Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou."

Transkript

1 2. přednáška Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem tohoto ověřování může být zjištění a) že ocenění v účetnictví odpovídá užitné hodnotě (resp. prodejní ceně snížené o náklady spojené s prodejem) - pak není třeba ocenění opravovat, (př. PC účetní = 100,-, prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 102,-, náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 100,-) b) že ocenění v účetnictví je nižší než odpovídá užitné hodnotě, tj. že hodnota zásob je vyšší než je zachycena v účetnictví zvýšení se do účetnictví nebude promítat, bude ponecháno jako tzv. tichá či skrytá rezerva, která se projeví až při zúčtování nižších nákladů a dosažení vyššího zisku, (př. PC účetní = 100,-, prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 108,-, náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 106,-) c) že ocenění v účetnictví je vyšší než odpovídá užitné hodnotě, tj. že skutečná hodnota zásob je (např. díky pohybu cen) nižší než jaká je zachycena v účetnictví v tomto případě je třeba dále posoudit, zda toto snížení je 1) trvalé pak pokles hodnoty představuje pro účetní jednotku náklad-škodu, která je považována za součást provozních nákladů 2) dočasné pak je třeba zjištěný pokles hodnoty (jako první signál možné budoucí škody) zásob zachytit v účetnictví, a to nepřímo, prostřednictvím opravné položky. (př. PC účetní = 100,-, a) prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 98,- (vliv sezónní nadvýroby) náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 96,- - bude účtována opravná položka ve výši 4,- b) prodejní cena, resp. aktuální nákupní cena = 98,- (trvalý pokles ceny vlivem dovozu levnějších výrobků) náklady spojené s prodejem = 2,-.. užitná hodnota = 96,- - bude účtován provozní náklad ve výši 4,-

2 Opravná položka - realizuje zásadu opatrnosti jako jeden z obecných principů účetnictví. - jedna z forem časového rozlišení nákladů: rozděluje náklady do období, kdy se o riziku možné ztráty účetní jednotka dozví, a do období, kdy ke ztrátě skutečně dojde. V okamžiku vykázání v rozvaze pak informuje o možném riziku ztráty. Účtování opravných položek : 559 / Materiál na skladě PZ Opravná položka k zás. 559-Tvorba a zúčtování opravných položek PZ.. tvorba opravné položky na dočasné snížení hodnoty zásob zúčtování (rozpuštění) opravných položek PZ 112- PZ 191 = účetní hodnota zásob (zásoby netto) Tvorba opravných položek = náklad spojený s činností účetní jednotky, náklad pro účely daňové.

3 Způsob A a způsob B evidence zásob. Průběh způsobu účtování materiálu - dosud: 321-Dod. 111-Pořízení mat. 112-Materiál na s. 501-Spotřeba mat. faktura příjemka výdejka /bez DPH/ = způsob A evidence zásob. - využívá účet 111 a 112, - účet 501- Spotřeba materiálu je využíván až v okamžiku skutečného výdeje materiálu do spotřeby. Výhody: 1. Během účetního období lze kontrolovat shodu zásob na syntetických a analytických účtech. 2. Během účetního období lze zjišťovat stav zásob a hospodářský výsledek přímo z účtů bez inventury. 3. Je možné průběžné provádění finančních analýz (analýzu vývoje zásob, obratovosti zásob apod.). Existuje i jiný způsob Způsob B evidence zásob: 321-Dodavatelé 501-Spotřeba mat. faktura /za nákup, za přepravu, clo, pojistné / 111-Pořízení mat. 112-Materiál na s. PZ. zvýšení PZ snížení PZ KZ.. Tj. veškeré nákupy materiálových zásob včetně nákladů spojených s jejich pořízením jsou průběžně po celé účetní období účtovány přímo do spotřeby (účet 501).

