Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >"

Transkript

1 Vydání Říjen Obsah: Aktuality > Od ledna s novelou zákona o DPH Právo aktuálně > Zelené karty již v roce 2009? Aneb novela zákona o zaměstnanosti Ekonomika aktuálně > Zásoby a změny v roce 2008 > Novinky v Mezinárodních standardech finančního výkaznictví pro oblast nemovitostí IFRIC 15 a IFRIC D24 Oceňování aktuálně > Problematika standardizace a harmonizace oceňovacích předpisů > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Od ledna s novelou zákona o DPH Od 1. ledna 2009 vstoupí v účinnost další novela zákona o DPH, která bude znamenat poměrně mnoho změn v této oblasti. Jako příklady uvádím následující: > Plátci bude umožněno opravit výši daně v případech, kdy plátce uplatní nesprávnou sazbu daně, osvobození od daně nebo určil nesprávně místo zdanitelného plnění; > Za dodání zboží se výslovně nebude považovat poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty. Pro vynětí reklamních a propagačních předmětů z předmětu daně na výstupu se již nebude požadovat označení reklamního předmětu obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby; > Pojem obratu, který je doposud definovaný pomocí pojmů výnosů či příjmů, bude nově vymezen obecnějším pojmem úplata; > Změní se den uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitostí; > Pokud bude ve smlouvě o finančním pronájmu uvedena povinnost odkupu najaté věci, je převod práva k užívání považováno za dodání zboží. Pokud bude ve smlouvě uvedena možnost odkupu, půjde o poskytnutí služby; > Plátce, který vede daňovou evidenci, bude mít od roku 2009 možnost volby, zda přizná daň z již přijaté zálohy nebo až při uskutečnění zdanitelného plnění. Při poskytnutí služby dle 10 odst. 6 plátcem zahraniční osobě nebo podnikateli z jiného členského státu, kteří nemají v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, se místo plnění stanoví dle sídla nebo místa podnikání příjemce služby, případně dle umístění provozovny v jiném státě, pokud by byla služba poskytována přímo provozovně v jiném státě. Na stanovení místa plnění nemá vliv existence tuzemské provozovny příjemce služby, pokud není služba poskytnuta přímo provozovně. Martin Růžička Daňový poradce, Partner Tel.: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Říjen 2008 Právo aktuálně > Zelené karty již v roce 2009? Aneb novela zákona o zaměstnanosti NapsalA EVA BLECHOVÁ Dne 22. srpna 2008 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o zaměstnanosti. Jeho součástí jsou i změny dalších předpisů, z nichž považujeme za nutné zmínit zejména zákon o pobytu cizinců. Návrh této novely zákona ve znění upraveném o pozměňovací návrhy poslanců bude nyní projednávat Senát České republiky. Pokud Senát v předloženém znění novelu zákona o zaměstnanosti schválí (tedy včetně změn dalších souvisejících předpisů) a poté ji podepíše prezident republiky, mohla by účinnost uvedených předpisů v novelizovaném znění nastat v plánovaném termínu, tj. již od 1. ledna A. Podstatné změny v zákoně o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) se týkají zejména oblastí: a) zprostředkování zaměstnání včetně agenturního zaměstnávání, a to: > zakotvuje se právo každého uchazeče o zaměstnání požádat úřad práce o vypracování individuálního akčního plánu na podporu uplatnění na trhu práce; současně se stanoví povinnost úřadu práce akční plán vypracovat vždy u uchazeče evidovaného déle než 5 měsíců; > mezi osoby, které byly považovány za znevýhodněné na trhu práce a z tohoto důvodu jim úřady práce věnovaly zvýšenou péči, již nebudou náležet absolventi vysokých škol vůbec a dále se snižuje věková hranice mladých lidí jen na osoby mladší 20 let (dosud 25); > fyzická osoba bude moci být odpovědným zástupcem pro zprostředkování zaměstnání (musí mít každá agentura práce) jen u jedné právnické osoby a současně nebude smět být sama držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání (doposud mohla