Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými"

Transkript

1 Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými Únor 2005 PhDr. Eva Micková Ing. Hana Kučová Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního rozpočtu České republiky RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Úvod... 3 Terminologie... 4 Principy... 4 Styl lektorů... 4 Cílová skupina... 4 Struktura obsahu setkání... 5 Materiálně technické zázemí... 5 Průzkum prožívání nezaměstnanosti u frekventantů motivačních a rekvalifikačních kurzů... 6 Shrnutí nejzajímavějších výsledků průzkumu... 6 Pravidla skupinové dynamiky fáze: PŘÍCHOD, PRVNÍ KONTAKT A ORIENTACE fáze: BOJ O MOC, KVAŠENÍ fáze: VYJASNĚNÍ, DŮVĚRNOST fáze: JEDNÁNÍ fáze: ROZCHOD Program jednotlivých setkání Program 1. setkání Program 2. setkání Program 3. setkání Program 4. setkání Program 5. setkání Program 6. setkání Program 7. setkání Program 8. setkání Program 9. setkání Program 10. setkání Program 11. setkání Program 12. setkání Program 13. setkání Praktické zkušenosti a fotodokumentace Evaluace Přílohy Náborový leták Zásobník nápadů - inzeráty Zásobník nápadů dopis naslepo Inventář otázek POSOUZENÍ MÉHO SOUČASNÉHO JÁ Robert Frost - Cesta, po které jsem se nevydal... 41

3 ÚVOD Ztráta práce má tak zhoubné důsledky pro člověka, neboť práce má v naší kultuře velmi hluboké kořeny jak v uspořádání společnosti, tak v psychice člověka. Cíle, status, sociální kontakty, struktura našeho života i jednotlivých dnů jsou primárně odvozovány z našeho zaměstnání. Vyloučení ze zaměstnání znamená deprivaci v základních potřebách jedince. Dlouhodobá nezaměstnanost vede k sociální izolaci. Zaměstnání je nepochybně významným zdrojem sociálních kontaktů pro jedince. Ztrátou zaměstnání se tyto kontakty přerušují, protože vztah postrádá sdílení společných životních zkušeností. Jedinec je také svou nezaměstnaností stigmatizován, v důsledku toho se raději vyhýbá majoritní společnosti, tedy zaměstnaným, ale společnost ostatních také časem přestává vyhledávat, neboť tyto kontakty jsou pro něj depresivní. Do tohoto typu izolace se dostává postupně, tak jak s prodlužováním období nezaměstnanosti sklouzává do stále pasivnějších životních strategií. Dlouhodobá nezaměstnanost u jedinců láme pracovní etiku a demotivuje člověka hledat dále své místo. Devastuje jejich již nabyté dovednosti a zamezuje nabývání dovedností a kvalifikací dalších. Setkali jsme se s popisy jako jsou např. zakrnění duševních schopností, zpomalené myšlení, neschopnost vyjadřovat se, ostych hovořit zejména před neznámými lidmi. To všechno pochopitelně stigmatizuje nezaměstnané u potencionálních zaměstnavatelů. Většina zaměstnavatelů dá přednost zaměstnanci přecházejícímu z jiné práce či po krátkodobé nezaměstnanosti. Říkají si a cítí,že s dlouhodobě nezaměstnaným může být něco v nepořádku. Součástí dlouhodobé nezaměstnanosti bývá rovněž rozbití časové struktury dne. Změny ve vnímání času jsou považovány za jeden z nejvýraznějších psychologických důsledků nezaměstnanosti. Zjednodušeně řečeno, pro nezaměstnané přestal být čas důležitý. Čas jim ubíhá pomaleji než v zaměstnání. Dny se vlečnou a po určité době nelze odlišit všední dny od víkendů. Dny jsou vyplňovány pocity nudy. Rozdělení dne je běžně dáno počátkem a koncem pracovní doby, které se ztrátou zaměstnání hroutí. Právě odstranění struktury dne je pociťováno jako psychické břemeno. Avšak odstranění časové struktury danou zaměstnáním a tím nárůst volného času má jiný charakter než u pracující populace. Hodnota volného času spočívá v útěku a v relaxaci od práce. Být bez zaměstnání neznamená mít více volného času, je to jen rozšíření času, v kterém nemáme povinnosti. Paradoxem je, že právě neomezené množství volného času nezaměstnaným zabraňuje v tom, aby ho využívali. Navíc využívání volného času většinou vyžaduje peníze, a tak se vytváří bludný kruh. Nezaměstnaní ztrácí podněty k cílevědomé činnosti. Všechny dny jim připadají stejné a splývají jim všední dny s víkendy. Ztrácí cíle v životě, mají pocit neužitečnosti a nepotřebnosti. Manuál programů pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými, zpracovaný Regionální zaměstnaneckou agenturou v Ostravě a Podnikovou zaměstnaneckou agenturou KAPA v Třinci a to v rámci EU projektu Equal Restart (PS1, aktivita 1.5) je inspirací a metodickou pomůckou pro lektory, kteří pracují s těmito lidmi a pomáhají jim zvládat jejich současnou nelehkou situaci, udržují je v aktivitě a povzbuzují je při samostatném hledání nového uplatnění. Manuál vychází ze zkušeností s prací v této oblasti a z konkrétních programů, které byly v rámci Equalu Restartu realizovány. Cílem realizovaných programů nebylo nalezení zaměstnání, nýbrž podání ruky a pomoc při zvládání a překonávání toho, co je výše popsáno. RPIC-ViP s.r.o. 3

