Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.

2 Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska 1. VERZE 2

3 Obsah: 1. Úvod Komunitní plánování Sociálních služeb Svazku obcí Blatenska Cíle a úkoly plánu Legislativní rámec Metodika zpracování Organizace komunitního plánu Realizátor Partneři Organizační struktura Postup realizace Hlavní aktivity jednotlivých fází Analytická část Socio-demografická analýza Základní charakteristika území Vývoj osídlení Obyvatelstvo Stav obyvatel Pohyb obyvatel Věková struktura Vzdělanostní struktura Národnostní struktura Sociální struktura Zdravotní stav obyvatelstva Nezaměstnanost Prognóza vývoje obyvatelstva Stručné závěry analýzy regionu Analýza aktuální sociální situace v regionu Sociální situace z pohledu široké veřejnosti Sociální situace z pohledu uživatelů sociálních služeb Sociální situace z pohledu poskytovatelů sociálních služeb Institucionální zajištění sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb Stručné závěry popisu aktuální sociální situace v regionu Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Poskytované sociální služby Stručné závěry analýzy potřeb uživatelů Analýza finančních toků v oblasti sociálních služeb Výdaje z rozpočtu obcí Příjmy a výdaje poskytovatelů sociálních služeb Stručné závěry analýzy finančních toků Analýza prioritních oblastí Stručné zdůvodnění zařazení do prioritních oblastí řešení Péče o seniory Analýza SWOT Podpora osob se zdravotním postižením

4 Analýza SWOT Péče o sociálně slabší osoby Analýza SWOT Podpora rodiny s dětmi Analýza SWOT Strategická část Podklady pro zpracování strategie Vize Priority a opatření Priorita Péče o seniory Priorita Péče o lidi se zdravotním postižením Priorita Péče o rodiny s dětmi Priorita Péče o sociálně slabší Opatření společná pro všechny priority Monitorování, hodnocení a aktualizace KPSS Monitorování Hodnocení realizace komunitního plánu Aktualizace komunitního plánu...83 Seznam tabulek: tabulka č. 1: Obce mikroregionu...12 tabulka č. 2: Sídelní struktura Svazku obcí Blatenska...14 tabulka č. 3: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel...15 tabulka č. 4: Pohyb obyvatelstva tabulka č. 5: Přirozený a migrační pohyb obyvatel tabulka č. 6: Věková struktura obyvatel...17 tabulka č. 7: Věkové indexy v porovnání s okresem, krajem a ČR, tabulka č. 8: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obcí SOB, tabulka č. 9: Vzdělanostní struktura obcí SOB v porovnání s okresem, krajem a ČR...18 tabulka č. 10: Národnostní struktura obyvatelstva Blatenska, tabulka č. 11: Porovnání národnostní struktury mikroegionu Blatensko, okresu, kraje a ČE, tabulka č. 12: Sociální složení obyvatel obcí SOB, tabulka č. 13: Struktura censových domácností, úplné a neúplné rodiny, rodiny se závislými dětmi, tabulka č Přehled stavu členů k tabulka č. 15: Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti, tabulka č Výdaje na sociální služby z rozpočtu obcí v letech v tis. KčV tis. Kč...32 tabulka č Struktura příjmů poskytovatelů v r v tis. Kč...34 tabulka č Příjmy a výdaje poskytovatelů v tis. Kč

