10. setkání Program 11. setkání Program 12. setkání Program 13. setkání Praktické zkušenosti a fotodokumentace Evaluace Přílohy Náborový leták Zásobník nápadů - inzeráty Zásobník nápadů dopis naslepo Inventář otázek POSOUZENÍ MÉHO SOUČASNÉHO JÁ Robert Frost - Cesta, po které jsem se nevydal... 41

3 ÚVOD Ztráta práce má tak zhoubné důsledky pro člověka, neboť práce má v naší kultuře velmi hluboké kořeny jak v uspořádání společnosti, tak v psychice člověka. Cíle, status, sociální kontakty, struktura našeho života i jednotlivých dnů jsou primárně odvozovány z našeho zaměstnání. Vyloučení ze zaměstnání znamená deprivaci v základních potřebách jedince. Dlouhodobá nezaměstnanost vede k sociální izolaci. Zaměstnání je nepochybně významným zdrojem sociálních kontaktů pro jedince. Ztrátou zaměstnání se tyto kontakty přerušují, protože vztah postrádá sdílení společných životních zkušeností. Jedinec je také svou nezaměstnaností stigmatizován, v důsledku toho se raději vyhýbá majoritní společnosti, tedy zaměstnaným, ale společnost ostatních také časem přestává vyhledávat, neboť tyto kontakty jsou pro něj depresivní. Do tohoto typu izolace se dostává postupně, tak jak s prodlužováním období nezaměstnanosti sklouzává do stále pasivnějších životních strategií. Dlouhodobá nezaměstnanost u jedinců láme pracovní etiku a demotivuje člověka hledat dále své místo. Devastuje jejich již nabyté dovednosti a zamezuje nabývání dovedností a kvalifikací dalších. Setkali jsme se s popisy jako jsou např. zakrnění duševních schopností, zpomalené myšlení, neschopnost vyjadřovat se, ostych hovořit zejména před neznámými lidmi. To všechno pochopitelně stigmatizuje nezaměstnané u potencionálních zaměstnavatelů. Většina zaměstnavatelů dá přednost zaměstnanci přecházejícímu z jiné práce či po krátkodobé nezaměstnanosti. Říkají si a cítí,že s dlouhodobě nezaměstnaným může být něco v nepořádku. Součástí dlouhodobé nezaměstnanosti bývá rovněž rozbití časové struktury dne. Změny ve vnímání času jsou považovány za jeden z nejvýraznějších psychologických důsledků nezaměstnanosti. Zjednodušeně řečeno, pro nezaměstnané přestal být čas důležitý. Čas jim ubíhá pomaleji než v zaměstnání. Dny se vlečnou a po určité době nelze odlišit všední dny od víkendů. Dny jsou vyplňovány pocity nudy. Rozdělení dne je běžně dáno počátkem a koncem pracovní doby, které se ztrátou zaměstnání hroutí. Právě odstranění struktury dne je pociťováno jako psychické břemeno. Avšak odstranění časové struktury danou zaměstnáním a tím nárůst volného času má jiný charakter než u pracující populace. Hodnota volného času spočívá v útěku a v relaxaci od práce. Být bez zaměstnání neznamená mít více volného času, je to jen rozšíření času, v kterém nemáme povinnosti. Paradoxem je, že právě neomezené množství volného času nezaměstnaným zabraňuje v tom, aby ho využívali. Navíc využívání volného času většinou vyžaduje peníze, a tak se vytváří bludný kruh. Nezaměstnaní ztrácí podněty k cílevědomé činnosti. Všechny dny jim připadají stejné a splývají jim všední dny s víkendy. Ztrácí cíle v životě, mají pocit neužitečnosti a nepotřebnosti. Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými, zpracovaný Regionální zaměstnaneckou agenturou v Ostravě a Podnikovou zaměstnaneckou agenturou KAPA v Třinci a to v rámci EU projektu Equal Restart (PS1, aktivita 1.5) je inspirací a metodickou pomůckou pro lektory, kteří pracují s těmito lidmi a pomáhají jim zvládat jejich současnou nelehkou situaci, udržují je v aktivitě a povzbuzují je při samostatném hledání nového uplatnění. Manuál vychází ze zkušeností s prací v této oblasti a z konkrétních programů, které byly v rámci Equalu Restartu realizovány. Cílem realizovaných programů nebylo nalezení zaměstnání, nýbrž podání ruky a pomoc při zvládání a překonávání toho, co je výše popsáno. RPIC-ViP s.r.o. 3