4 Manuál nabízí strukturu jednotlivých setkání v podobě, která se nám osvědčila při práci se skupinami s odkazy na další metodické pomůcky, které byly v rámci Restartu vyvinuty konkrétně na Manuál sociálních dovedností a Manuál pro mentální aktivizaci. Terminologie V manuálu používáme následující zkratky: PČ - pracovní část SS - sebepoznání, posilování sebedůvěry MA - mentální aktivizace SD - sociální dovednosti LL lámání ledů Principy Odstraňování úzkostí Pochvaly a povzbuzování Individuální přístup Princip kouzelných slov děkuji a prosím Práce ve skupinách Vhodné zařazování přestávek Vyzívání k otázkám a diskusi Styl lektorů je přímý, vede účastníky po celou dobu dodržuje návody a postupy uvedené v manuálech je pozitivní, soustavně povzbuzuje, reaguje na správný přístup a jakýkoliv pokrok postupuje (vyučuje) po jednotlivých krocích i při práci se skupinou se soustředí na jednotlivce a rozděluje pozornost pravidlo automatické rotace vytváří přátelskou atmosféru a pocit bezpečí Cílová skupina Dlouhodobě nezaměstnaní, ať již bývalí zaměstnanci ocelářských podniků, nebo jiní. Spolupráce s agenturou je dobrovolná a pomoc může vyhledat kdokoliv. Všem je poskytnuta stejná příležitost a rovnocenná péče. Při nabízení programů doporučujeme spolupracovat s úřady práce, zejména zprostředkovatelkami, které nejlépe vědí, pro koho by program mohl být přínose. komu by mohl pomoci. Doporučený počet účastníků: Rozsah: půldenních setkání RPIC-ViP s.r.o. 4

5 Forma: interaktivní metody, diskuse, konkrétní nácvik jednotlivých aktivit, využití videoprogramů Struktura obsahu setkání Všechna setkání obsahují aktivity z následujících 4 oblasti s odkazy na zdroje: pracovní část (PČ) sebepoznání, posilování sebedůvěry (SS) mentální aktivizace (MA) sociální dovednosti (SD) Každá schůzka je zahájena lámáním ledů (LL). Program jednotlivých setkání je uveden chronologicky a zkratka v závorce označuje, ke které z výše uvedených oblastí se činnost vztahuje. Přirozeně se stává, že se praktikovaná aktivita týká více oblastí. Materiálně technické zázemí dostatek prostoru pro společnou,individuální a skupinovou práci CD přehrávač, CD s vhodnou hudbou flipchart, fixy káva, hrnky, sklenice, minerálky další technika podle možností (videopřehrávač, dataprojektor, meotar, vizualizér, DVD přehrávač, smart sympodium, zadní projekce apod.) videoprogramy vyvinuté v rámci projektu Equal Restart - Jak vám mohou pomoci zaměstnanecké agentury, Nepodléhejte stresu, Zkouška pro všechny, Než zvolíte číslo, Nejen řeč těla Materiály pro každého účastníka: složka, do které si bude zakládat své výstupy tužka papír na poznámky záznamové archy a pracovní sešity dle obsahu jednotlivých schůzek diskety videokazeta nebo CD pro záznam prezentací účastníka Další informace a náměty lze získat v ostatních manuálech RZA. RPIC-ViP s.r.o. 5

