EKO-KOM, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO-KOM, a.s. www.ekokom.cz"

Transkript

1 EKO-KOM, a.s.

2 Výroční zpráva 2001 Annual report

3 Obsah Obaly Odpady Komunikace a výzkum Výsledky Finance Zpráva auditora pro akcionáře společnosti EKO-KOM, a.s Účetní závěrka k 31. prosinci Contents Package Waste Communication and research Results Finance Auditor s report to the Shareholders of EKO-KOM, a.s The 2001 Financial Statements

4 Systém EKO-KOM v roce 2001 Klienti systému Clients Smluvně zapojeno firem 581 Members Celkem započteno obalů t Packaging Z toho from it vratných obalů t Reusable Z toho from it spotřebitelských t Consumer komerčních t Commercial Nevratných obalů t Non reusable Z toho from it spotřebitelských t Consumer komerčních t Commercial Obce Municipalities Smluvně zapojeno obcí Partners Počet obyvatel Population Celkem využito domovního odpadu t Recovered municipal waste Z toho from it papíru t Paper skla t Glass plastů t Plastic kovů t Metal ostatního 60 t Other Obalový odpad Packaging waste Celkem využito odpadu t Recovered Z toho from it ze spotřebitelských obalů t Consumer z komerčních obalů t Commercial Využití obalů Packaging recovery Celkem 46 % Total packaging spotřebitelských 47 % Consumer komerčních 44 % Commercial

