VA HY CAMPESA SCALE GAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VA HY CAMPESA SCALE GAT"

Transkript

1 TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE GAT Prırucka pro uz ivatele Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 1

2 Obsah 1.U VOD 3 2.KOMUNIKACE MEZI PC A GATEWAY SERIOVY KANA L KO DY ZVLA STNIKO DY PRO TRANSPARENTNIPRIKAZY ZPRA VY OBECNY FORMA T PAKETU VY POC ET KONTROLNIHO SOUC TU TRANSPARENTNIPRIKAZY TOTA L ( TOT ) VYMAZA NI, SOUC ET A POKRAC UJE (CLRTOT ) BLOKOVA NI( BLOQ ) ODBLOKOVA NIA CELKOVY SOUC ET (CLRGT) C TENIPAMŽ TI ROM (CFG ) C TENI/ PSANIV PAMŽ TI RAM ( CFGMR/CFGMW) ZKOUSKA LINEK ( TERM F 3 ) HESLO ( PASS ) PROTOKOL XGAT Č PRIKAZY KE C TENI 14 6.PROTOKOL XGAT Č PRIKAZY K PSANI 16 7.POPIS PRIKAZ ZA HLAVI(CAR) ZBOZOVE SKUPINY ( FAMR ) PRIME PLU (PLDR) TOTA L OTEVR ENY CH OPERACIZA PRODAVAC E ( TOTVNR) OTEVR ENE OPERACE ZA PRODAVAC E (OPVNR) KUMULACE ZA PRODAVAC E (ACVNR ) KUMULACE ZA PLU (ACPLR) DENNIKONTROLA (CDIR) HODINOVA KONTROLA (CHOR) VAHOVE HODINY (RELR/W) PLU S PR IR AZENY M KO DEM (PLR/W) PLU S PR IR AZENY MI TEXTOVY MI RA DKY (PLR/W CONT.) C A RKOVY KO D (CBR/W) VYDANE POKLADNILISTKY (TOTVNXR) ROVEDENE OPERACE (OPVNXR) DPH (IVAR/W ) TEXT FIM (FIMR/W) TEXT PRODAVAC E (VNR/W) TEXT PLNŽ NI/NEJZAZSILHU TY SPOTR EBY (TCADR/W) TEXT SARZE SCHEMATA POHLED NA GATEWAY ZEZADU ROZMŽ RY GATEWAY PRIKLADY INSTALACE VAH A GATEWAY VY KRES I KABEL MEZI GATEWAY A POCITAC EM VY KRES I KABELY MEZI PROPOJENY MI VAHAMI...CHYBA! ZA LOZ KA NENIDEFINOVA NA VY KRES I KABELY MEZI VAHAMI A GATEWAY VY KRES É KABEL MEZI GATEWAY A MODEMEM (9/25)...33 Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 2

3 1. U vod écelem teto prırucky je poskytnout informace o komunikacnım protokolu mezi sıtıvah vyroby Campesa a informacnısystemem. K tomu, abychom prostrednictvım pocıtace zıskali prıstup ke skupiná navzajem propojenych vah, mame k dispozici zarızenı SCALE GAT recene gateway (portal ci mu stek), ktere zastava funkci prekladatele protokolu. Pocıtac tudız sdáluje dotazy informacnıho systemu prımo gateway a ta je prevadı do prıkazu, ktere jsou sıti vah srozumitelne. Pomocı táchto prıkazu muzeme z pocıtace zjistit a mánit vsechny ťdaje, obsaz ene ve vahach. Pocıtac komunikuje s gateway pomocı linky od bodu k bodu se standardnım RS 232, a pouz ite znaky jsou ve formatu ASCII. Gateway sama vybere prıslusnou linku k ťseku, ktery pocıtac poz aduje; pocıtac se tudız pri komunikaci s 36 vahami nemusızabyvat vztahem sekce É linka. Software komunikace s gateway mu ze mıt dvá podoby: Z kterehokoli pocıtace podle protokolu, vysvátleneho v nasledujıcıch oddılech. Pomocı nákolika uskutecnitelnych programu, jez resı komunikaci s gateway. Pokud jde o podrobnosti, viz prırucku Scale-Mod. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 3

4 2. Komunikace mezi PC a GateWay 2.1. Se riovy kanal Komunikace mezi gateway a pocıtacem probıha v modu serie RS232, s pouz itım linek RxD, TxD a GND. Gateway se dodava pripravena na: 19200, N 8 1 kompatibilnıs vahami predchozıch verzı. Pozna mka: Rıka me, ze spınac je sepnuty ( on ), pokud jsou spojeny jeho kontakty. Rychlost mezi PC a GateWay si mu zeme zvolit pomocıspınace SWA Baudu SWA - 0 SWA - 1 SWA Č Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Sepnuty Otevreny Sepnuty Otevreny Sepnuty Otevreny Otevreny Rychlost mezi vahami si mu zeme volit pomocımu stku SWB 2 a 3: Baudu SWB Č2 SWB O 8 1 Otevreny Otevreny N 8 1 Otevreny Sepnuty N 8 1 Sepnuty Otevreny Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 4