4 Manuál nabízí strukturu jednotlivých setkání v podobě, která se nám osvědčila při práci se skupinami s odkazy na další metodické pomůcky, které byly v rámci Restartu vyvinuty konkrétně na Manuál sociálních dovedností a Manuál pro mentální aktivizaci. Terminologie V manuálu používáme následující zkratky: PČ - pracovní část SS - sebepoznání, posilování sebedůvěry MA - mentální aktivizace SD - sociální dovednosti LL lámání ledů Principy Odstraňování úzkostí Pochvaly a povzbuzování Individuální přístup Princip kouzelných slov děkuji a prosím Práce ve skupinách Vhodné zařazování přestávek Vyzívání k otázkám a diskusi Styl lektorů je přímý, vede účastníky po celou dobu dodržuje návody a postupy uvedené v manuálech je pozitivní, soustavně povzbuzuje, reaguje na správný přístup a jakýkoliv pokrok postupuje (vyučuje) po jednotlivých krocích i při práci se skupinou se soustředí na jednotlivce a rozděluje pozornost pravidlo automatické rotace vytváří přátelskou atmosféru a pocit bezpečí Cílová skupina Dlouhodobě nezaměstnaní, ať již bývalí zaměstnanci ocelářských podniků, nebo jiní. Spolupráce s agenturou je dobrovolná a pomoc může vyhledat kdokoliv. Všem je poskytnuta stejná příležitost a rovnocenná péče. Při nabízení programů doporučujeme spolupracovat s úřady práce, zejména zprostředkovatelkami, které nejlépe vědí, pro koho by program mohl být přínose. komu by mohl pomoci. Doporučený počet účastníků: Rozsah: půldenních setkání RPIC-ViP s.r.o. 4

5 Forma: interaktivní metody, diskuse, konkrétní nácvik jednotlivých aktivit, využití videoprogramů Struktura obsahu setkání Všechna setkání obsahují aktivity z následujících 4 oblasti s odkazy na zdroje: pracovní část (PČ) sebepoznání, posilování sebedůvěry (SS) mentální aktivizace (MA) sociální dovednosti (SD) Každá schůzka je zahájena lámáním ledů (LL). Program jednotlivých setkání je uveden chronologicky a zkratka v závorce označuje, ke které z výše uvedených oblastí se činnost vztahuje. Přirozeně se stává, že se praktikovaná aktivita týká více oblastí. Materiálně technické zázemí dostatek prostoru pro společnou,individuální a skupinovou práci CD přehrávač, CD s vhodnou hudbou flipchart, fixy káva, hrnky, sklenice, minerálky další technika podle možností (videopřehrávač, dataprojektor, meotar, vizualizér, DVD přehrávač, smart sympodium, zadní projekce apod.) videoprogramy vyvinuté v rámci projektu Equal Restart - Jak vám mohou pomoci zaměstnanecké agentury, Nepodléhejte stresu, Zkouška pro všechny, Než zvolíte číslo, Nejen řeč těla Materiály pro každého účastníka: složka, do které si bude zakládat své výstupy tužka papír na poznámky záznamové archy a pracovní sešity dle obsahu jednotlivých schůzek diskety videokazeta nebo CD pro záznam prezentací účastníka Další informace a náměty lze získat v ostatních manuálech RZA. RPIC-ViP s.r.o. 5