6 PRŮZKUM PROŽÍVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI U FREKVENTANTŮ MOTIVAČNÍCH A REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V rámci projektu Equal Restart jsme rovněž realizovali průzkum, jehož cílem bylo ověřit si, zda náplň našeho programu pro dlouhodobě nezaměstnané odpovídá tomu, jak oni sami svou situaci vnímají, a zjistit názory, životní styl, aktivitu či prožívání nezaměstnanosti frekventantů různých kurzů pro nezaměstnané. Za respondenty šetření byli vybráni náhodným výběrem frekventanti rekvalifikační a motivačních kurzů určených pro nezaměstnané. Celkový počet respondentů byl 163, z toho žen bylo 113 (69,3%) a 50 mužů (30,7%). Nejpočetnější skupinou respondentů byly ženy ve věku 26 až 35 let (24,5% z celku). Poměr mezi respondenty mužského a ženského pohlaví byl přibližně 1:3. Shrnutí nejzajímavějších výsledků průzkumu Počet sociálních kontaktů v nezaměstnanosti klesá hrozba sociální exkluze. Mezi pocity při propouštění převládají negativní pocity, muži se zdají být v této situaci optimističtější než ženy. Frustrace, pochybnosti o svých kvalitách Konec napětí a nejistoty Zklamání Příležitost k nové životní etapě Obavy a strach z budoucnosti ženy muži Zvláště u dlouhodobě nezaměstnaných razantně klesá sebevědomí může být bariérou v hledání zaměstnání. výrazně pokleslo mírně pokleslo žádná změna nad 6 měsíců do 6 měsíců zvýšilo se 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 RPIC-ViP s.r.o. 6

7 S délkou nezaměstnanosti roste i pocit osamělosti. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,5 10,1 44,9 53,8 44,9 34,6 do 6 měsíců nad 6 měsíců nevím ne ano Nezaměstnaní uvádí zhoršení schopnosti vyjadřování, úbytek pružnosti myšlení či schopnosti jednání s lidmi. S délkou nezaměstnanosti se problémy prohlubují. vyjadřování pružnost myšlení vystupování a jednání s lidmi nad 6 měsíců do 6 měsíců komunikace RPIC-ViP s.r.o. 7

8 Ztrátou struktury dne jsou ohrožení spíše nezaměstnaní muži a lidé s nižším vzděláním. Strukturu dne pomáhá udržovat návštěva kurzů. Má váš všední den pevnou a jasnou strukturu? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,4 10,4 30,2 52,1 60,4 37,5 ženy muži nevím ne ano Dlouhodobě nezaměstnaní o něco hůře nesou každé odmítnutí při hledání zaměstnání. Dlouhodobě nezaměstnaní méně často vnímají pozitivní stránku nezaměstnanosti. Má nezaměstnanost i svá pozitiva? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40,0 60,0 do 6 měsíců 49,5 50,5 nad 6 měsíců ne ano RPIC-ViP s.r.o. 8

9 Psychické problémy spojené s nezaměstnaností se často (především u dlouhodobě nezaměstnaných) odráží na jejich zdraví a celkové kondici a psychické pohodě. Odrazila se nezaměstnanost na vašem zdraví? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,8 18,8 66,7 54,5 18,5 26,7 do 6 měsíců nad 6 měsíců nevím ne ano Kromě nedostatku financí, a s tím spojeným poklesem životní úrovně, si nezaměstnaní stěžují na ztrátu sociálních kontaktů, pocity nepotřebnosti a méněcennosti, pocity beznaděje, nejistoty, nedostatku seberealizace či pocitu nudy a stereotypu, které podle nich mohou vést až ke zlenivění a neaktivnímu životu. Nezaměstnaní si myslí, že jim mohou mimo jiné pomoci rekvalifikace, motivace či zaměstnanecké agentury. Další informace naleznete na stránkách Regionální zaměstnanecké agentury PRAVIDLA SKUPINOVÉ DYNAMIKY 1. fáze: PŘÍCHOD, PRVNÍ KONTAKT A ORIENTACE Znaky skupinové dynamiky: nejistota příchozích zdrženlivost zachovávání si odstupu zaškatulkování ostatních účastníků hledání úplatných pravidel a norem testování vedoucího Cíle intervencí: vyjasnění očekávání odbourání obav umožnění pozitivních zkušeností vzájemné poznávání RPIC-ViP s.r.o. 9