5 K tomu, abychom si zvolili rez im fungovanıgateway, musıme pouz ıt zbyvajıcımu stky: Popis SWB-0 SWB-1 SWB-4 SWB-5 Protokol XGat Otevreny N/A N/A N/A Protokol Scale - Conv Sepnuty N/A N/A N/A Specialnırychlost vu ci PC ( N 8 1 ) N/A Otevreny N/A N/A Specialnırychlost vu ci PC ( 9600 N 8 1 nebo XTAL ) N/A Sepnuty N/A N/A S povolenım N/A N/A Otevreny N/A Bez povolenı N/A N/A Sepnuty N/A Bez prenosu Hovázı N/A N/A N/A Otevreny S prenosem Hovázı N/A N/A N/A Sepnuty Pokud jde o dalsıinformace o pouzıvanych protokolech, viz prırucku Scale-Mod. Zvlastnırychlost je vyhrazeny rez im, zajis ujıcıjine rychlosti nez obvykle. Chybná propojene vahy pouzıvajı systemu povolenı, pri námz kaz de vahy komunikujı s ostatnımi vahami v sıti pomocı ramcove kruhove sıtáó. Vahy bez povolenınesdálujıdo sıtá zadne informace, jsou vsak zarızeny tak, aby prijımaly prıkazy pochazejıcı z GateWay a odpovıdaly na ná; rychlost prenosu je vyssı, ztracejıse vsak vyhody propojene sıtá vah. K tomu, abychom zajistili ťplnou kompatibilitu s predchozımi verzemi, lze pouzıt volbu prodeje hovázıho masa. Abychom dosahli, z e sı vah bude kompatibilnı s ru znymi rychlostmi, ktere lze nastavit, musıbyt kaz de vahy patricná naprogramovany: Baudu mezi vahami Rez im vah Specia lnı Bez povolenı Tr 1 n. Nejsou povolenı O 8 1 Tr 4 S N 8 1 Tr 3 S N 8 1 Tr 2 S. Klavesou Fix mu zeme zvolit baudu Prıklad: System propojeny s vahami ve vysılacım rez imu 4 a softwarem prizpu sobenym Scale-Gat (drıvájsıverze ): SWA Č 0 SWA - 1 SWA - 2 Otevreny Otevreny Otevreny SWB Č 0 SWB - 1 SWB - 2 SWB- 3 SWB - 4 SWB - 5 Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Otevreny Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 5

6 System propojeny s vahami ve vysılacım rez imu 3, software kompatibilnı se Scale- Converter a s volbou prenosu hovázıho: SWA Č 0 SWA - 1 SWA - 2 Sepnuty Otevreny Otevreny SWB - 0 SWB - 1 SWB - 2 SWB - 3 SWB - 4 SWB Č 5 Sepnuty Otevreny Otevreny Sepnuty Otevreny Sepnuty 2.2. Ko dy Znaky v komunikacnıch zpravach jsou kody ASCII, ktere znazornujeme ru znymi zpu soby: ABC = [A] [B] [C] = bytu ( 3 ), s vyjimkou kontrolnıch kodu, ktere jsou uvedeny nız e: Kody Hexa Desıtkove Komenta r [STX] Zacatek textu [ETX] Konec textu [EOT] Konec prenosu [CR] 0D 13 Vracenıvozıku [LF] 0A 10 Napajenılinky [SP] Space [XOFF] ^Q Xoff [XON] ^S Xon [ENQ] Enquiry [ACK] Positivnıpotvrzenı [NACK] Negativnıpotvrzenı [ESC] 1B 27 Escape Kaz dy znak zaujıma 1 byte (8 bitu ); k jejich symbolickemu vyjadrenı pouzıvame nasledujıcısymboly: 1 byte ASCII: [N] Paket n bytu ASCII xxxx (n) Paket n bytu ASCII se znamenkem xxxx ( ns) Cıselne hodnoty se znamenkem se povaz ujı za zaporne, je-li prvnı byte znak - ( decimalnı45 a hexadecimalnı2d ). Je-li na jeho mıstá cıslice 0, povaz uje se za hodnotu kladnou, napr. tedy sestimıstne cıslo : kladne : zaporne 2.3. Zvlas tnı ko dy pro transparentnı prıkazy Nız e jsou popsany vyznamy nákterych prománnych, ktere se objevujı ve zpravach prıkazu, nazyvanych transparentnıó. v_int(2) optipo(2) [C] [1] konstantnıhodnota ve vsech zpravach je prománna, ktera zavisına typu pokladnıho lıstku vah Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 6

7 Mu ze nabyvat nasledujıcıch hodnot: [0][0] vahy s normalnım lıstkem [0][1] vahy s tiskem celkoveho lıstku operace po operaci, mu ze s nımi pracovat pouze 1 obsluha [0][2] vahy s tiskem lıstku operace po operaci [0][3] vahy s predchozım etiketovanım [0][4] samoobsluz ne vahy. Pozna mka: Doporucuje se pouzıvat vzdy hodnotu 04, pone vadz zahrnuje vs ecky predchozı. Obsluha(2) Operator, ktery vysıla zpravu. Pozna mka: Opera tor by se ve vs ech prıpadech me l uvazovat [0][0]. Sekce(2) Terminal(2) Sekce, ktere zasılame zpravu. Cıslo terminalu. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 7

