Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A"

Transkript

1 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od do MORAVAN, a.s. Datum sestavení: Ing. Roman Bílek Statutární orgán:

2 MORAVAN, a.s. IČ: , Petřvald, Petřvald čp. 20 R O Z V A H A k v celých tisících CZK AKTIVA CELKEM Řádek Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Dospělá zvířata a jejich skupiny Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv C. Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny II. Dlouhodobé pohledávky Jiné pohledávky III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. Časové rozlišení I. 1 Náklady příštích období

3 Řádek Běžné období Minulé období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje II. Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. Časové rozlišení Výnosy příštích období 20 27

4 MORAVAN, a.s. V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y IČ: za období od do , Petřvald, Petřvald čp. 20 v celých tisících CZK Řádek Běžné období Minulé období I. A. + II. Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby C. Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. E. III. Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. IV. H. VI. J. M. X. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky

5 Řádek Běžné období Minulé období N. XI. O. Q. Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

6 MORAVAN, a.s. IČ: , Petřvald, Petřvald čp. 20 P Ř E H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H za období od do v celých tisících CZK Řádek Běžné období Minulé období P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A Změna stavu opravných položek A.1.3. (Zisk) ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky A Vyúčtované nákladové úroky A Vyúčtované výnosové úroky A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktivního A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasivního A.2.3. Změna stavu zásob A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků D. Rozdíl D=P+F-R 0 0 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

7 MORAVAN, a.s. IČ: , Petřvald, Petřvald čp. 20 P Ř E H L E D O Z M Ě N Á C H V L A S T N Í H O K A P I T Á L U za období od do v celých tisících CZK Základní kapitál a vlastní akcie Emisní ážio Fondy z přecenění a přepočtů Ostatní kapitálové fondy Rezervní fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělené výsledky hospodaření Transakce s vlastníky celkem Výsledek hospodaření za běžné období Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem Ostatní Transakce s vlastníky celkem Výsledek hospodaření za běžné období Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem Přecenění cenných papírů a účastí Ostatní

8 P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E za období od do MORAVAN, a.s.

9 1 Popis účetní jednotky Firma: IČ: Založení / Vznik: Sídlo: Právní forma: Spisová značka: Účetní období: Předmět podnikání: MORAVAN, a.s Zápis do obchodního rejtříku proběhl dne , Petřvald, Petřvald čp. 20 Akciová společnost Oddíl B, vložka 539 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě 1. leden až 31. prosinec zemědělská výroba, úprava a zpracování zemědělské produkce 1.1 Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky Jméno / Firma LINKOST Invest s.r.o. Podíl v % Běžné období Minulé období 53,0 53,0 1.2 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Ve dnech 19.8., 11. a byly zapsány změny ve statutárních orgánech - viz dále. 1.3 Popis organizační struktury Společnost je řízena představenstvem. 1.4 Statutární orgány v průběhu účetního období Ing. Lumír Grussmann Ing. Roman Bílek Januš Klimek Jméno Funkce Člen představenstva ) Předseda představenstva ) Člen představenstva Od (datum) Do (datum) ) do působil jako předseda představenstva ) do působil jako místopředseda představenstva 1.5 Způsob jednání za společnost Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 1.6 Dozorčí orgány v průběhu účetního období Ing. Jaroslav Vavřík Ing. Petr Dostál Jan Huvar Jerzy Andrzejak Jméno Funkce Předseda dozorčí rady Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Od (datum) Do (datum) ) do působil jako člen dozorčí rady 2

10 1.7 Transakce se spřízněnými osobami Transakce se spřízněnými osobami jsou popsány dále v příloze účetní závěrky. 2 Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými českými účetními předpisy, tedy se zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provádějící tento zákon (500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro podnikatele (sada ). Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy jako kladné hodnoty a náklady jako záporné hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této účetní závěrce vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč) Přehled významných účetních pravidel a postupů Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než je uvedeno v následující tabulce: Vykázán v rozvaze Vykázán v nákladech běžného období) Technické zhodnocení Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 tis. Kč > 5 tis. Kč > 40 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek > 20 tis. Kč > 5 tis. Kč > 40 tis. Kč ) tento majetek společnost vykázala v nákladech běžného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem: - nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky vyjadřující ztrátu ze snížení hodnoty. - dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceněn hodnotou zahrnující přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku uvedenou v tabulce výše zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem: Budovy Výrobní stroje Dopravní prostředky Zvířata Metoda odpisování Počet let / % Rovnoměrně Rovnoměrně Rovnoměrně Rovnoměrně 30 let 5-10 let 5 let 3 roky Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 3

