U P R A V E N É U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U P R A V E N É U S N E S E N Í"

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni Ing. Hladík, pí Kudrlová, Ing. Kulič, Ing. Krejča, Ing. Uhlík PROGRAM 1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu b) Schválení programu jednání 2) Prezentace destinační společnosti Píseckem s. r.o. 3) Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory pro společnost Bohemia JazzFest, o. p. s. 4) Žádost o dofinancování projektu Reko FC rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště 5) Informace a schválení rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových zón v roce ) Schválení finančních podílů města na obnově kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 2016 I. etapa rezervy 7) Jiné dispozice s majetkem města 8) Konečné schválení smluv 9) Prodej bytů 10) Předložení záměru výstavby projektu Vodovod a kanalizace ul. Burketova Výstaviště 11) Předložení záměru budoucí výstavby Smart areálu alternativní energetiky Písek 12) Zrušení regulačního plánu Písek Putimská Vysoká 13) Petice proti snižování počtu parkovacích míst v centru města 14) Jmenování člena správní rady a člena dozorčí rady Sladovny Písek, o. p. s. 15) Informace z výborů 16) Kontrola plnění usnesení 17) Různé, interpelace 18) Připomínky občanů 19) Závěr

2 JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu U s n e s e n í č. 164/16 Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Franců a Ing. Václava Gavlasze. K bodu 1b) Schválení programu jednání U s n e s e n í č. 165/16 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání dle předloženého návrhu. K bodu 2) Prezentace destinační společnosti Píseckem s. r.o. Zastupitelstvo města přijalo zprávu o činnosti společnosti. K bodu 3) Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory pro společnost Bohemia JazzFest, o. p. s. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. K bodu 4) Žádost o dofinancování projektu Reko FC rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště U s n e s e n í č. 166/16 Zastupitelstvo města schvaluje výši příspěvku Kč na dofinancování projektu Reko FC rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště, vč. zařazení této částky prostřednictvím rozpočtového opatření č. 46/16 do rozpočtu města na rok Ing. V. Filip K bodu 5) Informace a schválení rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových zón v roce 2016 U s n e s e n í č. 167/16 Zastupitelstvo města: 1. schvaluje rozdělení státní dotace Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016 město Písek ve výši Kč vlastníkům památkových objektů: kostel sv. Kříže, r. č / Kč měšťanský dům U Slona, Karlova ul. čp. 3/9, r. č / Kč měšťanský dům čp. 31/5, Jungmannova ul., r. č / Kč městské opevnění u čp. 58, Soukenická ul., r. č / Kč 2. schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016 vlastníkům památkových objektů: stránka 2 (celkem 7)

3 kostel sv. Kříže, r. č / v celkové výši Kč, skládající se ze státní dotace ve výši Kč a městského podílu ve výši Kč, měšťanský dům U Slona, Karlova ul. čp. 3/9, r. č / v celkové výši Kč, skládající se ze státní dotace ve výši Kč a městského podílu ve výši Kč, měšťanský dům čp. 31/5, Jungmannova ul., r. č / v celkové výši Kč, skládající se ze státní dotace ve výši Kč a městského podílu ve výši Kč, městské opevnění u čp. 58, Soukenická ul., r. č / v celkové výši Kč, skládající se ze státní dotace ve výši Kč a městského podílu ve výši Kč (městské podíly byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Písek číslo 87/16 ze dne ). 3. schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotací na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ing. J. Jambura K bodu 6) Schválení finančních podílů města na obnově kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 2016 I. etapa rezervy U s n e s e n í č. 168/16 Zastupitelstvo města schvaluje finanční podíl města na obnově kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 2016 (I. etapa rezervy) dle předložené tabulky, a to: - synagoga, Soukenická ul., r. č / Kč. Ing. J. Jambura K bodu 7) Jiné dispozice s majetkem města d1) Zřízení služebnosti inženýrských sítí a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích Jihočeského kraje parc. č. 2230/6 a parc. č. 2223/3 vše k. ú. Písek pro město Písek akce: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku, II. etapa U s n e s e n í č. 169/16 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrských sítí - uložení nového vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 2230/6 a parc. č. 2223/3 vše k. ú. Písek v rámci akce: Rekonstrukce Erbenovy ulice v Písku, II. etapa a práva přístupu a příjezdu na tyto pozemky za účelem provozování, oprav a údržby těchto sítí ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek jako budoucím oprávněným a Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČO , se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice jako budoucím povinným. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí. d2) Zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku Jihočeského kraje parc. č. 2230/6 k. ú. Písek pro město Písek akce: Rekonstrukce ulice Na Houpačkách stránka 3 (celkem 7)