5 1. Úvod 1.1 Komunitní plánování Sociálních služeb Svazku obcí Blatenska V rámci realizace II. etapy reformy veřejné správy převzaly samosprávné orgány obcí a krajů zařízení sociální péče na svých územích a převzaly tak decentralizovanou alokační funkci v oblasti sociální péče a zároveň tak i povinnost přispívat k rozvoji sociálních služeb pro své občany. Obce sdružené ve Svazku obcí Blatenska se rozhodly řešit sociální politiku společně, aby tak garantovaly svým občanům kvalitní zabezpečení základních životních, tj. především biologických, psychických a sociálních potřeb, a to i zejména těm, kteří se z různých příčin ocitli v obtížné sociální situaci, kterou nejsou schopni ani vlastním přičiněním, ani s pomocí rodiny, zabezpečit. Tato snaha vedla orgány Svazku obcí Blatenska k přípravám na zahájení dlouhodobého procesu plánování a realizace vlastního sociálního programu vytvořeného na komunitní bázi. Základem komunitního plánování sociálních služeb je efektivní realizace aktivit v oblasti sociální péče a sociální prevence, které vznikly na principu subsidiarity a principu horizontálního partnerství. Tyto principy v sobě integrují manažerské dovednosti tvorby strategického plánu a tvořivé přístupy komunit z řad místních občanů s jejich potřebami a tvůrčími názory Cíle a úkoly plánu Cílem komunitního plánování sociálních služeb je zajištění dostupnosti kvalitní sociální pomoci pro lidi v nepříznivé sociální situaci a zajištění vyšší efektivnosti sociální ekonomiky na regionální a lokální úrovni. Proces komunitního plánování vede ke snížení sociální izolace lidí s handicapem a k ušetření finančních prostředků Legislativní rámec Obce se ve své samostatné působnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb., kde je jim vymezena nezastupitelná role při vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb na svěřeném území, rovněž tak nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definuje obce jako poskytovatele sociálních služeb a obce s rozšířenou působností jako vykonavatele decentralizované státní správy na vymezeném území. Dále jsou obce vázány Evropskou sociální chartou, kterou Česká republika ratifikovala (14/2000 Sb.), Listinou práv a svobod, která zakazuje jakoukoliv diskriminaci občanů, a základními principy sociální politiky uvedenými v Bílé knize v sociálních službách (MPSV 2003). 5

6 1.1.3 Metodika zpracování Program rozvoje sociálních služeb Svazku obcí Blatenska byl zpracován způsobem komunitního plánování, tj. na bázi spolupráce místních poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a zástupců veřejné správy (samosprávy i přenesené státní správy) se zapojením celé široké veřejnosti. Celý proces komunitního plánování byl rozfázován na jednotlivé postupné kroky od přípravné fáze, přes analyticko popisnou část až po fázi vlastní tvorby strategie. Každá z těchto fází vytváří vlastní výstupy, které jsou tvořeny v odborně vedených komunitách a které jsou předkládány k připomínkám a podnětům široké veřejnosti. K tomu jsou bohatě využívány veškerá dostupná informační média. 1.2 Organizace komunitního plánu Realizátor Název: Svazek obcí Blatenska Právní forma: dobrovolný svazek obcí IČ: Sídlo: J.P.Koubka 4, Blatná Zastoupený: ing. Lubošem Peterkou, později Vladimírou Tomanovou Předsedou svazku Partneři Partner I: REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice spol. s r.o. Právní forma: spol. s r.o. IČ: Sídlo: Západní 22, Karlovy Vary Regionální pobočka: Na tržišti 727, Blatná Zastoupený: ing. Zdeňkou Michlovou, jednatelkou společnosti Partner II: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy Právní forma: občanské sdružení IČ: Sídlo: Dvořákova 21, České Budějovice Zastoupený: Bc. Danielem Roseckým, ředitelem místního zastoupení Partner III: Město Blatná Právní forma: obec IČ: Sídlo: tř. T.G.Masaryka 322, Blatná Zastoupený: ing. Jiřím Mikešem, později Josefem Hospergrem Starostou obce 6

7 1.2.3 Organizační struktura Zastupitelstva obcí Řídící skupina Svazek obcí Blatenska Realizační tým Pracovní skupina Péče o seniory Pracovní skupina Péče o lidi se zdravotním postižením Pracovní skupina Péče o rodiny s dětmi Pracovní skupina Péče o sociálně slabší občany Řídící skupina : Činnost: Řídící skupina řídí proces komunitního plánování, připomínkuje a schvaluje výstupy z činnosti realizačního týmu a pracovních skupin, definuje priority v sociálních službách, předkládá výsledný dokument k připomínkám a ke schválení orgánům obcí (zastupitelstva obcí, Svazek obcí Blatenska). Řídí se schváleným statutem a jednacím řádem. Složení: Řídící skupina je složena ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Členové řídící skupiny: Drahomíra Návratová sociální odbor Městského úřadu Blatná František Kopáček starosta obce Sedlice Bc. Petra Očenášková Ústav sociální péče (Domov Petra) Mačkov Libuše Šampalíková - Domov důchodců (Domov pro seniory) Blatná Luboš Srb Svaz tělesně postižených pobočka Blatná Vladimír Svoboda Svaz tělesně postižených ČR, důchodce Bc. Hana Kolářová absolventka SŠ hledající práci 7

