VA HY CAMPESA SCALE GAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VA HY CAMPESA SCALE GAT"

Transkript

1 TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE GAT Prırucka pro uz ivatele Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 1

2 Obsah 1.U VOD 3 2.KOMUNIKACE MEZI PC A GATEWAY SERIOVY KANA L KO DY ZVLA STNIKO DY PRO TRANSPARENTNIPRIKAZY ZPRA VY OBECNY FORMA T PAKETU VY POC ET KONTROLNIHO SOUC TU TRANSPARENTNIPRIKAZY TOTA L ( TOT ) VYMAZA NI, SOUC ET A POKRAC UJE (CLRTOT ) BLOKOVA NI( BLOQ ) ODBLOKOVA NIA CELKOVY SOUC ET (CLRGT) C TENIPAMŽ TI ROM (CFG ) C TENI/ PSANIV PAMŽ TI RAM ( CFGMR/CFGMW) ZKOUSKA LINEK ( TERM F 3 ) HESLO ( PASS ) PROTOKOL XGAT Č PRIKAZY KE C TENI 14 6.PROTOKOL XGAT Č PRIKAZY K PSANI 16 7.POPIS PRIKAZ ZA HLAVI(CAR) ZBOZOVE SKUPINY ( FAMR ) PRIME PLU (PLDR) TOTA L OTEVR ENY CH OPERACIZA PRODAVAC E ( TOTVNR) OTEVR ENE OPERACE ZA PRODAVAC E (OPVNR) KUMULACE ZA PRODAVAC E (ACVNR ) KUMULACE ZA PLU (ACPLR) DENNIKONTROLA (CDIR) HODINOVA KONTROLA (CHOR) VAHOVE HODINY (RELR/W) PLU S PR IR AZENY M KO DEM (PLR/W) PLU S PR IR AZENY MI TEXTOVY MI RA DKY (PLR/W CONT.) C A RKOVY KO D (CBR/W) VYDANE POKLADNILISTKY (TOTVNXR) ROVEDENE OPERACE (OPVNXR) DPH (IVAR/W ) TEXT FIM (FIMR/W) TEXT PRODAVAC E (VNR/W) TEXT PLNŽ NI/NEJZAZSILHU TY SPOTR EBY (TCADR/W) TEXT SARZE SCHEMATA POHLED NA GATEWAY ZEZADU ROZMŽ RY GATEWAY PRIKLADY INSTALACE VAH A GATEWAY VY KRES I KABEL MEZI GATEWAY A POCITAC EM VY KRES I KABELY MEZI PROPOJENY MI VAHAMI...CHYBA! ZA LOZ KA NENIDEFINOVA NA VY KRES I KABELY MEZI VAHAMI A GATEWAY VY KRES É KABEL MEZI GATEWAY A MODEMEM (9/25)...33 Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 2

3 1. U vod écelem teto prırucky je poskytnout informace o komunikacnım protokolu mezi sıtıvah vyroby Campesa a informacnısystemem. K tomu, abychom prostrednictvım pocıtace zıskali prıstup ke skupiná navzajem propojenych vah, mame k dispozici zarızenı SCALE GAT recene gateway (portal ci mu stek), ktere zastava funkci prekladatele protokolu. Pocıtac tudız sdáluje dotazy informacnıho systemu prımo gateway a ta je prevadı do prıkazu, ktere jsou sıti vah srozumitelne. Pomocı táchto prıkazu muzeme z pocıtace zjistit a mánit vsechny ťdaje, obsaz ene ve vahach. Pocıtac komunikuje s gateway pomocı linky od bodu k bodu se standardnım RS 232, a pouz ite znaky jsou ve formatu ASCII. Gateway sama vybere prıslusnou linku k ťseku, ktery pocıtac poz aduje; pocıtac se tudız pri komunikaci s 36 vahami nemusızabyvat vztahem sekce É linka. Software komunikace s gateway mu ze mıt dvá podoby: Z kterehokoli pocıtace podle protokolu, vysvátleneho v nasledujıcıch oddılech. Pomocı nákolika uskutecnitelnych programu, jez resı komunikaci s gateway. Pokud jde o podrobnosti, viz prırucku Scale-Mod. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 3

4 2. Komunikace mezi PC a GateWay 2.1. Se riovy kanal Komunikace mezi gateway a pocıtacem probıha v modu serie RS232, s pouz itım linek RxD, TxD a GND. Gateway se dodava pripravena na: 19200, N 8 1 kompatibilnıs vahami predchozıch verzı. Pozna mka: Rıka me, ze spınac je sepnuty ( on ), pokud jsou spojeny jeho kontakty. Rychlost mezi PC a GateWay si mu zeme zvolit pomocıspınace SWA Baudu SWA - 0 SWA - 1 SWA Č Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Sepnuty Otevreny Sepnuty Otevreny Sepnuty Otevreny Otevreny Rychlost mezi vahami si mu zeme volit pomocımu stku SWB 2 a 3: Baudu SWB Č2 SWB O 8 1 Otevreny Otevreny N 8 1 Otevreny Sepnuty N 8 1 Sepnuty Otevreny Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 4

5 K tomu, abychom si zvolili rez im fungovanıgateway, musıme pouz ıt zbyvajıcımu stky: Popis SWB-0 SWB-1 SWB-4 SWB-5 Protokol XGat Otevreny N/A N/A N/A Protokol Scale - Conv Sepnuty N/A N/A N/A Specialnırychlost vu ci PC ( N 8 1 ) N/A Otevreny N/A N/A Specialnırychlost vu ci PC ( 9600 N 8 1 nebo XTAL ) N/A Sepnuty N/A N/A S povolenım N/A N/A Otevreny N/A Bez povolenı N/A N/A Sepnuty N/A Bez prenosu Hovázı N/A N/A N/A Otevreny S prenosem Hovázı N/A N/A N/A Sepnuty Pokud jde o dalsıinformace o pouzıvanych protokolech, viz prırucku Scale-Mod. Zvlastnırychlost je vyhrazeny rez im, zajis ujıcıjine rychlosti nez obvykle. Chybná propojene vahy pouzıvajı systemu povolenı, pri námz kaz de vahy komunikujı s ostatnımi vahami v sıti pomocı ramcove kruhove sıtáó. Vahy bez povolenınesdálujıdo sıtá zadne informace, jsou vsak zarızeny tak, aby prijımaly prıkazy pochazejıcı z GateWay a odpovıdaly na ná; rychlost prenosu je vyssı, ztracejıse vsak vyhody propojene sıtá vah. K tomu, abychom zajistili ťplnou kompatibilitu s predchozımi verzemi, lze pouzıt volbu prodeje hovázıho masa. Abychom dosahli, z e sı vah bude kompatibilnı s ru znymi rychlostmi, ktere lze nastavit, musıbyt kaz de vahy patricná naprogramovany: Baudu mezi vahami Rez im vah Specia lnı Bez povolenı Tr 1 n. Nejsou povolenı O 8 1 Tr 4 S N 8 1 Tr 3 S N 8 1 Tr 2 S. Klavesou Fix mu zeme zvolit baudu Prıklad: System propojeny s vahami ve vysılacım rez imu 4 a softwarem prizpu sobenym Scale-Gat (drıvájsıverze ): SWA Č 0 SWA - 1 SWA - 2 Otevreny Otevreny Otevreny SWB Č 0 SWB - 1 SWB - 2 SWB- 3 SWB - 4 SWB - 5 Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 5