10 Podpora vedoucího skupiny seznámit s naplánovaným programem seznamovací hry cvičení ve dvojicích vyjasnit potřeby respektovat všechny účastníky dohodnout pravidla hry 2. fáze: BOJ O MOC, KVAŠENÍ Znaky skupinové dynamiky: členové se stávají osobnějšími tahanice o témata a věcné obsahy snahy o nalezení vlastní pozice boj o status a jeho uhájení kritika ostatních účastníků vytváření podskupin diskuse o vedoucím skupiny nebezpečí odchodu jednotlivců Cíle intervencí: soupeření o obsazení pozic připustit vyjasnit vlastní pozici vedoucího vymezit rámec kurzu Podpora vedoucího skupiny hry a cvičení založené na silných stránkách jednotlivců soutěživé hry (uvolnění agresivity) hry vyžadující šikovnost cvičení zaměřená na komunikaci 3. fáze: VYJASNĚNÍ, DŮVĚRNOST Znaky skupinové dynamiky: přehnaně konkurenční chování ustupuje RPIC-ViP s.r.o. 10

11 akceptování druhých otevřená komunikace výměna nápadů, názorů rozvoj vzájemných vztahů pocit sounáležitosti Cíle intervencí: rozvoj jednotlivců a skupiny podpora komunikace a kooperace rozvíjet schopnosti účastníků podněcovat je k vlastním myšlenkám, aktivitám Podpora vedoucího skupiny nepřijímat nové členy cvičení na kooperaci hraní rolí respektovat a akceptovat účastníky příjemná atmosféra poskytovat prostor pro vlastní aktivitu skupiny i jednotlivců 4. fáze: JEDNÁNÍ Znaky skupinové dynamiky: silná soudržnost identifikace jednotlivce se skupinou pocit sounáležitosti vzájemné akceptování skupina funguje, sama se řídí, je práceschopná Cíle intervencí: Otevřenost skupinových procesů Umožnit nové zkušenosti Umožnit kontakty s jinými skupinami Ovlivňovat silné i slabé stránky skupiny a jednotlivců Podpora vedoucího skupiny poskytovat skupině i jednotlivcům zpětnou vazbu RPIC-ViP s.r.o. 11

12 organizovat společné akce přenášet vedení na skupinu simulační hry 5. fáze: ROZCHOD Znaky skupinové dynamiky: neklid a nejistota ambivalentní vztahy snahy vyhnout se rozchodu vynořování dřívějších zážitků skupiny vyhledávání nových skupin Cíle intervencí: podporovat mobilitu členů skupiny ukázat možnosti transferu umožnit pozitivní vzpomínky připustit bolest z rozchodu skupiny Podpora vedoucího skupiny vyhodnotit získané zkušenosti, znalosti (certifikát, osvědčení, ) shrnout podstatné body otevřít výhledy do budoucnosti rozloučení (výrok, citát, gag, obrázek) poděkování RPIC-ViP s.r.o. 12

13 PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ Program 1. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení (LL) 2. Představení lektorů, organizační záležitosti (čas, obsah, kde je WC ), nastínění základní struktury programu, informace o systému a službách zaměstnaneckých agentur, prezentace projektu EQUAL (LL, PČ) 3. Seznámení s filozofií programu (PČ) 4. Seznámení účastníků formou křížového představení (SS, SD) 5. Posouzení mého současného já (SS) viz. kapitola Evaluace 6. Formulace cílů programu a skupinové dohody prostřednictvím brainstormingu (PČ, SD) Příklad cílů programu: sebepoznání: Dozvědět se o sobě co víme i nevíme a uvědomit si svou cenu. mentální aktivizace: Otestovat si, co zvládne náš mozek. sociální dovednosti: Rozumět jiným lidem, komunikovat s nimi a zmírnit svůj ostych pracovní část: Obnovit si dovednosti související s hledáním zaměstnání. Příklad skupinové dohody: Očekávání od programu o zlepšení komunikace o zmírnění ostychu před neznámými lidmi o společenské kontakty seznámení s lidmi, kteří jsou na tom podobně o výměna zkušeností při hledání práce i při řešení jiných problémů o posílení sebevědomí o neformální atmosféra o pozitivní přístup všech zúčastněných o vzájemná inspirace o informace, rady, naučit se něco nového Očekávání od sebe navzájem o předávání zkušeností pozitivních i negativních o morální podpora o vzájemné pochopení o přátelská atmosféra RPIC-ViP s.r.o. 13