6 PRŮZKUM PROŽÍVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI U FREKVENTANTŮ MOTIVAČNÍCH A REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V rámci projektu Equal Restart jsme rovněž realizovali průzkum, jehož cílem bylo ověřit si, zda náplň našeho programu pro dlouhodobě nezaměstnané odpovídá tomu, jak oni sami svou situaci vnímají, a zjistit názory, životní styl, aktivitu či prožívání nezaměstnanosti frekventantů různých kurzů pro nezaměstnané. Za respondenty šetření byli vybráni náhodným výběrem frekventanti rekvalifikační a motivačních kurzů určených pro nezaměstnané. Celkový počet respondentů byl 163, z toho žen bylo 113 (69,3%) a 50 mužů (30,7%). Nejpočetnější skupinou respondentů byly ženy ve věku 26 až 35 let (24,5% z celku). Poměr mezi respondenty mužského a ženského pohlaví byl přibližně 1:3. Shrnutí nejzajímavějších výsledků průzkumu Počet sociálních kontaktů v nezaměstnanosti klesá hrozba sociální exkluze. Mezi pocity při propouštění převládají negativní pocity, muži se zdají být v této situaci optimističtější než ženy. Frustrace, pochybnosti o svých kvalitách Konec napětí a nejistoty Zklamání Příležitost k nové životní etapě Obavy a strach z budoucnosti ženy muži Zvláště u dlouhodobě nezaměstnaných razantně klesá sebevědomí může být bariérou v hledání zaměstnání. výrazně pokleslo mírně pokleslo žádná změna nad 6 měsíců do 6 měsíců zvýšilo se 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 RPIC-ViP s.r.o. 6

7 S délkou nezaměstnanosti roste i pocit osamělosti. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,5 10,1 44,9 53,8 44,9 34,6 do 6 měsíců nad 6 měsíců nevím ne ano Nezaměstnaní uvádí zhoršení schopnosti vyjadřování, úbytek pružnosti myšlení či schopnosti jednání s lidmi. S délkou nezaměstnanosti se problémy prohlubují. vyjadřování pružnost myšlení vystupování a jednání s lidmi nad 6 měsíců do 6 měsíců komunikace RPIC-ViP s.r.o. 7

8 Ztrátou struktury dne jsou ohrožení spíše nezaměstnaní muži a lidé s nižším vzděláním. Strukturu dne pomáhá udržovat návštěva kurzů. Má váš všední den pevnou a jasnou strukturu? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,4 10,4 30,2 52,1 60,4 37,5 ženy muži nevím ne ano Dlouhodobě nezaměstnaní o něco hůře nesou každé odmítnutí při hledání zaměstnání. Dlouhodobě nezaměstnaní méně často vnímají pozitivní stránku nezaměstnanosti. Má nezaměstnanost i svá pozitiva? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40,0 60,0 do 6 měsíců 49,5 50,5 nad 6 měsíců ne ano RPIC-ViP s.r.o. 8

9 Psychické problémy spojené s nezaměstnaností se často (především u dlouhodobě nezaměstnaných) odráží na jejich zdraví a celkové kondici a psychické pohodě. Odrazila se nezaměstnanost na vašem zdraví? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,8 18,8 66,7 54,5 18,5 26,7 do 6 měsíců nad 6 měsíců nevím ne ano Kromě nedostatku financí, a s tím spojeným poklesem životní úrovně, si nezaměstnaní stěžují na ztrátu sociálních kontaktů, pocity nepotřebnosti a méněcennosti, pocity beznaděje, nejistoty, nedostatku seberealizace či pocitu nudy a stereotypu, které podle nich mohou vést až ke zlenivění a neaktivnímu životu. Nezaměstnaní si myslí, že jim mohou mimo jiné pomoci rekvalifikace, motivace či zaměstnanecké agentury. Další informace naleznete na stránkách Regionální zaměstnanecké agentury PRAVIDLA SKUPINOVÉ DYNAMIKY 1. fáze: PŘÍCHOD, PRVNÍ KONTAKT A ORIENTACE Znaky skupinové dynamiky: nejistota příchozích zdrženlivost zachovávání si odstupu zaškatulkování ostatních účastníků hledání úplatných pravidel a norem testování vedoucího Cíle intervencí: vyjasnění očekávání odbourání obav umožnění pozitivních zkušeností vzájemné poznávání RPIC-ViP s.r.o. 9