4 U s n e s e n í č. 170/16 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení vodovodu a kanalizace na části pozemku parc. č. 2230/6 k. ú. Písek v rámci akce: Písek - ulice Na Houpačkách a práva přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, oprav a údržby těchto sítí ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek jako budoucím oprávněným a Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČO , se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice jako budoucím povinným. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. d3) Smlouva o právu provést stavbu na pozemku Jihočeského kraje parc. č. 2230/6 k. ú. Písek akce: Rekonstrukce ulice Na Houpačkách U s n e s e n í č. 171/16 Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o právu provést stavbu dle přílohy na pozemku Jihočeského kraje parc. č. 2230/6 k. ú. Písek v rámci akce: Rekonstrukce ulice Na Houpačkách mezi městem Písek a Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČO , se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice. d4) Zřízení věcného břemene a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch města Písek na části pozemku parc. č. 2216/12 k. ú. Písek ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci stavby Oprava vodovodů Zborovská ulice Písek. U s n e s e n í č. 172/16 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodních řadů ET 250 a Li 300 v délce cca 11 m na části pozemku parc. č. 2216/12 k. ú. Písek v rámci akce Oprava vodovodů Zborovská ul. Písek, trať Tábor Písek, žkm cca 56, 77-56, 78 a práva přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, oprav a údržby těchto sítí ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČO: jako budoucím povinným za jednorázovou úhradu ve výši 1.597,20 Kč vč. DPH. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. d5) Zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o budoucí smlouvě smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Písek na části pozemku parc. č. 2099/1 k. ú. Písek ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v rámci stavby Písek prodloužení vodovodního řadu pro areál Městských služeb U s n e s e n í č. 173/16 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě - prodloužení vodovodního řadu pro areál Městských služeb Písek, s. r. o. na části pozemku parc. č. 2099/1 k. ú. Písek v rámci akce Písek prodloužení vodovodního řadu pro areál Městských služeb a práva přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, stránka 4 (celkem 7)

5 oprav a údržby těchto sítí ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek jako budoucím oprávněným a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČO: jako budoucím povinným. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. K bodu 8) Konečné schválení smluv 1) Konečné znění kupní smlouvy prodeje budovy čp. 227 Rokycanova ulice, včetně pozemku st. parc. č. 902 k. ú. Písek a pozemku parc. č. 1740/21- zahrada k. ú. Písek včetně příslušenství do vlastnictví žadatelky U s n e s e n í č. 174/16 Zastupitelstvo města: 1. schvaluje změnu příjmení kupující oproti přijatému usnesení č. 101/16 ze dne , a to z důvodu uzavřeného sňatku. 2. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej stavební parcely č. 902 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 559 m 2, jehož součástí je stavba: Budějovické Předměstí, č. p. 227, objekt k bydlení a pozemku parc. č. 1740/21 (druh pozemku: zahrada) o výměře 206 m 2 vše k. ú. Písek, se všemi dalšími součástmi a příslušenstvím do vlastnictví žadatelky za cenu Kč. (sml. č ) 2) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku st. parc. č. 855/1 o výměře 750 m 2 včetně budovy s č. p U Hromové jedle a pozemku parc. č. 2415/2 zahrada o výměře 455 m 2 včetně příslušenství vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatele U s n e s e n í č. 175/16 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 855/1 o výměře 750 m 2 včetně budovy s č. p U Hromové jedle a pozemku parc. č. 2415/2 zahrada o výměře 455 m 2 včetně příslušenství vše k. ú. Písek vítězi výběrového řízení za cenu Kč. (sml. č ) K bodu 9) Prodej bytů U s n e s e n í č. 176/16 1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 6, v čp. 335, Dvořákova, Písek, se stavební parcelou č. 2521/1, k. ú. Písek, žadateli a žadatelce, oba bytem Dvořákova 335, Písek za částku Kč + fond oprav. 2. Zastupitelstvo města k žádosti o prodej bytu č. 12, v čp. 1574, Kollárova, Písek, se stavební parcelou č. 2476, k. ú. Písek žadateli, Kollárova 1574, Písek nepřijalo žádné usnesení. 3. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje nebytové jednotky č. 131/1, v čp. 131, Píseckého, Písek, na parcele č. 346, k. ú. Písek, žadatelům, Píseckého 131, Písek. Za stránka 5 (celkem 7)