14 o o o o tolerance nová přátelství smysl pro humor fair play Obavy o scénky hraní divadla o zapojování účastníků o přerušení programu Překvapení o nalezení zaměstnání 7. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 8. Projekce videoprogramu Jak vám mohou pomoci zaměstnanecké agentury (PČ) 9. Nabídka k zaregistrování v databázi RZA (PZA), organizační záležitosti s tím související PČ) 10. Cvičení Slova (SD, MA) Odkaz: Manuál sociálních dovedností 11. Brainstorming k názvu programu (SD, MA, PČ) Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Zpracovat výstupy skupinové dohody do přehledné podoby tak, aby mohly být viditelně vyvěšeny po celou dobu. Zviditelnit cíle programu pro každou oblast: Oba výstupy budou prezentovány na příštím setkání a budou rovněž vyvěšeny tak, aby se na ně lektoři mohli odkazovat po celou dobu programu. RPIC-ViP s.r.o. 14

15 Program 2. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Prezentace Skupinové dohody a cílů programu (PČ) 5. Stanovení neformálních pravidel formou brainstormingu (PČ) Příklad dohodnutých pravidel přijít v dobré náladě a s optimismem dochvilnost zavolat, když nemohu přijít vzájemně se respektovat neskákat d řeči a nerušit soukromými hovory vypnuté mobily nenutit do nepříjemné činnosti otevřené sdělování názorů neroznášet informace (drby) přestávka podpora vzájemná 6. Cvičení Sluníčko úspěchů (SS) Odkaz: Manuál sociálních dovedností Poznámka: záznam na kameru Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Zpracovat neformální skupinová pravidla do přehledné podoby tak, aby mohla být viditelně vyvěšena po celou dobu. Výstup bude prezentován na příštím setkání a budou rovněž vyvěšen tak, aby se na něj lektoři mohli odkazovat po celou dobu programu. RPIC-ViP s.r.o. 15

16 Program 3. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Prezentace a vizualizace dohodnutých pravidel (PČ) 5. RIASEC - Hollandův test (SS) viz. Manuál RIASEC 6. Cvičení Manželské mýty (SD) Odkaz: Manuál sociálních dovedností RPIC-ViP s.r.o. 16

17 Program 4. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. RIASEC - Hollandův test - vyhodnocení (SS) Techniky hledání zaměstnání životopis (PČ) 5. Sestavení životopisu (PČ) 6. Individuální konzultace k životopisům, nabídka zpracování životopisů na diskety (PČ) Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Zajistit životopisy na disketách. RPIC-ViP s.r.o. 17

18 Program 5. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Testování stresu (SS) viz. Manuál proradce k videoprogramu Nepodléhejte stresu 5. Videoprogram Nepodléhejte stresu 6. Diskuse ke zvládání stresu viz. Manuál proradce k videoprogramu Nepodléhejte stresu RPIC-ViP s.r.o. 18

19 Program 6. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Rozdání disket s životopisy (PČ) 5. Techniky hledání zaměstnání téma inzeráty (PČ) 6. Cvičení Poselství zadání na příště (SD) Odkaz: Manuál sociálních dovedností Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Připravit zásobník nápadů - inzeráty. RPIC-ViP s.r.o. 19

20 Program 7. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Předání Zásobníku nápadů k inzerci, možnost dohrát na diskety účastníků (PČ) 5. Techniky hledání zaměstnání dopis naslepo (PČ) 6. Cvičení Poselství záznam účastníků na kameru Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Připravit zásobník nápadů dopisy naslepo RPIC-ViP s.r.o. 20

