EKO-KOM, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO-KOM, a.s. www.ekokom.cz"

Transkript

1 EKO-KOM, a.s.

2 Výroční zpráva 2001 Annual report

3 Obsah Obaly Odpady Komunikace a výzkum Výsledky Finance Zpráva auditora pro akcionáře společnosti EKO-KOM, a.s Účetní závěrka k 31. prosinci Contents Package Waste Communication and research Results Finance Auditor s report to the Shareholders of EKO-KOM, a.s The 2001 Financial Statements

4 Systém EKO-KOM v roce 2001 Klienti systému Clients Smluvně zapojeno firem 581 Members Celkem započteno obalů t Packaging Z toho from it vratných obalů t Reusable Z toho from it spotřebitelských t Consumer komerčních t Commercial Nevratných obalů t Non reusable Z toho from it spotřebitelských t Consumer komerčních t Commercial Obce Municipalities Smluvně zapojeno obcí Partners Počet obyvatel Population Celkem využito domovního odpadu t Recovered municipal waste Z toho from it papíru t Paper skla t Glass plastů t Plastic kovů t Metal ostatního 60 t Other Obalový odpad Packaging waste Celkem využito odpadu t Recovered Z toho from it ze spotřebitelských obalů t Consumer z komerčních obalů t Commercial Využití obalů Packaging recovery Celkem 46 % Total packaging spotřebitelských 47 % Consumer komerčních 44 % Commercial