být odpovědným zástupcem u dvou právnických osob a vedle toho mohla mít i sama toto povolení). b) podpory v nezaměstnanosti mění se procentní sazba podpory v nezaměstnanosti > první dva měsíce činí podpora 65 % průměrného měsíčního výdělku dosaženého v posledním zaměstnání > další dva měsíce 50 % a > zbytek podpůrčí doby 45 % a současně se o jeden měsíc zkracuje podpůrčí doba tak, že u osob: > do 50 let věku bude činit 5 měsíců > mezi lety bude činit 8 měsíců > nad 55 let bude činit11 měsíců. Podpora v nezaměstnanosti nově nenáleží uchazeči, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů bez vážných důvodů opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce. Opakovaným ukončením se pro tento účel rozumí alespoň dvojí bezdůvodné ukončení zaměstnancem (ať již ve zkušební době, dohodou nebo výpovědí danou zaměstnancem). c) příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Oproti současnému stavu je zákonem omezeno poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to jak co do rozsahu zaměstnávání takových osob, tak ve většině případů co do výše příspěvku. d) Zpřísnění pokuty osobám, které umožní výkon nelegální práce, na 5 milionů korun dosud 2 miliony korun). Za nelegální práci je zákonem označena práce, kterou pro právnickou nebo fyzickou osobu: > nevykonává fyzická osoba na základě pracovněprávního vztahu (tj. v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti/o provedení práce) anebo jiné smlouvy anebo nevykonává cizinec na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nebo ji vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li zákonem vyžadováno (cizincem se rozumí fyzická osoba, která není občanem České republiky ani jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci). e) Novela zákona o zaměstnanosti již pracuje rovněž s projektem tzv. Zelených karet. Zákon předně vymezuje, co se rozumí volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty, a to (s výjimkami platnými pro správní orgány) pracovní místo, > které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce nebo > které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál. Dále zákon stanoví postup, jakým se volná pracovní místa obsaditelná držiteli zelené karty budou zveřejňovat, evidovat a jak se s nimi budou moci zájemci seznámit. Úkoly v této oblasti jsou svěřeny jednak úřadům práce a zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, dále Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu vnitra. Pro naplnění příslušné evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty je třeba připomenout povinnost

3 zaměstnavatelů do 10 kalendářních dnů oznamovat příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a nejpozději do 10 kalendářních dnů oznámit také obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se přitom rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na které zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance, a nově i ta pracovní místa, která hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Rozšiřuje se rovněž oznamovací povinnost tuzemských zaměstnavatelů vůči úřadu práce ohledně nástupu a ukončení zaměstnání (nebo vyslání) občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků nebo cizinců, kteří nepotřebují pracovní povolení ani zelenou kartu. V souvislosti se zavedením zelených karet zákon o zaměstnanosti zakazuje agenturám práce dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele (tuzemského zaměstnavatele) zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta. B. Samotnou právní úpravu Zelených karet, jejich získání, podmínky a platnost však obsahuje zákon o pobytu cizinců (č. 326/1999 Sb.) jakožto zvláštní druh povolení k dlouhodobému pobytu cizinců na území České republiky za účelem zaměstnání. Zelená karta tedy bude zároveň povolením k zaměstnání i povolením k pobytu. Požádat o ni budou moci cizinci (kteří nejsou občany členského státu EU ani jejich rodinnými příslušníky), a to zásadně