8 Realizační tým : Činnost: Zpracovává veškeré podklady pro jednání řídící skupiny a všech pracovních skupin, pořizuje zápisy a výstupy z jednání skupin, organizuje jejich činnost (pozvánky, termíny jednání), zpracovává konečné výstupy z analytické i strategické části projektu. Složení: Realizační tým je složen ze zástupců pořizovatele a jeho partnerů. Členové realizačního týmu: Vladimíra Tomanová koordinátorka komunitního plánu REDI regionalistika, ekologie, developing, investice spol. s r.o., pobočka Blatná Od uvolněná starostka obce Kadov Ing. Zdeňka Michlová asistent koordinátora REDI regionalistika, ekologie, developing, investice spol. s r.o., - (partner I. projektu) Bc. Ludmila Kolářová metodik projektu Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy (partner II projektu) Bc. Daniel Rosecký supervizor projektu Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy (partner II projektu) Milena Kratochvílová účetní projektu Mgr. Jaroslav Hodrment - webmaster Pracovní skupiny Činnost: Pracovní skupiny se postupně formovaly ve fázi zpracování analytické části, členové pracovních skupin spolupracovali na její tvorbě, podávali účinné podněty a připomínky k analýze, zabývali se podrobnou analýzou řešených oblastí. V období strategického plánování komunitního plánu tvořili pod metodickým vedením realizačního týmu (koordinátor a metodik projektu) vlastní strategii (opatření a naplňující aktivity) Pracovní skupina Péče o rodiny s dětmi Renáta Turková, T.G.Masaryka 254, Blatná Monika Vokurková, Nad Lomnicí 1113, Blatná Lenka Synková, Topičská 384, Blatná Marcela Srbová, Čechova 435, Blatná Václav Smeták, Čechova 219, Blatná Renáta Kubátová, Dobšice 7 Kateřina Malečková, sociální odbor MěU Blatná Pracovní skupina: Péče o seniory Libuše Němčíková, Mačkov 18 Marie Sýbková, Mačkov 8

9 MUDr. Jiřina Oberpfalzerová, Maltézské náměstí 68, Radomyšl Olga Medlínová (Helena Turková), Oblastní charita Strakonice Markéta Koubková, Na tržišti 814, Blatná Marie Jeníčková, Pole 29 Stanislava Mašková starostka obce Lnáře Hanka Augustinová, Blatná Anna Pichlíková, Dům s pečovatelskou službou Radomyšl Pracovní skupina: Péče o sociálně slabší občany Jitka Hajnová, Blatná Marcela Veselá, Plzeňská 313, Blatná Václav Smeták, Čechova 219, Blatná Dan Randák, KKC Strakonice Marie Trendová Blatná Pracovní skupina: Péče o zdravotně postižené Vladimír Svoboda, Nerudova 821, Blatná Hana Kořínková, Nám. Míru 106, Blatná Vladimír Čelko, Dobšice 5 Hana Kolínská SKS Tricykl Blatná Marie Kafková, U Čertova kamene 1063, Blatná Kateřina Týmová, o.s. Polidon Strakonice 1.3 Postup realizace Realizace projektu byla rozdělena na 1) Přípravnou fázi (listopad 2005 prosinec 2005) 2) Analytickou fázi (květen 2006 prosinec 2006) 3) Fázi strategického plánování (leden 2007 červen 2007) 4) Realizační fázi (od července 2007) Hlavní aktivity jednotlivých fází Přípravná fáze projektu začala rozhodnutím Valné hromady Svazku obcí Blatenska zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb a řešit tak společnou sociální politiku na území sdružených obcí. Podmínkou bylo zmapování veškerých zdrojů, tj. lidských (uživatelé sociálních služeb a další sociálně potřební občané, ale i osoby, ochotné se zapojit do projektu na komunitní bázi, zdrojů odborných (odborníci v sociálních službách a další osoby a organizace schopné poskytnout odborný servis při tvorbě komunitního plánu), zdroje informační a především zdroje finanční. Výsledkem mapování bylo konstatování, že v regionu je dostatek: současných uživatelů sociálních služeb a dalších sociálně potřebných obyvatel, které jsou potenciálními cílovými skupinami budoucího Komunitního plánu sociálních služeb (s ohledem na demografickou strukturu obyvatelstva, situaci 9