4 Účet 112-Materiál na skladě je používán pouze omezeně, - k evidenci počátečního a konečného stavu zásob. Tento způsob klade vysoké nároky na evidenci zásob ve skladu, která musí - umožnit operativní řízení výše zásob a zásobovací činnosti, - umožnit zjištění konečného stavu každé jednotlivé položky zásob materiálu - celkového účetního - stavu zásob na konci období. Použití - v podnicích s častými nákupy materiálových zásob, - krátká doba skladování, výdej okamžitě do spotřeby (např. v podnicích potravinářského průmyslu, v podnicích veřejného stravování apod.) (účtování nákupu na účet Pořízení materiálu, pak na účet Materiál na skladě a poté nákladový účet zbytečně pracné a zdlouhavé). Na konci období: 1) Konečný stav vyšší než počáteční = že do spotřeby bylo zaúčtováno více než bylo spotřebováno ve skutečnosti (část zásob zůstala nespotřebována na skladě). - o částku rozdílu KZ - PZ se musí opravit a) jednak stav na účtu Materiál na skladě (zvýšení na straně MD) b) jednak spotřeba zaúčtovaná na účtu 501-Spotřeba materiálu (snížení spotřeby na straně D, resp. záporně na straně MD). 2) Konečný stav nižší než počáteční = do spotřeby materiálu nebyla zahrnuta spotřeba zásob, které byly na skladě již počátkem období. - o částku rozdílu PZ KZ je třeba doplnit a) účet 501-Spotřeba materiálu b) účet 112-Materiál na skladě jako snížení na tomto účtu dosud neevidované (pouze ve skladové evidenci) Vyúčtování v závěru roku lze provést jednodušeji tak, že 1) celý počáteční zůstatek je zahrnut do spotřeby (501/112) a 2) celý konečný zůstatek se ze spotřeby vyloučí (112 / 501 ) Porovnají-li se zůstatky účtů 112 v případě použití způsobu A a způsobu B a také obraty účtů 501, jsou při obou způsobech účtování shodné.

5 Účetní jednotka může užívat současně oba způsoby, ale k jednomu syntetickému účtu zásob (112,121,122,123,132) vždy jen jeden způsob. Použití způsobu B je podmíněno průběžným vedením skladové evidence, aby bylo možno permanentně prokazovat stav zásob, na rozdíl od toho způsob A vyžaduje inventarizaci jen koncem účetního období. Způsob B bude tedy vyhovovat té účetní jednotce, která má dobře propracovaný systém skladové evidence a vnitropodnikového účetnictví. Příklad: Účetní jednotka je plátcem DPH a používá způsob B evidence zásob.počáteční stav zásob je ,-, konečný stav zjištěný ve skladu je ,-, tj. zvýšení o ,- Pol. Transakce Kč MD D 1. Počáteční zůstatek - PZ , Došlá faktura - materiál - celkem - cena pořízení - DPH , , , Dopravné placené v hotovosti - celkem - dopravné - DPH 1 190, ,- 190, Oprava zúčtované spotřeby na konci roku o zvýšení stavu zásob , Jiný způsob: 4. Převod počáteční zásoby na konci období do spotřeby 5. Konečná zásoba podle skladové evidence vyloučena ze spotřeby , ,

6 Příklad Způsob B evidence zásob - materiál na cestě a nevyfakturované dodávky: A) Došla faktura, materiál nebyl do konce účetního období převzat (materiál na cestě) Pol. Transakce Částka MD D 1. Došla faktura, materiál ne a) celkem b) cena pořízení c) DPH 19 % , , , Dodávka materiálu do konce období nedošla , Převedení na konečný účet rozvažný , Nové účetní období 4. Převedení z poč. účtu rozvažného , Převzetí dodávky materiálu , Úhrada faktury z běžného účtu , B) Dodávka materiálu byla před koncem účetního období přijata, do konce období faktura nedošla Pol. Transakce Částka MD D 1. Převzata dodávka, zúčtována do spotřeby , Uzávěrkové operace (převod na konečný , účet rozv.) Příští účetní období 3 Otevření účtů , Došla faktura a) celkem ,- 321 b) cena pořízení c) DPH , , Úhrada faktury z bankovního účtu , Zvláštní případy: 1) Prodej materiálu při použití způsobu B - zaúčtování tržby z prodeje: na MD 311 a D výdej materiálu na stranu MD 542 a na D účtu 501-Spotřeba materiálu. 2) Pořízení materiálu ve vlastní režii se účtuje - aktivace tj. do výnosů: na D621 a na MD 501-Spotřeba materiálu. 3) Inventarizační rozdíly (manko, přebytek, opravná položka) se účtují - pouze s použitím účtu 112-Materiál na skladě, resp. 191-Opravná pol. = jako ve způsobu A.