11 Finanční leasing Na základě smluv o finančním leasingu s následnou koupí najaté věci společnost hradí v souladu se splátkovým kalendářem nájemné, které je rovnoměrně zachyceno v nákladech po dobu leasingové smlouvy. Na konci tohoto vztahu je pronajatý majetek převeden na společnost za částku výrazně nižší než odpovídá reprodukční hodnotě najaté věci. Navýšená první splátka nájemného je časově rozlišena a rozpouštěna do nákladů po dobu pronájmu Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména - majetkové účasti - půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a majetkové účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu účetní závěrky jsou: - majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem oceněny metodou ekvivalence paritou na vlastním kapitálu dceřiné společnosti Zásoby Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejména náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, provize a skonto. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Zvířata evidována v zásobách jsou telata, jalovice a skot na výkrm. Zařazení do základního stáda je v okamžiku otelení u jalovic a v momentu určení jako plemenného u býčků. Skot je oceněn při narození ve výši 1,5 tis. Kč (příchovek) a dále je účtováno o přírůstcích ve výši 40 Kč/kg u telat, 40 Kč/kg u jalovic, 40 Kč/kg u býčků a 40 Kč/ den u vysokobřezích jalovic. Průměrné ocenění krávy v základním stádu je 28 tis. Kč. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy reálná hodnota zásob je nižší, než jejich využitelná, resp. prodejní hodnota. Pro určení těchto zásob se vychází z analýzy jejich stáří, využitelnosti, resp. předpokládané prodejní ceny Pohledávky Pohledávky jsou oceňovány - při vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny podle jejich stáří po datu splatnosti s přihlédnutím k individuálnímu posouzení Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení závazku je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok. 4

12 2.1.6 Úvěry Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení úvěru je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace vyjádřené v cizích měnách jsou v průběhu roku zachyceny aktuálním kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou aktiva a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena Daně Splatná daň Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům Státní dotace Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 5

13 2.2 Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích byl sestaven kombinací nepřímé (provozní část) a přímé (investiční a finanční část) metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: Položka rozvahy Pokladní hotovost a peníze na cestě Účty v bankách Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně. 3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku V roce 2013 pokračoval proces postupné finanční stabilizace společnosti. Na finanční stabilizaci společnosti mělo rozhodující vliv zajištění dlouhodobého provozního financování, které poskytla společnosti záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, a to formou dlouhodobého provozního úvěru z listopadu 2013 ve výši 62,8 mil. Kč s postupným splácením a s konečnou splatností v prosinci Tímto krokem došlo k výraznému posílení pracovního kapitálu společnosti, zlepšení dluhové služby a likvidity tak, abychom byli schopni pravidelně splácet úvěry, závazky vůči státu, zaměstnancům, závazky z obchodních vztahů, provozní výdaje a ostatní povinnosti. V průběhu roku byl předčasně splacen splátkový kalendář vůči OSSZ se současným prominutím penále v maximální možné výši. Dále jsme uhradili veškeré polhůtní závazky vůči zdravotním pojišťovnám, FÚ a vůči rozhodujícím věřitelům ze strany dodavatelů. Obchodní závazky společnost řeší zejména postupnými úhradami, případně vzájemnými zápočty za dodané zboží či služby. Restrukturalizací provozního financování a zreálněním splatností závazků s ohledem na příjmy za realizaci komodit rostlinné výroby a vyplácení přímých a ostatních dotací v druhé polovině roku došlo k dalšímu poklesu pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců a u krátkodobých závazků z obchodních vztahů došlo k dalšímu přesunu ze závazků po lhůtě splatnosti do skupiny závazků do lhůty splatnosti. Rozhodující vliv na hospodářský výsledek společnosti v roce 2013 mělo ukončení výroby v dceřiné společnosti MORAVAN - masná výroba s.r.o., která je v likvidaci od října 2013, následně v únoru 2014 byl zjištěn její úpadek a byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka. MORAVAN, a.s. přihlásila v rámci insolvenčního řízení řádně a termínu své pohledávky za společností MORAVAN - masná výroba s.r.o. v celkové výši 23,8 mil. Kč. Finanční výsledek hospodaření MORAVAN, a.s. byl také negativně ovlivněn rozpuštěním oceňovacího rozdílu z přecenění podílu v dceřinné společnosti MORAVAN - masná výroba s.r.o. ve výši 28,2 mil. Kč a dotvořením opravných položek k pohledávkám za společností MORAVAN - masná výroba s.r.o. Dalšími faktory nedosažení kladného výsledku hospodaření za rok 2013 jsou v oblasti výnosů nižší výnosy cukrovky o 16,3 % proti plánovaným a dlouhodobým průměrným výnosům, nižší realizační cena u řepky ozimé proti plánu, méně realizované tržní kukuřice na zrno na úkor kukuřičné siláže a nižší realizační cena mléka. V oblasti nákladů byla proti plánu vyšší spotřeba nakoupených zvířat, zásobní hnojení pod cukrovku a řepku, vyšší dávky hnojiv o 29 kg č.ž./ha z.p. proti roku 2012, vyšší ceny hnojiv, nárůst spotřeby náhradních dílů, vyšší spotřeba a ceny chemických prostředků a spotřeba mořidla na produkci farmářského osiva. Společnost realizuje řadu restrukturalizačních opatření, která se vzhledem k dlouhému výrobnímu cyklu v zemědělství projevuje v delším časovém období. Mezi hlavní restrukturalizační opatření patří reorganizace správy, redukce počtu zejména administrativních pracovníků, outsourcing části služeb ve střediscích rostlinné výroby a mechanizace, redukce počtu středisek živočišné výroby a konsolidace stáda skotu, prodej či pronájem nepotřebného majetku společnosti, odložení zbytných investic, udržení výkonové spotřeby na přijatelné úrovni a snižování nákladů důsledným plněním výrobních ukazatelů podle kalkulací na jednotku produkce. 6