10 České republiky na makroekonomické bázi a státní sociální doktrínu potřeba řešení sociálních služeb z lokálních míst bude stoupat) odborných zdrojů (poskytovatelé zajišťující sociální služby jako veřejnou službu nebo nestátní neziskové organizace pracující v oblasti sociální péče či sociální prevence) s ochotou spolupracovat při tvorbě komunitního plánu regionálních informačních zdrojů, které bude možné využít pro publicitu a pro zapojení široké veřejnosti do tvorby KPSS Pro získání finančních zdrojů na realizaci byl v přípravné fázi zpracován projekt, na jehož základě byla Svazku obcí Blatenska na realizaci komunitního plánu přislíbena dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) a Jihočeského kraje. Přípravná fáze dále pokračovala - výběrem partnerů projektu se zkušenostmi v oblasti strategického plánování na komunitní bázi, tj. se zapojením veřejnosti. Realizátor uzavřel partnerské smlouvy s: 1) Centrem pro komunitní práci jižní Čechy 2) REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o. 3) Městem Blatná - ustavením základní řídící skupiny složené ze zástupců poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů - vytipováním oblastí sociální sféry, které by sociální program řešil prioritně - jako potřebné cílové skupiny byly předběžně určeny 1) rodiny s dětmi 2) senioři 3) sociálně slabší občané 4) občané zdravotně postižení Fáze analyticko popisná probíhala podle předem stanoveného harmonogramu, jejím obsahem bylo zejména: - dokončení vytváření organizačních struktur, přijetí jejich statutů a jednacích řádů - vytvoření webové prezentace na dynamické bázi s možností průběžné informace občanů o jednotlivých krocích na programu a zpětnou vazbou veřejnosti - v rámci zapojení veřejnosti byla uskutečněna výtvarná a literární soutěž dětí základních škol na téma : Sociální služby očima dětí - zpracování socio-demografické analýzy a prognózy demografických změn - zpracování analýzy zaměstnanosti a nezaměstnanosti v regionu - realizace kvantitativních i kvalitativních sociologických průzkumů s poskytovateli sociálních služeb na Blatensku, uživateli a veřejností a jejich vyhodnocení - zpracováním aktuální sociální situace v regionu, zejména v oblasti sociálních služeb - zpracováním podrobných analýz jednotlivých prioritních oblastí pomocí metody SWOT 10

11 Fáze tvorby strategického plánu probíhala od ledna 2007 do června 2007 a jejím cílem bylo - stanovení vize regionální sociální politiky Blatenska - její naplnění prostřednictvím opatření a jednotlivých aktivit - vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Blatensku Vytvořená strategie byla předložena na internetové stránky k veřejnému připomínkování, výsledný dokument projednán na veřejné konferenci a schválen Zastupitelstvy obcí a na valném shromáždění Svazku obcí Blatenska. Realizační fáze (od července 2007) bude naplněním a uskutečněním dohodnutých plánů. Komunitní plán sociálních služeb nabude tak konkrétní podoby realizací všech aktivit vedoucí k opatření pro naplnění vyřčené vize. V průběhu realizace bude zároveň probíhat kontrola a evaluace dosažených výsledků. Evaluační výstupy budou podkladem pro úvodní přípravnou fázi nového cyklu Komunitního plánu sociálních služeb Blatenska, jež se tak stává nepřerušitelným řetězcem opakujících se plánovacích a realizačních činností. 11

12 2. Analytická část 2.1 Socio-demografická analýza Mikroregion: Okres: Kraj: NUTS II. Institucionální podklad: Blatensko Strakonice Jihočeský Jihozápad Svazek obcí Blatenska J.P.Koubka 4, Blatná tabulka č. 1: Obce mikroregionu Obec Počet Rozloha Hustota osídlení obyvatel v ha obyv./km 2 1. Bělčice ,88 2. Bezdědovice ,58 3. Blatná ,35 4. Bratronice ,25 5. Březí ,49 6. Buzice ,19 7. Čečelovice ,94 8. Doubravice ,42 9. Hajany , Hlupín , Hornosín , Chlum , Chobot , Kadov , Kocelovice , Lažánky , Lažany , Lnáře , Lom , Mačkov , Mečichov , Myštice , Předmíř , Radomyšl , Sedlice , Škvořetice , Tchořovice , Třebohostice , Uzenice , Uzeničky , Velká Turná , Záboří ,64 Celkem ,34 12