10 Podpora vedoucího skupiny seznámit s naplánovaným programem seznamovací hry cvičení ve dvojicích vyjasnit potřeby respektovat všechny účastníky dohodnout pravidla hry 2. fáze: BOJ O MOC, KVAŠENÍ Znaky skupinové dynamiky: členové se stávají osobnějšími tahanice o témata a věcné obsahy snahy o nalezení vlastní pozice boj o status a jeho uhájení kritika ostatních účastníků vytváření podskupin diskuse o vedoucím skupiny nebezpečí odchodu jednotlivců Cíle intervencí: soupeření o obsazení pozic připustit vyjasnit vlastní pozici vedoucího vymezit rámec kurzu Podpora vedoucího skupiny hry a cvičení založené na silných stránkách jednotlivců soutěživé hry (uvolnění agresivity) hry vyžadující šikovnost cvičení zaměřená na komunikaci 3. fáze: VYJASNĚNÍ, DŮVĚRNOST Znaky skupinové dynamiky: přehnaně konkurenční chování ustupuje RPIC-ViP s.r.o. 10

11 akceptování druhých otevřená komunikace výměna nápadů, názorů rozvoj vzájemných vztahů pocit sounáležitosti Cíle intervencí: rozvoj jednotlivců a skupiny podpora komunikace a kooperace rozvíjet schopnosti účastníků podněcovat je k vlastním myšlenkám, aktivitám Podpora vedoucího skupiny nepřijímat nové členy cvičení na kooperaci hraní rolí respektovat a akceptovat účastníky příjemná atmosféra poskytovat prostor pro vlastní aktivitu skupiny i jednotlivců 4. fáze: JEDNÁNÍ Znaky skupinové dynamiky: silná soudržnost identifikace jednotlivce se skupinou pocit sounáležitosti vzájemné akceptování skupina funguje, sama se řídí, je práceschopná Cíle intervencí: Otevřenost skupinových procesů Umožnit nové zkušenosti Umožnit kontakty s jinými skupinami Ovlivňovat silné i slabé stránky skupiny a jednotlivců Podpora vedoucího skupiny poskytovat skupině i jednotlivcům zpětnou vazbu RPIC-ViP s.r.o. 11

12 organizovat společné akce přenášet vedení na skupinu simulační hry 5. fáze: ROZCHOD Znaky skupinové dynamiky: neklid a nejistota ambivalentní vztahy snahy vyhnout se rozchodu vynořování dřívějších zážitků skupiny vyhledávání nových skupin Cíle intervencí: podporovat mobilitu členů skupiny ukázat možnosti transferu umožnit pozitivní vzpomínky připustit bolest z rozchodu skupiny Podpora vedoucího skupiny vyhodnotit získané zkušenosti, znalosti (certifikát, osvědčení, ) shrnout podstatné body otevřít výhledy do budoucnosti rozloučení (výrok, citát, gag, obrázek) poděkování RPIC-ViP s.r.o. 12

13 PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ Program 1. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení (LL) 2. Představení lektorů, organizační záležitosti (čas, obsah, kde je WC ), nastínění základní struktury programu, informace o systému a službách zaměstnaneckých agentur, prezentace projektu EQUAL (LL, PČ) 3. Seznámení s filozofií programu (PČ) 4. Seznámení účastníků formou křížového představení (SS, SD) 5. Posouzení mého současného já (SS) viz. kapitola Evaluace 6. Formulace cílů programu a skupinové dohody prostřednictvím brainstormingu (PČ, SD) Příklad cílů programu: sebepoznání: Dozvědět se o sobě co víme i nevíme a uvědomit si svou cenu. mentální aktivizace: Otestovat si, co zvládne náš mozek. sociální dovednosti: Rozumět jiným lidem, komunikovat s nimi a zmírnit svůj ostych pracovní část: Obnovit si dovednosti související s hledáním zaměstnání. Příklad skupinové dohody: Očekávání od programu o zlepšení komunikace o zmírnění ostychu před neznámými lidmi o společenské kontakty seznámení s lidmi, kteří jsou na tom podobně o výměna zkušeností při hledání práce i při řešení jiných problémů o posílení sebevědomí o neformální atmosféra o pozitivní přístup všech zúčastněných o vzájemná inspirace o informace, rady, naučit se něco nového Očekávání od sebe navzájem o předávání zkušeností pozitivních i negativních o morální podpora o vzájemné pochopení o přátelská atmosféra RPIC-ViP s.r.o. 13