21 Program 8. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Předání Zásobníku nápadů k dopisům naslepo, možnost dohrát na diskety účastníků (PČ) 5. Techniky hledání zaměstnání další dopisy zaměstnavatelům (PČ) 6. Cvičení Burza 7. Odkaz: Manuál sociálních dovedností 8. Cvičení Konference - Improvizovaná prezentace na volné nebo navržené téma (SD) 9. Odkaz: Manuál sociálních dovedností Poznámka: záznam na kameru RPIC-ViP s.r.o. 21

22 Program 9. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Techniky hledání zaměstnání telefonování Odkaz: Manuál lektora pro práci s videoprogramem Než zvolíte číslo 5. Projekce videoprogramu Než zvolíte číslo 6. Argumentace a překonávání námitek Odkaz: Manuál lektora pro práci s videoprogramem Než zvolíte číslo 7. Diskuze k telefonování Odkaz: Manuál lektora pro práci s videoprogramem Než zvolíte číslo 8. Sebeprezentace vlastní osoby zadání na domácí přípravu RPIC-ViP s.r.o. 22

23 Program 10. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Výběrové řízení příprava Odkaz: Manuál lektora k videoprogramu Zkouška pro všechny 5. Projekce 1. části videoprogramu Zkouška pro všechny 6. Diskuse k videoprogramu 7. Test pravidel společenského chování Odkaz: Manuál lektora k videoprogramu Zkouška pro všechny 8. Sebeprezentace Poznámka: záznam na kameru RPIC-ViP s.r.o. 23

24 Program 11. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Osobní pohovor, fiktivní výběrové řízení - práce s další částí videoprogramu Zkouška pro všechny 5. Odkaz: Manuál lektora k videoprogramu Zkouška pro všechny 6. Cvičení Prezenty Odkaz: Manuál sociálních dovedností Příprava výstupů pro příští setkání (lektor) Připravit Inventář otázek k přijímacímu pohovoru RPIC-ViP s.r.o. 24

25 Program 12. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Osobní pohovor, výběrové řízení zkouška naostro (PČ, SD, SS) Poznámka: záznam na kameru 5. Dohoda k organizaci posledního setkání RPIC-ViP s.r.o. 25

26 Program 13. setkání 1. Příjemná atmosféra, podbarvená hudbou, osobní přivítání každého příchozího, nabídnutí občerstvení + jakákoliv aktivita nebo cvičení vhodné k prolomení ledů dle lektorova uvážení (LL) 2. Nabídka volných míst (PČ) 3. Mozkový jogging výběr cvičení z manuálu (MA) Odkaz: Manuál pro mentální aktivizaci 4. Cvičení Společná kresba (LL) Odkaz: Manuál sociálních dovedností 5. Bilancování - návrat ke Skupinové dohodě a cílům programu diskuse účastníků (PČ) 6. Posouzení mého současného já (SS) 7. Dopis následovníkům (PČ, SD, SS) 8. Cvičení Hlazení po duši (SS) 9. Odkaz: Manuál sociálních dovedností Čtení na rozloučenou (Frost viz příloha) 10. Volná zábava RPIC-ViP s.r.o. 26

27 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A FOTODOKUMENTACE Do vydání tohoto manuálu proběhlo pět programů pro dlouhodobě nezaměstnané, a vzhledem k tomu, že se program osvědčil, máme v úmyslu v jejich realizaci pokračovat i nadále. Byly to: Program Naděje Program Šance Slet nezaměstnaných Šestnáctka v půlkruhu Čtyřlístek Program Naděje Program Naděje byl zahájen a ukončen Tohoto programu se účastnilo 16 žen, většinou uvolněných z hutního průmyslu. Ženy byly osloveny prostřednictvím několika poboček ostravského ÚP. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. Téměř polovina účastnic nalezla během nebo po skončení programu zaměstnání. Mozkový jogging RPIC-ViP s.r.o. 27

28 Program Šance Program Šance byl zahájen a ukončen Tohoto programu se účastnilo 11 osob z Třinecka a okolí. Lidé byli osloveni prostřednictvím úřadů práce v Karviné a Frýdku - Místku. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. Tři účastníci nalezli během nebo po skončení programu zaměstnání a jedna paní nastoupila do rekvalifikačního kurzu. Paní Pavla při interview pro Český Radiožurnál Slet nezaměstnaných Slet nezaměstnaných byl zahájen a ukončen Tento program zahájilo celkem 18 účastníků, avšak končili jsme pouze v pěti. Během programu nastoupilo do zaměstnání 5 osob, po skončení programu našla zaměstnání jedna paní. Při tomto běhu jsme se poučili, že prázdninový termín není ideální. Lidé byli osloveni prostřednictvím několika poboček ostravského ÚP. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. RPIC-ViP s.r.o. 28