na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Zákon upravuje 3 typy zelených karet (A, B, C) odpovídající kvalifikačním požadavkům a v návaznosti na to pak stanoví maximální délku jejich platnosti. V zásadě platí, že čím vyšší je kvalifikační požadavek, tím delší bude doba platnosti zelené karty. Typ A je určen pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál (ZK max. na 3 roky), typ B pro pracovníky minimálně s požadavkem vyučen (max. na 2 roky) a typ C pro ostatní pracovníky (max. na 2 roky). Jsou-li pro požadovanou profesi stanoveny kvalifikační předpoklady, musí být splnění této podmínky doloženo již k žádosti. Na vydání zelené karty však nebude právní nárok; o jejím vydání rozhodne do 30 dnů Ministerstvo vnitra, které při rozhodování zohlední mj. stanovisko zastupitelského úřadu nebo jiného úřadu. JUDr. Eva Blechová Advokátka, Associate Partner Tel.: Ekonomika aktuálně > Zásoby a změny v roce 2008 Napsala Michaela Svatošová S účinností od 1. ledna 2008 došlo k několika změnám ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. a v zákoně č. 586/1992 Sb. Některé z těchto změn se týkají i zásob. Konkrétně se jedná o změny ve způsobu oceňování zásob, jejich evidence a o možnost daňové uznatelnosti likvidovaných zásob. Způsob účtování zásob a jejich evidence Úvodem pouze stručně zopakujeme oba způsoby účtování zásob. O zásobách se účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B. Účetní jednotka může zaúčtovat zásoby způsobem A i způsobem B. Při účtování způsobem A se v průběhu účetního období složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtů účtové skupiny 11-Materiál nebo 13-Zboží. Do nákladů (účty účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy, případně 54-Jiné provozní náklady) je účtována až skutečná spotřeba materiálu, prodej zboží, případně prodej materiálu. Na rozdíl od toho způsobem B se v průběhu účetního období složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují přímo do nákladů (účty účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy, případně 54-Jiné provozní náklady) a bilanční účty účtové skupiny 11-Materiál nebo 13-Zboží jsou využívány až při uzavírání účetních knih, kdy je stav zásob zaúčtován podle evidence o zásobách na vrub těchto bilančních účtů a ve prospěch účtů nákladových (účty účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy, případně 54-Jiné provozní náklady). Přestože se i dříve účetní předpisy zmiňovaly o skladové evidenci v souvislosti s účtováním způsobem B, setkáváme se občas s tím, že si některé účetní jednotky zjednodušují život a že stav zásob ke konci roku zjistí pouze formou fyzické inventury. Od 1. ledna 2008 byl pro posílení právní jistoty ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. v 9 doplněn odstavec 7, ve kterém se mimo jiné uvádí: Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního ob-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Říjen 2008 dobí stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona. Účetní jednotky, které využívají způsob B, tak mohou zvážit i možnost účtovat o stavu zásob nejen k rozvahovému dni, ale třeba měsíčně nebo čtvrtletně, aby získaly lepší přehled o výsledku hospodaření společnosti. Dále je nutné si uvědomit, že vedení evidence o zásobách by měla účetní jednotce sloužit i ke kontrole pohybu zásob a že se netýká pouze obchodního zboží a výrobního materiálu, ale např. i zásob kancelářských potřeb a materiálu, zásob reklamních předmětů, apod. vaná již v bodě č. 1. Je to však jen jeden důvod z mnoha dalších, proč by měla mít účetní jednotka, ať už účtuje o zásobách způsobem A nebo B, co možná nejlepší evidenci zásob. Dobře zpracovaná evidence zásob (formou samostatného modulu skladového hospodářství ve větších firmách, či jednoduššími tabulkami v malých firmách) je vodítkem k získání přesného výsledku hospodaření, ke kalkulacím, k analýzám obrátkovosti, ke kontrole pohybu zboží a mnoha dalším užitečným ukazatelům. Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících Určitých změn se dočkal i 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., který se týká způsobu oceňování zásob. Kvůli přehlednosti a rovněž pro posílení právní jistoty byla do 49 převedena některá ustanovení Českého účetního standardu č. 15. Novelizované ustanovení vyhlášky v 49 doplňuje vymezení nákladů, které nejsou součástí pořizovací ceny zásob. Vedle úroků z úvěrů a půjček poskytnutých na pořízení zásob jsou to i kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů. Dále je v 49 jasně definováno, že náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob. Rovněž byl upraven způsob ocenění nevyfakturovaných dodávek, které je nutno ocenit podle uzavřené smlouvy, popřípadě podle jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. Vypadlo slovo odhadem podle příslušných dokladů. Bude to tedy znamenat daleko důkladnější tvorbu dohadných položek zejména k rozvahovému dni. Výdaje vzniklé v důsledku likvidace zásob Vždy se říká to nejlepší na konec a proto na závěr zmíníme ještě jednu úpravu, která se týká zásob likvidovaných. Tato úprava je daňového rázu a je uvedena v 24, odst. 2, písm. zg) zákona č. 586/1992 Sb. V následujícím textu uvádíme úplné znění: Daňově uznatelné jsou i výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud doba použitelnosti těchto léků, léčiv či potravinářských výrobků prošla a nelze je dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace. Jistě není potřeba dodávat, že jedním z podkladů pro vypracování takového protokolu bude i evidence o zásobách zmiňo- > Ing. Michaela Svatošová Metodik účetnictví Tel.: Novinky v Mezinárodních standardech finančního výkaznictví pro oblast nemovitostí - IFRIC 15 a IFRIC D24 Napsal DAVID TRYTKO Příspěvek je věnován novinkám z dílny Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví, speciálně interpretaci IFRIC 15 vydané 3. července 2008 a návrhu na interpretaci IFRIC D24, jehož verze je zatím pouze konzultována a ne tedy konečná. Obě se vztahují na účetní jednotky, které účtují dle IAS/IFRS o výnosech a nákladech především v oblasti výstavby nemovitostí. Interpretace IFRIC 15 Smlouvy na výstavbu nemovitostí poskytuje pomocnou ruku při řešení otázek týkajících se uznání výnosů z prodeje nemovitostí. Speciálně upřesňuje, zda-li by smlouvy uzavřené před ukončením výstavby měly být posuzovány dle IAS 11 jako smlouvy o zhotovení nebo podle IAS 18 jako prodej zboží. Kromě toho specifikuje i použití IAS 18 při prodeji nemovitostí. IAS 11 je aplikován, když smlouva o zhotovení naplňuje definici tohoto standardu, tj. když smlouva je speciálně sjednána za účelem výstavby aktiva/souboru aktiv dle specifikace kupce (návrhu, technologie, funkce či konečného účelu nebo použití). IFRIC jmenuje následující charakteristiky, které individuálně nebo v kombinaci indikují, že se jedná o druh smlouvy podle IAS 11:

5 > kupec má možnost specifikovat design před počátkem výstavby a/nebo specifikovat hlavní strukturální změny, když už výstavba započala (bez ohledu na to či tuto možnost využije); > prodejce přenáší na kupce kontrolu i významná rizika a odměny z vlastnictví v průběhu výstavby postupně. Indikátory jsou: > výstavba je prováděná na místě vlastněným/pronajatým kupcem, > kupec má právo převzít výstavbu v průběhu nebo angažovat jiného dodavatele, > v případě předčasně ukončené smlouvy si kupec může ponechat dílo a prodejce dostane odměnu za provedenou práci. Naopak vlastnostmi, které individuálně či v kombinaci indikují, že smlouva je smlouvou na prodej zboží dle IAS 18 jsou: > jednání mezi kupcem a prodejcem se vztahují pouze na výši a časové rozložení plateb, kupec má pouze omezenou možnost specifikovat design, např. výběrem z řady možností nebo určit jen menší variace základního designu; > smlouva dává právo kupci nabýt jen hotovou nemovitost, zatímco si ponechává kontrolu i významná rizika a odměny z vlastnictví až po okamžiku převzetí