14 o o o o tolerance nová přátelství smysl pro humor fair play Obavy o scénky hraní divadla o zapojování účastníků o přerušení programu Překvapení o nalezení zaměstnání 7. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 8. Projekce videoprogramu Jak vám mohou pomoci zaměstnanecké agentury (PČ) 9. Nabídka k zaregistrování v databázi RZA (PZA), organizační záležitosti s tím související PČ) 10. Cvičení Slova (SD, MA) Odkaz: Manuál sociálních dovedností 11. Brainstorming k názvu programu (SD, MA, PČ) Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Zpracovat výstupy skupinové dohody do přehledné podoby tak, aby mohly být viditelně vyvěšeny po celou dobu. Zviditelnit cíle programu pro každou oblast: Oba výstupy budou prezentovány na příštím setkání a budou rovněž vyvěšeny tak, aby se na ně lektoři mohli odkazovat po celou dobu programu. RPIC-ViP s.r.o. 14

15 Program 2. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Prezentace Skupinové dohody a cílů programu (PČ) 5. Stanovení neformálních pravidel formou brainstormingu (PČ) Příklad dohodnutých pravidel přijít v dobré náladě a s optimismem dochvilnost zavolat, když nemohu přijít vzájemně se respektovat neskákat d řeči a nerušit soukromými hovory vypnuté mobily nenutit do nepříjemné činnosti otevřené sdělování názorů neroznášet informace (drby) přestávka podpora vzájemná 6. Cvičení Sluníčko úspěchů (SS) Odkaz: Manuál sociálních dovedností Poznámka: záznam na kameru Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Zpracovat neformální skupinová pravidla do přehledné podoby tak, aby mohla být viditelně vyvěšena po celou dobu. Výstup bude prezentován na příštím setkání a budou rovněž vyvěšen tak, aby se na něj lektoři mohli odkazovat po celou dobu programu. RPIC-ViP s.r.o. 15

16 Program 3. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Prezentace a vizualizace dohodnutých pravidel (PČ) 5. RIASEC - Hollandův test (SS) viz. Manuál RIASEC 6. Cvičení Manželské mýty (SD) Odkaz: Manuál sociálních dovedností RPIC-ViP s.r.o. 16

17 Program 4. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. RIASEC - Hollandův test - vyhodnocení (SS) Techniky hledání zaměstnání životopis (PČ) 5. Sestavení životopisu (PČ) 6. Individuální konzultace k životopisům, nabídka zpracování životopisů na diskety (PČ) Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Zajistit životopisy na disketách. RPIC-ViP s.r.o. 17

18 Program 5. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Testování stresu (SS) viz. Manuál proradce k videoprogramu Nepodléhejte stresu 5. Videoprogram Nepodléhejte stresu 6. Diskuse ke zvládání stresu viz. Manuál proradce k videoprogramu Nepodléhejte stresu RPIC-ViP s.r.o. 18

19 Program 6. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Rozdání disket s životopisy (PČ) 5. Techniky hledání zaměstnání téma inzeráty (PČ) 6. Cvičení Poselství zadání na příště (SD) Odkaz: Manuál sociálních dovedností Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Připravit zásobník nápadů - inzeráty. RPIC-ViP s.r.o. 19