7 Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet: 111-Pořízení materiálu 131-Pořízení zboží b/ rozvahové účty: 112-Materiál na skladě 132-Zboží na skladě a v prodejnách 119-Materiál na cestě 191-Opravné položky k materiálu 139-Zboží na cestě 196-Opravné položky ke zboží c/ výsledkové účty 501-Spotřeba materiálu Prodaný materiál 504-Prodané zboží 642-Tržby z prodeje materiálu 604-Tržby z prodeje zboží metoda A či metoda B, - podstata je shodná s metodou A a metodou B evidence zásob materiálu. Prodej výrobků ve vlastních prodejnách - převod výrobků ze skladu do prodejny jako aktivaci, tj. na MD 132-Zboží na skladě a v prodejnách na D 621-Aktivace mat.a zboží. Příklad účtování Pol. Transakce Částka MD D 1. Aktivace zboží předání výr. do vlastní prodejny (oceněné vlastními náklady výroby VNV) Převzetí výrobků-zboží do vlastní prodejny (VNV) Prodej části zboží-úbytek v ocenění VNV Tržba za zboží v prodejní ceně

8 Účtování zásob vlastní výroby Zásoby vlastní výroby: nedokončené výrobky, polotovary vlastní výroby hotové výrobky. I při účtování této složky zásob je možno použít metodu A a metodu B evidence zásob. Účty ve 12. skupině účtů: 121-Nedokončená výroba, 122-Polotovary vlastní výroby, 123-Výrobky. Podle současné metodiky a pojetí výnosů. přírůstek = součást (zvýšení) výnosů účetní jednotky úbytek = snížení výnosů účetní jednotky - účty v 61. skupině účtů označené jako Změna stavu zásob vlastní výroby. Schéma účtování: způsob A evidence zásob vlastní výroby 611-Změna stavu zásob nedok.výroby 121 Nedokončená výroba přírůstek NV úbytek NV (výdej ke zpracování) 612-Změna stavu zásob polotovarů 122 Polotovary vlastní výroby vlastní výroby přírůstek PVV úbytek PVV (výdej ke kompletizaci) 613-Změna stavu výrobků 123 Výrobky přírůstek výrobků úbytek výrobků (v důsledku prodeje)

9 Příklad: Pol. Transakce Částka MD D 1. Na sklad převzaty nedokončené výroby Ze skladu vydány nedokončené výrobky k dokončení Na sklad převzaty dokončené výrobky Prodej dokončených výrobků přijetí hot Úbytek prodaných výrobků ze skladu Výnosy v daném období: 1) Změna stavu NV : , ,- = ,- 2) Změna stavu HV : , ,- = 0,- 3) Tržby z prodeje : ,- = , Celkem ,- Způsob A evidence zásob vlastní výroby = průběžné zachycování přírůstků a úbytků zásob po celé účetní období (zpravidla měsíční). (Ze schematu účtování je vidět jak proces postupného dokončování finální produkce se průběžně promítá do stavu majetku i do výnosů a hospodářského výsledku.) Důležité : - způsob oceňování tohoto druhu zásob účetní jednotka musí podrobně zvážit strukturu nákladů tvořících cenu zásob (zahrnovat např. správní režii do ocenění těchto zásob se z důvodů bilanční opatrnosti nedoporučuje, i když v některých výrobách s dlouhý výrobním cyklem součástí ocenění být může apod.).