13 obrázek 1: Mapa regionu Hvožďany Starý Smolivec Tisov Mladý Smolivec Březí Záhrobí Bělčice Mirovice Metly Zámlyní Předmíř Řiště Újezdec Hornosín Hutě Závišín Podruhlí Chaloupky Hostišovice Uzeničky Kasejovice Zahorčice Kocelovice Drahenický Málkov Starý Dvůr Černivsko Chobot Uzenice Ostrov Svobodka Čimelice Hradiště Lnáře Hajany Tchořovice Chlum Dobšice Bezdědovice Paštiky Skaličany Kožlí Střížovice Myštice Vahlovice Dvořetice Laciná Crást Výšice Řečice Bezděkov Pole Blatná Buzice Václavov Míreč Neradov Mirotice Chanovice Kadov Vrbno Mračov Blatenka Mačkov Hněvkov Pacelice Lom Škvořetice Slatina Lnářský Málkov Lažánky Němčice Mužetice Jindřichovice Svéradice Komušín Čečelovice Záboří Čekanice Milčice Bratronice Lažany Sedlice Holušice Mečichov Nahošín Doubravice Chrášťovice Láz Rojice Velká Turná Drhovle Hlupín Zadní Zborovice Třebohostice Leskovice Sedlo Únice Podolí Radomyšl Osek Mnichov Kaletice Domanice Rovná Řepice Strakonice 13

14 2.1.1 Základní charakteristika území Blatensko vymezené územím shodným s územím řešených obcí zaujímá plochu 342,34 km 2 a k zde žilo obyvatel. Průměrná hustota zalidnění tak činila 46,34 obyvatele na km 2. Území patří do okresu Strakonice a z hlediska nadřazené sídelní samosprávné struktury je součástí Jihočeského kraje Vývoj osídlení Archeologické nálezy přinášejí doklady o tom, že Blatensko bylo částečně osídleno již v 7. a 6. století př.n.l. v době halštatské. Z této doby a z počínající doby laténské pochází řada nálezů z žárových pohřebišť u rybníka Měleč. Mohylová pohřebiště z doby slovanské z 8. st. n.l. byla odkryta na návrší poblíž Kocelovic, v Bělčicích - Závišíně, další stopy po slovanském obyvatelstvu se vyskytují v okolí Dobšic, Hlinišťan, Chlumu a Bezdědovic. Z té doby se dochoval cenný soubor 22 mohyl v Sedlcích, který je dnes kulturní památkou. Zahájení nového a již trvalého osidlování území došlo podle nejstarších historických zpráv v průběhu XIII. a XIV. století. Některé dochované prameny uvádějí existenci obcí již v X. nebo XI. století (Výšice, o nichž je dochovaná zmínka již z roku Dnes jsou součástí Myštic). Rozvoj jednotlivých sídel probíhal v návaznosti na dříve zastavěná území a v úzké závislosti na přírodních podmínkách. Blatensko má velký podíl lesů a rybníků, chudší půdy, než jižní část okresu, čemuž odpovídá i řidší síť menších sídel. Počet a velikost obcí se za posledních 30 let výrazně měnil vlivem integračních (v 70. letech) a následně dezintegračních (po roce 1990) procesů. Zatímco v 70. letech probíhala nejintenzivnější integrační vlna, kdy postupně zanikly obce Bezdědovice, Březí, Blatenka, Skaličany (sídelní jednotky Blatné), Buzice, Čečelovice, Hajany, Hlupín, Hornosín, Chlum, Kocelovice, Rojice (dnes základní sídelní jednotka Radomyšle) a Tchořovice a analyzovaný mikroregion obsahoval 14 obcí o celkové výměře 341,85 km 2, konec 80. let a začátek 90. let znamená zcela zásadní změnu trendu až na současných. 32 obcí. Tento dezintegrační proces změnil zásadně velikostní strukturu obcí na současný stav, dokumentující v následující tabulce: tabulka č. 2: Sídelní struktura Svazku obcí Blatenska Kategorie obce počet počet počet počet počet počet obcí obyvatel obcí obyvatel obcí obyvatel Zdroj: ČSÚ SLBD 1970,1980,2001, vlastní výpočty 14