8 3. Zpra vy 3.1. Obecny format paketu Obecny format prıkazu, ktere pocıtac zasıla gateway, je STX zahlavı Paket kontrolnı soucet ETX Prvnıznak zahlavıoznacujte typ prıkazu, coz mu ze byt [B] Transparentnı [0] C tenısouboru ( transparentnıprotokol ) [1] Psanısouboru ( transparentnıprotokol ) [2] C tenıprıkazu v bloku ( protokol Xgat ) [3] Psanıprıkazu v bloku ( protokol Xgat ) Pozna mka: Pokud jde o dalsı informace o obsahu za hlavı, viz na sledujıcı kapitoly Vypocet kontrolnıho souctu Aby komunikace byla maximalná spolehliva, na konci kaz de zpravy se odesılajıdva byty v ASCII odpovıdajıcı Checksum ( kontrolnı soucet ). Checksum sestava ze dvou nejmená du lez itych cıslic decimalnıho souctu vsech bytu (ASCII ), z nichz zprava sestava, s vyjimkou znaku na zacatku a na konci paketu ([02], prıpadná [03] a samotneho checkskum). Tak na prıklad zpra va tykajıcı se pozadavku na zahlavı pokladnıho lıstku od registru 0 az po 5 sekce 1 je na sledujıcı: [STX]2S [ETX] Soucet odpovıdajıcıch kodu ASCII je = 1131 Checksum je tudız 31. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 8

9 4. Transparentnı prıkazy Tyto prıkazy provadájına specialnıch vahach takove funkce jako je celkovy soucet, ctenı totalu, blokovanısekcıatd. Formaty ru znych prıkazu a odpovádına ná uvadıme v nasledujıcım. Pripomenme si, z e format transparentnızpravy je: 4.1. Total ( Tot ) Tımto prıkazem se provadıtotal za jednoho prodavace v jedne sekci, a zu stava blokovany v ocekavanı, z e se uskutecnıclear nebo SOUC ET a POKRAC UJE. Nelze ho zamánovat s prıkazem ke ctenısouboru totalu, ponávadz ten neprovadına vahach z adnou funkci. Format prıkazu TOTAL: [STX] [B] v_int(2) op_tipo(2) operator(2) sekce (2) terminal(2) Checksum(2) [ETX] operator (2) = cıslo operatora sekce (2) = cıslo sekce terminal (2) = [0][0] Odpová na prıkaz TOTA L: [STX] [d] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce (2) terminal (2) total+(10) total-(10) pokracovanı(4) blokovanı(3) gramu (8) operacı(4) balenı(6) zakaznıku (6) poradove cıslo lıstku v sekci(6) CheckSum(2) [ETX] Prıklad provedenı tota lu u opera tora ci prodavace 3 sekce 2: O G G [STX] BFC [ETX] O [STX ] d [ETX ] 4.2. Vymazanı, Soucet a pokracuje (clrtot ) Tımto prıkazem se provadı vymazanınebo Soucet a pokracujeóu jednoho prodavace. Soucasná dotycneho prodavace odblokuje. Forma t prıkazu CLRTOT: [STX] [B] [F] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce (2) terminal(2) rtiquet (1) nrevia(l) checksum(2) [ETX] nrevia(1) = [0] Soucet a pokracuje = [1] Vymazat nebo CLEAR rtiquet(1 ) = [0] bez ťváru = [1] ťvár Odpovďš na CLRTOT: [STX] [f] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) var(1) checksum(2) [ETX] var (1) = [0] normalnı = [E] funkce se neprovadı. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 9

10 Prıklad vymaza nı u prodavace 3 v sekci 2: O G [STX] BFC [ETX] G O [STX] f [ETX] Tentyz prıklad s predtım zablokovanym prodavacem: O G G [STX]BFC [ETX] O [STX] f e61 [ETX] 4.3. Blokovanı ( bloq ) Tımto prıkazem se blokujı vsichni prodavaci v jedne sekci. Blokovanı se doporucuje provest pred provedenım celkoveho souctu. Forma t prıkazu BLOQ: [STX] [B] [H] v_into(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) nrevia(1) checksum(2) [ETX] nrevia(1) = [0] Odpovďš na BLOKOVA NI: [STX] [h] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) [0] poradove cıslo celkoveho souctu(6) poradove cıslo pokladnıho lıstku(6) checksum(2) [ETX] Prıklad blokova nı sekce (2): O G G [STX] BHC [ETX] O [STX] h [ETX] 4.4. Odblokovanı a celkovy soucet (clrgt) Umoznuje provest odblokovanı nájake sekce, pokud byla predtım zablokovana, nebo provest celkovy soucet. Pozna mka: Tento prıkaz se lisı od predchozıch, jelikoz je nutnů prıkaz potvrdit opakova nım zaslanů zpra vy, ale s malym j. Format prıkazu CLRGT: [STX] [B] [J] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) nrevia(1) checksum(2) [ETX] Odpová na prıkaz CLRGT: [STX][j] [000000][8+sekce][000][NRevia]checksum(2) [ETX] Potvrzenıprıkazu: [STX][B] [j] v_int(2) optipo(2) operator(2) sekce(2) terminal(2) nrevia(l) checksum(2)[etx] Operator (2) = [0][0] Sekce (2) = cıslo sekce, kterou chceme odblokovat nebo provest celkovy soucet Terminal (2) = [0][0] Nrevia (1) Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 10