5 Společnost EKO-KOM vstoupila počátkem roku 2002 do šestého roku své existence. Podle kalendáře tedy uběhlo od založení společnosti dlouhých pět let, která představovala dobu velmi dynamického rozvoje. Činnosti společnosti, která byla založena s jediným cílem efektivního naplnění požadavků práva EU, přitom prošly zásadními proměnami v reakci na měnící se právní prostředí. V roce 1997 stála na počátku cesty a. s. EKO-KOM desítka akcionářů, kteří cítili nutnost přijmout odpovědnost průmyslu za ochranu životního prostředí. Založili společnost s pouhými třemi zaměstnanci, před které postavili jediný úkol: prokázat, že průmysl je schopen převzít odpovědnost za své obaly a spolupracovat s obcemi na recyklaci obalového odpadu. Podařilo se a v roce 1999 nastal první velký zlom v činnosti a. s. EKO-KOM: byla uzavřena dohoda průmyslu a ministerstva životního prostředí, kterou se průmyslové podniky zavázaly v předstihu plnit požadavky evropských směrnic a především spolufinancovat třídění odpadu v obcích. V jediném roce tehdy vzrostl počet podniků podílejících se na financování tříděného sběru na desetinásobek a současně se partnery a. s. EKO-KOM stalo přes sedm set obcí. Tento přístup převážně velkých podniků motivoval další, a tak se v roce 2000, stále ještě dobrovolně, podílelo již přes tři sta firem na financování třídění odpadu v téměř dvou tisícovkách obcí. V roce 2000 se a. s. EKO-KOM stala součástí evropské rodiny neziskových společností zajišťujících využití obalového odpadu a začala používat značku Zelený bod. Rok 2001 byl třetím a posledním rokem platnosti dobrovolné dohody a také rokem velkých změn, které přinesl zákon o obalech platný od počátku letošního roku. Pro a. s. EKO-KOM znamenal stabilizaci systému: necelých šest set podniků poskytovalo finanční prostředky třem tisícovkám obcí, ve kterých žije osm desetin všech občanů ČR. Je nutné zdůraznit, že bez spolupráce obcí a především ochoty jejich obyvatel skutečně se podílet na třídění odpadu by nebylo možné rozvinout využití obalového odpadu na úroveň, která je již dnes srovnatelná s řadou států EU. V minulém roce byl také Parlamentem ČR schválen nový zákon o obalech, který představoval nutnost připravit řadu změn v jinak stabilním chodu společnosti. Bylo nutné zpracovat ucelený projekt činnosti na několik let dopředu v podmínkách nové legislativy s vědomím odpovědnosti za splnění požadavků na recyklaci obalů, ke kterým se ČR zavázala při vstupních jednáních s EU. Na základě tohoto projektu se a. s. EKO-KOM stala první autorizovanou obalovou solečností v ČR podle podmínek nového zákona. Autorizace je pro společnost i její akcionáře oceněním jejího přínosu a uznáním schopnosti řešit problematiku využití obalového odpadu. Zároveň se však jedná o obrovský závazek pro její management a zaměstnance, před kterými stojí nelehký úkol. Tím je efektivně splnit požadavky evropské směrnice o obalech a obalových odpadech v průběhu necelých čtyř let. Věřím, že se to podaří, nejen díky dnes již zkušenému týmu zaměstnanců, ale především díky podpoře klientů, jednotlivých podniků, které dokázaly, že přes dvě pětiny českého průmyslu byly ochotny vzít na sebe odpovědnost za obalový odpad dobrovolně již v letech, kdy jim to žádný zákon nepřikazoval, což považuji já osobně za největší úspěch nikoli a. s. EKO- KOM, ale českého podnikatelského prostředí. Zbyněk Kozel předseda představenstva společnosti Píše se rok Uplynulo více než pět let od doby, kdy se naše firma spolu s devíti dalšími rozhodla vytvořit systém zajištění využití a recyklace obalového odpadu, obdobný tomu, který tehdy existoval zdaleka ne ve všech členských zemích Evropské unie. Jeho úkolem bylo zavést integrované nakládání s komunálním odpadem ve spolupráci průmyslu a obcí tak, aby byla maximálně využita jeho obalová i neobalová část. Stalo se tak ještě v době, kdy recyklace obalů nebyla zákonem vyžadována, protože jsme byli spolu s ostatními zakladateli a. s. EKO-KOM přesvědčeni, že jde o odpovědný krok správným směrem. Investice, které jsme za pět let do fungování systému, nazývaného dnes podobně jako v mnoha zemích EU systémem Zeleného bodu, vložili, byly nemalé. Dnes víme, že naše tehdejší rozhodnutí bylo správné. EKO-KOM, a.s. je nejen s to splnit požadavky, které na nás současný obalový zákon klade, ale navíc se stal známým projevem odpovědnosti podniků za ochranu životního prostředí. Přitom v porovnání s jinými systémy patří v Evropě k nejefektivnějším a stal se i příkladem řešení, které je vzorem pro vznikající systémy v dalších státech střední a východní Evropy. Naše firma dnes může považovat investici do a. s. EKO-KOM za úspěšnou nejen proto, že nedílnou součástí naší obchodní politiky a filozofie je péče o životní prostředí, ale i proto, že prostřednictvím a. s. EKO-KOM my i naši zákazníci můžeme efektivně splnit náročné cíle recyklace a využití obalových odpadů vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, což by bez včasného vytvoření potřebného systému nebylo možné. Hana Zmítková Director Communications and Environment, Tetra Pak Česká republika s. r. o. 1