5 Společnost EKO-KOM vstoupila počátkem roku 2002 do šestého roku své existence. Podle kalendáře tedy uběhlo od založení společnosti dlouhých pět let, která představovala dobu velmi dynamického rozvoje. Činnosti společnosti, která byla založena s jediným cílem efektivního naplnění požadavků práva EU, přitom prošly zásadními proměnami v reakci na měnící se právní prostředí. V roce 1997 stála na počátku cesty a. s. EKO-KOM desítka akcionářů, kteří cítili nutnost přijmout odpovědnost průmyslu za ochranu životního prostředí. Založili společnost s pouhými třemi zaměstnanci, před které postavili jediný úkol: prokázat, že průmysl je schopen převzít odpovědnost za své obaly a spolupracovat s obcemi na recyklaci obalového odpadu. Podařilo se a v roce 1999 nastal první velký zlom v činnosti a. s. EKO-KOM: byla uzavřena dohoda průmyslu a ministerstva životního prostředí, kterou se průmyslové podniky zavázaly v předstihu plnit požadavky evropských směrnic a především spolufinancovat třídění odpadu v obcích. V jediném roce tehdy vzrostl počet podniků podílejících se na financování tříděného sběru na desetinásobek a současně se partnery a. s. EKO-KOM stalo přes sedm set obcí. Tento přístup převážně velkých podniků motivoval další, a tak se v roce 2000, stále ještě dobrovolně, podílelo již přes tři sta firem na financování třídění odpadu v téměř dvou tisícovkách obcí. V roce 2000 se a. s. EKO-KOM stala součástí evropské rodiny neziskových společností zajišťujících využití obalového odpadu a začala používat značku Zelený bod. Rok 2001 byl třetím a posledním rokem platnosti dobrovolné dohody a také rokem velkých změn, které přinesl zákon o obalech platný od počátku letošního roku. Pro a. s. EKO-KOM znamenal stabilizaci systému: necelých šest set podniků poskytovalo finanční prostředky třem tisícovkám obcí, ve kterých žije osm desetin všech občanů ČR. Je nutné zdůraznit, že bez spolupráce obcí a především ochoty jejich obyvatel skutečně se podílet na třídění odpadu by nebylo možné rozvinout využití obalového odpadu na úroveň, která je již dnes srovnatelná s řadou států EU. V minulém roce byl také Parlamentem ČR schválen nový zákon o obalech, který představoval nutnost připravit řadu změn v jinak stabilním chodu společnosti. Bylo nutné zpracovat ucelený projekt činnosti na několik let dopředu v podmínkách nové legislativy s vědomím odpovědnosti za splnění požadavků na recyklaci obalů, ke kterým se ČR zavázala při vstupních jednáních s EU. Na základě tohoto projektu se a. s. EKO-KOM stala první autorizovanou obalovou solečností v ČR podle podmínek nového zákona. Autorizace je pro společnost i její akcionáře oceněním jejího přínosu a uznáním schopnosti řešit problematiku využití obalového odpadu. Zároveň se však jedná o obrovský závazek pro její management a zaměstnance, před kterými stojí nelehký úkol. Tím je efektivně splnit požadavky evropské směrnice o obalech a obalových odpadech v průběhu necelých čtyř let. Věřím, že se to podaří, nejen díky dnes již zkušenému týmu zaměstnanců, ale především díky podpoře klientů, jednotlivých podniků, které dokázaly, že přes dvě pětiny českého průmyslu byly ochotny vzít na sebe odpovědnost za obalový odpad dobrovolně již v letech, kdy jim to žádný zákon nepřikazoval, což považuji já osobně za největší úspěch nikoli a. s. EKO- KOM, ale českého podnikatelského prostředí. Zbyněk Kozel předseda představenstva společnosti Píše se rok Uplynulo více než pět let od doby, kdy se naše firma spolu s devíti dalšími rozhodla vytvořit systém zajištění využití a recyklace obalového odpadu, obdobný tomu, který tehdy existoval zdaleka ne ve všech členských zemích Evropské unie. Jeho úkolem bylo zavést integrované nakládání s komunálním odpadem ve spolupráci průmyslu a obcí tak, aby byla maximálně využita jeho obalová i neobalová část. Stalo se tak ještě v době, kdy recyklace obalů nebyla zákonem vyžadována, protože jsme byli spolu s ostatními zakladateli a. s. EKO-KOM přesvědčeni, že jde o odpovědný krok správným směrem. Investice, které jsme za pět let do fungování systému, nazývaného dnes podobně jako v mnoha zemích EU systémem Zeleného bodu, vložili, byly nemalé. Dnes víme, že naše tehdejší rozhodnutí bylo správné. EKO-KOM, a.s. je nejen s to splnit požadavky, které na nás současný obalový zákon klade, ale navíc se stal známým projevem odpovědnosti podniků za ochranu životního prostředí. Přitom v porovnání s jinými systémy patří v Evropě k nejefektivnějším a stal se i příkladem řešení, které je vzorem pro vznikající systémy v dalších státech střední a východní Evropy. Naše firma dnes může považovat investici do a. s. EKO-KOM za úspěšnou nejen proto, že nedílnou součástí naší obchodní politiky a filozofie je péče o životní prostředí, ale i proto, že prostřednictvím a. s. EKO-KOM my i naši zákazníci můžeme efektivně splnit náročné cíle recyklace a využití obalových odpadů vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, což by bez včasného vytvoření potřebného systému nebylo možné. Hana Zmítková Director Communications and Environment, Tetra Pak Česká republika s. r. o. 1