11 Hodnoty, jichz mu ze nabyt nrevia: [0] Odblokovanı( pokud bylo predtım zablokovano ). [1] Vynulovanıobecneho celkoveho souctu (produkty a kumulace za prodavace) a odblokovanı. [2] Vynulovanıobecneho celkoveho souctu ( kumulace za prodavace ) a odblokovanı. [3] Vynulovanıobecneho celkoveho souctu( produkty ) a odblokovanı. Prıklad odblokova nı sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j [ETX] O G [STX]BjC [ETX] Prıklad celkovůho souctu ( kumulace za prodavace a produkty ) sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j [ETX] O G [STX] BjC [ETX] Prıklad celkovůho souctu ( kumulace za prodavace ) sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j [ETX] O G [STX] BjC [ETX] Prıklad celkovůho souctu ( kumulace za produkty ) sekce 2: O G [STX] BJC [ETX] G O [STX] j ]ETX] O G [STX) BjC [ETX] 4.5. C tenı pamžti ROM (cfg ) Tımto prıkazem zıskavame prıstup ke konfiguraci, uloz ene v památi ROM vah. Format prıkazu CFG: [STX][B][K] sekce/termina l(2) [SP] Urcenı(2) U daj(2) [000000] CheckSum(2) [ETX] Pole ťdaj mu ze nabyt nasledujıcıch hodnot podle registru ROM, ktery si prejeme cıst: ROM 0: édaj= 11. ROM 1: édaj = 24. ROM 2: édaj = 25. ROM 3: édaj = 26. ROM 4: édaj = 03. Odpová na CFG: Pokud jde o dalsıpodrobnosti k odpovádi, viz prırucku Scale-Mod. Dulezita pozna mka: Odpoveú na zpra vu o ctenı ROM nikdy nezacına STX, ale je to prımo datovy paket. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 11

12 Prıklad ctenı pame ti ROM ( daj 0 ) v sekci 1: O G [STX] BKS [ETX] G O S C3CF C [ETX] 4.6. C tenı/ psanı v pamžti RAM ( cfgmr/cfgmw) Tımto prıkazem zıskavame prıstup ke konfiguraci, uloz ene v památi RAM vah. Forma t prıkazu CFG: [STX][B][K] sekce/termina l(2) [SP] Urcenı(2) U daj(2) [000000] CheckSum(2) [ETX] Pole ťdaj mu ze nabyt nasledujıcıch hodnot podle registru RAM, ktery si prejeme cıst: RAM 0: édaj = 27. RAM 1: édaj = 28. RAM 2: édaj = 37. RAM 3: édaj = 38 Odpová na CFGMR/W: Pokud jde o dalsıpodrobnosti k odpovádi, viz prırucku Scale-Mod. Dulezita pozna mka: Odpoveú na zpra vu o ctenı RAM nikdy nezacına STX, ale je to prımo datovy paket. Prıklad ctenı pame ti RAM ( soubor 0 ) v sekci 1: O G [STX] BKS [ETX] G O S E [ETX] 4.7. Zkous ka linek ( Term F 3 ) Ukazuje stav linek GateWay, s oznacenım cısel terminalu kaz de vahy zapojene v lince a konfigurovane sekce. [STX]E0000a58[ETX] (Specialnı* ) (Specialnı*) Data vracena GateWay zacınajı L a po nám nasleduje cıslo linky, ktera je predmátem analyzy. Po nám nasleduje prománny pocet znaku, z nichz kaz dy odpovıda cıslu m terminalu zapojenych vah. Nasledná a po poradku nasledujısekce, zapojene v lince. Pozna mka: Sekce jsou uvedeny po pora dku, cısla termina lu vsak ne; proto je nutnů si uve domit, ze neexistuje prımy vztah mezi cıslem termina lu a sekcı, a je nutno pouzıt jinych prıkazu ( napr. ke ctenı pame ti va hy ), abychom zjistili, ke kterů sekci patrı. Jako prıklad si uveúme na sledujıcı analyzu linek: [CR] [LF] L0: 201. s1p5 s2p5... [CR] [LF] L1: [CR] [LF] L2: Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 12

13 [CR] [LF] L3: [EOT] Lze pozorovat dvoje vahy s cısly terminalu 2 a 1 ( nula odpovıda Gateway ), dvá sekce S1 a S2. Konkretná vahy 2 patrık sekci 2, zatımco vahy 1 patrık sekci 1, takz e poradı, v kterem se objevuje cıslo terminalu, neodpovıda poradısekce Heslo ( pass ) Pokud je u vah aktivovano heslo, nemu zeme prostrednictvım gateway realizovat operace, pokud predtım nevysleme prıkaz PRISTUPOVY KLIC se spravnym cıslem hesla. Format tohoto prıkazu je [STX] [B] [O] [S] [SP] sekce(2) pasgt(6) checksum(2) [ETX] pasgt(6) = sesticiferne heslo vah Odpová HESLO (PASSWORD) neexistuje. Prıklad zpra vy s heslem s cıslem urcenů sekci cıslo 2: O G [STX] BOS [ETX] G O odpoveú neexistuje Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 13