15 Další atomizaci obcí zabránila až novela zákona O obcích, která stanovila velikostní limit pro uznání samostatnosti obce na obyvatel. Sídelní struktura převedená na základní sídelní jednotky, má v čase stabilnější charakter. Ve 32 obcích mikroregionu je 91 základních sídelních jednotek sloučených do 84 místních částí. Z uvedených obcí je jen jedna urbanizovaná město Blatná, ostatní mají rurální charakter Obyvatelstvo K , tj. k datu celostátního censu bylo ve 32 obcích mikroregionu Blatensko sečteno celkem trvale žijících obyvatel, což představovalo 22,71% obyvatelstva okresu Strakonice a 2,54% Jihočeského kraje. Celkového počtu trvale žijících občanů náleží 41,88 % městu Blatná, ve zbývajících 31 obcích venkovského charakteru žila téměř polovina celkového počtu obyvatelstva Stav obyvatel Z hlediska dlouhodobého demografického vývoje je patrný klesající trend počtu trvale žijících obyvatel. Oproti stavu z prvního poválečného censu pokles počet obyvatel k datu jeho poslední organizace k o Je to důsledek minulých urbanizačních procesů, všeobecné tendence vylidňování venkova a v neposlední řadě i předchozí státní politiky podporováním rozvoje měst a tzv. střediskových obcí. Mírný přírůstek byl zaznamenán pouze mezi sčítáním 1950/1961 (index 1,041) a mezi 1970/1980 (index 1,008). Tyto výkyvy z trendu lze přičíst všeobecné poválečné natalitní vlně s vrcholem v polovině 50. let a vlivu kumulativního působení existence početných ročníků žen v plodném věku z 50. let včetně série pronatálních vládních opatření v polovině 70. let, které se zde však projevily jen nevýrazným nárůstem obyvatel. tabulka č. 3: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Roky censu Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel Nad obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty Z toho obce 1 Vzestup počtu trvale žijících občanů v obcích do 199 obyvatel není faktickým nárůstem osob, ale naopak větší atomizací obcí a úbytkem obyvatel z obcí vyšších kategorií 15

16 Pohyb obyvatel Při sledování pohybu obyvatelstva za uplynulé desetiletí, tj. mezi roky , je patrné, že za trvalý úbytkový trend počtu obyvatel v obcích sledovaného mikroregionu může nejen vysoké záporné saldo přirozené měny, ale i záporné saldo mechanického pohybu obyvatelstva. tabulka č. 4: Pohyb obyvatelstva Pohyb obyvatelstva Přirozená měna Migrace Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel Nad obyvatel Zdroj: ČSU MOS, vlastní výpočty Z toho obce Vysoká míra úmrtnosti v regionu je ovlivněna charakterem osídlení obyvateli ve vyšších věkových kategoriích. Zároveň se zde v daleko vyšší míře projevuje stálý pokles porodnosti, ovlivněný opět věkovou strukturou obyvatelstva, změnou životního stylu mladých lidí a nepříznivými ekonomickými podmínkami pro zakládání rodin. Migrační pohyb obyvatelstva je v absolutních číslech vyšší, objem migrace (přistěhovalí + vystěhovalí) je osob za 10 let, index hrubé migrace (počet vystěhovalých na počet přistěhovalých) nabývá hodnoty 1,017 a nesvědčí o atraktivnosti regionu. tabulka č. 5: Přirozený a migrační pohyb obyvatel Pohyb obyvatelstva Počet obyvatel k Saldo měny 1993/2004 Saldo migrace 1993/2004 Počet obyvatel k Index 2004/1993 Mikroregion celkem ,96 Do 199 obyvatel ,89 Do 499 obyvatel ,95 Do 999 obyvatel ,95 Do obyvatel ,00 Z toho obce Do obyvatel x Nad obyvatel ,98 Zdroj: ČSU MOS, vlastní výpočty Překvapující kladné migrační saldo v kategorii nejmenších obcích do 199 obyvatel pramení z existence (do roku 2001) zařízení pro přestárlé občany s nadregionální působností v obci Lažany, které se zároveň projevuje ve vysokém podílu zemřelých v této obci. O pravdivosti této hypotézy svědčí i průměrný věk obyvatel Lažan (v roce let, v roce ,3). Obdobný migrační efekt mělo v roce 2000 otevření nového zařízení sociální péče celorepublikové působnosti pro mentálně postižené dívky a ženy v Mačkově (122 přistěhovalých) 16