6 Obaly Package EKO-KOM a. s. was founded in 1997, four years prior to the coming into force of the first packaging waste regulation in the Czech Republic. Within the bounds of a voluntary agreement signed in 1999, EKO-KOM established itself as a packaging recovery organization that complies with Packaging and Packaging Waste Directive 94/62 EC. The company has been a member of PRO EU- ROPE since EKO-KOM members have been entitled to use a Green Dot mark from the same year. In 1999, members of the EKO-KOM packaging recovery scheme accounted for slightly less than 10% of the Czech market in total consumer packaging amount by weight. At the end of the year 2000, 37.3% of all consumer packaging on the Czech market was registered with the company. This means that more than one third of the industry participated in packaging waste recovery on a voluntary basis. EKO-KOM, a.s. byla založena jako nezisková společnost z iniciativy členů Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí. Vznikla s cílem vytvořit systém zajištění recyklace a využití obalového odpadu na standardní evropské úrovni a ve spolupráci s obcemi ČR. Svoji činnost a. s. EKO-KOM zahájila v roce 1997, tedy o čtyři roky dříve, než poprvé v ČR vstoupil v platnost předpis, který ukládal některým podnikům zajistit využití a recyklaci odpadu z obalů jimi uvedených na trh. Tímto předpisem byl zákon č. 125/97 Sb., o odpadech, jehož velmi stručná a poměrně nejasná pasáž ukládala povinnost zajistit využití a zpětný odběr obalů s odkazem na prováděcí předpis, který však nikdy nenabyl účinnosti. To nebránilo a. s. EKO-KOM vytvořit systém zajištění zpětného odběru a využití obalů, který plně odpovídal požadavkům příslušné směrnice EU. Díky tomu již v roce 2000 společnost a její klienti získali oprávnění používat značku Zeleného bodu, která je používána pro označení obalů zapojených do systémů plnění požadavků této směrnice v jednotlivých evropských státech. Rozvoj společnosti souvisel bezesporu s kvalitou její činnosti, ale snad ještě ve větší míře s odpovědností jednotlivých firem, klientů společnosti, za ochranu životního prostředí. Zatímco v roce 1999 bylo klienty společnosti uvedeno na trh ČR méně než 10 % obalů v poměru k celému trhu, v roce 2000 to bylo již 37,3 % všech obalů na trhu, za které klienti společnosti uhradili příspěvek na jejich vytřídění a využití. Více než třetina Part of the packaging waste recovery regulation came into force in Nevertheless, only an additional 8% of the industry joined the scheme in this year. In total then, members of the packaging recovery scheme 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % accounted for 45.6% of all consumer packaging in The total amount of licensed packaging was 717,000 tons, and while 65% of it was reusable packaging, 253,000 tons re- 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % část obalů se dostala pod účinnost zákona presented one-way packaging. Part of the packaging, mainly consumer packaging, became municipal waste (199,413 tons), while group and transport packaging was handled as industrial waste. The packaging flow struc- oblast úplné dobrovolnosti na dohodě, podílelo se 37,3 % obalů na trhu oblast účinnosti zákona 125/97 Sb., připojilo se dalších 8,3 %, celkem tedy okolo 45,6 % procento trhu (spotřebitelské obaly) nevratné spotřebitelské obaly (tuny za rok) obaly podléhající zákonu 125/97 Sb. 2

7 baleného zboží v ČR tak ve své ceně zahrnovala částku určenou na finanční podporu obcí, které zajišťovaly tříděný sběr odpadů. Bylo toho dosaženo na základě dobrovolného rozhodnutí klientů společnosti, kteří k tomu v té době nebyli nuceni žádným předpisem. Je paradoxní, že v roce 2001, kdy již vstoupil v platnost předpis, který všem výrobcům obalů a dovozcům baleného zboží přímo ukládal povinnost zajistit recyklaci a využití obalů, stouplo zapojení obalů do systému EKO-KOM jen o 8 %, celkem na necelou polovinu všech obalů na trhu v ČR. Stalo se zřejmým, že podpora tříděného sběru a recyklace obalů, kterou podniky v ČR poskytovaly prostřednictvím a. s. EKO-KOM obcím, byla vždy motivována spíše odpovědností samotných podniků a jejich managementu než obavou ze zákonných předpisů. Snad je tomu tak i proto, že od samotného počátku své existence se zaměstnanci a. s. EKO-KOM snažili o komplexní přístup ke klientům společnosti, jehož klíčovou součástí bylo jasné vysvětlení cílů společnosti v oblastí nakládání s odpady a smyslu vynakládání prostředků na něj. Zásadou společnosti vždy bylo poskytovat klientům otevřené informace a zachovávat rovnost přístupu ke každému klientovi. Cílem společnosti, v souladu s účelem, pro který byla založena, je pomoci každému klientovi co nejefektivněji splnit požadavky jednotlivých obalových předpisů. V roce 2001 EKO-KOM, a.s. zajišťovala zpětný odběr a recyklaci nebo využití pro 45,6 % všech spotřebitelských obalů na trhu ČR. Celkové množství obalů, ke kterým společnost poskytovala tuto službu, dosáhlo 717 tisíc tun. ture by material did not reflect the actual structure on the market as mainly plastic packaging fillers participated in the voluntary agreement, while less paper and glass packaging was involved. Plastic packaging represented 107,000 tons of all one-way packaging, followed by 68,000 tons of paper packaging. Glass accounted for only 52,000 tons of all licensed packaging and metal packaging just tons. Obalový odpad vzniklý v ČR z produkce klientů systému v roce 2001 (tuny) Plasty Papír Sklo Kovy Ostatní