6 Obaly Package EKO-KOM a. s. was founded in 1997, four years prior to the coming into force of the first packaging waste regulation in the Czech Republic. Within the bounds of a voluntary agreement signed in 1999, EKO-KOM established itself as a packaging recovery organization that complies with Packaging and Packaging Waste Directive 94/62 EC. The company has been a member of PRO EU- ROPE since EKO-KOM members have been entitled to use a Green Dot mark from the same year. In 1999, members of the EKO-KOM packaging recovery scheme accounted for slightly less than 10% of the Czech market in total consumer packaging amount by weight. At the end of the year 2000, 37.3% of all consumer packaging on the Czech market was registered with the company. This means that more than one third of the industry participated in packaging waste recovery on a voluntary basis. EKO-KOM, a.s. byla založena jako nezisková společnost z iniciativy členů Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí. Vznikla s cílem vytvořit systém zajištění recyklace a využití obalového odpadu na standardní evropské úrovni a ve spolupráci s obcemi ČR. Svoji činnost a. s. EKO-KOM zahájila v roce 1997, tedy o čtyři roky dříve, než poprvé v ČR vstoupil v platnost předpis, který ukládal některým podnikům zajistit využití a recyklaci odpadu z obalů jimi uvedených na trh. Tímto předpisem byl zákon č. 125/97 Sb., o odpadech, jehož velmi stručná a poměrně nejasná pasáž ukládala povinnost zajistit využití a zpětný odběr obalů s odkazem na prováděcí předpis, který však nikdy nenabyl účinnosti. To nebránilo a. s. EKO-KOM vytvořit systém zajištění zpětného odběru a využití obalů, který plně odpovídal požadavkům příslušné směrnice EU. Díky tomu již v roce 2000 společnost a její klienti získali oprávnění používat značku Zeleného bodu, která je používána pro označení obalů zapojených do systémů plnění požadavků této směrnice v jednotlivých evropských státech. Rozvoj společnosti souvisel bezesporu s kvalitou její činnosti, ale snad ještě ve větší míře s odpovědností jednotlivých firem, klientů společnosti, za ochranu životního prostředí. Zatímco v roce 1999 bylo klienty společnosti uvedeno na trh ČR méně než 10 % obalů v poměru k celému trhu, v roce 2000 to bylo již 37,3 % všech obalů na trhu, za které klienti společnosti uhradili příspěvek na jejich vytřídění a využití. Více než třetina Part of the packaging waste recovery regulation came into force in Nevertheless, only an additional 8% of the industry joined the scheme in this year. In total then, members of the packaging recovery scheme 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % accounted for 45.6% of all consumer packaging in The total amount of licensed packaging was 717,000 tons, and while 65% of it was reusable packaging, 253,000 tons re- 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % část obalů se dostala pod účinnost zákona presented one-way packaging. Part of the packaging, mainly consumer packaging, became municipal waste (199,413 tons), while group and transport packaging was handled as industrial waste. The packaging flow struc- oblast úplné dobrovolnosti na dohodě, podílelo se 37,3 % obalů na trhu oblast účinnosti zákona 125/97 Sb., připojilo se dalších 8,3 %, celkem tedy okolo 45,6 % procento trhu (spotřebitelské obaly) nevratné spotřebitelské obaly (tuny za rok) obaly podléhající zákonu 125/97 Sb. 2

7 baleného zboží v ČR tak ve své ceně zahrnovala částku určenou na finanční podporu obcí, které zajišťovaly tříděný sběr odpadů. Bylo toho dosaženo na základě dobrovolného rozhodnutí klientů společnosti, kteří k tomu v té době nebyli nuceni žádným předpisem. Je paradoxní, že v roce 2001, kdy již vstoupil v platnost předpis, který všem výrobcům obalů a dovozcům baleného zboží přímo ukládal povinnost zajistit recyklaci a využití obalů, stouplo zapojení obalů do systému EKO-KOM jen o 8 %, celkem na necelou polovinu všech obalů na trhu v ČR. Stalo se zřejmým, že podpora tříděného sběru a recyklace obalů, kterou podniky v ČR poskytovaly prostřednictvím a. s. EKO-KOM obcím, byla vždy motivována spíše odpovědností samotných podniků a jejich managementu než obavou ze zákonných předpisů. Snad je tomu tak i proto, že od samotného počátku své existence se zaměstnanci a. s. EKO-KOM snažili o komplexní přístup ke klientům společnosti, jehož klíčovou součástí bylo jasné vysvětlení cílů společnosti v oblastí nakládání s odpady a smyslu vynakládání prostředků na něj. Zásadou společnosti vždy bylo poskytovat klientům otevřené informace a zachovávat rovnost přístupu ke každému klientovi. Cílem společnosti, v souladu s účelem, pro který byla založena, je pomoci každému klientovi co nejefektivněji splnit požadavky jednotlivých obalových předpisů. V roce 2001 EKO-KOM, a.s. zajišťovala zpětný odběr a recyklaci nebo využití pro 45,6 % všech spotřebitelských obalů na trhu ČR. Celkové množství obalů, ke kterým společnost poskytovala tuto službu, dosáhlo 717 tisíc tun. ture by material did not reflect the actual structure on the market as mainly plastic packaging fillers participated in the voluntary agreement, while less paper and glass packaging was involved. Plastic packaging represented 107,000 tons of all one-way packaging, followed by 68,000 tons of paper packaging. Glass accounted for only 52,000 tons of all licensed packaging and metal packaging just tons. Obalový odpad vzniklý v ČR z produkce klientů systému v roce 2001 (tuny) Plasty Papír Sklo Kovy Ostatní