6 System propojeny s vahami ve vysılacım rez imu 3, software kompatibilnı se Scale- Converter a s volbou prenosu hovázıho: SWA Č 0 SWA - 1 SWA - 2 Sepnuty Otevreny Otevreny SWB - 0 SWB - 1 SWB - 2 SWB - 3 SWB - 4 SWB Č 5 Sepnuty Otevreny Otevreny Sepnuty Otevreny Sepnuty 2.2. Ko dy Znaky v komunikacnıch zpravach jsou kody ASCII, ktere znazornujeme ru znymi zpu soby: ABC = [A] [B] [C] = bytu ( 3 ), s vyjimkou kontrolnıch kodu, ktere jsou uvedeny nız e: Kody Hexa Desıtkove Komenta r [STX] Zacatek textu [ETX] Konec textu [EOT] Konec prenosu [CR] 0D 13 Vracenıvozıku [LF] 0A 10 Napajenılinky [SP] Space [XOFF] ^Q Xoff [XON] ^S Xon [ENQ] Enquiry [ACK] Positivnıpotvrzenı [NACK] Negativnıpotvrzenı [ESC] 1B 27 Escape Kaz dy znak zaujıma 1 byte (8 bitu ); k jejich symbolickemu vyjadrenı pouzıvame nasledujıcısymboly: 1 byte ASCII: [N] Paket n bytu ASCII xxxx (n) Paket n bytu ASCII se znamenkem xxxx ( ns) Cıselne hodnoty se znamenkem se povaz ujı za zaporne, je-li prvnı byte znak - ( decimalnı45 a hexadecimalnı2d ). Je-li na jeho mıstá cıslice 0, povaz uje se za hodnotu kladnou, napr. tedy sestimıstne cıslo : kladne : zaporne 2.3. Zvlas tnı ko dy pro transparentnı prıkazy Nız e jsou popsany vyznamy nákterych prománnych, ktere se objevujı ve zpravach prıkazu, nazyvanych transparentnıó. v_int(2) optipo(2) [C] [1] konstantnıhodnota ve vsech zpravach je prománna, ktera zavisına typu pokladnıho lıstku vah Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 6

7 Mu ze nabyvat nasledujıcıch hodnot: [0][0] vahy s normalnım lıstkem [0][1] vahy s tiskem celkoveho lıstku operace po operaci, mu ze s nımi pracovat pouze 1 obsluha [0][2] vahy s tiskem lıstku operace po operaci [0][3] vahy s predchozım etiketovanım [0][4] samoobsluz ne vahy. Pozna mka: Doporucuje se pouzıvat vzdy hodnotu 04, pone vadz zahrnuje vs ecky predchozı. Obsluha(2) Operator, ktery vysıla zpravu. Pozna mka: Opera tor by se ve vs ech prıpadech me l uvazovat [0][0]. Sekce(2) Terminal(2) Sekce, ktere zasılame zpravu. Cıslo terminalu. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 7

8 3. Zpra vy 3.1. Obecny format paketu Obecny format prıkazu, ktere pocıtac zasıla gateway, je STX zahlavı Paket kontrolnı soucet ETX Prvnıznak zahlavıoznacujte typ prıkazu, coz mu ze byt [B] Transparentnı [0] C tenısouboru ( transparentnıprotokol ) [1] Psanısouboru ( transparentnıprotokol ) [2] C tenıprıkazu v bloku ( protokol Xgat ) [3] Psanıprıkazu v bloku ( protokol Xgat ) Pozna mka: Pokud jde o dalsı informace o obsahu za hlavı, viz na sledujıcı kapitoly Vypocet kontrolnıho souctu Aby komunikace byla maximalná spolehliva, na konci kaz de zpravy se odesılajıdva byty v ASCII odpovıdajıcı Checksum ( kontrolnı soucet ). Checksum sestava ze dvou nejmená du lez itych cıslic decimalnıho souctu vsech bytu (ASCII ), z nichz zprava sestava, s vyjimkou znaku na zacatku a na konci paketu ([02], prıpadná [03] a samotneho checkskum). Tak na prıklad zpra va tykajıcı se pozadavku na zahlavı pokladnıho lıstku od registru 0 az po 5 sekce 1 je na sledujıcı: [STX]2S [ETX] Soucet odpovıdajıcıch kodu ASCII je = 1131 Checksum je tudız 31. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 8

9 4. Transparentnı prıkazy Tyto prıkazy provadájına specialnıch vahach takove funkce jako je celkovy soucet, ctenı totalu, blokovanısekcıatd. Formaty ru znych prıkazu a odpovádına ná uvadıme v nasledujıcım. Pripomenme si, z e format transparentnızpravy je: 4.1. Total ( Tot ) Tımto prıkazem se provadıtotal za jednoho prodavace v jedne sekci, a zu stava blokovany v ocekavanı, z e se uskutecnıclear nebo SOUC ET a POKRAC UJE. Nelze ho zamánovat s prıkazem ke ctenısouboru totalu, ponávadz ten neprovadına vahach z adnou funkci. Format prıkazu TOTAL: [STX] [B] v_int(2) op_tipo(2) operator(2) sekce (2) terminal(2) Checksum(2) [ETX] operator (2) = cıslo operatora sekce (2) = cıslo sekce terminal (2) = [0][0] Odpová na prıkaz TOTA L: [STX] [d] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce (2) terminal (2) total+(10) total-(10) pokracovanı(4) blokovanı(3) gramu (8) operacı(4) balenı(6) zakaznıku (6) poradove cıslo lıstku v sekci(6) CheckSum(2) [ETX] Prıklad provedenı tota lu u opera tora ci prodavace 3 sekce 2: O G G [STX] BFC [ETX] O [STX ] d [ETX ] 4.2. Vymazanı, Soucet a pokracuje (clrtot ) Tımto prıkazem se provadı vymazanınebo Soucet a pokracujeóu jednoho prodavace. Soucasná dotycneho prodavace odblokuje. Forma t prıkazu CLRTOT: [STX] [B] [F] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce (2) terminal(2) rtiquet (1) nrevia(l) checksum(2) [ETX] nrevia(1) = [0] Soucet a pokracuje = [1] Vymazat nebo CLEAR rtiquet(1 ) = [0] bez ťváru = [1] ťvár Odpovďš na CLRTOT: [STX] [f] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) var(1) checksum(2) [ETX] var (1) = [0] normalnı = [E] funkce se neprovadı. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 9