17 Věková struktura Pokud sledujeme věkovou strukturu obyvatelstva analyzovaného mikroregionu činil k datu censu podíl obyvatelstva mladšího 15 let 15,51%, podíl obyvatel v produktivním věku 64,93% a ve věkové kategorii nad 60 let 19,55 %. tabulka č. 6: Věková struktura obyvatel Věkové kategorie Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Průměrný 0 14 let let 60 a více let věk Absol. V% Absol. V % Absol. V % Mikroregion celkem , , ,55 41,30 Do 199 obyvatel , , ,78 42,89 Do 499 obyvatel , , ,22 39,70 Do 999 obyvatel , , ,44 40,67 Do obyvatel , , ,00 38,90 Do obyvatel x x x x x x x Nad obyvatel , , ,87 38,5 Zdroj: ČSU, vlastní výpočty Z toho obce Vzhledem k posunu aktivního věku obyvatelstva a delšího věku dožití je možné vyjádření věkových indexů obyvatel nad 65 let. Odpovídá to lépe i pro stanovení sociální potřebnosti. Index závislosti (vyjadřuje podíl buď dětské složky populace na 100 obyvatel v produktivním věku, nebo naopak podíl obyvatelstva ve věku nad 65 let na 100 obyvatel v produktivním věku) je v porovnání s okresem Strakonice, Jihočeským krajem a ČR diferencovaný. Zatímco index závislosti dětské složky je nižší na Blatensku než v porovnávacích regionech, tak závislost 65 a více letých občanů je v mikroregionu nejvyšší. Je třeba vzít v úvahu i šestiletý odstup od data zjišťování, který tyto ukazatele spíše zhoršil. Index stáří rovněž přepočítaný na postproduktivní věk od hranice 65 let vyjadřuje podíl nejstarší populační složky na 100 osob ve věku 0 14 let. Jeho nejvyšší hodnota u mikroregionu dokládá fakt o výraznějším stárnutí populace ve sledovaném mikroregionu Blatensko. tabulka č. 7: Věkové indexy v porovnání s okresem, krajem a ČR, 2001 Region Index závislosti Index stáří 0 14 let 65 a více let 65 a více let Mikroregion 22,25 21,20 95,26 Okres 23,26 20,60 88,55 Kraj 23,79 19,49 81,90 ČR 23,84 19,80 83,03 Zdroj: ČSU, vlastní výpočty 17

18 Vzdělanostní struktura Obyvatelstvo mikroregionu charakterizuje relativně nepříznivá vzdělanostní struktura, ale odpovídající sociálnímu rozvržení, velikosti sídel a produkčnímu zaměření. tabulka č. 8: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obcí SOB, 2001 Z toho obce Věkové kategorie Bez vzdělání základní Vyučení a střední odborné ÚS s maturitou Vyšší a nástavba VŠ Nezjištěné vzdělání Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel Nad obyvatel Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Vyšší podíl občanů bez základního vzdělání v obcích do 499 obyvatel ovlivňuje existence Ústavu sociální péče s nadregionální působností pro mentálně postižené dívky. Relativní údaj však snese srovnání v rámci okresu, kraje i ČR. Toto porovnání naznačuje rovněž poměr odborně vzdělaných občanů na střední úrovni (vyučení a absolventi středních škol s maturitou), naopak je zde patrný nižší podíl absolventů terciérního vzdělání (absolventi vysokých škol). tabulka č. 9: Vzdělanostní struktura obcí SOB v porovnání s okresem, krajem a ČR Stupeň vzdělání Mikroregion Okres Kraj Blatensko Strakonice Jihočeský ČR Bez vzdělání 83 0, , , ,44 Základní , , , ,03 Vyučení a stř.odborné , , , ,96 ÚS s maturitou , , , ,90 Vyšší a nástavba 341 2, , , ,45 VŚ 697 5, , , ,89 Nezjištěno 92 0, , , ,32 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty 18