8 Obaly The total packaging flow shows a different structure. Almost 300,000 tons of packaging was made of glass, but almost 80% of this amount was reusable packaging. Similarly, 40% of reuse was recorded by 180,000 tons of plastic packaging. A substantial part of reusable packaging was made up of the wooden pallets used by members for the distribution of packaged goods, which represented about 120,000 tons. Packaging waste collection, sorting, and recovery are the main priorities of EKO-KOM. However, an important part of its operation is providing consultation to clients with regard to packaging regulations. The new packaging legislation adopted in 2001 substantially increased client demand for consulting services, mainly in the fields of packaging marking and CEN standard implementation. Since the middle of the year, this consulting became the priority of company employees, who provided consultation to almost 600 clients free of charge. Z těchto obalů tvořily okolo 65 % obaly pro opakované použití a celkem 253 tisíc tun představovaly obaly jednocestné, tedy ty, které se bezprostředně po svém použití stanou obalovým odpadem. Celkem tak z produkce klientů a. s. EKO-KOM vzešlo tun komunálního odpadu ze spotřebitelských obalů a t živnostenského a průmyslového odpadu ze skupinových a přepravních, tzv. komerčních obalů. Materiálová struktura obalových odpadů přitom nebyla rovnoměrná a neodpovídala přesně složení obalů na trhu. Tento stav způsobilo výrazně větší zapojení do systému ze strany výrobců nebo uživatelů plastových obalů, které tvořily okolo 107 tisíc tun. Dále se jednalo o 68 tisíc tun papírových obalů a 52 tisíc tun obalového skla. Pouze necelých 19 tisíc tun tvořily kovové obaly. Zcela jinou materiálovou strukturu poskytuje pohled na celkové množství obalů uvedených do oběhu, bez rozlišení na obaly jednocestné a obaly opakovaně použitelné. V tomto případě je na prvním místě sklo, které představovalo téměř 300 tisíc tun, avšak téměř 4/5 obalů byly opakovaně použitelné. Vysoké procento opakovaně použitelných obalů se projevilo také u plastů, kde se jednalo o 40 % opakovaně použitelných obalů z celkových 180 tisíc tun. Mezi opakovaně použitelné obaly patří také 120 tisíc tun přepravních palet, které použili klienti a. s. EKO-KOM při distribuci zboží. Úkolem a. s. EKO-KOM není pouze organizace sběru a třídění obalových odpadů. Součástí její činnosti jsou i konzultační služby klientům v oblastech, které souvisejí s obalovými předpisy. Zejména rok Množství obalů uvedených do oběhu v roce 2001 (tuny) Plasty Papír Sklo Kovy Ostatní 4