10 Prıklad vymaza nı u prodavace 3 v sekci 2: O G [STX] BFC [ETX] G O [STX] f [ETX] Tentyz prıklad s predtım zablokovanym prodavacem: O G G [STX]BFC [ETX] O [STX] f e61 [ETX] 4.3. Blokovanı ( bloq ) Tımto prıkazem se blokujı vsichni prodavaci v jedne sekci. Blokovanı se doporucuje provest pred provedenım celkoveho souctu. Forma t prıkazu BLOQ: [STX] [B] [H] v_into(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) nrevia(1) checksum(2) [ETX] nrevia(1) = [0] Odpovďš na BLOKOVA NI: [STX] [h] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) [0] poradove cıslo celkoveho souctu(6) poradove cıslo pokladnıho lıstku(6) checksum(2) [ETX] Prıklad blokova nı sekce (2): O G G [STX] BHC [ETX] O [STX] h [ETX] 4.4. Odblokovanı a celkovy soucet (clrgt) Umoznuje provest odblokovanı nájake sekce, pokud byla predtım zablokovana, nebo provest celkovy soucet. Pozna mka: Tento prıkaz se lisı od predchozıch, jelikoz je nutnů prıkaz potvrdit opakova nım zaslanů zpra vy, ale s malym j. Format prıkazu CLRGT: [STX] [B] [J] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) nrevia(1) checksum(2) [ETX] Odpová na prıkaz CLRGT: [STX][j] [000000][8+sekce][000][NRevia]checksum(2) [ETX] Potvrzenıprıkazu: [STX][B] [j] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) nrevia(l) checksum(2)[etx] Operator (2) = [0][0] Sekce (2) = cıslo sekce, kterou chceme odblokovat nebo provest celkovy soucet Terminal (2) = [0][0] Nrevia (1) Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 10

11 Hodnoty, jichz mu ze nabyt nrevia: [0] Odblokovanı( pokud bylo predtım zablokovano ). [1] Vynulovanıobecneho celkoveho souctu (produkty a kumulace za prodavace) a odblokovanı. [2] Vynulovanıobecneho celkoveho souctu ( kumulace za prodavace ) a odblokovanı. [3] Vynulovanıobecneho celkoveho souctu( produkty ) a odblokovanı. Prıklad odblokova nı sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j [ETX] O G [STX]BjC [ETX] Prıklad celkovůho souctu ( kumulace za prodavace a produkty ) sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j [ETX] O G [STX] BjC [ETX] Prıklad celkovůho souctu ( kumulace za prodavace ) sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j [ETX] O G [STX] BjC [ETX] Prıklad celkovůho souctu ( kumulace za produkty ) sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j ]ETX] O G [STX) BjC [ETX] 4.5. C tenı pamžti ROM (cfg ) Tımto prıkazem zıskavame prıstup ke konfiguraci, uloz ene v památi ROM vah. Format prıkazu CFG: [STX][B][K] sekce/termina l(2) [SP] Urcenı(2) U daj(2) [000000] CheckSum(2) [ETX] Pole ťdaj mu ze nabyt nasledujıcıch hodnot podle registru ROM, ktery si prejeme cıst: ROM 0: édaj= 11. ROM 1: édaj = 24. ROM 2: édaj = 25. ROM 3: édaj = 26. ROM 4: édaj = 03. Odpová na CFG: Pokud jde o dalsıpodrobnosti k odpovádi, viz prırucku Scale-Mod. Dulezita pozna mka: Odpoveú na zpra vu o ctenı ROM nikdy nezacına STX, ale je to prımo datovy paket. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 11

12 Prıklad ctenı pame ti ROM ( daj 0 ) v sekci 1: O G [STX] BKS [ETX] G O S C3CF C [ETX] 4.6. C tenı/ psanı v pamžti RAM ( cfgmr/cfgmw) Tımto prıkazem zıskavame prıstup ke konfiguraci, uloz ene v památi RAM vah. Forma t prıkazu CFG: [STX][B][K] sekce/termina l(2) [SP] Urcenı(2) U daj(2) [000000] CheckSum(2) [ETX] Pole ťdaj mu ze nabyt nasledujıcıch hodnot podle registru RAM, ktery si prejeme cıst: RAM 0: édaj = 27. RAM 1: édaj = 28. RAM 2: édaj = 37. RAM 3: édaj = 38 Odpová na CFGMR/W: Pokud jde o dalsıpodrobnosti k odpovádi, viz prırucku Scale-Mod. Dulezita pozna mka: Odpoveú na zpra vu o ctenı RAM nikdy nezacına STX, ale je to prımo datovy paket. Prıklad ctenı pame ti RAM ( soubor 0 ) v sekci 1: O G [STX] BKS [ETX] G O S E [ETX] 4.7. Zkous ka linek ( Term F 3 ) Ukazuje stav linek GateWay, s oznacenım cısel terminalu kaz de vahy zapojene v lince a konfigurovane sekce. [STX]E0000a58[ETX] (Specialnı* ) (Specialnı*) Data vracena GateWay zacınajı L a po nám nasleduje cıslo linky, ktera je predmátem analyzy. Po nám nasleduje prománny pocet znaku, z nichz kaz dy odpovıda cıslu m terminalu zapojenych vah. Nasledná a po poradku nasledujısekce, zapojene v lince. Pozna mka: Sekce jsou uvedeny po pora dku, cısla termina lu vsak ne; proto je nutnů si uve domit, ze neexistuje prımy vztah mezi cıslem termina lu a sekcı, a je nutno pouzıt jinych prıkazu ( napr. ke ctenı pame ti va hy ), abychom zjistili, ke kterů sekci patrı. Jako prıklad si uveúme na sledujıcı analyzu linek: [CR] [LF] L0: 201. s1p5 s2p5... [CR] [LF] L1: [CR] [LF] L2: Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 12

13 [CR] [LF] L3: [EOT] Lze pozorovat dvoje vahy s cısly terminalu 2 a 1 ( nula odpovıda Gateway ), dvá sekce S1 a S2. Konkretná vahy 2 patrık sekci 2, zatımco vahy 1 patrık sekci 1, takz e poradı, v kterem se objevuje cıslo terminalu, neodpovıda poradısekce Heslo ( pass ) Pokud je u vah aktivovano heslo, nemu zeme prostrednictvım gateway realizovat operace, pokud predtım nevysleme prıkaz PRISTUPOVY KLIC se spravnym cıslem hesla. Format tohoto prıkazu je [STX] [B] [O] [S] [SP] sekce(2) pasgt(6) checksum(2) [ETX] pasgt(6) = sesticiferne heslo vah Odpová HESLO (PASSWORD) neexistuje. Prıklad zpra vy s heslem s cıslem urcenů sekci cıslo 2: O G [STX] BOS [ETX] G O odpoveú neexistuje Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 13