6 částku stanovenou dle Zásad prodeje nebytových prostorů, tj. za cenu znaleckého posudku + fond oprav. 4. Zastupitelstvo města schvaluje změnu prohlášení vlastníka a Dohodu o převodu spoluvlastnického podílu k pozemku čp. 1501, Harantova, Písek. Ing. Z. Šartnerová K bodu 10) Předložení záměru výstavby projektu Vodovod a kanalizace ul. Burketova Výstaviště U s n e s e n í č. 177/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr výstavby projektu Vodovod a kanalizace ul. Burketova Výstaviště a dále ukládá Vodárenské správě Písek s. r. o. zahájit práce na přípravě tohoto projektu a nárokovat příslušnou částku do rozpočtu města na rok Ing. R. Honzík K bodu 11) Předložení záměru budoucí výstavby Smart areálu alternativní energetiky Písek U s n e s e n í č. 178/16 1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr budoucí výstavby SMART areálu alternativní energetiky Písek - I. etapa, Stanice energetického využití kalů a biomasy, dále ukládá odboru investic a rozvoje zahájit práce na přípravě tohoto projektu a nárokovat příslušnou částku do rozpočtu města na rok 2017; 2. Zastupitelstvo města ukládá odboru investic a rozvoje formou administrátora předložit žádost o podporu projektu zřízení SMART areálu alternativní energetiky Písek - I. etapa, Stanice energetického využití kalů a biomasy v rámci programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE 2016); 3. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo samostatného schválení záměru výstavby druhé etapy areálu SMART areál alternativní energetiky Písek (SMART spalování biomasy). Ing. V. Filip K bodu 12) Zrušení regulačního plánu Písek Putimská Vysoká U s n e s e n í č. 179/16 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení regulačního plánu Písek Putimská Vysoká. Ing. J. Jambura K bodu 13) Petice proti snižování počtu parkovacích míst v centru města U s n e s e n í č. 180/16 Zastupitelstvo města: 1. projednalo petici obyvatel města Písek proti snižování počtu parkovacích míst v oblasti Velkého náměstí, Alšova náměstí, Jungmannovy ulice a ulice Fráni Šrámka ve městě Písku a omezování dopravního provozu v ulicích přilehlých a 2. ukládá odboru IR pokračovat v pořizování projektové dokumentace projektu Revitalizace historického centra města Písek v souladu se smlouvou o dílo resp. se stránka 6 (celkem 7)