8 Obaly The total packaging flow shows a different structure. Almost 300,000 tons of packaging was made of glass, but almost 80% of this amount was reusable packaging. Similarly, 40% of reuse was recorded by 180,000 tons of plastic packaging. A substantial part of reusable packaging was made up of the wooden pallets used by members for the distribution of packaged goods, which represented about 120,000 tons. Packaging waste collection, sorting, and recovery are the main priorities of EKO-KOM. However, an important part of its operation is providing consultation to clients with regard to packaging regulations. The new packaging legislation adopted in 2001 substantially increased client demand for consulting services, mainly in the fields of packaging marking and CEN standard implementation. Since the middle of the year, this consulting became the priority of company employees, who provided consultation to almost 600 clients free of charge. Z těchto obalů tvořily okolo 65 % obaly pro opakované použití a celkem 253 tisíc tun představovaly obaly jednocestné, tedy ty, které se bezprostředně po svém použití stanou obalovým odpadem. Celkem tak z produkce klientů a. s. EKO-KOM vzešlo tun komunálního odpadu ze spotřebitelských obalů a t živnostenského a průmyslového odpadu ze skupinových a přepravních, tzv. komerčních obalů. Materiálová struktura obalových odpadů přitom nebyla rovnoměrná a neodpovídala přesně složení obalů na trhu. Tento stav způsobilo výrazně větší zapojení do systému ze strany výrobců nebo uživatelů plastových obalů, které tvořily okolo 107 tisíc tun. Dále se jednalo o 68 tisíc tun papírových obalů a 52 tisíc tun obalového skla. Pouze necelých 19 tisíc tun tvořily kovové obaly. Zcela jinou materiálovou strukturu poskytuje pohled na celkové množství obalů uvedených do oběhu, bez rozlišení na obaly jednocestné a obaly opakovaně použitelné. V tomto případě je na prvním místě sklo, které představovalo téměř 300 tisíc tun, avšak téměř 4/5 obalů byly opakovaně použitelné. Vysoké procento opakovaně použitelných obalů se projevilo také u plastů, kde se jednalo o 40 % opakovaně použitelných obalů z celkových 180 tisíc tun. Mezi opakovaně použitelné obaly patří také 120 tisíc tun přepravních palet, které použili klienti a. s. EKO-KOM při distribuci zboží. Úkolem a. s. EKO-KOM není pouze organizace sběru a třídění obalových odpadů. Součástí její činnosti jsou i konzultační služby klientům v oblastech, které souvisejí s obalovými předpisy. Zejména rok Množství obalů uvedených do oběhu v roce 2001 (tuny) Plasty Papír Sklo Kovy Ostatní 4