20 Program 7. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Předání Zásobníku nápadů k inzerci, možnost dohrát na diskety účastníků (PČ) 5. Techniky hledání zaměstnání dopis naslepo (PČ) 6. Cvičení Poselství záznam účastníků na kameru Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Připravit zásobník nápadů dopisy naslepo RPIC-ViP s.r.o. 20

21 Program 8. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Předání Zásobníku nápadů k dopisům naslepo, možnost dohrát na diskety účastníků (PČ) 5. Techniky hledání zaměstnání další dopisy zaměstnavatelům (PČ) 6. Cvičení Burza 7. Odkaz: Manuál sociálních dovedností 8. Cvičení Konference - Improvizovaná prezentace na volné nebo navržené téma (SD) 9. Odkaz: Manuál sociálních dovedností Poznámka: záznam na kameru RPIC-ViP s.r.o. 21

22 Program 9. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Techniky hledání zaměstnání telefonování Odkaz: Manuál lektora pro práci s videoprogramem Než zvolíte číslo 5. Projekce videoprogramu Než zvolíte číslo 6. Argumentace a překonávání námitek Odkaz: Manuál lektora pro práci s videoprogramem Než zvolíte číslo 7. Diskuze k telefonování Odkaz: Manuál lektora pro práci s videoprogramem Než zvolíte číslo 8. Sebeprezentace vlastní osoby zadání na domácí přípravu RPIC-ViP s.r.o. 22

23 Program 10. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Výběrové řízení příprava Odkaz: Manuál lektora k videoprogramu Zkouška pro všechny 5. Projekce 1. části videoprogramu Zkouška pro všechny 6. Diskuse k videoprogramu 7. Test pravidel společenského chování Odkaz: Manuál lektora k videoprogramu Zkouška pro všechny 8. Sebeprezentace Poznámka: záznam na kameru RPIC-ViP s.r.o. 23

24 Program 11. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Osobní pohovor, fiktivní výběrové řízení - práce s další částí videoprogramu Zkouška pro všechny 5. Odkaz: Manuál lektora k videoprogramu Zkouška pro všechny 6. Cvičení Prezenty Odkaz: Manuál sociálních dovedností Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Připravit Inventář otázek k přijímacímu pohovoru RPIC-ViP s.r.o. 24

25 Program 12. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Osobní pohovor, výběrové řízení zkouška naostro (PČ, SD, SS) Poznámka: záznam na kameru 5. Dohoda k organizaci posledního setkání RPIC-ViP s.r.o. 25

26 Program 13. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Cvičení Společná kresba (LL) Odkaz: Manuál sociálních dovedností 5. Bilancování - návrat ke Skupinové dohodě a cílům programu diskuse účastníků (PČ) 6. Posouzení mého současného já (SS) 7. Dopis následovníkům (PČ, SD, SS) 8. Cvičení Hlazení po duši (SS) 9. Odkaz: Manuál sociálních dovedností Čtení na rozloučenou (Frost viz příloha) 10. Volná zábava RPIC-ViP s.r.o. 26

27 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A FOTODOKUMENTACE Do vydání tohoto manuálu proběhlo pět programů pro dlouhodobě nezaměstnané, a vzhledem k tomu, že se program osvědčil, máme v úmyslu v jejich realizaci pokračovat i nadále. Byly to: Program Naděje Program Šance Slet nezaměstnaných Šestnáctka v půlkruhu Čtyřlístek Program Naděje Program Naděje byl zahájen a ukončen Tohoto programu se účastnilo 16 žen, většinou uvolněných z hutního průmyslu. Ženy byly osloveny prostřednictvím několika poboček ostravského ÚP. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. Téměř polovina účastnic nalezla během nebo po skončení programu zaměstnání. Mozkový jogging RPIC-ViP s.r.o. 27