14 5. Protokol Xgat Č prıkazy ke ctenı Vymána informacı mezi gateway a PC probıha prostrednictvım protokolu Xgat. Komunikacnıfilosofie spocıva v tom, z e se za tımto ťcelem nejprve odeslou ťdaje a pak se vycka potvrzenıprenosu. K zajistánı spravne komunikace pri kaz de zpravá se zahrnuje kontrola chyb nebo checksum; navıc se pripojujı kontrolnı znaky zacatek textu, konec textu, vymezujıcı pakety nebo registry zaslane pocıtaci. C ekanı na souhlas pocıtace, jde-li o ctenı, nebo gateway, jedna-li se o psanı, se uskutecnuje pomocıznaku [ACK], jenz umoznuje prenos k odeslanı nasledujıcıho registru nebo paketu; v prıpadá, z e pocıtac nebo gateway nepotvrdı cteny registr, vysle na gateway znak [NAK], a gateway zopakuje poslednıuskutecnáne odeslanı. Pokud pocıtac nevysle [ACK] nebo [NAK], gateway po 3 vterinach zopakuje odeslanı poslednıho registru. Pote, co probáhnou 4 pokusy, gateway vysle chybu timeout. G O [NAK] E3 TIMEOUT [CR] [EOT] Prıkaz ke ctenısouboru v protokolu xgat je nasledujıcı: O G [STX] [2] [S] [SP] sekce(2) soubor(2) pocatecnı ťdaj(6) poslednı ťdaj(6) segment(4) checksum (2) [ETX] Sekce (2) = sekce, kterou chceme cıst Soubor (2) = cıslo souboru, ktery chceme cıst Pocatecnıťdaj (6) = prvnıťdaj, ktery chceme cıst Poslednıťdaj (6) = poslednıťdaj, ktery chceme cıst Segment (4) = prománna ve funkci souboru ( viz tabulka ) Odpová sestava z vyz adanych registru : G O [STX] registr(n) [CR] [LF] checksum(2) [ETX] Checksum (2) = 2 byty v ASCII odpovıdajıcı dváma nejmená dulez itym cıslicım desetinneho souctu vsech bytu ASCII v registru(n). Registr (n) = viz struktury v odstavci 8. K oznacenıposlednıho registru vysle znak [EOT] v nasledujıcıstrukture: G O Nıze uva dıme prıklad ctenı registru od 0 do 3 souboru za hlavı sekce 3 v protokolu zgat. Vs imne te si, ze u druhůho registru pocıtac neda va souhlas; nejdrıve odes le NAK a v druhům prıpade nevys le za dnou odpoveú. O G ( O = pocıtac, G = gateway ) G [STX] 2S [ETX] O [ACK] Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 14

15 G O [STX] S SUPERMARKET CARMELO [CR] [LF] 72 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 68 [ETX] O G...nevysıla odpoveú, nastane timeout... G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 68 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S BARCELONA tel [CR] [LF] 72 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S <---- DEKUJI----> [CR] [LF] 59 [ETX] O G [ACK] G O Tentyz prıklad jako predchozı, za predpokladu, ze pocıtac neobdrzı spra vne druhy registr: O G [STX] 2S [ETX] G O [ACK] G O [STX] S SUPERMARKET CARMELO [CR] [LF] 72 [ETX] O G [ACK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [STX] S ulice neza vislosti Ě [CR] [LF] 00 [ETX] O G [NAK] G O [NAK] E3 TIMEOUT [CR] [EOT] Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 15

16 6. Protokol Xgat Č prıkazy k psanı Prıkaz k psanı souboru v protokolu xgat je v zasadá totoz ny s tım, ktery byl definovan v oddılu 6, s tım rozdılem, z e u kaz deho registru se ováruje checksum. K tomu pocıtac pridava znaky: zacatek textu, konec textu a checksum ke kaz demu registru, vycka souhlasu gateway, znaku [ACK], a pak odesle dalsıregistr. Pokud gateway obdrzıregistr s chybnym checksum, vysle: G O [NAK] E 6 CHECKSUM [CR] [EOT] Pocıtac zopakuje poslednıuskutecnáne odeslanı. V prıpadá, z e se komunikace prerusı a gateway neobdrz ı[eot] konce souboru, po uplynutıpribliz ná 10 vterin zastavıproces psanı a vysle pocıtaci zpravu: G O [NAK] E 15 W. CHYBI EOT [CR] [EOT] Prıkaz k psanısouboru ve volbá xgat je nasledujıcı: O G [STX] [3] [S] [SP] sekce(2) soubor(2) pocatecnıťdaj (6) poslednıťdaj (6) segment (4) checksum(2) [ETX] Sekce (2) = sekce, kterou chceme psat Soubor (2) = cıslo souboru, ktery chceme psat Pocatecnıťdaj (6) = prvnıťdaj, ktery chceme psat Poslednıťdaj (6) = poslednıťdaj, ktery chceme psat Segment (4) = prománna ve funkci souboru ( viz tabulka ) Pocıtac musı vycekat na [ACK], vyslany gateway, ktery potvrzuje prıkaz k psanı, nez odesle registry. Struktura registru, ktere pocıtac odesıla po vyslanıpredchozıho prıkazu a obdrz enı[ack] od gateway, je nasledujıcı: O G [STX] registr(n) [CR] [LF] checksum(2) [ETX[ Checksum(2) = 2 byty v ASCII odpovıdajıcı dváma nejmená vyznamnym cifram desetinneho souctu vsech bytu ASCII z registru(n). Registr(n) = viz struktury v oddılu 8 Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 16