9 2001, ve kterém vznikala nová obalová legislativa, představoval zvýšený zájem klientů o řadu, pro podnikání nezbytných, informací, zejména o značení obalů, technické požadavky na ně a o zcela nové požadavky stanovené normami na minimalizaci obalů. Společnost EKO-KOM pociťovala jako jednoznačnou prioritu poskytnout klientům všechny informace nutné ke splnění očekávaných přepisů v dostatečném předstihu. Již v polovině roku, v okamžiku, kdy byl připraven vládní návrh zákona, zahájila sérii seminářů k novému zákonu o obalech. Ještě několik měsíců předtím informovala klienty o nových evropských normách, které se později staly součástí předpisů platných až od poloviny roku V roce 2001 tak zaměstnanci společnosti poskytovali zdarma odborný a konzultační servis všem téměř šesti stovkám klientů. Druhá polovina roku 2001 byla spojena s řadou přípravných činností spojených s očekávaným novým zákonem o obalech, který vstoupil v platnost na začátku roku Vzhledem k novým zákonným požadavkům bylo nutné přepracovat způsob evidence obalů, upravit s tím související informační systém a připravit nové formy smluvních vztahů. Zpoždění legislativního procesu o několik měsíců se odrazilo v nutnosti velmi zintenzivnit činnost v závěru roku, protože některé tyto práce nebylo možné dokončit bez detailní znalosti konečného znění předpisů. Současně s tím se stále zvyšovaly požadavky klientů na konzultační servis při uplatňování těchto předpisů v samotných podnicích, což znamenalo další nápor na zaměstnance společnosti, kteří se snažili maximálně pomoci klientům při orientaci v předpisech, které jsou v právním řádu ČR zcela nové. Activity in the second half of the year was also linked to the changes in operation required by the new law. This was due to the fact that the company had to prepare itself for operation under the provisions of the law that were coming into force by 1st January Delay in the legislation process was the reason why all changes in the reporting system and related changes to the information system had to be made in the short period of the final quarter of last year. Demand for consultation from clients increased sharply in the same period. 5

10 Odpady Waste Integrated municipal and packaging waste management has been proven to be functional in ensuring the fulfillment of packaging waste recovery and recycling duties in accordance with Waste Act, No. 125/97. The system cooperated with a growing number of municipalities during Municipalities manage the separation and recovery of municipal waste, including packaging waste, according to contracts. EKO-KOM pays the costs of this waste collection, separation, and treatment. The system incorporated 2,781 members of municipalities from the entire Czech Republic in ,135,238 inhabitants (79% of the Czech population) took part in packaging waste collection and recycling. The system s members include both small villages and big cities. 91% of the system s partners are towns with up to 5,000 inhabitants. Prague, the capital of the Czech Republic, also entered the system during the year. Contractual payments to municipalities are assessed according to the various costs of the collection, transport, and treatment of individual waste material types. The costs are established at the level of waste producers, i.e. municipalities. The costs of collection and recycling are also perceptibly different at small and large residences. Payments are dependent on collection efficiency (per capita per year s waste) and motivate municipalities to increase recycling. Integrovaný způsob nakládání s obalovými a komunálními odpady se ukázal i v podmínkách zákona č.125/1997 Sb., o odpadech jako plně funkční, aby pro zajištil plnění povinností při využití a recyklaci obalových odpadů v rámci systému EKO-KOM. V roce 2001 došlo k nárůstu počtu obcí, které se zapojily do systému a začaly s ním aktivně spolupracovat. Spolupráce probíhala na základě smluv o spolupráci, podle kterých obec v rámci svého odpadového hospodářství nakládá i s odpady z obalů. EKO-KOM, a.s. se přitom podílí na hrazení nákladů spojených se sběrem, úpravou a využitím těchto odpadů. V roce 2001 se zapojilo do systému celkem obcí z celé České republiky. Na třídění a recyklaci obalových odpadů se podílelo více než obyvatel, tj. 79 % celé české populace. Z průzkumů stavu tříděného sběru v ČR, provedených společností v průběhu roku 2001, vyplývá, že tříděný sběr využitelných Počet obyvatel v tisících r složek (včetně obalových) komunálních odpadů je zaveden v cca 70 % obcí a pouze cca 0,9 mil. obyvatel nemá systém pro třídění odpadů k dispozici. Společnost EKO-KOM hradila v roce 2001 náklady sběru a třídění v geografické oblasti s více než 90 % obyvatel, kteří mají systém třídění k dispozici. Z grafu zapojené populace a vytříděného odpadu v jednotlivých letech je patrné, že od roku 2000 roste množství vytříděného odpadu v systému rychleji než počet obyvatel v zapojených obcích. To prokazuje, že systém jako celek se stal účinným nástrojem pro zvýšení intenzity sběru, protože začalo růst množství vytříděného odpadu na obyvatele. Systém EKO-KOM je otevřený všem obcím v ČR a jeho členy jsou malé obce i velkoměsta. Převahu mají obce do obyvatel, které tvoří 91 % smluvních partnerů systému v oblasti využití odpadů r r Množství využitelných domovních odpadů (t) Počet obyvatel v zapojených oblastech Třídění a využití domovních odpadů 6