29 První schůzka Sletu nezaměstnaných Šestnáctka v půlkruhu Pravidelné schůzky skupiny Šestnáctka v půlkruhu začaly a končily Tento program zahájilo celkem 15 účastníků z Jablunkovska, vybraných za pomoci Úřadu práce v Třinci. Městský úřad v Jablunkově nám vyšel vstříc a uvolnil pro realizaci programu své prostory. Program probíhal dle připravené osnovy. Účastníci hodnotili program velmi pozitivně a uvítali by jeho možné pokračování. Byli aktivní i přesto, že řešení některých cvičení a modelových situací pro ně nebylo jednoduché. V průběhu programu účastníci vytvořili komunikující skupinu schopnou vzájemně spolupracovat. Dva účastníci našli v průběhu nebo po skončení programu zaměstnání a jedna paní nastoupila do rekvalifikačního kurzu. Velmi pozitivně byla hodnocena realizace programu přímo v Jablunkově, protože situace na místním trhu práce je ještě složitější než v ostatních městech, ve kterých byl program realizován. Čtyřlístek Čtyřlístek coby poslední z programů běžících pod hlavičkou Klubu úspěšných realizovaných v rámci projektu Equal Restart běžel téměř přesně rok po tom prvním z nich. Zahájen byl a skončil Také tohoto programu se účastnily pouze ženy na začátku jich bylo 19. Byly osloveny prostřednictvím několika poboček ostravského ÚP a dále vytipovány z databáze Regionální zaměstnanecké agentury na základě individuálních akčních plánů. Nabídku programu jsme prezentovali osobně. Zajímavou zkušeností pro lektory bylo rozhodnutí jedné z klientek z programu Naděje absolvovat Klub úspěšných znovu. Kladli jsme proto větší důraz na začleňování nových, jiných aktivit. 3 účastnice nalezly zaměstnání ještě v době trvání programu. RPIC-ViP s.r.o. 29

30 Cvičení Klobouky EVALUACE Kromě toho, že mapujeme, kolika lidem se podařilo nalézt nové pracovní uplatnění, hodnotíme účinnost programu pomocí dotazníku Posouzení mého současného já, který jsme za tímto účelem vyvinuli. Dotazník je uveden přílohou tohoto manuálu. Účastníci hodnotí své pocity a schopnosti na začátku a konci kurzu. Pro každé tvrzení vybírají ze škály od 0 vůbec nesouhlasím s uvedeným tvrzením do 9 maximálně souhlasím s uvedeným tvrzením. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že kurz výrazně přispívá jak k osobnímu rozvoji účastnic, tak ke snížení negativních pocitů s nezaměstnaností spojených. RPIC-ViP s.r.o. 30

31 PŘÍLOHY Projekt EQUAL RESTART: Integrační program pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu Náborový leták NABÍDKA PROGRAM PRO LIDI, KTEŘÍ JSOU MOMENTÁLNĚ BEZ PRÁCE A POTŘEBUJÍ DOBÍT BATERIE Na pravé straně Výstavní ulice ve směru do Vítkovic (cca 5 min od zastávek mnoha tramvajových linek,a také autobusu č. 39, zvaných Dům energetiky) v objektu č.8 (bílý blok domů s teráskou před vchodem) sídlí A právě tam máte možnost zapojit se do programu, který bude od října probíhat v konzultačním a tréninkovém středisku RZA a to jednou týdně (nejspíše v pondělí) v dopoledních hodinách. Co Vám účast v programu může přinést: možnost vyrazit mezi lidi a tudíž nebýt sám setkání s lidmi, kteří se cítí podobně jako vy nové informace, poučení, dovednosti možnost registrace v databázi RZA a tipy na volná místa Každé ze setkání bude mít asi tuto strukturu část pracovní: nabídky volných míst, techniky hledání zaměstnání část sebepoznávací část aktivizační mozkový jogging část sociální, nácvik soft dovedností Kontakt: Regionální zaměstnanecká agentura Výstavní 2224/8, Ostrava Mar. Hory Tel.: , , Fax.: Další info: RPIC-ViP s.r.o. 31