10 Způsob B evidence zásob vlastní výroby 701-Počáteční účet rozvažný 121-Nedokončená výroba 122-Polotovary vlastní výroby 123-Výrobky převod počátečních zůstatků 611-Změna stavu zásob ned.výroby 612-Změna stavu zásob polot.vl.výroby 613-Změna stavu zásob výrobků zúčtování (odepsání) počátečního stavu zúčtování konečného stavu podle skladové evidence - účtuje se na počátku účetního období - převedení počátečního zůstatku na příslušné účty zásob. na konci období - počáteční stav se zaúčtuje (odepíše) jako snížení majetkového účtu i výnosů a doplní se (nahradí) novým, konečným zůstatkem zjištěným na základě skladové evidence. Prodej finálních výrobků 1)výnos-tržby za prodané výrobky - 601(D) a peněžní/pohl. účet MD (311,221, 211 / 601) (součástí účtování prodeje je i zúčtování DPH) 2) snížení stavu zásob výrobků na D 123 a na MD 613-Změna stavu zásob výrobků (613/123)

11 Schéma účtování prodeje výrobků: - převzetí výrobků na sklad = 720,- - prodejní cena výrobků =500,-, - skladní cena výrobků = 420, Tržby z prodeje výrobků 311 Odběratelé 500,- faktura za prodej 595,- 343 Zúčtování DPH 95, Změna stavu výrobků 123 Výrobky 720,- převzetí na sklad 720,- 420,- úbytek výrobků (v důsledku prodeje) 420,- Obrat + 300,- PZ 300, Výnosy 6.tř + 800,- - Složení výnosů = 300,-(ZSZHV) + 500,-(tržba) = 800,- ( = 800) Příklad: Účetní jednotka dokončila a na sklad hot. výrobků předala výrobky ve vlastních nákladech výroby ve výši ,-.Za prodané výr. vystavila fakturu s prodejní cenou ,-. Vlastní náklady výroby prodaných výrobků činí ,- Transakce Částka MD D PZ 123 převeden na účet , Na sklad hot.výrobků převzaty výrobky , Faktura odběratelům a/ prodejní cena b/ DPH 19% , , Prodané výrobky vyskladněny (úbytek výr.) , Odběratelé uhradili fakturu na běžný účet , Složení výnosů: ze dvou částí: a) z částky ,- představující snížení majetku v podobě zásob hotových výrobků ( , ,-) b) z částky ,- představující tržby dosažené prodejem výrobků. Výnosy celkem ,-

12 Protože i na nákladových účtech jsou evidovány celkové náklady na činnost v daném období, tj. bez rozdělení na ty, které se týkají vyrobených výrobků a ty, které se týkají prodaných výrobků, zajišťuje účtování změny stavu zásob do výnosů potřebnou souměřitelnost nákladů a výnosů. (I tento výklad má ve svém jádru pojetí výnosů a nákladů, které je poplatné našemu účetnímu a právnímu myšlení a zavedeným uzancím a liší se v mnohém od pojetí výnosů i nákladů v jiných podmínkách.) Příklad: Zaúčtujte následující účetní operace a zjistěte souhrnný vliv těchto změn na hospodářský výsledek: Během účetního období došlo k těmto skutečnostem: Pol. Transakce Částka MD D 1. Snížení zásob nedokončené výroby ,- 2. Zvýšení zásoby polotovarů vlastní výroby ,- 3. Zásoby hotových výrobků se zvýšily ,-

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7550 7557 NÁKLADY KAPITOLA 7 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7.1 Daňové a nedaňové náklady 7550 24 odst. 1 ZDP Daňově uznatelnými náklady (výdaji) pro zjištění základu daně z příjmů jsou náklady

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Evidence, oceňování a účtování zásob Petra Vrtalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více