17 7. Popis prıkazu Veskere kumulace, totaly, artikly uloz ene v památi, zahlavı pokladnıho lıstku atd. jsou uloz eny v památi vah. Tyto informace jsou rozdáleny do souboru, ktere z pocıtace muzeme cıst nebo psat prostrednictvım gateway. Chceme-li na vahach urcite sekce cıst ru zne registry souboru, vysle se na gateway prıkaz C TENISOUBORU ve formatu zpravy xgat, uvedene v oddılu 5. Soubory ťdaju uloz ene na vahach, ktere z pocıtace mu zeme cıst nebo psat, jsou uvedeny v nasledujıcıtabulce: JMENO SOUBORU SOUBOR SEGMENT ZA HLAVI 0 [0] [0] [0] [0] cıslo linky DATA nebo REGISTRY ZBOZOVE SKUPINY 2 [0] [0] [0] [0] cıslo zboz ove skupiny PRIME PLU 4 [0] [0] [0] [0] cıslo prımeho PLU TOTA L OTEVR ENY CH LISTKUZA PRODAVAC E TOTA L OTEVR ENY CH OPERACIZA PRODAVAC E 5 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace 6 [0] [0] prodavac (2) cıslo operace KUMULACE ZA PRODAVAC E 7 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace KUMULACE ZA PLU 8 [0] [0] [0] [0] cıslo plu DENNIKONTROLA 9 [0] [0] [0] [0] cıslo prıkazu HODINOVA KONTROLA 10 [0] [0] [0] [0] cıslo prıkazu HODINY VAH 20 [0] [0] [0] [0] cıslo prıkazu PLU S KO DEM 22 [0] [0] [0] [0] cıslo plu CA RKOVY KO D 28 [0] [0] [0] [0] cıslo struktury REALIZOVANE POKL. LISTKY 30 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace REALIZOVANE OPERACE 31 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace DPH 33 [0] [0] [0] [0] skupina DPH TEXT FIM 34 [0] [0] [0] [0] cıslo linky TEXT PRODAVAC E 35 [0] [0] [0] [0] cıslo prodavace TEXT PLNŽ NI/ LHU TA SPOTR EBY 36 [0] [0] [0] [0] cıslo linky TEXT SARZE 40 [0] [0] [0] [0] cıslo linky Prvnıdatove pole je spolecne pro vsechny soubory a rıkame mu V prıpadá prıstupu k sekci cap_esp(4) = [S] [SP] sekce(2) V prıpadá prıstupu k terminalu: cap_esp(4) = [T][SP]terminal(2) Dulezita pozna mka: Prıklady, kterů jsou uvedeny dale, zusta vajı v protokolu Xgat. Aby vs ak struktura prıkazu byla jednodussı, vypous tıme v nich odpoveú [ACK] u kazdůho paketu. Pokud jde o dalsı podrobnosti a abyste se vyhnuli nejasnostem, doporucujeme precıst si sekce 6 a 7 o protokolu Xgat. Format odpovádıu kaz deho souboru je rozdálen na nasledujıcıprıkazy: Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 17

18 7.1. Zahlavı (car) soubor: 0 pole: cap_esp(4) c.data(2) jmeno(24) Tento soubor sestava z registru o 24 znacıch kaz dy, odpovıdajıcıch programovatelnym radku m zahlavıpokladnıho lıstku vah. c.data(2) Jmeno(24) = odpovıda cıslu radku zahlavı = je 24 znaku, odpovıdajıcıch radku zahlavı Prıklad pozadavku na 5 ra dku za hlavı pokladnıho lıstku v sekci 5 je: G [STX] 2 S [ETX] G O [STX] S CAMPESA S.A. [CR] [LF] 38 [ETX] [STX] S Avda. Cova Solera, 25 Ě 29 [CR] [LF] 05 [ETX] [STX] S Ě RUBI (Barcelona) [CR] [LF] 68 [ETX] [STX] S Tel [CR] [LF] 84 [ETX] [STX] S DEKUJEME ZA VAS I NAVS TEVU [CR] [LF] 51 [ETX] [STX[ S ************************* [CR] ]LF] 59 [ETX] [STX] [EOT] [CR] ]LF] 04 [ETX] 7.2. Zbozove skupiny ( famr ) soubor: 2 pole: cap_esp(4) c.data(2) jmeno(24) Vahy majı20 programovatelnych skupin zbozı. V registrech tohoto souboru je moz ne cıst jmena zboz ovych skupin, kaz de o 24 znacıch. c.data (2) = je cıslo zboz ove skupiny ( od 0 do 40 ) jmeno ( 24 ) = je 24 znaku, odpovıdajıcıch jmenu zboz ove skupiny. Prıklad ctenı registru 0 az 3 souboru zbozovych skupin, sekce 5. G [STX] 2S [ETX] G 0 [STX] S MRAZENÝ VYROBKY [STX] S ZELENINA [STX] S MASNÝ VYROBKY [STX] S OVOCE 7.3. Prıme PLU (pldr) [CR] [LF] 59 [ETX] [CR] [LF] 09 [ETX] [CR] [LF] 47 [ETX] [CR] [LF] 01 [ETX] soubor: 4 pole: cap_esp(4) c.data(4) cıslo plu(6) modus klavesy(1) V tomto souboru je uloz ena navaznost prımych klaves vah na PLU. Pocet registru zavisı na modelu vah. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 18