32 ÚVOD Zaujal mne, upoutal mě, odpovídám, reaguji na Oslovila mně Vaše nabídka na místo Hledám šanci uplatnit se v oboru, který mne zajímá, a proto reaguji S odvoláním na Váš inzerát, zveřejněný v. inzerující místo Ve včerejší jsem narazila na Vaši zajímavou nabídku. Zásobník nápadů - inzeráty aneb obraty, které se Vám mohou hodit STŘEDNÍ ČÁST - doplnit klíčová slova Vaše požadavky jsem si přečetla s velkým zájmem. Nabízím Vám své profesní zkušenosti Domnívám se, že mé znalosti a dovednosti odpovídají Vašim požadavkům Znalost a dobrá orientace v mne vedou k přesvědčení, že jsem vhodnou kandidátkou pro nabízenou pozici. Mám předpoklady splnit Vaše očekávání Nabízím praktické zkušenosti v oboru Nabízím Vám v podstatě přesně to, co potřebujete - Jak budete mít možnost posoudit z přiloženého životopisu, jsem/ umím/ ovládám/ disponuji,/mám zkušenosti Své profesní know how shrnuji v životopise, který přikládám. To, co Vám mohu nabídnout, odpovídá Vašim požadavkům Zasílám Vám svůj CV, ze kterého vyplývá, že Hledám zaměstnání, kde bych využil své zkušenosti ZÁVĚR Ráda se s Vámi setkám u přijímacího pohovoru, na pozvání k němuž se těším. S chutí se zúčastním výběrového řízení. O místo mám zájem a byla bych proto ráda, kdybyste mě zařadili na seznam uchazečů a vyrozuměli mě o dalším postupu Další informace Vám ráda poskytnu u osobního jednání Těším se na Vaši zprávu/ Vaši odpověď Věřím, že mám všechny kvalifikační i osobní předpoklady k tomu, abyste měli zájem se mnou setkat. RPIC-ViP s.r.o. 32

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného 2. Dotazník spokojenosti v různých životních oblastech Tato technika je velmi užitečná jak pro nezaměstnaného uživatele, tak pro profesního poradce. Uživateli technika umožňuje rychle a přesně určit zdroje

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Tento dotazník slouží k vyjasnění vybraných aspektů zjištěných při analýze zadávacích dokumentací ÚP pro nákup

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

VITALITY TM. Žijme v rovnováze. Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii

VITALITY TM. Žijme v rovnováze. Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii VITALITY TM Žijme v rovnováze Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii VITALITY TM : Žijme v rovnováze Pokud si kladete otázku: Co dalšího můžeme udělat pro naše

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci projektu

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý.

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý. Vážení partneři, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí ve vašem městě od roku 2008. V letošním roce se uzavírá tříletá pilotní fáze, kdy by měla být činnost Agentury u Vás ukončena.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Touto cestou Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere max. 15 minut.

Touto cestou Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere max. 15 minut. Vážená paní, vážený pane, jsem studentkou 3. ročníku Mendelovy univerzity v Brně, Provozně ekonomické fakulty. V rámci svojí bakalářské práce, kterou zpracovávám na téma Problematické pracovní vztahy se

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Identifikace rozvojových potřeb Máme k dispozici dva základní vstupy pro identifikaci mezery, rozvojových potřeb a možností. Tím prvním je hodnocení pracovního

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Te T lefon o ov o án á í Te T lefo f n o o n v o á v ní n v v oč o í č ch c h no n v o á v čk č a k 2

Te T lefon o ov o án á í Te T lefo f n o o n v o á v ní n v v oč o í č ch c h no n v o á v čk č a k 2 Money Plus Telefonování Vize bez realizace je halucinace Albert Einstein 1 Telefonování Telefonování v očích nováčka 2 Naladění sebe Uč se od moudrých! Uč se od výjimečných! Uč se od života! 3 Mozek je

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT)

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) 2012-2014 Hodnocení vlivu sociální intervence na kvalitu života seniorů závislých na péči druhé osoby PhDr. Hana Janečková PhD. ETF UK a 3.

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více