9 2001, ve kterém vznikala nová obalová legislativa, představoval zvýšený zájem klientů o řadu, pro podnikání nezbytných, informací, zejména o značení obalů, technické požadavky na ně a o zcela nové požadavky stanovené normami na minimalizaci obalů. Společnost EKO-KOM pociťovala jako jednoznačnou prioritu poskytnout klientům všechny informace nutné ke splnění očekávaných přepisů v dostatečném předstihu. Již v polovině roku, v okamžiku, kdy byl připraven vládní návrh zákona, zahájila sérii seminářů k novému zákonu o obalech. Ještě několik měsíců předtím informovala klienty o nových evropských normách, které se později staly součástí předpisů platných až od poloviny roku V roce 2001 tak zaměstnanci společnosti poskytovali zdarma odborný a konzultační servis všem téměř šesti stovkám klientů. Druhá polovina roku 2001 byla spojena s řadou přípravných činností spojených s očekávaným novým zákonem o obalech, který vstoupil v platnost na začátku roku Vzhledem k novým zákonným požadavkům bylo nutné přepracovat způsob evidence obalů, upravit s tím související informační systém a připravit nové formy smluvních vztahů. Zpoždění legislativního procesu o několik měsíců se odrazilo v nutnosti velmi zintenzivnit činnost v závěru roku, protože některé tyto práce nebylo možné dokončit bez detailní znalosti konečného znění předpisů. Současně s tím se stále zvyšovaly požadavky klientů na konzultační servis při uplatňování těchto předpisů v samotných podnicích, což znamenalo další nápor na zaměstnance společnosti, kteří se snažili maximálně pomoci klientům při orientaci v předpisech, které jsou v právním řádu ČR zcela nové. Activity in the second half of the year was also linked to the changes in operation required by the new law. This was due to the fact that the company had to prepare itself for operation under the provisions of the law that were coming into force by 1st January Delay in the legislation process was the reason why all changes in the reporting system and related changes to the information system had to be made in the short period of the final quarter of last year. Demand for consultation from clients increased sharply in the same period. 5

10 Odpady Waste Integrated municipal and packaging waste management has been proven to be functional in ensuring the fulfillment of packaging waste recovery and recycling duties in accordance with Waste Act, No. 125/97. The system cooperated with a growing number of municipalities during Municipalities manage the separation and recovery of municipal waste, including packaging waste, according to contracts. EKO-KOM pays the costs of this waste collection, separation, and treatment. The system incorporated 2,781 members of municipalities from the entire Czech Republic in ,135,238 inhabitants (79% of the Czech population) took part in packaging waste collection and recycling. The system s members include both small villages and big cities. 91% of the system s partners are towns with up to 5,000 inhabitants. Prague, the capital of the Czech Republic, also entered the system during the year. Contractual payments to municipalities are assessed according to the various costs of the collection, transport, and treatment of individual waste material types. The costs are established at the level of waste producers, i.e. municipalities. The costs of collection and recycling are also perceptibly different at small and large residences. Payments are dependent on collection efficiency (per capita per year s waste) and motivate municipalities to increase recycling. Integrovaný způsob nakládání s obalovými a komunálními odpady se ukázal i v podmínkách zákona č.125/1997 Sb., o odpadech jako plně funkční, aby pro zajištil plnění povinností při využití a recyklaci obalových odpadů v rámci systému EKO-KOM. V roce 2001 došlo k nárůstu počtu obcí, které se zapojily do systému a začaly s ním aktivně spolupracovat. Spolupráce probíhala na základě smluv o spolupráci, podle kterých obec v rámci svého odpadového hospodářství nakládá i s odpady z obalů. EKO-KOM, a.s. se přitom podílí na hrazení nákladů spojených se sběrem, úpravou a využitím těchto odpadů. V roce 2001 se zapojilo do systému celkem obcí z celé České republiky. Na třídění a recyklaci obalových odpadů se podílelo více než obyvatel, tj. 79 % celé české populace. Z průzkumů stavu tříděného sběru v ČR, provedených společností v průběhu roku 2001, vyplývá, že tříděný sběr využitelných Počet obyvatel v tisících r složek (včetně obalových) komunálních odpadů je zaveden v cca 70 % obcí a pouze cca 0,9 mil. obyvatel nemá systém pro třídění odpadů k dispozici. Společnost EKO-KOM hradila v roce 2001 náklady sběru a třídění v geografické oblasti s více než 90 % obyvatel, kteří mají systém třídění k dispozici. Z grafu zapojené populace a vytříděného odpadu v jednotlivých letech je patrné, že od roku 2000 roste množství vytříděného odpadu v systému rychleji než počet obyvatel v zapojených obcích. To prokazuje, že systém jako celek se stal účinným nástrojem pro zvýšení intenzity sběru, protože začalo růst množství vytříděného odpadu na obyvatele. Systém EKO-KOM je otevřený všem obcím v ČR a jeho členy jsou malé obce i velkoměsta. Převahu mají obce do obyvatel, které tvoří 91 % smluvních partnerů systému v oblasti využití odpadů r r Množství využitelných domovních odpadů (t) Počet obyvatel v zapojených oblastech Třídění a využití domovních odpadů 6