19 c.data (4) = je to cıslo prıme klavesy C.plu (6) = cıslo PLU, prirazene prıme klavese Modus klavesy (1) = Odvolava se na PLU (0) nebo Prodavace (1) Prıklad ctenı registru 0 az 3 souboru prımych PLU, sekce 5. G [STX ] 2S [ETX] G O [STX] S [CR] [LF] 46 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 52 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 48 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 58 [ETX] U vah s 60 kla vesami by na m ctenı registru 59 az 64 sekce uka zalo, kterůmu prodavaci prıslus ejı kla vesy prodavace od V1 do V5. Pri ctenı registru 60 az 64 by odpovıdalo: G [STX] 2S [ETX] G O [STX] S [CR] [LF] 48 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 50 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 52 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 54 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 64 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 64 [ETX] Poznamka: Je zrejme, z e registry 64 a 65 neodpovıdajı z adne konkretnı klavese, ponávadz vahy majıpouze 4 prıme klavesy pro prodavace Total otevr enych operacı za prodavace ( totvnr) soubor: 5 pole: cap_esp(4) c.data(2) tota l+(10) tota l-(10) pokracova nı(4) blokova nı(1) c. blok. termina lu(2) gramu(8) operacı(4) balenı(6) poradove cıslo pokladnıho lıstku(6) kod PLU(6) typ pokladnıho lıstku(2) Tento soubor obsahuje v kaz dem registru total za prodavace pred vydanım pokladnıho lıstku. Po vydanılıstku je total za prodavace 0 a gateway prıslusny registr neodesle. Registru je tolik, kolik prodavacu vahy pouzıva. C. data(2) = Odpovıda cıslu prodavace. Total+(10) = Total kladne castky, realizovane tımto prodavacem. Total-(10) = Total zaporne castky, realizovane tımto prodavacem. Total pokladny zjistıme tak, z e provedeme total+(10) É total-(10). Pokracovanı(4) = Ma-li prodavac pokladnı lıstek nastaveny na soucet a pokracuje, tato prománna nam udava cıslo radku, kde lıstek zacına. V opacnem prıpadá je to 0. Blokovanı(1) = [0] nenıblokovano. = [1] blokovano. C.blok.term. = Cıslo blokovaneho terminalu. Gramu (8) = 0 Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 19

20 Operacı(4) = Total operacıuskutecnánych prodavacem. Balenı(6) = Pocet balenı. Por.c.lıstku(6) = Poradove cıslo pokladnıho lıstku v sekci. Kod PLU(6) = Kod prirazeny dane PLU. Typ lıstku(2) = 0 a 1 vaz enıcelkem, 2, 3 a 4 po jednotlivych vahach. Prıklad ctenı registru 0 az 3 souboru otevrenych operacı za prodavace, sekce 5. G [STX] 2 S [ETX] G O [STX] S [CR] ]LF] 56 [ETX] 7.5. Otevr ene operace za prodavace (opvnr) soubor: 6 pole: cap_esp(4) c.operace(4) prodavac(2) termina l(2) typ(1) vaha/balenı(8) cena(8) ca stka(10) plu(6) zruseno(1) nabıdkova cena(1)volba nabıdkove ceny(1) ta ra(6) Jedna se o soubor, ktery vahy majı pro kaz deho prodavace, a kaz dy registr je jedna operace, provedena v ramci tehoz pokladnıho lıstku. Pro kaz deho prodavace existuje 40 registru operacı. C.operace (4) = cıslo operace prodavace Typ (1) = [0] operace vaz enı = [A] vnájsıkladna = [B] vnájsızaporna = [C] kladne nasobenı = [D] zaporne nasobenı Zruseno(1) = [0] normalnıoperace = [1] zrusena operace Prıklad ctenı registru 0 az 1 souboru otevrenych operacı za prodavace, sekce 5. G [STX] 2 S [ETX] G O [STX] S [CR] [LF] 46 [ETX] [STX] S [CR] [LF] 39 [ETX] Pokud se pracuje se sekcı, jejız vahy obsahujıprogram JA3 nebo vyssı, odpovıdajıcıverzi s sesticifernymi cenami, bude pole typónasledujıcı: Typ(1) [0] operace vaz enı+ [1] operace vaz enı- [2] vnájsıkladne [3] vnájsızaporne [4] kladne nasobenı [5] zaporne nasobenı. Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 20

21 7.6. Kumulace za prodavace (acvnr ) soubor: 7 pole: cap_esp(4) prodavac(2) ýhrady(10) ývďry(12) tota l(12s) zakaznıku(6) operacı(8) gramu(10) ývďrova karta(12) sek(12) pozitivnı zrusenı(10) negativnı zrusenı(10). V registrech tohoto programu jsou uloz eny celkove soucty za kaz deho prodavace. Mame tolik registru, kolik prodavacu u vah pracuje. Prodavac (2) = cıslo prodavace éhrady (10) = Provedene ťhrady évár (12) = évár prodavace Total (12) = Total za prodavace se znamenkem Zakaznıku (6) = Obsluhovanızakaznıci Operacı (8) = Hodnota 0 Gramu (10) = Hodnota 0 évár.karta (12) = Castka prodana na ťvárovou kartu S ek (12) = Castka prodana za seky Anp (10) = zrusenı+ Ann (10) = zrusenı- Prıklad ctenı celkovůho souctu od registru nebo prodavace 2 az 4, sekce 5. G [STX] 2 S [ETX] G O [SRX] S [CR] [LF] 75 [ETX] [SRX] S [CR] [LF] 91 [ETX] [SRX] S [CR] [LF] 81 [ETX] 7.7. Kumulace za PLU (acplr) soubor: 8 pole: cap_esp(4) plu(6) gramu (10) total(10s) operacı(6) balenı(6) zasoba(8) V registrech tohoto souboru jsou uloz eny celkove soucty za kaz dou PLU. Existuje tolik registru, kolik PLU majı vahy k dispozici. Registry s celkovym souctem rovnym 0 gateway neodesıla. Plu ( 6 ) = cıslo plu Gramu (10) = total gramu kumulovanych v urcite plu Total ( 10) = Celkova castka realizovana v urcite plu Operace (6) = Operace realizovane v urcite plu Balenı(6) = Pocet prodanych balenı Zasoba (8) = kg na skladá Prırucka uz ivatele SCALE GAT É strana 21

AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie

AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie AGFEO POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA AC 14 WebPhonie NAVOD K OBSLUZE Obsah tohoto na vodu nesmı byt menen, publikova n, reprodukova n nebo da le sıren bez predchozıho pısemnúho souhlasu firmy Alphatech

Více

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT

VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT VYHODNOCOVACÍ ZAŘÍZENÍ SÉRIE VT TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TECHNICKÁ PŘÍRUČKA / C č. TXCO - TYP VT6210 TP 9/2003 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vyhodnocovacího zařízení VT 6210, výrobku

Více

Začínáme s Money S3 První kroky a příklady

Začínáme s Money S3 První kroky a příklady Začínáme s Money S3 První kroky a příklady Kontakt v případě potíží Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického sys té mu, kontaktujte naši technickou podporu: On-line zdroje

Více

VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka

VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka VT300 Vyhodnocovací jednotka Uživatelská příručka Obsah Obsah OBSAH... 2 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ... 5 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 6 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 8 INFORMACE O PŘÍRUČCE... 9 STRUČNÁ POČÁTEČNÍ PŘÍRUČKA...

Více

Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka Zastoupenı US č sıdlo spolecnosti Evropa Metrologic Instruments, Inc. Metrologic Insruments GmbH 90 Coles Road

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 300983R0 / 300983 Leden 2006 FASY ER 5200 iii Úvod Gratulujeme vám k zakoupení registrační pokladny FASY ER 5200. Model ER 5200 vám pomůže při správě vaší

Více

Modul ALA1. Aleš Sekanina, Slovenská 152, 685 01 Bučovice, ala1@ala1.com. Verze komunikačního protokolu 1.16 a 2.10. Rev. B

Modul ALA1. Aleš Sekanina, Slovenská 152, 685 01 Bučovice, ala1@ala1.com. Verze komunikačního protokolu 1.16 a 2.10. Rev. B Modul ALA1 Uživatelská příručka Verze komunikačního protokolu 1.16 a 2.10 Rev. B Aleš Sekanina, Slovenská 152, 685 01 Bučovice, ala1@ala1.com Aktualizováno: 18. listopadu 2008 Obsah 1 Úvod 1 1.1 Verze

Více

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15 Návod k použití POS QTouch 2 QTouch 5 Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma má kořeny ve velice známé značce OPTIMA

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Začínáme s Money S3 Kontakt a informace Zákaznický portál: Aktuální kontakty: Školení Money S3: Dokumentace a doplňky k programu: Daňový a účetní servis:

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

Obsah. 1.1 Charakteristika... 3 1.2 Specifikace... 3. 3 Instalace 5. 5.1.2 Nastavení parametrů portů... 8

Obsah. 1.1 Charakteristika... 3 1.2 Specifikace... 3. 3 Instalace 5. 5.1.2 Nastavení parametrů portů... 8 Upozornění Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození! Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nevhodným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí. Zařízení není určeno

Více

MUP. Registraèní pokladny. ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL l Konzultace ekonomického SW 581 277 381 l

MUP. Registraèní pokladny. ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL l Konzultace ekonomického SW 581 277 381 l MUP MAGAZÍN UŽIVATELÙ A PØÁTEL Ÿ 24/2005 ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL l Konzultace ekonomického SW 581 277 381 l Konzultace mzdového SW 581 277 382 l Technické konzultace 581 277 383 l Registrace SW a smluv

Více

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

www.money.cz/zakportal (aktualizace, technická podpora a další)

www.money.cz/zakportal (aktualizace, technická podpora a další) 3 Kontakt a informace Zákaznický portál: Aktuální kontakty: Školení Money S3: Dokumentace a doplňky k programu: Daňový a účetní servis: Bulletin Money News: www.money.cz/zakportal (aktualizace, technická

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelské rozhraní sériového portu v Excelu Jan Veselý Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

TATSUNO-BENČ EUROPE A.S.

TATSUNO-BENČ EUROPE A.S. TATSUNO-BENČ EUROPE A.S. Instalační a uživatelská příručka Monitorovací systém pro palivové nádrže SITE SENTINEL II TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 06-2004 TB08_SS2_V1CZ Monitorovací systém pro palivové nádrže

Více

MUP. DEVIZOVÝ ÚÈET v systémech DUNA, DOUBLE, SIMPLE. Krásné prožití vánoèních svátkù a vše nejlepší do nového roku

MUP. DEVIZOVÝ ÚÈET v systémech DUNA, DOUBLE, SIMPLE. Krásné prožití vánoèních svátkù a vše nejlepší do nového roku MUP MAGAZÍN UŽIVATELÙ A PØÁTEL Ÿ 22/2004 Krásné prožití vánoèních svátkù a vše nejlepší do nového roku 2005 Vám pøeje tým pracovníkù spoleènosti TILL CONSULT Vážení přátelé, na prahu roku 2005 jsme pro

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) SYSTEM-COMMERCE sro strana -1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SERD ECR 650F (RESTAURAČNÍ POKLADNA) Verze 2094, 2006, vypracoval: (fiskální verze 2051) SYSTEM-COMMERCE sro, Opava výhradní dovozce pro ČR a SR SYSTEM-COMMERCE

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více