kupcem. Když smlouva obsahuje tyto vlastnosti, jedná se o prodej zboží a výnosy by měly být vykázány až když jsou splněny podmínky IAS (a) (e) a ne jak by se mylně předpokládalo, podle IAS 11. Obvykle právě smlouvy na koupi bytové jednotky při výstavbě rezidenčních nemovitostí nedávají kupci kontrolu nad ještě nedokončenou bytovou jednotkou a prodejce nese významná rizika a odměny z vlastnictví až do ukončení výstavby naplnění smlouvy. To však neznamená, že se nemůže použít metoda procenta rozestavěnosti, tolik oblíbená právě ze standardu IAS 11. Může se stát, že účetní jednotka/prodejce splňuje podmínky IAS předtím, než splnila všechny ze smlouvy vyplývající povinnosti vůči kupujícímu. V tomto případě jsou dle IFRIC výnosy vykázány právě s použitím metody procenta rozpracovanosti (Percentage of Completion Method). Tento přístup, tzn. že kritéria IAS mohou být splněna postupně v průběhu výstavby je relativně nový, IFRIC 15 však neposkytuje další indikátory, kdy je možné hovořit o průběžném přenosu rizik a odměn z vlastnictví. IFRIC 15 také uvádí informace, které mají být zveřejněny v případě, kdy účetní jednotka použije pro vykázaní výnosů metodu procenta rozpracovanosti. Tato interpretace nabývá platnosti k 1. lednu 2009, dřívější použití je možné s udáním této informace při zveřejnění. Jiným problémem, ale také spojeným s výstavbou nemovitostí, se zabývá jen návrh interpretace IFRIC D24 Příspěvky od zákazníků. Vztahuje se na velmi časté situace, kdy účetní jednotka získá od přímo či nepřímo zúčastněných stran příspěvek, a to buď ve formě hmotného majetku nebo finančních prostředků k nákupu nebo výstavbě hmotného majetku, který musí být použit na poskytnutí přístupu na dodání zboží nebo služeb (např. příspěvek na infrastrukturu apod.). IFRIC D24 navrhuje řešení, jak by měla účetní jednotka určit, zda má vykázat hmotný majetek jako příspěvek od zákazníků a pokud tak učiní, v jaké hodnotě má pak tento majetek vykázat. Vykáže-li jej v reálné hodnotě, jak má potom dále vykazovat z toho vyplývající závazek. Když tedy nabude účetní jednotka tento příspěvek, musí nejdříve určit, zda tento může být kvalifikován jako majetek a jestli splňuje kritéria v Koncepčním rámci k IFRS. Rozhodujícími kritérii jsou, jestli účetní jednotce plyne budoucí ekonomický prospěch z aktiva a jestli má moc omezit přístup jiné osoby k tomuto prospěchu. Když ano, tak tento příspěvek má být vykázán jako majetek a oceněn v reálné hodnotě. Účetní jednotka, která přijme příspěvek, má povinnost poskytnout přístup při dodávce zboží nebo služeb. Tato povinnost má být vykázaná v rozvaze a oceněna reálnou hodnotu přijatého příspěvku. Během poskytování přístupu k dodání zboží a služeb by měl být tento závazek snižován a výnos vykázán ve výsledovce. Po obdržení příspěvku by měla účetní jednotka důkladně prozkoumat smlouvu také na podmínky vykázání leasingu podle IAS 17 leasingy a dále na předpisy v interpretaci IFRIC 4 určení, zda se jedná o finanční leasing, tzn. rozhodnout, zda-li se nejedná o operativní nebo finanční leasing. Účetní jednotka, která zjistí, že se jedná o operativní leasing, má použít IAS 17 leasingy pro vykázání příspěvku od zákazníka a tento výnos event. časově rozlišit. Přitom platí zásada, že období, během kterého účetní jednotka vykazuje výnosy, by mělo být stejné jako období, během kterého účetní jednotka poskytuje přístup. V případě, že se jedná o finanční leasing, předmět leasingu aktivuje nájemce. Když účetní jednotka obdrží jako příspěvek finanční prostředky, musí nejdříve rozhodnout, zda majetek, který má nejdříve vyrobit/zakoupit, bude splňovat definici pro vykázání majetku. Když ne, tak účetní jednotka má o těchto finančních prostředcích účtovat dle IAS 18 výnosy nebo IAS 11 smlouvy o zhotovení. Když majetek může být vykázán, má být použit standard IAS 16 dlouhodobý majetek a účetní jednotka má povinnost používat tento majetek pro poskytnutí přístupu na dodávku zboží nebo služeb. Související závazek má být oce-