11 Obce spočtem obyvatel nižším než 500 představují 45 % všech obcí v systému, jejich populace však představuje jen 5 % všech obyvatel zapojených do systému. V průběhu roku 2001 vstoupilo do systému EKO-KOM i hlavní město Praha. Zapojení obcí podle krajů je nerovnoměrné. Rozdíly jsou dány především nestejně rozvinutými obecními systémy na třídění komunálních odpadů. Platby (odměny) obcím za vytříděný a využitý odpad vycházely z principu, který byl zaveden v polovině roku Jednotlivé materiálové komodity odpadů byly rozlišeny nákladově podle nároků na sběr a využití. Zohledněn byl také rozdíl v nákladech na tříděný sběr u malých a větších sídel. Platby jsou postaveny jako motivační a jsou odstupňovány podle rostoucí výtěžnosti tříděného sběru v obci. Výše odměn je stanovena podle rozdílných nákladů na zajištění sběru, svozu, dotřídění a úpravy odpadů na druhotnou surovinu pro jednotlivé materiálové komodity. Náklady jsou zjišťovány na úrovni původce tedy obce. Zdrojem informací jsou údaje všech členských obcí o nakládání skomunálním odpadem, především pak o jeho financování. Tyto údaje jsou doplňovány a konzultovány se zástupci odpadářských firem, úpravci a zpracovateli odpadů. Spolupráce sodpadovým průmyslem je i jinak významná. V průběhu roku 2001 pokračovala jednání pracovních skupin, ve kterých diskutovaly firmy nakládající sjednotlivými komoditami odpadů o možnostech optimalizace hospodaření s komunálním odpadem, zejména pak s jeho využitelnými složkami obsahujícími také odpady z obalů. Úzká spolupráce je nutná především pro efektivní řízení a další rozvoj celého systému nakládání s obaly a obalovými odpady. V rámci pracovních skupin se začal formovat také nástroj na zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství včetně vedení podrobné evidence toku vytříděných odpadů, kterým by měl být akreditační proces hodnotící přístup jednotlivých firem. The payments for individual waste material types rose on average by about 16 % in For the first time, the system tried to take the change of prices in the market for secondary materials into consideration. Because the price of paper declined, the payment for sorting waste paper rose and this in turn encouraged waste separation in municipalities. Payments in 2001 were stated as a fee for the separation of whole municipal waste and not only for a packaging component. The average price of waste sorting was 963 CZK/t (approx. 22 EUR per ton), and for the packaging part it was 1,228 CZK/t (approx. 40 EUR per ton). Those payments covered 30-50% of the total cost of waste separation and recycling in municipalities. The municipalities in the EKO-KOM system sorted 152,196 tons of usable components from municipal waste in the year The packaging part comprised 85,896 tons of overall municipal waste. Collection efficiency increased to 18.7 kg per capita per year under the municipal waste management systems of EKO-KOM members, representing 56% more in comparison with The payment from EKO-KOM became an important part of municipal budgets. Financial resources from the packaging industry were used to expand 7