7 stanoveným harmonogramem s tím, že předložené argumenty v petici nejsou zásadním důvodem, aby mohlo dojít k zastavení akce a pozastavení projekčních prací. Ing. V. Filip K bodu 14) o. p. s. Jmenování člena správní rady a člena dozorčí rady Sladovny Písek, U s n e s e n í č. 181/16 Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními 12 a 15 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: 1. z důvodu skončení funkčního období člena správní rady SLADOVNY Písek, o. p. s., Velké náměstí 113, Písek, IČO , Martina Presla jmenuje Martina Presla členem správní rady SLADOVNY PÍSEK o. p. s., Velké náměstí 113, Písek, IČO , s účinností od z důvodu skončení funkčního období členky dozorčí rady SLADOVNY Písek, o. p. s., Velké náměstí 113, Písek, IČO , Ing. Hany Jánové jmenuje Marii Maškovou členkou dozorčí rady SLADOVNY PÍSEK o. p. s., Velké náměstí 113, Písek, IČO , s účinností od Ing. M. Cibulková K bodu 15) Informace z výborů Zastupitelstvo města projednalo materiál. K bodu 16) Kontrola plnění usnesení U s n e s e n í č. 182/16 Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování úkoly: 276/15, 280/15, 58/16, 85/16, 117/16, 118/16, část úkolu 139/16, 141/16, 143/16, část úkolu 159/16, 160/16. Ing. Z. Hofmanová K bodu 17) Různé, interpelace K bodu 18) Připomínky občanů K bodu 19) Závěr V Písku dne stránka 7 (celkem 7)

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 21 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.08.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 19.01.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 08.03.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 05.10.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 27 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.04.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 09.11.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 13.06.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

Ing. V. Gavlasz, Ing. P. Hladík, J. Kudrlová, Ing. Z. Kulič, Ing. M. Sládek, Ing. arch. P. Trambová, Ing. J. Uhlík

Ing. V. Gavlasz, Ing. P. Hladík, J. Kudrlová, Ing. Z. Kulič, Ing. M. Sládek, Ing. arch. P. Trambová, Ing. J. Uhlík U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 10.08.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 20 členů ZM

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 26.05.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 05.03.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.09.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne 18.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 27.11.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku 09.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/23496/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.09.2016

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015 Výpis ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 9. září 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení Mgr., pan Arnold Vodochodský a paní Jitku Nigrinovou

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 28.04.2014 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích Zastupitelstvo města bere na vědomí: předložené a projednané materiály

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 14.02.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 27 členů zastupitelstva

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 15.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Přítomni. 26 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni. JUDr. Ing. Čapek PROGRAM

Přítomni. 26 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni. JUDr. Ing. Čapek PROGRAM U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.03.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 29.3.2012 Usnesení č. 28 /12-55 /12 28/12 Volba návrhové komise 29/12 Schválení programu 30/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.02.2013 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.01.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 26.04.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Hlasování pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice (dále ZO), konaného dne 13. 09. 2017 od 17:30 hod. ve společenském sále Obecního domu v Ludgeřovicích. 1. ZO schválilo program 16. zasedání, který

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 07.12.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 17664/2019 Naše sp. zn.: 14759/2019 TAJ/IVNO *MUSPX01ZG6R7* U S N E S E N Í z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2019 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje 5. 4. 2018 Tento zápis obsahuje usnesení R/1018-1020/18 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, ROMAN LÍNEK, MICHAL KORTYŠ, BOHUMIL BERNÁŠEK, VÁCLAV

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 25.3.2015 Usnesení č. 42 /15-81 /15 42/15 Volba návrhové komise 43/15 Schválení programu 44/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 14.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace a schválení rozdělení státní dotace z rezervy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku 20.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 31.03.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 20.04.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: Věra Fornousová, Mgr. Čestmír Kříž

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U XXVI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm, konaného dne 11. září 2018

V Ý P I S Z E Z Á P I S U XXVI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm, konaného dne 11. září 2018 V Ý P I S Z E Z Á P I S U XXVI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm, konaného dne 11. září 2018 (U S N E S E N Í) Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č.

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13. 9.2017 229/14/ZM/2017 Kontrola plnění úkolů kontrolu úkolů ke dni 13.09.2017. 230/14/ZM/2017

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

22. zasedání zastupitelstva města konané dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Horažďovice. Usnesení

22. zasedání zastupitelstva města konané dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Horažďovice. Usnesení . Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Tel. 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce 5. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 11.09.2014 od 18,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19.05.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel.

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více