14 5. Protokol Xgat Č prıkazy ke ctenı Vymána informacı mezi gateway a PC probıha prostrednictvım protokolu Xgat. Komunikacnıfilosofie spocıva v tom, z e se za tımto ťcelem nejprve odeslou ťdaje a pak se vycka potvrzenıprenosu. K zajistánı spravne komunikace pri kaz de zpravá se zahrnuje kontrola chyb nebo checksum; navıc se pripojujı kontrolnı znaky zacatek textu, konec textu, vymezujıcı pakety nebo registry zaslane pocıtaci. C ekanı na souhlas pocıtace, jde-li o ctenı, nebo gateway, jedna-li se o psanı, se uskutecnuje pomocıznaku [ACK], jenz umoznuje prenos k odeslanı nasledujıcıho registru nebo paketu; v prıpadá, z e pocıtac nebo gateway nepotvrdı cteny registr, vysle na gateway znak [NAK], a gateway zopakuje poslednıuskutecnáne odeslanı. Pokud pocıtac nevysle [ACK] nebo [NAK], gateway po 3 vterinach zopakuje odeslanı poslednıho registru. Pote, co probáhnou 4 pokusy, gateway vysle chybu timeout. G O [NAK] E3 TIMEOUT [CR] [EOT] Prıkaz ke ctenısouboru v protokolu xgat je nasledujıcı: O G [STX] [2] [S] [SP] sekce(2) soubor(2) pocatecnı ťdaj(6) poslednı ťdaj(6) segment(4) checksum (2) [ETX] Sekce (2) = sekce, kterou chceme cıst Soubor (2) = cıslo souboru, ktery chceme cıst Pocatecnıťdaj (6) = prvnıťdaj, ktery chceme cıst Poslednıťdaj (6) = poslednıťdaj, ktery chceme cıst Segment (4) = prománna ve funkci souboru ( viz tabulka ) Odpová sestava z vyz adanych registru : G O [STX] registr(n) [CR] [LF] checksum(2) [ETX] Checksum (2) = 2 byty v ASCII odpovıdajıcı dváma nejmená dulez itym cıslicım desetinneho souctu vsech bytu ASCII v registru(n). Registr (n) = viz struktury v odstavci 8. K oznacenıposlednıho registru vysle znak [EOT] v nasledujıcıstrukture: G O Nıze uva dıme prıklad ctenı registru od 0 do 3 souboru za hlavı sekce 3 v protokolu zgat. Vs imne te si, ze u druhůho registru pocıtac neda va souhlas; nejdrıve odes le NAK a v druhům prıpade nevys le za dnou odpoveú. O G ( O = pocıtac, G = gateway ) G [STX] 2S [ETX] O [ACK] Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 14

15 G O [STX] S SUPERMARKET CARMELO [CR] [LF] 72 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 68 [ETX] O G...nevysıla odpoveú, nastane timeout... G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 68 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S BARCELONA tel [CR] [LF] 72 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S <---- DEKUJI----> [CR] [LF] 59 [ETX] O G [ACK] G O Tentyz prıklad jako predchozı, za predpokladu, ze pocıtac neobdrzı spra vne druhy registr: O G [STX] 2S [ETX] G O [ACK] G O [STX] S SUPERMARKET CARMELO [CR] [LF] 72 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [NAK] E3 TIMEOUT [CR] [EOT] Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 15

16 6. Protokol Xgat Č prıkazy k psanı Prıkaz k psanı souboru v protokolu xgat je v zasadá totoz ny s tım, ktery byl definovan v oddılu 6, s tım rozdılem, z e u kaz deho registru se ováruje checksum. K tomu pocıtac pridava znaky: zacatek textu, konec textu a checksum ke kaz demu registru, vycka souhlasu gateway, znaku [ACK], a pak odesle dalsıregistr. Pokud gateway obdrzıregistr s chybnym checksum, vysle: G O [NAK] E 6 CHECKSUM [CR] [EOT] Pocıtac zopakuje poslednıuskutecnáne odeslanı. V prıpadá, z e se komunikace prerusı a gateway neobdrz ı[eot] konce souboru, po uplynutıpribliz ná 10 vterin zastavıproces psanı a vysle pocıtaci zpravu: G O [NAK] E 15 W. CHYBI EOT [CR] [EOT] Prıkaz k psanısouboru ve volbá xgat je nasledujıcı: O G [STX] [3] [S] [SP] sekce(2) soubor(2) pocatecnıťdaj (6) poslednıťdaj (6) segment (4) checksum(2) [ETX] Sekce (2) = sekce, kterou chceme psat Soubor (2) = cıslo souboru, ktery chceme psat Pocatecnıťdaj (6) = prvnıťdaj, ktery chceme psat Poslednıťdaj (6) = poslednıťdaj, ktery chceme psat Segment (4) = prománna ve funkci souboru ( viz tabulka ) Pocıtac musı vycekat na [ACK], vyslany gateway, ktery potvrzuje prıkaz k psanı, nez odesle registry. Struktura registru, ktere pocıtac odesıla po vyslanıpredchozıho prıkazu a obdrz enı[ack] od gateway, je nasledujıcı: O G [STX] registr(n) [CR] [LF] checksum(2) [ETX[ Checksum(2) = 2 byty v ASCII odpovıdajıcı dváma nejmená vyznamnym cifram desetinneho souctu vsech bytu ASCII z registru(n). Registr(n) = viz struktury v oddılu 8 Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 16