14 Hlavními položkami snížení provozních nákladů v roce 2014 jsou: redukce 2 linek na přípravu půdy před setím a vlastní setí na 1 výkonnější linku s úsporou PHM, mzdových nákladů a snížením přesčasů, úsporou hnojiv přihnojením pod patu se současným rychlejším vzcházením plodin; redukce 2 linek na sklizeň píce na 1 linku s úsporami PHM, osobních nákladů a zvýšení výkonnosti; nižší dávky průmyslových hnojiv a využití zásobního hnojení aplikovaného v roce 2013; úspora spotřebované chemie; úspora spotřeby nafty zavedením kompletního sledování spotřeby PHM a automatický výdej PHM (čipy stroj/pracovník), aplikace a vyhodnocování GPS (práce na poli); úspora ve spotřebě krmiv zavedením bílkovinných koncentrátů a kompletních krmných směsí; nižší platby pachtovného za pronajatou půdu v důsledku nákupu vlastní půdy v letech 2012 až 2013; snížení administrativních zaměstnanců převodem jejich pracovní agendy do oblasti služeb; ve finanční oblasti jde o úsporu úroků z prodlení a penále od dodavatelů a státu za pozdní úhrady závazků včetně nákladů řízení a exekučních nákladů. Pro rok 2014 je rozhodující splnění plánovaného ziskového hospodaření a zajištění dostatečného množství disponibilních zdrojů na realizaci našich záměrů. Společnost přijala řadu opatření, zejména v oblasti udržení a snižování provozních a režijních nákladů. Jejich důsledné dodržování má pozitivní dopady, kdy v prvním čtvrtletí letošního roku jsme plánované ukazatele splnili, respektive průběžný výsledek hospodaření je lepší proti plánovanému. MORAVAN, a.s. má pro další období v plánu cílený rozvoj zemědělské činnosti, udržení a zvyšování produkce rostlinné a živočišné výroby, stabilizaci půdní držby a agrotechnickými opatřeními zvyšování kvality zemědělské půdy, dále realizovat nezbytné výrobní investice do strojů a zařízení ke zvýšení produktivity práce a dalšímu snížení výrobních nákladů, udržení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, v neposlední řadě hospodářskou stabilizaci, posílení vlastního jmění společnosti a ziskové hospodaření v následujícím období. V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by negativně ovlivnily finanční pozici společnosti. 7

15 Aktiva B. Dlouhodobý majetek Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy. B.I Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Ocenitelná práva Netto hodnota k B.II Dlouhodobý hmotný majetek Položka rozvahy Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Dospělá zvířata a jejich skupiny Netto hodnota k Rozbor přírůstků Přírůstky celkem v pořizovacích cenách z toho: Pozemky Traktor Zvířata Ostatní Rozbor úbytků Úbytky celkem v zůstatkových cenách z toho: Prodeje Likvidace

16 B.III Dlouhodobý finanční majetek Účasti ve společnostech Podíly - ovládaná osoba Ve sledovaném období byl podíl v MORAVAN - masná výroba s.r.o. prodán. Společnost / Výše podílu v % Pořizovací cena Přecenění ekvivalencí Opravná položka Vlastní kapitál Výsledek hospodaření MORAVAN - masná výroba s.r.o. / 100% Další finanční investice Souhrnný přehled dlouhodobých půjček propojeným osobám Dlužník, úrok Měna, splatnost MORAVAN - masná výroba s.r.o., 8% p.a. CZK, brutto Opravná položka netto Pohyb Počáteční stav Konečný stav Opravná položka Částka (měna) Částka (CZK) Společnost MORAVAN - masná výroba s.r.o. vstoupila do likvidace a dne byl prohlášen konkurs na majetek společnosti. 9