11 Obce spočtem obyvatel nižším než 500 představují 45 % všech obcí v systému, jejich populace však představuje jen 5 % všech obyvatel zapojených do systému. V průběhu roku 2001 vstoupilo do systému EKO-KOM i hlavní město Praha. Zapojení obcí podle krajů je nerovnoměrné. Rozdíly jsou dány především nestejně rozvinutými obecními systémy na třídění komunálních odpadů. Platby (odměny) obcím za vytříděný a využitý odpad vycházely z principu, který byl zaveden v polovině roku Jednotlivé materiálové komodity odpadů byly rozlišeny nákladově podle nároků na sběr a využití. Zohledněn byl také rozdíl v nákladech na tříděný sběr u malých a větších sídel. Platby jsou postaveny jako motivační a jsou odstupňovány podle rostoucí výtěžnosti tříděného sběru v obci. Výše odměn je stanovena podle rozdílných nákladů na zajištění sběru, svozu, dotřídění a úpravy odpadů na druhotnou surovinu pro jednotlivé materiálové komodity. Náklady jsou zjišťovány na úrovni původce tedy obce. Zdrojem informací jsou údaje všech členských obcí o nakládání skomunálním odpadem, především pak o jeho financování. Tyto údaje jsou doplňovány a konzultovány se zástupci odpadářských firem, úpravci a zpracovateli odpadů. Spolupráce sodpadovým průmyslem je i jinak významná. V průběhu roku 2001 pokračovala jednání pracovních skupin, ve kterých diskutovaly firmy nakládající sjednotlivými komoditami odpadů o možnostech optimalizace hospodaření s komunálním odpadem, zejména pak s jeho využitelnými složkami obsahujícími také odpady z obalů. Úzká spolupráce je nutná především pro efektivní řízení a další rozvoj celého systému nakládání s obaly a obalovými odpady. V rámci pracovních skupin se začal formovat také nástroj na zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství včetně vedení podrobné evidence toku vytříděných odpadů, kterým by měl být akreditační proces hodnotící přístup jednotlivých firem. The payments for individual waste material types rose on average by about 16 % in For the first time, the system tried to take the change of prices in the market for secondary materials into consideration. Because the price of paper declined, the payment for sorting waste paper rose and this in turn encouraged waste separation in municipalities. Payments in 2001 were stated as a fee for the separation of whole municipal waste and not only for a packaging component. The average price of waste sorting was 963 CZK/t (approx. 22 EUR per ton), and for the packaging part it was 1,228 CZK/t (approx. 40 EUR per ton). Those payments covered 30-50% of the total cost of waste separation and recycling in municipalities. The municipalities in the EKO-KOM system sorted 152,196 tons of usable components from municipal waste in the year The packaging part comprised 85,896 tons of overall municipal waste. Collection efficiency increased to 18.7 kg per capita per year under the municipal waste management systems of EKO-KOM members, representing 56% more in comparison with The payment from EKO-KOM became an important part of municipal budgets. Financial resources from the packaging industry were used to expand 7