17 7. Popis prıkazu Veskere kumulace, totaly, artikly uloz ene v památi, zahlavı pokladnıho lıstku atd. jsou uloz eny v památi vah. Tyto informace jsou rozdáleny do souboru, ktere z pocıtace muzeme cıst nebo psat prostrednictvım gateway. Chceme-li na vahach urcite sekce cıst ru zne registry souboru, vysle se na gateway prıkaz C TENISOUBORU ve formatu zpravy xgat, uvedene v oddılu 5. Soubory ťdaju uloz ene na vahach, ktere z pocıtace mu zeme cıst nebo psat, jsou uvedeny v nasledujıcıtabulce: JMENO SOUBORU SOUBOR SEGMENT ZA HLAVI 0 [0] [0] [0] [0] cıslo linky DATA nebo REGISTRY ZBOZOVE SKUPINY 2 [0] [0] [0] [0] cıslo zboz ove skupiny PRIME PLU 4 [0] [0] [0] [0] cıslo prımeho PLU TOTA L OTEVR ENY CH LISTKUZA PRODAVAC E TOTA L OTEVR ENY CH OPERACIZA PRODAVAC E 5 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace 6 [0] [0] prodavac (2) cıslo operace KUMULACE ZA PRODAVAC E 7 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace KUMULACE ZA PLU 8 [0] [0] [0] [0] cıslo plu DENNIKONTROLA 9 [0] [0] [0] [0] cıslo prıkazu HODINOVA KONTROLA 10 [0] [0] [0] [0] cıslo prıkazu HODINY VAH 20 [0] [0] [0] [0] cıslo prıkazu PLU S KO DEM 22 [0] [0] [0] [0] cıslo plu CA RKOVY KO D 28 [0] [0] [0] [0] cıslo struktury REALIZOVANE POKL. LISTKY 30 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace REALIZOVANE OPERACE 31 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace DPH 33 [0] [0] [0] [0] skupina DPH TEXT FIM 34 [0] [0] [0] [0] cıslo linky TEXT PRODAVAC E 35 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace TEXT PLNŽ NI/ LHU TA SPOTR EBY 36 [0] [0] [0] [0] cıslo linky TEXT SARZE 40 [0] [0] [0] [0] cıslo linky Prvnıdatove pole je spolecne pro vsechny soubory a rıkame mu V prıpadá prıstupu k sekci cap_esp(4) = [S] [SP] sekce(2) V prıpadá prıstupu k terminalu: cap_esp(4) = [T][SP]terminal(2) Dulezita pozna mka: Prıklady, kterů jsou uvedeny dale, zusta vajı v protokolu Xgat. Aby vs ak struktura prıkazu byla jednodussı, vypous tıme v nich odpoveú [ACK] u kazdůho paketu. Pokud jde o dalsı podrobnosti a abyste se vyhnuli nejasnostem, doporucujeme precıst si sekce 6 a 7 o protokolu Xgat. Format odpovádıu kaz deho souboru je rozdálen na nasledujıcıprıkazy: Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 17

18 7.1. Zahlavı (car) soubor: 0 pole: cap_esp(4) c.data(2) jmeno(24) Tento soubor sestava z registru o 24 znacıch kaz dy, odpovıdajıcıch programovatelnym radku m zahlavıpokladnıho lıstku vah. c.data(2) Jmeno(24) = odpovıda cıslu radku zahlavı = je 24 znaku, odpovıdajıcıch radku zahlavı Prıklad pozadavku na 5 ra dku za hlavı pokladnıho lıstku v sekci 5 je: G [STX] 2 S [ETX] G O [STX] S CAMPESA S.A. [CR] [LF] 38 [ETX] [STX] S Avda. Cova Solera, 25 Ě 29 [CR] [LF] 05 [ETX] [STX] S Ě RUBI (Barcelona) [CR] [LF] 68 [ETX] [STX] S Tel [CR] [LF] 84 [ETX] [STX] S DEKUJEME ZA VAS I NAVS TEVU [CR] [LF] 51 [ETX] [STX[ S ************************* [CR] ]LF] 59 [ETX] [STX] [EOT] [CR] ]LF] 04 [ETX] 7.2. Zbozove skupiny ( famr ) soubor: 2 pole: cap_esp(4) c.data(2) jmeno(24) Vahy majı20 programovatelnych skupin zbozı. V registrech tohoto souboru je moz ne cıst jmena zboz ovych skupin, kaz de o 24 znacıch. c.data (2) = je cıslo zboz ove skupiny ( od 0 do 40 ) jmeno ( 24 ) = je 24 znaku, odpovıdajıcıch jmenu zboz ove skupiny. Prıklad ctenı registru 0 az 3 souboru zbozovych skupin, sekce 5. G [STX] 2S [ETX] G 0 [STX] S MRAZENÝ VYROBKY [STX] S ZELENINA [STX] S MASNÝ VYROBKY [STX] S OVOCE 7.3. Prıme PLU (pldr) [CR] [LF] 59 [ETX] [CR] [LF] 09 [ETX] [CR] [LF] 47 [ETX] [CR] [LF] 01 [ETX] soubor: 4 pole: cap_esp(4) c.data(4) cıslo plu(6) modus klavesy(1) V tomto souboru je uloz ena navaznost prımych klaves vah na PLU. Pocet registru zavisı na modelu vah. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 18

19 c.data (4) = je to cıslo prıme klavesy C.plu (6) = cıslo PLU, prirazene prıme klavese Modus klavesy (1) = Odvolava se na PLU (0) nebo Prodavace (1) Prıklad ctenı registru 0 az 3 souboru prımych PLU, sekce 5. G [STX ] 2S [ETX] G O [STX] S [CR] [LF] 46 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 52 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 48 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 58 [ETX] U vah s 60 kla vesami by na m ctenı registru 59 az 64 sekce uka zalo, kterůmu prodavaci prıslus ejı kla vesy prodavace od V1 do V5. Pri ctenı registru 60 az 64 by odpovıdalo: G [STX] 2S [ETX] G O [STX] S [CR] [LF] 48 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 50 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 52 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 54 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 64 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 64 [ETX] Poznamka: Je zrejme, z e registry 64 a 65 neodpovıdajı z adne konkretnı klavese, ponávadz vahy majıpouze 4 prıme klavesy pro prodavace Total otevr enych operacı za prodavace ( totvnr) soubor: 5 pole: cap_esp(4) c.data(2) tota l+(10) tota l-(10) pokracova nı(4) blokova nı(1) c. blok. termina lu(2) gramu(8) operacı(4) balenı(6) poradove cıslo pokladnıho lıstku(6) kod PLU(6) typ pokladnıho lıstku(2) Tento soubor obsahuje v kaz dem registru total za prodavace pred vydanım pokladnıho lıstku. Po vydanılıstku je total za prodavace 0 a gateway prıslusny registr neodesle. Registru je tolik, kolik prodavacu vahy pouzıva. C. data(2) = Odpovıda cıslu prodavace. Total+(10) = Total kladne castky, realizovane tımto prodavacem. Total-(10) = Total zaporne castky, realizovane tımto prodavacem. Total pokladny zjistıme tak, z e provedeme total+(10) É total-(10). Pokracovanı(4) = Ma-li prodavac pokladnı lıstek nastaveny na soucet a pokracuje, tato prománna nam udava cıslo radku, kde lıstek zacına. V opacnem prıpadá je to 0. Blokovanı(1) = [0] nenıblokovano. = [1] blokovano. C.blok.term. = Cıslo blokovaneho terminalu. Gramu (8) = 0 Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 19