12 Odpady waste separation and to improve the quality of the service. Recovery of industrial-commercial packaging waste was mainly executed by waste companies in The total packaging waste recovery rate was 47.4%. The requirements of Waste Act No. 125/97 were fulfilled. Díky dostatečné finanční stabilitě systému bylo přistoupeno ke zvýšení odměn za jednotlivé komodity v průměru o cca 16 % oproti roku 2000, scílem umožnit další rozvoj infrastruktury tříděného sběru. Poprvé se systém pokusil zohlednit při tvorbě odměn kolísání trhu s druhotnými surovinami. Na pokles cen za sběrový papír reagoval zvýšením odměny za třídění papíru, aby tak podpořil obce a pomohl udržet oddělený sběr papíru. Platby byly v roce 2001 stanoveny z důvodů zjednodušení systému jako platba za tříděný sběr komunálních odpadů, nikoliv tedy pouze za obalovou složku. Průměrná platba za tříděný sběr komunálních odpadů představovala 693 Kč/t, v přepočtu na obalovou složku se jednalo o Kč/t. U jednotlivých materiálových komodit se platby pohybovaly v rozmezí Kč za vytříděnou tunu papíru, Kč/t skla, Kč/t plastů, Kč/t kovů a pro nápojové kartony byla stanovena sazba Kč za vytříděnou a využitou tunu odpadů. Uvedené platby kryly náklady na oddělený sběr a zajištění využití jednotlivých komodit z % celkových nákladů tříděného sběru bez rozlišení obalové a neobalové složky odpadu. Při přepočtu na obalovou složku byla úhrada skutečných nákladů na využití obalů vyšší, u některých komodit dosáhla až 70 % celkových nákladů. Celkově systém EKO-KOM pokračuje v nárůstu odměn pro obce. Od roku 1999 vzrostly průměrné platby na tříděný sběr odpadů o cca 82 % a v přepočtu na obalovou složku byly v roce 2001 platby 2,2x vyšší než v roce V roce 2001 se prohloubil nepoměr mezi množstvím obalů, pro které EKO-KOM, a.s. zajišťovala zpětný odběr a využití, a množstvím obalových odpadů, vytříděných v rámci komunálních systémů sběru a třídění odpadů. Náklady na sběr cca 90 % všech tříděných komunálních odpadů byly hrazeny z poplatků za pouze 45 % spotřebitelských obalů uvedených na trh v ČR. Množství obalů uvedených do oběhu v roce 2001 (tuny) Papír Sklo Plasty Kovy r r

13 Cílem společnosti EKO-KOM je přitom, aby bylo dosaženo hrazení reálných nákladů spojených s tříděním a využitím obalové složky komunálních odpadů tak, aby se třídění odpadů rozvíjelo a tím byly naplněny požadavky dané evropskou směrnicí ES 94/62 o obalech a obalových odpadech. Obce zapojené v systému EKO-KOM vytřídily v roce 2001 celkem t využitelných složek komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony). Obalová složka tvořila t z uvedeného množství komunálních odpadů. V obcích dotovaných systémem EKO- KOM se zvýšila celková výtěžnost tříděného sběru na 18,7 kg/obyvatel.rok, což představuje 56% nárůst oproti roku Lze tedy konstatovat, že odměny poskytované a. s. EKO-KOM se staly nezanedbatelnou příjmovou složkou obecních rozpočtů v oblasti odpadového hospodářství, která přispěla jeho rozvoji. Finanční prostředky z obalového průmyslu byly v obcích použity na rozšíření sběrové sítě a zkvalitnění služeb pro občany a další rozvoj tříděnéh sběru komunálních odpadů. Přesto je však nutné v rozvoji třídění a využívání komunálních odpadů nadále pokračovat. Nový zákon o obalech přináší od roku 2002 vyšší nároky na množství recyklovaných obalových odpadů, vycházející z evropské směrnice o obalech. Třídění komunálních odpadů včetně obalové složky je nutné zvýšit nejméně na dvojnásobnou úroveň oproti současnému stavu. To bude vyžadovat řadu investic a úzkou součinnost všech subjektů podílejících na nakládání skomunálními a obalovými odpady Využití komerčních obalových odpadů, pocházejících z průmyslu a živností, bylo v roce 2001 zajišťováno smluvním zajištěním využití obalového odpadu přímo z obchodní sítě mimo smluvní vztahy s obcemi. Podíl takto využitého odpadu v systému je nižší než množství využitých spotřebitelských obalových odpadů. Celkově dosáhla míra využití obalových odpadů 47,4 %. Požadavky zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, který stanovil požadovanou míru využití, byly splněny. The relation between the size of the system (in thousands of inhabitants) and the amount of recovered household waste is shown in the first graph. The blue line shows the development of system size from 1999 to 2001, and the yellow line shows the development of household waste recovery from 1999 to In the right hand corner you can see how the red line overlaps the blue area. This corresponds to the increasing recovery efficiency of the system. The second graph shows the increasing number of parts recovered from the household waste stream in EKO-KOM member municipalities. Paper, glass, plastic, and metal recovery are shown both for 2000 (blue columns) and for 2001 (green columns). 9