28 Program Šance Program Šance byl zahájen a ukončen Tohoto programu se účastnilo 11 osob z Třinecka a okolí. Lidé byli osloveni prostřednictvím úřadů práce v Karviné a Frýdku - Místku. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. Tři účastníci nalezli během nebo po skončení programu zaměstnání a jedna paní nastoupila do rekvalifikačního kurzu. Paní Pavla při interview pro Český Radiožurnál Slet nezaměstnaných Slet nezaměstnaných byl zahájen a ukončen Tento program zahájilo celkem 18 účastníků, avšak končili jsme pouze v pěti. Během programu nastoupilo do zaměstnání 5 osob, po skončení programu našla zaměstnání jedna paní. Při tomto běhu jsme se poučili, že prázdninový termín není ideální. Lidé byli osloveni prostřednictvím několika poboček ostravského ÚP. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. RPIC-ViP s.r.o. 28

29 První schůzka Sletu nezaměstnaných Šestnáctka v půlkruhu Pravidelné schůzky skupiny Šestnáctka v půlkruhu začaly a končily Tento program zahájilo celkem 15 účastníků z Jablunkovska, vybraných za pomoci Úřadu práce v Třinci. Městský úřad v Jablunkově nám vyšel vstříc a uvolnil pro realizaci programu své prostory. Program probíhal dle připravené osnovy. Účastníci hodnotili program velmi pozitivně a uvítali by jeho možné pokračování. Byli aktivní i přesto, že řešení některých cvičení a modelových situací pro ně nebylo jednoduché. V průběhu programu účastníci vytvořili komunikující skupinu schopnou vzájemně spolupracovat. Dva účastníci našli v průběhu nebo po skončení programu zaměstnání a jedna paní nastoupila do rekvalifikačního kurzu. Velmi pozitivně byla hodnocena realizace programu přímo v Jablunkově, protože situace na místním trhu práce je ještě složitější než v ostatních městech, ve kterých byl program realizován. Čtyřlístek Čtyřlístek coby poslední z programů běžících pod hlavičkou Klubu úspěšných realizovaných v rámci projektu Equal Restart běžel téměř přesně rok po tom prvním z nich. Zahájen byl a skončil Také tohoto programu se účastnily pouze ženy na začátku jich bylo 19. Byly osloveny prostřednictvím několika poboček ostravského ÚP a dále vytipovány z databáze Regionální zaměstnanecké agentury na základě individuálních akčních plánů. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. Zajímavou zkušeností pro lektory bylo rozhodnutí jedné z klientek z programu Naděje absolvovat Klub úspěšných znovu. Kladli jsme proto větší důraz na začleňování nových, jiných aktivit. 3 účastnice nalezly zaměstnání ještě v době trvání programu. RPIC-ViP s.r.o. 29

30 Cvičení Klobouky EVALUACE Kromě toho, že mapujeme, kolika lidem se podařilo nalézt nové pracovní uplatnění, hodnotíme účinnost programu pomocí dotazníku Posouzení mého současného já, který jsme za tímto účelem vyvinuli. Dotazník je uveden přílohou tohoto manuálu. Účastníci hodnotí své pocity a schopnosti na začátku a konci kurzu. Pro každé tvrzení vybírají ze škály od 0 vůbec nesouhlasím s uvedeným tvrzením do 9 maximálně souhlasím s uvedeným tvrzením. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že kurz výrazně přispívá jak k osobnímu rozvoji účastnic, tak ke snížení negativních pocitů s nezaměstnaností spojených. RPIC-ViP s.r.o. 30

31 PŘÍLOHY Projekt EQUAL RESTART: Integrační program pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu Náborový leták NABÍDKA PROGRAM PRO LIDI, KTEŘÍ JSOU MOMENTÁLNĚ BEZ PRÁCE A POTŘEBUJÍ DOBÍT BATERIE Na pravé straně Výstavní ulice ve směru do Vítkovic (cca 5 min od zastávek mnoha tramvajových linek,a také autobusu č. 39, zvaných Dům energetiky) v objektu č.8 (bílý blok domů s teráskou před vchodem) sídlí A právě tam máte možnost zapojit se do programu, který bude od října probíhat v konzultačním a tréninkovém středisku RZA a to jednou týdně (nejspíše v pondělí) v dopoledních hodinách. Co Vám účast v programu může přinést: možnost vyrazit mezi lidi a tudíž nebýt sám setkání s lidmi, kteří se cítí podobně jako vy nové informace, poučení, dovednosti možnost registrace v databázi RZA a tipy na volná místa Každé ze setkání bude mít asi tuto strukturu část pracovní: nabídky volných míst, techniky hledání zaměstnání část sebepoznávací část aktivizační mozkový jogging část sociální, nácvik soft dovedností Kontakt: Regionální zaměstnanecká agentura Výstavní 2224/8, Ostrava Mar. Hory Tel.: , , Fax.: Další info: RPIC-ViP s.r.o. 31