20 Operacı(4) = Total operacıuskutecnánych prodavacem. Balenı(6) = Pocet balenı. Por.c.lıstku(6) = Poradove cıslo pokladnıho lıstku v sekci. Kod PLU(6) = Kod prirazeny dane PLU. Typ lıstku(2) = 0 a 1 vaz enıcelkem, 2, 3 a 4 po jednotlivych vahach. Prıklad ctenı registru 0 az 3 souboru otevrenych operacı za prodavace, sekce 5. G [STX] 2 S [ETX] G O [STX] S [CR] ]LF] 56 [ETX] 7.5. Otevr ene operace za prodavace (opvnr) soubor: 6 pole: cap_esp(4) c.operace(4) prodavac(2) termina l(2) typ(1) vaha/balenı(8) cena(8) ca stka(10) plu(6) zruseno(1) nabıdkova cena(1)volba nabıdkove ceny(1) ta ra(6) Jedna se o soubor, ktery vahy majı pro kaz deho prodavace, a kaz dy registr je jedna operace, provedena v ramci tehoz pokladnıho lıstku. Pro kaz deho prodavace existuje 40 registru operacı. C.operace (4) = cıslo operace prodavace Typ (1) = [0] operace vaz enı = [A] vnájsıkladna = [B] vnájsızaporna = [C] kladne nasobenı = [D] zaporne nasobenı Zruseno(1) = [0] normalnıoperace = [1] zrusena operace Prıklad ctenı registru 0 az 1 souboru otevrenych operacı za prodavace, sekce 5. G [STX] 2 S [ETX] G O [STX] S [CR] [LF] 46 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 39 [ETX] Pokud se pracuje se sekcı, jejız vahy obsahujıprogram JA3 nebo vyssı, odpovıdajıcıverzi s sesticifernymi cenami, bude pole typónasledujıcı: Typ(1) [0] operace vaz enı+ [1] operace vaz enı- [2] vnájsıkladne [3] vnájsızaporne [4] kladne nasobenı [5] zaporne nasobenı. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 20

21 7.6. Kumulace za prodavace (acvnr ) soubor: 7 pole: cap_esp(4) prodavac(2) ýhrady(10) ývďry(12) tota l(12s) zakaznıku(6) operacı(8) gramu(10) ývďrova karta(12) sek(12) pozitivnı zrusenı(10) negativnı zrusenı(10). V registrech tohoto programu jsou uloz eny celkove soucty za kaz deho prodavace. Mame tolik registru, kolik prodavacu u vah pracuje. Prodavac (2) = cıslo prodavace éhrady (10) = Provedene ťhrady évár (12) = évár prodavace Total (12) = Total za prodavace se znamenkem Zakaznıku (6) = Obsluhovanızakaznıci Operacı (8) = Hodnota 0 Gramu (10) = Hodnota 0 évár.karta (12) = Castka prodana na ťvárovou kartu S ek (12) = Castka prodana za seky Anp (10) = zrusenı+ Ann (10) = zrusenı- Prıklad ctenı celkovůho souctu od registru nebo prodavace 2 az 4, sekce 5. G [STX] 2 S [ETX] G O [SRX] S [CR] [LF] 75 [ETX] [SRX] S [CR] [LF] 91 [ETX] [SRX] S [CR] [LF] 81 [ETX] 7.7. Kumulace za PLU (acplr) soubor: 8 pole: cap_esp(4) plu(6) gramu (10) total(10s) operacı(6) balenı(6) zasoba(8) V registrech tohoto souboru jsou uloz eny celkove soucty za kaz dou PLU. Existuje tolik registru, kolik PLU majı vahy k dispozici. Registry s celkovym souctem rovnym 0 gateway neodesıla. Plu ( 6 ) = cıslo plu Gramu (10) = total gramu kumulovanych v urcite plu Total ( 10) = Celkova castka realizovana v urcite plu Operace (6) = Operace realizovane v urcite plu Balenı(6) = Pocet prodanych balenı Zasoba (8) = kg na skladá Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 21

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250 Uživatelský manuál 2 ELO E250ZK001 1.1 Použití převodníku...4 2.0 Principy činnosti...5 3.0 Instalace...5 3.1 Vybudování sběrnice RS-485...5 3.2 Připojení

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

SPINEL. Komunikační protokol. Obecný popis. Verze 1.0

SPINEL. Komunikační protokol. Obecný popis. Verze 1.0 SPINEL Komunikační protokol Obecný popis Verze 1.0 OBSAH Obsah... 2 OBECNÝ POPIS PROTOKOLU SPINEL... 3 Obecný formát rámce pro ASCII kódování... 3 Obecný formát dat pro binární kódování... 3 Definované

Více

Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 5 362 Centrála M-Bus OZW10 Centrála M-Bus OZW10 slouží k dálkovému odečtu údajů, obsluze a sledování systému M-Bus s měřiči spotřeb a regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN1434-3. Použití Centrála

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR říjen 2007 EQ3 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 10 4. Připojení regulátorů na vedení 11 1. Přehled

Více

Regulá tor TEMco 1200

Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor TEMco 1200 Regulá tor je určen k programovému řízení pecí s termočlá nky typu K a S. Má vestavě nou paměť na 9 programů po 9 krocích. Regulá tor má ná sledující ovlá dací a indikační prvky:

Více

Převodník RS-485/TTL / mnohavidové optické vlákno ELO E175. Uživatelský manuál

Převodník RS-485/TTL / mnohavidové optické vlákno ELO E175. Uživatelský manuál Převodník RS-485/TTL / mnohavidové optické vlákno ELO E175 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...4 3.1 Připojení optické linky...4 3.2 Připojení

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.1

Číslicový zobrazovač CZ 5.1 Číslicový zobrazovač CZ 5.1 Určení - pro dálkové zobrazování libovolné veličiny, kterou lze zpracovat elektronicky, a která je převedena na číslo posílané po lince RS 485. Zobrazovaná veličina může být

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 UNIVERZÁLNÍ SERIOVY GSM MODEM GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1 GSM modem TC35 je zařízení na bázi modulu Siemens TC35 pro bezdrátový přenos dat po sítích GSM mobilních telefonů. Je

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

Referenční příručka o čárovém kódu

Referenční příručka o čárovém kódu Referenční příručka o čárovém kódu Verze 0 CZE 1 Úvod 1 Přehled 1 1 V této referenční příručce naleznete informace o tisku čárových kódů, který využívá příkazy pro ovládání zasílané přímo na tiskové zařízení

Více

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00 Praha 9 Tel: +420-281 040 200 Fax: +420-281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz 2 POPIS KOMUNIKACE/PROTOKOLU

Více

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII KATALOGOVÝ LIST SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII 1. URČENÍ Jednotka TB8 je určena ke statickému měření s 1-8 indukčnostními snímači. Připojení jednotky k nadřízenému systému (PC, PLC) je sériovým

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka. Řízení jakosti podle norem ISO 9000

QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka. Řízení jakosti podle norem ISO 9000 QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka Řízení jakosti podle norem ISO 9000 QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo

Více

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Obsah Obsah OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Použ ití...3 Podmínky pro provoz zařízení...3 Technické parametry...3 POPIS MĚŘ ICÍSTANICE...4 Měřicístanice obsahuje...4 Popis čelního panelu...4 OVLÁ DÁ NÍMĚŘ

Více

Uživatelský manuál. KNXgw232

Uživatelský manuál. KNXgw232 KNXgw232 Uživatelský manuál verze 1.5 KNXgw232 slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX RS232 s ASCII protokolem signalizace komunikace galvanické oddělení KNX - RS232 možnost napájení z KNX

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 25. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 UŽIVATELSKÝ NÁVOD... 1 1. Technický popis... 3 2. Příslušenství... 3 3. Návod použití... 3 4. Možné poruchy váhy... 5 5. Důležité upozornění... 5 6. Popis připojení

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

5. R EZA NIZA VITU NOZEM

5. R EZA NIZA VITU NOZEM R ezanızavitu nozem 5 5. R EZA NIZA VITU NOZEM 5.1 R eza nı za vitu bez vybehu Pri programovanırezanızavitu nozem funkcıg33 svaze syste m pohyb v souradnici, pro nız bylo zadano stoupanı, s pohybem vretene.

Více

Centrální ovládací jednotka

Centrální ovládací jednotka 3 113 Synco 700 Centrální ovládací jednotka RMZ792 Centrální ovládací jednotka pro ovládání až 150 regulátorů, prostorových jednotek a centrálních jednotek řady Synco 700 na komunikaci Konnex. Oblíbené

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

ALLEX FX Programovatelný logický automat. Katalogový list. říjen 2007. Programovatelné logické automaty

ALLEX FX Programovatelný logický automat. Katalogový list. říjen 2007. Programovatelné logické automaty ALLEX FX Programovatelný logický automat Katalogový list říjen 27 Programovatelné logické automaty Důležité poznámky Copyright 27 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. ALLEX FX Programovatelný logický automat

Více

Návod k modulu ES550 ES550 Modul pro měření odporových teploměrů v1.00 Popis přístroje

Návod k modulu ES550 ES550 Modul pro měření odporových teploměrů v1.00 Popis přístroje Návod k modulu ES550 ES550 Modul pro měření odporových teploměrů v1.00 Popis přístroje Přístroj měří odpor odporových teploměrů všech běžných typů (Pt100, NI1000 ). Ze získané hodnoty vypočítá teplotu.

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561 je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí

Více

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní RS-422...3 3.2 Připojení

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

APS 400 nadministrator.recepce.net

APS 400 nadministrator.recepce.net APS 400 nadministrator.recepce.net Modul pro hotelovou recepci s na vaznostına rezervacnısyste m Instalacnıa uzivatelska prırucka č 2004 š 2007,TECH FASS s.r.o., Plavecka 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz,

Více

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka.

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka. SYSTÉMOVÉ VÁHY SC II, k propojení mezi sebou a na PC Váhy řady SC mají široké spektrum možností použití, výměnu rozsáhlých informací v síti vah nebo pokladen při vážení i placení. Váhy SC lze jednoduše

Více

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 IO RS232 ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232 4x relé IO RS232 CPU RS 232 4x vstup POPIS Modul univerzálního rozhraní IORS 232 je určen

Více

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice " STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice  STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV PROTOKOL RDS Rádiový modem komunikuje s připojeným zařízením po sériové lince. Standardní protokol komunikace je jednoduchý. Data, která mají být sítí přenesena, je třeba opatřit hlavičkou a kontrolním

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1 POKLADNÍ DISPLEJ LCD VLASTNOSTI Podsvícený displej LCD s vysokým kontrastem umožňuje čtení z velkého bočního úhlu K ovládání displeje je použit standardní seriový port RS-232 (9600bps) Snadné programování

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD TEPOMĚR S DIGITÁNÍM ZOBRAZENÍM TD Určení: TD jsou určeny na měření teploty a její zobrazení na CD displeji Technické parametry Napájecí napětí: (Vs): 9 až 30 V= pro 2 vodič (Tdi) 15 až 30 V= pro 3 vodič

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

LPS PIPE SUPPORTS. konstrukč ní zpracování, výroba a dodávka pevného i pruž ného ulož ení a zavě š ení potrubí, ocelové konstrukce.

LPS PIPE SUPPORTS. konstrukč ní zpracování, výroba a dodávka pevného i pruž ného ulož ení a zavě š ení potrubí, ocelové konstrukce. LPS PIPE SUPPORTS konstrukč ní zpracování, výroba a dodávka pevného i pruž ného ulož ení a zavě š ení potrubí, ocelové konstrukce Karel Kalouda Ing. Karel Schovanec Náves 15 683 52 Š aratice Palackého

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 2 Obsah : Prohlášení o shodě 1. Bezpečnostní pokyny 2. Ovládací panel váhy 3. Popis funkcí na tlačítkách 4. Popis symbolů na displeji 5. Vypínací automatika

Více

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení

Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC. Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Izolac ní materiály z polyetylenu firmy NMC Kompletní sortiment pro vytápe ní a sanitární zar ízení Více nez jedna z alternativ Polyetylenové izolace si jiz pr ed celou r adou let vydobyly pevné místo

Více

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2.

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2. 1. Popis Systémová venkovní čtečka karet EM 125kHz s podsvícenou klávesnicí. Možnost připojení externí čtečky nebo výstupu protokolem Wiegand 26 bitů. Spojení až 32 čteček do jedné sítě pomocí RS485. Software

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

CRS 485 Převodník RS 232 RS 485/422

CRS 485 Převodník RS 232 RS 485/422 CRS 485 Převodník RS 232 RS 485/422 Popis: Zařízení CRS-485 slouží k převodu komunikace RS232 na RS485/422. Umožňuje rozšířit počet zařízení, které je možné mezi sebou propojit a umožňuje prodloužit komunikační

Více

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 řídící panel hlavice se senzory Základní popis systému Zřízení je určeno k montáži do automatizované linky za plničku a šroubovačku lahví. Systém Neurologic

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

ÚAMT FEKT VUT. mikroprocesor Rabbit. Diplomová prá ce. Tomá škreuzwieser. Brno 2004. Email: kreuzwieser@kn.vutbr.cz

ÚAMT FEKT VUT. mikroprocesor Rabbit. Diplomová prá ce. Tomá škreuzwieser. Brno 2004. Email: kreuzwieser@kn.vutbr.cz ÚAMT FEKT VUT Zá znamová karta pro mikroprocesor Rabbit Diplomová prá ce Tomá škreuzwieser Email: kreuzwieser@kn.vutbr.cz Brno 2004 Osnova prezentace Cíl mé prá ce (zadá ní) Proč jsou pamě ťové karty důležité