12 Odpady waste separation and to improve the quality of the service. Recovery of industrial-commercial packaging waste was mainly executed by waste companies in The total packaging waste recovery rate was 47.4%. The requirements of Waste Act No. 125/97 were fulfilled. Díky dostatečné finanční stabilitě systému bylo přistoupeno ke zvýšení odměn za jednotlivé komodity v průměru o cca 16 % oproti roku 2000, scílem umožnit další rozvoj infrastruktury tříděného sběru. Poprvé se systém pokusil zohlednit při tvorbě odměn kolísání trhu s druhotnými surovinami. Na pokles cen za sběrový papír reagoval zvýšením odměny za třídění papíru, aby tak podpořil obce a pomohl udržet oddělený sběr papíru. Platby byly v roce 2001 stanoveny z důvodů zjednodušení systému jako platba za tříděný sběr komunálních odpadů, nikoliv tedy pouze za obalovou složku. Průměrná platba za tříděný sběr komunálních odpadů představovala 693 Kč/t, v přepočtu na obalovou složku se jednalo o Kč/t. U jednotlivých materiálových komodit se platby pohybovaly v rozmezí Kč za vytříděnou tunu papíru, Kč/t skla, Kč/t plastů, Kč/t kovů a pro nápojové kartony byla stanovena sazba Kč za vytříděnou a využitou tunu odpadů. Uvedené platby kryly náklady na oddělený sběr a zajištění využití jednotlivých komodit z % celkových nákladů tříděného sběru bez rozlišení obalové a neobalové složky odpadu. Při přepočtu na obalovou složku byla úhrada skutečných nákladů na využití obalů vyšší, u některých komodit dosáhla až 70 % celkových nákladů. Celkově systém EKO-KOM pokračuje v nárůstu odměn pro obce. Od roku 1999 vzrostly průměrné platby na tříděný sběr odpadů o cca 82 % a v přepočtu na obalovou složku byly v roce 2001 platby 2,2x vyšší než v roce V roce 2001 se prohloubil nepoměr mezi množstvím obalů, pro které EKO-KOM, a.s. zajišťovala zpětný odběr a využití, a množstvím obalových odpadů, vytříděných v rámci komunálních systémů sběru a třídění odpadů. Náklady na sběr cca 90 % všech tříděných komunálních odpadů byly hrazeny z poplatků za pouze 45 % spotřebitelských obalů uvedených na trh v ČR. Množství obalů uvedených do oběhu v roce 2001 (tuny) Papír Sklo Plasty Kovy r r

13 Cílem společnosti EKO-KOM je přitom, aby bylo dosaženo hrazení reálných nákladů spojených s tříděním a využitím obalové složky komunálních odpadů tak, aby se třídění odpadů rozvíjelo a tím byly naplněny požadavky dané evropskou směrnicí ES 94/62 o obalech a obalových odpadech. Obce zapojené v systému EKO-KOM vytřídily v roce 2001 celkem t využitelných složek komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony). Obalová složka tvořila t z uvedeného množství komunálních odpadů. V obcích dotovaných systémem EKO- KOM se zvýšila celková výtěžnost tříděného sběru na 18,7 kg/obyvatel.rok, což představuje 56% nárůst oproti roku Lze tedy konstatovat, že odměny poskytované a. s. EKO-KOM se staly nezanedbatelnou příjmovou složkou obecních rozpočtů v oblasti odpadového hospodářství, která přispěla jeho rozvoji. Finanční prostředky z obalového průmyslu byly v obcích použity na rozšíření sběrové sítě a zkvalitnění služeb pro občany a další rozvoj tříděnéh sběru komunálních odpadů. Přesto je však nutné v rozvoji třídění a využívání komunálních odpadů nadále pokračovat. Nový zákon o obalech přináší od roku 2002 vyšší nároky na množství recyklovaných obalových odpadů, vycházející z evropské směrnice o obalech. Třídění komunálních odpadů včetně obalové složky je nutné zvýšit nejméně na dvojnásobnou úroveň oproti současnému stavu. To bude vyžadovat řadu investic a úzkou součinnost všech subjektů podílejících na nakládání skomunálními a obalovými odpady Využití komerčních obalových odpadů, pocházejících z průmyslu a živností, bylo v roce 2001 zajišťováno smluvním zajištěním využití obalového odpadu přímo z obchodní sítě mimo smluvní vztahy s obcemi. Podíl takto využitého odpadu v systému je nižší než množství využitých spotřebitelských obalových odpadů. Celkově dosáhla míra využití obalových odpadů 47,4 %. Požadavky zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, který stanovil požadovanou míru využití, byly splněny. The relation between the size of the system (in thousands of inhabitants) and the amount of recovered household waste is shown in the first graph. The blue line shows the development of system size from 1999 to 2001, and the yellow line shows the development of household waste recovery from 1999 to In the right hand corner you can see how the red line overlaps the blue area. This corresponds to the increasing recovery efficiency of the system. The second graph shows the increasing number of parts recovered from the household waste stream in EKO-KOM member municipalities. Paper, glass, plastic, and metal recovery are shown both for 2000 (blue columns) and for 2001 (green columns). 9