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Říjen 2008 něn s ohledem na získané finanční prostředky a má být o něm účtováno, jak je uvedeno výše tj. jako když obdrží hmotný majetek ve formě příspěvku. Tato interpretace však není konečnou verzí, je jen návrhem. V každém případě doufejme, že se výsledná verze nebude od něj výrazně lišit a my všichni se o něj můžeme ve složitých rozhodováních opřít. Ing. David Trytko Vedoucí auditorského týmu Tel.: Oceňování aktuálně > Problematika standardizace a harmonizace oceňovacích předpisů NAPSAL JIŘÍ PREININGER Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice neexistuje závazný standard na oceňování majetku, jsou odborníci provádějící oceňování buď v souvislosti s řízením před státními orgány (dědictví, převod nemovitostí, slučování podniků apod.) nebo v souvislosti s právními úkony občanů (zastavení nemovitosti pro hypoteční úvěry, náhrada škody apod.) vázáni pouze legislativními předpisy. Toto má za následek, že výběr metodiky ocenění (s výjimkou několika specifických případů) závisí jen a jen na jejich vlastním uvážení. Tento stav je považován za značně nevyhovující, neboť výsledek ocenění je pak ve většině případů závislý zpravidla na profesním zaměření odborníka provádějícího ocenění, nikoliv na okolnostech důležitých pro volbu přiměřené metody (není-li již stanovena zákonem). Není bohužel výjimkou případ, kdy dva odborníci při ocenění téže věci ke stejnému datu a pro stejný účel dospějí ke zcela odlišným výsledkům. Standardizace a harmonizace Pod pojmem standardizace oceňovacích předpisů rozumíme aplikaci jednotných pravidel při oceňování jednotlivých druhů majetku. Harmonizací pak označujeme proces, při kterém se akceptují různé standardy za předpokladu, že si vzájemně neodporují. Výsledkem procesu standardizace a harmonizace by pak měl být standard pro ocenění určitého druhu majetku, který by plně vyhovoval legislativním podmínkám České republiky, a zároveň by akceptoval zahraniční trendy oceňování, přinejmenším v evropském měřítku. S ohledem na členství České republiky v Evropské unii by měly být použity stejné (nebo alespoň velmi podobné) metody a postupy oceňování jako v ostatních členských zemích, což by měl zajistit právě plně standardizovaný, harmonizovaný a především obecně závazný oceňovací standard. Stávající předpisy Současná legislativa umožňuje provádět ocenění majetku jak soudním znalcům, tak odhadcům majetku, a to v závislosti na účelu ocenění. Činnost znalce je upravena zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Dle tohoto zákona smí ocenění provádět buď osoba zapsaná do seznamu znalců nebo znalecký ústav. Znalec pak provádí ocenění pro účely veřejnoprávní (řízení před státními orgány) či pro účely fiskální-daňové (v souvislosti s právními úkony občanů a organizací). V rámci svého znaleckého oprávnění znalec vypracovává znalecký posudek. Odhadce vykonává svoji činnost v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Odhadcem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Odhadce pak provádí ocenění pro soukromoprávní účely. V rámci svého oprávnění odhadce vypracovává expertní a odhadní posudky. Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách umožňuje stanovit cenu majetku na základě sjednané dohody o koupi či prodeji a cenou zjištěnou pro účely jiné než pro účely prodeje. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy a nevztahuje se na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů. Některá ustanovení tohoto zákona se provádí vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Cena stanovená dle tohoto zákona je označována jako cena zjištěná. Dle tohoto zákona se majetek a služba oceňují cenou obvyklou, pokud tento zákon nestanoví jinak. Postup zjištění ceny obvyklé však zákon neudává. Mezinárodní oceňovací standardy Počátek tvorby mezinárodních oceňovacích standardů spadá do období 70. let minulého století. První publikací byly Standards of Professional Practice publikované v roce 1974