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

PCM30U Řízení, dohled, synchronizace

PCM30U Řízení, dohled, synchronizace PCM0U Řízení, dohled, synchronizace TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická, 00 00, Praha 0 Česká republika tel: +0 0, fax: +0 0 999 e-mail: pcm0u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz Dok. č. CS.90..N0 00 Právo

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

OBSAH.2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 1600.3 OVLÁ DÁ NÍ Ú STŘEDNY.4 PŘÍSTUPOVÉ KÓ DY.6 MASTER KÓ D.7 ZADÁ NÍ CHYBNÉ HO KÓ DU.11 AKTIVACE SYSTÉ MU

OBSAH.2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 1600.3 OVLÁ DÁ NÍ Ú STŘEDNY.4 PŘÍSTUPOVÉ KÓ DY.6 MASTER KÓ D.7 ZADÁ NÍ CHYBNÉ HO KÓ DU.11 AKTIVACE SYSTÉ MU Obsah Obsah OBSAH...2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 1600...3 OVLÁ DÁ NÍÚ STŘEDNY...4 PŘÍSTUPOVÉ KÓ DY...6 MASTER KÓ D...7 ZADÁ NÍCHYBNÉ HO KÓ DU...8 ZOBRAZENÍSTAVU SEKCÍ...9 ZOBRAZOVÁ NÍVŠ ECH SEKCÍSYSTÉ

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

PCM30U Popis zařízení 3UST

PCM30U Popis zařízení 3UST Popis zařízení 3UST TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz Dok. č. 427S809.951.14.N01

Více

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Fakulta informačních technologií, VUT v Brně Ústav počítačových systémů Personální počítače, technická péče, cvičení Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Úloha č. 9 Zadání: 1. S využitím logického analyzátoru

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů Komunikační procesor Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů 23. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0012.06.01 Katalogový list Vytvořen:

Více

Jednoduchý manuál pro pokladny

Jednoduchý manuál pro pokladny Jednoduchý manuál pro pokladny EURO 50 a 150 verze 1.2 Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy CL - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v P režimu.

Více

Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06

Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06 Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06 Uživatelský manuál 1. Provozní pokyny 1. Otevřete balení a vyjměte čtečku. Přiložený konektor RJ45 připojte ke čtečce a druhou stranu zapojte do USB konektoru

Více

FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232

FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232 FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232 Uživatelská příručka DA-70163 I. Shrnutí Se zavedením pokročilé izolační technologie dokáže fotoelektrický izolátor sériového rozhraní RS-232, nazývaný

Více

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky Jednopásková elektronická registrační pokladna s rychlou a kvalitní termotiskárnou. Jedná se o spolehlivou pokladnu, vhodnou do méně náročných provozů, jako například

Více

Regulace vyta penı. Uc ebnıtext VOS a SPS Kutna Hora. Obecne o regulaci topenı

Regulace vyta penı. Uc ebnıtext VOS a SPS Kutna Hora. Obecne o regulaci topenı Regulace vyta penı Uc ebnıtext VOS a SPS Kutna Hora Obecne o regulaci topenı dimenzovanıotopný soustavy podle tepelny ch ztrat vytape ný ho objektu pro nejnizsıvenkovnıteplotu v daný m regionu - obvykle

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR-0156. vydání 3. - listopad 2005

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR-0156. vydání 3. - listopad 2005 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU 1. Popis a parametry MR-0155 a MR-0156 vydání 3. - listopad 2005 Submodul MR-0155 nebo MR-0156 obsahuje obvody výkonného FSK modemu pro pevné linky podle

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Spider. Šest 1-Wire senzorů na sběrnici RS-485 CZ 600 273

Spider. Šest 1-Wire senzorů na sběrnici RS-485 CZ 600 273 Šest 1-Wire senzorů na sběrnici RS-485 CZ 600 273 Spider je převodník pro 4 senzory 1-Wire (max 6 hodnot) nebo 4 kontakty na sběrnici RS-485. Spider je určen pro spolupráci s Poseidon 2250. Vstup 4x 1-Wire

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Návod k obsluze. Výrobce

Návod k obsluze. Výrobce Nabíječ SCD 300 Návod k obsluze Výrobce TEMA Technika pro měřeni a automatizaci spol. s r.o. Tehovská 1290/64 100 00 Praha 10 tel./fax 274 783 375 e-mail:tema_sro@iol.cz soft.verze 1.4 datum vydání 11.11.2003

Více

ASSET 20 dveřní jednotka

ASSET 20 dveřní jednotka Trade FIDES, a.s. ASSET 20 dveřní jednotka (aktualizace - 4/2014) Popis výrobku pro systém ASSET 804-812 Manuál technika systému 2 ASSET 20 dveřní jednotka Obsah 1 Popis...3 1.1 Zapojení...3 1.1.1 Zakončení

Více

Vysokorychlostní regulátor teploty R6000

Vysokorychlostní regulátor teploty R6000 Vysokorychlostní regulátor teploty R6000 Vícekanálové vysokorychlostní regulátory teploty Extratřída se 100 ms Rychlost regulátoru teploty R6000 od GMC je nepřekonatelná. Během pouhých 100 ms regulátor

Více

Komunikační protokol EX Bus. Komunikační protokol EX Bus. Topologie. Fyzická vrstva. Přístup ke sdílenému přenosovému mediu (sběrnici)

Komunikační protokol EX Bus. Komunikační protokol EX Bus. Topologie. Fyzická vrstva. Přístup ke sdílenému přenosovému mediu (sběrnici) Komunikační protokol EX Bus EX Bus je standard sériového přenosu dat, primárně určený pro přenos provozních informací mezi přijímačem a ostatními zařízeními k němu připojenými. Nahrazuje standard přenosu

Více

Číselné soustavy. Ve světě počítačů se využívají tři základní soustavy:

Číselné soustavy. Ve světě počítačů se využívají tři základní soustavy: Číselné soustavy Ve světě počítačů se využívají tři základní soustavy: dekadická binární hexadecimální patří mezi soustavy poziční, tj. desítková hodnota každé číslice (znaku) závisí na její pozici vzhledem

Více

Převodník DCPSE. Komunikační protokol

Převodník DCPSE. Komunikační protokol Převodník DCPSE Komunikační protokol EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační protokol... 3 3. Nastavení z výroby... 3 4. Adresace zařízení...

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5

PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 Instalace programu Amos 500 Manager...3 PRÁ CE S PROGRAMEM AMOS 500 MANAGER...5 Popis Menu...5 Nabídka Soubor...5 Nabídka Ústř edna...6 Nabídka Nastavení...7 Popis zá lož

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více