14 Komunikace a výzkum Komunikace a výzkum Communication and research The main goal of EKO-KOM is the recycling and recovery of packaging, which would be quite impossible without the cooperation of citizens. Communication is carried out at several levels: the promotion of separate household waste collection in municipalities, a school education program, consultancy to clients and municipalities, discussion forums (workshops, symposia), etc. A professional agency carried out consumer behavior research prior to communication with citizens. The findings showed what type of information people are interested in, and which information channels they find most suitable. These results have become a platform for EKO-KOM s promotion in municipalities. EKO-KOM has conducted a school education program since The program is prepared for primary schools, with the focus placed on separate household waste collection. The program consists of two parts: seminars for primary school teachers, and a mobile exhibition for pupils. During for years 450,000 pupils took part in the school program, i.e. 40% of the school population. The program has been further developed, and last year more than 170,000 pupils participated in it. Všeobecně známý fakt, že třídění a následné využití odpadů není možné bez spolupráce obyvatel, je nosným tématem komunikace společnosti EKO-KOM, a.s. Komunikace probíhá na několika úrovních: propagace tříděného sběru v obcích, školní vzdělávací program, poradenství obcím a v neposlední řadě diskusní fóra přístupná všem účastníkům řetězce nakládání sodpady. V průběhu jara roku 2001 bylo provedeno nezávislé výzkumné šetření na základě požadavků společnosti EKO-KOM. Cílem bylo zjištění postojů a míry informovanosti obyvatel ČR o problematice hospodaření s odpady. Celkem více než 2000 respondentů odpovídalo na otázky týkající se informovanosti o třídění domácího odpadu, konkrétních znalostí jednotlivých aspektů třídění, zájmu o dodatečné informace a preferovaných informačních kanálů. Toto šetření přineslo řadu zajímavých výsledků a poznatků, které jsou využívány zejména při přípravě informačních kampaní a propagaci tříděného sběru odpadu. Propagace tříděného sběru v obcích je v současné době součástí pilotních projektů zaměřených na ověření efektivity systémů sběru a třídění komunálního odpadu. Společnost EKO- KOM navrhuje informační kampaně a spolupracuje při jejich realizaci, vychází přitom z výsledků výzkumného šetření: každý druhý respondent by si přál být informován o třídění odpadů prostřednictvím letáků distribuovaných v místě bydliště, ve stejné míře jsou preferovány informace umístěné na kontejnerech. Ve spolupráci se zástupci obcí a svozových firem byly připraveny nálepky na nádoby na tříděný sběr odpadů, které jsou obcím a městům v systému EKO-KOM k dispozici zdarma. Již od roku 1997 společnost realizuje školní vzdělávací program určený žákům základních škol zaměřený na třídění a recyklaci odpadu. Program má dvě části: semináře pro učitele, Cost-free consultancy to participating companies and municipalities has also become one of the day-to-day activities of the company. The participating companies mostly enquire about legal background, the prevention of packaging production, and the marking of packages. This information is regularly presented at seminars and fairs. 10

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. srpna 2004 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více