7 ve Spojených státech amerických, následovala tzv. Červená kniha Směrnice pro odhad hodnoty majetku (Guidance Notes on the Valuation of Assets) vydaná 1976 ve Velké Británii. Následovaly Jednotné normy profesionální metodologie odhadu hodnot (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) otištěné ve Spojených státech amerických v roce Na tvorbě mezinárodních oceňovacích standardů v současné době pracují dvě evropské instituce: > TEGoVA - The European Group of Valuers Associations (Evropská organizace sdružující jednotlivé národní asociace odhadců). TEGoVA byla založena v roce 1997 jako nezisková organizace na dobu neurčitou. Své aktivity zaměřuje na vědecké a vzdělávací cíle, ale i na ovlivňování evropské legislativy a vydávání Evropských oceňovacích standardů - tzv. "Modrá kniha ; > IVSC - International Valuation Standards Committee (Mezinárodní výbor pro oceňovací standardy). Úkolem IVSC je vytvářet přesné mezinárodní standardy pro oceňování majetku (International Valuation Standards 2000 tzv. Bílá kniha) a tím zajistit spolehlivost prováděných ocenění při zabezpečení půjček a zástav, respektive pro transakce zahrnující změny vlastnictví a úpravy ve sporech. Dále je úkolem vytváření přesných mezinárodních oceňovacích standardů podle potřeb rozvíjejících se zemí a spoluúčast při zavádění implementace těchto standardů. Úkolem je tedy vytvářet takové mezinárodní oceňovací standardy, které budou představovat znak profesionality a vodítko pro odhadce na celém světě. Současně budou vyhovovat požadavkům mezinárodních trhů s majetkem na získávání spolehlivého ocenění majetku a splnění požadavků finančního výkaznictví ze strany celosvětové podnikatelské komunity. Národní oceňovací standardy V České republice v současné době neexistuje závazný standard na oceňování majetku. Přestože především bankovní ústavy či profesní spolky mají zpracované vnitřní metodiky pro ocenění majetku, jsou tyto metodiky k dispozici pouze zaměstnancům či členům. Například Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je zpracovatelem znaleckých standardů vztahujících se k oceňování určitého druhu majetku, ovšem ani jeden ze standardů není v současné době závazný. Úskalí při tvorbě závazného standardu Tvorba závazného národního standardu by neměla být samostatnou záležitostí úzké skupiny odborníků, ale naopak by na jeho tvorbě měla spolupracovat odborná vědecká pracoviště, profesní organizace sdružující znalce a odhadce a státní orgány. Situaci tvorby národního standardu ovšem značně komplikuje to, že chybí důsledný překlad mezinárodních standardů. Vzhledem k výkladovým rozdílnostem terminologických pojmů mezi jednotlivými státy se nelze spoléhat na neautorizovaný překlad nebo originál v cizím jazyce. Drobná nepřesnost při překladu odborných termínů by pak mohla mít za následek deformaci původních myšlenek tvůrců mezinárodních standardů. Z uvedeného vyplývá, že existence oceňovacích standardů je přinejmenším nutnost a měla by být jejich tvorbě věnována náležitá pozornost, zejména ze strany kompetentních státních institucí, které by zajistily jejich platnost a závaznost. Je pak na těchto institucích, aby k tvorbě standardů přizvaly odborníky z řad znalců a znaleckých ústavů, kteří mají dostatek zkušeností a znalostí z praxe. Ing. Jiří Preininger znalec Tel.:

8 8 Mandantenbrief Vydání Říjen 2008 Mandantenbrief Říjen 2008, č. 10 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 729/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 27.08.2014 Směrnice Pořizování, evidence a účtování kulturních předmětů v majetku MČ Praha 3 Rada městské části I. r

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 13.1.2015 12:56:36 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje spravovaným

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 24.4.2013 10:29:57 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více