17 C. C.I. Oběžná aktiva Zásoby Položka rozvahy Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Netto hodnota k Detailní přehledy Materiál z toho: Osiva a krmiva Ostatní Nedokončená výroba a polotovary z toho: Podzimní příprava sklizně Výrobky z toho: Stelivo, senáž, siláž Krmivo Travní semena Ostatní Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny z toho: Mladý dobytek Ostatní C.II. Dlouhodobé pohledávky Položka rozvahy Jiné pohledávky Netto hodnota k

18 Přehled dlouhodobých půjček Dlužník, úrok Měna, splatnost ZINTO Invest s.r.o., 5,5% p.a. CZK, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců Čerpání Konečný stav Pohyb Částka (měna) Částka (CZK) Jedná se o nezajištěnou pohledávku vzniklou na základě dohody o vyvázání ze směnečného rukojemství viz blíže část E. Ostatní mimobilanční údaje. Rozbor dlouhodobých pohledávek dle data splatnosti Skupina Od 1 do 5 let do splatnosti Celková brutto hodnota Opravná položka Celková brutto hodnota Opravná položka C.III. Krátkodobé pohledávky Položka rozvahy Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Netto hodnota k Rozbor krátkodobých pohledávek dle data splatnosti Skupina Pohledávky před datem splatnosti Po splatnosti do 3 měsíců Po splatnosti od 3 do 6 měsíců Po splatnosti od 6 do 12 měsíců Po splatnosti od 12 do 18 měsíců Po splatnosti nad 18 měsíců Pohledávky za dlužníky v konkursu Celková brutto hodnota Opravná položka Celková brutto hodnota Opravná položka Pohledávky z obchodní styku budou ve významné části vypořádány prostřednictvím zápočtů se závazky. 11

19 C.IV. Krátkodobý finanční majetek Položka rozvahy Peníze Účty v bankách Netto hodnota k D. D.I. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Časové rozlišení 8 32 Položka rozvahy Náklady příštích období Netto hodnota k 8 8 Finanční leasing - běžné období Předmět leasingu Součet splátek Uhrazené splátky Budoucí platby do 1 roku Budoucí platby od 1 do 5 roků Budoucí platby nad 5 roků Stroje Finanční leasing - minulé období Předmět leasingu Součet splátek Uhrazené splátky Budoucí platby do 1 roku Budoucí platby od 1 do 5 roků Budoucí platby nad 5 roků Stroje

20 Pasiva A. Vlastní kapitál Položka rozvahy Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období A.I. Základní kapitál Druh akcií Počet Nominální hodnota Kmenové akcie na jméno listinné Nesplaceno Datum splatnosti Pohyby ve vlastním kapitálu Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Položka rozvahy Podíl v MORAVAN - masná výroba s.r.o. Běžné období Minulé období Rozdělení hospodářského výsledku Druh pohybu Převod ztráty/zisku do fondu neuhrazených ztrát minulých let rozdělený hospodářský výsledek Jedná se o hospodářské výsledky vytvořené v minulém a předminulém účetním období Běžné období Minulé období

21 B. B.II. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Rozbor dlouhodobých závazků dle data splatnosti Skupina Od 1 do 5 let do splatnosti B.III. Krátkodobé závazky Položka rozvahy Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Řádek rozvahy Jiné závazky je tvořen zejména půjčkami (viz rozpis níže) a závazky z nájmu půdy ve výši tis. Kč. 14

22 Přehled krátkodobých půjček mimo bankovní úvěry Věřitel, úrok Měna, splatnost Moravskoslezské cukrovary a.s., 6,5% p.a. CZK, Pohyb Počáteční stav Čerpání Splácení Konečný stav Částka (měna) Částka (CZK) Závazek Částka Způsob zajištění Moravskoslezské cukrovary a.s pohledávky Rozbor krátkodobých závazků dle data splatnosti Skupina Závazky před datem splatnosti Po splatnosti do 6 měsíců Po splatnosti od 6 do 12 měsíců Po splatnosti nad 12 měsíců Závazky z obchodní styku budou budou ve významné části vypořádány prostřednictvím zápočtů na pohledávky. 15

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 B.G.M. holding a.s. Datum sestavení: 5.5.2015 Ing. Ladislav Adamec, CSc. Statutární orgán: B.G.M. holding a.s. IČ: 43 87 38 71 Praha 10, Strašnice,

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY COLORLAK, a. s. ZA ROK 2014 Název mateřské společnosti: COLORLAK, a. s. IČ/DIČ: 49444964/CZ49444964 Sídlo:, PSČ

Více