32 ÚVOD Zaujal mne, upoutal mě, odpovídám, reaguji na Oslovila mně Vaše nabídka na místo Hledám šanci uplatnit se v oboru, který mne zajímá, a proto reaguji S odvoláním na Váš inzerát, zveřejněný v. inzerující místo Ve včerejší jsem narazila na Vaši zajímavou nabídku. Zásobník nápadů - inzeráty aneb obraty, které se Vám mohou hodit STŘEDNÍ ČÁST - doplnit klíčová slova Vaše požadavky jsem si přečetla s velkým zájmem. Nabízím Vám své profesní zkušenosti Domnívám se, že mé znalosti a dovednosti odpovídají Vašim požadavkům Znalost a dobrá orientace v mne vedou k přesvědčení, že jsem vhodnou kandidátkou pro nabízenou pozici. Mám předpoklady splnit Vaše očekávání Nabízím praktické zkušenosti v oboru Nabízím Vám v podstatě přesně to, co potřebujete - Jak budete mít možnost posoudit z přiloženého životopisu, jsem/ umím/ ovládám/ disponuji,/mám zkušenosti Své profesní know how shrnuji v životopise, který přikládám. To, co Vám mohu nabídnout, odpovídá Vašim požadavkům Zasílám Vám svůj CV, ze kterého vyplývá, že Hledám zaměstnání, kde bych využil své zkušenosti ZÁVĚR Ráda se s Vámi setkám u přijímacího pohovoru, na pozvání k němuž se těším. S chutí se zúčastním výběrového řízení. O místo mám zájem a byla bych proto ráda, kdybyste mě zařadili na seznam uchazečů a vyrozuměli mě o dalším postupu Další informace Vám ráda poskytnu u osobního jednání Těším se na Vaši zprávu/ Vaši odpověď Věřím, že mám všechny kvalifikační i osobní předpoklady k tomu, abyste měli zájem se mnou setkat. RPIC-ViP s.r.o. 32

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA

PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA Vladimír Plesník Bohdana Richterová Silvie Quisová Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Ing. Vladimír

Více

PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ. Praktické metody, techniky a postupy

PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ. Praktické metody, techniky a postupy PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ Praktické metody, techniky a postupy Ing. Vladimír Plesník, MBA Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ Praktické metody,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr.Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Š K O L A M A N A

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

PRACOVNÍ ŠANCE SBORNÍK

PRACOVNÍ ŠANCE SBORNÍK PRACOVNÍ ŠANCE SBORNÍK t Vydání sborníku bylo financováno v rámci projektu Pracovní šance pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody zahraniční inspirace (CZ.1.04/5.1.01/77.00267), který je spolufinancován

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a

Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a Pracovní skripta byla vytvořena v rámci projektu Překonané bariéry registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/31.00045, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního

Více

Tranzitní program metodický průvodce

Tranzitní program metodický průvodce Tranzitní program metodický průvodce Jindra Valentová Tereza Jiřikovská Eliška Pletichová Anna Kaucká Lucie Soukupová Pavla Baxová Metodika vznikla jako výstup projektu Tranzitní program jako předpoklad

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci Ženy sobě Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci In IUSTITIA Jako doma ROZKOŠ bez RIZIKA Praha 2015 1 Tento materiál shrnuje zkušenosti se zavedením komplexního programu pro

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více