19 Národnostní struktura Mezi obyvateli obcí mikroregionu Blatensko převažují občané české národnosti. Zjištěný absolutní počet ostatních příslušníků národnostních menšin je zanedbatelný. tabulka č. 10: Národnostní struktura obyvatelstva Blatenska, 2001 Národnost Česká Moravská Slovenská Romská Polská Německá Ruská Ukrajinská Vietnamská Ostatní Nezjištěno Mikroregion celkem Do 199 obyvatel Do 499 obyvatel Do 999 obyvatel Do obyvatel Do obyvatel x x x x x x x x x x x Nad obyvatel Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Z toho obce Národnostní struktura obyvatelstva se zjišťuje pouze při SLBD. Při samosčítacím procesu respondenti dobrovolně volí národnostní zařazení dle svého vlastního uvážení, svého citu. Výsledek tedy nemusí zcela odrážet přesné národnostní složení (např. Rom se více cítí být české nebo slovenské národnosti, než romské). I přes tuto statistickou nepřesnost žije v obcích Svazku obcí Blatenska téměř 98% občanů české národnosti, podíly ostatních sledovaných příslušníků minoritních národů nedosahují 1%. tabulka č. 11: Porovnání národnostní struktury mikroegionu Blatensko, okresu, kraje a ČE, 2001 Národnost Mikroregion Okres Kraj Blatensko Strakonice Jihočeský ČR Česká , , , ,42 Moravská 11 0, , , ,82 Slovenská 98 0, , , ,89 Romská 13 0, , , ,11 Polská 1 0, , , ,51 Německá 13 0, , , ,38 Ruská 5 0,03 8 0, , ,12 Ukrajinská 18 0, , , ,22 Vietnamská 5 0, , , ,17 Ostatní 32 0,21 0,11 0, , ,57 Nezjištěno 125 0,91 1,62 1, , ,69 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty 19

20 Sociální struktura Sociální struktura v obcích mikroregionu Blatenska odpovídá spíše venkovské sociální struktuře, přibližující se spíše tradičnímu pojetí společnosti s akcentem na institut rodiny, čemuž odpovídá i menší procento rozvedených než je celostátní hodnota (8%) a naopak vyšší procento ovdovělých, které zase pramení z faktu, že ve venkovských sídlech žije větší podíl obyvatel seniorského věku. tabulka č. 12: Sociální složení obyvatel obcí SOB, 2001 Svobodní Ženatí,vdané rozvedení Ovdovělí Věkové kategorie muži Ženy Celkem V% muži Ženy Celkem V% muži Ženy Celkem V% muži Ženy Celkem V% Mikroregion , , , ,82 Do 199 ob , , , ,7 Do 499 ob , , , ,5 Do 999 ob , , , ,8 Do ob , , , ,6 Do ob. x x x x x x x x x x x x x x x x Nad ob , , , ,5 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Z toho obce Obdobný obraz charakteristiky rurálního způsobu života, tj. života podporující tradiční rodinné pojetí, ukazuje struktura domácností. Zatímco v České republice žijí děti ve 23,9% neúplných rodinách, v mikroregionu Blatensko je to pouze v 19,1%. Podíl neúplných rodin stoupá z velikosti sídla tak, že v obcích venkovského typu je to cca 14%, v Blatné dosahuje podíl neúplných rodin s dětmi 22,25%. Celkově je podíl domácností se závislými dětmi na Blatensku jen o málo nižší než je celorepubliková hodnota (33,58%). tabulka č. 13: Struktura censových domácností, úplné a neúplné rodiny, rodiny se závislými dětmi, 2001 Úplné rodiny Neúplné rodiny Ostatní domácnosti Domácnosti Věkové kategorie Celkem S dětmi * Celkem S dětmi * Jednotlivců Ostatní Celkem Se závislými dětmi * Se závislými dětmi *% Mikroregion celkem ,96 Do 199 obyvatel ,26 Do 499 obyvatel ,45 Do 999 obyvatel ,64 Do obyvatel ,75 Do obyvatel x x x x x x x x x Nad obyvatel ,46 Zdroj: ČSU SLBD 2001, vlastní výpočty Z toho obce 20

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Komunitní

Více

Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska PRŮZKUM POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽEB Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD DEMOGRAFIE SENIORŮ Mgr. Michaela Němečková Stavební fórum, 22. 1. 215, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Populace stárne.. je třeba seniorského bydlení? kde se tu vzali?

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Sedlice Novoroční sešlost - přivítání nového roku se slavnostním ohňostrojem na náměstí T.G. Masaryka před radnicí. 09.01.2010 Blatná Český

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více