14 Komunikace a výzkum Komunikace a výzkum Communication and research The main goal of EKO-KOM is the recycling and recovery of packaging, which would be quite impossible without the cooperation of citizens. Communication is carried out at several levels: the promotion of separate household waste collection in municipalities, a school education program, consultancy to clients and municipalities, discussion forums (workshops, symposia), etc. A professional agency carried out consumer behavior research prior to communication with citizens. The findings showed what type of information people are interested in, and which information channels they find most suitable. These results have become a platform for EKO-KOM s promotion in municipalities. EKO-KOM has conducted a school education program since The program is prepared for primary schools, with the focus placed on separate household waste collection. The program consists of two parts: seminars for primary school teachers, and a mobile exhibition for pupils. During for years 450,000 pupils took part in the school program, i.e. 40% of the school population. The program has been further developed, and last year more than 170,000 pupils participated in it. Všeobecně známý fakt, že třídění a následné využití odpadů není možné bez spolupráce obyvatel, je nosným tématem komunikace společnosti EKO-KOM, a.s. Komunikace probíhá na několika úrovních: propagace tříděného sběru v obcích, školní vzdělávací program, poradenství obcím a v neposlední řadě diskusní fóra přístupná všem účastníkům řetězce nakládání sodpady. V průběhu jara roku 2001 bylo provedeno nezávislé výzkumné šetření na základě požadavků společnosti EKO-KOM. Cílem bylo zjištění postojů a míry informovanosti obyvatel ČR o problematice hospodaření s odpady. Celkem více než 2000 respondentů odpovídalo na otázky týkající se informovanosti o třídění domácího odpadu, konkrétních znalostí jednotlivých aspektů třídění, zájmu o dodatečné informace a preferovaných informačních kanálů. Toto šetření přineslo řadu zajímavých výsledků a poznatků, které jsou využívány zejména při přípravě informačních kampaní a propagaci tříděného sběru odpadu. Propagace tříděného sběru v obcích je v současné době součástí pilotních projektů zaměřených na ověření efektivity systémů sběru a třídění komunálního odpadu. Společnost EKO- KOM navrhuje informační kampaně a spolupracuje při jejich realizaci, vychází přitom z výsledků výzkumného šetření: každý druhý respondent by si přál být informován o třídění odpadů prostřednictvím letáků distribuovaných v místě bydliště, ve stejné míře jsou preferovány informace umístěné na kontejnerech. Ve spolupráci se zástupci obcí a svozových firem byly připraveny nálepky na nádoby na tříděný sběr odpadů, které jsou obcím a městům v systému EKO-KOM k dispozici zdarma. Již od roku 1997 společnost realizuje školní vzdělávací program určený žákům základních škol zaměřený na třídění a recyklaci odpadu. Program má dvě části: semináře pro učitele, Cost-free consultancy to participating companies and municipalities has also become one of the day-to-day activities of the company. The participating companies mostly enquire about legal background, the prevention of packaging production, and the marking of packages. This information is regularly presented at seminars and fairs. 10

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Letiště Ostrava, a.s. Rok 2005 byl pro letiště Ostrava Mošnov v mnoha ohledech přelomový. Ing. Lubomír Vavroš generální ředitel a předseda představenstva Letiště Ostrava,

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více